Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : Bask Mart 2011 STANBUL ISBN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3"

Transkript

1 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i

2 Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : Bask Mart 2011 STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço- alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) : Ahmet Çetinkaya Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sok. Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 iii Eşime ve oğluma

4 iv

5 Sunuş İnsanların para kazanmak için çalışıyor olmalarının temel amacı sevdikleri ile birlikte bir ömür boyu sağlıklı, mutlu, kimseye muhtaç olmadan refah içersinde bir hayat sürmek istemeleridir. İnsanlar genelde bu gaye doğrultusunda çalışırlarken ya hayatın akışı içersinde çalışma becerilerini kaybederler, ya da hayatın kötü sürprizleri insanların ailelerini, sağlıklarını, işlerini ve dolayısıyla mutluluklarını ellerinden alır. Hayatın akışını durdurmak ve hayatın kötü sürprizlerine karşı koymak veya onları bertaraf etmek mümkün değildir. Fakat söz konusu yıkımları onarmak ve zararları kısmen de olsa telafi etmek mümkündür. Zararların telafisi büyük oranda maddi imkanlarla sınırlı olmaktadır. Ne yazık ki yıkıma maruz kalmış bireylerin maddi imkanları ya hiç yoktur ya da sahip oldukları maddiyat zararı telafi için ihtiyaç duyulan miktardan genellikle çok uzaktır. Dolayısıyla bu tarz yıkımlara veya zararlara uğramış bireyler ve/veya yakınları hayatlarını, sağlıklarını ve refah düzeylerini koruyamaz duruma gelmektedirler. Toplum içersinde zarara uğramış sağlığını, işini ve mutluluklarını kaybetmiş bireylerin sayısındaki artış zamanla toplum düzenini ve huzurunu tehdit edici boyutlara ulaşabilir. Modern toplumlar bu gibi durumlarda bireylerin sağlıklarını v

6 korumalarını veya geri kazanmalarını sağlamak veya refah seviyelerinin belirli sınırlar altına düşmesini engellemek dolayısıyla toplum düzeni ve huzurunu korumaya yönelik sistemler geliştirmişlerdir. Bu sistemler genel olarak sosyal güvenlik uygulamaları olarak tanımlanabilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında şekillenmeye başlayan sosyal güvenlik uygulamaları ihtiyaç sahiplerinin hayat şartlarını kolaylaştırmak, olası risklerin gerçekleşmesi durumunda koruma sağlamak ve geleceğe ilişkin kaygıları en aza indirmek gibi fonksiyonlar üstlenmiştir. Fakat 20. yüzyılın sonlarına doğru dünya genelinde sosyal güvenlik uygulamaları çıkmaza girmiş ve reform ihtiyacı doğmuştur. Ön görülen reform uygulamalarından bir tanesi sosyal güvenlikten beklenen fonksiyonların kamusal veya özel kurumlarca karşılanacağı çok ayaklı sistemledir. Söz konusu sistemin önemli parçalarından bir tanesi bireysel emeklilik sistemleridir. Ülkemiz, 2001 yılında yasal altyapısının hazırlanmasıyla, bireysel emeklilik sistemine kavuşmuştur. Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak düşünülen bireysel emeklilik sisteminden sosyal ve ekonomik bir takım beklentiler vardır. Sosyal beklentiler bireylere alternatif yatırım imkanları ve emeklilik dönemi ek gelir sunmak; ekonomik beklentiler ise uzun vadeli kaynak sağlama ve ekonomik kalkınmayı desteklemedir. Söz konusu beklentileri gerçekleştirmek büyük oranda emeklilik şirketlerine düşmektedir. Bu çalışmada öncelikle bireysel emeklilik sistemi ve sistemin işleyişi ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Diğer taraftan, çalışmanın asıl amacı bireysel emeklilik şirketlerinin (kanunda kullanıldığı şekilde emeklilik şirketleri) bireysel emeklilik vi

7 sisteminden beklenilen sosyal ve ekonomik faydaları sağlamadaki etkinliklerini araştırmaktır. Bu doğrultuda yılları arasında bireysel emeklilik sektöründe faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin teknik etkinlik dereceleri veri zarflama yöntemiyle tespit edilmiş; şirket bazında ve sektör olarak yapılması gerekenler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın hazırlanma sürecinde sabırla desteklerini esirgemeyen aileme, eser yaratma becerisi kazandıran hocalarıma ve kitabın yayımlanmasında emek veren Beta yayıncılığa teşekkürü bir borç biliyor; kitabın okuyuculara fayda temin etmesini diliyorum. İstanbul, Nisan 2010 Dr. Emin AVCI vii

8 viii

9 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V ŞEKİLLER... Xİ TABLOLAR... Xİİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ, FİNANSAL PİYASALAR VE BİREYSEL EMEKLİLİK 1.1. Sosyal Güvenlik Sistemi Sosyal Güvenlik Sistemi ve Bireysel Emeklilik Finansal Piyasalar ve Bireysel Emeklilik... 9 TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 2.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Amaçları Bireysel Emeklilik Sisteminin Yasal Dayanakları Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı Düzenleyici, Gözetleyici ve Denetleyici Kurumlar Bireysel Emeklilik Şirketleri Kuruluş İşlemleri ve Faaliyet Ruhsatı Şirket Kurucuları, Yönetimi ve Ortaklık Yapısı Emeklilik Şirketinin Sorumlulukları Bireysel Emeklilik Aracıları Emeklilik Yatırım Fonları Emeklilik Yatırım Fonu Kuruluşu, Yönetimi, Birleşme ve Devir İşlemleri ix

10 Emeklilik Yatırım Fon Türleri Saklayıcı Kuruluş Diğer Kurumlar Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi ve Temel Özellikleri Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma Katkı Payı, Ara Verme, Birikimlerin Aktarımı, Hesap Birleştirme ve Ayrılma Emeklilik Bireysel Emeklilik Siteminde Vergilendirme Sayılarla Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılar Bireysel Emeklilik Şirketleri ve Aracıları Emeklilik Yatırım Fonları BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ 3.1. Etkinlik Etkinlik Ölçümü ve Veri Zarflama Analizi (VZA) Sigorta Şirketlerinde VZA Uygulamaları Bireysel Emeklilik Şirketlerinde Sosyal ve Ekonomik Etkinlik Veri Yöntem ve Değişkenler Bulgular DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA x

11 Şekiller Şekil 1 Üç Ayaklı Sosyal Güvenlik Sistemi... 6 Şekil 2 Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi Şekil 3 Teknik ve Tahsis Etkinlikleri Şekil 4 Teknik Etkinlik Derecesi Şekil 5 Saf Teknik Etkinlik ve Ölçek Etkinliği Şekil Ortalama Etkinlik Dereceleri xi

12 Tablolar Tablo 1 OECD Ülkeleri Bireysel Emeklilik Görünüm Tablo 2 Finans Sektörü Faaliyet Göstergeleri Tablo 3 Finans Sektörü Aktif Büyüklüğü Tablo 4 Finans Sektörü Müşteri Görünümü Tablo 5 SPK Kurumları Tablo 6 SPK Kurumları Aktif Büyüklükler Tablo 7 Bireysel Emeklilik Sistemi Kesintileri Tablo 8 Birikimlerin Aktarım Hakkının Kullanımı Tablo 9 Katılımcı Genel Bilgiler Tablo 10 Bölgelere Göre Katılımcı Adedi ve Yaş Aralığı Tablo 11 En Fazla Katılımcının Yerleşik Olduğu İlk 10 İl Tablo 12 Tercih Edilen Katkı Payı Ödeme Periyodu Tablo 13 Geçmişten Günümüze Bireysel Emeklilik Şirketleri Tablo 14 Günümüzde Faal Emeklilik Şirketleri Tablo 15 Bireysel Emeklilik Aracıları Tablo 16 Eğitim Durumuna Göre Aracı Sayısı Tablo 17 Emeklilik Yatırım Fonları Tablo 18 Emeklilik Şirketleri 2009 YılıFon Toplam Değerleri Tablo 19 Para Birimine Göre Fon Grubu Tercihleri Tablo 20 Emeklilik Şirketi Bazında Fon Grupları Tablo 21 Çalışma Kapsamındaki Emeklilik Şirketleri Tablo 22 VZA Uygulamalarında Girdi ve Çıktılar Tablo Yılı Etkinlik Dereceleri Tablo Yılı Potansiyel İyileşme Oranları Tablo Yılı Etkinlik Dereceleri Tablo Yılı Potansiyel İyileşme Oranları Tablo Yılı Etkinlik Dereceleri Tablo Yılı Potansiyel İyileşme Oranları Tablo Yılı Etkinlik Dereceleri Tablo Yılı Potansiyel İyileşme Oranları xii