Sicil no: Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI"

Transkript

1 Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2013 tarih 2013/264 sayılı kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesi nin 13. Maddesi gereğince 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Mayıs 2013 Çarşamba günü Saat:14:00 da aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ankara, Gaziosmanpaşa,Hülya Sokak,No:37 adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılacaktır. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.genel Kurul a elektronik ortamda katılım,pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.bu nedenle EGKS de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-mkk Bilgi Portalı na kaydolmaları ve EGKS mevzuatı uyarınca gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. e-mkk Bilgi Portalı na kayıt yaptırmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul a katılmaları mümkün değildir. Elektronik ortamda Genel Kurul a katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Türk Ticaret Kanunu uyarınca çıkarılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerinden doğan yükümlülüklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya,fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet örneğini Şirket Merkezinden veya adresindeki şirketimiz internet sitesinden temin etmeleri ve sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV,No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço,Kar/Zarar hesabı,yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi ve Denetim Raporları,Yönetim Kurulu nun faaliyet dönemi karı ile ilgili olarak almış olduğu ve Genel Kurul un tasvibine sunacağı teklif kararı, Esas Sözleşme Tadil Metni, 15 Nisan 2013 Pazartesi gününden itibaren Şirket Merkezimizde ve adresindeki şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca bu dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Dökümanları da aynı tarihten itibaren adresindeki Şirketimiz internet sitesinde de yer alacaktır. Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

2 SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPKn un Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları esaslar Hakkında Tebliğ i ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ i hükümleri gereği yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda,gündem maddeleri başlıkları altında açıklanmıştır. Genel açıklamalarımız aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 1-Ortaklık Yapısı ve oy hakları Şirketin,tamamı ödenmiş sermayesi ,00 TL(Yüzyetmişbirmilyonkırkikibinüçyüz) olup, adet hisseye bölünmüştür. (A) grubu hisselerin 1000 (bin), (B) grubu hisselerin 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır. Hissedar Pay Oranı Pay Adedi Pay Tutarı (TL) Pay Toplam oy hakkı (%) Grubu Aydıner İnşaat A.Ş 56, ,727,825,965 A ,65 Aydıner İnşaat A.Ş 28, ,806,945,000 B ,00 Mehmet AYDINER 0, , ,00 A Fatma Nirvana 0, , ,75 A AYDINER Ömer Ali AYDINER 0, , ,75 A Turhan AYDINER 0, , ,75 A Turgut AYDINER 0, , ,65 A Fahrettin Amir 0, ,145 21,45 A ARMAN Diğer 15, ,567,565,000 B Toplam: %100 17,104,230, Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi: 2012 faaliyet döneminde şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır. 3-Genel Kurul Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,değiştirilmesi veya seçimi varsa,azil ve değiştirme gerekçeleri,yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi: Esas Sözleşmemizin 10.maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri nin görev süresi 3 yıldır. Bu nedenle, tarihinde seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi bu yıl itibarı ile sona ermektedir yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul gündeminde yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi de yapılacaktır. Ayrıca, 31.Mayıs.2012 tarihli Olağan Genel Kurul tarafından seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıl olduğundan, bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için de seçim yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesinin raporları doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz 08.Mayıs.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul için belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarını Genel Kurul un onayına sunmak üzere karar alacaktır. 4-Pay sahiplerinin, SPK veya denetleyici ve düzenleyici kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri: 08.Mayıs.2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul gündemine madde konulması hakkında, kişiler ve kurumlardan herhangi bir talep gelmemiştir.

3 AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 08 MAYIS 2013 GÜNÜ YAPILACAK 2012 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ve ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılacaktır. 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Türk Ticaret Kanunu 422.maddesi ve ilgili yönetmelikler gereği olarak Toplantı Başkanlığı na Toplantı Tutanağını imzalaması hususunda yetki verilmesi için oylama yapılacaktır yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve igili kanunların belirlediği hükümler çerçevesinde,olağan Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu,Merkezi Kayıt kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi ve şirketimizin internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 6762 sayılı kanuna göre şirketimizin faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal Denetçi nin hazırladığı Denetçi Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul a bilgi verilerek,ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, SPKn un Seri:IV, No: 41 sayılı tebliği nin 5. Maddesine göre; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ilişkili tarafları ile, yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10 una veya daha fazlasına ulaşması durumunda,ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve Genel Kurul Toplantısında bilgi verilir. İlişkili Taraf işlemleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmış, 2012 yılı Konsolide Finansal tablo dipnotlarında İlişkili Taraf işlemleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır.(dipnot:23) Ayrıca, 2012 yılı faaliyet döneminde tebliğ in 5. Maddesinde açıklanan nitelikte bir ilişkili taraf işleminin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir yılı içinde 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi, 2012 yılı içerisinde böyle bir işlemin olmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul a bilgi verilmesi,

4 2012 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere, AKUT ve diğer sosyal amaçlı organizasyon ve derneklere yapılan TL bağış hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ve MKK nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları hakkında Genel Kurul da ortaklarımıza bilgi verilerek onaylarına sunulacaktır. 8-Yönetim Kurulu nun 2012 yılı karının kullanım şekli ile ilgili teklif kararının görüşülerek karara bağlanması, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı karı nın kullanım şekliyle ilgili olarak alınan teklif kararı ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur. 9-Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek Huzur hakkı, ücret, prim gibi hakların belirlenip; karara bağlanması, SPKn un Seri:IV,No:56 sayılı tebliğ hükümlerince şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilerine ait ücretlendirme politikası 2012 yılında yapılan 2011 yılı olağan Genel Kurulu nda ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkı,ikramiye ve prim gibi menfaatler Genel Kurul da belirlenecektir yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması, Bağış ve yardımların Üst sınırı genel Kurul tarafından belirlenecek olup; bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu nun 19.maddesi hükümlerine uygun olarak Esas Sözleşme ye hüküm eklenecektir yılı içinde 6103 sayılı kanun un 25. Maddesi gereğince, istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine, Yönetim Kurulu tarafından ;yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, yerine seçildiği üye nin süresince görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul un onayına sunulması, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama şekli hakkında kanunun 25.maddesine uyum sağlamak amacıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine istifa eden üyenin süresince görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyeleri genel kurul un onayına sunulacaktır faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, Türk Ticaret kanunu hükümleri gereği Denetçi ve Yönetim Kurulu nun ibrası ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 13-Şirketin tarihinde başlayıp, tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetimi nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi için Yönetim Kurulunun almış olduğu teklif kararının görüşülerek karara bağlanması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak; Denetim Komitesinin görüşü doğrultusunda,yönetim Kurulu nun şirketimizin dönemine ait bağımsız denetimini yapacak kuruluş un seçimi ile ilgili olarak almış olduğu karar ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 14-Yönetim Kurulu nun hazırladığı Genel Kurul un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması, Türk Ticaret Kanunu nun 419 /2. Maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul un çalışma usul ve esaslarını belirleyen İç Yönerge ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

5 15-Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı yazı ile uygun gördüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ndan alınacak izinlere istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatlarına uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi nin 3,8,12,13,14,16,17,18,22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni nin onaylanması, Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı sermaye Piyasası Kanunu na uyum amacıyla hazırladığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 3224 sayılı yazılarıyla uygun bulunan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 2630 sayılı yazıları ile izin verilen Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 16-Yönetim Kurulu üye adedinin, ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, tarihinde göreve başlayan ve Esas Sözleşmemizin 10.maddesine göre görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine; Genel Kurul da aday olarak gösterilen yeni yönetim kurulu üyeleri ortaklarımız tarafından seçilecektir. Ayrıca aynı toplantıda,aday gösterilen ve kamuya da açıklanan bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de ortaklarımız tarafından seçilecektir. 17-TTK 395 ve 396. Maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi ve 2012 yılında SPKn nun Seri:IV, No:56 sayılı tebliğ i numaralı maddesine göre gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi, SPKn un Seri IV,No:56 tebliğ i düzenlemelerine göre Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran,yönetim Kurulu Üyelerinin,üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının,şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 18-Dilek ve temenniler, 19-Kapanış.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN, 2014 YILI HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağan Toplantısı aşağıda

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĠ Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TEKSTİL BANKASI A.Ş. NİN 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Piyasası Kurulu nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İHLAS MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 31/05/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Yönetim Kurulu nun 2 Mart 2015 tarih ve 86863 sayılı kararı ile 2014 yılı hesap dönemine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını

Detaylı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 nolu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMY HOLDİNG.Ş. BİLGİLENDİRME DOKÜMNI Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 13.30' da, LİĞ İZMİR'deki

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte Birleşmeye Taraf Şirketler olarak anılacaktır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar/ İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (bundan

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU A. RAPORUN ÇERÇEVESİ AKFEN HOLDİNG A.Ş. NİN SERMAYESİNİN AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU İşbu rapor 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan VII-128.1. Pay Tebliği nin 19.

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.)

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. (eski unvanı ile ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş.) 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU

Detaylı

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ELLİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2014 1 NİN 23 MART 2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00 DA DİVAN OTELİ İSTANBUL DA TOPLANAN 50. ORTAKLAR GENEL KURULU NA SUNULAN FAALİYET RAPORUDUR İstanbul Ticaret Odası

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun Oluşumu ve Seçimi Kurum un işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) adet Üye den oluşan Yönetim Kurulu

Detaylı