EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ"

Transkript

1 EK 10. İYTE MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZLERİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Hatice Sevgi Çoban Isolation of Haloalkaliphilic Microorganisms from Leather Industry. Haloalkalofilik mikroorganizmaların deri endüstrisinden izolasyonu Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Doç.Dr. Hatice Güneş Burcu Okuklu Investigation of Chromosomal and Plasmid DNA Profiles of Lactococcus Lactis ssp. Lactis Lactococcus Lactis ssp. Lactis in Kromozomal ve Plazmid DNA Profillerinin Araştırılması Doç.Dr. Hatice Güneş Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Evrim Balcı Dane Ruscuklu Genetic Characterization of CMV (Cucumber Mosaic Virus) Resistance in Tomato and Pepper Characterization and Genetic Mapping of Health Related Traits in Tomato Domates ve Biberde Hıyar Mozaik Virüsüne (CMV) Karşı Dayanıklılığın Genetik Karekterizasyonu Domateste Sağlıkla İlgili Karakterlerin Belirlenmesi ve Genetik Haritalanması Yrd.Doç.Dr. Sami Doğanlar Yrd.Doç.Dr. Anne Frary Yrd.Doç.Dr. Sami Doğanlar Yrd.Doç.Dr. Anne Frary Doç.Dr. Ahmet Yemenicioğlu Zeynep Yeğin HIV Regulator Gene Dependent Expression of a Toxic Gene Toksik bir Genin HIV Regülatör Genlerine Bağımlı Olarak Ekspresyonu Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu Layka Abbasi Asbagh Investigating The Role of Zoledronic Acid on Interleukin-6 Cytokine Expression in Prostate Cancer Cell Lines Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Zoledronic Asidin İnterlökin-6 Sitokininin Ekspresyonu Üzerindeki Rolünün Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Fuat Domaz Doç.Dr. Çağ Çal 1

2 FİZİK ANABİLİM DALI FİZİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Aylin Günel Electrical And Structural Characterization of Metallic Superconductor MgB2 Metalik Üstüniletken MgB2'nin Elektriksel ve Yapısal Karakterızasyonu. Yrd.Doç.Dr. Lütfi Özyüzer Yrd.Doç.Dr. Salih Okur Doç.Dr. Orhan Öztürk Fatih Erman Solitonic Solutions and Particle Localization in Higher Dimensional Spaces Yüksek Boyutlu Uzaylarda Solitonik Çözümler ve Parçacık Lokalizasyonu Prof.Dr. Recai Erdem Prof.Dr. Oktay Pashaev Oktay Göktaş Subgap Absorption Spectroscopy In Microcrystalline Silicon Thin Films Microkristal Silisyum İnce Filmlerde Düşük Enerjili Isık Absorpsiyon Spektroskopisi Doç.Dr. Mehmet Güneş Koray Sevim One Dimensional Photonic Crystal Waveguide Bir Boyutlu Fotonik Kristal Dalga Kılavuzu. Yrd.Doç.Dr. H. Sami Sözüer Nebile Işık The Effects of Deposition Conditions on the Low energy Absorption Spectrum of Microcrystalline Silicon Thin Films Prepared by HWCVD Method Kızgın Tel Yardımlı Kimyasal Buhar Fazdan Büyütme Tekniği ile Hazırlanan Mikrokristal Silisyum İnce Film Malzemelerde Hazırlık Koşullarının Düşük Enerjilerdeki Işıl Soğurma Katsayısına Etkileri Doç.Dr. Mehmet Güneş Cihan Kurter Fabrication of Mesa Structures on Superconducting Bi2Sr2CaCu2O8+d Single Crystals Üstüniletken Bi2Sr2CaCu2O8+d Tek Kristaller Üzerine Mesa Yapılarının Üretilmesi Yrd.Doç.Dr. Lütfi Özyüzer Mert Yavaş Fabrication and Characterization of MgB2 Powders and Cu-Clad MgB2 Wires MgB2 Tozların ve Bakır Kılıflı MgB2Tellerin Üretimi ve Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Salih Okur Pınar Özdağ Capacitance-Voltage Spectroscopy in Metal- Tantalum Pentoxide (Ta2O5)-Silicon (MOS) Capacitors Metal-Tantalyum Pentoksit (Ta2O5)-Silisyum (MOS) Kapasitörlerin Kapasite- Gerilim Tekniği ile İncelenmesi Doç.Dr. Mehmet Güneş 2

3 Medine Elif Dönertaş The Effects of Native and Light Induced Defects in the Optical and Electronic Properties of Hydrogented Amorphous Silicon Germanium Alloy Thin Films Doğal ve Işık ile Yaratılan Elektronik Kusurların Hidrojenlendirilmiş Amorf Silisyum Germanyum Alaşımı İnce Filmlerin Optik ve Elektronik Özelliklerine Etkisi Doç.Dr. Mehmet Güneş Bülent Öktem High Tc Superconducting YBa2 Cu3O7-8 Thin Films and Bolometers Yüksek Sıcaklık Süper İletken YBa2 Cu3O7-8 İnce Filmler ve Bolometreler Prof.Dr.Doğan Abukay Kaan Oğuz Growth and Structural Characterization of Fe/TaOx/Fe Magnetic Multilayers Fe/TaOx/Fe Manyetik Çoklu Katmanların Büyütülmesi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Süleyman Tarı Savaş Ulucan Growth of Magnetron Sputtered Superconductor MgB2 Thin Films Mıknatısal Püskürtmeyle Üstün İletken MgB2 İnce Filmin Büyütülmesi Yrd.Doç.Dr. Lütfi Özyüzer Altan Çakır Flavor Violation in Supersymmerty Süpersimetride Çeşni Kırınımı Prof. Dr. Durmuş Ali Demir KİMYA ANABİLİM DALI KİMYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı İsmail Cem Kantarlı Acylation of 2-Methoxynaphthalene over Ion- Exchanged Beta Zeolite 2-Metoksinaftalinin İyon-Değişimli Beta Zeolit Üzerinde Açillenmesi Prof.Dr. Levent Artok Yrd.Doç.Dr. Selahattin Yılmaz Murat Erdoğan Investigation of Dichlorvos (DDVP) and Trifluralin Pesticide Levels In Tahtalı Dam Water Tahtalı Baraj Suyundaki Diklorvos ve Trifluralin Pestisit Seviyelerinin İncelenmesi Prof.Dr. Tamerkan Özgen Yrd.Doç.Dr. Durmuş Özdemir Hatice Güllübağ Bulut Suzuki Reactions Over Palladium Loaded Y Zeolite Paladyum Yüklü Y Tipi Zeolit Üzerinde Suzuki Tepkimelerinin Gerçekleştirilmesi Prof.Dr. Levent Artok Yrd.Doç.Dr. Selahattin Yılmaz 3

4 Aslı Erdem Speciation and Preconcentration of Inorganic Antimony and Manganese in Waters Using Microcolumn-Flow Injection System and Determination by Atomic Absorption Spectrometry Sulardaki İnorganik Antimon ve Mangan Türlerinin Mikrokolonlu Akışa Enjeksiyon Sistemi ile Ön-deriştirilmesi ve Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Tayini Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Betül Öztürk Monitoring the Esterification Reactions of Carboxylic Acids with Alcohols Using Near- Infrared Spectroscopy and Multivariate Calibration Methods Karboksilli asitlerin Alkollerle esterleşme Reaksiyonlarının Yakın-Infrared spektroskopisi ve Çok Değişkenli Kalibrasyon Yöntemleri Kullanılarak Gözlemlenmesi Yrd.Doç.Dr. Durmuş Özdemir Esra Tuzcuoğlu Thermal and Photodehydrogenation Reactions of Terpenes over Zeolites Terpenlerin Zeolitler üzerinde Thermal ve Fotodehidrojenasyon Tepkimeleri Prof.Dr. Levent Artok Prof.Dr. Sıddık İçli Seçkiner Dülger İrdem Synthesis and Spectroscopic Characterization of Some New [tris(3,5-dimethylpyrazol)borato] Molybdenum Complexes Bazı Yeni Tris(3,5-dimetil-pirazol)borat Molibden Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Karakterizasyonu Doç.Dr. Işıl Topaloğlu Sözüer Prof.Dr. Fadime Uğur Prof.Dr. Tamerkan Özgen Müge Açıkel Silica Supported N - Heterocyclic Carbenes:Active and Reusable Heterogeneous Catalysts For Mizoroki Heck Reaction Silika destekli N-Heterosiklik Karbenler: Mizoroki Heck Tepkimesi için aktif ve tekrar kullanılabilir heterojen katalizör Prof.Dr. Levent Artok Prof.Dr. Bekir Çetinkaya Bahar Özmen Hydrothermal Synthesis of Solid State Materials and Crystallography Katıhal maddelerinin hidrotermal sentezi ve kristallografi Yrd.Doç.Dr. Mehtap Eanes Alev Günyar Oxo-Imido Molybdenum Trispyrazolyl Borate Complexes Okso imido molibden trispirazol borat kompleksleri Doç.Dr. Işıl Topaloğlu Öznur Kaftan A Novel Sorbent (MCM-41 Immobilized with N- methylglucamine) for Removal/Preconcentration of Boron from Waters. Synthesis, Characterization and Applications to Water Samples Sulardaki borun giderilmesi/ön-deriştirilmesi için yeni bir adsorban (N-methylglucamine tutturulmuş MCM-41) sentezi, karakterizasyonu ve su örneklerine uygulanması Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu 4

5 Türker Pasinli Preconcentration and Atomic Spectrometric Determination of Rare Earth Elements (REEs) in Environmental Samples Çevre Örneklerinde Nadir Toprak Elementlerinin Önderiştirilmesi ve Atomik Spektrometrik Tayini Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Mustafa Aydın Quantum Chemical Investigations on Acetylenic Carbon Rich Compounds as Molecular Construction Kit Moleküler Yapı Malzemesi Olabilecek Karbonca Zengin Asetilenik Bileşiklerin Kuvantum Kimyasal Hesaplamaları Doç.Dr. Nuran Elmacı Engin Şahin Synthesis and Characterization of Oxo-Imido [tris(3,5- dimethlpyrazolyl)borato]molybdenum(v) Complexes Okso-imido [tris(3,5- dimetilpirazol)borat]molybden (V) Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonları Doç.Dr. Işıl Topaloğlu Yeliz Sazova Investigation of Dicofol and Endosulfan Pesticide Levels in Tahtalı Dam Water or Drinking Water Tahtalı Baraj Suyu'nda ya da İçme Sularında Dicofol ve Endosulfan Pestesit Seviyelerinin Tayin Edilmesi Prof.Dr. Tamerkan Özgen Banu Zünbül AAS, XRPD, SEM/EDS, And FTIR Studies Of The Effect Of Calcite And Magnesite On The Uptake Of Pb2+ And Zn2+ Ions By Natural Kaolinite And Clinoptilolite Pb2+ ve Zn2+ iyonlarının kaolinit ve klinoptilolit minerallerince tutulmasındaki kalsit ve magnezit etkisinin AAS, XRPD, SEM/EDS ve FTIR teknikleri kullanılarak araştırılması Yrd.Doç.Dr. Talal Shahwan Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Dilek Akar Physicochemical Characterization Of The Sorption Behavior Of Cs+ And Sr2+ Ions On Natural Kaolinite And Clinoptilolite Minerals Cs+ ve Sr2+ İyonlarının Doğal Kaolinit ve Klinoptilolit Minerallerince sorpsiyon Davranışlarının Fizikokimyasal Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Talal Shahwan Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Pınar Dağtepe A Computational Study on the Structure of Allene Polymers by Using Quantum Chemical Methods Kuvantu Kimyasal Yöntemleriyle Allim Polimerlerin Yapısı Üzerine Hesapsal bir Çalışma Doç.Dr. Nuran Elmacı Arzu Erdem Use of Different Gold Amalgamation Techniques in Mercury Determination by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry Farklı Altın-Amalgam Oluşturma Tekniklerinin Soğuk Buhar Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Cıva Tayininde Kullanılması Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Yard.Doç.Dr. Talal Shahwan 5

6 Özge Akşin The Activity of a Silica Immobilized Palladium N-Heterocyclic Carbene Complex Toward Mizoroki-Heck Reaction and İts Characterization Bir Silika Bağlı Paladyum N-Heterohalkalı Karben Kompleksin Mizoroki-Heck Reaksiyonunda Aktivitesi ve Karakterizasyonu Prof.Dr. Levent Artok Müşerref Yersel Separation of Trace Antimony and Arsenic Prior to Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometric Determination Eser Miktardaki Antimon ve Arsenik in Ayrılması ve Hidrür Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile Tayini Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Filiz Parlayan Development of Inductively Coupled Plasma Spectroscopic Methods for the Determination of Metals in Beluga (Delphinapterus Leucas) and Pygmy Sperm (Kogia Breviceps) Whale Liver Samples Balina Karaciğer Örneklerinde (Beluga- Delphinapterus Leucas ve Pygmy Sperm- Kogia Breviceps) metal tayinleri için indüktif eşleşmiş plazma spektroskopik yöntemlerinin geliştirilmesi Yard.Doç.Dr. Ritchie Eanes Esra Altay Effect of Reaction Conditions and Organic Additives on the Morphologies of Synthetic Calcium Carbonates Reaksiyon Koşulları ve Organik Katkı Maddelerinin Sentetik Kalsiyum Karbonat Morfolojisi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Yrd.Doç.Dr.Talal R.A. Shahwan Doç.Dr. Metin Tanoğlu MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Meltem Leman Yerbağ Stationary and (2+1) Dimensional Integrable Reductions of AKNS Hierarchy Durağan ve (2+1) Boyutlu İntegrallenebilen AKNS Hiyerarşisinin İndirgemeleri Prof.Dr. Oktay K. Pashaev Sultan Eylem Erdoğan Absolutely Supplement and Absolutely Complement Modules Mutlak Tümleyen ve Mutlak Bütünleyen Modüller Prof.Dr. Refail Alizade Murat Demirayak Analysis of Finite Difference Methods for Convection-Diffusion Problem Konveksiyon-Difüzyon Problemini Çözen Sonlu Farklar Metodunun Analizi Yrd. Doç.Dr. Ali İhsan Neslitürk Tina Beşeri Edge Coloring Of A Graph Çizgelerde Kenar Renklendirme Yrd.Doç.Dr. Ünal Ufuktepe 6

7 Figen Akıncı Geometry of Moving Curves and Soliton Equations Hareketli Eğrilerin Geometrisi ve Soliton Denklemleri Prof.Dr.Oktay K. Pashaev İzzet Onur Ağıroğlu An Application of the Finite Differences Method to a Dynamical Interface Problem Sonlu Farklar Yönteminin, Dinamik Ara Yüzey Problemine Uygulanması Yrd.Doç.Dr. Gamze Tanoğlu Yrd. Doç.Dr. Ali İhsan Neslitürk Doç. Dr. Gökmen Tayfur Ahmet Yantır Oscillation Theory For Second Order Differential Equations and Dynamic Equations on Time Scales İkinci Derece Diferansiyel Denklemler ve Zaman Skalasında Dinamik Denklemler İçin Salınım Teorisi. Yrd.Doç.Dr. Ünal Ufuktepe Gökşen Bacak Vertex coloring of a graph Çizgilerde köşe renklendirme Yrd.Doç.Dr. Ünal Ufuktepe Arzu Güçoğlu The Solution of Some Differential Equations by Nonstandard Finite Difference Method Bazı Diferansiyel Denklemlerin Standart Olmayan Sonlu Farklar Yöntemiyle Çözümü Yrd.Doç.Dr. Gamze Tanoğlu Deniz Hasan Güçoğlu Exact Solution of Some Nonlinear Differantial Equations By Hirota Method Lineer Olmayan Bazı Diferansiyel Denklemlerin Hirota Metod ile Tam Çözümü Yrd.Doç.Dr. Gamze Tanoğlu Filiz Menemen Cofinitely Amply Weakly Supplemented Modules Dual Sonlu Bol Zayıf Tümleyen Modüller Prof.Dr. Refail Alizade Yasin Çetindil Generalization of Cofinitely Supplemented Modules to Lattices Dual Sonlu Tümleyen Modüllerin Kafes Teorisine Genelleştirilmesi Prof.Dr. Rafail Alizade Zeynep Nilhan Gürkan Integrable Vortex Dynamics and Complex Burgers Equation İntegrallenebilir Vorteks Dinamiği ve Karmaşık Burgers Denklemi Prof.Dr. Oktay K. Pashaev 7

8 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYYAR YAZILIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı H. Cüneyt Aka Reconstruction of X-Ray Images Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Cumhur Güzel Image Classification By Means of Pattern Recognition Techniques Prof.Dr. Halis Püskülcü Hakan Barışık Trajectory Prediction of Moving Objects By Means of Neural Networks Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Jale Güventürk Modelling of Turkey Tur Words by Discrete Markov Processes Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Murat Balcı Web Based User Accounting System for Internet Service Providers Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Mete Eminağaoğlu A Genetic Algorithmic Approach to the Differential & Linear Cryptanalysis Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Tolga Ayav An Operating System for Data Acquisition and Control Applications Veri Toplama ve Kontrol Sistemleri İçin İşletim Sistemi. Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Pars Mutaf An Approach to the Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite for a Network Security Monitor Design Bilgisayar Ağı Güvenliği İzleme Tasarımı için TCP/IP Protokolundaki Güvenlik Sorunlarına Bir Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr Selahattin Yılmaz Emine Ekin Craniofacial Computer Assisted Surgical Planning And Simulation Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Murat Tepeli Primality Testing. Asal Sayı Testi. Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz 8

9 Tuncay Cemil Gökçe Amprical Computation of Absorbed Radiation in Medium Like Human Body and Graphical Representation of Dose Distribution. Amprik Methodlar Kullanarak, İnsan Vücudunda Radyasyon Dağılımının Hesaplanması ve Grafiksel Aktarımı. Prof.Dr. Sıtkı Aytaç O.Okyar Tahaoğlu A Tur Password Cracker for Unix Based Operating System. Unix Tabanlı İşletim Sistemleri İçin Türkçe Şifre Kırıcı. Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Metin Tok A Firewall Design for Academic Environments. Akademik Ortamlar İçin Bir Firewall Tasarımı. Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Memet Uludağ A Mathematical Modelling for Manpower Planning İnsangücü Planlaması İçin Matematik Bir Model. Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Hacı Hakan Kılınç An Education Environment For Web Based Training. İnternet Üzerinden Eğitim İçin Bir Öğretim Ortamı. Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Mehmet Ali Nurel Recent Developments in Wireless Network Systems. Kablosuz Ağ Sistemlerindeki Son Zamanlarda Meydana Gelen Gelişmeler. Prof.Dr. Halis Püskülcü Ulaş Yüksel Development of a Quality Assurance Prototype for Intrusion Detection Systems Nüfuz Tespit Sistemleri için Kalite Güvence Prototipi Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Tuğkan Tuğlular Belgin Özakar Finding and Evaluating Patterns in Web Repository Using Database Technology and Data Mining Algorithms Veri tabanı teknolojisi ve veri madenciliği algoritmaları kullanarak web ortamındaki veriden paternler bulmak ve değerlendirmek Prof.Dr. Halis Püscülcü Dilek Tapucu Arpaçay Comparison of Recovery Requirements with Investigation Requirements for Intrusion Management Systems Nüfuz Yönetim Sistemleri için Kurtarma Gereksinimlerinin Soruşturma Gereksinimleri ile Karşılaştırılması Yrd.Doç.Dr. Tuğkan Tuğlular Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Yrd.Doç.Dr. Cenk Erdur Alpay Doruk Standards and Practices Necessary To Implement A Successful Security Review Program For Intrusion Management Systems Nüfuz Yönetim Sistemi Bünyesinde Başarılı Bir Güvenlik Teftiş Programı Geliştirmek İçin Gerekli Standart ve Çalışmalar Yrd.Doç.Dr. Tuğkan Tuğlular 9

10 Emrah Özsevim Comparison of Different Algorithms for Exploiting the Hidden Trends in Data Sources Büyük Veri Gruplarındaki Gizli İlişkilerin Ortaya Çıkarılmasında Kullanılan Algoritmaların Karşılaştırılması Prof.Dr. Halis Püskülcü Mustafa Özgür Tutum Web and Java Based Architecture for Laboratory Experiments Laboratuvar Deneyleri için Web ve Java Tabanlı bir Mimari Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Burak Galip Aslan Heuristic Container Placement Algorithms Buluşsal (Heuristic) Konteyner Yerleştirme Algoritmaları Prof.Dr. Halis Püskülcü Hakan Semerci Analysis of Intrusion Prevention Methods Nüfuz Önleme Metotlarının Analizi Yrd.Doç.Dr. Tuğkan Tuğlular Mehmet Onur Okyay A Portable Real-Time Kernel for Embedded Platforms Gömülü Sistemler İçin Taşınabilir Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Barış Kayayurt End-To-End Security For Mobile Devices Mobil Cihazlar İçin Uçtan Uca Güvenlik Yrd.Doç.Dr. Tuğkan Tuğlular Kadir Şimşek Categorization of Web Sites in Turkey with SVM Türkiye'deki Web Sitelerinin SVM Algoritması ile Sınıflandırılması Prof.Dr. Halis Püskülcü Selma Tekir An Implementation Model for Open Sources Evaluation Açık Kaynak Sonuç Değerlendirimi için bir Uygulama Modeli Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Erhan Sülün Improvements in K-means Algorithm to Execute on Large Amounts of Data Büyük Veriler Üzerinde Çalışabilmesi için K- means Algoritmasının İyileştirilmesi Prof.Dr. Halis Püskülcü Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Prof.Dr. Fikret İkiz Dehan Turanlı A Basic Web-Based Distance Education Model Web-Tabanlı Uzaktan Eğitim Modeli Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Hüseyin Hışıl A Distributed Multiprecision Cryptographic Library Design Dağınık Çok Basamaklı Kriptografik Kütüphane Tasarımı Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Işıl Güratan The Design and Development of a Data Warehouse Using Sales Database and Requirements of a Retail Group Bir Retail Grubunun İhtiyaçları ve Satış Veritabanı Kullanılarak Veri Ambarı Tasarımı ve Geliştirilmesi Prof.Dr. Sıtkı Aytaç Şükran Asarcıklı Firewall Monitoring Using Intrusion Detection Systems Nüfuz Tespit Sistemleri Kullanılarak Ateş Duvarı Denetlenmesi Yrd.Doç.Dr.Tuğkan Tuğlular Sadettin Demiray Improving Misuse Detection with Neural Networks Nöral Ağlar Kullanılarak Kötü Kullanım Tespitinin İyileştirilmesi Yrd.Doç.Dr.Tuğkan Tuğlular 10

11 Gökhan Çağrıcı An Analysis of Key Generation Efficiency of RSA Cryptosytem in Distributed Environments Dağınık Ortamlarda RSA Kriptosisteminin Anahtar Oluşturma Etkinliği Analizi Doç.Dr. Ahmet Koltuksuz Fatih Algan Test Driven software Development Test Yönelimli Yazılım Geliştirme Yrd.Doç.Dr.Tuğkan Tuğlular Fatih Tekbacak Developing a Security Mechanism for Software Agents Yazılım Etmenleri İçin bir Güvenlik Mekanizması Oluşturulması Yrd.Doç.Dr.Tuğkan Tuğlular Onur Özardıç Statistical Methods Used for Intrusion Detection Saldırı Tespiti için İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı Prof.Dr. Halis Püskülcü Yrd.Doç.Dr.Tuğkan Tuğlular Orhan Dağdeviren A Cluster-Based Communication Architecture for Distributed Applications in Mobile Ad Hoc Networks Gezgin Ağlarda Dağıtık Uygulamalar için Küme Tabanlı bir İletişim Yapısı Prof.Dr. Kayhan Erciyeş Levent Taş Defining a Sample Template For Govermental Procurements of Cryptographic Products Devlet Kripto İhaleleri için Şartname Taslağı Hazırlanması Üzerine bir Çalışma Doç Dr. Ahmet Hasan BİYOTEKNOLOJİ VE BİYOMÜHENDİSLİK (Disiplinlerarası Program) BİYOTEKNOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Şebnem Karasu Özgü Application of Zeolites in Biotechnology: Protein Adsorption Doç.Dr. Şebnem Harsa A.Oğuz Büyükkileci L-lactic acid production from whey by using Lactobacillus casei NRRL B441. Lactobacillus casei NRRL B441 ile peynir suyundan L-laktik asit üretimi Mert Sudağıdan Test of Biomaterials in Biological Systems. Biyomateryallerin Biyolojik Sistemlerde Test Edilmesi. Doç.Dr. Hatice Güneş Banu Öztürk Immobilization of Candida rugosa Lipase on Hydrophobic and Hydrophilic Supports. Candida rugosa lipaz enziminin hidrofobik ve hidrofilik desteklere immobilizasyonu. Dr. İlknur Dişli 11

12 Ali Emrah Çetin Isolation and Molecular Characterization of Lactic Acid Bacteria from Raw Milk Çiğ Sütten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Doç.Dr. Hatice Güneş İlker Erdem Preparation of Ultrafiltration / Microfiltration Ceramic Composite Membranes for Biotechnology Applications Ultrafiltrasyon / Mikrofiltrasyon Seramik Kompozit Filtrelerin Biyoteknoloji Uygulamaları İçin Hazırlanması Prof.Dr. Muhsin Çiftçioğlu Zelal Polat L(+)-Lactic Acid Purification From Fermentation Broth Using Ion Exchange Resins L(+)-Laktik Asitinin Fermantasyon Sıvısından İyon Değiştirici Reçineler Kullanılarak Saflaştırılması Naz Gültekin Preparation and Characterization of Hydroxyapatite and Polymer Composite Biomaterials Biyomalzeme Amaçlı Hidroksiapatit-Polimer Kompozitlerin Hazırlanaması ve Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu Prof.Dr. Muhsin Çiftçioğlu Berna Üzelyalçın Effect of Trace Elements on the Production of Baker's Yeast Tezin yapıldığı İz Elementlerin Maya Üretimi Üzerine Etkisi Prof.Dr. Ulgar Güvenç Doç.Dr. Ahmet Eroğlu Fatoş Tuba Çetinkaya Isolation of Bacillus thuringiensis and Investigation of Crystal Protein Genes Bacillus thuringiensis İzolasyonu ve Kristal Protein Genlerinin Araştırılması Doç.Dr. Hatice Güneş Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Özgür Yılmazer The Effects of Newly Synthesized Compounds on the HIV-1 Reverse Transcriptase and Blood Cells Yeni İlaç Etken Madesi Bileşiklerinin HIV-1 Reverse Transkriptaz Enzimi ve Kan Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Doç.Dr. Hatice Güneş Seda Alper Production and Isolation of Fungal Chitosan by Submerged Fermentation Sıvı Kültürde Küf Fermantasyonuyla Kitosan Üretimi ve İzolasyonu Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Çisem Bulut Isolation and molecular characterization of Lactic acid Bacteria from cheese. Peynirden Laktik Asit Bakterisi izolasyonu ve moleküler karakterizasyonu. Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Elif Yavuz Genotypic Characterization of Extracellular Enzyme Producing Thermophilic Bacteria in Balçova Geothermal Region Balçova Jeotermal Bölgesinde Ektraselüler Enzim Üreten Termofilik Bakterilerin Genotipik Karakterizasyonu. Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya 12

13 Evren Altıok Production of Proanthocyanidins from grape seeds Üzüm çekirdeklerinden proanthocyanidin üretimi Yrd.Doç.Dr. Oğuz Bayraktar Güney Akbalık Screening for Industrially Important Extracellular Enzymes from Alkalophilic Bacillus Alkalofilik Bacillus Genusundan Endüstriyel Önemi Olan Ekstraselüler Enzimlerin Taranması Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Doç.Dr. Hatice Güneş Özgür Apaydın Isolation and Characterization of Bacillus thuringiensis from Different Grain Habitats Farklı Tahıl Ortamlarından Bacillus thuringiensis İzolasyonu ve Karakterizasyonu Doç.Dr. Hatice Güneş Yrd.Doç.Dr. A. Fazıl Yenidünya Hande Gençkal Studies on Alkaline Protease Production from Bacillus sp. Alkalifilik Bacillus Suşlarından Alkali Protezların Üretimi Üzerine Çalışmalar Yrd.Doç.Dr. Canan Tarı Doç.Dr. Hatice Güneş Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Asena Altan Isolation and Molecular Characterization of Extracellular Lipase and Pectinase Producing Bacteria from Olive Oil Mills Zeytinyağı İşleyen Fabrikalardan Ekstraselüler Lipaz ve Pektinaz Üreten Bakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Doç.Dr. Hatice Güneş Didem Alyanak Water Vapour Permeable Edible Membranes Su buharı geçiren yenebilir membranlar Prof.Dr. Devrim Balköse Doç.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu Zehra Seda Elmacı Generation of improved E.coli strains to be used in the construction of ligand libraries Ligand Kütüphanelerinin yapımında kullanılacak yeni konukçu E.coli suşlarının geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Yrd.Doç.Dr. Canan TARI Çelenk Çınar Isolation and characterization of Bacillus thuringiensis from olive tree-related habitats Zeytinle igili alanlardan Bacillus thuringiensis izolasyonu ve karakterizasyonu Doç.Dr. Hatice Güneş Yrd.Doç.Dr. Ali Fazıl Yenidünya Seçil Certel Expression Profiles of Differentially Expressed Genes of Rat Mammary adenocarcinoma in various Tumor Cell Lines and Effects of some Antioxidants Rat Mammary Adenokarsinomada farklı olarak ifade edilen genlerin farklı tümör hücre hatlarında ifade edilme profilleri ve bazı antioksidanların etkileri Doç.Dr. Hatice Güneş 13

14 Çiğdem Mecitoğlu Production of Functional Packaging Materials by use of Biopreservatives Biyoprezervatifler Kullanılarak Fonksiyonel Ambalaj Materyalleri Üretilmesi Doç Dr. Ahmet Yemenicioğlu Doç.Dr. Sacide Alsoy İskender Arcan Characterization and Modification of Antioxidant Proteins From Plant Materials Bitkisel Materyallerde Bulunan Antioksidant Proteinlerin Karakterizasyonu ve Modifiye Edilmeleri Doç.Dr. Ahmet Yemenicioğlu Yrd.Doç.Dr. Sami Doğanlar Layka Abbasi Asbagh Investigating the Role of Zoledronic Acid on Interleukin-6 Cytokine Expression in Prostate Cancer Cell Lines Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Zoledronik Asidin İnterlökin-6 Sitokininin Ekspresiyonu Üzerindeki Rolünün Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Fuat Doymaz Doç.Dr. A.Çağ Çal ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Müşerref Türkmen Removal of Heavy Metals From Wastewaters by Use of Natural Zeolites. Atık Sulardaki Ağır Metallerin Doğal Zeolitler Kullanılarak Uzaklaştırılması. Doç.Dr. Hürriyet Polat Dr. İlknur Dişli Peruze Özdemir Biosorption of Nickel by Using Waste Bakers Yeast. Atık Ekmek Mayasına Nikel Biyosorpsiyonu Gülsan Koltuksuz Removal of Hydrocarbons from Waste Water.. Atıksulardan Hidrokarbonların Uzaklaştırılması. Doç.Dr. Hürriyet Polat Tuğba Kırer Groundwater Quality Assessment in Torbalı Region Torbalı Bölgesinde Yeraltısuyu Kalitesinin Değerlendirilmesi Doç.Dr. Gökmen Tayfur Prof.Dr. Füsun Şengül Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Savaş Birgili Artificial Neural Networks model for Air Quality in The Region of İzmir İzmir Bölgesinde Hava Kalitesinin Yapay Sinir Ağları Metodu ile Modellenmesi Doç.Dr. Gökmen Tayfur Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu O.Emin Yüreklitürk B and Se transport modeling in saturated/unsaturated zones Doymuş/doymamış bölgelerde B ve Se taşımının modellenmesi Prof.Dr. Gökmen Tayfur Yrd.Doç.Dr. Sacide Alsoy 14

15 Özlem Zenginyürek Effects of Biosurfactants on Remediation of Soils Contaminated with Pesticides Pestisit ile Kirlenmiş Toprakların Arıtılmasında Biyosurfaktanların Etkileri Yrd.Doç.Dr. Handan Ertürk Prof.Dr. Ayşen Tükman Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu Ayça Çakın Environmental Effects of Geothermal Applications. Case Study: Balçova Geothermal Field Jeotermal Uygulamaların Çevresel Etkileri. Örnek Çalışma; Balçova Jeotermal Sahası Yrd.Doç.Dr. Gülden Gökçen Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu Doç.Dr. Ahmet E. Eroğlu Ahmet Avni Atayol Anaerobic Co-Treatability of Olive Mill Wastewaters and Domestic Wastewater Zeytinyağı İmalathanesi Atıksuları ile Evsel Atıksuların Anaerobik Birlikte Arıtılabilirliği Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu Murat Molva Removal of Phenol from Industrial Wastewaters Using Lignitic Coals Linyit Kömürü Kullanarak Endüstriyel Atıksulardan Fenolün Uzaklaştırılması Doç.Dr. Hürriyet Polat Doç.Dr. Mehmet Polat Sevde Seza Bozacığlu Air Monitoring of Polychlorinated Biphenyls in Ambient Air of Suburban Area in İzmir, Turkey Pliklorlu bifenillerin yarı kırsal alanda, İzmir (Türkiye) atmosferinde ölçülmesi. Yrd.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu Doç.Dr. Mustafa Odabaşı Yrd.Doç.Dr. Fikret İnal Demet Erdoğan Removal of Heavy Metals From Wastewaters By Ion Flotation Atık Sularda Bulunan Ağır Metallerin Ion Flotasyon Yöntemiyle Giderimi Doç.Dr. Hürriyet Polat Doç.Dr. Mehmet Polat Doç.Dr. Serdar Özçelik Pınar Kavcar Assessment of Exposure& Risk Associated With Trihalomethanes and Other Volatile Organic Compounds in Drinking Water İçme Suyunda Trihalometanlar ve Diğer Uçucu Organik Bileşiklerden Kaynaklanan Maruziyet ve Risklerin Değerlendirilmesi Yard. Doç.Dr. Sait Sofuoğlu Yard.Doç.Dr. Mehmet Kitiş (S.D.Ü.) Yard.Doç.Dr. Fikret İnal Leman Sütçü Removal of Boron From Waters Using Fly Ash Uçucu Kül Kullanılarak Borun Sulardan Uzaklaştırılması Doç.Dr.Hürriyet Polat Doç.Dr.Mehmet Polat Yard.Doç.Dr. Talal Shahwan 15

16 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Mehmet Erdal Özbek Optical Routing in Packet Switched Networks. Paket Anahtarlamalı Ağlarda Optik Yönlendirme. Yrd.Doç.Dr. Salih Dinleyici, Prof.Dr. F.Acar Savacı Özgür Oruç Differential and Coherent Detection Schemes for Space-Time Block Codes Uzay-Zaman Blok Kodları için Ayrımsal ve Evreuyumlu Algıma Yöntemleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aziz Altınkaya Bora Mocan A novel method of routing in all-optical packet switched networks Tamamen-optik paket anahtarlamalı ağ yapılarında yeni bir yönlendirme metodu Yrd.Doç.Dr. Salih Dinleyici Alper Taban Space-time coding for CDMA-based wireless communication systems KBÇE-tabanlı telsiz iletişi sistemleri için uzayzaman kodlama Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aziz Altınkaya Mehmet Emre Çek Analysis of Observed Chaotic Data Gözlenmiş Kaotik İşaretlerin Analizi Prof.Dr. F. Acar Savacı Başak Özbakış Fibonacci Fractal Tree Antennas Fibonacci Fraktal Ağaç Antenler Yrd.Doç.Dr. Alp Kuştepeli Olcay Kalkan Independent Component Analysis Applications in CDMA Systems CDMA Sistemlerinde Bağımsız Bileşen Analizi Uygulamaları Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aziz Altınkaya Okan Karatay An Alternative Approach to Free Space Optical Communication Serbest-Uzay Optik İletişim Kanalına Alternatif Bir Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. M.Salih Dinleyici Yrd.Doç.Dr. Mustafa A. Altınkaya Eşref Olgu Altınsoy Multiuser Detection In CDMA Using Blind Techniques CDMA'de Gözü Kapalı Teknikler Kullanarak Çok Kullanıcılı Sezim Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aziz Altınkaya Osman Akın All Optical Switching via Diffraction Grating Formed by Interference of Gaussian Beams Gauss Işınlarının Girişimiyle Oluşan Dağıtma Izgarasıyla Tamamen Optik Anahtarlama Yöntemi Yrd.Doç.Dr. Salih Dinleyici Metin Kahraman Automatic Matching of Aerial Coastline Images with Map Data Havadan Alınan Kıyı Görüntülerinin Harita Verileri ile Otomatik Olarak Çakıştırılması Yrd.Doç.Dr. Şevket Gümüştekin Şükrü Ozan A Case Study on Logging Visual Activities: Chess Game Görsel Etkinliklerinin Kaydedilmesi Üzerine Bir Durum Çalışması: Satranç Oyunu Yrd.Doç.Dr. Şevket Gümüştekin 16

17 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ (Enerji ve Güç Sistemleri) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Aylin Çantay Photovoltaic Charge Station on Garage Roofs with Passive Reflectors. Garaj Çatılarında Pasif Reflektörlü Fotovoltaik Şarj İstasyonu. Prof.Dr. Gürbüz Atagündüz Doç.Dr. Mehmet Güneş Fatih Bacaksız Evaluations of Porous Burner Characteristic Diagrams and Process Water Production Possibilities Poröz Brülörün Çalışma Karekteristiklerinin Çıkarılması ve Proses Suyu Üretimine Uygulanabilirliği Prof.Dr. Gürbüz Atagündüz Yrd.Doç.Dr. Fikret İnal Elvan Armakan Analysis of two-axis sun tracking system İki eksenli güneş takip sistemi incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Bülent Yardımoğlu Pınar İlker Alkan Theoretical and Experimental Investigations on Solar Distillation of İYTE Gülbahçe Campus Area Seawater İYTE Gülbahçe Kampüsü Deniz Suyunun Güneş Enerjisi ile Damıtılması Üzerine Teorik ve Deneysel Araştırmalar Prof.Dr. Gürbüz Atagündüz Prof.Dr. Necdet Özbalta Murat Toğulca Processing and Characterization of High Performance Piping Materials for Geothermal Applications Jeotermal Uygulamalar için Yüksek Performanslı Boru Malzemelerinin Prosesi ve Karakterizasyonu Doç.Dr. Metin Tanoğlu Yrd.Doç.Dr. Gülden Gökçen Orhan Ekren Optimization of a Hybrid Combination of a Photovoltaic System and a Wind Energy Conversion System : Izmir Institute of Technology Campus Area Case. Bir Rüzgar Enerjisi Değişim Sistemi ile Bir Fotovoltaik Sistemin Oluşturduğu Hibrid Bileşimin Optimizasyonu : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüs Alanı Durumu. Doç.Dr. Barış Özerdem Çağlar Selçuk Canbay Optimization of HVAC control strategies by building management systems. Case study: Özdilek shopping center HVAC kontrol stratejilerinin bina yönetim sistemi ile optimizasyonu. Özdilek alışveriş merkezi uygulaması. Yrd.Doç.Dr. Gülden Gökçen Doç.Dr. Arif Hepbaşlı Farah Tatar Experiment Station to Observe the Solar Charge Station Behaviour For A Year Period Omega Tipi Güneş Şarj İstasyonunun Davranışını Yıl Boyunca İnceleyecek Deney İstasyonu Prof.Dr. Gürbüz Atagündüz Doç.Dr. Mehmet Güneş Yrd.Doç.Dr. Salih Dinleyici 17

18 Emin Özge İliş Heuristic Approaches to Scheduling Problems in a Flexible Job Shop Environment Esnek İş Atölyesi Ortamında Çizelgeleme Problemlerine Sezgisel Yaklaşımlar. Yrd.Doç.Dr. M.Arslan Örnek Esra Uzel A Mathematical Approach to Energy Cost Saving in a Manufacturing Plant Bir işletmede enerji tasarrufu için matematiksel modelleme yaklaşımı Yrd.Doç.Dr. M. Arslan Örnek Yrd.Doç.Dr. Gülden Gökçen Engin Gülşen Planning and design of a new district heating system of 2X5000 houses in Balçova Balçova'da 2X5000 konutluk yeni bir bölge ısıtma sisteminin planlanması ve tasarımı Prof.Dr. Macit Toksoy Osman Yaşar Bilal Analysis of Geothermal Circuit of Balçova - Narlıdere Geothermal District Heating System Balçova - Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi Jeotermal Devre Analizi Prof.Dr. Macit Toksoy Erol Kahraman Analysis Of a Hydrogen Fueled Internal Combustion Engine Hidrojen Yakıtlı,Bir İçten Yanmalı Motorun Analizi Doç.Dr Barış Özerdem Dr.Cihangir Özcanlı Mahir Tosun Investigation of Aerodynamic Effects on Performance of Wind Turbine Blades By Using Finite Element Method Sonlu Elemanlar Metodu Kullanılarak Rüzgar Türbini Kanatlarının Performansı Üzerine olan Aerodinamik Etkilerin Araştırılması Doç.Dr Barış Özerdem Doç.Dr. Metin Tanoğlu Osman Can Yazıcı Theoretical Modelling and Designing a Line Focused Horizontal Receiver-Solar Thermal Power Plant Çizgisel Odaklayıcılı Yatay Alıcılı Termal Güneş Enerjisi Santralinin Teorik Modellenmesi ve Dizaynı Yrd.Doç.Dr. Bedrettin Subaşılar Doç.Dr. Orhan Öztürk Çağlar Karadağ Design and Thermal Analysis of a Rotating Solar Building Dönen Güneş Evi Tasarımı ve Isıl Analizi Doç.Dr. Murat Günaydın Doç.Dr. Gülden Gökçen Can Değirmencioğlu The Use of Open Cell Polyurethane Foams in Air-Type Solar Collectors as the Heat Absorbing Element Açık Hücreli Poliüretan Köpüklerin Havalı Güneş Kollektörlerinde Isı Emici Eleman Olarak Kullanımı Prof.Dr. Zafer İlken Doç.Dr. Bülent Yardımoğlu 18

19 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Egemen Teomete Finite Element Modeling of Historical Masonry Structures; Case Study: Urla Kamanlı Mosque Tarihi yığma yapıların sonlu elemanlar metodu ile modellenmesi; Örnek Çalışma: Urla Kamanlı Camii Yrd.Doç.Dr. Engin Aktaş Onur Işık Response Improvement by Using Active Control of an Earthquake Excited Building Deprem Etkisi Altındaki Bir Binanın Aktif Kontrol Uygulanarak Davranış İyileştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Gürsoy Turan Mert Boylu A.Benefit/Cost Analysis for the Seismic Rehabilitation of Existing Reinforced Concrete Buildings in İzmir İzmir'deki Mevcut Betonarme Binaların Sismik Güçlendirilmesinde Fayda/Maliyet Analizi Yrd.Doç.Dr. Engin Aktaş Gökçe Kınay Construction and Control of a Desktop Earthquake Simulator Simulator (Bir Masaüstü Deprem Simülatörünün İmalatı ve Kontrolü Yrd.Doç.Dr. Gürsoy Turan SU KAYNAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Deniz Ersayın Studying Seepage in a Body of Earth-Fill Dam by (Artifical Neural Networks)ANNs Toprak Dolgu Baraj Gövdesindeki Sızmanın Yapay Sinir Ağları(YSA) ile İncelenmesi Prof.Dr.Gökmen Tayfur 19

20 GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tarih Hazırlayan İngilizce Adı Türkçe Adı Tez Danışmanı Dilek Demirbüker Control of Microbial and Enzymatic Changes in Intermediate Moisture Sun-Dried Figs by Mild Heating and Hydrogen Peroxide Disinfection Güneşte Kurutulmuş Orta Nemli İncirde Enzimatik ve Mikrobiyel Değişimlerin Kontrolünde Ilımlı Isıtma ve Hidrojen Peroksit Dezenfeksiyonu Kullanılması Doç.Dr. Ahmet Yemenicioğlu Yrd.Doç.Dr. Figen Tokatlı Umut Başak Balıklı Use of Multivariate Statistical Techniques in HACCP Programs Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerin HACCP Programlarında Kullanılması Yrd.Doç.Dr. Figen Tokatlı İlknur Şen Spectroscopic determination of major nutrients (N, P, K) of soil Toprağın belli başlı besin kaynaklarının (azot, fosfor, potasyum) spektroskopiyle tayini Yrd.Doç.Dr. Handan Ertürk Yrd.Doç.Dr. Durmuş Özdemir Doç.Dr. Ahmet Eroğlu Yasemin Erten Use of Domestic Minerals for Vegetable Oil Bleaching Yerli Minerallerin Bitkisel Yağların Ağartılmasında Kullanılması Yrd.Doç.Dr. Handan Ertürk Yrd.Doç.Dr. Fehime Özkan Duygu Altıok Kinetic Modelling of Lactic Acid Production from Whey Peynir Suyundan Laktik Asit Eldesinin Kinetik Modellemesi Yrd.Doç.Dr. Figen Tokatlı Şebnem Şimşek Production of commercially suitable pectin methylesterase and polyphenol oxidase from agro-industrial wastes Ticari olarak kullanılabilecek niteliklere sahip pektin metilesteraz ve polifenol oksidazın tarım endüstrisi atıklarından üretilmesi Doç.Dr. Ahmet Yemenicioğlu Meltem Gündüz Lactic acid production by Lactobacillus casei NRRL B-441 immobilized in chitosan stabilized calcium alginate beads. Kitozanla stabilize edilmiş Ca-aljinat boncuklarında tutuklanmış Lactobacillus casei NRRL B-441 suşu ile laktik asit üretimi. Yrd.Doç.Dr. Yekta Göksungur 20