Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler Ö rencileri Aras nda Yap lan Bir Kesitsel Ara t rma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler Ö rencileri Aras nda Yap lan Bir Kesitsel Ara t rma"

Transkript

1 Modernle me Hareketi Ba lam nda Türkiye de Ku aklar Aras ndaki li kiler; Modernle me Hareketi Genç ve Ya l Ku aklar n li kilerine Nas l Bir Etki Yap yor? Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler Ö rencileri Aras nda Yap lan Bir Kesitsel Ara t rma Prof. Dr. smail Tufan

2 2

3 3 çindekiler ÖZ... 5 ÖNSÖZ... 6 G R... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 I. SEBEPLER... 9 KONUYLA LG L B L MSEL L TERATÜR TARAMASI... HATA! YER ARET TANIMLANMAMI. Modernle me Hareketi ve Ku aklar Aras li kiler... 9 Ya l l k ve Ya lanmayla lgili Önyarg lar Sosyokonomik Gücü ve Organizeli Hareket Yetene i De i en Aile Yap s DEMOGRAF K YAPIDA MEYDANA GELEN DE MELER Uluslararas Alanda Türkiye de II. ARA TIRMA ARA TIRMANIN PLANLAMA SAFHASI Ara t rma Probleminin Seçimi Hipotezlerin Temel Dayanaklar Kesitsel Alan Ara t rmas Ara t rman n A amalar Hipotezlerin Tasar m Hipotezlerin Kontrolünde Kullan lan ITEM lerin Tasar m Hipotezler Soru Katalo unun Tasar m UYGULAMA Denekler Deneklerle rtibata Geçme Anketörler Veri Matriksinin Olu turulmas Ölçüm ve Ölçek (Operasyonelle tirme) Likert-Ölçe i III. GENEL SONUÇLAR A LEDE KU AKLAR ARASI L K LER Ailenin Gelir Düzeyi ve Gençlerin Tutumlar Ya l lar n Fiziksel Durumuyla lgili Tutumlar n Gelir Düzeyine Ba l Olarak Belirlenmesi K SEL OTOR TE Ya l lar n Fiziksel Yetenekleriyle lgili Tutumlar Zeka, Haf za ve Ö renme (Psi ik) Yeteneklerle lgili Tutumlar Ya l lar n Zihinsel Yetenekleriyle lgili Tutumlar Cinsiyet ve Ya l l k Takvimsel Ya FONKS YONEL OTOR TE Mesleki Bilgiler Rand man Rekabet KURUMSAL OTOR TE Yöneticilik Etik De erler

4 4 Zihinsel Yetenekler ve Yöneticilik Özellikleri EK BÖLÜM STAT ST K ÜZER NE KISA B LG TEST YÖNTEMLER ÜZER NE TEOR K B LG LER PARAMETRIK OLMAYAN TESTLERDE ARANAN KRITERLER CH KARE BA IMSIZLIK TEST KOLMOGOROV-SM RNOV TEST GÜVEN RL K (REL AB L TE) ANAL Z REL AB L TE FAKTÖRÜ NORMAL DA ILIM VE STAT ST KSEL PARAMETRELER EK BÖLÜM SORULARIN ANALIZLER ÇIN DÜZENE KONULMU EKLI L TERATÜR

5 5 Öz Modernle me hareketi ba lam nda ku aklar aras ndaki ili kileri tespit etmek ve ku aklararas ili kilere yapt etkileri ortaya ç karmak amac yla Akdeniz Üniversitesi ö rencileri aras nda yap lan kesitsel ara t rma, Likert Ölçe ini kullanarak, bir soru katalo una gençlerin verdi i cevaplar n analizlerinden yola ç karak ku aklararas ili kilerdeki son durumu ortaya koymaktad r. Temeli L.SIMMONS un Modernle me Teorisi ne dayanan ara t rmaya Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler ö rencileri denek olarak kat lm ve görü meler anketörler taraf ndan yapm t r. Gençlerin ya lanma ve ya l l kla ilgili tutumlar ndan hareket ederek ya l lar n sosyal statüsünü belirlemeye yönelik olan bu ara t rman n elde etti i bulgular, modernle me hareketinin ku aklar n ili kilerine olumsuz etkiler yapt sonucuna varmaktad r. Özellikle ailenin gelir durumu ve ö renim bölümlerine göre tutumlarda belirgin farkl l klar bulundu u tespit edilmi tir. Ayr ca cinsiyetlerin tutumlar nda da farkl l klar tespit edilirken, k zlarda ya l lara kar daha olumsuz bir tutum bulundu u görülmü tür.

6 6 Önsöz Toplumsal modernle menin ku aklararas ili kilerde yaratt etkiler genel olarak ya l lar n aleyhine geli mektedir. Gençlerin nazar nda ya l lar ça n gerisinde kalm bireylerdir. Bu yüzden modern toplumlarda ya l lar n de eri azal r. Buna kar n gençler, geli me ve dinamikli in sembolü haline gelirler. Bu yüzden gençli in kabul etti i de erlere do ru geli en bir toplumsal de i im süreci ba lam olur. Mark Twain ve 17 ya ndaki bir gencin aras nda geçen u diyalo un benzerleri herhalde Türkiye de de hergün ya anmaktad r: Art k babamla anla am yorum. Hergün kavga. Çok geri kalm. Modernlikten hiç anlam yor. Ne yapay m! Evden kaçaca m. Twain in bu gence cevab ise u olur: Genç dostum, sizi çok iyi anl yorum. Ben 17 ya ndayken, benim babam da cahildi. Dayan lacak gibi de ildi. Ama böyle ya l lara kar sab rl olunuz. Onlar daha yava geli iyorlar. On y l sonra 27 ya na eri ti imde, o kadar çok ey ö renmi ti ki, art k onunla mant kl konu ulabiliyordu. Ve ben size ne diyebilirim ki? Bugün 37 ya nday m ister inan n ister inanmay n e er ne yapmam gerekti ini bilmiyorsam, o zaman ya l babama dan yorum. Onlar bu kadar de i ebiliyorlar. (SCHAUBE 1986: diyalo un yazar belli de il) 1. Ünlü yazar n ak ll ve nükte dolu cevab birço umuzun zamanla yapt evrensel bir tecrübeyi dile getiriyor. Ya land kça ya l l a olan bak m z olumlu yöne do ru de i iyor. Di er taraftan bugünün insan ya land kça ya l l kendisine daha az yak t r yor ve olabildi ince ya l s fat n bir sonraki ku a a devretmeye çal yor (NATTER & REINPRECHT 1992) 2. Bu klasik bir problem gibi görünse de, ku aklar n ili kileri ve geçirdi i de i imler daima yeri ve zaman dikkate alarak de erlendirmek gerekir. Dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi ko ullar na ba l olarak simas n de i tiren binlerce y ld r süregelen bu problem, güncelli inden hiçbir ey kaybetmemi tir. Bu yüzden sürekli olarak yeniden ke fedilmesi ve yeni çözüm alternatiflerinin ortaya konulmas gerekiyor. Modernle menin bedeli olarak kar m za ç kan demografik de i imler ve bunlar n yaratt ko ulardan bütün toplumlar etkilenmektedir. Evrensel bir özelli e sahip oldu u kan tlanm olan bu durumun Türk toplumunda ku aklar n ili kisine yapt etkilerin ara t r lmas bugün bir zorunluluktur. Gelece ini en iyi ekilde planlamak isteyen toplumlar, bu de i imleri dikkate almak, bunlar hakk nda bilgi edinmek ve bu bilgiler do rultusunda kararlar almak durumuyla kar kar yad rlar. Akdeniz Üniversitesi ö rencilerinin denek olarak kat ld klar ara t rmadan ç kan bulgular, ya l larla ilgili eski dü ünceleri bir kenara b rakman n vakti geldi ine i aret etmektedir. Daha gerçekçi gözle bu ili kileri de erlendirmek ve ku aklar aras dayan man n bozulmas na yol açabilecek faktörlerin tespit edilip, ortadan kald r lmalar gerekiyor. Bunun di er faydalar n n yan s ra toplumsal bar a yapaca katk lar da dikkate al rsak, konunun ne denli önemli oldu u anla lmaktad r. Genç ku aklar n ya l lar ve ya lanma ile ilgili tutumlar n belirlemek üzere yap lan bu ara t rma, sadece bugünkü duruma k tutabilir. Toplumun gelece i aç s ndan önemli say labilecek önerilerini elde etti i bulgular do rultusunda dile getirebilir. Ama her ku ak kendi ili kisini kendisi yeniden de erlendirmek ve yeni bilgiler do rultusunda öneriler getirerek, toplumun gelece ini sa lam temellere oturtmal d r. Bu yüzden Akdeniz Üniversitesi ö rencilerine ya lanma ve ya l lar üzerine duygu ve dü üncelerini net bir biçimde ortaya koyduklar için gelecek ku aklar ad na te ekkür etmeliyiz. Ayr ca bu çal man n ortaya ç kmas na ve gerçekle tirilmesine katk da bulunan herkese kendim ve bugünkü ku aklar ad na te ekkürü bir borç bilirim. Prof. Dr. smail Tufan 1 SCHAUBE, W. (1986): Und wenn wir miteinander reden... Generationskonflikt, München, S NATTER, E. & REINPRECHT, C. (1992): Achtung Sozialstaat. Europa: Wien, Zürich.

7 7 Giri Modernle me sürecinin ekonomik, teknolojik ve siyasi boyutlara etkileri ve bunlara ba l olarak meydana gelen ku aklararas ili kilerdeki de i imler hakk nda birbiriyle uyumlu olamayan yorumlar yap lmaktad r. Modernle menin etkilerden söz edilirken en çok dile getirilen konular aras ndan baz lar unlard r: Demografik de i imler (KLOSE 1993) 3, modernle me kapsam nda ya l l n ve ya l lar n toplumsalla t r lmas (BACKES 1998) 4, ailede çat ma (BECK-GERNSHEIM ; KRUSE ) ya da ku aklar sava (GRONEMEYER 1992) 7. Bunlar ülkemizde tart lmayan, ama toplumumuzun gelece i aç s ndan önemli olan konulard r. Özellikle ku aklar aras ili kilerin modernle me sürecinde nas l bir geli me gösterdi ini dikkatle izlemek gerekmektedir. Ku aklararas ili ki kavram Türkiye de genellikle ailenin problemlerden biri olarak görülürken, endüstri ülkelerinde bu konu toplumun sorunu olarak kabul edilir. Demografik ya lanma veya toplumsal ya lanma olgusu ile birlikte de erlendirildi inde önemi daha da artmaktad r. Ku aklararas ili kiler genellikle ya lanm olan toplumlar n bir sorunu olarak kabul edildi inden geli mekte olan ülkelerde bu ili kilerin topluma olan yans malar n ara t rma gere i pek duyulmamaktad r. Oysa geli mekte olan ülkelerin toplumlar endüstrile mi ülkelerin toplumlar ndan çok daha h zl ya lanmaktad rlar (LEHR 1983) 8. Bu gözönüne al nd takdirde modernle menin ku aklararas ili kilere etkileri, Türkiye nin de sorunlar ndan biri olarak kabul edilebilir. Anadolu da ilk defa bu kadar genç ve bu kadar çok ya l birlikte ya yor. Uzak olamyan bir gelecekte toplumumuz ya lanm toplumlar aras na kat lm olacakt r. Ulusal ve uluslararas demografik bulgular bunu ortaya koymaktad r. Türkiye nin demografik yap s do um oranlar ndaki azalma ve ya am süresinin uzmas ndan dolay h zla de i mektedir (D E 2003) 9. Bu aile, i hayat, sosyal güvenlik, sa l k, bak ma muhtaçl k gibi çe itli alanlarda etkisini göstermektedir. Bunlar n yaratt sorunlar ku aklar n aras n açabilir, birbirinden uzakla malar na yol açan etkenlerden bir haline gelebilir. Türkiye de 1960 l y llar n sonlar nda ya lar aras ndaki kad nlar ortalama 6 çocuk dünyaya getirmekteydi (T MUR 1968) 10. Bu yüzden nüfusumuz h zla ço alm t r. Ba lang çta bu umut edilen bir durum idi. Buna kara n 1960 l y llardan itibaren en önemli sosyal problemlerin sebeplerinden biri olarak görülmeye ba land. Bunun sebebi ekonomi, teknoloji, sanayi ve e itimde nüfus art na uyumlu tepkilerin verilememi olmas d r. Do um oranlar n n önünü kesebilmek için Türk bilim adamlar 60 l y llardan itibaren nüfus planlamas na gidilmesinin zorunlu oldu unu net bir dille telaffuz etmeye ba lam t r (T MUR 1968). Ya l lar sürekli ço al yorlar. Üç, dört, be ku a n bir arada ya ad bir topluma sahibiz. Onun gelece ini sa lam temeller üzerine kurabilmek, toplumsal bar güvence alt na alabilmek ve ku aklararas dayan man n kal c olmas n sa layabilmek için ku aklar n birbirine kar tutumlar n ve hangi yöne do ru geli ebilece ini önceden tahmin edebilmek gerekiyor. 3 KLOSE, H. U. (1993): Altern der Gesellschaft. Antworten auf den demographischen Wandel Bund: Köln. 4 BACKES, G. M. (1998): Zur Vergesellschaftung des Alter(n)s im Kontext der Modernisierung. In: Clemens, W. & Backes, G. M. (Hg.): Altern und Gesellschaft. Gesellschaftliche Modernisierung durch Altersstrukturwandel. Leske + Budrich: opladen. S BECK-GERNSHEIM, E. (1993): Familie und Alter. Neue Herausforderungen, Chancen, Konflikte. In: Naegele, G. & TEWS, H. P. (Hg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft. Folgen für die Politik. Westdeutscher verlag: Opladen. S KRUSE, A. (1983): Fünf-Generationen-Familien: Interaktion, Kooperation und Konflikt. Zeitschrift f. Gerontologie 16, S GRONEMEYER, R. (1992 [1989]): Die Entfernung vom Wolfsrudel. Über den drohenden Krieg der Jungen gegen die Alten, Frankfurt/M. 8 LEHR, U. (1983): Altern - Tatsachen und Perspektiven, Bonn. 9 T.C. Devlet statistik Enstitüsü, Ankara T MUR, S. (1968): Sosyal De i me Aç s ndan Yeni Bir Sosyal Hizmet: Aile Planlamas. III. Milli Sosyal Hizmetler Konferans : Türkiye de Sosyal De i me ve Sosyal Hizmetler, T.C. Sa l k ve Sosyal Yard m Bakanl, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlü ü Yay nlar, Ankara, S.75-86

8 8 Amaç ve Kapsam Sosyal olgular ilk defa 19.yüzy lda bilimsel yöntemlerle ara t r lmaya ba land ktan sonra h zl bir geli me gösteren Sosyolojinin isim babas Auguste COMTE, üç a ama yasas (KROMREY 1994) 11 olarak adland rd tezini ortaya koydu. Buna göre her toplum üç a amadan geçerek geli mektedir. Birincisi teolojik, ikincisi metafiziksel ve sonuncusu pozitif-reel safha olarak tan mlan r. Bu teze göre Türk toplumu son safhan n içinde yer almaktad r. Toplum aç s ndan önemli kararlar m z teolojik ve metafiziksel k staslara göre de il, realiteyi k stas kabul ederek pozitif bilimlerin önerileri do rultusunda almaktay z. Bilimsel bilgilerin önemli bir özelli i geçici olu lar d r (KROMREY 1994). Bilimsel bilgilerin amac inan lanlar güvence alt na almak de ildir. Reel dünyan n ele tirel tarifi ve aç klamas, bilimsel bilgileri as l amac d r. Mevcut olanaklar ve bilgiler do rultusunda toplumun büyük kesimini olu turan gençlerin, ya l larla ilgili tutumlar n belirlemek, bunlar n analizini yap p ele tirisel tarzla yorumlamak, toplumun bugünü ve gelece i aç s ndan önemli görülen bilgilere ula mak, ara t rman n hedefidir. Her ara t rma gibi bilimsel metotlardan ve ara t rma tekniklerinden faydalanmaktad r. S n rl bir alandaki ili kileri tan mlamaya çal maktad r. Bu alan n özelliklerini, geli meleri ortaya ç karmak, böylece kurallara etki ederek de i im yaratmak, karma k bir konu hakk nda teorik ve amprik çal amar yapmak hedefine yöneliktir (BERGER & WOLF 1989) 12. Modernle me sürecinde ku ak ili kilerde de i imlerin meydana geldi ini kabul ederek tayin edilen hedefler do rultusunda gençlerin, ya l lar ve ya lanma üzerine tutumlar n belirlemek üzere yap lan bu kesitsel alan ara t rmas, standart bir soru ka d n ara t rma arac olarak kullanmaktad r. Her ara t rman n nesenesi ve inceledi i probleme bak tarz vard r. Akdeniz Üniversitesi ö rencileri ara t rman n ne esidir. Ku aklar aras ili kiler ara t rman n konusudur (problem). Modernle menin bu ili kilere olumsuz ekilde etki etti ini kabul etmesi ise probleme bak tarz n ifade etmektedir. Ayr ca çözüm önerileri ortaya koymak, metodik tecrübeler edinmek ve üniversitelerin ö retime ba l olan hedeflerini gerçekle tirmelerine katk sa lamak, ara t rman n hedefleri aras nda yer almaktad r. Modernle me sürecinin bugünkü a amas nda Türk ya l s n n statüsü nedir? Gençlerin gözünde ya l lar n otoritesi var m? Gençlerin, ya lanma ve ya l l kla ilgili tutumlar nedir? Ya l lar n hangi özellikleri gençlerde olumsuz tutumlara yol açmaktad r? Gençler ya l lardan ne bekliyor? Ara t rma bu sorulara ampirik verilere dayal olarak gençlerin perspektifinden cevaplar ortaya koymak istemektedir. Modernle me Teorisi ne göre modernle me sürecinin ba lamas yla birlikte toplumun e itim düzeyi yükselir ve bilgi tekeli gençlere geçer. Modernle me öncesi dönemde ya l lar n kontrolündeki tecrübeye dayanan bilgilere toplumun ihtiyac azal r. Buna kar n sistematik ve organizeli e itimden elde edilen bilgilere ihtiyaç artar. Bu bilgilere öncellikle gençler sahip oldu undan, iktidar, gençlerin eline geçer. Ya l lar n ise buna ba l olarak sosyal statüsü azal r (SCHULZ-NIESWANDT 1997) KROMREY, H. (1994): Empirische Sozialforschung, 6.Aufl., Opladen. 12 BERGER, H. & WOLF, H.F. (1989): Handbuch der soziologischen Forschung: Methodologie, Methoden, Techniken, Berlin. 13 SCHULZ-NIESWANDT, F. (1997): Altern in der Türkei: modernisierungstheoretische Perspektiven zum Kontextwandel des Alterns in Übergangsgesellschaften. Weiden, Regensburg.

9 9 I. SEBEPLER Modernle me Hareketi ve Ku aklararas li kiler Ku aklar n birbirinden ikayetçi olmalar, çat ma ve sürtü meleri binlerce y ld r devam eden ve gelecekte devam edecek olan toplum ve kültürden ba ms z bir problemdir. Hatta bazen bunun do al oldu u kabul edilir y l önce yaz lan bir kitabede öyle bir cümle geçer: Bugünkü gençli in temeli bozuktur, o kötüdür, tanr tan maz ve tembeldir. Hiçbir zaman eskisi gibi olamaz ve hiçbir ekilde kültürümüzü korumas mümkün de ildir (RUDNICK & SANGS 1990) 14. Ya l lar n tecrübe ve bilgisine toplumun ihtiyac oldu u dönemlerde gençlikten duyulan ho nutsuzluk dile getiriliyor. Sadece ya l lar n de il, gençlerin de ya l lardan ikayetçi olduklar görülmektedir. Ya l lar n say s na paralel olarak gençli in ya l lardan daha çok ikeyetçi olmaya ba lad klar n görüyoruz. Yeryüzünde 2025 y l nda 1,2 milyar insan n 60 ya n a aca dikkate al n rsa, gelecek dönemlerde bu ikayetlerde art olmas beklenmelidir. Oysa 1950 li y llarda ya l say s sadece 200 milyondu. Çünkü dünya nüfus 3 faktörüyle artarken, ya l lar 6 faktörüyle ço al yorlar (BRAUCHBAR & HEER 1995) 15. Toplumsal ya lanman n evrensellik kazand günümüzde, bunlar n yol açt sosyal sorunlar daha iyi anlamak gerekiyor. Çünkü toplum genelinde meydana gelen yap sal de i imleri kavrayamadan, ya l lar n farkl pozisyonlar n anlamak mümkün de ildir (ROSENMAYR 1998) 16. Genç ve ya l ku aklar n kar l kl ili kiler uzun süredir bilimsel çal malar n ilgi alanlar ndan biridir. Henüz 1928 y l ndayken Karl Mannheim ku aklar n problemlerinden söz ediyordu (MANNHEIM 1928) 17 ve ya l l k dönemini dayan ma yetene ine sahip bir gruba ait olmak eklinde yorumluyordu. Ku aklar n ortak özelliklere sahip olmalar ndan dolay aralar nda herhangi bir kutupla man n meydana gelece ine inanm yordu (ROSENMAYR & ROSENMAYR 1978) 18 Robert JUNGK (1985) 19, modern toplumlarda gençlik kültürünün varl n kabul etmektedir. Gençli in topluma hareketlilik kazand rd na ve gençlik kültürünün kabullendi imiz bir ey oldu una dikkat çekmektedir. Gençlik kültürünün birden bire ortaya ç kmad na, yirminci yüzy l etkileyen, dünya çap ndaki gençlik hareketinin bir sonucu oldu una de inirken, bir zamanlar ufak yeti kin ya da söz hakk olmayan çocuk olarak kabul edilen gençlerin buna kar ba latt klar mücadelenin sonunda, gençlerin de erlerinin ve ya am tarzlar n n toplum taraf ndan kabullenildi ini söylemektedir. Ama bunlar n ku aklar aras anla mazl n k z mas na ve farkl ya am ça ndaki insanlar n birbirinden ayr lmas na yol açt n dile getirmektedir. Bunun sürekli bir ayr l olmad n, gençli e özgü tipik tutumlar n, dü ünce tarzlar n n ve stillerinin, toplumda canland r c etki yapt n vurgulayarak, Art k eskisinden daha renkli, daha serbest, daha ho görülü bir toplumun ortaya ç kt n belirtmektedir. BINSTOCK & LEVIN (1976) 20 ku aklar aras ndaki siyasi s n f sava n n s n rl oldu unu kabul etmektedir. BOPP a (1985) 21 göre bir toplum ne kadar ya lan rsa, o kadar gençli in ya am ideallerine 14 RUDNICK & SANGS (1990): Lernziel Demokratie, Darmstadt. 15 BRAUCHBAR, M. & HEER, H.: (1993): Zukunft Alter: Herausforderung und Wagnis. Artemis & Winkler Verlag. 16 ROSENMAYR, L. (1998): Alterspositionen im Kulturvergleich. In: BORSCHEID, P., Bausinger, H., ROSENMAYR, L.. u.a. (1998): Die Gesellschaft braucht die Alten. Opladen. 17 MANNHEIM, K. (1928): Das Problem der Generationen. Köllner Vierteljahrshefte 2. ve 3. S. 37, ROSENMAYR, L. & ROSENMAYR, H. (1978): Der alte Mesch in der Gesellschaft, Reinbek bei Hamburg, JUNGK, R. (1985): Meine endlich erworbene Freiheit. In: Schultz, H.J. (Hg.): Die neuen Alten. Erfahrungen aus dem Unruhestand. 2.Aufl., Stuttgart, S BINSTOCK, R. H. & LEVIN, M. A. (1976) The Political Dilemma of Intervention Pllicies, in: Binstock & shanas (Hg.): Handbook of Aging and the Social Sciences, in: ROSENMAYR, L. & ROSENMAYR, H. (1978): Der alte Mesch in der Gesellschaft, Reinbek bei Hamburg, BOPP, J. (1985): Zwischen den Generationen. In: Schultz, H.J. (Hg.): Die neuen Alten. Erfahrungen aus dem Unruhestand. 2.Aufl., Stuttgart, S

10 10 ba lanmaktad r. Gençlik ideali, birçok ya l y ikiyüzlülü e sürüklemektedir ve mümkün olan her türlü manevrayla geri gelmesi art k mümkün olmayan bir ya am dönemine geri dönülebilece i hayalini yaratmaktad r. JUNGK un ve BOPP un sözlerinde, ya l lara kar belirgin bir sitemkârl n bulundu u söylenebilir. Ku ak ili kilerinde sorun bulunmad belirtilirken, yine de anla mazl n bulundu u ima ediliyor. Ayr ca gençlik idealinin, ya l lar üzerindeki olumsuz etkisini dile getiren BOPP (1985), ya l lr ikiyüzlülük ile suçluyor. Ama bunun de i ebilece ini, t pk ufak yeti kinler olarak kabul edilmekten b kan gençli in yapt gibi cans z, hareketsiz ve pasif kabul edilmekten b kan ya l lar n ortaya ç kabilece ini dikkate alm yor. Nitekim ya l lar da kendi ya amlar n n dikkate al nmas n, sadece gençli in ideallerine yönelen toplumun ayakta tutularak bir yere var lamayaca n daha yüksek sesle ve organizeli biçimde ifade edebilmenin yollar n aramaktad rlar (NEUBAUER 1994) 22. Bu yüzden gelecekte genç ve ya l ku aklar aras nda çat man n, en az ndan aralar nda anla mazl klar n ortaya ç kma olas l büyümü tür. Özellikle toplumsal ya lanma, ya l ve genç ku aklar aras nda yeni tür anla mazl klar n ortaya ç kmas na yol açabilir. Çünkü ya l lar ço ald kça toplumun renkli ve ho görülü simas ortadan kalkmakatd r. Sosyal güvenlik sisteminin çal an ku aklar taraf ndan finansman, demografik de i imlere ayn ölçüde verilemeyen ekonomik cevaplardan dolay giderek zorla maktad r ve ya l lar, genç ku aklar n ta mak zorunda olduklar bir yük olarak alg lanmaya ba lanm t r. Tar m toplumundan modern topluma geçi ve modernle me sürecinde ailede ku ak ili kileri pozitif yöne do ru kayar. Zorunlu ve ç kar hesaplar na dayanan kar l kl ba ml l klar n ortadan kalkmas yla temelinde duygusal destek (BRODY 1990) 23 bulunan ili kiler ortaya ç kar ve ya l lar n çocuklar ndan bekledi i ve çocuklar n önemli gördükleri duygusal destek, aileiçi yard mlar n en evrensel olan d r (GREENBERG 1995) 24. Ancak aileiçi destek ve gençlerin ya l l kla ilgili dü ünce ve tutumlar n n ayn duygusall k paralelinde yürümesi gerekti i kabul edilebilir mi? Genç bir insan n büyükannesine olan ba l l, sokaktaki ya l kad na da ayn duygusall kla yakla aca anlam na gelmesi gerekmez. Eskiden ku aklar aras ili kilerin sevgi ve sayg temeline dayand söylenen birlikteli in ard nda hukuksal anla ma vard ve ku aklararas ili kileri sosyal kontrol belirlemekteydi. O zamanlar toplum, ku aklar aras ndaki ili kileri gözalt nda tutarak, bozulmamas na özen gösterdi i dü üncesi de ya l l n tarihsel ara t rmalar nda destek bulmad. Eskiden ku aklararas ili kilerin bir hayli gerilimli oldu u, bunlar taraf ndan belirledi i saptand (BAUSINGER 1998) 25 Eskiden ku aklar aras nda sevgi ve sayg ya dayanan birlik ve beraberli in bulundu una görü ü gibi bugünkü ku aklar n aras nda var oldu u kabul edilen duygu destekli ili kiler de görecelidir. deal bir durumdan yola ç k larak ortaya at lan bu tasavvurlar n realitede farkl modifikasyonlara sahip oldu u gözlemlenmektedir. Romantik tasavvurlar n, ku aklararas bar n korunmas na yard mc olabilece i görü ü, günümüzün sert ko ullar na dayanabilecek güce sahip de ildir. Hiçbir dönemde mevcut olmayan ideal bir maziye duyulan özlemin göstergeleridirler ve reel sorunlara çözüm olamam lard r. Bu yüzden realiteye odakl çözümlere yönelmek gerekmektedir. Genç ve ya l ku ak kavramlar, modern ve muhafazakar kavramlar n da akla getirir. Gençler yeniliklere aç k, ya l lar ise geçmi in de erlerine s k ca sar lanlar olarak dü ünülürler. Böylece genç ve ya l ku aklar aras ndaki gerilimin ard nda ku aklar n yeniliklere yönelik farkl tutumlar n n yer ald kabul edilir. Her ne kadar gençli in temelinde modernli e kar pozitif bir tutum bulunsa da, buna ra men ya l lar n modern olan her eyi reddettiklerine inanmak oldukça zordur. RILEY & FONER et al. (1968) 26 ya l lar n daha çok seçici bir tutum gösterdiklerine dikkat çekmektedir. Büyük ihtimalle ya l insanlar n ya am tecrübeleri bu tarz bir tutuma e ilim yaratmaktad r. 22 NEUBAUER, E. (1994): Politik mit und für Senioren. Das Beispiel der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO). In: Verheugen, G. (Hrsg.) (1994): 60 plus - die wachsende Macht der Älteren. Köln. 23 BRODY, E. (1990): Women in the Middle. New York. 24 GREENBERG, E. V. (1995): Unsere Eltern werden älter. Im Zwiespalt von Anppruch und Verantwortung. Hamburg. 25 Bausinger, H. (1998): Von der Alterslast, der Last des Alters, und wie sie sich tragen lässt. In: BORSCHEID, Bausinger, ROSENMAYR u.a. (1998): Die Gesellschaft braucht die Alten. Leske + Budrich Verlag: Opladen. S RILEY, M. & FONER, A. et.al. (1968): Aging and Society: Bd.1: An Inventory of Research Findings, New York, 37, 187, 274, 278., in: ROSENMAYR, L. & ROSENMAYR, H. (1978): Der alte Mesch in der Gesellschaft, Reinbek bei Hamburg, 37.

11 11 ROSENMAYR & ROSENMAYR e (1978) göre ideolojik ç karlar ndan dolay baz ki iler ve kurulu lar ku aklararas ili kilerde bir kutupla ma görmekten yanad rlar. Di er taraftan postmodern toplumlarda <ageism> fenomeninin yayg nla t n (...) reddetmiyoruz diyerek, daha önceki görü lerini göreceli hale getirmektedirler. Kutupla ma meydana gelme olas l n n az oldu unu, çünkü sosyoekonomik heterojenli inden ötürü ya l gruplar aras ndaki dayan man n s n rl kalaca na inanmaktad rlar. Fakat ayn zamanda ya l kesimlerin kutupla ma e ilimine sahip olduklar n ve heterojen yap lar ndan dolay ortak bir noktada biraraya gelemediklerini de kabul etmektedirler. Leopold ROSENMAYR Spiegel dergisine verdi i demecinde, gelece in ya l lar n çat ma yetene ine sahip bireyler olarak tan ml yor. Di er taraftan gençlerde de kutupla ma e ilimi vard r ve uzayan ya am süresinden dolay, toplumda 4-5 ku ak bir arada ya amaya ba lam t r. Ku aklar n farkl dü ünce yap lar, farkl beklentileri ve beklentilerini gerçekle tirmek için yapt klar giri imlerin genellikle kar l kl ç karlar na ters dü mesi, ortaya kutupla ma ç karabilecek özellikler ta maktad r (Bkz. WALDHERR 1999) 27. Ya l lar n heterojen yap lar n ne ölçüde koruyabilecekleri belli de ildir. Ayr ca heterojenlik, ortak ç karlar n bulunmad anlam na gelmiyor. Nitekim ya l lar ço ald kça ya l l k hem ortak bir de er hem ortak bir problem haline gelmektedir. Örne in Federal Ya l Organizasyonlar Birli i (BAGSO), farkl kesimlerden gelen, ama ortak özelli i ya l l k olan insanlar ad na taleplerde bulunarak ya l larla birlikte ya l lar için politika ça r s yapmaktad r (NEUBAUER 1994). Katolik Kilisesi nden sonra dünyan n ikinci büyük organizasyonu olan American Association of Retired Persons in (AARP), meydan gençlere b rakma niyetinde olmayan ya l lar n ve ku aklararas rekabetin bulundu unun göstergelerinden biridir. 32,7 milyon üyesine 1100 maa l ve gönüllü eleman yla çe itli hizmetler sunan bu dev kurulu, 22 milyon tirajl Modern Maturity adl bir dergi yay nlamaktad r. Amerikal her politikac n n büyük dikkatle okudu u derginin içinde yer alan talepler, bir nevi emir niteli i ta maktad r. Third Millenium Ajans ndan Richard Than e göre AARP Ba kan Deets, Amerika n n en güçlü adam d r. Deets i Beyaz Saray a davet eden ilk develet adam Bill Clinton n Ötekilere ne oldu böyle? Saymas n m bilmiyorlard? dedi i belirtilmektedir (WALDHERR 1999). Margherita ZANDER in (1990) 28 belirtti i gibi ya l lar, politikaya ve medyaya ofansif bir tarzla i tirak ederek kendi ya am alanlar n ilgilendiren giri imleri, ba kalar na b rakmak istememektedir. Birçok ülkede ya anan bu geli melere bakt m zda genç ve ya l ku aklar aras ndaki gerilimin artt ve kutupla ma meydana geldi i görülmektedir. Toplumun farkl alanlar nda cereyan eden bu kutupla ma her zaman kolay alg lanam yor. Ku aklararas kutupla ma sosyal e itsizliklere dayanan durumlar n bilincine var lmas ve çat ma sebepleri (ROSENMAYR & ROSENMAYR 1978) olarak, daha üst konumdaki düzeylerde cereyan eden bir olayd r. Özellikle i, e itim, sa l k ve bak m alanlar ndaki sosyal e itsizlikler, genç ve ya l ku aklar n aras n açabilecek düzeye ula m t r. Modernle me hareketinin meydana getirdi i yap sal de i imlerin etkilerinden hiçbir toplum kurtulamaz. Çeyrek as r içersinde iyice belirginle ecek olan de i imlerden (PRAHL & SCHROETER 1996) 29 dolay ortaya ku aklararas anla mazl klar, hatta ku aklararas sava (GRONEMEYER 1996) 30 ç kma riski vard r. Ku aklararas anla mazl k veya çat ma ele al n rken, genellikle gençlerin gelecekteki ya l l klar gündeme getirilir. Sosyal güvenlik sisteminin finansman sorunu ve ya l l kta bak m konular ba lam nda yürütülen tart malarda sosyal sigorta sisteminin nas l ayakta kalabilece i sorusuna bir dizi cevaplar aran r. Genç ku aklara emeklilik maa n n garanti edilip edilemeyece i sorusu üzerinde yo unla an tart malarda sosyal devletin yeniden düzenlenmesi (RIEDMÜLLER 1993) 31, özel ya l l k sigortas n n devreye sokulmas (WAGNER 1992) 32, ya l l k dönemindeki çal ma hayat n n 27 WALDHERR, G. (1999) : Dann sagen wir, dass wir dagegen sind. Eine Frage der Arithmetik: Amerikas Seniorenorganisation AARP zeigt den Mächtigen ihre Macht, in Spiegel Special, S ZANDER, M. (1990): Einleitung. In: Schmidthals, O. (Hg.): die grauen kommen. Chancen eines anderen Alters. Bamberg. 29 PRAHL, H.W. & SCHROETER, K. R. (1996): Soziologie des Alterns. Schöningh: Paderborn. 30 GRONEMEYER, R. (1996): Der Wandel des Lebens in der Zeit. In: Meiser, C. (Hrsg.): Jungbleiben. Das Geheimnis der Jugend im Alter. Frankfurt. S RIEDMÜLLER, B. (1993): Umbau des Sozialstaates. Die Krise als Chance Nutzen. In: KLOSE, H. U. (Hrsg.): Altern der Gesellschaft. Antworten auf den demographischen Wandel. Köln. 32 WAGNER, G. (1992): Gesellschaftliche Veränderungen und Rentenversicherung Ein Plädoyer für eine eigenständige Alterssicherung. In: NAEGELE, G. & TEWS, H.P.(Hrsg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft Folgen für die Politik. Opladen 1992.

12 12 yeniden organize edilmesi (NAEGELE & TEWS 1992) 33 ve emeklilik ya n n yukar çekilmesi gibi öneriler getirilmi tir. Emeklilik sistemi bireysel ba ms zl sa larken, ba kas n n ba ml l anlam na geldikten sonra, ku aklararas çat ma potansiyeli yükselmi tir. Ku aklararas antla ma olarak nitelendirilen emeklilik yasas, bugün gençleri ba ml k lan bir unsur olarak alg lanmaktad r. Say lar giderek artan, ama ekonomik de erini yitiren ya l lar n emekli maa n finanse eden çal an kesim, bu durumu haks zl k olarak kabul etmeye ba lam t r. Son y llarda ya l lar n potansiyeli (WEHLING 1998) 34 üzerinde durulmas n n sebebi budur. Ya l ve emeklilerin sa l k durumlar iyi olu undan, emeklilik sistemi üzerine tart malarda, ya l lardaki potansiyelin toplum yarar na nas l kullan labilece i üzerine tart ma ba lam t r. Emeklilik ya n n 70 e ç kar labilece i net bir dille ifade edilmektedir. Örne in Almanya bu aç dan ilk ad m atan ülkelerden biridir. Emeklilik ya n 67 e yükseltmi tir. Gençlerin ho kar lamad bu geli me, ya l lara kar antipatinin büyümesine yol açm t r. Çünkü onlar n emeklilik ayl klar n ve tedavi masraflar n kar layabilmek için yeni bir yasaya gerek duyuldu una inan lmaktad r. Modernle menin ekonomiye yapt bask lardan dolay rasyonelle me ad alt nda gerçekle tirilen kitlesel i ten ç karmalar dikkatlerden kaçmakta ve i sizlik problemi ku aklar n aras n açan bir faktör haline gelmektedir. Tutumlar n ortaya ç kmas nda bireylerin ekonomik durumunun rolü temel konulardan biridir. Gerontolojik yay nlarda ya lanma fenomeniyle birlikte buna dikkat çekilir. Ya l lar n sosyal statü kayb n n temel nedenlerden biri olarak gösterilmektedir. Ekonomik durumu kötü olan ya l lar n aileye ve topluma yük olduklar, ekonomik durumu iyi olanlar n ise gençlerin hakk oldu u kabul edilen konumda yer almalar ndan ötürü toplumun gözünde statü kayb na u rad klar söylenebilir. Leopold ROSENMAYR (1998) 35 endüstri toplumlar nda ya l lar n say sal ve ekonomik gücüne dikkat çekiyor. Dolay s yla ku aklararas çat ma potansiyeli modernle me sürecinin bir sonucu olarak ortaya ç k yor. Ya l lar n ekonomik durumu düzeldikçe, sa l kl ve zinde ya l lar ço ald kça, bu geli me gençlerde kendi konumlar ve gelecekleri aç s ndan kayg lar yarat yor ve ya l lara bak lar de i iyor. Endüstri toplumlar nda ya l lar yeti kin çocuklar na y lda 100 Milyar Frank (devlet bütçesinin %10 nu) maddi yard m yap yor. Bu, genç ku aklara miras kalan miktar n yar s na denk gelmektedir. ABD de ya ndaki ya l lar çocuklar na ve torunlar na y lda yakla k 10 Milyar Dolar l k para yard m yap yor. Berlin de yap lan bir ara t rmada 70 ya n üzerindeki ya l lardan %40 n n çocuklar na y lda ortalama 7000 DM, torunlar na ortalama 2500 DM para yard m yapt klar n yapt klar n ortaya koydu. Bunun kar l nda gençler düzenli olarak ya l lar ziyaret ediyor, ufak tefek tamiratlar hallediyor, ev ve bahçe i lerine yard mc oluyor, hastalan nca ya l n n yerine i lerini hallediyor. Fransa da ya lar aras ndaki ya l lar n üçte biri, yeti kin çocuklar na ve torunlar na y lda 1000 ile 6000 EURO aras nda para yard m yapmaktad r ve %40 n n ayn dönem içinde ve ayn miktarda ek yard mlarda bulundu u belirlenmi tir. Bu bulgular ku aklar aras nda iyi ili kilerin devam etti inin belirtileridir (ROSENMAYR e 1998). Endüstri toplumlar ndaki ya l lar n maddi birikimi birçok ara t rmac taraf ndan dile getirilmektedir. Ama maddi birikim da l m e it de ildir. Sadece ufak bir ya l kesimin ekonomik gücü yüsektir. Temeli paraya dayanan kar l kl dayan ma ufak bir grup aras nda gerçekle mektedir. Buna kar n ya l lar n ço u yoksuldur. Özellikle ya l kad nlar aras nda yayg nd r (BMFSFJ 1998) 36. Almanya da köpek mamas yla beslenen ya l kad nlara dikkat çekilmektedir (TUFAN 2002) 37. Di er taraftan ku aklararas ili kilerin iyi oldu u dü üncesi yayg nla t kça, ba ka bir durumun gözard edilmesine yol aç yor. 33 NAEGELE, G. & TEWS, H.P.(Hrsg.): Lebenslagen im Strukturwandel des Alters. Alternde Gesellschaft Folgen für die Politik. Opladen WEHLING, H.-G. (1998): Alter - alternde Geselschaft - Altenpolitik. In: BORSCHEID, P., Bausinger, H., ROSENMAYR, L., u.a. (1998): Die Gesellschaft braucht die Alten. Leske + Budrich Verlag: Opladen. S ROSENMAYR, L. (1998): Über die Generationen (aktueller Datenbezug und sozialpolitische Praxisrelevanz). In: BEHREND, C. & Zeman, P. (Hrsg.): Soziale Gerontologie. Ein interdisziplinäres Fach. Grundlagen, Entwicklungen und aktuelle Fragestellungen. Gedenkenschrift für Mrgret Dieck. Duncker & Humblot: Berlin. 36 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.): Frauem in der Bundesrepublik Deutschland, März TUFAN, I. (2002): Ya lanan Kad n m z Ba ms zl na Nas l Kavu ur? Yay nlanmam bir çal ma.