T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7307, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : YTL. : 5.00 YTL. VOLUME: 56 NUMBER: 2007/2 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) /7256, 7307, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar, bilimsel çal flmalar n vazgeçilmezleri aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Bunun önemini kavrayan Milli Kütüphane gerek kurulufl kanunundaki amaçlar, gerekse günümüz araflt rmac lar n n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan bu yana bilimsel ve kültürel içerikli dergilerde yer alan makalelerden oluflan ulusal nitelikli Türkiye Makaleler s n kullan c lar n yarar na sunmaktad r y l na kadar yaln zca bas l olarak ulafl labilen bibliyografik künyeler, 1995 y l na ait say lardan itibaren internet ortam nda; 2003 y l ndan sonra teknolojinin bizlere sa lad imkanlar çerçevesinde araflt rmac lar n bilgiye daha h zl ulaflmas n sa lamak amac yla CD ortam nda hizmete sunulmaktad r. Arama-tarama program ve PDF format yla hizmete sunulan bu çal flman n araflt rmac lar m za kolayl klar sa lamas en büyük temennimizdir. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle de erli bilim adam ve araflt rmac lar m za daha iyi hizmetler sunmak dile iyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Baflkan III

4 PRESENTATION Bibliographies have a significant place among the most important elements of scientific studies. The National Library is well aware of this fact, and in enformity with the objectives set fath by the Establishment Act, as well as to meet the requirements of the researchers the Library has been published the Bibliography of Articles in Turkish Periodicals. The periodicals scanned for this purpose deal with scientific and cultural subjects. Bibliographical records, which were available only in written forms until 1995, started to be offered in Internet environment from this date on. After 2003, due to the technological developments, they are put to service on CD forms with a view to ensure the researchers easy access to information more rapidly. We hope this work, which is put to service with the search features and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realizations of new projects, we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. V

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. VI

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES MODERN BATI FELSEFES D N KUTSAL K TAP HIR ST YAN SOSYAL D NB L M HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER GENEL STAT ST KLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L CERMEN D LLER ALMANCA DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...77 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL...135

8 670 MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER GRAF K SANATLAR BASKI filer FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...159

9 000 GENEL KONULAR 000 (1) Bertrand, Kerim Alain. ran'a Yönelik lk Veri Taban n Haz rlad k [Söylefli] Finans Dünyas (206) , ss SB , 330 Y ld z, Mehmet. Biliflim Teknolojilerinin Uzman Sistem Boyutu ile Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 8(1-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , Hayk r, Yavuz. Elaz (Elaziz) Halkevi Altan Dergisi s. Türk Dünyas Araflt rmalar (166) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K 060 (1) Aliçavuflo lu, Esra. Modern Sanat Müzesi Ne fle Yarar? [Söylefli] What Does Modern Art Museum Serve To? Konuflan: Elif Dastarl, Rh+ Sanart (37) , ss. 060 (2) 010 B BL YOGRAFYA Apa, Melih. Zaman n K y s nda Müze. 010 (1) Hayk r, Yavuz. Elaz (Elaziz) Halkevi Altan Dergisi s. Türk Dünyas Araflt rmalar (166) , ss. Türkçe ve ng. özet. Museum at the Edge of Time. Rh+ Sanart (37) , ss SB (3) 1980 SA 26 Dastarl, Elif. Tüketirken De il; 010, 050 Üretirken Müze. Museum While Vural, Mehmet. slami Kökencilik Producing; for Not Consuming. Rh+ Sanart (37) , ss. Üzerine Bir Denemesi SB 393 slâmiyât 10(1) , ss SA (4) 320, 297, 010 Kartaler, Yeflim. Sanat Yap t n n De iflim Süreci ve Müzelerin Rolü. The Change Process of the Artwork 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 2003 SB , (1) Anar, Nihal. "Kad n" Dergisi. Civilacademy 5(3) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , and the Role of Museums. Sanart (37) , ss. Rh+ 060 (5) Küçük, Suat Hayri. Ölüm, man, Disiplin, Bilinç, Özne ve liflki Üretimi Ayg t Olarak: Müzeler. Museums as Tool of Death, Faith, Discipline, Consciousness, Subject and Relation

10 Production. Rh+ Sanart (37) , ss SB (6) Osmolovsky, Anatoly. Müzelerin Reddi! Burada ve fiimdi Ça dafl Sanat. Rh+ Sanart (37) , ss SB , (7) Tek, fiinasi. stanbul'da Müze Kurmak. Establishing Museum at stanbul. Rh+ Sanart (37) , ss. Terkan, Banu. Bas n ve Siyaset liflkisinin Gündem Belirleme Modeli Çerçevesinde Bir Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 120 EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 2003 SB Korkmaz, Nimet Hafl l. Yaz Spor Okullar ile Çocuklar n Benlik Sayg s Aras ndaki liflki. Uluda 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K 070 (1) Ayd n, Hakan. II. Meflrutiyet Döneminde Konya'da slamc Muhalefetin Sesi: Meflr k- rfan. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) K vanç, Ümit. Arkam Döndüm, Halt Etmiflim. Birikim (214) , ss SB , (3) Odabafl, Arda. Unutulmufl Bir Bilim/Felsefe Dergisi Suphi Ethem Bey'in Tabiat'. Bilim ve Ütopya 13(152) , ss SC , 920 Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 20(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA 9 370, 120 Ya flan, Nihan - Ali Murat Sünbül - Özgül Bike Yücalan. E itim Fakültesi Güzel Sanatlar ve Di er Bölüm Ö rencilerinin Benlik mgesi ve Denetim Odaklar n n Karfl laflt r lmas. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Camkurt, M. Zülfi. Çal flma Hayat nda Stres ve fl Kazalar n n Meydana Gelmesindeki Rolü. Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 9(41) , ss SA , 130, 350 2

11 140 BEL RL FELSEF OKULLAR Evren, Süreyya. Parrhesiastes Olarak Hrant Dink, Parrhesia ve Yaz n. Varl k 74(1193) , 5-9. ss SB , (1) Keskin, Ferda. Parrhesiastes: Hrant Dink. Varl k 74(1193) , 3-4. ss SB (2) Mutman, Mahmut. "Parrhesias": Foucault'un Son Semineri Üzerine Düflünceler. Varl k 74(1193) , ss SB , 190 Peters, Michael A. Bir E itim Uygulamas Olarak Do ruyu Söyleme: Foucault, Parrhesia ve Öznellik Eti i. Türkçesi: Kemal Atakay, Varl k 74(1193) , ss SB , 140, 370 Raunig, Gerald. Parrhesia'n n Çifte Elefltirisi " lerici Bir (Sanat) Kurumu Nedir?" Sorusunu Yan tlamak. Türkçesi: Kemal Atakay, Varl k 74(1193) , ss SB , PS KOLOJ 150 (1) Beynimizi Gelifltirmede Bir Teknik: Elefltirel Düflünme. Kar nca 72(842) , ss SB (2) Camkurt, M. Zülfi. Çal flma Hayat nda Stres ve fl Kazalar n n Meydana Gelmesindeki Rolü. Sosyal Güvenlik Dünyas Dergisi 9(41) , ss SA , 130, (3) Duman, Fatma Nevsun. Hurafelerin Cazibesi. Diyanet (194) , ss SC (4) Erkmen, Nurtekin - M. Ça r Çetin. Beden E itimi Ö retmenlerinin Denetim Oda n n Baz De iflkenlere Göre ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 Kesen, N. Feyzal - M. Engin Deniz - Neslihan Durmuflo lu. Ergenlerde Sald rganl k ve Öfke Düzeyleri Aras ndaki liflki: Yetifltirme Yurtlar Üzerinde Bir Araflt rma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Altan, Selim. Manisa Merkez lçede Çal flan Aktarlar n Bireysel ve Mesleki Özellikleri Üzerine Bir Pilot Çal flma. Türkiye Klinikleri T p Eti i - 3

12 Hukuku-Tarihi Dergisi 15(1) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 1956 SA (2) Alvarez Del Rio, Asuncion. Some Reflections on Euthanasia. Türkiye Klinikleri T p Eti i-hukuku-tarihi Dergisi 15(1) 2007, 1-6. ss. ng. ve Türkçe özet SB SA (3) 170, 350 nceo lu, Sibel. Ötenazi: Dünyadaki Geliflmeler ve Türk Anayasa Hukukundaki Yeri. Hukuk ve Adalet 4(9) 2007, ss SA , 340 Kantek, Tomris. Avrupa ve Dünya Gerçekleri çinde Noterlerin Statüsü ile Noterlik Faaliyetlerinde Yetkiler ve Ahlâk. Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi (133) , ss SB , 170 Memduho lu, Hasan Basri. Bilimsel Araflt rma ve Yay n Eti i. Millî E itim 35(173) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SB , , 190 Önok, R. Murat. nsan Haklar ve Türk Ceza Hukuku Aç s ndan, nfaz Kurumlar ve Tutukevlerindeki Açl k Grevlerine Müdahale Etme Yükümlülü ü ve Bunun hmalinden Do an Sorumluluk. Hukuk ve Adalet 4(9) 2007, ss. ng. özet SA , 140, , (4) Yalt, Baflar. Avukatl Mesle inde Etik. stanbul Barosu Dergisi 81(1) , ss. 170 (5) Zel, U ur. Kamu Sektöründe Etik ve Askeri Organizasyonlarda Etik Konusunda Farkl Yaklafl mlar. ktisat flletme ve Finans 22(251) , ss. ng. ve Türkçe özet. 180 ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES fievki, Abdullah. Ezra Pound ve "Kantolar"daki Felsefe. Varl k 74(1193) , ss SB , MODERN BATI FELSEFES Mutman, Mahmut. "Parrhesias": Foucault'un Son Semineri Üzerine Düflünceler. Varl k 74(1193) , ss. 190 (1) Peters, Michael A. Bir E itim Uygulamas Olarak Do ruyu Söyleme: Foucault, Parrhesia ve Öznellik Eti i. Türkçesi: Kemal Atakay, Varl k 74(1193) , ss SB 152 4

13 200 D N Elefltirisi. Çeviren: lknur Türe, Muhafazakâr Düflünce 3(11) 2007, ss. 220 KUTSAL K TAP 2005 SB , (1) Ayd n, Mahmut. Bat H ristiyan Düflüncesinde Fundamentalist Hareketin Öyküsü. slâmiyât 10(1) , ss SA SB , 320, 290 K l ç, Ahmet Faruk. Frans z Devrimi ve Din. Muhafazakâr Düflünce 3(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 260 HIR ST YAN SOSYAL D NB L M 260 (1) Kaynak, brahim Hakk. Wilhelm Schmidt'in Hayat ve Eserleri ve Din Anlay fl. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 8(1-2) 2005, ss. Türkçe ve ng. özet SB , slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 297 (1) Alkan, Mustafa. Osmanl Vak f Sisteminde Bozulma Üzerine Baz Düflünceler. Türk Dünyas Araflt rmalar (166) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Taflp nar, smail. Muhafazakâr Yahudilik. Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Alt ntafl, Ramazan. Bir Zihniyet Tahlili: "Muhafazakâr Müslüman" Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER 1969 SC (1) 297 Adam, Baki. Yahudi Fundamentalizmi. slâmiyât 10(1) , ss SA Carlson, Allan. Frans z Devriminin Miras na Hristiyan Demokrat Cevap: Modernizm ve Materyalizmin (3) Alt ntafl, Ramazan. fllevsel Ak lla lgili Bir Kavram: "Tezekkür" Diyanet (194) , ss. 297 (4) Apak, Adem. Yaln z Sahâbî: Ebû Zer El-G fârî. Diyanet (194) , ss SC 6 297, 920

14 Ardo an, Recep. slam Aç s ndan Muhafazakâr Teorinin lkeleri. Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (9) Hatibo lu, Mehmed Said. Seleften Beklenen. slâmiyât 10(1) , ss. 297 (5) Karaca, Hasan. Kökencilik Üzerine. Arpagufl, Sâfî. Din Samimiyettir. slâmiyât 10(1) , Diyanet (194) , ss ss SC SA , 297 Ball, Rafet. ran' n Irak Politikas : Hem Ani-Emperyalizm, Hem Mezhepçilik? Jeopolitik 6(37) , ss SB , (6) Bulut, Mehmet. stikametimiz " stikamet" Üzere Olsun. Diyanet (194) , 5-9. ss SC (7) Büyükkara, Mehmet Ali. "Biz Art k O Sapk nlardan De iliz": Selefilerin Selefilerden Teberrileri Üzerine De erlendirmeler. slâmiyât 10(1) , ss SA Demirkan, Semra. Gelenekten Gelece e: Dede, Nine ve Torun liflkisi Üzerine. Diyanet (194) , ss SC 6 300, (10) Karagöz, smail. Özde, Sözde, flte ve Davran flta Dosdo ru Olabilmek. Diyanet (194) , ss SC (11) Karaman, Fikret. nsanî liflkilerde Öncelik, Samimiyet. Diyanet (194) , ss SC (12) K rbaflo lu, Mehmet Hayri. Maziden Atiye Selefî Düflüncenin Anatomisi. slâmiyât 10(1) , ss SA (13) Koflum, Adnan. slâm'da Hayvan Haklar. Diyanet (194) , ss SC (8) 297 (14) Güngör, Erol. slam' n Bugünkü Nursi, Bediüzzaman Said. Risale-i Meseleleri [Yazar n Ayn Adl Eseri Nur'da "Muhafazakârl k" Köprü (97) Üzerine] slâmiyât 10(1) , 2007, ss. Türkçe ve ng ss. özet SA SA

15 297 (15) 297 (21) Özdemir, Metin. Selefî Akl n Kozmik Tarhan, Nevzat. Ça n En yi Sistemi Anlamadaki Yöntemi Sorunu: Yaklafl m ve Bediüzzaman. Köprü Örnek Bir Olay Ba lam nda (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. De erlendirme. slâmiyât 10(1) , ss. özet SA SA (16) Özer, Salih. Selefî Düflüncede Nakil/Rivayet Alg s : bn Teymiyye Örne i. slâmiyât 10(1) , ss SA , (17) Öztürk, Mustafa. slami Kökencili in Bir Tezahürü: Mealcilik. slâmiyât 10(1) , ss SA (18) Paçac, Mehmet - lhami Güler - Sönmez Kutlu. Soruflturma [Kökencilik (Fundamentalizm) Üzerine] slâmiyât 10(1) , ss SA (22) Ünal,. Hakk. Yen çinde Kalmayan K r k kol. Diyanet (194) , ss SC Vural, Mehmet. slami Kökencilik Üzerine Bir Denemesi. slâmiyât 10(1) , ss SA , 297, (23) Yar, Erkan. Kur'an' n Ahiretle lgili Anlat mlar nda Simgesellik. slâmiyât 10(1) , ss SA (24) Yüce, Abdulhakim. Kalp Ameli, Amelin Kalbi: Samimiyet. Diyanet (194) , ss SC (19) Pusmaz, Durak. Amellerde Samimiyet. Diyanet (194) , ss SC (20) Tarhan, Nevzat. Ba fllay c l k. Diyanet (194) , ss SC (25) Ziyao lu, R dvan. Ak l ve Vahiy Ba lam nda Bediüzzaman ve Bir Fizikçi. Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , TOPLUM B L MLER 300 (1) Aksoy, Murat. Hepimiz Ermeniyiz, Çünkü Ancak Ac y Ermeniler Gibi 7

16 Hissedersek Anlar z. Birikim (214) , ss SB Anar, Nihal. "Kad n" Dergisi. Civilacademy 5(3) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 300 B y kl, Kadriye - Nursen Ö. Nahcivan. Huzurevinde Yaflayan Bir Grup Yafll da Düflme ile liflkili Faktörler: Demografik Özellikler, Sa l k Sorunlar ve Kullan lan laçlar. Sa l k ve Toplum 17(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (2) Ardo an, Recep. slam Aç s ndan Muhafazakâr Teorinin lkeleri. Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , , (3) Avc, Casim. XI. ve XVIII. Yüzy llar slâm-türk Medeniyeti ve Avrupa Sempozyumu Ard ndan. Bilim ve Bora, Tan l. Gobbels'in Günlüklerinden "Bayrak Denizi"... ve Linç. Birikim (214) , ss. Cengiz, Metin. Gerçeklik Olarak Globalizm ve Edebiyat liflkisi. Hürriyet Gösteri (287) , ss SB , 300 Ütopya 13(152) , ss SC , (6) Ayd n, Hasan. Frans z Devrimine Uzanan Yolda Jean-Jeques Rousseau. Muhafazakâr Düflünce 3(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SB SB , , 320, 300 Clark, Geoffrey. 'Harem'den'den 'Medeniyetler Savafl 'na Oryantalizm Bat Medeniyeti Miti. Çeviren: Aynur Toraman, Evrensel Kültür (182) , ss. 300 (4) Aytekin, Hakan. "A ac ndan Ayr Çal flkan, Koray. Milliyetçi fiiddete Karfl Ne Yapmal? Birikim (214) , ss. Düflmüfllere" [Söylefli] Konuflan: Elif 1975 SB 50 Görgü, Evrensel Kültür (182) 320, , ss SB (7) 300 Çeflmeli, brahim. Sogdlularda 300 (5) Beyhan, fi. G. - S. M. Ünügör. Turizm Yap lar nda Kimlik Sorunu ve Belek- Kemer Örnekleme Çal flmas. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10(2) 2006, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 330, Sosyo-Kültürel Yap ve Sanat Sogdiana/5-8. Yüzy llar. Mimarl k Dekorasyon (161) , ss SB , (8) Çetinkaya, Y. Do an. "Türk O lu Türkler"in Telafl : "Ermeni mi? Allah

17 Korusun. Birikim (214) , ss SB , 320 Neo-Liberal Devleti Yeniden Düflünmek. Toplum ve Bilim (108) 2007, ss. ng. özet SA , 320, (9) Çiçek, Kemal. The Turkish-Armenian 300 (14) Conflict in the United States and the Erdo an, Mehmet. Aflk, Ölüm ve Murder of Harry the Turk. Review of Hayat. Diyanet (194) , Armenian Studies 4(11-12) 2007, ss ss. ng. ve Türkçe özet SC SA , (15) Erözkan, At lgan. Üniversite Ö rencilerinin Reddedilme Danzikyan, Yetvart. Hrant Dink Niçin Öldürüldü? Birikim (214) , ss SB , (10) Demir, Nimet. Muhafazakârl k. Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Duyarl klar ile Sosyal Kayg Düzeylerinin Baz De iflkenlere Göre ncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA (11) 300, 320 Demirkan, Semra. Gelenekten Gelece e: Dede, Nine ve Torun liflkisi Üzerine. Diyanet (194) , ss SC 6 300, (12) 1981 SB 57 Doyduk, Senem. Kamusal Alanda 956.1, 300 Bilgi Y flmas : Beyaz t Bofllu u Örne i. Arredamento Mimarl k (199) , ss SB SB , (13) Eder, Mine. Moldovyal Yeni Göçmenler Üzerinden Türkiye'deki (16) Gevrek, Elvan - Kübra Dilek Azman. Yoksulluk, Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkileflimi. Civilacademy 5(3) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. Günel, Burhan. Sonsuz Aflk m Hatay'da Bireysel Öykümle Hatay' n Öyküsü Aras nda lmekler Att m [Söylefli] Konuflan: Hatice Emel, Hürriyet Gösteri (287) , ss. Güngör, Celalettin. Devrim Üzerine. Muhafazakâr Düflünce 3(11) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (17)

18 Gürkafl, Tayfun. Bir Dil Oyunu. K vanç, Ümit. Arkam Döndüm, Halt Arredamento Mimarl k (199) Etmiflim. Birikim (214) , , ss ss SB SB , , (18) Konukçu, Enver. "Turks, Armenians Hasol, Do an. " stanbul'a Giriflte and Erzurum, Review of Vize" Yerine... Yap (303) , Armenian Studies 4(11-12) 2007, ss ss. ng. ve Türkçe özet SA , SA , 300, nanç, Hüsamettin - Ümit Güner. AB'nin Kurumsal K s tlar Ba lam nda Zay f Parlamento Argüman n n Sosyo- Politik Analizi. Jeopolitik 6(37) , ss SB , (19) nsel, Ahmet. "Millet-i Hakime Türklerdir ve Türkler Olacakt r" Hakim Millet Milliyetçili inden Türk- slam Irkç l na. Birikim (214) , ss SB , (20) Kesen, N. Feyzal - M. Engin Deniz - Neslihan Durmuflo lu. Ergenlerde Sald rganl k ve Öfke Düzeyleri Aras ndaki liflki: Yetifltirme Yurtlar Üzerinde Bir Araflt rma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (21) K nar, Ali Ekber. Hrant Dink'in Ard ndan. Birikim (214) , ss SB , (22) Kurt, Efe Korkut. Soylulaflt rma. Mimarl k Dekorasyon (161) , ss SB Kurt, Ümit. Türkiye'de Devlet ve Toplum liflkisine Tarihsel ve Analitik Bir Bak fl: Gerilim'in Dönüflebilme Kapasitesi. Civilacademy 5(3) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (23) Laçiner, Ömer. Hrant Dink'in Katledilmesi Bir Milat Olmal d r. Birikim (214) , 3-7. ss SB , 320 Lütem, Ömer E. The Armenian Demands at the Paris Peace Conferance of Review of Armenian Studies 4(11-12) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet SA , (24) Mollaer, F rat. Kültürelcilik ve Karfl - Kültürelcilik Gelgitinde Muhafazakâr Yan lg : Metodolojik Bir Elefltiri. 10

19 Toplum ve Bilim (108) 2007, ss SA , 320 Munyar, Vahap. TV ve Radyolarda Sahiplik Sorunu Bir An Önce Netleflmeli [Röportaj] Konuflan: Gülder Demir, Ekonomik Forum 15, , ss SB , (25) Nazl, Ahmet. Muhafazakârl k ve De iflim. Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (26) 2002 SA 82 Oryantalizm ile Asimilasyonun ç 320, 300 çeli ine Bir Örnek: Özdemir nce. Evrensel Kültür (182) , ss SB (27) Özcan, lker. The Influence of Race and Gender on the Types of Works. Civilacademy 5(3) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 330 Özgen, H. Nefle. Devlet, S n r, Afliret: Afliretin Etnik Bir Kimlik Olarak Yeniden nflas. Toplum ve Bilim (108) 2007, ss. ng. özet SA , (28) Özger, Betül - Mehmet pçio lu. C. 74/F-4 Numaral fier'iye Siciline Göre Tarihleri Aras Konya'n n Sosyal ve dari Yap s na liflkin Kay tlar n Analizi. Selçuk 11 Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (17) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (29) Özipek, Bekir Berat. Muhafazakârl k Nedir? Köprü (97) 2007, ss. Türkçe ve ng. özet SA Palab y k, Mustafa Serdar. A Literature Between Scientificity and Subjectivity: A Comparative Analysis of the Books Recently Written on the Armenian Issue. Review of Armenian Studies 4(11-12) 2007, ss. ng. ve Türkçe özet. Sa d ç, Barbaros - Alm la Sa d ç - Bar fl ncesu. Süleymaniye Sit Alan n n Koruma Amaçl Kentsel Tasar m Projesi. Mimarl k Dekorasyon (161) , ss SB , 720, (30) Sancar, Mithat. Hrant Kaç Kere Vuruldu? Birikim (214) , ss SB , 320 Sar han, fienal. Cezaevlerinde Kad n n nsan Haklar n n Korunmas. Hukuk ve Adalet 4(9) 2007, ss SA , 300 Selçuk, Ayhan. Sosyal Bir Davran fl Biçimi Olarak Dil. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler