Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur"

Transkript

1

2

3 Mustafa Kumlu: Do algaz Krizi Hatal Enerji Politikalar n n Sonucudur TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, 27 Ocakta yapt bas n aç klamas nda yaflanan do algaz krizinin hatal enerji politikalar ndan kaynakland n belirtti. Kumlu, Yaflad m z kriz, ihtiyac m z olan enerjinin yerli kaynaklardan karfl lanmas n n öncelikli hedef olmas gerekti ini bir kez daha ortaya ç karm flt r. Kriz, Türkiye aç s ndan enerji politikalar n yeniden gözden geçirmek için bir vesile say lmal d r dedi. Kumlu, Türkiye'nin enerji konusundaki d fla ba ml l na iliflkin tart flmalar n yaflanan Rusya-Ukrayna krizinin ülkemize yans mas yla yeniden gündeme geldi ini, en son ran' n do algaz k smas yla söz konusu tart flmalar n yo unlaflt n belirtti. Enerjide d fla ba ml l n yüzde 60'lar n üzerinde oldu una ve Türkiye'de elektri in yüzde 43.5'inin do algazdan üretildi ine dikkat çeken Kumlu, flöyle dedi: Yaflad m z kriz, ihtiyac m z olan enerjinin yerli kaynaklardan karfl lanmas n n öncelikli hedef olmas gerekti ini bir kez daha ortaya ç karm flt r. Kriz, Türkiye aç s ndan enerji politikalar n yeniden gözden geçirmek için bir vesile say lmal d r. Türkiye'nin enerji politikas n ülke ç kar ve gelece i do rultusunda düzenlemesi gerekti i aç kt r. At lmas gereken en acil ad mlardan biri özellefltirilece i gerekçesiyle y llard r tek bir çivi çak lmayan termik santrallerin, özellefltirmeden vaz geçilerek slah ve hidrolik santrallerin kapasite art r m olmal d r. Enerjinin ticarî bir mal de il, toplumsal bir hizmet oldu unun bir an önce anlafl lmas ve enerji üretim ve da t m n n kamusal bir hizmet oldu unun fark na var lmas art k ertelenemez bir durum olarak karfl m za ç kmaktad r. Madencilik Sektörü Baflkanlar Konseyi, Türkiye'nin belirlenmifl kömür rezervini 9.3 milyar ton olarak aç klamakta, bunun sadece 1 milyar tonunun kullan ld n ifade etmektedir. Ayr ca kömür rezervi konusunda Türkiye'nin gerçek potansiyelinin milyar ton düzeyinde oldu unun alt çizilmektedir. Kömür aramalar na h z verilmesi ve kömür kaynaklar n n do ru bir flekilde de erlendirmesi hâlinde 100 y ll k enerji ihtiyac m z n karfl lanabilece i aç kt r. Ayr ca ülkemizdeki akarsu varl, daha kapasiteli hidrolik santralleri mümkün k lmakta, rüzgâr ve günefl enerjisi de yararlanabilece imiz kaynaklar aras nda yer almaktad r. Yerli kaynaklar n tam kapasite ile kullan lmas hâlinde, ne sak ncalar dünyaca kabul edilen nükleer santrallere, ne de ithal do algaza ihtiyac m z olacak, ülkemiz gelece e güvenle bakabilecektir. Enerjinin bir ülkenin can damar oldu u bilinmeli, enerjide kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmek için her yolun denenmesinin vatanseverli in bir gere i oldu u unutulmamal d r.

4 TES- fi ten TES- fi ten Üyelerine Sigorta Hizmeti TES- fi, üyelerini, Grup Hayat Sigortas kapsam nda, üyenin vefat hâlinde 10 bin YTL; kaza ile vefat hâlinde 20 bin YTL; daimî malûliyeti hâlinde 20 bin YTL'ye sigortalad. Genel Baflkan Mustafa Kumlu, "Primler, sendikam z taraf ndan ödenecektir. Amac m z üzücü durumlar n gerçekleflmesi hâlinde üyelerimize ve ailelerine katk da bulunmakt r" dedi. TES- fi, üyelerini Grup Hayat Sigortas kapsam nda sigortalad. TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekreteri Mustafa Kumlu, Primler, sendikam z taraf ndan ödenecektir. Amac m z üzücü durumlar n gerçekleflmesi hâlinde üyelerimize ve ailelerine katk da bulunmakt r dedi. Kumlu, yapt aç klamada, sigortalama ifllemi için al nan Yönetim Kurulu karar n n ard ndan tüm sigorta flirketleri ile ba lant kurularak teklifler al nd n belirtti. En uygun teklifi veren Vak f Emeklilik ile Türkiye Enerji Su ve Gaz flçileri Sendikas Grup Hayat Sigortas Sözleflmesi nin imzaland n kaydeden Kumlu, sözleflmeyle, üyenin ecel ile vefat hâlinde 10 bin YTL, kaza ile vefat hâlinde 20 bin YTL, üyenin daimi malûliyete u ramas hâlinde de 20 bin YTL ödenece ini belirtti. Kumlu, üyenin k smî daimî malûliyete u ramas hâlinde de, ödemede malûliyet cetvelindeki oranlar n dikkate al naca n ifade etti. Mustafa Kumlu, Elbette ki dile imiz tüm üyelerimizin uzun ve sa l kl bir hayat sürmesidir. Amac m z, üzücü durumlar n gerçekleflmesi halinde üyelerimize ve ailelerine küçük bir maddî katk sa lanmas d r diye konufltu. Tüm Yönleriyle Y ll k Hayat Sigortas Türkiye Vak flar Bankas T.A.O.nun ifltiraki olan ve Hayat Sigortac l ve Bireysel Emeklilik alanlar nda faaliyet gösteren Vak f Emeklilik A.fi.nin Ankara Bölge Müdürü brahim Efilti, TES- fi üyelerini vefat, kaza sonucu vefat ve malûliyet risklerine karfl sigortanlayan Grup Y ll k Hayat Sigortas ürünleri hakk ndaki sorular m z cevaplad : Grup Y ll k Hayat Sigortas nedir? Y ll k Hayat Sigortas Vak f Emeklilik'in yaln z kendi gelece ini de il, tüm sevdiklerinin gelece ini de düflünenlere özel olarak sundu u bir hayat sigortas ürünüdür. Sigortal n n vefat, kazaen vefat veya malûliyeti hâlinde sevdiklerine, yak nlar na toplu bir teminat ödemesi yapmak suretiyle geleceklerini güvence alt na al r. VAKIF EMEKL L K ile Türkiye Enerji Su ve Gaz flçileri Sendikas aras ndaki Grup Hayat Sigortas Sözleflmesi, TES- fi Genel Baflkan ve TÜRK- fi Genel Sekrreteri Mustafa Kumlu ile Vak f Emeklilik A.fi.nin Ankara Bölge Müdürü brahim Efilti taraf ndan imzaland. TES- fi ile fiirketiniz aras nda yap lan bu anlaflmaya göre üyelerimizin bu teminat karfl l klar nedir ö renebilir miyiz? TES- fi üyelerine sunulan bu üründe vefat teminat YTL, kaza sonucu vefat teminat YTL ve kaza sonucu malûliyet teminat da YTL'dir. 7

5 TES- fi ten Y ll k Hayat Sigortas ürününüze dileyen herkes sahip olabilir mi? Evet, gelece ini düflünen, ailesine önem veren, sa l kl 18 ile 60 yafl aras ndaki herkes Y ll k Hayat Sigortas na sahip olabilir. Peki TES- fi üyelerinin sahip oldu u bu ürün onlar ömür boyu mu risklere karfl teminat alt na alm fl oluyor? Ne yaz k ki hay r. Y ll k Hayat Sigortas ad ndan da anlafl labilece i üzere y ll k olarak aktedilen bir sigortad r. Yani geçerlilik süresi bir y ld r ancak yenilemelerle birer y ll k sürelerle dilendi i kadar uzat labilir. Ürününüzü anlat rken bir yafl aral belirttiniz, bu yenilemeler yap ld sürece yaflla ilgili nas l bir de erleme yap yorsunuz? Malûmunuz, ürüne sahip olabilme yafl n n 18 olmas medenî haklar n kullan labilme ehliyetine sahip olundu u kanunî bir s n r yaflt r, bunun d fl nda sa l k durumu ve yafl kriteri ürünümüzün istenen teminat tutarlar na kafl l k ödenmesi gereken prim karfl l n do rudan etkileyen bir unsur olarak karfl m za ç k yor. Tabiîdir ki yenilemelerle beraber, ilerleyen yafl ortalamalar, teminat alt na al nan risklerinde artmas na paralellik arzetti i için ödenecek prim miktarlar nda da art fllara neden olacakt r. Teminat alt na al nm fl risklerin gerçekleflmesi hâlinde, teminat tutarlar sigortal lar n varislerine mi ödeniyor? Sigortal n n vefat ve kazaen vefat hâlinde sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutar sigortal n n menfaatdar(lar) na Sendika arac l yla ödenir. Kazaen malûliyette ise sigortal ya yine Sendika arac l yla ödenir. Üyelerin primleri TES- fi taraf ndan karfl lan yor. Bildi imiz kadar yla bir de hayat sigortas ürünlerinin prim ödemelerine iliflkin vergi avantajlar var; biraz da bu konuda bilgi verebilir misiniz? Y ll k Hayat Sigortas nda sa lanm fl olan vergi avantaj, 4697 say l kanunun 63. ve 89. maddelerinde belirtilmifltir. Buna göre, Sendikan n üyeleri ad na yapt prim ödemeleri de, bu kanunca belirlenmifl oranlar çerçevesinde bir indirime tâbidir. Bu indirim de ürünün tercihi konusunda sigorta ettirene ciddî avantajlar sa lamaktad r. Y ll k Hayat Sigortas bir özel emeklilik sigortas m d r? Hay r, Y ll k Hayat Sigortas hayat n za dair riskleri (vefat, kazaen vefat ve kazaen malûliyet) karfl lamak üzere, oluflturulmufl bir hayat sigortas ürünüdür. Özel emeklilik ile ilgili olarak Bireysel Emeklilik Sisteminden ve avantajlar ndan bahsetmemiz gerekir. Çin flçi Lideri TES- fi te Tüm Çin flçi Sendikalar Konfederasyonu (ACFTU) Genel Baflkan Yard mc s ve Genel Sekreteri Zhang Junjiu ve beraberindeki bir hayet, 25 Kas m günü, TES- fi Genel Merkezini ziyaret etti. Zhang Junjiu, TES- fi Genel Baflkan Yard mc s M. Murat Aytemiz, TES- fi Genel Malî Sekreteri H. Tahsin Zengin, TES- fi Genel Teflkilâtland rma Sekreteri Esat Durmufl ve TES- fi Genel E itim Sekreteri Bayram Eren ile yaklafl k 2 saat süren bir görüflme yapt. Türkiye de sendikal hareketin yap s ve içinde bulundu u durum hakk nda ayr nt l bir flekilde bilgi alan Junjiu, Çin emek piyasalar ve sendikal hareketi konusunda TES- fi yöneticilerini bilgilendirdi. Çin in nüfusunun 1,3 milyar oldu unu ve aktif ifl gücünün 800 milyona yaklaflt n belirten Junjiu, ifl gücü piyasas na her y l milyonlarca yeni iflçi aday n n kat ld na dikkat çekti. Bu durumda hedeflerinin, iflçi ücretlerini ve sosyal haklar n yükseltmek de il, herkese ifl sa lamak oldu unu söyleyen Junjiu, her iflin en az befl taliplisi oldu unu ve bir kiflilik iflin befl kifliye verilerek sadece yaflayabilecek kadar bir ücretle herkese ifl sa lamaya gayret ettikleri söyledi. Çin deki sendikal yap hakk nda da bilgi veren Junjiu, ülkesinde sendikal hareketin önderlerinin ço unun ayn zamanda parlâmento üyesi oldu unu kaydetti. Y ll k Hayat Sigortas hakk nda özellikle belirtmek istedi iniz bir husus var m? Evet, müsaade ederseniz bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum; bu ürünün do ru kulan m aç s ndan da önem arzetmektedir: Beyan yükümlülü ü. Sigorta ettiren/veya sigortal ve temsilci, sigorta sözleflmesinin yap lmas s ras nda ve/veya sonras ndaki yenilemelerde, kendisince bilinen ve sigortac n n yani fiirketimizin sözleflmeyi yapmamas n veya daha a r flartlarda yapmas n gerektirecek bütün hâlleri bildirmekle yükümlüdür. Bildirmedi i ve bunun fiirketimiz taraf ndan tespiti hâlinde sözleflmenin iptal dahi edebilice inin bilinmesi karfl l kl iflbirli imiz ve ürünün en do ru flekilde kullan lmas aç s ndan büyük önem tafl maktad r. 8