ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ Mustafa DOĞAN 1, H. Kerem CIĞIZOĞLU 2, D. Uğur ŞANLI 3, Aslı ÜLKE 4 1 Araş. Gör. İnş. Y. Müh., Douz Eylül Üniversitesi Mühendisli Faültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşesi Buca/İZMİR, , 2 Prof. Dr., İstanbul Teni Üniversitesi İnşaat Faültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Masla/İSTANBUL, , 3 Doç. Dr., Yıldız Teni Üniversitesi, İnşaat Faültesi Geomati Mühendisliği Bölümü, Esenler/İSTANBUL, , 4 Araş. Gör. Dr., Bozo Üniversitesi Mühendisli-Mimarlı Faültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YOZGAT, , ÖZET Kısa süreli değişimlerin nispeten daha rahat estirilebildiği deniz seviyelerinin, uzun dönemli davranışlarının incelenmesi, birço verimli ıyı ovasına sahip ve nüfusunun büyü bir ısmının ıyı şeridinde yaşadığı ülemiz oşullarında daha fazla önem azanmatadır. Bu durumda, deniz seviyelerindei uzun dönem değişililerin ıyı bölgesi yönetimi ve ıyı bölgelerinin planlanması açısından önemi ortaya çımatadır. Çalışmada, Harita Genel Komutanlığı nca işletilen ve ülemiz Ege ıyılarında yer alan İzmir- Menteş ve Bodrum-II mareograf istasyonlarının aylı ortalama ham deniz seviyesi verileri (göreceli değişim) ullanılmıştır. Bununla birlite bu bölgelerdei düşey yer abuğu hareetlerinin sayısal değerleri işlenere düzeltilmiş deniz seviye değişimleri elde edilmiştir. Düzeltilmiş deniz seviye verileri ullanılara eğilim sınamaları gerçeleştirilmiş ve bu durum veri uzunluları yıl bazında değiştirilere terarlanmıştır. Deniz seviyesi değişimlerinin anlamlı olduğu istasyonların verileri ile Kuzey Atlanti Salınımı (NAO) göstergeleri arasındai ilişiler araştırılmıştır. Gerçeleştirilen çalışma sonucunda mareograf istasyonlarının bulunduları bölgelerde anlamlı düşey yer abuğu hareetleri tespit edilememiştir. Deniz seviye verilerinin terarlı eğilim çözümlemeleri sonucunda 1990 lı yıllarının başlarından itibaren eğilimlerde artışa doğru bir dönüş gözlenmiştir. Elde dilen sonuçlar ile NAO gösterge eğilimleri arasında ço güçlü olamayan doğrusal ilişiler ortaya çıarılmıştır. LONG TERM VARIATIONS of SEA LEVELS for EAGEAN COASTS in TURKEY Although the short-term variations of the sea levels can be predicted easily, the investigation of the long-term variations gained more importance in our country which has plenty of fertile coastal plains, where the maority of the population lives. Thus, it is vital to analyze the long-term variations of sea levels for the management and planning of the coastal regions.

2 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu In this study, monthly average unprocessed data (relative variation) of the tide-gauges, located in Izmir-Mentes and Bodrum-II on the Aegean coasts and managed by the General Command of Mapping, were utilized. Furthermore numerical values of the vertical land movements were processed and corrected sea level changes were obtained. By using the corrected sea level data, trend tests were performed and this situation was repeated by changing the data length annually. The relationship between the data of the stations where the sea level changes are significant and the indicators of the North Atlantic Oscillation (NAO) were researched. As a result of this study, no significant vertical land movements were observed in the regions where the tide-gauges located. As a result of the repeated trend analysis, in the early 1990 s a return to the increase in the trends were observed. Linear relations, which are not very strong, were noticed between the obtained results and NAO indicator trends. Anahtar Kelimeler: Deniz seviye değişimleri, düşey yer abuğu hareeti, uzun dönem eğilim sınamaları. Giriş Yeryüzü genelinde ve Türiye özelinde etileri rahatlıla hissedilmeye başlanan üresel ilim değişiliğinin, ıyı mühendisliğinin doğrudan araştırma alanına giren bir sonucu da deniz seviyelerindei değişimlerdir. Deniz seviyeleri, rüzgâr, basınç, sıcalı ve gelgit gibi meteoroloi etilerle ısa zaman dilimlerinde (saatli, günlü ve haftalı) değişmele birlite, hidroloi çevrimdei ütlesel hareetler ve büyü ilim olayları (Kuzey Atlanti Salınımı, El~Niño ve Güneyli Salınımı gibi) sonucunda mevsimsel ve yıllı uzun dönemli değişimlere de maruz almatadır. Bunlarla birlite bir öncei paragrafta da değinildiği üzere üresel ilim değişiliğinin de uzun dönemli deniz seviye değişimleri üzerindei etisi araştırılmatadır. Atmosferi sıcalılardai artışlar, buzullardai erimeyi hızlandırara deniz seviyelerinin artışına yol açabilmetedir. Bununla birlite deniz suyu yüzey sıcalılarındai artışları taiben su ütleleri genleşmete ve yine deniz seviyelerinde artış olara sonuçlanmatadır. Deniz seviyelerindei uzun dönemli değişimler, başta ıyı bölgelerinin orunması ve planlanması olma üzere, ıyı yapılarının güvenliği, ıyı ovalarının ullanımı, ıyıya yaın bölgelerde aarsuların tuzlanması, iç taşınların yaşanması gibi birço farlı mühendisli problemlerini de yanında getirmetedir. Yuarıdai etiler göz önüne alınara gerçeleştirilen birço çalışma sonucunda yeryüzü genelinde deniz seviyelerinde 1980 li yıllardan itibaren anlamlı artışlar bildirilmetedir. Revelle (1983) çalışmasında üresel ilim değişiliğinin en büyü anıtı olara 21. yy boyunca deniz suyundai ısınma ve sonucunda oluşan 30 ila 50 cm li değişim gösterilmetedir. Bir başa çalışma olan Titus ve diğ. (1991) de ise geçtiğimiz yüzyılda yeryüzü genelinde deniz seviyelerinin 10 ila 25 cm artış gösterdiği ve bununda üresel ilim değişiliği sonucu yaşandığı bildirilmetedir. Yeryüzü geneli yapılan çalışmalara e olara gerçeleştirilen yerel çalışmalar, birbirlerinden olduça farlı sonuçlar vermetedir. Bu bağlamda, üresel tahminlerin yanı sıra bölgesel bazda deniz seviye tahminlerinin gerçeleştirilmesi yarar sağlayaca nitelitedir. Bazı araştırmacılar, deniz seviye değişimleri ile büyü ilim döngüleri arasındai ilişileri de araştırmaya çalışmışlardır. Farlı boyutlarda ve eti alanlarında ilim döngüleri tanımlansa da, bunlardan iisi yeryüzü genelinde ön plana çımatadır. Bunlar, uzey yarım ürede etili olan North Atlantic Oscillation (Kuzey Atlanti Salınımı) NAO ve etisi güney yarım ürede görülen El Niño~Southern Oscillation (El Niño ve Güneyli Salınımı) ENSO dur. Ülemizin özelinde, NAO ve bunun alt döngülerinden Mediterranean Oscillation (Adeniz Salınımı) MO önem azanmatadır. Tsimplis ve Shaw (2008) çalışmasında NAO ve MO göstergelerinin Avrupa ıyılarındai deniz seviye değişimleri ile anlamlı ölçüde ilişili oldularını ve bu ilişinin Avrupa nın uzey ıyılarında aynı yönde, Adeniz ıyılarında ise tersi yönde olduğunu göstermetedirler. Bununla birlite, Aldeanuva ve diğ., (2008) ise Adeniz dei farlı havzalarda 14 yıllı altimetre verileri ile gerçeleştirilen çalışmalarında İyon denizinde -10±0.8 mm/yıl değerinde anlamı eğilimler tespit edilmişlerdir. Buna ilave olara Levantin ve Baleri havzalarında deniz seviyeleri ile NAO göstergeleri arasında düşü ama anlamlı bir ilişi saptamışlardır. Bunlara ilave olara

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kazmin ve Zatsepin (2007) çalışmasında ise Karadeniz de ış aylarında uzun dönem için deniz yüzeyi sıcalı değişimleri incelenmiş ve bunun NAO göstergeleri ile ilişileri ortaya onulmuştur. Tüm çalışmalarda düşey yer abuğu hareeti, göreceli deniz seviye değişimlerin belirlenmesi onusunda bir problem oluşturabilmetedir. Bu durumun giderilmesi ve yer abuğunda anlamlı düşey hareetlerin varlığının tespiti için GPS ölçümlerine ya da terarlı duyarlı nivelman gözlemlerine ihtiyaç duyulmatadır. Bu çalışma apsamında ülemiz Ege ıyıları için uzun dönemli aylı ortalama deniz seviye verileri ile sabit GPS verileri birlite değerlendirilmete ve sonuçlar NAO göstergeleri ile arşılaştırılara aralarındai ilişi ortaya çıarılmatadır. Veri ve Yöntem Çalışma apsamında Harita Genel Komutanlığı nca işletilen ii adet mareograf istasyonuna (İzmir-Menteş ile Bodrum-II) ait aylı ortalama deniz seviye verileri ile mareograf istasyonlarının bulunduları bölgedei düşey yer abuğu hareetlerini belirleme amacıyla İzmir-Menteş ve Bodrum da bulunan sabit GPS verileri işleme tabi tutulmuştur. İstasyonlara ait açılayıcı bilgilere Çizelge 1 de, istasyonların onumlarına ait haritaya ise Şeil 1 de yer verilmetedir. Çizelge 1. İstasyonlara ait açılayıcı bilgiler. Özelliği Mareograf Sabit-GPS Mareograf Sabit-GPS İstasyon İsmi İzmir-Menteş Bodrum-II Kayıt Dönemi Enlem Boylam Yüselti (m) K D K D 0 Şeil 1. Mareograf ve sabit-gps istasyonlarının onumları.

4 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Veri gruplarında olası eğilimlerin saptanması amacıyla, aşağıda detaylı olara anlatılan parametri olamayan Mann-Kendall sınaması ullanılmıştır. Bu yöntem parametreye bağlı olmayara verilerin freans dağılımından etilenmemete ve hidrolimatoloi zaman serilerinin eğilimlerinin araştırılmasında sılıla ullanılmatadır (Zhang ve diğ., 2001). Kendall ın τ istatistiğine dayanan bu sınamada, değişenlerin değerleri yerine bu değerlerin büyülü sırası önem taşır. H 0 : ρ x,y = 0 hipotezi, verilerin (x 1, x 2,..., x n ) n adet bağımsız ve eş dağılmış değişenler olduğunu belirtir (Yu ve diğ., 1993). Bu durum ii taraflı H 1 : ρ x,y 0 arşıt hipotezine göre denetlenir. 2,3,..., n ve 1,2,..., 1 olma üzere x x ve x x ( ) durumlarının sayılmasına dayanan sınama istatistiği S aşağıdai denlem ile hesaplanır. S n1 n 1 1 sgn( x x ) (1) sgn( x x ) 1; 0 ; 1; ( x ( x ( x x x x ) 0 ) 0 ) 0 (2) Sıfır ortalamalı olan sınama istatistiğinin değişebilirliği aşağıdai şeilde hesaplanabilir. nn 12 n 5 tt 12 t 5 18 Var( S) t (3) Burada t, herhangi bir düğümün uzunluğu olmata ve t bu düğüm boyunca i toplamı göstermetedir. Örne uzunluğunun 10 değerinden büyü olduğu durumlar için standart değişen aşağıdai denlem yardımıyla hesaplanır (Douglas ve diğ., 2000). z S 1 ; Var( S) 0 ; S 1 ; Var( S) S 0 S 0 S 0 (4) Seçilen bir α anlam seviyesinde, eğer z z 2, sağlanıyorsa bu zaman serisinde anlamlı bir eğilimin varlığı abul edilir ve standart değişen z nin işareti eğilimin yönünü belirler. Deniz seviye verilerinin eğilimlerinin belirlenmesinde ullanılan Mann-Kendall sınaması, veri uzunluğu ile eğilimlerin değişiminin araştırılması ve dönüm notaların belirlenebilmesi için terarlı olara uygulanmıştır. Verilerin başlangıç yılı sabit tutulup, bitiş yılları birer yıl geri alınara sınamalar gerçeleştirilmiş ve bu yöntem geri yayılımlı terarlı Mann-Kendall sınaması olara adlandırılmıştır. Sonuç ve Öneriler İzmir-Menteş ve Bodrum-II sabit GPS istasyonlarına ait 1994 ile 2005 yılları arasındai veriler ullanılara düşey yer abuğu hareetinin eğilimleri araştırılmıştır (Şeil 2). Bunun sonucunda her ii istasyonun verilerinde anlamlı bir eğilim saptanmamıştır. Böylece mareograf istasyonlarında ölçülen deniz seviye verilerinin düzeltilmesine gere almamatadır. Deniz seviye verileri doğrudan Mann-Kendall sınamasına tabi tutulabilir. Şeil 3 te İzmir-Menteş ve Bodrum-II mareograf istasyonlarının verileri ile gerçeleştirilen geri yayılımlı terarlı Mann-Kendall sınama sonuçları verilmetedir.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şeil 2. Sabit GPS ölçümleri ile elde edilen düşey yer abuğu hareetleri. Şeil 3. Geri yayılımlı terarlı Mann-Kendall sınama sonuçları ( seviyesinde güven limitleri, : eğilimin dönüm yılı). : %5 anlam Yuarıdai şeilde verilen çizimler incelendiğinde hem İzmir-Menteş hem de Bodrum-II mareograf istasyonlarının deniz seviye eğilimlerinin 1990 lı yılların başlarından itibaren bir değişime uğradıları görülmetedir lı yılların başlarına adar eğilimlerde azalış görülse de bu tarihten itibaren süreli bir artışa girilmiştir. Diğer taraftan NAO göstergelerinin deniz seviyelerinin ölçüldüğü tarihler arasındai değerleri ile gerçeleştirilen eğilim çözümlemesi sonucunda, elde edilen çizim Şeil 4 te verilmetedir. Şeil 4. NAO göstergelerinin geri yayılımlı terarlı Mann-Kendall sınama sonuçları ( : %5 anlam seviyesinde güven limitleri).

6 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Deniz seviye eğilimleri ile NAO gösterge eğimlerinin arasındai doğrusal ilişinin oraya çıarılması için hesaplanan ilişilili atsayıları Çizelge 2 de verilmetedir. Çizelge 2. NAO gösterge eğilimleri ile deniz seviye eğilimleri arasındai ilişilili atsayıları İstasyon r 2 İzmir-Menteş 0.58 Bodrum-II 0.68 Gerçeleştirilen istatistisel sınamalar ve elde edilen sonuçların ışığı altında, aşağıda sıralanan düşünceler ortaya çımatadır; (1) İi mareograf istasyonun seviye verileri eğilimlerinde de 1990 lı yılların başlarında bir yön değiştirme hareeti görülmetedir. (2) Çizelge 2 den de görüleceği üzere NAO göstergeleri ile deniz seviye eğilimleri arasında ço güçlü olmamala birlite doğrusal bir ilişi söz onusudur. (3) Elde edilen sonuçlar NAO ile ilgili Türiye coğrafyasında gerçeleştirilen öncei çalışma sonuçları ile uyumludur (sıcalılardai eğilimler 1990 lı yılların başlarından itibaren artışa geçmetedir). Kaynalar Aldeanueva F.C., Vera, J.D.R., Lafuente, J.G., (2008), Steric and mass-induced Mediterranen sea level terends from 14 years of altimetry data, Global and Planetary Change 60, Douglas, E. M., Vogel, R. M., Kroll, C. N., (2000). Trends in floods and low flows in the United States: Impact of spatial correlation. Journal of Hydrology, 240, Kazmin, A.S., Zatsepin, A.G., (2007), Long term variability of surface temperature in the Blac Sea, and its connection with the large scale atmospheric forcing, Journal of Marine Systems, 68, Revelle, R., (1983), Probable future changes in sea-level resulting fro m increased atmospheric carbon dioxide, Changing Climate, 8.Chapter, , National Academy Press, Washington, D.C. Titus, J.G., Pr, R.A., Leathermn, S., P., Weggel, J.R., Greene, M.S., Mausel, P.W., Brown, S., Gaunt, G., Trehan, M., Yohe,G., (1991), Greenhouse effect and sea level rise: the cost of holding bac the Sea, Coastal Management, vol:19, Yu, Y.S., Zau, S., Whittemore, D., (1993), Nonparametric trend analysis of water quality data of rivers in Kansas. Journal of Hydrology, 150, Zhang, X., Harvey, K. D., Hogg, W. D., Yuzy, T. R., (2001), Trends in Canadian streamflow. Water Resources Research, 37(4),

FIRAT HAVZASI AKIMLARINDA GÖRÜLEN TRENDLERİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FIRAT HAVZASI AKIMLARINDA GÖRÜLEN TRENDLERİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI V. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 5 7 Eylül 2007 FIRAT HAVZASI AKIMLARINDA GÖRÜLEN TRENDLERİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Kasım Yenigün 1, Veysel Gümüş 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

Meral Büyükyıldız Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 meralbyildiz@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Meral Büyükyıldız Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 meralbyildiz@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:13-3111 e-journal of New World Sciences Academy 11, Volume:, Number:, Article Number: 1A1 ENGINEERING SCIENCES Received: May 11 Meral Büyükyıldız Accepted: October 11 Volkan Yılmaz Series : 1A Selcuk

Detaylı

NEHİR SU KALİTESİ İÇİN TREND ANALİZİ

NEHİR SU KALİTESİ İÇİN TREND ANALİZİ NEHİR SU KALİTESİ İÇİN TREND ANALİZİ İlknur ATASOY a, Mehmet YÜCEER b, Eda SEMİZER c, ERDAL KARADURMUŞ d, Kazım YETİK e, Beytullah ÖZ d, Ayla ÇALIMLI c, Rıdvan BERBER c a Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi

Detaylı

Seyhan Havzası aylık ortalama akım ve yağış verilerinin trend analizi

Seyhan Havzası aylık ortalama akım ve yağış verilerinin trend analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 7, 2, 319-328 3-9 Temmuz 2016 (Özel Sayı) VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi - 2015 Seyhan Havzası aylık ortalama akım ve yağış verilerinin

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÖNÜMLEME SÖNÜMLEMENİN MODELLENMESİ İçeri 3 Sönümleme yapısı Sönümlemenin modellenmesi Anara Üniversitesi, Eletri-Eletroni Mühendisliği Sönümleme Yapısı 4 Küçü ölçeli

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İllerinin Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Analizi

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İllerinin Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Analizi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İllerinin Aylık ve Yıllık Toplam Yağış Analizi Evren ÖZGÜR, Bahtiyar EFE, İbrahim AKBAYIR İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği

Detaylı

İç Anadolu Bölgesi Yağış Verilerinin Gidiş Analizi. Trend Analysis of the Central Anatolia Region Precipitation Data

İç Anadolu Bölgesi Yağış Verilerinin Gidiş Analizi. Trend Analysis of the Central Anatolia Region Precipitation Data Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı 161-168 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.33972 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.33972 İç Anadolu Bölgesi Yağış Verilerinin Gidiş Analizi Mete Özfidaner

Detaylı

Büyük Menderes Havzası Yağışlarında Eğilim Analizi

Büyük Menderes Havzası Yağışlarında Eğilim Analizi Büyük Menderes Havzası Yağışlarında Eğilim Analizi İnş. Müh. Özkan Çakmak, STM GRUP Turan Güneş Bulvarı, Korman Sitesi No:51/K Çankaya Ankara Tel:(312) 438 44 84 E-Posta: ozkan.cakmak@gmail.com Prof. Dr.

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Trends Analysis of Evaporation Datas in Aegean Region

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Trends Analysis of Evaporation Datas in Aegean Region Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 035403 (980-987) AKU J. Sci. Eng. 17 (2017) 035403 (980-987)

Detaylı

DETERMINATION OF MONTHLY MEAN STREAMFLOW TRENDS AT GÖKSU RIVER-HĠMMETLĠ STATION

DETERMINATION OF MONTHLY MEAN STREAMFLOW TRENDS AT GÖKSU RIVER-HĠMMETLĠ STATION ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.26 SAYI. 1 Haziran June 2011 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.26 NO. 1 GÖKSU NEHRĠ HĠMMETLĠ ĠSTASYONU AYLIK ORTALAMA AKIM GĠDĠġLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Veysel GÜMÜġ 1, Kasım

Detaylı

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi İbrahim Sönmez 1, Ahmet Emre Tekeli 2, Erdem Erdi 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Samsun

Detaylı

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç:

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç: DENEY 3. HOOKE YASASI Amaç: ) Herhangi bir uvvet altındai yayın nasıl davrandığını araştırma ve bu davranışın Hooe Yasası ile tam olara açılandığını ispatlama. ) Kütle yay sisteminin salınım hareeti için

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

Antalya İlinin Bazı Meteorolojik Verilerinin Trend Analizi. Trend Analysis of Some Meteorological Data in Antalya

Antalya İlinin Bazı Meteorolojik Verilerinin Trend Analizi. Trend Analysis of Some Meteorological Data in Antalya SETSCI Conference Indexing System, Volume 2 (2018), 371-375 Antalya İlinin Bazı Meteorolojik Verilerinin Trend Analizi Ülker Güner Bacanlı 1*, Sibel Çukurluoğlu 2 1 İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

1991 ÖYS. )0, 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 123 B) 432 C) 741 D) 864 E) 987

1991 ÖYS. )0, 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 123 B) 432 C) 741 D) 864 E) 987 99 ÖYS.,8 (, ), işleminin sonucu açtır? A) B) C) D) E) 7. Raamları sıfırdan ve birbirinden farlı, üç basamalı en büyü sayı ile raamları sıfırdan ve birbirinden farlı, üç basamalı en üçü sayının farı açtır?

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

Aşağı Fırat Havzası Akımlarının Trend Analizi İle Değerlendirilmesi

Aşağı Fırat Havzası Akımlarının Trend Analizi İle Değerlendirilmesi Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi,11-13 Ekim 6 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye Aşağı Fırat Havzası Akımlarının Trend Analizi İle Değerlendirilmesi Veysel GÜMÜŞ,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ SUSURLUK HAVZASI YILLIK AKIMLARININ TREND ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTASININ ARAŞTIRILMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ SUSURLUK HAVZASI YILLIK AKIMLARININ TREND ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTASININ ARAŞTIRILMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 No:2 Sayı: 44 sh. 77-87 Mayıs 2013 SUSURLUK HAVZASI YILLIK AKIMLARININ TREND ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTASININ ARAŞTIRILMASI (INVESTIGATION

Detaylı

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

METANOLÜN KATALİTİK OKSİDASYONUYLA FORMALDEHİT ÜRETİM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ METNOLÜN TLİTİ OİDYONUYL FOMLDEHİT ÜETİM İNETİĞİNİN İNCELENMEİ.H. YILMZ, F.. TLY,. TLY Ege Üniversitesi, Mühendisli Faültesi, imya Mühendisliği ölümü, 3500, ornova- İZMİ ÖZET u çalışmada, metanolün formaldehite

Detaylı

TREND ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI VE DOĞU KARADENİZ İLE SAKARYA HAVZASI AKIM MİKTARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TREND ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI VE DOĞU KARADENİZ İLE SAKARYA HAVZASI AKIM MİKTARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Trend Analizi Yöntemi Kullanılarak Batı ve Doğu Karadeniz İle Sakarya Havzası Akım Miktarlarının Değerlendirilmesi 1 SDU International Technologic Science pp. 1-12 Contstructional Technologies TREND ANALİZİ

Detaylı

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen.

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen. Biyoistatisti (Ders : Ki Kare Testleri) Kİ KARE TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr Kİ-KARE TESTLERİ 1. Ki-are testleri

Detaylı

Kızılırmak Nehrinde Bazı İstasyonlardaki Akımların Trend Analizi *

Kızılırmak Nehrinde Bazı İstasyonlardaki Akımların Trend Analizi * İMO Teknik Dergi, 2017 7779-7794, Yazı 473 Kızılırmak Nehrinde Bazı İstasyonlardaki Akımların Trend Analizi * Murat AY 1 Özgür KİŞİ 2 ÖZ Bu çalışmada, Şen (2012) ve Şen (2015) tarafından önerilen oldukça

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr BASINÇ BİRİMLERİ - Sıı Sütunu Cinsinden anılanan Biriler:.- orr: C 'de yüseliğindei cıa sütununun tabanına yaış olduğu basınç bir torr'dur..- SS: + C 'de yüseliğindei su sütununun tabanına yaış olduğu

Detaylı

KARAMAN ve KARAPINAR IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TRENDLERİ

KARAMAN ve KARAPINAR IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TRENDLERİ KARAMAN ve KARAPINAR IN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TRENDLERİ Serhat Sensoy 1, Mustafa Coşkun 1, Utku M. Sumer 1, Mesut Demircan 1, Hüdaverdi Gürkan 1, Osman Eskioğlu 1, Başak Yazıcı 1, Necla Türkoğlu 2, İhsan Çiçek

Detaylı

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri

Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Türkiye de iklim değişikliği ve olası etkileri Ömer Lütfi Şen Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Mercator-İPM Araştırma Programı & Katkıda bulunanlar: Ozan Mert Göktürk Deniz Bozkurt Berna

Detaylı

GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ O. OKTAR 1, H. ERDOĞAN 1 1 Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Aksaray, osmanoktar@aksaray.edu.tr,

Detaylı

Meteorolojik Verilerin Zaman Serisi ve Tanımlayıcı İstatistikler ile Yorumlanması; Karadeniz Bölgesi Örneği

Meteorolojik Verilerin Zaman Serisi ve Tanımlayıcı İstatistikler ile Yorumlanması; Karadeniz Bölgesi Örneği TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu International Geography Symposium 13-14 Ekim 2016 /13-14 October 2016, Ankara Meteorolojik Verilerin Zaman Serisi ve Tanımlayıcı İstatistikler ile Yorumlanması;

Detaylı

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP)

ACCURACY OF GPS PRECISE POINT POSITIONING (PPP) i by Simge TEKİÇ B.S., Geodesy and Photogrammetry Engineering Yıldız Technical University, 2006 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute in partial fulfillment of the requirements

Detaylı

ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS

ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS VAN GÖLÜ HAVZASI ÇEVRESİNDE SICAKLIK VE YAĞIŞIN ALANSAL VE ZAMANSAL ANALİZİ (1975-2010) ANALYSIS OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGE OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN LAKE VAN BASIN AND SURROUNDINGS Erkan

Detaylı

BİNGÖL DE ORTALAMA, MAKSİMUM VE MİNUMUM SICAKLIKLARIN TREND ANALİZİ

BİNGÖL DE ORTALAMA, MAKSİMUM VE MİNUMUM SICAKLIKLARIN TREND ANALİZİ MEAN, MINUMUM AND MAXIMUM TEMPERATURE TRENDS IN BINGOL Azize DOĞAN DEMİR Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ademir@bingol.edu.tr Yasin DEMİR Bingöl Üniversitesi Ziraat

Detaylı

ISSN: (Baskı) ISSN: (Online) SAYI: 115 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISSN: (Baskı) ISSN: (Online) SAYI: 115 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ISSN: 1012-0726 (Baskı) ISSN: 1308-2477 (Online) SAYI: 115 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adına Akif ÖZKALDI Sorumlu Müdür

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL DENİZ SEVİYESİ İZLEME SİSTEMİ (TUDES) Serdar AKYOL, Mehmet SİMAV, Erdinç SEZEN, A.İhsan KURT, Ali TÜRKEZER, Mustafa KURT

TÜRKİYE ULUSAL DENİZ SEVİYESİ İZLEME SİSTEMİ (TUDES) Serdar AKYOL, Mehmet SİMAV, Erdinç SEZEN, A.İhsan KURT, Ali TÜRKEZER, Mustafa KURT TÜRKİYE ULUSAL DENİZ SEVİYESİ İZLEME SİSTEMİ (TUDES) Serdar AKYOL, Mehmet SİMAV, Erdinç SEZEN, A.İhsan KURT, Ali TÜRKEZER, Mustafa KURT Harita Genel Komutanlığı, Jeodezi Dairesi Başkanlığı, Tıp Fakültesi

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

Eğirdir ve Burdur Gölleri Su Seviyelerinde Olasi Azalma Eğilimleri

Eğirdir ve Burdur Gölleri Su Seviyelerinde Olasi Azalma Eğilimleri Eğirdir ve Burdur Gölleri Su Seviyelerinde Olasi Azalma Eğilimleri M. Erol Keskin*, E. Dilek Taylan** *Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Isparta - 0.246.2111192

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİREYSEL DEĞERLER İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DOKTORA TEZİ Cafer Şafak EYEL İşletme Ana Bilim Dalı İşletme

Detaylı

DETERMINATION OF COORDINATE CHANGES BASED ON GPS SESSION DURATION USING PPP METHOD

DETERMINATION OF COORDINATE CHANGES BASED ON GPS SESSION DURATION USING PPP METHOD PPP YÖNTEMİ KULLANILARAK GPS GÖZLEM SÜRESİNE BAĞLI KOORDİNAT DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ M. H. ERKOÇ 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu,Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, İstanbul, mherkoc@yildiz.edu.tr

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

Adana İlinde Buharlaşma Serilerinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi

Adana İlinde Buharlaşma Serilerinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of AgriculturalFaculty of GaziosmanpasaUniversity http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/ResearchArticle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

Arktik Salınımın Yıllar Arası Gösterdiği Eğilimler ile Türkiye de Minimum Ortalama Sıcaklık Değerleri Üzerindeki Etkileri

Arktik Salınımın Yıllar Arası Gösterdiği Eğilimler ile Türkiye de Minimum Ortalama Sıcaklık Değerleri Üzerindeki Etkileri Arktik Salınımın Yıllar Arası Gösterdiği Eğilimler ile Türkiye de Minimum Ortalama Sıcaklık Değerleri Üzerindeki Etkileri DOI NO: 10.5578/jss.54124 Geliş Tarihi: 07.06.2016 Kabul Tarihi:16.05.2017 Okan

Detaylı

COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE DE YILLIK ORTALAMA SICAKLIKLAR İLE YAĞIŞLARDA EĞİLİMLER VE NAO ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ( )

COĞRAFYA DERGİSİ TÜRKİYE DE YILLIK ORTALAMA SICAKLIKLAR İLE YAĞIŞLARDA EĞİLİMLER VE NAO ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ( ) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü COĞRAFYA DERGİSİ Sayı 28, Sayfa 55-68, İstanbul, 2014 Basılı Nüsha ISSN No: 1302-7212 Elektronik Nüsha ISSN No: 1305-2128 TÜRKİYE DE YILLIK ORTALAMA

Detaylı

k tane bağımsız değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsız X X X X

k tane bağımsız değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsız X X X X 3.1 Genel Doğrusal Bağlanım tane bağımsı değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsı X X X X,,, değişgenleri arasındai ilişiyi bulma isteyelim. Bu ilişi modelinde yer alaca bağımsı değişgenler yalnıca

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1 Eonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Yıl 2, Sayı, 206 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 2, Year 2, No., 206 TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

Titreşim Hareketi Periyodik hareket

Titreşim Hareketi Periyodik hareket 05.01.01 Titreşi Hareeti Periyodi hareet Belirli bir zaan sonra, verilen/belirlenen bir durua düzenli olara geri dönen bir cisin yaptığı hareet. Periyodi hareetin özel bir çeşidi eani sistelerde olur.

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Prof.Dr.. ERGÜN ÖZTÜRK JEODEZİ KOLLOKYUMU ÜÇ BOYUTLU AĞLARIN DENGELENMESİ

Prof.Dr.. ERGÜN ÖZTÜRK JEODEZİ KOLLOKYUMU ÜÇ BOYUTLU AĞLARIN DENGELENMESİ Prof.Dr.. ERGÜN ÖZTÜRK JEODEZİ KOLLOKYUMU ÜÇ BOYUTLU AĞLARIN DENGELENMESİ Yrd.Doç.Dr Doç.Dr.. Orhan KURT Kocaeli Üniversitesi Mühendisli Faültesi, Harita Mühendisliği Bölümü 15 Mart 13, Kocaeli SUNUŞ GİRİŞ

Detaylı

28-30 APRIL 2015 ISTANBUL PROCEEDINGS

28-30 APRIL 2015 ISTANBUL PROCEEDINGS 7 TH ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM 28-30 APRIL 2015 ISTANBUL PROCEEDINGS EDITORS DOÇ.DR. ALİ DENİZ BAHTİYAR EFE BİHTER DURNA PELİN CANSU ÇAVUŞ Chairs Assoc. Prof. Dr. Ali DENİZ, İstanbul Technical University

Detaylı

YUVACIK VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ

YUVACIK VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ YUVACI VE NAMAZGAH BARAJ DEFORMASYONLARININ İZLENMESİ Orhan URT-1, Haan İLHAN-, Dile AYDIN-3, İsmail SEYRE-4, Eşref AIŞ-5, Ömer Faru ÇELİ- 6, Önder EİNCİ-7, Veysel BAŞARIR-8, Türer AYGÜN-9 Mail Adresi:

Detaylı

Statistical analysis of wind energy potential of Elazığ province according to Weibull and Rayleigh distributions

Statistical analysis of wind energy potential of Elazığ province according to Weibull and Rayleigh distributions Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 34:1 (2019) 569-580 Statistical analysis of wind energy potential of Elazığ province according to Weibull and Rayleigh distributions

Detaylı

TÜRKİYE BUHARLAŞMA VERİLERİNİN GİDİŞ ANALİZİ. Trend Detection of Turkish Evaporation Data

TÜRKİYE BUHARLAŞMA VERİLERİNİN GİDİŞ ANALİZİ. Trend Detection of Turkish Evaporation Data TÜRKİYE BUHARLAŞMA VERİLERİNİN GİDİŞ ANALİZİ Trend Detection of Turkish Evaporation Data Funda AYDIN Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Fatih TOPALOĞLU Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi, 9(1), ss. 145-155, Haziran 014 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 9(1), pp. 145-155, June 014 Yavaş Değişen

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

BÖLÜM 6 KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENİ DAĞILIMLARI

BÖLÜM 6 KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENİ DAĞILIMLARI BÖLÜM 6 KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENİ DAĞILIMLARI KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Kesili Üniform Dağılımı 2. Bernoulli Dağılımı 3. Binom Dağılımı 4. Negatif Binom Dağılımı 5. Geometri Dağılım

Detaylı

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI

HİDROGRAFİK MESAHA RAPORU (HMR) FORMATI 01. Ait Olduğu Deniz : Çalışmanın icra edildiği denizin adı yazılacaktır (Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz gibi). 02. Çalışmanın Adı : İcra edilen çalışmayı en iyi tanımlayacak şekilde yazılacaktır.

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mak. Müh. Fatih SÜZEK

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mak. Müh. Fatih SÜZEK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ma. Müh. Fatih SÜZEK Anabilim Dalı : MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ Programı : ISI - AKIŞKAN

Detaylı

Ergene Havzası nda Yağış ve Yeraltısuyu Seviye Verilerinin Değerlendirilmesi ÖZET

Ergene Havzası nda Yağış ve Yeraltısuyu Seviye Verilerinin Değerlendirilmesi ÖZET Ergene Havzası nda Yağış ve Yeraltısuyu Seviye Verilerinin Değerlendirilmesi Nurettin PELEN 1, Merve İŞLEK 2, Nuriye AYDIN 3 Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ Kastamonu Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi Eim 2015, Sayı:10 TÜRKİYE DE SAĞLIK VE VERİMLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ Murat Can GENÇ 1 Özet: Sağlı, verimliliği artırma

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

Geometrik nivelmanda önemli hata kaynakları Nivelmanda oluşabilecek model hataları iki bölümde incelenebilir. Bunlar: Aletsel (Nivo ve Mira) Hatalar Çevresel Koşullardan Kaynaklanan Hatalar 1. Aletsel

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

ZTD VE IWV ZAMAN SERİLERİNİN SPEKTRAL ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTASI TESPİTİ SPECTRAL ANALYSIS AND CHANGE POINT DETECTION OF ZTD AND IWV TIME SERIES

ZTD VE IWV ZAMAN SERİLERİNİN SPEKTRAL ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTASI TESPİTİ SPECTRAL ANALYSIS AND CHANGE POINT DETECTION OF ZTD AND IWV TIME SERIES ZTD VE IWV ZAMAN SERİLERİNİN SPEKTRAL ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTASI TESPİTİ S. ZENGİN KAZANCI 1, E. TANIR KAYIKÇI 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Trabzon,

Detaylı

TÜRKİYE DENİZLERİ DALGA İKLİM MODELİ VE UZUN DÖNEM DALGA İKLİM ANALİZİ

TÜRKİYE DENİZLERİ DALGA İKLİM MODELİ VE UZUN DÖNEM DALGA İKLİM ANALİZİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 411 - TÜRKİYE DENİZLERİ DALGA İKLİM MODELİ VE UZUN DÖNEM DALGA İKLİM ANALİZİ Yalçın Yüksel, Esin Çevik, Burak Aydoğan, Anıl Arı, K. Emre Saraçoğlu, Remziye Alpli, Burak

Detaylı

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Kafas Univ Vet Fa Derg 7 (5): 859-86, 0 DOI:0.9775/vfd.0.688 REEARCH ARTICLE Esmer Irı ığırlarda üt Verimi Üzerine Etili Fatörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Yalçın TAHTALI * Aziz ŞAHİN * Zafer ULUTAŞ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE HEDONİK REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ. Duygu ÖZÇALIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE HEDONİK REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ. Duygu ÖZÇALIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE HEDONİK REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ Duygu ÖZÇALIK GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ANKARA 2018 Her hakkı saklıdır

Detaylı

SEMPOZYUMU KASIM 2015 ANTALYA. Dr. Yakup UMUCU

SEMPOZYUMU KASIM 2015 ANTALYA. Dr. Yakup UMUCU SEMPOZYUMU 26-27 KASIM 2015 ANTALYA Dr. Yakup UMUCU - ISBN : 978-605-01-0792-0 Tel : Kamel Audio Kaset- : (0 212) 4773580 (pbx) : NKARA Tel : (0.312) 425 10 80 Fax: (0.312) 417 52 90 : www.maden.org.tr

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Anahtar Kelimeler: sermaye yeterliği rasyosu (SYR), risk analizi, path analizi, bankacılık, basel. Jel Sınıflandırması: G21, G29, G32.

Anahtar Kelimeler: sermaye yeterliği rasyosu (SYR), risk analizi, path analizi, bankacılık, basel. Jel Sınıflandırması: G21, G29, G32. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSUNU BELİRLEYEN RİSKLERİN ANALİZİ1 Adalet HAZAR, Şenol BABUŞÇU 3, Mustafa Agah TEKİNDAL 4, M. Oğuz KÖKSAL 5. Öz Banacılıta risler ve üstlenilen rislere arşılı

Detaylı

İklim Değişikliği. Dr. Aslı Numanoğlu Genç. Atılım Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

İklim Değişikliği. Dr. Aslı Numanoğlu Genç. Atılım Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü İklim Değişikliği Dr. Aslı Numanoğlu Genç Atılım Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ? İklimi değiştiren nedir? Gerçekten iklim değişikliği var mı? Var ise nasıl kanıtlıyoruz? Bizi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matemat Deneme Sınavı. ii basamalı doğal saıdır. 6 en büü saısı ile en üçü saısının toplamı açtır? 8 89 8 6. için, 9 ( ) ifadesinin sonucu aşağıdailerden hangisidir? 6. ile saıları arasındai çift saıların

Detaylı

2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI

2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI 2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI Erdoğan BÖLÜK, Alper AKÇAKAYA, Hüseyin ARABACI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, eboluk@mgm.gov.tr,aakcakaya@mgm.gov.tr, harabaci@mgm.gov.tr ÖZET NOAA nın

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI)

Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Republic of Turkey Ministry of Environment and Forestry General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) April 2009 Turkey is located on the crossroads of Europe and Asia Turkey DSI DSI is a state organization

Detaylı

Türkiye nin Doğu Akdeniz Kıyılarında KıĢ ve Ġlkbahar YağıĢları Arasındaki ĠliĢki ve Eğilimler ( )

Türkiye nin Doğu Akdeniz Kıyılarında KıĢ ve Ġlkbahar YağıĢları Arasındaki ĠliĢki ve Eğilimler ( ) Türkiye nin Doğu Akdeniz Kıyılarında KıĢ ve Ġlkbahar YağıĢları Arasındaki ĠliĢki ve Eğilimler (1975 2006) Trends And Relations Between Winter And Spring Precipitations in Eastern Mediterranean Coasts of

Detaylı

ZEYTİNLİ ÇAYI HAVZASINDA AKIM-YAĞIŞ İLİŞKİSİ VE TRENDİ

ZEYTİNLİ ÇAYI HAVZASINDA AKIM-YAĞIŞ İLİŞKİSİ VE TRENDİ ZEYTİNLİ ÇAYI HAVZASINDA AKIM-YAĞIŞ İLİŞKİSİ VE TRENDİ Doç. Dr. Şermin TAĞIL* Araş. Gör. Şevki DANACIOĞLU * *Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü Email: stagil@balikesir.edu.tr,

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri

1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri 1.Standart Referans Sistemleri, Gridler ve Ölçü Birimleri Tema ayrımlı özel durumlar ve / veya ek gereksinimler, Bölüm 1.2 'de tanımlanan referans sistemleri, alt bölümde yer alan ölçü birimleri ve coğrafi

Detaylı

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu,

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu, . X rasgele değişeninin olasılı fonsiyonu f( x) = c(x + 5), x =,, 0, diğer hâllerde olduğuna göre, c nin değeri açtır? A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/007. X süreli raslantı değişeninin biriimli dağılım fonsiyonu,

Detaylı

UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ

UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ İbrahim SÖNMEZ 1, Ahmet Emre TEKELİ 2, Erdem ERDİ 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ANTALYA-II, BODRUM-II, ERDEK VE MENTEŞ MAREOGRAF İSTASYONLARINA AİT 1984-2002 YILLARI ARASI DENİZ SEVİYESİ VE JEODEZİK ÖLÇÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ANTALYA-II, BODRUM-II, ERDEK VE MENTEŞ MAREOGRAF İSTASYONLARINA AİT 1984-2002 YILLARI ARASI DENİZ SEVİYESİ VE JEODEZİK ÖLÇÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HARİTA DERGİSİ Haziran 2003 Yıl : 70 Özel Sayı : 17 Yönetim Kurulu Müh.Alb. Erol ERKAYA Müh.Alb. A. İlker ARISOY Müh.Alb. Hasan DURGUT Müh.Alb. Zeki YILMAZ Bilimsel Danışmanlar Prof.Dr. Onur GÜRKAN (BÜ)

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Gel-git ölçüm istasyonu verilerine göre doğu Akdeniz de deniz seviyesi değişimleri ve bu değişimlerin iklim elemanları ile ilişkileri:

Gel-git ölçüm istasyonu verilerine göre doğu Akdeniz de deniz seviyesi değişimleri ve bu değişimlerin iklim elemanları ile ilişkileri: Volume: 8 Issue: 2 Year: 2011 Gel-git ölçüm istasyonu verilerine göre doğu Akdeniz de deniz seviyesi değişimleri ve bu değişimlerin iklim elemanları ile ilişkileri: 1972-2009 Muhammed Zeynel Öztürk * Özet

Detaylı