KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME İPEK ARAÇ GÜRKAN SARIDAŞ İSTANBUL, 2015

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ BİLİM DALI EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA İPEK ARAÇ-GÜRKAN SARIDAŞ PROF. DR. AYŞEN BAKİOĞLU İSTANBUL,

3 İçindekiler ÖZET... 3 GİRİŞ... 3 Problem durumu... 3 Amaç... 4 Önem... 4 Sınırlılıklar... 5 LİTERATÜR TARAMASI... 6 Kariyer kavramı... 6 Emeklilik Kariyer Evresi... 7 Öğrenen Okul... 8 Mesleki Gelişim... 9 Okul Temelli Mesleki Gelişim YÖNTEM Araştırma modeli Evren ve örneklem Verilerin toplanması Verilerin çözümlenmesi BULGULAR TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA EK

4 ÖZET Bu araştırma, 26 yıl ve üzeri deneyimli emeklilik evresinde olan öğretmenlerin öğrenen okul, mesleki gelişim ve okul temelli mesleki gelişim ile ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında Tekirdağ ilinin Çerkezköy ilçesindeki 23 emekli öğretmenle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler neticesinde edinilen bilgiler, nitel araştırma yöntemiyle, temalaştırılarak ve birebir alıntılar yapılarak aktarılmıştır. Konuyla ilgili literatür incelenmiş, elde edilen veriler yorumlanırken literatürle karşılaştırılmış ve sonuçlar kapsamında öneride bulunulmuştur. GİRİŞ Problem durumu Ülkelerin kalkınma ve gelişmesi her şeyden önce insan kaynaklarının geliştirilmesine bağlıdır. İnsan kaynakları geliştirilmedikçe sosyal, ekonomik, politik ya da kültürel yönden ilerleyebilmenin mümkün olmayacağı, kalkınmada rol oynayan en önemli faktörlerden birisinin nitelik ve nicelik yönünden yeterli insan gücü olduğu bugün hemen herkes tarafından kabul edilmektedir (Erişken, 2015). Teknolojinin, bilginin sürekli geliştiği ve değiştiği günümüzde, nitelik ve nicelik yönünden yeterli insan gücünün yetiştirilmesi, toplumun bu değişime ayak uydurabilmesine bağlıdır. Okulların bu değişime ayak uydurabilmesi, öğreten okuldan öğrenen okula geçmesi ile mümkün olmaktadır lı yıllarda Senge nin ortaya koyduğu beş disiplinin okullara uyarlanması ile ortaya çıkan öğrenen okullar, düşünmeyi, takım halinde öğrenmeyi ve ortak amaç için bir bütün olarak gelişimi amaçlamaktadır. Öğrenen okulların oluşması, öğretmenlerin bu beş disiplini benimsemesi özellikle mesleki gelişimi ve hayat boyu öğrenmeyi benimsemesi ile gerçekleşir. Öğretmenler, okulların varlığında önemli bir role sahiptir. Onların bu rollerini etkili olarak gerçekleştirebilmesi, kendilerini mesleki yönden geliştirmeleriyle doğrudan ilişkilidir (Bozak & Yıldırım, 2011). Öğretmenlerin çağdaş eğitim anlayışını kazanabilmeleri, değişen ve zenginleşen yöntem ve teknolojileri öğretimde kullanabilmeleri ve öğrencilerin farklılaşan öğrenme gereksinmelerini karşılayabilmeleri, kendilerini mesleki yönden sürekli olarak yenilemeleri ve geliştirmeleri ile olanaklıdır. Ancak bütün bunların öncesinde, öğretmenlerin mesleki gelişime gereksinme duymaları, bunun gerekli olduğuna inanmaları ve sürekli 3

5 öğrenmeye istekli olmaları, kısacası mesleki gelişime güçlü bir ilgi duymaları gereklidir (Özer, 2005). Öğretmenlerin mesleki anlamda profesyonel olarak gelişmesi ise, ancak yerelleşme ile okul merkezli yönetimlerle ve okul temelli mesleki gelişim ile mümkün olmaktadır. Türkiye de öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve onlara eğitim olanakları sunma amacıyla, Temel Eğitime Destek projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG) geliştirilmiştir (MEB, 2007). Okul temelli olarak düzenlenen bu hizmetiçi eğitim etkinlikleri ile daha çok öğretmene ulaşılabildiği gibi maliyet, zaman ve mekân sorunları çözülmüş, aynı zamanda öğretmenlerin iş başında eğitimi gerçekleştirilmiştir. Dünyada birçok ülke tarafından denenmiş ve halen uygulamada olan bu model öğretmenlerin mesleki gelişimlerini okulun gelişimi ile uyumlu bir biçimde sürdürmelerine olanak sağlama yönünden özellikle etkili bulunmuştur (Owen, 2003; Lewis, 2002; akt. Yüksel & Adıgüzel, 2012). Okul temelli mesleki gelişim öğretmenlerin kariyer gelişimlerini destekler, öğretmenler arası öğrenme toplulukları oluşturur ve okulda öğrenme kültürünün oluşmasını sağlar. Sürekli öğrenme kültürü ve gelişimin olması öğretmenlerin öğrenen öğretmen olarak gelişmesini destekler. Öğretmenlerin öğrenen olması okulların öğrenen olmasını sağlar. Bu kapsamda çalışmamızda, emeklilik kariyer evresindeki öğretmenlerin; öğrenen okul, mesleki gelişim ve okul temelli mesleki gelişim ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç Bu araştırmanın amacı; emeklilik evresinde bulunan, 26 yıl ve üzeri öğretmenlik deneyimi olan öğretmenlerin öğrenen okul, mesleki gelişim ve okul temelli mesleki gelişim ile ilgili görüşlerini tespit etmektir. Önem Araştırmanın önemi, emeklilik evresinde bulunan öğretmenlerin öğrenen okul, mesleki gelişim ve okul temelli mesleki gelişim ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak ilgili literatüre destek sağlamaktır. Ulaşılan çalışmalar kapsamında öğretmenlerde emeklilik evresine ait öğretmen görüşleri sınırlı durumdadır. Bu bağlamda çalışmamız ile birlikte emekli öğretmenlerin görüşleri ile ilgili literatüre katkı sağlanacaktır. 4

6 Sınırlılıklar Araştırma sonucunda elde edilen veriler görüşme soruları ile sınırlıdır. Araştırma sonucu elde edilen veriler görüşmelerin cevapları ile sınırlıdır. Bu araştırma Tekirdağ ilinin Çerkezköy ilçesinde bulunan 26 yıl ve üzerine denetime sahip 23 öğretmenle sınırlıdır. 5

7 LİTERATÜR TARAMASI Kariyer kavramı 1970 li yıllarda ortaya çıkan kariyer kavramı ile ilgili literatürde pek çok tanım yapıldığı görülmektedir. İngilizce career, Fransızca carrierre kelimelerinin karşılığı olarak Türkçe ye girmiştir (Bilen, 1998; akt.bakioğlu ve Asyalı, 2005). Kariyer kelimesi sözlükte Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve uzmanlık olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2015). Bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması olan kariyer; bireyin kamu veya özel çalışma yaşamında bir başarı elde etmek amacıyla izlediği ve çalıştığı alandır. Greenhaus ve Schein ise, kişinin yaşamı boyunca yaşadığı işle ilgili deneyimler bütünü olarak tanımladığı kariyeri, çalışanın kurum içindeki yerini belirten ve bireyin mesleğindeki gelişmesini ve yükselen başarısını anlatan bir kavram olarak ifade etmektedir (akt.aytaç, 1997, s.17-18). Dünyadaki hızlı değişim, kariyer kavramının da değişik açılardan ele alınmasına yol açmıştır. Hall (1996) ise geleceğin kariyer kavramını sürekli değişen ve örgüt tarafından değil birey tarafından yönlendirilen ve kendini tanıma, adaptasyon gerektiren bir süreç olarak tanımlamıştır (akt.sav, 2008, s.6). Öğretmenin profesyonel gelişmesi bağlamında da karşımıza kariyer kavramı çıkmaktadır. Kariyer, bireyin yaşamının üretken yıllarını kapsayan, çalışma hayatının başlangıcından sonuna kadar sürdürdüğü iş ya da meslektir. Bireyin çalışma yaşamı boyunca bulunduğu pozisyonlar ve bu pozisyonlardaki davranışları kariyerini kapsamaktadır (Bakioğlu ve Asyalı, 2005, s.91). Literatürde kariyer evreleri ile ilgili çeşitli sınıflamalar bulunmaktadır. Bu evrelerin ortak özelliklerini şu şekilde sıralanmaktadır (Erdoğmuş, 2003; akt.sav, 2008): - İnsanlar, her birisi belli görev ve meydan okumalardan oluşan bir dizi aşama boyunca ilerlerler. - Her aşama yaklaşık olarak belli yaş dilimlerine karşılık gelir. - Her aşama bireyin iş, aile ve kişisel gelişimini dikkate alan bütün bir birey yaklaşımını benimser. Bakioğlu (1996), öğretmenlerin kariyer evrelerini; kariyer girişi, durulma, deneycilik, uzmanlık ve sakinlik evreleri olmak mesleki kıdem yılına göre beş evre olarak açıklamaktadır. 6

8 Her evrenin belirli özellikleri bulunmaktadır ve öğretmenlerin mesleki öğrenmelerini etkilemektedir. Öğretmenlerin kariyer evreleri emekli olmaları ile bitiyor gibi görünse de, emekli olmaları ile birlikte öğretmenler; yeni kariyer yollarının, yeni hedeflerin başladığı bir döneme girmektedirler. Emeklilik, bireyin yaşamında yeni kariyer yollarının ve yeni hedeflerin başladığı bir dönemdir. Bu dönemlerde, meslekte çalışırken yapma imkânı bulamadıkları çeşitli hobilerini ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını gerçekleştirebilirler (Nomer, 2002; akt.kaya, 2008). Çalışmamızda 26 yıl ve üstü deneyime sahip olan öğretmenlerin bulunduğu emeklilik kariyer evresi incelenecektir. Emeklilik Kariyer Evresi İnsanlar, yıllarını belli alanlarda beceri geliştirmek için harcarlar, iş hayatına atılır ve yoğun bir iş temposundan sonra aktif çalışma hayatının sonlandığı emeklilik dönemini yaşarlar. Pek çok kişinin, emeklilik dönemine hazırlıklı olmadığı söylenebilir. Bu durum emekliliğin, daima bir tür sorun ya da sorunlar dönemi olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır (Harte, 1972; akt. Şahin ve Selvitopu, 2012). Emeklilik, çalışma yaşamının son evresidir. Genellikle zamanı bilinmekle birlikte, emeklilik genellikle bireylerde şok etkisi yaratmaktadır. Çünkü emeklilikle birlikte bireylerin gücü, sorumlulukları ve kariyerleri azalır, iş kaybı bireylerde bir boşluk oluşturur (Sav, 2008). Genellikle meslekten emekli olan bireyler, kendilerini hayattan da emekli etmekte ve ne yapacaklarını bilememektedirler. Her meslekte olduğu gibi öğretmenlerin de emeklilik evresinde pek çok sorun yaşadığı bilinmektedir. Emeklilikle birlikte azalan maaş, yaşam şartlarını etkilemektedir. Ayrıca yoğun bir temponun içinden çıkan, etrafında hem öğrenci hem öğretmen onlarca insan varken, birden yanlızlığa ve boşluğa düşülmesi de emeklilik döneminde çoğu öğretmen için sıkıntı verici bir durum oluşturabilmektedir. Bu nedenle yıllarca çalışma yaşamına alışan bireylerin durağan bir döneme girmesi psikolojik olarak zor bir sürecin başlangıcıdır (Kaya, 2008). Yaylacı (2006) ya göre ise emeklilik; bireyin en çok olgunlaştığı, daha çok üreten ve eğitici rolünü daha çok üstlendiği kendisine ve çevresine fayda sağlayabileceği bir dönemdir. (akt. Kaya, 2008). Bu nedenle, emeklilik döneminde öğretmenleri iş yaşamının dışında bırakmak yerine, onları mentor ve koç olarak okullarda bulundurmak etkili bir uygulama olacaktır. Böylece meslekte edindikleri deneyimlerden faydalanarak bireysel bazda öğretmenlerin, kurumsal bazda okulların gelişmesi sağlanabilecektir. 7

9 Bakioğlu ve Uygur (2006) un öğretmenlerin kariyer evrelerini temel alarak müfetişlerin kariyer evrelerini araştırdıkları çalışmalarında emeklilik evresi 26 yıl ve üzeri deneyim olarak ele alınmıştır. Bu çalışmadan yola çıkarak öğretmenler hakkında bir değerlendirme yapılırsa; emeklilik evresindeki öğretmenler, mesleklerini önemli meslekler arasında görmekte, toplumun gelişmesine katkıda bulunduğunu ifade etmekte, geçmişle bugün arasında sürekli kıyaslamalar yapmaktadır. Öğrenen Okul Her şeyin hızla değiştiği günümüzde, bu değişime ayak uydurmak da oldukça zordur. Örgütlerin de kendi aralarında rekabet edebilir veya kendini yenileyebilir hale gelmesi için çözüm öğrenmedir. Örgütlerin, takımlarına, çalışanlarına ve bünyesinde barındırdığı herkese öğrenme ortamı oluşturmalıdır (Braham, 1998). Öğrenen örgütlerde görev yapan öğrenen kişiler, gerek kendi kuruluşundaki gerekse toplumdaki bireylerle iletişim içine girerek öğrenme çabalarını yansıtmaya başlarlar. Toplum içine giren bireyler toplumun öğrenen olmasına katkı sağlarken aynı zamanda toplumdan da öğrenmeye devam ederler. Bu yüzden örgütlerin, öğrenen örgüt olması toplum için de oldukça önemlidir (Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu, 2000). Bir örgütün öğrenen örgüt olabilmesi için: Sürekli öğrenme fırsatları yaratmak Araştırma ve diyalogu geliştirmek İşbirliği ve takımla çalışmayı özendirmek Bilgiyi kazandırıcı ve öğrenmeyi paylaştırıcı sistemler kurmak İnsanların ortak bir vizyon etrafında bütünleştirmek Örgütü, çevresiyle ilgili/ilişkili kılmak Hem bireysel hem de takım ve örgütsel düzeyde destekleyici liderliği kurmak gibi yedi zorunlu eylemin varlığından söz edilmelidir (Cullen, 1999; akt. Balay, 2004). Öğrenen örgütlerde uygulanan bu yedi eylem başlangıç niteliğindedir (Arastaman, 2013). Öğrenen okul içindeki bireylerin sürekli öğrenmesini ve kendini geliştirmesini sağlayan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da bireylerin kendini geliştirmesiyle birlikte örgütsel gelişmenin de gerçekleşeceğini göstermektedir. Öğrenen okullara baktığımızda öğrenmeyi öğrenme kavramının öne çıktığı görülmektedir. Okulların tam bir öğrenen örgüt yapısına kavuşmasını içinde bulunduğumuz çevre şartları zorunlu kılmaktadır. Öğrenen örgütlerin 8

10 ortaya çıkmasında sosyal ve ekonomik iklim, çalışma çevresi ve müşteri beklentileri olmak üzere üç faktör etkili olmaktadır (Lyle, 2012; akt.yiğit, 2013). Çağımız insanın okullardan beklentisi algılan beklentiden daha üst seviyelere çıkabilmektedir. Bu durum okulları beklentilere cevap verebilmek için öğrenen örgütler olmaları durumuna sürüklemektedir. Okulların öğrenen örgüt olabilmesi için öncelikle örgütsel öğrenme kültürüne sahip olmaları gerekmektedir (Şimşek ve Yıldırım, 2004; akt.yiğit, 2013). Senge ve arkadaşları (2007) na göre öğrenen okulların oluşumu sınıf, okul ve toplum olmak üzere içiçe geçmiş üç dinamiğin etkileşimine bağlıdır. Değişim hareketleri,sınıf, okul ve topluma ilişkin müdaheleler içeriyorsa sistematik bir gelişim ve örgütsel öğrenme mümkündür. Diğer bir ifadeyle sınıfta öğretmenin, okulda yöneticinin ve toplumda velinin değişim ve öğrenme sürecine katılması esastır. Ancak bu birliktelik sağlandığı zaman öğrenen okuldan bahsedilebilir (akt.banoğlu & Peker, 2012). Senge (2014); öğrenen örgütler gibi öğrenen okullarında temelini beş disipline dayandırmaktadır. Bunlar; takım halinde öğrenme; sistem düşüncesi, paylaşılan vizyon, zihni modeller ve kişisel ustalıktır. Bu da göstermektedir ki okullarda, öğretmenlerin ortak bir amaç için, ön yargılarını bir kenara bırakarak birlik ve beraberlik içinde çalışmaları öğrenen okul olma yolunda atacakları ilk adımdır. Mesleki Gelişim Mesleki gelişim, okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgilerinin, becerilerinin, değerlerinin ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçleri içerir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2010). Öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri de hayatımızdaki kişisel gelişim süreçleri gibi öğretmenlik hayatın her anına yayılan durumlardır. Mesleki gelişim ile öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları temelinde öğretmenlerin kendini geliştirmesi beklenmektedir. Öğretmenlerin günlük hayattaki veya okuldaki çalışmaları yine mesleki gelişim ile bağlantılıdır. Öğretmenler kendi gelişimlerinde sorumluluk alarak, öz değerlendirme yaparak ve elde ettiği sonuçları paylaşarak diğer öğretmenlere de katkıda bulunur. Öğretmenler mesleki gelişim süreçlerinde kendi mesleki gelişim planlarını yaparak belirlenen kazanımlara ulaşmak için bu planlarını uygularlar. Ulaşılması gereken kazanımlar 1739 numaralı Milli Eğitim Temel Kanunu (TBMM, 1973) yasal dayanağına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 9

11 Mesleki gelişim kapsamında öğretmenlerin mesleki bilgiye, beceriye, yetkinliklere ve değerlere sahip olmaları beklenir. Öğrenen öğretmen, etkili öğretmen veya etkin öğretmen olarak tabir edilen öğretmen özellikleri de mesleki gelişimde bahsedilen genel yeterliklere sahip öğretmen özellikleridir. Mesleki gelişim, öğretmenlerin okul düzeyinde öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığı, teorinin kendi geliştirdiği modelle uygulamaya dönüştürüldüğü bir alandır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2010). Bu alanın devamlılığı için ise öğretmenlerin mesleki gelişimlerini okuldaki uygulamalarına yansıtmaları için fırsat verilmeli, olanaklar sağlanmalıdır. Mesleki gelişim planlaması yapan öğretmenlerin okul ve çevresini mesleki gelişim süreçlerine dâhil etmesi gerekmektedir. Böylece okulların öğrenen örgütler olmaları da sağlanmış olacaktır. Okul Temelli Mesleki Gelişim Dünya Bankası tanımına göre yerelleşme, kamusal yetki ve sorumlulukların, merkezi yönetimden taşra örgütüne ve yerel yönetimlere ya da yarı özerk yönetim örgütlerine ve/veya özel sektöre devredilmesi dir (worldbank.org, 2006; akt. Keskin, 2008). Yerelleşme, birçok ülkede demokrasinin geliştiğinin ve toplumun güçlendiğinin bir kanıtıdır (Leu, 2005). 21. yüzyılda okulların, bilgi toplumuna ayak uydurabilecek bir gençlik oluşturmada yetersiz kalmaları ve hızla değişen bilgi teknolojisinin, okulun bilgi aktarma işlevini üstlenmeye başlaması, okulların toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yeniden yapılandırılmaları gerektiği konusunu gündeme getirmiştir. Bu konu özellikle son yıllarda birçok ülkede üzerinde durulan önemli konulardan birisi olmaktadır. Başta ABD olmak üzere batı ülkelerinde ve ülkemizde hep 2000 li yılların gerektirdiği insan, toplum, örgüt ve okul modellerinin nasıl olması gerektiğinden söz edilmektedir. Okul yönetimlerinde yaşanan klasik örgütlenmenin olumsuzluklarını vurgulayan görüşlerin artması dünyada, okul örgütlenmelerinde ve yönetimlerinde yeni arayışlara gidilmesine neden olmuştur (Yalçınkaya, 2004). Yeni yönelimlerin başında okul merkezli yönetimler gelmektedir. Okul merkezli yönetimlerle birlikte okulların yeni rolleri şu şekilde sıralanmıştır (Güçlü, 2000): -Öğrencinin eğitim ve öğretimi üzerinde odaklanmış açık bir misyonla işe başlanmalı, -Karar vermenin gelişiminde açık ve net başarılar hedeflenmeli, 10

12 -Okula dayalı yönetimin yerleşip güçlenebilmesi için konseyler tarafından bir dizi yenilik getirilmeli, -Öğretmenlere, velilere ve diğer toplum üyelerine okulla ilgili işlerde yetki verilmeli, -Velilerin ve okul ile ilgili diğer toplum üyelerinin sorumluluklarının farkına varmaları sağlanmalı, -Karar vermede yer alabilmeleri için program değişikliği yapmaları konusunda öğretmenlere zaman tanınmalı, -Yüksek kalitede profesyonel gelişmeler için aktivitelerde önemli değişiklikler plânlanmalı, organize edilmeli ve yürütülmeli, -Gerekli uzmanlardan temel konularda yararlanılmalı, -Örgütün bütün safhalarında aktif destek sağlanmalı, -Küçük veya büyük her başarı ödüllendirilmeli, -Gelişme üzerine odaklanmış iş birlikçi bir okul kültürü oluşturmak için çalışılmalı. Okulların değişen rolleri okul yöneticileri ve öğretmenlerinde rollerini değiştirmekte öğretmenin yetki alanını genişletmektedir. Bu durumda okul temelli mesleki gelişim ortaya çıkmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde uygulaması yapılmış olan Okul Temelli Mesleki Gelişim modelinin, yapılan araştırmalar sonucunda, öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından oldukça etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Owen, 2003; akt. Genç, 2015). OTMG çalışmalarında yapılan uygulamalar, öğrencilerin öğrenmelerini geliştirme ile doğrudan ilişkili olmalı ve uygulamanın odağında alan bilgisi, öğretim bilgi ve becerisi ile öğrenciler hakkında bilgiler yer almalıdır. Mesleki gelişim, öğretmenin okul düzeyinde öğrenme ihtiyaçlarını karşıladığı, teorinin kendi geliştirdiği modelle uygulamaya dönüştürüldüğü bir alandır. Bu nedenle, öğrendiği mesleki bilgileri okuldaki uygulamalarına yansıtmaları için öğretmenlere yeterince fırsat tanınmalıdır. OTMG ile öğretmenlere aşağıda belirtilen konuları gerçekleştirebilmeleri için fırsat verilmektedir (MEB, 2007): Öz-değerlendirme yapabilmeleri ve öğrenmeyi yapılandırabilmeleri için zaman ayırma Mesleki gelişim planı yapması ve öğrenmenin değerlendirilmesi gibi uygulamalarla öğrenme fırsatları oluşturma Kendisinin ve meslektaşlarının öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını tespit edebilme becerisini geliştirme Bireysel öğrenme ve gelişim planı geliştirme 11

13 Öz-değerlendirme, gözlem ve meslektaş değerlendirme becerileri geliştirme Rehberlik becerileri ile mesleki tartışma ve geri dönüt verebilme becerilerini geliştirme Uzun dönemli kariyer gelişim hedefleri planlama OTMG, öğretmen gelişimi açısından önemli bir model olsa da, planlı bir şeklide uygulanan bir süreç olamaması bakımından etkililiği olmayan bir programdır (Genç, 2015). 12

14 YÖNTEM Araştırma modeli Araştırmada nitel araştırmadır. Önceden yapılandırılmış (kapalı-uçlu) soru formlarının kullanıldığı görüşme, ölçekler ya da anket tekniğinden farklı olarak, açık-uçlu soruların yöneltildiği yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı, önceden hazırladığı görüşme formuna bağlı kalarak, ek sorular sorma esnekliği ile hareket edebilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005;119). Görüşme tekniğine gönüllü katılımcı bulmak zordur. Bundan dolayı örneklemi oluşturan öğretmenler ve okul yöneticileri görüşmeyi kabul edenlerden oluşmaktadır. Nitel araştırma deseni olarak olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırma deseni, araştırmanın yaklaşımını ve yaklaşımın tutarlı olmasına rehberlik eden stratejiyi belirler. Olgubilim deseni ise derinlemesine ve ayrıntılı olarak olgulara odaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2005;72). Evren ve örneklem Bu araştırmanın çalışma grubunu Tekirdağ ilinin Çerkezköy ilçesinde bulunan 23 emekli öğretmen oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme türlerinden biri olan ölçüt örnekleme, örneklemin problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulmasıdır (Büyüköztürk, 2012). Bu kapsamda ölçütümüz; öğretmenlerin 26 yıl ve üzeri deneyime sahip, emekliler olmasıdır. Tablo 1. Çalışma grubunun cinsiyet dağılımı Cinsiyet Yüzde (%) Frekans Kadın 39,1 9 Erkek 60,9 14 Çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin %39,1 i (f=9) kadın, %60,9 u (f=14) erkektir. Tablo 2. Çalışma grubunun branş dağılımı Branş Yüzde (%) Frekans Sınıf Öğretmeni 47,

15 Okul Öncesi 34,8 8 Öğretmeni Branş Öğretmeni 17,4 4 Çalışma grubunda bulunan öğretmenlerin %47,8 i (f=11) Sınıf Öğretmeni, %34,8 i (f=8) Okul Öncesi Öğretmeni, %17,4 ü (f=4) Branş Öğretmenidir. Verilerin toplanması Araştırmada nitel veri toplama araçlarından biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler öncesinde katılımcılarla yüz yüze görüşülerek görüşmenin konusu ile ilgili bilgi verilmiş ve görüşme için uygun zaman belirlenmiştir. Sonrasında görüşmeler yapılarak görüşme esnasında kısa notlarla cevaplar kaydedilmiştir. Görüşme sırasında net cevap alınamayan sorularda kısa açıklamalar yapılarak konu kapsamı içinde kalınması sağlanmıştır. Görüşme sonrasında notlar hemen Microsoft Office Word programına aktarılarak veri seti oluşturulmuştur. Veri setinde görüşme yapılan öğretmenlerin kimliğinin gizli kalması amacıyla öğretmenlere birer kod verilmiştir. Ö1 bir numaralı öğretmenin görüşlerini belirtmektedir. Verilerin çözümlenmesi Veriler içerik analizi yapılarak temalara ve kodlara göre gruplandırılmıştır. Temaların oluşturulmasında sorulardan ve kodların oluşturulmasında verilen cevapların vurgu yaptığı noktalardan yararlanılmıştır. 14

16 BULGULAR Okulunuzun öğrenen okul olması yönetici ve öğretmenlere ne gibi katkı sağlayacaktır? sorusuna ait emekli öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo-3 de verilmiştir. Tablo-3: Okulunuzun öğrenen okul olmasının yönetici ve öğretmenlere katkısı Kategori Tema Kod Öğrenen Okul Öğretmenlere Katkı Öğretmenlerin yenilenmesi (f=18) Velilerin ve öğrencinin güveninin artması (f=5) Öğretmenlerin birliği (f=11) Yöneticilere Katkı Müdürü lider yapar (f=9) Yöneticiye katkısı olmaz (f=14) Tablo-3 incelendiğinde öğretmenlere katkı olarak öğretmenlerin yenilenmesine (%52,9), velilerin ve öğrencinin güveninin armasına (%14,7) ve öğretmenlerin birliğine (%32,4) vurgu yaparken, yöneticilere katkı olarak yöneticiye katkısı olmadığına (%60,9) ve müdürü lider yaptığına (%39,1) vurgu yapmıştır. Yöneltilen soruya yönelik elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: Öğrenen okul olmanın idarecilere bir katkısı olmaz. Sonuçta öğrenme öğretmen ile öğrenci arasındadır. Öğrenen okul olan okullarda öğretmenler kendi branşında yeni bilgiler öğrenerek kendini yenilemiş olur. Bu bilgilerini de öğrenciye aktarır (Ö11) Öğrenen okulun en önemli özelliği bence velinin ve öğrencinin güvenini kazanmasıdır. Yöneticilere yönelik katkısı az olsa da aslında yöneticinin öncü olması gerekir. Öğrenen okulda öğretmenler yeni bilgiler öğrendikçe gençleşir. Yeni gelen öğretmenlerin sahip olduğu bilgilere sahip olur (Ö23)... Öğrenen okulda sınıf benim düşüncesi yoktur. Öğretmenlerin birliği vardır. Amaç bütün çocukların mutlu olmasıdır. Sonuçta bütün çocuklar bizim (Ö8) Öğrenen okulların öğrenci başarısına ne gibi katkı sağlayacaktır? sorusuna ait emekli öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo-4 de verilmiştir. Tablo-4: Öğrenen okulların öğrenci başarısına katkısı 15

17 Kategori Tema Kod Öğrenen Okul Öğrenci Başarısına Katkı Öğrencinin ilgisini artırır (f=10) Saygı gördüğünü düşünür (f=8) Başarı %100 artar (f=19) Öğrenci mutlu olur (f=5) Tablo-4 incelendiğinde öğretmenler, öğrenci başarısına katkıda öğrencinin ilgisini artırdığına (%24,9), saygı gördüğünü düşüneceğine (%19), başarının %100 artacağına (%45,2) ve öğrencilerin mutlu olacağına (%11,9) vurgu yapmıştır. Yöneltilen soruya yönelik elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: Öğrenen okul bizim zamanımızda yoktu fakat olduğunu düşünürsek aslında öğrencinin ilgisini ve bilgisini artırır sanırım. Başarının da çok fazla artacağı kanısındayım. Öğrencilerin severek geleceği okul olur bu okullar (Ö5)... Öğrenen okul olmak öğretmenin işini kolaylaştırır dolayısıyla verimlilik artar ve öğrenciler mutlu olur. Böyle bir ortamda bütün öğretmenler çalışmak ister (Ö1) Yöneticilerin adil olmayan uygulamaları takım halinde öğrenme bağlamında size ne ifade etmektedir? sorusuna ait emekli öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo-5 de verilmiştir. Tablo-5: Yöneticilerin adil olmayan uygulamalarının takım halinde öğrenme bağlamında ifade ettikleri Kategori Tema Kod Öğrenen Okul Adil Olmayan Uygulamaların Takım Halinde Öğrenmeye Etkisi Başarı elde edilemez (f=16) Çalışmayan öğretmenler kollanabilir (f=7) Veli ve öğrenci güveni azalır (f=4) Okulda huzursuzluk çıkar (f=11) Öğretmenler okuldan uzaklaşır (f=8) Tablo-5 incelendiğinde öğretmenler, adil olmayan uygulamaların takım halinde öğrenmeye etkisinde başarı elde edilemeyeceğine (%34,8), çalışmayan öğretmenlerin kollanabileceğine (% 15,2), veli ve öğrenci güveninin azalacağına (%8,7), okulda huzursuzluk çıkacağına (%23,9) ve öğretmenlerin okuldan uzaklaşacağına (%17,4) vurgu yapmıştır. Yöneltilen soruya yönelik elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: 16

18 Adaletsiz uygulamalar okullarda çokça yaşanan durumlardandır. Eğer bunu müdür yapıyorsa o okulda başarı beklemeyin artık. Öğretmenler okula küser, birbirine düşman olur, çalışmaz Hele bir de çalışmayan öğretmenler kollanıyorsa okul kökten bitmiş demektir (Ö12) Takım halinde öğrenmeye etkisi öğretmenlerin birbirlerine karşı kinlenmesi şeklinde olur. Veliler bu durumu hemen anlar. Veliler ve öğrenciler okula güven duymaz (Ö19) İlk yıllarda belki bu tür uygulamalar öğretmenlerin kafasına takılabilir ve verimi ile motivasyonunu düşürebilir ama ilerleyen yıllarda bu öğretmenler müdürden değil öğrenciden motive olarak iş yaşamına devem eder (Ö10) Paylaşılan bir vizyona sahip bir okulda çalıştınız mı? Diğer okullarla karşılaştırınız. sorusuna ait emekli öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo-6 de verilmiştir. Tablo-6: Paylaşılan bir vizyona sahip okulun özellikleri Kategori Tema Kod Öğrenen Okul Paylaşılan Vizyona Sahip Okul Vizyon kağıt üzerindedir (f=21) Uyum ahenk artar (f=13) Başarı artar (f=4) Eksiklikler görülür (f=3) Okulun adı ön plana çıkar (f=6) Verim artar (f=11) Tablo 6 incelendiğinde öğretmenler, paylaşılan vizyona sahip okulda vizyonun kağıt üzerinde olduğuna (%36,2), eğer paylaşılan bir vizyon olsaydı uyum ve ahenkin artacağına (%22,4), başarının artacağına (%6,9), eksikliklerin görüleceğine (%5,2), okulun adının ön plana çıkacağına (%10,3) ve verimin artacağına (%19) vurgu yapmıştır. Yöneltilen soruya yönelik elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: Bu durum panolarda ve toplantılarda kağıt üzerindedir. Eğer böyle bir okul olsaydı okuldaki verim artardı, eksiklikler görüldüğü için daha kolay giderilirdi ve okul merkez okul olurdu. Böylece okul tanınan bir okul olurdu (Ö6) Okula bir yazı gelir misyon, vizyon oluşturun diye. Müdür öğretmenleri toplar, sorar, kimseden ses çıkmaz, o da başka bir okulunkine benzer bir şeyler yazar gönderir. Eğer birlikte karar verilseydi okuldaki uyum artardı, başarı artardı, herkes çalıştığı için okul çalışırdı (Ö2) 17

19 Çalıştığınız okullarda öğretmen liderlerle karşılaştınız mı? Okul yöneticilerinin öğretmen liderlere karşı tutumu nasıldır? sorusuna ait emekli öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo-7 de verilmiştir. Tablo-7: Öğretmen liderlere yöneticilerin tutumu Kategori Tema Kod Mesleki Öğretmen Liderlere Gelişim Yöneticilerin Tutumu Öğretmenle görüş birliği sağlama (f=3) Öğretmenle birlikte öğrenme (f=2) Öğretmenin yapıcı çalışmalarını destekleme (f=6) Müdür pasifse öğretmene engel olur (f=16) Yönetici öğretmen arasındaki köprüdür (f=8) Tablo-7 incelendiğinde öğretmenler, öğretmen liderlere karşı yöneticilerin tutumunda öğretmenle görüş birliği sağladığına (%8,6), öğretmenle birlikte öğrendiğine (%5,7), öğretmenin yapıcı çalışmalarını desteklediğine (%17,1) vurgu yapmıştır. Bununla birlikte bu öğretmen liderlerin yönetici ile öğretmen arasındaki köprü olduğuna (%22,9), müdürün pasif olduğu durumlarda öğretmene engel olacağına (%45,7) vurgu yapmıştır. Yöneltilen soruya yönelik elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: Bu öğretmenlerden birisi de bendim. İki okulda çalıştım. Birisinde müdür sürekli engel oldu bana. Tabi ben onun takdiri ile hareket etmediğim için yine diğer öğretmenlere öncülük ettim. Diğer okulda ise yönetici ile işbirliği yaptık ve birlikte birçok başarıya imza attık (Ö13) Bu öğretmen tipi müdüre bağlıdır. Müdür istemezse sürekli engel olur. Eğer müdür de gelişmeye açıksa öğretmenler ile kendisi arasında köprü olarak görür ve onu destekler. Benim müdürüm öğretmenle birlikte öğrenen bir müdürdü. Hiç bencillik yapmazdı. O yüzden bu tip öğretmenleri desteklerdi (Ö23)... Okulunuzda performansı düşük öğretmenler için ne tür uygulamalar yapılıyor? sorusuna ait emekli öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo-8 da verilmiştir. Tablo-8: Performansı düşük öğretmenlere yönelik uygulamalar 18

20 Kategori Tema Kod Mesleki Performansı Düşük Gelişim Öğretmenlere Yönelik Uygulamalar Sınıf değişikliği (f=4) Başka okula gönderme (f=13) Hiçbir şey yapmama (f=23) Toplantılarda genel konuşma (f=20) Zümre içi yardımlaşma (f=3) Tablo-8 incelendiğinde öğretmenler, performansı düşük öğretmenlere yönelik uygulamalarda sınıf değişikliği yapıldığına (%6,3), başka okula gönderildiğine(%20,6), hiçbir şey yapılmadığına(%36,5), toplantılarda genel olarak konuşulduğuna (%31,7) ve zümre içi yardımlaşma yapıldığına (%4,8) vurgu yapmıştır. Yöneltilen soruya yönelik elde edilen kodlara yönelik görüşler şu şekildedir: Benim okulumda çalışmayan öğretmenleri öncelikle başka sınıflara veriler, eğer hala çalışmıyorsa o zaman başka okula gitmesi için zorlarlardı. Ama genel olarak konuşmak gerekirse okullarda hiçbir şey yapılmadığı söylenebilir. Bu tür öğretmenlere toplantılarda uyarılar yapılır, bu uyarıları da kimse üzerine alınmaz ve öyle gider (Ö18) Çalışmayan öğretmen çalışmıyordur. Zaten devlet kadrosunda ne yapılabilir ki? Zaten bu öğretmenler genelde kenar okullara gider. Gitmezse de gönderilir (Ö2) Okulunuzda takım çalışması ve fikir üretimi ile yaratıcılık desteklenir mi? sorusuna ait emekli öğretmenlerin görüşlerinin analizi Tablo-9 da verilmiştir. Tablo-9: Takım çalışmasının ve fikir üretiminin yaratıcılığa etkisi Kategori Tema Kod Mesleki Takım Çalışması ve Gelişim Fikir Üretiminin Yaratıcılığa Etkisi Diğer çalışmalardan feyz alma (f=18) Daha etkili çalışmalar yapılır (f=7) Birlik beraberlik yok (f=10) Müdür kendi düşüncelerini uygular (f=11) Tablo-9 incelendiğinde öğretmenler, takım çalışması ve fikir üretiminin yaratıcılığa etkisinde diğer çalışmalardan feyz alındığına (%39,1), daha etkili çalışmaların yapılacağına (%15,2) vurgu yapmıştır. Bununla birlikte okullarda birlik ve beraberlik olmadığına (%21,7) ve müdürün kendi düşüncelerini uyguladığına (%24,4) vurgu yapmıştır. 19

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 2. Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 1 DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Halil EKŞİ 17.3.

Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 2. Karakter Eğitiminin On Bir Temel Prensibi 1 DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Halil EKŞİ 17.3. Temel insanî değerlerin kazandırılması toplumun okuldan beklentileri arasındadır. DEĞERLER/KARAKTER EĞİTİMİ Temel değerlerin kazandırılması hem eğitim felsefesi hem de okulların misyonu temeline dayanmaktadır.

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

EPWN İstanbul. Giriş

EPWN İstanbul. Giriş EPWN İstanbul Giriş Avrupa Profesyonel Kadınlar Ağı ("EPWN") EPWN, tüm sektörlerden ve sanayilerden profesyonel kadınlar için dinamik ve hızlı büyüyen çevrimdışı ve çevrimiçi bir ağ ve liderlik geliştirme

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

Ortaokul Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Öğrenen Öğretmene İlişkin Görüşleri

Ortaokul Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Öğrenen Öğretmene İlişkin Görüşleri Ortaokul Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Öğrenen Öğretmene İlişkin Görüşleri 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Öğretmen Geliştirme Politikalari Kapsamında Ortaokul Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri

DAYANAK Tekirdağ ilindeki sınavsız öğrenci alan meslek Liseleri Projenin Adı: Projenin Sloganı TEKİRDAĞ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN GEREKÇESİ PROJENİN ÖZETİ Çatışmadan kaynaklanan disiplin sorunlarının çokluğu. Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının önüne geçebilmek,

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ

KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJESİ PROJENİN ADI: KİTAP OKUYORUM OKUTTURUYORUM PROJENİN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, Gaziosmanpaşa ilçesindeki dört lise ve altı imam hatip ortaokuldaki

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE DAİRESİ ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRENME PROJESİ Eylül 2005 LEFKOŞA ORTA OKUL TÜRKÇE, MATEMATİK,

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 3501582-77.01.02-E.821723 26.08.2015 Konu: Mesleki lar DAĞITIM YERLERİNE İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014

VERITAS FOCUS. İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 VERITAS FOCUS İş Yerinde Ruh Sağlığı Programları 2013-2014 İş Yerinde Psikolojik Sağlık ve Etkin Çalışma Çalıştay Çalışanların çoğu kez fark edilmeyen psikolojik sorunları verimlilik ve iş tatmininin önündeki

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI Denizhan KARACA, Hülya GÜR Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, BALIKESİR ÖZET: Okulda verilen eğitim

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara

Eğiticilerin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara Eğiticilerin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Gülşen Kandiloğlu TTB/UDKK- UYEK Kursu,5-10 Kasım 2004 Ankara 1 Eğiticilerin değerlendirilmesi kritik hassas bir konu Gerekli (Olmazsa olmaz) 2 Eğiticilerin değerlendirilmesi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI

18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI 18. Milli Eğitim Şurası Kararları Komisyon: İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ, ORTAÖĞRETİME ERİŞİMİN SAĞLANMASI Madde 2 (1+4+4+4) Zorunlu eğitim öğrencilerin yaş grupları ve bireysel farklılıkları

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR?

ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? ULUSAL EĞİTİM PPROGRAMI (UEP) NEDİR? Ulusal Eğitim Programı, iki yıllık bir çalışma sonucunda ve çok sayıda akademisyen ve eğitimcinin görüşleri alınarak ülkemiz eğitim sisteminin iyiye ve doğruya dönüşmesi

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı

Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı Öğretme ve Öğrenme Çalıştay Derlemesi ve Teori Kitapçığı İçerik 1. Öğretme ve Öğrenme Danışmanın Rolü 2. Temel Davranış Yönetiminin Tanımı 3. İleri Davranış Yönetiminin Tanımı 4. Öğrenme ve Öğretmede Eşitlik

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. ORTAOKULU 7.SINIFLAR YIL SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ : TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası TOPLANTI SAATİ : 10:30 GÜNDEM : 1-Açılış ve yoklama

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin. İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. ÖĞRENEN OKUL Modeli Oluşsun İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı