logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL"

Transkript

1 logo TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGO SUNU ARIYOR tasarımı yarışması SON BAŞVURU TARI HI : 08 Mart 2015 BI RI NCI LI K ÖDU LU : 3.000TL

2 TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI YENI KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR! TURGUT ÖZAL U NI VERSI TESI LOGO TASARIMI YARIS MA S ARTNAMESI 1) Yarıs manın Adı: Turgut Özal U niversitesi o du llu logo tasarım yarıs ması, 2) Yarıs manın Konusu: Turgut Özal U niversitesinin kimlig ini o n planda tutacak, Turgut Özal U niversitesini en iyi temsil edecek kurum kimlig i logosunun o zgu n tasarım yarıs ması, 3) Yarıs manın Amacı: Turgut Özal U niversitesinin kurumsal yapısında kullanılacak logonun, U niversitenin misyon ve vizyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, is levsel ve kolay kullanıma imkan sag layacak bir s ekilde tasarlanması amac lanmaktadır. Tasarımcılar, as ag ıdaki bilgiler ıs ıg ında tasarımlarını hazırlayabilirler: Turgut Özal U niversitesi, Ulusal, Bo lgesel ve Ku resel Alanda İddialı Bir Du nya U niversitesidir. 8.Cumhurbas kanımız rahmetli Turgut Özal eg itime hak ettig i deg er ve o nemi veren, en verimli yatırımın insana ve eg itime yapılan yatırım oldug unu so yleyen bir du nya lideriydi. Tu rkiye nin dıs a ac ılmasında, c ag atlamasında ve o zgu rlu klerin genis letilmesinde o nemli hamleler yapan Turgut Özal ın ismini tas ıyan u niversitemiz, O nun bu ufkuyla hareket ediyor. U niversitemiz; gelis mis u lkelerin standartlarını her yo nu yle yakalamıs, bo lgesinde ve du nyada so zu dinlenen gu c lu bir Tu rkiye hedefi istikametinde var olan gu zide yu kseko g retim kurumlarımız arasında o nde gelen bir u niversite olmaya adaydır. Misyon Turgut Özal U niversitesi, paydas larının memnuniyetini ve gelis imini evrensel du zeyde tesis etmek ic in; bilimsel du s u ncede c og ulcu eg itim-o g retim anlayıs ıyla ve c ıktıların uygulamaya katkısı ile insanlıg a hizmet sunarak, bilgi-teknoloji u reten ve yayan, beceri kazandıran, rekabetc i, o zgu rlu kc u, giris imci ve yenilikc i bireylerin yetis mesini misyon edinmis tir. Vizyon U niversitemizin vizyonu, evrensel deg erleri esas alarak, eg itim, aras tırma, uygulama ve hizmetleri bu tu nles tiren uluslararası alanda o nde gelen bir u niversite olmaktır. Değerlerimiz U niversitemiz, eg itim-o g retim, bilimsel aras tırma ve projeler, topluma katkı ve paydas larla ilis kilerle ilgili tu m faaliyetlerinde as ag ıdaki deg erleri esas almaktadır. Bilimsellik Yenilikc ilik Gu venilirlik Giris imcilik Etik deg erlere bag lılık Sosyal sorumluluk Katılımcılık Hos go ru Özgu rlu kc u lu k

3 4) Katılım I c in Gerekli Genel Kos ullar 1. Yarıs ma, 18 yas ını doldurmus ilgili herkese ac ıktır. 2. Her katılımcı en fazla u c adet eserle yarıs maya katılabilir. 3. Yarıs maya katılacak olan tasarımların; o zgu n olup bas ka bir yerde yayımlanmamıs olmaları, dig er kurum ve kurulus logolarını c ag rıs tırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen c alıs malar, Tu rk Patent Enstitu su nce daha o nce korunmaya alınmamıs ve tescil bas vurusu yapılmamıs olmalıdır. 4. Sec ici Kurul tarafından, kopya oldug u anlas ılan tasarımlar yarıs ma dıs ı kalacak, o du l verilmeyecek, verilmis ise o du l sahibi o du lu iade edecektir. 5. Olus acak her tu rlu sorunun hukuki yaptırımı ve su rec lerin maddi yaptırımı yarıs macıya ait olup, dog abilecek sorunlardan Turgut Özal U niversitesi ya da sec ici kurul u yeleri sorumlu tutulamazlar. 6. Yarıs ma, Turgut Özal U niversitesi bu nyesinde c alıs mayan, sec ici kurul ve sec ici kurulun birinci derecedeki yakınları dıs ındaki, tu m tasarımcılara ac ıktır. Yarıs macılar, Turgut Özal U niversitesi nin ve sec ici kurulunun kararlarına saygı go stereceklerini yarıs maya katılmıs olmakla beyan etmis olurlar. 5) Katılım I c in Tasarım Kos ulları 1. Tu m c alıs malar Turgut Özal U niversitesi ibaresini ac ık ve net bir s ekilde ic ermelidir. 2. Sec ilecek tasarımın; Turgut Özal U niversitesi ni temsil edecek her tu rlu basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam c alıs maları ile promosyon u ru nleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kag ıt, faks kag ıdı, branda, pankart, afis, web sitesi vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, bu yu tu lu p ku c u ltu ldu g u nde etkisini kaybetmeyeceg i, c ok ku c u k o lc u lerde ayrıntıların kaybolmayacag ı, c ok bu yu k o lc u lerde dag ınık go ru nmeyeceg i bir bic imde ve her c es it baskı ve kesim teknig i ile sorunsuz kullanılabilir s ekilde hazırlanması istenmektedir. C alıs malarda renk ve form yo nu nden herhangi bir sınırlama yoktur. 3. Turgut Özal U niversitesi, sec ilen eser u zerinde deg is iklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Sec ici Kurulun ve/veya Turgut Özal U niversitesi nin go ru s u dog rultusunda, teknik sorunların c o zu mu ne yo nelik deg is iklikler yapması istenebilir. Bunun ic in, o du l tutarı dıs ında bir o deme yapılmaz. 4. Yarıs mada sec ilen tasarımların tu m hakları Turgut Özal U niversitesi ne devredilmis sayılacaktır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hic bir s ekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. 5. Ödu l kazanan tasarımı Turgut Özal U niversitesi her tu rlu kullanma ve deg is tirme hakkına sahiptir. 6. Sec ilmeyen tasarımlar, sonuc ların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gu n, en fazla 30 gu n ic erisinde teslim edilen adresten alınabilir. Belirlenen su relerde geri alınmayan eserler Turgut Özal U niversitesi nin sorumlulug unda deg ildir.

4 6) Katılım I c in Teknik Kos ullar 1. Eserler, A4 ebatında, standart logo sunumu s eklinde (u st ortada bu yu k, alt bo lu mde ku c u k uygulamaları - renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum S ablonu ekte sunulmus tur. 2. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmıs olmalı ve belge olarak her bir c alıs manın hem orjinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu da e-posta ile go nderilmelidir. Tasarımlar 300 dpi c o zu nu rlu kte ve renk modu CMYK olmalıdır. 3. Tasarımcı, eserde kullandıg ı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) gec meyecek s ekilde yazıyla ac ıklayarak go ndereceg i e-postaya eklemelidir. 4. Fotog raf ic eren tasarımlar ve elle yapılan c izimler yarıs maya kabul edilmeyecektedir. 5. Turgut Özal U niversitesi, teknik kos ullar nedeniyle gerekli go rdu g u halde proje u zerinde deg is iklik yapılmasını talep edebilir. 7) Go nderim I c in E-Postalama Kos ulları 1. Katılım Formunu eksiksiz şekilde doldurmak sureti ile grafik tasarım programları ile hazırlanmıs c alıs manın hem orjinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu edu.tr adersine e-posta yolu ile gönderecektir. 2. Belirlenen tarihten sonra go nderilen eserler yarıs maya dahil edilmeyecektir. 8) Kullanım Kos ulları ve Hakları 9) Ödu l 1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Turgut Özal U niversitesi tarafından kullanılması kararlas tırılan eserinin, Turgut Özal U niversitesi ne su resiz olarak tam kullanım hakkını verdig ini pes inen kabul ettig ini ve buna bag lı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse dig er ilgili mevzuat gereg ince yarıs maya go nderdig i eserinin c og altma, is lenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tu m haklar ic in Turgut Özal U niversitesi ne tam lisans/yetki verdig ini kabul eder. 2. Ödu l kazanan eserler; Turgut Özal U niversitesi ni temsil edecek her tu rlu basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam c alıs maları ile promosyon u ru nleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kag ıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp c og altılabilecektir. Bu bag lamda, katılımcı, o du l dıs ında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. 3. Katılım formunu imzalayan yarıs macılar, bu s artnamenin tu m kos ullarını, yarıs ma s artlarını, Turgut Özal U niversitesi ve Sec ici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmis sayılırlar. 1. Ödu ller, hak sahiplerine Turgut Özal U niversitesi nin belirleyeceg i bir tarihte du zenlenecek o du l to reni ile takdim edilecektir. 2. Yarıs ma o du lleri as ag ıdaki gibidir; Birincilik Ödu lu : TL

5 10) Değerlendirme ve Sec ici Kurul Deg erlendirme iki as amadan olus maktadır; İlk as amada tasarımlar Sec ici Kurul tarafından o n eleme sonucuna go re belirlenecek, geriye kalan on adet tasarım internet ortamında halk oylaması ile deg erlendirilecektir. Sec ici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk on logoyu; U niversitemizi en iyi ifade eden, o zgu nlu k, farklılık, yarıs ma amac larına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir. Turgut Özal U niversitesi, ac ıklayacag ı gu nu deg is tirme hakkına sahiptir. Sec ici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarıs mayı yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir. YARIS MA TAKVI MI 1. İlk Bas vuru Tarihi : 26 Ocak Son Bas vuru Tarihi : 08 Mart İnternetten Oylama Tarihleri : Mart Sonuc ların Ac ıklanması : 13 Mart 2015 Sonuc lar, Turgut Özal U niversitesi nin web sitesinde yayımlanacaktır: I LETI S I M Veysel CEBE Turgut Özal U niversitesi Halkla İlis kiler Daire Bas kanlıg ı Gazze Cad. No:7 Etlik Kec io ren Ankara / TU RKİYE E-posta : Telefon : Fax :

6 ÖRNEK ORNEK Logo TASARIM Sunum ABLONU S ablonu LOGO (Renkli) LOGO LOGO (Siyah-Beyaz) (Renkli)