Hazine Müsteşarlõğõndan:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazine Müsteşarlõğõndan:"

Transkript

1 Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, tarihli ve 4632 sayõlõ Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatõrõm Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fõkrasõ kapsamõnda emeklilik şirketine dönüşen şirketler ile hayat branşõnda faaliyet gösteren ve yeni sigorta sözleşmesi akdetme yetkisi olan sigorta şirketlerinden kurulacak emeklilik şirketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olanlarda mevcut birikimli hayat sigortalõlarõn talep etmeleri ve sigortalõlarõn ilgili mevzuatta öngörülen şartlarõ haiz olmalarõ halinde, birikimlerinin tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine aktarõmõna ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Tanõmlar Madde 2 Bu Tebliğde geçen; a) Kanun: 4632 sayõlõ Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatõrõm Sistemi Kanununu, b) Müsteşarlõk: Hazine Müsteşarlõğõnõ, c) Şirket: Emeklilik şirketini, d) Emeklilik Gözetim Merkezi: Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketini, e) Yönetmelik: Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalõşma Esaslarõ Hakkõnda Yönetmeliği, f) Birikimli Hayat Sigortalarõ: Sigortalõnõn yaşama olasõlõğõna bağlõ olarak ödenen primlerin belirli bir süre sonunda şirketin kar payõ teknik esaslarõna göre yatõrõm geliri ile birlikte toplu para veya yõllõk gelir almalarõna olanak sağlayan birikim priminin alõndõğõ hayat sigortalarõnõ, g) Birikim: Birikimli hayat sigortalarõnda sigorta ettiren/sigortalõnõn ödediği primlere göre matematik karşõlõk olarak yatõrõma yönlendirilen primler ile yatõrõm gelirlerinin toplamõnõ, ifade eder. Aktarõm Talebi Madde 3 Sigorta ettiren/sigortalõnõn medeni haklarõ kullanma ehliyetine sahip olmasõ ve isteğe bağlõ olarak talep edilmesi halinde, birikimli hayat sigortalarõndaki birikimleri ve kazanõlmõş haklarõ bu Tebliğde yer alan esas ve usullere göre bireysel emeklilik sistemine aktarõlõr. Sigorta ettirenin muvafakatõ veya hayat sigortasõndan ayrõlma hakkõnõn sigorta ettiren tarafõndan sigortalõya devredildiği hallerde, sigortalõnõn talebi üzerine hayat sigortalarõndaki birikimleri ve kazanõlmõş haklarõ, sigortalõnõn medeni haklarõ kullanma ehliyetine sahip olmasõ koşuluyla, sigortalõ adõna da aktarõlabilir. Aktarõm, varsa dönülemez lehtarõn veya aktarõma konu birikimler üzerinde hak sahibi üçüncü şahõslarõn muvafakatõ ile yapõlabilir. Aktarõma Konu Birikimli Hayat Sigortalarõ Madde 4 Şirketin hayat sigortasõ portföyünde bulunan ve sigorta ettiren/sigortalõnõn prim ödeyerek belli bir süre sonunda toplu para veya yõllõk gelir almalarõna olanak sağlayan ve birikim priminin de alõndõğõ hayat sigortalarõ aktarõma konu olacaktõr. Birikimli hayat sigortalarõ; peşin ve tek prim ödemeli uzun süreli birikime yönelik hayat sigortalarõ ve yaşama halinde önceden belirlenmiş bir toplu paranõn verileceği hayat sigortalarõnõ da kapsar. Şirketin ilk emeklilik planlarõnõn tasdik edildiği tarihten önce yapõlan birikimli hayat sigortalarõ bireysel emeklilik sistemine aktarõlabilir. Bununla birlikte, anõlan emeklilik planlarõnõn tasdik tarihinden önce başvuru formu tanzim edilmiş ve anõlan tarihten itibaren azami bir ay içinde yürürlüğe girmiş birikimli hayat sigortalarõ da bireysel emeklilik sistemine bu Tebliğde belirtilen esas ve usullere göre aktarõlabilir. Bu Tebliğin yayõmõ tarihinde henüz emeklilik branşõnda faaliyet izni olmayan ve Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre emeklilik şirketine dönüşecek hayat sigorta şirketleri ile emeklilik şirketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olacak hayat branşõnda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinde bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş bulunan birikimli hayat sigortalarõ da bu Tebliğ kapsamõnda bireysel emeklilik sistemine aktarõlabilir. Şirketin ilk emeklilik planlarõnõn tasdik edildiği tarihten sonra sigorta ettiren sõfatõnõn devredildiği veya sigortalõnõn değiştirildiği birikimli hayat sigortalarõ, bireysel emeklilik sistemine aktarõlamaz.

2 Aktarõm Hakkõ Süresi Madde 5 Birikimli hayat sigortalarõndan bireysel emeklilik sistemine aktarõm işlemleri Kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yõllõk sürenin sonu olan 7/10/2006 tarihinde tamamlanacaktõr. Sigorta ettiren/sigortalõnõn birden fazla hayat sigortasõnõn bir veya birden fazla şirkete anõlan süreden önce olmak kaydõyla farklõ tarihlerde bireysel emeklilik sistemine aktarõlmasõ mümkündür. Bununla birlikte her aktarõmda, bu Tebliğin 11 inci ve 12 nci maddesine göre işlem yapõlõr. Birikimli hayat sigortalarõndan bireysel emeklilik sistemine aktarõmõn süreli bir hak olmasõ nedeniyle anõlan tarihten sonra aktarõm yapõlamaz. Anõlan süre sonunda hayat sigortalarõndan satõn alma(iştira) ile bireysel emeklilik sistemine katõlõm, aktarõm olarak değerlendirilmeyerek hayat sigortalarõnda geçen süre hesaplamalarõnda dikkate alõnmayacak ve bireysel emeklilik sisteminde yeni bir bireysel emeklilik hesabõ açõlmasõna ilişkin esas ve usullere göre işlem yapõlacaktõr. Aktarõma İlişkin Bilgi Verme Madde 6 Şirketler, aktarõm talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalõlara aktarõma ilişkin olarak Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde belirtilen hükümlerine ve bu Tebliğde belirtilen hususlara göre doğru, objektif ve açõklayõcõ bilgileri sunmak zorundadõrlar. Sigorta ettirenin/sigortalõnõn aktarõm talebine ilişkin olarak gerekli bildirimlerin ve açõklamalarõn yapõlmasõ ile karar vermesine yardõmcõ olacak tablo, muhtemel tablo ve bilgiler şirketler tarafõndan elektronik ortamda saklanõr. Aynõ Şirketteki Birikimli Hayat Sigortalarõnõn Aktarõmõ Madde 7 Sigorta ettiren/sigortalõnõn bir şirketteki birikimli hayat sigortasõ ancak söz konusu şirketteki emeklilik planõna aktarõlabilir. Tek bir hayat sigortasõnõn birden fazla emeklilik planõna aktarõlmasõ mümkün değildir. Sigorta ettiren/sigortalõnõn aynõ şirkette birden fazla birikimli hayat sigortasõnõn bulunmasõ durumunda, söz konusu hayat sigortalarõndaki birikimler bir veya birden fazla emeklilik planõnda birleştirilebilir. Aktarõm yapacak katõlõmcõnõn tercih etmesi halinde aktarõmõ yapõlacak her bir hayat sigorta sözleşmesi için ayrõ bir emeklilik sözleşmesi düzenlenerek birden fazla emeklilik planõna veya katõlõmcõnõn söz konusu şirketteki mevcut emeklilik planõna aktarõm yapõlmasõ da mümkündür. Birden fazla birikimli hayat sigortasõnõn bir veya birden fazla emeklilik planõna aktarõlmasõ halinde katõlõmcõnõn emekliliğe esas olacak katkõ ödeme süresi her bir hayat sigortasõ için ayrõ ayrõ olmak üzere bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen esaslara göre sigorta ettiren/sigortalõnõn primin tamamõnõ ödediği aylar belirlenerek hayat sigortalarõnda geçen süre ve birikim tutarõna ilişkin hesaplamalar yapõlõr. Birden fazla birikimli hayat sigortasõnõn aynõ şirketteki tek bir emeklilik planõna aktarõlmasõ halinde bu Tebliğin 12 nci maddesi kapsamõnda yapõlacak hesaplamalarda söz konusu hayat sigortalarõndaki birikim tutarlarõ birlikte değerlendirilir. Birden Fazla Şirkette Bulunan Birikimli Hayat Sigortalarõnõn Aktarõmõ Madde 8 Sigorta ettiren/sigortalõlarõn birden fazla şirkette birikimli hayat sigortasõnõn bulunmasõ halinde aktarõm, ancak her şirketin kendi emeklilik planlarõna yapõlõr. Hayat sigortalarõnda geçen süre ve birikim tutarlarõ her şirket için ayrõ ayrõ hesaplanõr. Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince emeklilik şirketine dönüşmemiş hayat sigorta şirketleri ile emeklilik şirketine asgari yüzde on payla kurucu ortak olmayan hayat branşõnda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinde bulunan birikimli hayat sigortalarõ hiçbir şekilde aktarõma konu olmayacaktõr. Ferdi Birikimli Hayat Sigortalarõndan Grup Emeklilik Planlarõna Aktarõm Madde 9 Sigorta ettiren/sigortalõnõn ferdi birikimli hayat sigortasõndaki birikimlerinin mevcut bir grup emeklilik planõna aktarõlabilmesi ancak şirketin grup emeklilik planõna katõlõmcõnõn kõsmen veya tamamen katkõ payõ ödemesi ve dahil olunacak grup emeklilik planõnda buna engel bir hüküm bulunmamasõ halinde mümkündür. Grup emeklilik planlarõnda katkõ paylarõnõn tamamõnõn işveren tarafõndan katõlõmcõ nam ve hesabõna ödenmesi durumunda, katõlõmcõnõn bireysel haklarõna ilişkin sõnõrlamalarõn olmamasõ halinde bu türdeki grup emeklilik planlarõna da aktarõm yapõlabilir. Grup Birikimli Hayat Sigortalarõndan Emeklilik Planlarõna Aktarõm Madde 10 Grup birikimli hayat sigortalarõndan şirketin bireylere ve gruplara yönelik emeklilik planlarõna, ancak sigorta ettirenin muvafakatõ veya grup birikimli hayat sigortasõ sözleşmesinden doğan haklarõn sigortalõya ait olduğuna dair grup hayat sigortasõ sözleşmesinde hüküm bulunmasõ kaydõyla aktarõm hakkõ bulunmaktadõr. Grup emeklilik planõnda, katõlõmcõ nam ve hesabõna kõsmen veya tamamen katkõ payõ ödeniyor olmasõ ve dahil olunacak grup emeklilik planõnda buna engel bir hüküm bulunmamasõ halinde katõlõmcõnõn grup bireysel emeklilik hesabõna aktarõm yapõlmasõ mümkündür.

3 Hayat Sigortalarõnda Geçen Sürenin Hesabõ Madde 11 Bir veya birden fazla birikimli hayat sigortasõnõn bireysel emeklilik sistemine aktarõlmasõ halinde sigorta ettiren/sigortalõnõn aktarõlan birikimli hayat sigortalarõndan ilk yaptõrdõğõnõn başlangõç tarihi bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak alõnõr. Katõlõmcõnõn bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi, aktarõmõ yapõlan birikimli hayat sigortalarõnõn başlangõç tarihine göre değiştirilir. Birikimli hayat sigortalarõnda geçen süre hesaplamalarõ buna ilişkin genelgede belirtilen esaslara göre yapõlõr. Bu hesaplamalarda, söz konusu birikimli hayat sigortasõnõn başladõğõ tarihten itibaren sigorta ettiren/sigortalõnõn aktif olarak primin tamamõnõ ödediği aylar dikkate alõnõr. Süre hesaplamalarõ ay üzerinden yapõlõr ve tam aylar hesaba dahil edilir, kesirli süreler dikkate alõnmaz. Hayat sigortalarõnda geçen süreye ilişkin hesaplamalarda ücretsiz sigortada(tenzil) geçen süre hesaplamalara dahil edilmez. Bununla birlikte, ücretsiz sigortadan yürürlüğe girmiş hayat sigortalarõ, ücretsiz sigortada geçen süreye ilişkin prim borçlarõnõn tamamõnõn ödenmiş olmasõ halinde ücretsiz sigortada geçen süre hayat sigortalarõnda geçen süre hesabõnda dikkate alõnõr. Diğer taraftan, ücretsiz sigortadan yürürlüğe konulan birikimli hayat sigortalarõnda ücretsiz sigortada geçen süreye ilişkin prim borçlarõnõn ödenmemiş olmasõ halinde ise ücretsiz sigortada geçen süreler hayat sigortalarõnda geçen süre hesabõnda dikkate alõnmaz. Tek primli, primlerin peşin ve toplu olarak ödendiği birikimli hayat sigortalarõnda ise hayat sigortalarõnda geçen sürenin hesabõnda söz konusu sigortalarõn başlangõç tarihi ile aktarõm tarihine kadar geçen süreye karşõlõk gelen primlerin tam olarak ödendiği kabul edilir ve hayat sigortalarõnda geçen süre hesabõnda bu süreler dikkate alõnõr. Sigortalõnõn emekliliğe esas katkõ ödeme süresinin hesabõnda hesaplamalarõn yapõldõğõ tarihten sonraki döneme yönelik ödediği primler dikkate alõnmaz. Sigorta ettiren/sigortalõnõn bireysel emeklilik sistemine aktarõlan birden fazla hayat sigortasõnõn bulunmasõ halinde bu türdeki bilgiler Emeklilik Gözetim Merkezi tarafõndan Müsteşarlõğõn uygun görüşü alõnarak belirlenecek esaslar dahilinde konsolide edilir ve tarihinden önce sigorta ettirenin/sigortalõnõn beyanõ halinde gerektiğinde şirketlere bildirilir. Birikim Tutarõna İlişkin Değerlendirme Madde 12 Sigorta ettiren/sigortalõnõn aktarõma konu birikim tutarõnõn bu Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen hayat sigortalarõnda geçen süre kapsamõnda her bir yõl için, aktarõm tarihinde geçerli olan asgari ücretin aylõk tutarõndan ve her bir ay için ise asgari ücretin aylõk tutarõnõn on ikide birinden az olmamasõ gerekir. Aktarõma konu birikim tutarõnõn olmasõ gereken tutardan az olmasõ halinde sigorta ettiren/sigortalõnõn aradaki farkõ ödeyebilir. Peşin olarak ödenecek bu fark ek katkõ payõ olarak kabul edilir ve herhangi bir masraf kesintisi yapõlmaz. Sigorta ettiren/sigortalõnõn aktarõma konu birikim tutarõ ile olmasõ gereken tutar arasõndaki farkõ ödemeyi tercih etmemesi halinde, aktarõm sõrasõnda hayat sigortalarõnda geçen süre, ödenmesi gereken tutarla orantõlõ olarak indirilir. Sigorta ettiren/sigortalõlar, aktarõm talebi çerçevesinde ödenmesi gereken tutar ile süre indirimi seçenekleri konusunda açõk olarak bilgilendirilirler. Sigorta ettiren/sigortalõnõn aktarõma konu birikim tutarõnõn olmasõ gereken tutardan fazla olmasõ halinde bu tutarlar hayat sigortalarõnda geçen sürenin hesabõnda dikkate alõnmaz. Aktarõm talebine ilişkin şirket tarafõndan bilgilendirmenin yapõldõğõ tarihte hesaplanan birikim tutarõ ile aktarõm işleminin sonuçlandõrõlacağõ tarihteki birikim tutarõ arasõnda birikimlerin piyasa değerlerindeki değişimler nedeniyle sigorta ettiren/sigortalõ aleyhine fark oluşmasõ halinde söz konusu fark, bu madde kapsamõnda hesaplamalarda dikkate alõnmaz. Aktarõm işleminde esas alõnacak sürenin hesaplanmasõ, katõlõmcõnõn aktarõm talebinin şirkete ulaştõğõ tarihindeki tutarlar üzerinden değerlendirilir ve aktarõm tarihindeki birikim tutarlarõ üzerinden gerçekleştirilir. Bununla birlikte, aktarõm talebi ile aktarõm tarihi arasõndaki sürenin bir aydan fazla olmasõ halinde hesaplamalar tekrar yapõlõr. Aktarõm talebinin sonuçlandõrõlmasõna yönelik sigorta ettiren/sigortalõlara gönderilecek formlarda birikim tutarõna ilişkin hesaplamalarõn hangi tarihe kadar geçerli olacağõna ilişkin açõklamalar yer alõr. Sigorta ettiren/sigortalõlara aktarõm sõrasõnda birikimli hayat sigortalarõndaki sigortalõlarõn birikimlerinin yatõrõm araçlarõ cinsinden dağõlõmõna uygun emeklilik planõ ve emeklilik yatõrõm fonlarõ sunulmasõ halinde ayrõca risk getiri profili formu doldurulmaksõzõn bu türdeki emeklilik planlarõna aktarõm yapõlabilir. Aktarõmda Satõn Alma (İştira) Değeri Madde 13 Aktarõmlarda tarifenin onaylõ teknik esaslarõna göre zorunlu nedenlerle ayrõlmalarda birikime ilişkin belirlenen satõn alma değeri esas alõnõr. Aktarõm sõrasõnda, sigortalõnõn hayat sigortalarõnda kendi isteği ile satõn alma hakkõnõn kazanõldõğõ tarihten önceki satõn alma taleplerinde uygulanacak olan varsa aktarõma konu hayat sigortasõna ilişkin tarifelerde yer alan satõn alma cezalarõ uygulanamaz. Aktarõmõ yapõlan birikimli hayat sigortalarõnda, aktarõm tarihine kadar ödenmiş primler üzerinden yapõlan kesintiler dõşõnda aktarõm tarihinden sonraki dönemlere karşõlõk gelen tahsil masrafõ, idari masraf ve aracõ komisyonu ve diğer kesintiler

4 yapõlamaz. Risk primine ilişkin olarak bu Tebliğin 17 nci maddesine göre işlem yapõlõr. Şirketin hayat sigortasõ portföyünden bireysel emeklilik sistemine aktarõmlar sonucunda birikimli hayat sigortalarõnda birikimlere istinaden karşõlõk olarak gösterilen varlõklarõn piyasa değeri ile satõn alma değerleri arasõnda fark oluşmasõ ve bu farkõn şirketin mali durumunu olumsuz etkileyebilecek tutarda olmasõ halinde şirket, Müsteşarlõğõn uygun görüşünü alarak satõn alma değerini piyasa değerine göre yeniden belirleyebilir. Satõn Alma Hakkõnõ Kazanmamõş Birikimli Hayat Sigortalarõnõn Aktarõmõ Madde 14 Her şirket, birikimli hayat sigortalarõndan satõn alma hakkõnõ henüz kazanmamõş olan sigorta ettiren/sigortalõlara, aktarõm talebinde bulunulmasõ halinde bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre aktarõm hakkõnõ verir. Aktarõm hakkõnõ kullanmõş olan sigorta ettiren/sigortalõnõn bireysel emeklilik sistemine girmesi ile hayat sigortalarõnda geçen süre haricinde diğer katõlõmcõlardan farkõ kalmayacağõndan aktarõm yapan sigorta ettiren/sigortalõlarõn aleyhine farklõlõk yaratõcõ bir düzenleme yapõlamaz. Bununla birlikte, birikimli hayat sigortalarõndan satõn alma hakkõnõ henüz kazanmamõş olanlarõn birikimlerinin emeklilik planlarõna aktarõlmasõ halinde şirket, ilgili birikimli hayat sigortasõnõn onaylõ teknik esaslarõna istinaden satõn alma hakkõnõn elde edileceği tarihe kadar katõlõmcõnõn bireysel emeklilik mevzuatõna göre bir başka şirkete birikimlerini aktarabilme veya sistemden ayrõlma hakkõna sõnõrlama getirebilir. Bu hususun emeklilik sözleşmesinde ayrõca açõk olarak belirtilmemesi ve katõlõmcõnõn bilgilendirilmemesi halinde birikimlerin şirketten diğer şirketlere aktarõmõ genel esaslara tabi olacaktõr. Birden fazla birikimli hayat sigortasõnõn aynõ emeklilik planõna aktarõlmasõ ve aktarõlan birikimli hayat sigortalarõndan en az birinden satõn alma hakkõnõn elde edilmiş olmasõ halinde bu maddenin ikinci fõkrasõndaki sõnõrlamalar uygulanmaz. Aktarõm sonrasõnda birikimlerin bir şirketten diğerine aktarõlmasõ bu Tebliğ kapsamõnda satõn alma hakkõnõ kazanmamõş sigortalõlar hariç bireysel emeklilik sistemine aktarõmõn yapõldõğõ tarihten itibaren ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup asgari bir yõlõn geçmesi gerekir. Borç Verme (İkraz) Hakkõnõn Kullanõldõğõ Durumlarda Aktarõm Madde 15 Şirketin, poliçe karşõlõğõ borç verme hakkõnõ kullanan sigorta ettiren/sigortalõlarõn birikimli hayat sigortalarõndan bireysel emeklilik sistemine aktarõm taleplerinin sonuçlandõrmasõ için borç verilen tutarlarõn tamamõnõn ödenmesi gerekir. Borç verilen tutarlarõn tamamen ödenmemesi halinde bireysel emeklilik sistemine aktarõm yapõlamaz. Aktarõm Sonrasõ Emekli Olma Hakkõ Madde 16 Birikimli hayat sigortalarõndan bireysel emeklilik planlarõna aktarõm sonrasõnda katõlõmcõnõn bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilmesi için bireysel emeklilik mevzuatõnda emekli olma ile ilgili koşullarõnõ (asgari on yõl katkõ payõnõn ödenmiş ve 56 yaş tamamlanmõş olmasõ) sağlamõş olsa dahi bireysel emeklilik sisteminde en az üç yõl kalmõş olmasõ ve bu döneme ilişkin dahil olunan emeklilik planõndaki asgari katkõ payõnõ ödemiş olmasõ gerekir. Aktarõm sonrasõnda bireysel emeklilik sisteminde üç yõl kalmadan ve bu döneme ilişkin dahil olunan emeklilik planõndaki asgari katkõ payõnõ ödemeden ayrõlan katõlõmcõlar, bireysel emeklilik sisteminde emekli olmadan ayrõlmalara ilişkin ilgili vergi ve diğer hükümlere tabidir. Bu konuda aktarõm talebinde bulunanlara yeterli bilgilendirme yapõlõr. Aktarõm öncesi herhangi bir şirketin emeklilik planõna dahil olan katõlõmcõlarda ise bireysel emeklilik sisteminde geçen süre katkõ paylarõnõn tam olarak ödenmiş olmasõ halinde üç yõllõk süresinin hesaplamasõnda dikkate alõnõr. Katõlõmcõnõn hayat sigortalarõnda geçen süresi veya katõlõmcõnõn yaşõ bu hesaplamalarda dikkate alõnmaz. Birikimli Hayat Sigortalarõndaki Risk Primi İadesi Madde 17 Şirket, aktarõmlarda sigorta ettirenin/sigortalõnõn talebi halinde sigortalõya, aktarõm tarihinde onaylõ teknik esaslara göre hesaplanan cari yõl risk primine karşõlõk gelen tutarõ gün esasõna göre bu Tebliğ kapsamõnda hesaplanan satõn alma değerine ekler veya talep edilen risk teminatlõ ürünlerin prim ödemelerine mahsup eder. Bireysel emeklilik sisteminde, aktarõm yapõlan birikimli hayat sigortalarõndaki risk teminatlarõ devam etmeyeceğinden, risk teminatlarõ ile ilgili olarak sigorta ettiren/sigortalõlar bu Tebliğin 6 ncõ maddesi kapsamõnda bilgilendirilir. Aktarõmlarda Masraf Kesintileri Madde 18 Aktarõmda ve bu Tebliğin 12 nci maddesi kapsamõnda yapõlan ödemelerde hiçbir şekilde, yönetim gideri kesintisi ve aktarõma ilişkin masraf kesintisi yapõlamaz ve giriş aidatõ alõnmaz. Aktarõm tarihinden sonra ise katõlõmcõnõn dahil olduğu emeklilik planlarõ kapsamõnda yapõlan katkõ payõ ödemeleri üzerinden yönetim gideri kesintisi ve diğer masraf kesintileri yapõlõr. Bununla birlikte, aktarõm tarihinden önce yürürlüğe girmiş bir emeklilik sözleşmesine aktarõm yapõlmasõ halinde dahil olunan emeklilik planõ kapsamõnda daha önce peşin olarak kõsmen veya tamamen ödenmiş giriş aidatõ iade edilmez ve giriş aidatõ ile ilgili diğer hükümler aynen devam eder.

5 Emeklilik Planlarõnda Aktarõmlara Yönelik Yapõlacak Düzenleme Madde 19 Şirket, onaylõ emeklilik planlarõnõn bir kõsmõnõ veya tamamõnõ aktarõm yapõlabilecek emeklilik planlarõ olarak belirleyebilir. Bu Tebliğ kapsamõnda emeklilik planlarõna aktarõm yapõlabilmesi için şirketlerin emeklilik planlarõnda hüküm bulunmasõ yeterlidir. Şirket, bu Tebliğ kapsamõnda yer almayan ve katõlõmcõ lehine düzenlenen özel hükümleri ve ek koşullarõ emeklilik planlarõnda madde veya geçici madde şeklinde düzenleyerek onay için Müsteşarlõğa gönderir. Aktarõm Talebi ve Sonuçlandõrõlmasõ Madde 20 Şirket, aktarõm talebinde bulunan sigorta ettiren/sigortalõlara bu Tebliğ kapsamõnda gerekli bildirimlerde bulunur. Sigorta ettiren/sigortalõnõn aktarõma karar vermesi halinde şirket, aktarõm talebinin sonuçlandõrõlmasõna yönelik ayrõntõlõ bilgi formu, emeklilik sözleşmesi teklif formu ve ilgili diğer bilgi ve belgeleri sigorta ettiren/sigortalõya iletir. Sigorta ettiren/sigortalõnõn aktarõma ilişkin nihai talebinin ve gerekli belgelerin emeklilik şirketine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde aktarõm işlemini sonuçlandõrõr ve katõlõmcõyõ bilgilendirir. Belgelerin tam olarak şirkete intikal etmediği durumlarda aktarõm işlemi belgelerin tamamlanmasõ halinde yapõlõr. Yürürlük Madde 21 Bu Tebliğ, yayõmõ tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22 Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ olduğu Bakan yürütür.