GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI"

Transkript

1 GENEK SEKRETERLİĞE BAĞLI BİRİMLER ve GÖREVLERİ DAİRE BAŞKANLARI TEMEL FONKSİYONU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafõndan belirlenen temel politikalar doğrultusunda ve birimin temel fonksiyonu olan hizmetlerin sağlõklõ, süratli, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdürler ve üstlerine karşõ sorumludurlar. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Dairesinin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak, yönetim düzeyinde, genel politikalar ve grup politikalarõ ile uyumlu politikalar belirlemek, astlarõn bu politikalarõ anlamalarõnõ ve bu politikalar çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak. 2-Dairesinin faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, geleceğe yönelik olarak, hedefler ve standartlar belirlemek. 3-Temel fonksiyon olarak belirtilen faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarõnõn faaliyetlerini programlamak. 4-Dairesinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmek için yöntemler, teknikler ve prosedürler araştõrmak, geliştirmek, uygulanmasõnõ sağlamak. Araştõrõlmasõ istenen konularõ bir üstüne 5-Dairesinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yönlendirebilmek için gerekli organizasyonu oluşturmak, onay için bir üstüne önermek, işlerin aksamamasõ için astlarõn sayõsõnõn optimum düzeyde olmasõnõ sağlamak. Astlarõn görev ve sorumluluklarõnõn açõk bir şekilde tanõmlanmõş ve belirlenmiş olmasõnõ sağlamak. 6-Daire faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarõna devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak. 7-Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanlarõn seçiminde, görevden 8-Yeni işgücü alõndõğõnda, bunlarõn yönlendirilmesi için Personel Dairesi ile işbirliğine girmek. Personelin sorumluluklarõnõ yerine getirebilmesi için gerekli bilgi ve donanõmla donatõlmasõnõ sağlamak. Astlarõn teknik ve yönetim becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak. Astlar tarafõndan önerilen eğitim gereksinimlerini incelemek Genel Sekreter e iletmek, koordinasyona girmek. 9-Doğrudan denetlenen astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astlarõn işlerini koordine etmek, gerekli olduğunda yardõm etmek. 10-Tamamlanmõş olan faaliyetlerin mevcut durumunu nitelik ve nicelik olarak, başlangõçta koyulmuş bulunan standartlarla karşõlaştõrmak, sapmalarõn nedenlerini araştõrmak. Daire faaliyetlerinin kayõtlarõnõ tutmak. Bu faaliyetlerin gelişimi hakkõnda raporlar hazõrlamak ve bu raporlarõ Genel Sekreter e iletmek. 11-Daire faaliyetlerinin belirlenmiş hedefler yönünde ilerleyebilmesi için gerekli önlemleri almak, düzeltici hareketleri yapmak, yapõlmasõnõ sağlamak. 12-Daire faaliyetlerinin yapõldõğõ ve denetim altõnda tutulan iş bölgesinin güvenli ve sağlõklõ bir durumda olmasõnõ ve kalmasõnõ sağlamak. ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER Üstü : Genel Sekreter Astlar : Bağlõ Şube Müdürleri VEKALET Vekalet eden Konum : Bağlõ Müdürlüklerden biri

2 Vekalet ettiği Konum : Genel Sekreterlik SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI TEMEL FONKSİYONU Sivil Savunma görev ve hizmetlerini yürütmek. Sivil Savunma planlarõnõn yapõlmasõna yardõmcõ olmak. İlgili malzeme ve teçhizatõ temin etmek ve depolamak. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Sivil Savunma ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlar ile planlama direktifleri dahilinde işlemleri gerçekleştirmek. 2-Ulusal alarm planõna göre önlemler almak, ilgili makamlarla işbirliği sağlamak. 3-Sivil Savunma konularõnõn uygulanmasõnõ takip ve kontrol etmek. 4-Malzemeleri temin etmek, bakõm ve korunmasõnõ gerçekleştirmek. 5-Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptõrmak. 6-Sivil Savunma kapsamõndaki her türlü tedbiri almak. ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER Üstü: Genel Sekreter Astõ: Sivil Savunma memuru BASIN, DIŞ VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL FONKSİYON Enstitünün basõn olan tüm ili?kilerini düzenlemek, gerekli ön hazõrlõklarõ yapmak, Rektör onayõna sunmak. Enstitüyü tanõtõcõ kitap, broşür, dergi gibi süreli ve süresiz yayõnlarõn çõkarõlmasõ için gerekli çalõşmalarõ yapmak. Resmi tören ve toplantõlarõn organizasyonunu yapmak. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Basõnla ilgili olarak; yerel ve ulusal yazõlõ basõn ve TV ler ile ilişki kurarak Enstitü ile ilgili haberler hakkõnda sağlõklõ bilgi akõşõnõ tanõtõmõnõ yapmak. Enstitünün Basõn ile olan her türlü ilişkilerini düzenlemek. 2-Basõn haberlerini toplamak, arşiv yapmak, gerektiğinde bir kitapçõk haline getirmek. 3-Enstitüyle ilgili bülten, dergi, kitapçõk katalog vb. basõmõnõ dağõtõmõnõ yaptõrmak. Haftalõk, aylõk, yõllõk basõn bültenlerinin hazõrlanmasõnõ gerçekleştirmek. 4-Enstitüdeki tüm etkinlik ve çalõşmalarõnõn Enstitü içi ve dõşõndaki kişilere duyurulmasõnõ sağlamak. 5-Halkla ilişkilerle ilgili olarak; Enstitü bünyesinde gerçekle?tirilmek istenen tüm konferans, panel, sempozyum, gezi vb. faaliyetlerin ve toplantõlarõn organizasyonunu yapmak. Bu konuda Enstitünün bütün birimleri ile işbirliği yaparak bu faaliyetlerin bir program dahilinde gerçekleştirilmesini ve duyurulmasõnõ sağlamak. 6-Enstitüye gelecek her türlü misafir konuşmacõ ve konuklarõn karşõlanmasõ, ağõrlanmasõ ve uğurlanmasõnõ sağlamak. Bu konuda Enstitünün diğer birimleri ile işbirliği yapmak. 7-Oryantasyon planõnõn gerçekleşmesi için Sağlõk, Kültür ve Spor Daire Başkanlõğõ ile işbirliği yapmak. 8-Özel gün ve törenlerin gerçekleştirilmesini ve düzenlenmesini sağlamak. 9-Enstitünün diğer Üniversiteler, kamu kuruluşlarõ, sivil toplam örgütleri, sanayi ile ilgili tüm ilişkilerinin düzenlenmesini ve iletişim kurulmasõnõ sağlayarak işbirliği için çalõşmak.

3 10-Tanõtõm v ilişkilerle ilgili Enstitü dõşõndan gelebilecek finans kaynaklarõn araştõrmak ve sağlamak. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL FONKSİYONU Enstitümüze bağlõ tüm birimlerin eğitimle ilgili faaliyetleri neticesinde üretim ve hizmetlerde bulunarak gelir elde edilecek faaliyetlerde bulunmak. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Yükseköğretim Kurumlarõ dõşõndaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafõndan istenilecek bilimsel görüş, proje, araştõrma ve benzeri hizmetleri yapmak. 2-Analiz, ölçme, deney, model deneyi, muayene, teknik ve kalite kontrol, standartlara uygunluğun tetkiki, teknik bakõm, ekspertiz, ölçü ayarõ, bilgi işlem organizasyonun danõşmanlõk, eğitim organizasyonu ve benzeri hizmetleri ile bunlara ilişkin uygulamalarõ yapmak. 3-Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanõyla sõnõrlõ olarak hizmet üretmek. 4-İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalõşma programlarõ, bütçe esaslarõ ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek. ŞUBE MÜDÜRLERİ TEMEL FONKSİYONU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafõndan belirlenen temel politikalar doğrultusunda ve birimin temel fonksiyonu olan hizmetlerin sağlõklõ, süratli, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdürler ve üstlerine karşõ sorumludurlar. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Müdürlüğünün temel faaliyetlerine ilişkin olarak öneriler hazõrlamak, Daire Başkanõnõn bilgisine sunmak, belirlenmiş faaliyetleri uygulamak, yerine getirilmesini sağlamak. 2-Faaliyetlerin uygulanabilmesi için gerekli standartlarõ ve hedefleri belirlemek. 3-Temel faaliyetlerin uygulanmasõ için faaliyet program ve çizelgeleri hazõrlamak, Daire Başkanõnõn onayõna sunmak. 4-Temel faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmasõ için yöntem, teknik, prosedürler bulmak ve bunlarõ uygulamak. 5-Üst yönetim tarafõndan belirlenmiş olan organizasyon ve buna bağlõ olarak mevcut kadro ile temel faaliyetleri en uygun ve verimli düzeyde yönlendirmek. 6-Temel faaliyetlerin uygulanõp verimli sonuçlar elde edilmesi için verilmiş olan yetkileri olumlu bir yaklaşõmla kullanmak ve gerektiği durumlarda astlarõna bazõ yetkiler devretmek. 7-Temel faaliyetlerin yürütülmesi için emrindeki kadroyu yönetmek, yönlendirmek ve bunlarõn sonucunda takdir ve cezalandõrma gibi konularõ Daire Başkanõna iletmek. 8-Kendine bağlõ olarak çalõşan elemanlarõnõn yeterli teknik ve yönetim beceri düzeyine ulaşmalarõ ve eksikliklerinin giderilmesi için gerekli olan eğitim, öğretim çalõşmalarõ yapmak, programlar hazõrlamak. 9-Elemanlarõna gerekli yönlendirmeyi yapmak, işlerini koordine etmek, gerektiğinde yardõmcõ olmak.

4 10-Yapõlan çalõşmalarõ başlangõçta konulmuş olan standart ve tahminlerle karşõlaştõrmak, varsa sapmalarõn nedenlerini araştõrmak. Değerlendirme sonuçlarõnõ Daire Başkanõna iletmek. 11-Değerlendirme sonucunda gerek üretim, gerek hizmet fonksiyonlarõna ilişkin düzeltmeler yapmak, bunlar için gerekli plan ve programlar uygulamak. 12-Temel faaliyetlerin yapõldõğõ ve denetim altõnda tutulan iş sahasõnõn güvenli ve sağlõklõ bir durumda olmasõ ve kalmasõnõ sağlayacak şekilde hareket edilmesini sağlamak ve bu konuda tedbirler almak. ŞEFLER TEMEL FONKSİYONU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafõndan belirlenen temel politikalar doğrultusunda ve birimin temel fonksiyonu olan hizmetlerin sağlõklõ, süratli, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdürler ve üstlerine karşõ sorumludurlar. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Biriminde görevli personelin, hizmetleri gerçekleşmesinde sağlõklõ, süratlõ ve verimli bir şekilde çalõşmasõnõ sağlayõcõ bilgi ve belgeye sahip olmak, 2-Üstün verdiği emirleri hukuki zemin içinde, en süratli sağlõklõ bir şekilde yerine getirilmesini 3-Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için birime tahsisi edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik hedefler ve standartlar belirlemek ve üstüne iletmek, 4-Günlük işlerin ve imza takibinin yapõlmasõnõ ve sonuçlandõrõlmasõnõ 5-Mahiyetinde görevli personeli yönetmek, yönlendirmek, yetiştirmek, 6-Üniversite mevzuatõ ve bu talimatla kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirilmesinden yetkilerinin zamanõnda kullanõlmamasõndan üstlerine karşõ sorumludur. MEMURLAR TEMEL FONKSİYONLARI İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü tarafõndan belirlenen temel politikalar doğrultusunda ve birimin temel fonksiyonu olan hizmetlerin sağlõklõ, süratli, kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdürler ve üstlerine karşõ sorumludurlar. GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasasõna ve kanunlarõna sadakatla bağlõ kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarõnõ sadakatla uygulamak, 2-Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tarafsõz ve resmi sõfatõnõn gerektirdiği itibar ve güvene layõk olduklarõnõ davranõşlarõyla göstermek, 3-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve üstleri tarafõndan verilen görevleri ve emirleri sağlõklõ, süratli bir şekilde yerine getirmekle yükümlü ve üstlerine karşõ sorumludurlar, 4-Görevini yerine getirmede verimliliği, sürati ve sağlõklõlõğõ arttõrõcõ önerilerini bir üstüne

5 5-Görevi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarõ öğrenmek, izlemek görüş ve düşüncelerini bir üstüne aktarmakla görevli ve sorumludurlar, PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ 1-Enstitünün insan gücü planlamasõ ve personel politikasõyla ilgili çalõşmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. 2-Enstitüde görev almõş ve alan personelin atama, özlük, emeklilik ve buna benzer işleri ile ilgili işlemleri yapmak. 3-İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarõnõ düzenlemek ve uygulamak. 4-Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynaklarõn en uygun, en verimli şekilde kullanõlmasõnõ 5-Bağlõ birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekreter e ileterek bilgi akõşõnõ 6-Birimin işlerinin en az masrafla, tesbit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartlarõ çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlõ personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 7-Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikalarõ ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter e önerilerde bulunmak, 8-Yõllõk çalõşma programlarõnõ ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazõrlamak, Genel Sekreter e sunmak, 9-Astlarõn belirlenen politikalarõ anlamalarõnõ ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasõnõ, yerine getirilmesini sağlamak. 10-Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 11-Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarõnõn faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasõna, işlerin basitleştirilmesine çalõşmak, sonucu Genel Sekreter e iletmek. 12-Birimdeki personel arasõnda ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasõnda aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekreter e 13-Birim içinde etkin bir kayõt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. 14-Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanõp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarõna devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak. 15-Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususlarõ tesbit etmek, Genel Sekreter e 16-Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanlarõn seçiminde, görevden 17-Astlarõndan kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak. 18-Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacõnõ tespit etmek, sorumluluklarõnõ yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanõmla donatõlmalarõnõ sağlamak. Astlarõ tarafõndan önerilen

6 hizmet içi eğitim ihtiyaçlarõnõ incelemek, bu hususta programlar hazõrlamak. Genel Sekreter e iletmek, 19-Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astlarõn işlerini koordine etmek, gerektiğinde yardõmcõ olmak. 20-Bağlõ personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak, 21-Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. YETKİLERİ 1-Başkanlõğõna ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi, 2-Görevlerin daha sağlõklõ, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağõ yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi, 3-Başkanlõğa bağlõ personele yarõm güne kadar mazaret izni verme, yõllõk izin kullanõş zamanlarõnõ tesbit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi, 4-İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi 5-Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarõnõ önerme yetkisi, SORUMLULUKLARI Üniversite mevzuatõ ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanõnda kullanõlmamasõndan Genel Sekreter e karşõ sorumludur. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ 1-Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynaklarõn en uygun ve en verimli şekilde kullanõlmasõnõ 2-Bağlõ birimlerin faaliyetlerini denetleyerek neticelerini Genel Sekreter e ileterek bilgi akõşõnõ 3-Birimin işlerinin en az masrafla, tesbit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartlarõ çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlõ personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 4-Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikalarõ ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter e önerilerde bulunmak, 5-Yõllõk çalõşma programlarõnõ ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazõrlamak, Genel Sekreter e sunmak, 6-Astlarõn belirlenen politikalarõ anlamalarõnõ ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasõnõ, yerine getirilmesini sağlamak. 7-Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 8-Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarõnõn faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasõna, işlerin basitleştirilmesine çalõşmak, sonucu Genel Sekreter e iletmek.

7 9-Birimdeki personel arasõnda ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasõnda aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekreter e 10-Birim içinde etkin bir kayõt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. 11-Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanõp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarõna devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak. 12-Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususlarõ tesbit etmek, Genel Sekreter e 13-Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanlarõn seçiminde, görevden 14-Astlarõndan kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak. 15-Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacõnõ tespit etmek, sorumluluklarõnõ yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanõmla donatõlmalarõnõ sağlamak. Astlarõ tarafõndan önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarõnõ incelemek, bu hususta programlar hazõrlamak. Genel Sekreter e iletmek, 16-Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astlarõn işlerini koordine etmek, gerektiğinde yardõmcõ olmak. 17-Enstitünün ihtiyacõ olan ve birimlerce talep edilen taşõnõr ve taşõnmaz mallarõn, araç, gereç ve hizmetlerin cari mevzuata göre satõnalma, kiralama işlemlerini yürütmek. 18-Rektörlükle ilgili birimlerin temizlik hizmetlerinin yürütülmesini ve denetlenmesini nöbet raporlarõnõn incelenmesini ve değerlendirilmesini, güvenlik görevlilerinin görev, yer ve sürelerini belirten aylõk nöbet listelerinin hazõrlanmasõnõ ve kontrol edilmesini 19-Aylõk bütçe harcamalarõnõn kontrolü ve içinde bulunan günün mali durumunun incelenmesini, gerektiğinde ilgili yerlere bilgi verilmesini 20-Tahakkuk işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak sağlõklõ ve süratli düzenlenmesini 21-Başkanlõğa havale edilen iş ve evraklarõn astlara havalesini yapmak ve gereğini cevap yazõlarõnõn hazõrlanmasõnõ, günlük işlerin imza takibinin yapõlmasõnõ ve sonuçlandõrõlmasõnõ 22-Bağlõ personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak, 23-Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarõ ile şahõslara olan borçlarõ takip etmek. 24-Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. YETKİLERİ 1-Başkanlõğõna ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi, 2-Görevlerin daha sağlõklõ, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağõ yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi, 3-Başkanlõğa bağlõ personele yarõm güne kadar mazaret izni verme, yõllõk izin kullanõş zamanlarõnõ tesbit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi, 4-İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi 5-Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarõnõ önerme yetkisi, 6-Rektörlük bütçe, satõnalma, ayniyat, bakõm, genel hizmetler, haberleşme ve evrak işlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için önerilerde bulunma yetkisi,

8 SORUMLULUKLARI Üniversite mevzuatõ ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanõnda kullanõlmamasõndan Genel Sekreter e karşõ sorumludur. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ 1-Merkezi sistemle alõnan öğrencilerin kayõtlarõnõn yapõlmasõnõ ve bulara ait evraklarõn muhafaza edilmesini 2-Öğrenci işleri ile ilgili her türlü yazõşmanõn ve dosyalamanõn yapõlmasõnõ 3-Öğrenci kütüklerinin sağlõklõ tutulmasõnõ ve saklanmasõnõ 4-Fakülteler arasõ öğrenci işleri ile ilgili bilgi akõşõnõ 5-Öğrenci mezuniyetlerinin hazõrlanmasõ ve diploma verilmesini sağlamak ve bu işlemle ilgili bütün işleri yürütmek, 6-İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştõrõlmasõnõ 7-Yatay ve dikey geçiş kontenjanlarõnõ derlemek ve zamanõnda ilan etmek., 8-Burslarla ilgili işlemlerin yapõlmasõnõ ve takibini 9-Stajlarla ilgili tüm işlemleri yapmak, 10-Lisans ve lisansüstü öğrencileri ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlemlere ait belgeleri muhafaza etmek, 11-Öğrencilere ait başarõ oranlarõnõ tesbit etmek. 12-Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynaklarõn en uygun, en verimli şekilde kullanõlmasõnõ 13-Bağlõ birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekreter e ileterek bilgi akõşõnõ 14-Birimin işlerinin en az masrafla, tesbit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartlarõ çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlõ personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 15-Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikalarõ ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter e önerilerde bulunmak, 16-Yõllõk çalõşma programlarõnõ ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazõrlamak, Genel Sekreter e sunmak, 17-Astlarõn belirlenen politikalarõ anlamalarõnõ ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasõnõ, yerine getirilmesini sağlamak. 18-Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 19-Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarõnõn faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasõna, işlerin basitleştirilmesine çalõşmak, sonucu Genel Sekreter e iletmek. 20-Birimdeki personel arasõnda ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasõnda aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekreter e 21-Birim içinde etkin bir kayõt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. 22-Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanõp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarõna devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.

9 23-Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususlarõ tesbit etmek, Genel Sekreter e 24-Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanlarõn seçiminde, görevden 25-Astlarõndan kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak. 26-Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacõnõ tespit etmek, sorumluluklarõnõ yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanõmla donatõlmalarõnõ sağlamak. Astlarõ tarafõndan önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarõnõ incelemek, bu hususta programlar hazõrlamak. Genel Sekreter e iletmek, 27-Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astlarõn işlerine koordine etmek, gerektiğinde yardõmcõ olmak. 28-Y.Ö.K., Ö.S.Y.M. ve benzer kurumlar tarafõndan verilmiş görevleri yapmak, öğrenci kontenjanlarõnõ çõkartmak. 29-Başkanlõğa havale edilen iş ve evraklarõn astlara havalesini yapmak ve gereğini cevap yazõlarõnõn hazõrlanmasõnõ, günlük işlerin imza takibinin yapõlmasõnõ ve sonuçlandõrõlmasõnõ 30-Bağlõ personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak, 31-Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. YETKİLERİ 1-Başkanlõğõna ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi, 2-Görevlerin daha sağlõklõ, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağõ yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi, 3-Başkanlõğa bağlõ personele yarõm güne kadar mazaret izni verme, yõllõk izin kullanõş zamanlarõnõ tesbit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi, 4-İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi 5-Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarõnõ önerme yetkisi, SORUMLULUKLARI Üniversite mevzuatõ ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanõnda kullanõlmamasõndan Genel Sekreter e karşõ sorumludur. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ 1-Öğrencilerin, akademik ve idari personelin, sağlõk, kültür ve spor hizmetlerini planlamak, yürütmek ve denetlemek. 2-Öğrencilere burs ve kredi temini, beslenme, barõnma, çalõşma, dinlenme ve boş zamanlarõnõ değerlendirme ile ulaşõm ve iş bulma alanlarõnda yardõmcõ olacak hizmetleri yürütmek. 3-İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştõrõlmasõnõ

10 4-Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynaklarõn en uygun, en verimli şekilde kullanõlmasõnõ 5-Bağlõ birimlerin faaliyetlerini denetleyerek neticelerini Genel Sekreter e ileterek bilgi akõşõnõ sağlamak 6-Birim içinde etkin bir kayõt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. 7-Birimin işlerinin en az masrafla, tesbit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartlarõ çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlõ personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 8-Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikalarõ ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter e önerilerde bulunmak, 9-Yõllõk çalõşma programlarõnõ ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazõrlamak, Genel Sekreter e sunmak, 10-Astlarõn belirlenen politikalarõ anlamalarõnõ ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasõnõ, yerine getirilmesini sağlamak. 11-Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 12-Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarõnõn faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasõna, işlerin basitleştirilmesine çalõşmak, sonucu Genel Sekreter e iletmek. 13-Birimdeki personel arasõnda ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasõnda aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekreter e 14-Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanõp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarõna devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak. 15-Birimdeki kadrolara ilişkin görevler, yetkiler ve sorumluluklar ile bu kadro görevlerine atanacaklarda aranan özel niteliklerde değişikliği gerektiren hususlarõ tesbit etmek, Genel Sekreter e 16-Daire faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli elemanlarõn seçiminde, görevden 17-Astlarõndan kendisine iletilen personel hareketlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, onaylamak. 18-Sürekli olarak personelin eğitim ihtiyacõnõ tespit etmek, sorumluluklarõnõ yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve donanõmla donatõlmalarõnõ sağlamak. Astlarõ tarafõndan önerilen hizmet içi eğitim ihtiyaçlarõnõ incelemek, bu hususta programlar hazõrlamak. Genel Sekreter e iletmek, 19-Astlar için gerekli yönlendirmeyi yapmak, astlarõn işlerine koordine etmek, gerektiğinde yardõmcõ olmak. 20-Başkanlõğa havale edilen iş ve evraklarõn astlara havalesini yapmak ve gereğini cevap yazõlarõnõn hazõrlanmasõnõ, günlük işlerin imza takibinin yapõlmasõnõ ve sonuçlandõrõlmasõnõ 21-Bağlõ personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol ederek mesaisini aksatan personele gereğini yapmak, 22-Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak. YETKİLERİ 1-Başkanlõğõna ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi, 2-Görevlerin daha sağlõklõ, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağõ yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi,

11 3-Başkanlõğa bağlõ personele yarõm güne kadar mazaret izni verme, yõllõk izin kullanõş zamanlarõnõ tesbit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi, 4-İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alõnmasõ için Genel Sekreter e önerilerde bulunma yetkisi 5-Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarõnõ önerme yetkisi, SORUMLULUKLARI Üniversite mevzuatõ ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve bu gibi mevzuata uygun olarak yerine getirilmemesinden, yetkilerinin zamanõnda kullanõlmamasõndan Genel Sekreter e karşõ sorumludur. YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ 1-Bina ve tesislerin projelerini yapmak, 2-İhale dosyalarõnõ hazõrlamak, 3-Yapõm, bakõm ve onarõmla ilgili ihaleleri yürütmek, 4-Bakõm ve onarõm işlerini yapmak, 5-Arazi ve inşaatlarõ kontrol etmek ve teslim almak, 6-İstatistiki bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştõrõlmasõnõ 7-Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandõrma sistemleri ile telefon santralõ ve çevre düzenleme işleri ile benzeri işleri yürütmek, 8-Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynaklarõn en uygun, en verimli şekilde kullanõlmasõnõ 9-Bağlõ birimlerin faaliyetlerini denetlemek, neticelerini Genel Sekreter e ileterek bilgi akõşõnõ 10-Birimin işlerinin en az masrafla, tesbit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartlarõ çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, bağlõ personeli sürekli ve süreli olarak denetlemek. 11-Birimin temel fonksiyonu olarak belirtilen ve doğrudan yönetilen faaliyetlere ilişkin olarak yönetim düzeyinde genel politikalar ve grup politikalarõ ile uyumlu politikalar belirlemek, bu hususta Genel Sekreter e önerilerde bulunmak, 12-Yõllõk çalõşma programlarõnõ ilgili birimlerle işbirliği yaparak hazõrlamak, Genel Sekreter e sunmak, 13-Astlarõn belirlenen politikalarõ anlamalarõnõ ve belirlenmiş faaliyetlerin uygulanmasõnõ, yerine getirilmesini sağlamak. 14-Birim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesi için, birimine tahsis edilen personel, yer, malzeme ve diğer kaynaklarla geleceğe yönelik olarak hedefler ve standartlar belirlemek, 15-Temel fonksiyon olarak belirlenen faaliyetlerin etkin, verimli, ekonomik ve nitelikli olarak yerine getirilebilmesi için kendinin ve astlarõnõn faaliyetlerini programlamak ve çizelgelemek. Rutin işlerin formlara bağlanmasõna, işlerin basitleştirilmesine çalõşmak, sonucu Genel Sekreter e iletmek. 16-Birimdeki personel arasõnda ve bunlarla organik görev ilişkisi bulunan diğer birimlerin personeli arasõnda aksamayan, uyumlu bir haberleşme ve işbirliği düzenini kurmak, onay için Genel Sekreter e 17-Birim içinde etkin bir kayõt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek. 18-Birim faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanõp, yürütülebilmesi için gereken düzeyde sorumluluk ve yetkiyi astlarõna devretmek sonuçlara yönelik sorumluluk ve yetkiyi elinde tutmak.

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞEMA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı nın taşra teşkilatı olarak belirlenmiştir. Bağlı Kuruluşların Koordinasyonu

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı