Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı?"

Transkript

1 Yapılan Yeni Düzenlemelerle Birlikte, Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılar Arasında Eşitlik Sağlandı Mı? YUNUS ORUÇ Eski Hesap Uzman Yardımcısı Özet 6327 sayılı Kanun 1 öncesinde uygulanmakta olan Bireysel Emeklilik Sisteminde var olan pek çok sorunun çözülmesi amacıyla bireysel emeklilik sistemini düzenleyen 4632 sayılı Kanunda bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin temel amaçlarından bir tanesi vatandaşların daha eşit şekil ve şartlarda bireysel emeklilik sisteminden yararlanması olmuştur. Ancak büyük çoğunluk itibariyle bu amaç gerçekleşmiş olsa da, söz konusu sistemde hala eşitliği bozan bazı unsurlar mevcuttur. Özellikle sadece ticari kazanç sahibi işverenlerin ücretliler adına ödedikleri katkı paylarını kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirmeden gider yazabilmeleri, söz konusu ücretliler ile diğer katılımcılar arasında eşitsizliğe neden olmuştur. Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Katkı Payı, Ticari Kazanç, Ücret, Serbest Meslek Kazancı. 1. GİRİŞ Ülkemizde bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılara, 6327 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler öncesinde sağlanan temel teşvik, ödenen katkı paylarının katılımcılar tarafından gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesiydi. Ancak özellikle bireysel emeklilik sisteminde önemli oranda, vergi mükellefi olmayan katılımcıların bulunması (6327 sayılı Kanun un yayımlandığı tarihte yaklaşık % 65 oranında) ve matrahtan indirim sürecine ilişkin olarak ortaya çıkan çeşitli operasyonel sorunlar başta olmak üzere çeşitli problemlerden dolayı söz konusu teşvik etkin bir biçimde çalışmamaktaydı. 2 Bu kapsamda, ilgili vergi kanunları ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda yapılan değişikliklerle, mevcut sistemin yerine sistemdeki katılımcıların doğrudan devlet katkısı yöntemi ile daha etkin bir şekilde teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte bireysel emeklilik sisteminin yaygınlaştırılması ve tabana yayılması amaçlanmıştır. Sistemin yaygınlaşması ile beraber, yurt içi tasarruf miktarının arttırılması hedeflenmiştir Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır sayılı Bireysel Emeklilik ve Yatırım sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 108 VERGİ DÜNYASI, SAYI 380, NİSAN 2013

2 Bireysel emeklilik sisteminde ve dolayısıyla vergi kanunlarında gerçekleşen değişikliklerin en önemli amaçlarından birisi de, katılımcıların eşit olarak adı geçen sistemin avantajlarından yararlanmalarını sağlamak, özellikle elde edilen getirilerin dağıtılması aşamasında tüm katılımcılara aynı muamelenin uygulanmasını sağlamak olmuştur sayılı Kanun un temel gerekçelerinden sayılan bu durumdan dolayı katılımcılar tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının gelir vergisi matrahlarından indirimi uygulaması kaldırılmıştır. Dolayısıyla da sisteme ödenen tüm katkı paylarının daha önce vergilendirilmiş bir gelir olması hususuna dikkat edilmiştir. Ancak her ne kadar yapılan düzenlemelerle katılımcılar arasındaki bu eşitsizlik kaldırılmaya çalışılmış olsa da yeni düzenlemede de katılımcılar arasındaki eşitsizliği devam ettiren bazı unsurlar mevcuttur. Makalemizde, bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler açıklandıktan sonra yeni düzenlemeler kapsamında da farklı katılımcılar arasında hala devam eden eşitsizlikler belirtilmeye ve söz konusu eşitsizliklerin (kısmen dahi olsa) giderilmesi için yapılabilecek düzenlemeler açıklanmaya çalışılacaktır. 2. SON DÜZENLEMELER KAPSAMINDA YENİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 6327 sayılı Kanun ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere diğer bazı vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan en önemli değişiklik, kamu teşviki olarak adlandırılan ve katılımcılar tarafından yapılan katkı payı ödemelerinin (belli limitler dahilinde) % 25 ine kadar olan tutarı kadarının devlet tarafından ayrıca katılımcı adına bireysel emeklilik şirketine ödenmesi uygulamasıdır. Bununla beraber katılımcıların bireysel emeklilik sistemine katılımını teşvik etmek amacıyla vergi kanunları aracılığıyla da farklı teşvikler getirilmiştir. İlgili kanunlarda yapılan değişikliklerin bazıları ve bunların gerekçeleri kısaca aşağıdaki gibidir: 2.1. Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıları hesabına Devlet tarafından katkı payı aktarılması Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler kapsamında ortaya çıkan en önemli yenilik şüphesiz ki, katılımcılar tarafından bireysel emeklilik şirketlerine ödenecek olan katkı paylarına ek olarak ödenen katkı paylarının % 25 i kadarının da devlet tarafından katılımcılar hesabına ödenecek olmasıdır. Devlet tarafından katılımcıların ilgili hesaplarına aktarılacak olan katkı paylarının miktarının ne kadar olacağı ve adı geçen katkı paylarının katılımcılar tarafından hangi şartlarda elde edileceği 6327 sayılı Kanun un 29 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; a. Devlet tarafından ödenecek olan katkı payı tutarı katılımcılar tarafından bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının % 25 i kadar olacaktır. b. Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı brüt asgari ücretin toplam tutarını aşamayacaktır. c. İşverenler tarafından katılımcılar adına ödenen katkı payları için % 25 lik Devlet katkısı olmayacaktır. d. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten ( ) sonra; i. En az üç yıl sistemde kalan katılımcılar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin % 15 ine, ii. En az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin % 35 ine, iii. En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin % 60 ına, iv. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına, hak kazanacaklardır. Ayrıca 6327 sayılı Kanun un Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında 29/5/2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup bu fıkranın yürürlük tarihinden ( ) itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31/12/2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için Devlet katkısı ödenmeyeceği belirtilmiştir. Bununla beraber tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminde olup Devlet katkısına hak kazanmaya esas süresinde dikkate alınmak üzere itibarıyla sistemde bulundukları toplam süreye, tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla üç yılın sonunda bir defaya mahsus olmak üzere; a. Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl, b. Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl, c. Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl, ekleneceği aynı maddenin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. VERGİ DÜNYASI, SAYI 380, NİSAN

3 2.2. İşverenler (Ticari kazanç sahibi olanlar) çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını kazancın tespitinde gider yazacaklardır 6327 sayılı Kanun un 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40/9 maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Yapılan yeni düzenlemeye göre işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenecek olan katkı payları ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacaktır. Yapılacak olan katkı payı ödemelerinin toplamı, (63 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı ile beraber) ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15 ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yapılan yeni düzenleme ile ücretin % 10 u kadar olan katkı payı sınırı % 15 e yükseltilmiş ve ödenen katkı paylarının ücretle ilişkilendirilmeden ticari kazancın tespitinde gider konusu yapılacağı ortaya konulmuştur. İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ücretliler adına ödenen katkı payları karşılığında % 25 lik Devlet katkısının olmayacağı hususunu burada ayrıca yinelemek istiyoruz Katılımcılar tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ücret veya yıllık beyannamede bildirilen vergi matrahından indirilemeyecektir Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerine göre daha önce ( tarihinden önce) ücret matrahının ve yıllık beyannamede bildirilen vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilen katkı payları bu tarihten itibaren ilgili matrahlardan indirilemeyecektir. Dolayısıyla ücretliler veya diğer yıllık beyanname veren kişiler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları değişiklikten önce vergilendirilmeyen kazanç üzerinden ödenirken artık vergilendirilmiş olan kazanç üzerinden ödenecektir. Bununla beraber hem ücret geliri elde eden hem de gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden bireysel emeklilik sistemi katılımcısı belli şartlarla kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için ödemiş olduğu primlerin %50 si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödemiş olduğu primlerin tamamını ücret matrahından veya yıllık beyannamede yer alan vergi matrahından indirebilecektir sayılı Kanunun 5 ve 8 inci maddeleri ile getirilen söz konusu düzenlemenin gerekçesi ise ilgili Kanunun madde gerekçelerinde aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Bireysel emeklilik sisteminin teşvikinde doğrudan devlet katkısı yöntemine geçildiğinden, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ücretin safi değeri hesaplanırken indirim konusu yapılması uygulamasının kaldırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, şahıs sigortalarına ödenen primlerden indirim konusu yapılabilecek tutarın, 3 üncü maddede belirtilen toplam limit saklı kalmak kaydıyla, %5 ten %15 e çıkartılması öngörülmektedir. 193 sayılı Kanun un 63 üncü maddesinde, ücretliler tarafından ödenen katkı paylarının ücretin safi değeri hesaplanırken indirim konusu yapılması uygulamasının kaldırılmasına paralel olarak serbest meslek erbabı kimseler tarafından ödenen katkı paylarının yıllık beyannamede indirim konusu yapılması uygulamasının da kaldırılması öngörülmektedir. Yukarıda yer alan madde gerekçelerine bakıldığında söz konusu madde düzenlemeleri ile yapılmak istenenin, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı tutarlarının, ödemenin yapıldığı anda vergilendirilmesi, ödenen katkı payı tutarlarının daha sonra getirileri (ödenen Devlet katkısı ve getirileri dahil) ile beraber sistem katılımcısı tarafından alındığında ise bu tutarların vergilendirilmemesini sağlamak olduğu görülecektir Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarına ödenecek olan tutarların sadece irat kısmı menkul sermaye iradı sayılacak ve bu tutar üzerinden tevkifat (stopaj) yapılacaktır Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında bireysel emeklilik sisteminde özellikle vergisel açıdan yapılan yeni düzenlemelere bakıldığında yapılan düzenlemelerin temel amacının bireysel emeklilik sisteminde artık vergi matrahından indirim teşviki yerine doğrudan devlet katkısı (işverenlerce ücretliler adına katkı payı ödenmesi durumu dışında) sistemi getirilmesi olduğu görülecektir. Vergi matrahından indirim teşvikinin kaldırılması neticesinde de bireysel emeklilik sistemine ödenen (ödenecek) olan tüm katkı tutarlarının vergilendirilmiş tutarlar olması nedeniyle, daha sonra sistemden alınacak olan ödemelerin sadece getirilerinin vergilendirilmesi gerekecektir. Bu nedenle de yapılan değişikliklere GVK nın 75/1-15 ve 94/1-15 maddeleri de eklenmiş ve düzenlemenin amacı kapsamında ilgili maddelerin bentleri yeniden düzenlenmiştir. GVK nın 75 inci maddesine eklenen 16 ncı bent hükmü ile bireysel emeklilik sistemi katılımcılarına bireysel emeklilik sisteminden ne zaman olursa olsun yapılan bütün ödemelerin sadece irat tutarlarının men- 110 VERGİ DÜNYASI, SAYI 380, NİSAN 2013

4 kul sermaye iradı sayılacağı kabul edilmiştir. Yine aynı maddede, bent hükmünde yer alan irat tutarının, hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmının indirilerek bulunacağı düzenlenmiştir. GVK nın 94 üncü maddesinde yapılan düzenlemelerle de katkı payı ödeme süreleri ve bireysel emeklilik sisteminde kalma durumları dikkate alınarak elde edilen menkul sermaye iratları üzerinden tevkifat yapılacağı düzenlenmiştir. Devlet katkısı elde edilip edilmediğine veya Devlet katkısı elde edilen süreye, katılımcıların kalış sürelerine ve ayrılma biçimlerine göre, Bakanlar Kurulu na farklı oranlar tespit etmek yetkisi verilmiştir. 3- YENİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTE- MİNDE VAR OLAN İKİ SORUN 6327 sayılı Kanun ile bireysel emeklilik sisteminde vergisel açıdan geniş kapsamlı değişikliklerin yapıldığı muhakkaktır. Ancak özellikle ilgili Kanunun hem genel gerekçesine hem de madde gerekçelerine bakıldığında yeni kanun düzenlemesi sonrasında da, özellikle katılımcıların sisteme aynı şartlarda katılımları açısından hala bir takım eşitsizliklerin olduğu görülecektir. Aşağıda, katılımcılar arasında eşitsizlikler meydana getiren iki durum ortaya konarak söz konusu eşitsizlikleri meydana getiren durumların nasıl ortadan kaldırılabileceği açıklanmaya çalışılacaktır Ticari kazanç sahibi işverenlerce ücretliler adına ödenen katkı paylarının ücretle ilişkilendirilmeksizin gider yazılması katılımcılar arasındaki eşitliği bozmaktadır Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerin ücret olduğu düzenlenmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında da; ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği ifade edilmiştir sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle G.V.K. nın 40/9 maddesinde yapılan değişiklikle, işverenler tarafından ücretliler adına ödenen bireysel emeklilik katkı paylarının ücretle ilişkilendirilmeden ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı düzenlenmiştir. Söz konusu maddede yapılan değişiklik ile ücretliler (sadece ticari kazanç elde eden işverenlerin yanında çalışanlar) için bir nevi istisna sağlanmış olmaktadır. Diğer bireysel emeklilik katılımcıları karşısında ücretliler ( ticari kazanç elde eden işverenlerin yanında çalışanlar) lehine oluşan söz konusu durumun (kısmi olsa da) ortadan kaldırılması için 6327 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi düzenlenmiştir. Buna göre, işverenler tarafından katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için katılımcılar hesabına % 25 lik Devlet katkısı yapılmayacaktır. Ayrıca Kanunun gerekçesinde, gönüllü katılıma dayalı özel emeklilik sistemlerinin gelişiminde işyeri bazlı emeklilik planları aracılığı ile işverenlerin çalışanları adına katkı payı ödemesinin hem sistemin büyümesi hem de çalışanların katkıda bulunmalarının teşvik edilmesi bakımından önem arz edeceği, hali hazırda bireysel emeklilik sisteminde işveren katkılarının toplam katkı payı üretimindeki payının yaklaşık %4 düzeyinde olduğu, bu kapsamda, işyeri bazlı emeklilik planlarının kurulmasını teşvik etmek amacıyla işverenlerin çalışanları adına ödeyecekleri katkı paylarının ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği ifade edilmiştir. Ancak her ne kadar ticari kazanç sahibi işverenlerin ücretlileri adına ödeyecekleri katkı payı karşılığında %25 lik Devlet katkısının olmayacağı kanun düzenlemesinde yer alsa da, yeni düzenleme sonrasında ücretliler (katkı payı işverenleri tarafından ödenen) ile diğer katılımcılar arasında bir eşitsizlik ortaya çıkmıştır. Çünkü; a. Bireysel emeklilik katkı payı işverenler tarafından ödenen ücretliler daha sonra (herhangi bir tarihte) aldıkları katkı paylarının tamamını herhangi bir vergilendirme olmadan geri alabileceklerdir. Söz konusu katkı payları yatırıldıkları anda da ücretle ilişkilendirilmedikleri için katkı payları tamamen vergisiz elde edilen gelir olacaktır. b. Bireysel emeklilik katkı payını kendi adlarına bireysel emeklilik sistemine ödeyen katılımcılara her ne kadar % 25 lik Devlet katkısı ödenecek olsa da söz konusu Devlet katkısına hak kazanmak için Kanunda belirtilen bazı şartlara haiz olunması gerekmektedir. Buna göre sadece, bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, ödenen Devlet katkısının tamamına hak kazanacaklardır. c. Yüksek ücret düzeyine sahip olan ücretliler yeni durumda % 35 e kadar bir vergi desteğinden yararlanabilecekken diğer katılımcılar (bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar) en fazla % 25 oranında bir Devlet desteğinden yararlanabilecektir. VERGİ DÜNYASI, SAYI 380, NİSAN

5 Yukarıda sayılan başlıca üç nedenden dolayı bireysel emeklilik sistemine katılan katılımcılar arasında her yönüyle bir eşitliğin sağlandığını söylemek mümkün değildir. Söz konusu eşitsizliğin giderilmesi için G.V.K. nın 40/9 maddesindeki düzenleme kaldırılmalı ya da işverenler tarafından ücretliler adına ödenen katkı payları çalışanların ücret matrahına ilave (bu durumda Devlet katkısının bu kişileri de kapsaması gerekeceği tabiidir) edilmelidir Serbest meslek kazancı elde eden işverenler ücretlileri için ödedikleri katkı paylarını kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedememektedirler Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde kazanç sahipleri tarafından ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilen giderler sayılmıştır. İlgili maddenin dokuzuncu bendinde, işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının ücretlerle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği düzenlenmiştir sayılı Kanun öncesinde ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecek tutar, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin en fazla % 10 u iken yeni düzenlemeyle birlikte bu oran % 15 e çıkarılmıştır. İlgili madde düzenlemesinin gerekçesi komisyon raporunda aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Gönüllü katılıma dayalı özel emeklilik sistemlerinin gelişiminde işyeri bazlı emeklilik planları aracılığı ile işverenlerin çalışanları adına katkı payı ödemesi hem sistemin büyümesi hem de çalışanların katkıda bulunmalarının teşvik edilmesi bakımından önem arz etmektedir. Hali hazırda bireysel emeklilik sisteminde işveren katkılarının toplam katkı payı üretimindeki payı yaklaşık %4 düzeyindedir. Bu kapsamda, işyeri bazlı emeklilik planlarının kurulmasını teşvik etmek amacıyla işverenlerin çalışanları adına ödeyecekleri katkı paylarından ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapabilecekleri katkı payı oranının çalışanın brüt ücretinin %10 undan %15 ine çıkartılması amaçlanmaktadır. Öte yandan, gerek işverenler tarafından çalışanları adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları gerekse sigortalılar tarafından ödenen şahıs sigorta primlerinden indirim konusu yapılabilecek toplam tutar çalışanın brüt ücretinin %15 i ile sınırlandırılmaktadır. Yukarıda yer alan açıklamalardan görüleceği üzere sadece ticari kazanç elde eden mükellefler bu madde hükmünden yararlanacaklardır. Yani serbest meslek kazancı elde eden bir işveren, yanında ücretli olarak çalışan bir kişinin bireysel emeklilik katkı payını ödemesi durumunda bu tutarları kazancının tespitinde (ücretle ilişkilendirmeden) indirim konusu yapamayacaktır. Dolayısıyla yeni düzenleme sonucunda, ticari kazanç elde eden bir işverenin yanında çalışan ücretli ile serbest meslek kazancı elde eden bir işverenin yanında çalışan ücretli arasında bireysel emeklilik sisteminden yararlanmaları açısından eşit olmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Yukarıda ortaya konan eşitsizliğin (sadece ücretliler açısından değil tüm katılımcılar açısından) tamamen ortadan kaldırılması için G.V.K. nın 40/9 maddesindeki düzenleme kaldırılarak işverenler (ticari kazanç sahibi) tarafından ücretliler adına ödenen katkı payları çalışanların ücret matrahına ilave edilmeli veya en azından ücretliler arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması için Gelir Vergisi Kanununun 40/9 maddesinde yer alan düzenlemenin aynısının serbest meslek kazancında indirimleri düzenleyen 68 inci maddesinde de yapılması gerekmektedir. 4- SONUÇ Bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişikliklerle, özellikle katkı paylarının ve bu paylara ilişkin elde edilen iratların ödenmesi anında vergilendirilmesinin katılımcılar açısından eşit olmasına özen gösterilmiştir. Buna göre, özellikle G.V.K. nın 63 ve 89 uncu maddelerinde yer alan bireysel emeklilik katkı payı ödemelerinin matrahtan indirileceği hükümleri kaldırılmış ve yine bu düzenlemelere paralel olarak da G.V.K. nın 75 ve 94 üncü maddelerinde düzenlemeye gidilmiştir. Yeni düzenleme ile birlikte, ücret geliri elde eden katılımcılar ile gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin vergiye tabi matrahlarından indiremedikleri katkı payları karşılığında ödenen katkı primlerinin % 25 i karşılığında Devlet katkısı adı altında katılımcılar hesabına ödeme yapılacaktır. Yapılan tüm düzenlemelerle birlikte sistemde hala bazı eşitsizliklerin olduğu görülecektir. Bu eşitsizliklerden bir tanesi; ticari kazanç elde eden işverenlerin ücretlileri adına ödedikleri katkı paylarını ticari kazançlarının tespitinde ücretle ilişkilendirmeden indirim konusu yapabilmeleridir. Diğer bir eşitsizlik ise, söz konusu indirim hakkının sadece ticari kazanç (serbest meslek kazancı elde edenlerin böyle bir hakkı bulunmamaktadır) elde eden işverenlere tanınmış olmasıdır. KAYNAKÇA Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sayılı Kanun Sayılı Kanunun Görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 112 VERGİ DÜNYASI, SAYI 380, NİSAN 2013