İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER / CONTENTS"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER / CONTENTS Selim Temo ERGÜL Dil, Siyaset ve Edebi Eleştiri Bağlamında Mavi Anadolu Hareketi Mavi Anadolu Movement in the Context of Language, Political and Literary Criticism 1-22 Gökhan Şefik ERKURT Kişilik ve Kültür Etkileşimi Bağlamında Çevirmen İdiokültürü nün Çeviri Ürün Aracılığıyla Erek Sosyal Yapıya Etkisi The Affect of Translator Idioculture to Target Social by The Way of Cultural and Personal Interaction Emre YILDIRIM Erken Cumhuriyet Yıllarında Türk Milli Kimliği: Resmi Kimlik Siyaseti, Anadoluculuk Düşüncesi ve Halkçı Söylem Turkish National Identity in the Early Republican Era: Nation-State s Identity Politics, Anatolianism and Populist Discourse Aşır ÖRENÇ Hadisler Işığında Medine ve Orada İkametin Fazileti The Virtue of the Medina and Residing There in the Light of Hadiths Salih AKYEL / Zülküf ŞİMŞEK Klasik Kaynaklara Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Meydana Gelen Kızılbaş Ayaklanmaları The Kızılbash Revolts That Took Place in the Ottoman Empire in the 16th Century According to Classical Sources Mustafa SELÇUK Process of Institutionalization of the Course of Revolution History in Higher Education Yükseköğretimde İnkılâp Tarihi Derslerinin Kurumsallaşma Süreci Selim KURT Soğuk Savaş Sonrası ABD nin Ortadoğu Politikası Middle East Policy Of The USA After The Cold War

2 Uğur ÜÇÜNCÜ Fener Rum Patriği IV. Meletius un İstanbul dan Çıkarılması The Removal of the Fener Greek Orthodox Patriarchate IV. Meletius from Istanbul Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU / Cemal Necip GÜREL Yavuz - Havuz Davası Yavuz - Havuz Case Ayşe AYDIN Demokrat Parti nin Kuruluşunun İlk Yıllarında Parti İçinde Meydana Gelen Hizipleşme ve Müstakil Demokratlar Grubu The Factions and Independent Group of Democrats during the Early Years of the Establishment of the Democratic Party Pınar KAYA Bâtınîler in Ortaya Çıkışı, Temel Düşünce Yapıları ve Büyük Selçuklu Devleti nin Kuruluş Yıllarında ve Sultan Alp Arslan Zamanındaki İlk Faaliyetleri The Rise of the Batinis, Their philosopy and activities in the foundation of Great Saljûk Empire and in the years of Sultan Alp Arslan Yaşar BEDİRHAN Türkiye Selçukluları nda Para ve Devletin Para Politikası Money and the Monetary Policy of the State in Turkey Seljuks Mahmut Recep KELEŞ Kutbüddin eş-şirâzî nin Anadolu daki Faaliyetleri ve Sadreddin Konevî ile İlişkisi Qutb ad-din as-shirazi s Activities in Anatolia and his Relation with Sadr al-din al-qunawi H. Hande DUYMUŞ FLORIOTI Arkeolojik ve Yazılı Kaynaklar Işığında Eski Mezopotamya da Akrep Sembolü The Scorpion as a Religious and Apotropaic Symbol in the Ancient Mesopotamia

3 Egemen Çağrı MIZRAK Yüeh-Chih lerin Kökenleri ve Göç Süreçleri The Origins of Yüeh-chihs and Their Migration Periods Cemil BÜLBÜL Aramiler The Aramaeans Mehmet ÜNAL Celvetî Tarikatında Çocuk Hukuku İle İlgili Bir Risâle: Hukûk-i Veled A Booklet on the Children s Act in the Sufi Jilwatiyya Order Turan AKKOYUN Ödemişli Bir Yazarın Kaleminden Yöresel Unsurlar Local Elements of an Author s from Ödemiş İbrahim Mert ÖZTÜRK Soğuk Savaş Döneminde Batı Trakya Türk Azınlığı ( ) The Turkish Minority of the Western Thrace in the Cold War Era ( ) Muhammed SARI 442 Sayılı Köy Kanunu Çerçevesinde Cumhuriyet Dönemi Köye Yönelik Çalışmalar The Works Done for the Village at the Period of Republic in Accordance wıth the Village Law Number Mehmet Ali YILDIRIM XIX. Yüzyıl Sonlarından İtibaren Halep Vilayetinde Çekirge İstilalarına Dair Notlar Some Notes on Grasshoper Infestatıon in Aleppo Provınce Since Late 19th Century Mehmet GÜNEŞ Afyonkarahisar Şer'iyye Sicillerindeki Çanakkale Şehitleri İle İlgili Belgeler Üzerine Bazı Değerlendirmeler Some Evalvations Of Documents About Çanakkale Martyrs In Afyonkarahisar Şer'iyye Registers

4 Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU Pazarören Köy Enstitüsü nün Sosyo-Mekansal Etkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Kırsal Tarih Araştırması ( ) A Rural History Research Assessing Socio-Spatial Influences Of Pazarören Village Institute ( ) Serkan ÜNAL Mustafa Kemal Paşa nın Mütareke İstanbul undaki Faaliyetleri Mustafa Kemal Paşa's political attempts in Istanbul During t he Armistice Period Ercan ÇAĞLAYAN Cumhuriyet Döneminde Diyarbakır da Eğitim [ ] Education in Diyarbakır in the republic period [ ] Yenal ÜNAL Bartın Adının Anlamı Üzerine Bir İnceleme A Study on Meaning the Name of Bartın Murat YÜKSEL Cinsiyet ve Spor Sex and Sports Şerefettin ADSOY Çelişmezlik İlkesi Bağlamında Anadilde Eğitim Education in Mother Tongue in the Aspect of the Principle of Noncontradiction Celal MUTLUER Edebiyat Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Analizi Analysis of the Perception of the Literature Majors to History Using Metaphors Merter AKINCI / Gönül YÜCE AKINCI / Ömer YILMAZ Lale Çılgınlığı ndan Mortgage Krizi ne Spekülatif Balonlar The Speculative Bubbles from Tulipmania to Mortgage Crisis Ali İhsan ÖZEROĞLU Sukuk ve Türkiye'de Sukukun Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

5 Sukuk and Assesment Of Implementation Of Sukuk in Turkey İbrahim YERLİKAYA İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Eğitime İlişkin Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi The Study of Motivation of Primary and Secondary School Students into Education in Terms of Various Varieties Selçuk URAL Makedonya da Türkçe Hazırlanan 6, 7 ve 8. Sınıf Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı ve Türk Algısı Macedonia's Turkish 6th, 7th and 8th grade in the Ottoman and Turkish Perception of Turkish History Textbooks Robert BEDROSIAN Çeviri: Mustafa ALİCAN V-XIII. Yüzyıl Klasik Ermeni Kaynaklarına Göre Çinliler ve Çin China And The Chinese According To 5-13th Century Classical Armenian Sources Rumbeyoğlu Fahreddîn / Mehmed Nâbî Aktaran: Ünal TAŞKIN Osmanlı Devleti nin Son Yıllarında Dış Politika Meseleleri IV: Muhammere The Foreign Policy Issues of Late Ottoman State IV: Muhammarah Resul BABAOĞLU İmlâ ve Telaffuz Sorununda Telefon İle İnternetin Rolü The Role Of The Internet By Phone Problem Spelling And Pronunciation İbrahim DUMAN Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma A Research On University Students' Social Networking Habits