Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri"

Transkript

1 Klozapin ve Þizofreni Saðaltýmýndaki Yeri F. Mükerrem GÜVEN*, Sunar BÝRSÖZ** ÖZET Antipsikotik ilaçlarýn þizofreni tedavisinde kullanýmý sayesinde, 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda þizofreni hastalarýnýn çoðunluðu yaþamlarýný hastaneler yerine toplum içinde sürdürebilir hale gelmiþtir. Geleneksel antipsikotiklerden üstün olduðu gösterilen ilk ilaç "Klozapin" olmuþtur. Atipik antipsikotikler ekstrapiramidal sistem yan etkilerine yol açmaksýzýn, biliþsel yetilerde ve negatif belirtilerde düzelme saðlamýþlardýr. Klozapinin klinik kullanýmý, þizofreni tedavisinin etkinliðinin artmasýna, þizofreni hastalarýnýn yaþam niteliklerinin düzelmesine, yeni atipik antipsikotik ilaçlarýn geliþimine ve þizofreni patofizyolojisinin aydýnlanmasýna yol açacak bir kaynak oluþturmuþtur. Anahtar Sözcükler: Þizofreni, klozapin, atipik antipsikotikler. SUMMARY * Uz. Dr., Akdeniz Üniversitesi Rektörlüðü Saðlýk, Kültür ve Spor Dairesi, ** Prof. Dr., Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ANTALYA Clozapine and Place of It in Schizophrenia Thanks to the use of antipsychotic drugs in the treatment of schizophrenia in the second half of the 20th century, a majority of the schizophrenia patient have been able to lead their lives in society instead of hospitals. The first drug proved to be superior from the traditional antipsychotics is "Clozapine". Atypical antipsychotics have obtained the improvement at cognitive abilities and negative symptoms without leading to extrapyramidal symptoms. Using clozapine at practice has become a resource at optimizing effectiveness in the treatment of schizophrenia, improving quality of life in patients with schizophrenia, developing novel atypical antipsychotics and illuminating the pathophysiology of schizophrenia. Key Words: Schizophrenia, clozapine, atypical antipsychotics. GÝRÝÞ Þizofreni genç yaþlarda baþlayýp kronik gidiþ göstermesi, ileri derecede yeti yitimine yol açmasý, kanserden daha fazla tedavi giderine ve iþ gücü kaybýna sebep olmasý nedeniyle en ciddi birey ve toplum ruh saðlýðý sorunlarýnýn baþýnda yer almaktadýr. Bu hastalarda genel topluma göre beklenen yaþam süresi %20 kýsalýr ve özkýyým %10 oranýndadýr (Breier ve Buchanan 1996). Ýnsanlýðý, Kazanýlmýþ Baðýþýklýk Eksikliði Sendromundan (AÝDS) bile kötü etkileyen bir hastalýk olduðu bildirilmektedir (Carpenter ve Buchanan 1995) yýlýnda klorpromazinin antipsikotik etkisinin anlaþýlmasý, þizofreni saðaltýmýnda bir çýðýr açmýþtýr. Klorpromazin ve onu izleyen antipsikotikler hasta ve hasta ailelerinin yükünü hafifletmiþ, hastaneye yatýþ süre ve gereðini büyük ölçüde azaltmýþtýr. Bu sayede, þizofreni hastalarýnýn %95'i yaþamlarýný hastaneler yerine toplum içinde sürdürebilir hale gelmiþtir. Antipsikotik ilaç tedavileri plasebodan üstün, ancak "ideal tedavi" olmaktan uzaktýr. Hastalarýn yalnýzca %15'inde belirtilerde tam düzelme ve hastalýk öncesi iþlevsellik düzeyine dönme, yaklaþýk %70'inde belirtilerde yatýþma, kýsmi düzelme saðlanabilir; tedaviye yanýt %85 oranýndadýr. Þizofrenlerin %15'inin tedaviye 124

2 KLOZAPÝN VE ÞÝZOFRENÝ SAÐALTIMINDAKÝ YERÝ dirençli olduðu bilinmektedir (Breier ve Buchanan 1996). Nörolojik yan etkileri nedeniyle, antipsikotik ilaçlar yerine "nöroleptikler" deyimi ilk kez 1955'de Delay tarafýndan kullanýlmýþtýr. Ýlk zamanlar ekstrapiramidal sistem belirtilerinin (EPS) ortaya çýkmasý güçlü antipsikotik etkinin göstergesi sayýlmýþtýr (Casey 1995). Sonraki yýllarda, tedavi süresi uzadýkça hastalarýn tedaviye uyumunun azalmasýnda, içgörü kaybý gibi hastaya ait etkenler kadar, bu yan etkilerin de tedaviyi kýsýtlayýcý ve uyumu azaltýcý olduðu görülmüþtür. Bu ilaçlardan yarar gören kronik þizofreni hastalarýnýn yalnýzca %30-40'ýnýn düzenli olarak ilaçlarýný kullandýðý bildirilmektedir (Naber 1995). EPS yakýnmalarý olan bir hasta grubunda tedaviye uyum %20 iken, EPS olmayanlarda %80'in üzerindedir (Van Putten 1974). Ýdeal antipsikotik ilaç geliþtirme çalýþmalarýnda önceleri yalnýzca psikotik belirtileri düzeltme amaçlanýrken, zaman içinde ilaçlarýn negatif belirtiler, yaþam niteliði ve biliþsel iþlevler üzerine olan etkileri de hesaba katýlýr olmuþtur. Geleneksel antipsikotiklere üstünlüðü gösterilen ilk ilaç klozapindir ve 1990'lý yýllarda bu ilacýn kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý þizofreni tedavisinde devrim yaratmýþtýr. Klozapin tedavisine geçince "nöroleptiklere baðlý defisit belirtiler" dramatik þekilde düzelebilmektedir. Hastalar bu durumu "bir uyanýþ" olarak nitelerler (Lindström 1994). Klozapinin Öyküsü Klozapin, 1958 yýlýnda (Bern, Ýsviçre) imipramin benzeri olarak sentez edilmiþ tetrasiklik bir bileþiktir, daha sonra bu adý almýþtýr. Hayvan deneylerinde ortaya çýkan "ilaca baðlý katalepsi", antipsikotik etkinliðin ve bazal gangliadaki antidopaminerjik tutulumun göstergesidir. Bu bileþik katalepsiye yol açmadan güçlü antikolinerjik ve santral antiadrenerjik etki saðlamýþtýr. Ýlerleyen çalýþmalarla apomorfin benzeri etkisi ve antipsikotik özelliði olduðu fark edilmiþtir (Sramek ve ark. 1997). Klozapin klinik denemelerde alýnan olumlu sonuçlarla, Avrupa'da 1960'lý yýllarda psikotik hastalarýn tedavisinde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ancak, 1975 yýlýnda onüç Finli hastada agranülositoz geliþmesi ve sekizinin ikincil enfeksiyonlardan ölmesi nedeniyle, bu ilaç klinik uygulamadan büyük ölçüde geri çekilmiþtir. Sonraki on yýl içinde Avrupa'da klozapin kullanýmý, seçilmiþ olgularda devam etmiþ ve ilacýn klasik antipsikotik ilaçlara oranla üstün klinik etkisinin olduðu, ekstrapiramidal yan etki oluþturmadýðý, agranülositoz riskinin %1-2 arasýnda olup ilacýn kesilmesiyle beyaz küre sayýsýnýn normale döndüðü bildirilmiþtir (Naber ve ark. 1992). Amerika Birleþik Devletleri nde (ABD) kronik ve tedaviye dirençli 268 hastada elde edilen olumlu sonuçlar (Kane ve ark. 1988) ve 1990 yýlýnda FDA (Food and Drug Administration) onayý almasýyla, kullanýmý belli kurallara baðlanmýþ ve dünyada yaygýn olarak kullanýlýr hale gelmiþtir (Van Kammen ve Marder 1995). Farmakolojik Özellikleri Klozapinin formülü, 8-kloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-H-dibenzodiazepindir. Nöroleptiklere göre, dopamin tip 2 (D 2 ) reseptörlerine zayýf (%30-60) antagonist etki gösterirken, dopamin tip 1 (D 1 ), dopamin tip 3 (D 3 ), dopamin tip 4 (D 4 ), 5-hidroksi-triptamin tip 2 (5-HT 2 ), asetilkolin, histamin, α 1 ve α 2 adrenerjik reseptörlerde daha güçlü blokaj yaptýðý saptanmýþtýr. Sigma reseptörlerine ilgisi haloperidolden daha azdýr. Yalnýzca oral preparatý mevcuttur ( mg tablet), alýndýktan sonra 1-4 saat içinde plazma düzeyi doruða ulaþýr. Plazma proteinlerine %50-60 oranýnda baðlanýr. Ýki ana metaboliti N-desmetil ve N-oksid, düþük farmakolojik aktiviteyi ve kýsa yarýlanma ömrüne sahiptir. Verilen klozapinin %80'i metabolitlerine dönüþerek idrar ve dýþký ile, %5'inden daha azý idrarla deðiþmeden atýlýr (Van Kammen ve Marder 1995). Yarýlanma ömrü saattir, hastanýn ilacýn istenmeyen etkilerine katlanmasýný kolaylaþtýrmak için günlük ilaç dozu ikiye veya üçe bölünerek verilir, günlük doz 900 mg'ý aþmamalýdýr deniyor. ABD'de ortalama mg/gün, Batý Avrupa ülkelerinde mg/gün dozda uygulanmaktadýr (Fleischhacker ve ark. 1994). Bu farklýlýðýn hasta seçiminden kaynaklandýðý sanýlmaktadýr. Plazma klozapin düzeyi 350 ng/ml üzerinde ise daha iyi yanýt alýnabildiði (Perry 1991), 450 ng/ml plazma düzeyi saðlandýktan sonra 4 hafta içinde %60 düzelme olduðu bulunmuþtur. Günde kilograma 5 mg doz uygulamasýyla ng/ml plazma klozapin düzeyi saðlanabilmektedir (Van Kammen ve Marder 1995). Yine de, klozapinin etkili doz aralýðý ve plazma düzeyi konusunda fikir birliði saðlanmýþ deðildir. Amerikan Psikiyatri Birliði (APA) tarafýndan bildirilen 100 mg klorpromazine eþdeðer klozapin dozu 50 mg'dýr (APA 1997). Kademeli doz arttýrýmý ile klinik 125

3 GÜVEN FM, BÝRSÖZ S. yanýt ve yan etkiler izlenerek, her hasta için uygun dozun belirlenmesi önerilmektedir. Klozapin tedavisi hangi hastalara uygulanmalýdýr? En az iki farklý farmakolojik gruptan klasik antipsikotiðe yanýt vermeyen, antipsikotiklerin yan etkilerini tolere edemeyen þizofreni ve þiddetli "geç diskinezi" olgularý klozapin tedavisi endikasyonlarýdýr. Klozapin öncelikle yatan hastalarda, daha sonra ayaktan izlenen hastalarda denenmiþ ve tedavinin ayaktan uygulanmasýnýn sakýncalý olmadýðý anlaþýlmýþtýr (Breier ve ark. 1994). Tedaviye dirençli þizofrenide 6 hafta ile bir yýl süreli klozapin tedavisiyle %30-62 oranýnda klinik düzelme saðlanmaktadýr (Buchanan 1995). Klinik yanýtlarýn %95'inin tedavinin ilk 4 ayýnda alýndýðý gözlenmiþtir (Breier ve ark. 1993). Ýlk yayýnlarda yanýtýn bir yýla kadar uzayabildiði, tedavinin erken terk edilmemesi bildirilirken; son yayýnlarda, agranülositoz riski ve kan kontrolleri nedeniyle maliyeti yüksek olan bu tedaviye 2-4 ay içinde yanýt alýnmamýþsa tedavinin hemen kesilmesi veya en fazla 6. aya kadar yanýtýn beklenmesi önerilmektedir (Meltzer 1995). Hafif belirtilerle seyreden þizofreni ve diðer psikotik hastaklýklarda bu tedavinin denenmesinin doðru olup olmadýðý tartýþýlmaktadýr. Bu ilacýn daha geniþ bir uygulama alaný olmasý gerektiði görüþünü destekleyen çalýþma sonuçlarý vardýr: 1. Remisyonda olan ve ayaktan izlenen kronik þizofreni hastalarýna 6 hafta süreyle flufenazin tedavisi uygulandýktan sonra, 10 hafta süreyle çift kör olarak klozapin (400 mg/gün) ve haloperidol (20 mg/gün) uygulanmýþ ve hastalar bir yýl süreyle izlendiðinde, pozitif belirtiler ve hostilite ölçümlerinde klozapinin haloperidolden üstün olduðu görülmüþtür (Breier ve ark. 1993). Bu sonuç, geniþ bir hasta grubu oluþturan kronik ve stabil þizofrenlerin klozapin tedavisinden yoksun kalmalarýnýn doðru olmadýðýný düþündürmektedir. 2. Tedaviye dirençli çocukluk þizofrenisinde klozapin kullanýlabileceðine iliþkin yayýnlar vardýr. Çocuklarda klozapin kullanýmý FDA onayý almýþtýr (Turgay 1994). 3. Tedaviye dirençli iki uçlu duygulaným bozukluðunda klozapin kullanýlmýþ, kronik þizofrenlere göre, bu olgularda belirtilerin daha etkileyici bir þekilde düzeldiði gözlenmiþtir (Suppes ve ark. 1992). Klozapinin enjektabl formunun olmamasýna raðmen, tedaviye dirençli mani ve saldýrgan hastalarýn tedavisinde etkili olduðu, sürdürüm tedavisinde özkýyým riskini azalttýðý bildirilmektedir (Meltzer 1995, Schizophrenia Resarch Group 1996). 4. Parkinson hastalýðýnda dopaminerjik tedaviye baðlý psikoz geliþebilir. Bu durumda nöroleptiklerin pek yararý olmaz çünkü, L-Dopa ve benzer dopaminerjik ilaçlarla nöroleptiklerin etkinliði azalýr. Düþük doz klozapinin (25-75 mg/gün) dopaminerjik tedaviyi engellemeden psikotik belirtilerde düzelme saðlamasý, bazal gangliada D 2 reseptörlerine düþük oranda baðlanmasý ile açýklanabilir. Klozapin tedavisine iyi yanýt göstergeleri olarak, þizofreninin iyi prognoz göstergeleri, geç baþlangýç, kýsa hastalýk süresi, kadýn cinsiyet ve paranoid tip þizofreni, ek olarak, ekstrapiramidal yan etkilere aþýrý duyarlýlýk bildirilmiþtir (Meltzer 1995, Pickar ve ark. 1994). Þizofrenideki yetiyitiminin en önemli nedenleri, negatif belirtilerdir. Klasik antipsikotiklerin bu belirtiler üzerindeki etkisi sýnýrlýyken, klozapin negatif belirtilerde düzelme saðlar. Ancak, negatif belirtileri baskýn pozitif belirtileri silik olan (tip II þizofreni) hastalarda negatif belirtilerdeki düzelme sýnýrlý kalmaktadýr. Bir çalýþmada haloperidol tedavisiyle negatif belirtilerde minimal artýþ; klozapin tedavisi ile negatif belirtilerde minimal azalma saptanmýþtýr (Meltzer 1995). Bu yüzden, klozapinin kalýcý negatif belirtileri deðil, depresyon, EPS ve psikoza ikincil geliþen negatif belirtileri düzelttiði fikri kabul görmektedir. Ýki yýl süreli klozapin tedavisiyle, hastalýktaki alevlenmeler ve hastaneye yatýþ oraný azalýr, böylece yüksek olan tedavi giderlerinde düþme gözlenir; ayrýca hastalarýn %40'ý eðitimine veya iþ yaþamýna dönebilmektedir (Lindström 1994). Yan etkiler (%8.6-13) ve tedaviye yetersiz yanýt (%13-36) nedeniyle tedaviyi býrakma oranlarý, nöroleptiklerden düþüktür (Naber ve ark. 1992). Tedaviye uyum gösterebilecek hastalarýn seçilmiþ olmasý ve düzenli aralýklarla kontrol zorunluluðu, hasta hekim iþbirliðine olumlu katkýda bulunmaktadýr. Klozapin klasik antipsikotiklere göre daha az (%4-7) oranda ekstrapiramidal yan etkiye yol açmaktadýr (Sramek ve ark. 1997). Bunun yaný sýra klozapinin önemli yan etkileri vardýr: Agranülositoz Sýklýðý ve Göstergeleri Dört buçuk yýl süreli klozapin tedavisiyle kümülatif 126

4 KLOZAPÝN VE ÞÝZOFRENÝ SAÐALTIMINDAKÝ YERÝ agranülositoz sýklýðý %0.8 oranýnda bulunmuþtur (Alvir ve ark. 1993). Ayrýca agranülositoz olgularýnýn %95'inin tedavinin ilk yýlýnda ortaya çýktýðý, ikinci yýlda bu riskin fenotiazinlerle (% ) eþit duruma geldiði bildirilmektedir. Nötropeni geliþme oraný %3'tür, bunlarýn 'de biri (%0.0003) ölümle sonuçlanmaktadýr. Agranülositoz riski yaþla artar, yaþlara göre yaþlarda kat sýk görülmektedir. Kadýnlar agranülositoza erkeklerden daha yatkýndýr (Atkin ve ark. 1996). Klozapin tedavisi kesilince tüm hastalarda beyaz küre sayýsýnýn normale döndüðü, geliþebilecek ikincil komplikasyonlarý önlemede de "granülosit-koloni uyarýcý faktör" (G-CSF) uygulamasýnýn etkili olduðu gösterilmiþtir (Oren ve ark. 1993). Diðer Yan Etkiler Agranülositoz dýþýndaki yan etkiler doza baðýmlýdýr. Yan etkiler tedavinin baþlangýcýnda ortaya çýkma eðilimindedirler ve yavaþ doz arttýrýmý ile iyi tolere edilirler. Sýk görülen yan etkiler arasýnda sedasyon (%40), hipersalivasyon (%30) ve kilo alýmý (%27) sayýlabilir. Dört yýllýk bir izlem çalýþmasýnda, klozapinin en sýk yan etkisinin taþikardi (%67) ve hipotansiyon (%29) olduðu bildirilmiþtir (Marinkovic ve ark. 1994). Baþ dönmesi, bulantý, kusma, konstipasyon ve enürezis ortaya çýkabilir. Tedavinin ilk haftalarýnda hastalarýn %10-20'sinde geçici hipertermi olur. Genellikle hipertermi benign ve kendini sýnýrlayýcýdýr. Yine de, ayýrýcý tanýda nötropeniye ikincil enfeksiyon ve malign nöroleptik sendrom gözardý edilmemelidir. Epileptik nöbet (%6-8) riski arttýðý için, 600 mg/gün ve üzerinde ilaç dozu verilecekse, EEG çekilmeli, paroksismal bozukluk saptanýrsa, nöbetin ortaya çýkmasý beklenmeden tedaviye valproik asit veya fenitoin eklenmelidir (Karbamazepin gibi kemik iliðinde baskýlanmaya yol açan ilaçlarýn klozapinle birlikte kullanýlmasý sakýncalýdýr). Taþikardi geliþirse düþük doz beta bloker, siyalore ve enüreziste antikolinerjik ilaçlar önerilse de, mümkün olduðunca ek ilaç kullanýmýndan kaçýnmak gerekir, çünkü ilaç kombinasyonlarý ile yan etki sýklýðý ve þiddetinin arttýðý bilinmektedir (Naber ve ark. 1992). Ülkemizde yapýlan bir çalýþmada, antipsikotik tedaviye dirençli 37 hastaya mg/gün doz aralýðýnda klozapin tedavisi verilerek, 1-42 ay süreyle etki ve yan etkiler izlenmiþ ve bir durum saptamasý yapýlmýþtýr. Tedavinin ilk 4 ayýnda hastalarýn %46'sýnda (SANS ve SAPS toplam puanlarýnda en az %30 azalma olmasý temelinde) tedaviye yanýt alýnýrken; etkisizlik ve yan etkiler nedeniyle tedaviyi býrakma oraný %24'tür. Sýk görülen yan etkiler sedasyon (%46), kilo artýþý (%43), hipersalivasyon (%40), halsizlik (%30), konstipasyon (%30) ve idrar inkontinansýdýr (%21). Epileptik atak (%5), akatizi (%5) gibi tedaviyi aksatan yan etkilere sýk rastlanmadýðý ve tedaviye devam edenlerle tedavi dýþý kalanlarýn yan etki daðýlýmlarý arasýnda bir fark bulunmadýðý bildirilmiþtir (Güven ve ark. 1998). SONUÇ Klasik antipsikotiklere %50'den fazla olguda tam yanýt alýnmadýðý ve olgularýn %15'inin tedaviye dirençli olduðu düþünülmektedir, ayrýca nörolojik yan etkileri tedaviyi býrakma nedeni olmaktadýr. Bu nedenle klozapinin psikofarmakolojik üstünlüðünün saptanmasý, yýllardýr süren þizofreni araþtýrmalarýnda önemli bir aþamadýr. Atipik antipsikotik diye adlandýrýlan klozapin, aslýnda antipsikotiklerde aranan tipik özelliklere sahiptir. Bu nedenle, ideal antipsikotik ilaç geliþtirme çalýþmalarýnda, model olan klorpromazin ve haloperidolün yerini klozapin almýþtýr. Klozapinin model kabul edildiði çalýþmalarda, serotonin ve dopamin blokajý yapan (SDA) yeni ve güvenilir antipsikotikler geliþtirilmiþtir. Klozapinin klinik kullanýmý yeni atipik antipsikotik ilaçlarýn geliþimine, þizofreni tedavisinin etkinliðinin artmasýna ve þizofreni patofizyolojisinin aydýnlanmasýna yol açacak bir kaynak oluþturmuþtur. KAYNAKLAR Alvir JMJ, Lieberman JA, Safferman AZ ve ark. (1993) Atkin K, Kendall F, Gould D ve ark. (1996) Neutropenia and Clozapine- induced agranulocytosis: Incidence and risk factors agranulocytosis in patients recieving clozapine in the UK and Ireland. Br J Psychiatry, 169: in the United States. N Engl J Med, 329: Breier A, Buchanan RW, Irish D ve ark. (1993) Clozapine treatment of outpatients with schizophrenia: Soutcome and long- American Psychiatric Association (1998) Practise guideline for the treatment of patients with schizophrenia. Am J Psychiatry, term response patterns. Hosp Community Psychiatry, 44: 154(Suppl 4):

5 GÜVEN FM, BÝRSÖZ S. Breier A, Buchanan RW, Kirkpatrick B ve ark. (1994) Effects of clozapine on negative symptoms in outpatients with schizophrenia. Am J Psychiatry, 151: Breier A, Buchanan RW (1996) Clozapine: Current status and clinical aplications. The New Pharmacotherapy of Schizophrenia. A Breier (Ed), Washington, The American Psychiatric Association, s Buchanan RW (1995) Clozapine: Efficacy and safety. Schizophr Bull, 21(4): Carpenter WT, Buchanan RW (1995) Schizophrenia, in comprehensive textbook of psychiatry. HI Kaplan, BJ Sadock (Ed), 1. Cilt, 6. Baský, Baltimore, Williams & Wilkins, s.889. Casey DE (1995) Motor and mental aspects of extrapyramidal syndroms. Int Clin Psychopharmacol, 10(Suppl 3): Fleischhacker WW, Hummer M, Kurz M ve ark. (1994) Clozapine dose in the united states and europe: Implications for therapeutic and adverse effects. J Clin Psychiatry, 55(Suppl 9B): Güven FM, Erengin N, Ýpekçi S ve ark. (1998) Clozapine: Efficacy and side effects in treatment-resistant schizophrenic patient. 5. World Congress on "Innovations in Psychiatry": Mayýs; Londra (Serbest Bildiri), Abstracts; 38. Kane J, Honigfeld G, Singer J ve ark. (1988) Clozapine for treatment-resistant schizophrenic: A double-bind comparison with chlorpromazine. Arch Gen Psychiatry, 45: Lindström LH (1994) Long-term clinical and social outcome studies in schizophrenia in relation to the cognitive and emotional side-effects of antipsychotic drugs. Acta Pschiatr Scand, 89(Suppl 380): Marinkovic D, Timotijevic I, Babinski T ve ark. (1994) The side-effects of clozapine: A four-year follow-up study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 18. Cilt, (3): Meltzer HY (1995) Clozapine: Is another view valid. Am J Psychiatry, 152(6): Naber D, Holzbach R, Perro C (1992) Clinical management of clozapine patient in relation to efficacy and side-effects. Br J Psychiatry, 160(Suppl 17): Naber D (1995) A self rating to measure subjective effects of neuroleptic drugs, relationships to objective psychopathology, quality of life, compliance and other clinical variables. Int Clin Psychopharmacol, 10(Suppl 3): Oren R, Granat E Shtrussberg S ve ark. (1993) Clozapineinduced agranulocytosis treated with granulocyte macrophage colony stimulating factor. Br J Psychiatry, 162: Perry PJ, Miller DD, Arndt SV ve ark. (1991) Clozapine and norclozapine plasma concentrations and clinical response of treatment- refractory schizophrenic patients. Am J Psychiatry, 148: Pickar D, Owen RR, Litman RE ve ark. (1994) Predictors of clozapine response in schizophrenia. J Clin Psychiatry, 55(Suppl B): 9. Schizophrenia Resarch Group (1996) Schizophrenia, Violence, clozapine and risperidon: A review. Br J Psychiatry, 169(Suppl 31): Sramek JJ, Cutler NR, Kurtz NM ve ark. (1997) Optimizing the development of antipsychotic drugs. West Sussex: Wiley. Suppes T, McElroy SL, Gilbert J ve ark. (1992) Clozapine in the treatment of dysforic mania. Biol Psychiatry, 32: Turgay A (1994) Çocuklar ve gençlerde klinik psikofarmakoloji. Psikiyatride Ýlaç Tedavisi, S Birsöz, A Turgay (Ed), Ankara, Medikomat, s.241. Van Kammen DP, Marder SR (1995) Clozapine. Comprehensive Textbook of Psychiatry, HI Kaplan, BJ Sadock (Ed), 2. Cilt, 6. Baský, Baltimore, Williams & Wilkins, s Van Putten T (1974) Why do schizophrenic patients refuse to take their drugs. Arch Gen Psychiatry, 31:

6 KLOZAPÝN VE ÞÝZOFRENÝ SAÐALTIMINDAKÝ YERÝ 129

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Şizofreni hastalarının önemli bölümünde klasik. Tedaviye Dirençli Şizofrenide Klozapin: Üç Yıllık İzlem

Şizofreni hastalarının önemli bölümünde klasik. Tedaviye Dirençli Şizofrenide Klozapin: Üç Yıllık İzlem Tedaviye Dirençli Şizofrenide Klozapin: Üç Yıllık İzlem Dr. Özcan Uzun 1, Dr. Aytekin Özşahin 2, Dr. K. Nahit Özmenler 1, Dr. Ali Doruk 3, Dr. Salih Battal 4 ÖZET: TEDAV YE D RENÇL fi ZOFREN DE KLOZAP

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar Antipsikotik ilaçlar Etki mekanizmaları Dopamin blokajı yaparlar Mezolimbik yolda blokaj > pozitif belirtiler Mezokortikal yol > negatif belirtiler Dopamin ve serotonin blokajı yaparlar Dopamin blokajı

Detaylı

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI

YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Amaç: Yöntem: YATARAK TEDAVİ GÖREN ŞİZOFRENİK HASTALARDA OLANZAPİNLE RİSPERİDONUN KARŞILAŞTIRILMASI Bulgular: Sonuç: A COMPARATIVE STUDY OF OLANZAPINE AND RISPERIDONE IN THE TREATMENT OF SCHZOPHRENIC INPATIENTS

Detaylı

Atipik Antipsikotiklerin Neden Olduğu Agranülositoz: Olgu Sunumu. Dr. Cebrail Kısa, Dr. Esra Süer Yalçın, Dr. Erol Göka 1

Atipik Antipsikotiklerin Neden Olduğu Agranülositoz: Olgu Sunumu. Dr. Cebrail Kısa, Dr. Esra Süer Yalçın, Dr. Erol Göka 1 Atipik Antipsikotiklerin Neden Olduğu Agranülositoz: Olgu Sunumu Dr. Cebrail Kısa, Dr. Esra Süer Yalçın, Dr. Erol Göka 1 ÖZET: AT P K ANT PS KOT KLER N NEDEN OLDU U AGRANÜLO- S TOZ: OLGU SUNUMU Atipik

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 3. Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 3 Antipsikotikler Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com PSİKOZ VE ŞİZOFRENİ Şizofreni belirtilerinin altında yatan düzeneği açıklamaya çalışan başlıca

Detaylı

Antipsikotik ilaçların gelişim öyküsü, klorpromazinin

Antipsikotik ilaçların gelişim öyküsü, klorpromazinin Şizofrenide İlaç Sağaltımı Dr. Leyla Gülseren, Dr. Almıla Erol 1 ÖZET: fi ZOFREN DE LAÇ SA ALTIMI fiizofrenide ilaç sa alt m klorpromazinin bulunmas ile bafllam flt r. Giderek daha baflka antipsikotik

Detaylı

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1

Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Atmaca ve ark. 215 Dirençli obsesif kompulsif bozukluklu hastalarda tedaviye olanzapin eklenmesi 1 Murad ATMACA, 2 Murat KULOĞLU, 2 A.Ertan TEZCAN 3 ÖZET Amaç: Serotonin geri alım inhibitörleri (SGİ),

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Tedaviye Dirençli 3ir Grup Şizofrenili Hastada Klozapinin Etkinliği

Tedaviye Dirençli 3ir Grup Şizofrenili Hastada Klozapinin Etkinliği Tedaviye Dirençli 3ir Grup Şizofrenili Hastada Klozapinin Etkinliği Dr. Cengiz SOYLU1, Dr. Mustafa BİLİCİ2, Dr. Mehmet E3EKAR0ĞLU3, Dr. Fatma YILDIRIM4 ÖZET TEDAVİYE DİRENÇLİ BİR GRUP ŞİZOFRENİLİ HASTADA

Detaylı

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur.

Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Son 10 yıldır ilaç endüstrisi ile bir ilişkim (araştırmacı, danışman ve konuşmacı) yoktur. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Askerî Harekâtlar Sonrası Ortaya Çıkan Olguların Tedavisi Bir asker, tüfeğini

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi

Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Yaşlılarda Dirençli Anksiyete Bozukluklarının Tanı ve Tedavisi Dr. Berker Duman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları

Detaylı

Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Klorpromazinin Etki ve Güvenliğinin Karş laşt r lmas

Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Klorpromazinin Etki ve Güvenliğinin Karş laşt r lmas Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):3-16 Şizofrenik Hastalarda Olanzapin ve Klorpromazinin Etki ve Güvenliğinin Karş laşt r lmas Dr. Elif ANIL KOSTAKOĞLU *, Dr. Köksal ALPTEKİN **, Dr. Berna Binnur KIVIRCIK

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıpta Doktora Farmakoloji Marmara Üniversitesi 1989 Adı Soyadı: Mehmet Emin Ceylan Doğum Tarihi: 25 08 1956 Unvanı: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diploması Lisans Eğitimi Sivas Tıp Fakültesi Hacettepe Tıp Fakültesi Cumhuriyet

Detaylı

Clozapine Usage in Turkish Society: A General Review

Clozapine Usage in Turkish Society: A General Review FABAD J. Pharm. Sci., 36, 161-165, 2011 REVIEW ARTICLE Clozapine Usage in Turkish Society: A General Review Nergis LAPSEKILI*, Mehmet AK**, Zekeriya YELBOĞA*** Clozapine Usage In Turkish Society: A General

Detaylı

pecya Atipik Nöroleptikler

pecya Atipik Nöroleptikler Fatih ÖNCÜ, Aytül HABIB", M. Emin CEYLAN, Nihal CEYLAN, Beril YAZAN ÖZET Atipik nöroleptikler, 1960 y ılında klozapinin bulunmas ıyla gündeme girmi şlerdir. Tipik nöroleptiklerden farkl ı olarak daha az

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

Zor Durumlarda Tedavi Yaklaşımı (Psikotik Bozukluklar) Prof.Dr.Aslı SARANDÖL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Zor Durumlarda Tedavi Yaklaşımı (Psikotik Bozukluklar) Prof.Dr.Aslı SARANDÖL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Zor Durumlarda Tedavi Yaklaşımı (Psikotik Bozukluklar) Prof.Dr.Aslı SARANDÖL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Sunum Akış Tedaviye dirençli şizofreni kavramı Tedavi seçenekleri/klozapin

Detaylı

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs KISSADAN HİSSE SUNUM PLANI Genel değerlendirme EKT TMU tdcs ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PSIKOFARMAKOLOJİ DIŞI YAKLAŞIMLAR Biyopsikososyal Yaklaşım Etyoloji ve Patofizyoloji Psikolojik Faktörler B i r e y s e

Detaylı

TEDAVİYE DİRENÇLİ ŞİZOFRENİDE ZUKLOPENTİKSOL'UN

TEDAVİYE DİRENÇLİ ŞİZOFRENİDE ZUKLOPENTİKSOL'UN Klinik Psikofarmakolojı Bülteni,Cilt :V,Sayı(1-4),1995/ Bulletin of Clinical Psychopharmacology Vol V(1-4),1995 TEDAVİYE DİRENÇLİ ŞİZOFRENİDE ZUKLOPENTİKSOL'UN ETKİNLİĞİ VE EMNİYETİ Dr. Mesut ÇETİN*, Dr.

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri

Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Psikiyatride Şiddeti Önlemenin Klinik Önlemleri Kürşat Altınbaş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı 49.Ulusal Psikiyatri Kongresi 27 Eylül 2013, İzmir Açıklama 2012-2013

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ

Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ Sosyal Anksiyete Bozukluðunun Farmakolojik Tedavisi Dr. Ali ÖZGEN*, Prof. Dr. Sunar BÝRSÖZ* Sosyal fobi, insanlarýn hem sosyal hem de iþ ortamýnda toplumla iliþkide bulunma yeteneklerini direkt etkileyen

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Nöroleptik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.

Nöroleptik ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer. Nöroleptik ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Konuşma planı Bu konuda anlatılacak ilaçların

Detaylı

Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler

Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler Şizofreni Hastalarında Erken Ölüm ve Metabolik Sendrom Antipsikotik İlaçlar & Metabolik Yan Etkiler Prof. Dr. Ayşen Esen-Danacı Celal Bayar ÜTF Psikiyatri AD 1 Şizofreni ve psikotik bozukluklu hastalarda,

Detaylı

Son y llarda flizofrenide görülen biliflsel

Son y llarda flizofrenide görülen biliflsel Derlemeler/Reviews fiizofrenide biliflsel ifllev bozukluklar ve antipsikotik tedavi fiizofrenide Biliflsel fllev Bozukluklar ve Antipsikotik Tedavi Berna Binnur Akdede 1, Köksal Alptekin 2 ÖZET: fiizofrenide

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması

Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması 44 Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Yeni antipsikotikler ve haloperidolün prolaktin üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması Erhan KURT, 1 H. Murat

Detaylı

ACCEPTED MANUSCRIPT 2017

ACCEPTED MANUSCRIPT 2017 Author's Accepted Manuscript Paliperidon ile İlişkili Jinekomasti ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu Necla Keskin, Lut Tamam DOI: 10.5350/DAJPN2017300310 To appear in: Dusunen Adam The Journal of Psychiatry

Detaylı

Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz?

Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz? Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz? Alp Üçok 1 1 Prof.Dr., Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Psikoz ve

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan depresif bozukluðun. Depresyon Etiyolojisi. Özet

Ýnsanlýk tarihi kadar eski olan depresif bozukluðun. Depresyon Etiyolojisi. Özet Depresyon Etiyolojisi Yard. Doç. Dr. Beyazýt YEMEZ*, Doç. Dr. Köksal ALPTEKÝN* Özet Toplumda en yaygýn rastlanan ruhsal bozukluklardan biri olan depresyonun önemli bir bölümünün pratisyen hekimlerce görülmesi

Detaylı

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI

AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI AĞIR ŞİDDETTE DEPRESYON SAĞALTIMI Yrd. Doç. Dr. Faruk KILIÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Psikiyatri AD Sağaltımdaki Temel Hedefler Ağır seviye depresyon: Depresyon tanı ölçütlerinde belirtilen semptomlardan

Detaylı

Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer Aydemir, Dr. İlkin İçelli 1

Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer Aydemir, Dr. İlkin İçelli 1 Olgu Sunumlar /Case reports A. E. Danac, Ö. Aydemir,. çelli Ketiapin Sağaltımı Sırasında Şizofreninin Pozitif Belirtilerinde Ortaya Çıkan Akut Alevlenme: Beş Olgunun Sunumu Dr. Ayşen Esen Danacı, Dr. Ömer

Detaylı

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler:

Nedenleri tablo halinde sıralayacak olursak: 1. Eksojen şişmanlık (mutad şişmanlık) (Bütün şişmanların %90'ı) - Kalıtsal faktörler: Obezite alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasıyla oluşur. Bunu genetik faktörler, metabolizma hızı, iştah, gıdaya ulaşabilme, davranışsal faktörler, fiziksel aktivite durumu, kültürel faktörler

Detaylı

Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri

Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri Emzirme döneminde Duygudurum dengeleyicileri ve Antipsikotikler Doç. Dr. Fisun Akdeniz EÜTF Psikiyatri Kurum ve kuruluşlar ile ilgili bildiri Araştırmacı olarak Astra Zeneca, Lundbeck Konuşmacı olarak

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindekipayı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 Akılcı İlaç Kullanımı;

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: -

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: - AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka Konuşmacı: - Danışman: - Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları Prof. Dr. Berna Binnur Akdede Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD OLGU

Detaylı

RİSPERİDON: BİR GÖZDEN GEÇİRME

RİSPERİDON: BİR GÖZDEN GEÇİRME Klinik Psıkofarmakoloji Bülteni, Cilt: Vll.Sayı: (1-4),1997; Bulletin of C linical Psychopharmacology, Vol. VII,(1-4),1997 RİSPERİDON: BİR GÖZDEN GEÇİRME Dr. E. Cüneyt Evren* ÖZET Risperidon 5-HT2 ve DA2

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Seroquel 200 mg Film Tablet

Seroquel 200 mg Film Tablet 1 Prospektüs 2 Seroquel 200 mg Film Tablet 3 Seroquel 200 mg film Tablet Formülü: Her bir tablet etken madde olarak 200 mg ketiapin baza eşdeğer 230.26 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

BASKIDA. Demet SAĞLAM AYKUT 1, Filiz CİVİL ARSLAN 2, Ahmet TİRYAKİ 3, Evrim ÖZKORUMAK 4, Serdar KARAKULLUKÇU 5. Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27():

BASKIDA. Demet SAĞLAM AYKUT 1, Filiz CİVİL ARSLAN 2, Ahmet TİRYAKİ 3, Evrim ÖZKORUMAK 4, Serdar KARAKULLUKÇU 5. Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27(): Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27(): İkinci Kuşak Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve Yaşam Kalitesi: Uzun Etkili Enjeksiyon ve Ağızdan Alınan Tedavilerin Karşılaştırılması BASKIDA 2 Demet

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu

Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu Emzirme Döneminde İlaç Kullanımına Dair Kanıta Dayalı Bireysel Risk Değerlendirme Raporu 1 / 6 1. Hastanın Öyküsü Adı Soyadı : T***** K**** Yaşı : 33 Kısa Öykü : Hasta 3 ay önce doğum yapmış ve çocuğunu

Detaylı

Çocuk ve gençlerde dirençli şizofrenik bozukluklarda

Çocuk ve gençlerde dirençli şizofrenik bozukluklarda S. Erermifl, M. Tamar Çocuk ve Ergenlerde Atipik Nöroleptiklerin Kullanım Alanları Dr. Serpil Erermiş, Dr. Müge Tamar 1 ÖZET: ÇOCUK VE ERGENLERDE AT P K NÖROLEPT KLER N KUL- LANIM ALANLARI Çocuk ve gençlerde,

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

Ekstrapiramidal Belirtiler: Belirlenmesi, Önlenmesi ve Tedavisi. Pazartesi Buluşmaları #2

Ekstrapiramidal Belirtiler: Belirlenmesi, Önlenmesi ve Tedavisi. Pazartesi Buluşmaları #2 Ekstrapiramidal Belirtiler: Belirlenmesi, Önlenmesi ve Tedavisi Pazartesi Buluşmaları #2 Ekstrapiramidal Sistem Belirtileri Tanım Yürüyüş, hareket ve duruşu etkileyen a"pik, istemsiz, kas kontraksiyonlarıdır.

Detaylı

Atipik Antipsikotik İlaçların Hematolojik Yan Etkileri Hematological Side Effects of Atypical Antipsychotic Drugs

Atipik Antipsikotik İlaçların Hematolojik Yan Etkileri Hematological Side Effects of Atypical Antipsychotic Drugs PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAȘIMLAR-CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2009; 1:255-279 Atipik Antipsikotik İlaçların Hematolojik Yan Etkileri Hematological Side Effects of Atypical Antipsychotic Drugs Serap

Detaylı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı

Duygudurum bozuklukların tedavisinde amaç, Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı A. S. Gönül, A. O uz,. Yabano lu, E. Eflel Tedaviye Dirençli Bipolar Hastalarda Lamotrijin Kullanımı Dr. Ali Saffet Gönül, Dr. Aslan Oğuz, Dr. İhsan Yabanoğlu, Dr. Ertuğrul Eşel 1 ÖZET: TEDAV YE D RENÇL

Detaylı

Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tanılı Hastalarda İçgörü ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri

Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tanılı Hastalarda İçgörü ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25(3):157-62 Eksiklik Sendromu Olan ve Olmayan Şizofreni Tanılı Hastalarda İçgörü ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri Dr. Ferdi KÖŞGER 1, Dr. Hatice ŞAHİN 2, Dr. Altan EŞSİZOĞLU

Detaylı

Antipsikotik ilaçlar duygudurum

Antipsikotik ilaçlar duygudurum Gözden Geçirmeler/Reviews Antipsikotiklerin bipolar bozuklukta kullan m Antipsikotiklerin Bipolar Bozuklukta Kullan m Cengiz Tu lu ÖZET: Antipsikotiklerin bipolar bozuklukta kullan m Antipsikotikler bipolar

Detaylı

TRSM de Rehabilitasyonun

TRSM de Rehabilitasyonun TRSM de Rehabilitasyonun Yeri Dr. Ayla Yazıcı BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Koordinatörü 7.10.2010 Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım Şizofreni tedavisinde çok boyutlu yaklaşım

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Derlemeler/Reviews K. Alptekin. Tedavisinde Yeni Kuflak Antipsikotikler: Dopamin Sistemi Dengeleyicileri ve Aripiprazol.

Derlemeler/Reviews K. Alptekin. Tedavisinde Yeni Kuflak Antipsikotikler: Dopamin Sistemi Dengeleyicileri ve Aripiprazol. Derlemeler/Reviews K. Alptekin fiizofrenide Beynin Geliflimsel Yetersizli i ve Ergenlik Döneminde Dopamin Sisteminin Rolü: fiizofrenide ventriküler geniflleme ve kortikal atrofi görülmektedir. Özellikle

Detaylı

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar

Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı. Doç.Dr.Vesile Altınyazar Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanımı Doç.Dr.Vesile Altınyazar Tüm dünyada ilaç harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı ortalama %24,9 Ülkemizde bu oran 2000 yılı için %33,5 DSÖ tahminlerine

Detaylı

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur?

BLUMİA NERVOSA. Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa neden olur? BLUMİA NERVOSA Nevrotik Kusma; Yeme hastalığı; Blumia nervosa bir yeme bozukluğudur. Blumiada kontrolsüz yeme atakları görülür. Hastalar bu ataklardan sonra yediklerinin kendilerine zarar vereceği kilo

Detaylı

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTIK ÜRÜNÜN ADI: TRIVASTAL 50 RETARD 2. KALITATIF VE KANTITATIF TERKIBI Piribedil sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg 3. FARMASÖTIK ŞEKLI

Detaylı

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA

Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar bozukluk idame tedavisi: duygudurum düzenleyiciler mi atipik antipsikotikler mi? Prof. Dr. Cengiz AKKAYA Bipolar Bozukluk Ömür Boyu Süren Bir Hastalıktır 1. Ömür boyu idame tedavisi 2. Atak tedavisi

Detaylı

Tedavi altındaki ilk atak şizofreni olgularında depresif belirtiler: Bir yıllık izlemede klasik ve atipik antipsikotiklerin karşılaştırılması

Tedavi altındaki ilk atak şizofreni olgularında depresif belirtiler: Bir yıllık izlemede klasik ve atipik antipsikotiklerin karşılaştırılması Karlıdere ve ark. 7 Araştırma / Original article Tedavi altındaki ilk atak şizofreni olgularında depresif belirtiler: Bir yıllık izlemede klasik ve atipik antipsikotiklerin karşılaştırılması Tunay KARLIDERE,

Detaylı

Risperidonun Şizofreninin Pozitif ve Negatif Belirtileri ve Bellek İşlevi Üzerine Etkisi

Risperidonun Şizofreninin Pozitif ve Negatif Belirtileri ve Bellek İşlevi Üzerine Etkisi Risperidonun Şizofreninin Pozitif ve Negatif Belirtileri ve Bellek İşlevi Üzerine Etkisi Dr. Yarkın Özcan 1, Dr. R Işın Özışık 2, Dr. Süheyla Ünal 1, Dr. M. Erkan Özcan 1 ÖZET: RİSPERIDONUN ŞİZOFRENİNİN

Detaylı

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm;

BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; PROSTAT BPH;BPB; İyi Huylu Prostat Büyümesi; Benign Prostat Hipertrofisi; Prostatizm; İyi huylu prostat büyümesi prostat bezinin iyi huylu büyümesi sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Prostat bezi mesane

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film kaplı tablet 25 mg ketiapin e eşdeğer 28,78 mg ketiapin hemifumarata

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports C. Cerit, M. Y ld z, S. Candan

Olgu Sunumlar /Case Reports C. Cerit, M. Y ld z, S. Candan Olgu Sunumlar /Case Reports C. Cerit, M. Y ld z, S. Candan Psikotik Bozuklu u Olan ve Antipsikotik laç Kullanan Hastalarda Obezite S kl ve Bir Y l n Sonunda Kilo De iflimi Cem Cerit 1, Mustafa Y ld z 2,

Detaylı

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo

OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTENİN VARLIĞI TEDAVİYİ NASIL ETKİLER? Dr.Abdulkadir Tabo OKB DE KOMORBİDİTE Komorbiditenin değerlendirilmesi klinisyen için çok önemli. Komorbid durumların varlığı hastalığın klinik seyrini,

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Uzun etkili antipsikotiklerin, diğer depo antipsikotikler ile karşılaştırmalı etkinlikleri, yan etkileri. Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu

Uzun etkili antipsikotiklerin, diğer depo antipsikotikler ile karşılaştırmalı etkinlikleri, yan etkileri. Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Uzun etkili antipsikotiklerin, diğer depo antipsikotikler ile karşılaştırmalı etkinlikleri, yan etkileri Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Şizofrenide Tedaviye Uyum Antipsikotik tedavi rejimine uyumsuzluk; şizofreni

Detaylı

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu

Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Antibiyotiklerin Kullanımının Monitörizasyonu Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Antibiyotikler halen her gün hayat

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi

Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Psikofarmakolojik Tedavilerin Bilişsel İşlevler Üzerinde Etkisi Yavuz Ayhan, Ayşe Elif Anıl Yağcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Araştırmacı Danışman Konuşmacı

Detaylı

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri Depresyonun Klinik Belirtileri Prof. Dr. Ali Kemal GÖÐÜÞ* Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri alanýnda deðil genel týpta da hekimlerin en sýk karþýlaþtýklarý belirtiler kümesidir. Bu belirtiler kümesi

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Prospektüs. Seroquel 100 mg Film Tablet

Prospektüs. Seroquel 100 mg Film Tablet 1 Prospektüs Seroquel 100 mg Film Tablet Seroquel 100 mg film Tablet Formülü: Her bir tablet etken madde olarak 100 mg ketiapin baza eşdeğer 115.13 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat,

Detaylı

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme

Az sayıda ilaç. Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması. Hastayı bilgilendirme İzleme Temel farmakoterapi ilkeleri Az sayıda ilaç Daha önce kullanılan veya ailede kullanılan ilaç Uzun süreli koruyucu kullanım İlaç değişiminin uzun sürede olması Psikolojik desteğin de sağlanması Hastayı

Detaylı

Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve İlaç Uyumu*

Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve İlaç Uyumu* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2012) Cilt 20 - Sayı 2: 93-103 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı Antipsikotik Kullanan Hastalarda İlaç Yan Etkileri ve İlaç Uyumu* Side Effects of Medications and Adherence to Medication

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi

Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Stres Tipte İdrar Kaçırmada Medikal Tedavi Dr. Tufan Tarcan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başlarken..! STİK en sık görülen İK tipi! Idrar kaçıran kadınların %80 inde (karışık

Detaylı

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu?

Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Uzun Salınımlı İlaç formları Aşırı Aktif Mesane Tedavisinde Fayda Sağlıyor mu? Prof. Dr. Rahmi ONUR Marmara Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı İstanbul AAM ANTİMUSKARİNİK AJANLAR KANIT Antikolinerjik ilaçları

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır

BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır BRAF Mutant Metastatik Malign Melanom Hastalarında ilk Seçim? İpilimumab olmalıdır Dr Umut VAROL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Distribution of MELANOMA by Race

Detaylı

BİYOLOJİK TEDAVİLER. Prof. Dr. Alaattin Duran

BİYOLOJİK TEDAVİLER. Prof. Dr. Alaattin Duran BİYOLOJİK TEDAVİLER Prof. Dr. Alaattin Duran DOPAMİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ (TİPİK ANTİPSİKOTİK İLAÇLAR) Nöroleptikler 1990 dan önce klasik antipsikotik (tipik antipsikotik) ilaçlar, psikoz tedavisi için

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE ANTİPSİKOTİK POLİFARMASİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARININ TEDAVİSİNDE ANTİPSİKOTİK POLİFARMASİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği 4. Psikiyatri Klinik Şefliği Baştabip, Doç. Dr. Medaim YANIK Klinik Şefi,

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007

Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ. Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Dr. HANDAN TUĞÇE OĞUZ EĞİTİM Doktora, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD 2001-2007 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1995-2001 İlk-Orta Öğrenim, Ankara Yükseliş

Detaylı

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron;

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; CROHN HASTALIĞI Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; Crohn hastalığı kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Bağırsak da iltihap, ülser, kanama atakları ile seyreden ciddi iltihaplara neden olur. Ağız

Detaylı