ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLÂK SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLÂK SEMPOZYUMU"

Transkript

1 ULUSLARARASI GENÇLİK VE AHLÂK SEMPOZYUMU BİLDİRİLER EKİM 2016 CİLT-2

2 Sinop Üniversitesi Uluslararası Gençlik ve Ahlak Sempozyumu EDİTÖRLER Yrd Doç Dr Hasan BARLAK Yrd Doç Dr Emrah DİNDİ Öğr Gör Tuna KUZUCAN ISBN: Yayımlanan bildiri metinlerindeki yazı ve bildiri içeriğinin tüm sorumluluğu bildiri yazarlarına aittir Birinci Baskı Aralık 2016 Tasarım Sinop Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tel: ( ) Baskı İkizler Matbaası Meydankapı mah Kıbrıs Cad No: 12/B Sinop

3 MUALLiM ADAYI UNiVERSiTE GEN<;LiGiNE NURETTiN TOP(:U'NUN VASiYETi: MUALLiM AHLAKI OZET Muhammet İkbal GÜLER 1 Nesillerin istikametini belirleyecek en onemli sistem his: ~tiphesiz maariftir Bir milletiu gelecegini bugundeu okmnak i<;in, o milletin dahil oldugu maarif sistemini incelemek btlytlk ol<;ude yeterli olacakttr Bu sistem is;erisinde en buyuk vazife ise muallime du~mektedir Dlkemizde luijihaz1rda gorev yapmakta olan muallimlerin yam s1ra universitelerin egitim fakiijtelerinde yeti~mi~ ve yeti~mekte olan gens: mualjim adaylan da bulurunabrtadjr Yapt1klan tercihin yeni nesiller yeti~lirmeye talip olmak manasma geldigini u <;ogunltlkl a farkmda olmayan gen<; mtmllim adaylan i<;in Nnrettin Top<;u'nun ''Tilrkiye'nin Maarif Davas1'' adll escrinden hareketle orlaya koymus, oldugu ve "mllallim ahlak1" olarak ba ~hklandjr a bijecegimiz ahjak1 ogretiler me~ale niteligindedir Gens:ligi onemseyen, genqlik uzerine bir sarraf hassasiyeti ile egilen Top<;u, adl ge<;en eserinde Tiirlciye'uin maarifmiu ba~tan a~agt rontgenini <;ekm i~, hastahldan tespit euni~ ve 1Jeklenileu gen<;ligin" veya bir ba~ka i:tadeyle "gens:ligin hassa askederinin'' ancak dort ba~1 mamur bir maarijle yet1~ebilecegini beyan ettni ~ tir 1op<;u'nnn maarif sisteminde "muallim, mektep, talebe ve ders" don temel sutuu niteligindedir Bu <;a h~mada Nurenin Topc;u'nuu sistemle tinni~ oldugu maarif i<;erisinde "muallim" alt ba ltgmdan bareket edilerek universite gcnc;;ligine ve bilhassa muallim aday1 alan iiniversite genc;;ligine vasiyet niteligi nde alan "muallim al1 li\k''1 uzcrinde durulacak'ttr (:ah ~mrum zda Nurettin T opc;;u 'nun ortaya koymu ~ oldugn maari r sisteminden harcketle muallim l ik mcslcginin ne oldug-u, ne olmad1g1, birey ve lopltm1 UZerindcki mullak tesiri hakikalle hangi vas1f1ara sahip olanlara muallim dcnilcbilcccgi, muall imlik mesleginin mesuliyet dcgeri ile baglru1tts1 gibi konulardan bahsedilecck ve liuiversile gen~ li gi ne aktanlmas1 gereken bu ahlaki degerlcrin ehemmiyeti uzerine durulacakhr_ Gcny muallim adaylanm ba~artya gtiliirecek degerlc-r bidigini i9erisinde barmd1ran Nurcttin Tops;u'nun muallim ahli\k1, iiniversilc gen<;ligiue her li rsalta ve farkh yollarla hattrlatjlmahdtr <;ali~mamjzda ''muallim, talebe, rnaarif' terimleri Nurettin Topc;;u'nun tercihi ve mana itibariyle derinlikleri goz ouunde bnluudurularak ''ogretmen ogrenci egitim" terimleri yerine kullaru lacaktu Anahtar Si:izcukler: Genc;;lik, Ahlak, Muallim, Maarir Nurcuin Top<;u 1 Arş Gör, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 812

4 HERiTAGE TO THE TEACHiNG CANDiDATES OF UNiVERSiTY UNDER GRADUATES: ETHiCS OF A TEACHER Abstract: Education is the sole system which ascertains the directions of generations To project the future of a nation it is enough to analyze its educational system to a great extent The greatest task in this system belongs to teachers In our COlU1try there are under graduates of faculty of education who have completed their education or those who have still years ahead as well as teachers on duty Ethical values of a teacher wruch are crowned in the work Nuretti11 Top~u's ''Educational Revolution of Turkey" are corollary to the teachers who are mostly deprived of the fact that their choice of being teacher is to be devoted to raise new generations Nurenin Tops;u is always as sensitive to the youth as a jeweler to the gems In his work he scmt:inised Turkish education system, determined the anomalies and declared that the ideal yout11 or in other words "devoted soldiers of youth" is only possible through a t)awless education In his educational system "teacher", "school'', "student'' and ''course'' are four fundamental columns lo this study ''teacher" sub title is emphasized to shed light to the ethical values of a teacher which will be a great treasure for university students especially for candidates of reaching 10 this study therefore, it 1s pointed olll what kind of profession the leaching is or is not; and its absolute effect 011 individual and society; additonally who have the real notion ol'teaching and sense ofresponsibility_ All these points will be noted to convey ethical values to the university Students Those values wl1ich are certain to bring accomplishment for young teaching candidates must in every way and occasion be reminded Lo university studenrs ln our study lonner tem1s "muallim" (teacher), talebe (studeot) and "maarif" (educeltion) will be rased instead of ogretmen "teacher", ogrenci ''st11dent" and egitim "education" as for the deliberate choice of Nnrett:in Topc;u and for the deep references tl10se words include, Key Words: Youth, Etl1ics, Teacher, Education, Nmettin Top~u Giri~ Milletlerin diiniinii, bugiiniinii ve yanmm tamrnak, diizenlemek ve kestirebilrnek ivin gidilebilecek en klsa ve sagltkll yol o millctin maarif sistemini ele almak olacaknr Genv nesiuerin ges;rni~te ve bugiin hangi heyecanlarla, hangi yollarda yeti~tigini ve yeti~tirildigini incelemek bir toplulugun en isabctli rontgcnini merak edenlerin oniine sunulabilir Maarif sistcmi hiy ~uphesiz zorlu ve karma~1k bir sfueci iverisinde banndumaktad1r Siirdiirtilebilirligini ise bir binayt ayakta tutan kolonlara benzetebilecegimiz temel dinamiklerle saglamaktadrr Gene1 batlan ile crizmeye r;alt~tlgumz maarif tablosuna dair her toplumda dii~tinen, fikir yiiriiten, sorunlan ortaya 91karan ve s;oztim onerileri getircn filcir adamlart olmu~tur Ttirk maarif sistemine dair Peyami Safa (Safa, 2003), Miirotaz Turban (Turhru1, 1958: ), Ali Fuat B~gil (B~gi1, 20 13), Samlha Ayverdi (Ayverdi, 2015), Em in Bilgi9 (Bilgi9, 1986), Femth Miiftiioglu (Miiftiioglu, 2004) gibi biryok aydm kafa yonnu~, r;e~itli -813

5 hacimlerde metinler kaleme almj~lard1r <;:ah~mamtzm konusunu te~kil eden Nurettin Tops:u 'nun egitime dair gorii~leri ise daha etrafh vc derinlemesine etkilcre sahip, farkh pcnccrelerdcn mcselclere yakla~m1 gosteren tespitler is:ermekteclir Maarif iizerine yazd1g1 yaz1larm toplanmas1 ile olu~turujmu~ olao "Ttirkiye'nin Maarif Davas1'' adh eseri 1960 y1lmdaki ilk baskjsmdau sonra, ilerleyen y1uarda baz1 eklemelerle birlikte onun iizerinde bask1 say1sma ula mj tir Bu da Nurettin Tops:u' nun maarife dair goiii~leri ile gcni~ bir ok-uyucukitlesine hitap eltigiru gostermektedir (Gtindiiz, 2015: 57) Nurettin Topyu, bu eserinin haricinde maarife dair gorti~lere Ahiak Nizaml, }'annki Tfirkiye, isyan Ah/akx, Millet Mistikleri gibi bir9ok eserinde de yer yer deginmi~tir Top9u, biitiln bir ftkll ve ya~am hayatmda gen ligin her meselesini kendine dert edinrni~, IZdirabmJ dile getirmi~ ve s:oztim yollanm en keskin s;izgilerle ortaya koymu~tur Ttirkiye'nin maarifinc dair beslcdigi derin hassasiyet ilcrde de bahsedeccgimiz iizere onun muallim ki~iliginin de gerekjiliklerindenclir diyebiliriz Top9u'nw1 maarif sistemine k1saca bakacak olursak, dort temel unsur iizerine sarraf hassasiyetinde i~lenmi~ bir orgii gorebiliriz Bu dort unsur "muallim, talebe, ders ve mektep" olarak belirlenmi~tir Dilnya egitim tarihini ozct bir $Ckilde izen Top9u, ardtodari me~rutiyet sonrast Tiirk geus:ligiuin du~tligii her biri ayn bir girdap niteliginde olan yedi ayn ba~hk iizerinde hassasiyetle dunnu~ ve beklenen gen~ligin nitclikjeriui belirttikten sonra TUrk maarifinc giri$ yapllll~t:tr Bizdeki maarifin muallim, talebc, dcrs ve mektep aytlanndan durumunu ortaya koyan Top9u, mcselclere farkli as:tlarda11 ciddi yakla~irnjar getinni~ ve sorunlara s:oztim onerilerini de yine bu dort temel unsur ycrs:cvesinde ortaya koymu$tur Cah$mallllzm stmrhh~ dolayjsiyla "muallim" ba~hgt haricindcki ba~llklara giri~ yapamayacag-iz Lakin Top9u 'nun yapm1~ oldugu tespitle bu dort temel unsurun ehcmmiyetini ~u ciimle ozctlcr nitcliktedir: Beklencn gen9ligin vcya bir ba~ka tabirlc gcncrligin hassa askerlerinin yeti~tjrilebilmesi i9in dort ba~i mamur, dort temel unsunm da birbiriyle mezcedilmi~ $Ckilde i~letijcligi bir maarif sistcmine ihtiya9 zamri bir durumdur Tiirkiye tarihinde ya~auao en kara gecderden olau 15 Temmuz 2016 geces1, ooccsi vc sonras1yla bizi maarife yonelmek mecburiyetinde bm1kmaktad1r Bu mecburi yoneli~in gerekliligini Top9u ~u cii:mlclerlc ifade etmektedir: "Devlet bir insandtr cger devlet kumcu olan ~ahsiyet yoksa devlet de olmaz Boyle bir degil, bir90k fe11ler yeti~tiren milletlerin devleti daima ayakta dtuuyor, esasen biitiln mcselc burada i~imiz, acaip ve muammah terkipler bujmaya 9ah$ari biiyilcii gibi ycni devlet ~ekilleri ara~hrmak degil, millet mesuliyetini iizerine alacak btiyiik ~ahsiyetleri sab1r ve tahammiijlc yeti~tirmek olmaltd1r Esasen terbiye, tahammiil i~idir" (Topcu, 2008: 22) Bu tcspit aslmda siirekli konu~ulan devlet-birey ili$kisini acddamaktad1r Top9u'nun dikkat cektlgi Uzerc onemli olan "devlet" veya devlet araclan -maarif gibi- Gzerinde sistemsel fikir dalgalanndan ziyade, devlet 814

6 niteliginde olan bireyin tahammiil sahibi bir muallim eli altmda yeti9tirilmi9 olmasmm oncelenmesidir 15 Temmuz gecesinden maarif noktasmda ~1kanlacak dcrslerdcn biri de muallimin tahammiilsiizlilk gosterip vazgec;:tigi her fidamn, ilerde millet menfaatine ters istikamette kok salabilecegi ihtimalidir Muallimle alakah stmdugumuz bu gorii$ asltnda Top9u'nun maarif sisteminde muallime nasli bir vazife bic;:tigini gordiik:ten sonra daha da an lam kazanacaktu Maarif ic;:erisinde en biiyiik pay muallime dii9mektedir 01kemizde halihaz1rda gorev yapmakta olan muauimlerin yam s1ra ilniversitelcrin egitim fakiiltelerinde yeti$rni$ ve ycti$mekte olan gent; muallim adaylan da bulunmaktadjr YOK 'tin verilerine gore egitim-ogretim doneminde iillivcrsitelerimizde Ttirkiyc' de top lam ogrenci egitim alarunda ogrcnim gormektedir ( Ogre tim Y ll1 Yiiksekogretim istatistikleri, ) Yapnklan tercihin yeni nesiller ycti$tirmeyc talip olmak manasma gcldiginin c;:ogunlukla farkmda olmayan bu denli yiiksck sayjda gene;: muallim adayj ve hali_hazjrda muallim olan genr;ler ic;:in, Nurettin Top9o' nun 'Ttirkiye' nin Maarif Davas1" adh eserinden harekctle ortaya koymu$ oldugu ve " mualiirn ahlftk1 " olarak adlandlfabileccgimiz ahlaki ogretilcr me$ale nitejigindedir <;ah$mamtzl sisternli olrnas1 a<;:jsmdan boliimlere aymnay1 uygun gordiik <;ah$matnjzda oncelikle Topc;:u' tnm gori19leri 191gmda gene;: muallim adaymda olrnas1 gereken vasrflardan, akabinde muallim adayt gen~ligin kac;:uunast gercken hallerdcn, bir muallimin talebeye kat ~, mcsuliyetlerinden ve son olarak tiniversite ile gene;: muauim adayt arasmdaki miinascbetten bahsedilecektir Gen~ Muallim Adaymm Vasdlan Nurettin Topc;:u vermi~ oldugu biiytik eserlerle, mtitefekkir ve tavtr sahibi duru~uyla tislup sahibi bir yazardu_ Fakat hayat scriivenine, yakinlannin $ahitlikleriue bak!lacak olursa o her $Cyden once smlf1 mabet olarak goren bir muallimdir llk gorevine atand1g-i ru1dan son nefesini verdigi dakikaya kadar, Nurettin Top9u, her $eydcn once bir muallim olarak ya~atnl$tlr (Kara, 20l3: 41 ; Birgiil, 2013: 275) Elbette ki boyle bir hassasiyet ic;erisiode ya am19 insarun muallimlik meslegine dair dii~iinccleri, en dcrin sorumiuluklan da ic;:erisinde bannd1rmaktadu Topc;u, rnuallimligi bir sanat olarak gormektedir Her sanat kendisiyle beraber bir anlayj~l da it;:erisinde banndmr Nurettin Tops:u da muallimlik sanatidj, digcr tilm konularda oldugu gibi, kendi irnaru, felscfesi ve davas1 ac;asrndan degerlendioni9tir (Birgiil, 2013: 275) Topc;:u 'nun gorti lerine bir vasiyet niteliginde yakla9mas1 gereken iiniversiteli gens: muallim adaytna, oncelikli - ve ebcdi- vasf1 olan talebeiik ac;tsmdan ba layarak mcselcyi irdclemek daha yerinde olacakt1r Muallim aday1 gens:, her ~eyden once talebedir ve ideal talebeyi yeti tirebilmesi ic;in oncelikle talebeligin gerekliliklerini bilmeli ve vaslflarma sahip olmahd1r Topc;:u' ya gore talebenin ilk -815

7 amact hakikatler pe$inde ko$mak olmaltdjl Talebc 1 diploma mii~tcrisi vcya geleceg:in mevki dilencisi degildir Yani bir muallim aday1 gene;:, salt atanabilme kayg1s1 ile iiniversite egitimini heba etmemeli, mualllmlik U$ktnt on planda tutarak mcslege attlma arzusunda olan bir talcbe olmaltdlf Talebc - ozellikle iiniversite genc;:ligi- halkm arasmda degil ouiinde yii:rtiyen bir kouwnda olmaljd r (Topc;:u, 2014; 110) Topt;u, maarif sistemindeki bir digcr onemli ba~ltklardan olan mektebin hususiyetjerindeu babsederken, genyligin mektebe hangi halet-i ruhaniyede girmeleri gerektigine dair dikkate deger bir yo! t;izmi$tir "Gcnt;ler, bina, fabrika, teknik hizmetindc alacaklan paramn hcsabtru yaparak bu kap1dan gjriyorlar Elbette onda hormet, haya, vatanseverlik ve milliyetc;:ilik, sru1at ve ahlak dersled almayacaklardlf" (Top91J, 2014: 45) Oniversitcler gene;: neslin sigtndtgt mekteplerden biri olduguna gore, egitim fakii:lteleri genc;:lik iyin oncelikle i$ kap1si niteliginde olmamahdtr Mual1im aday1 genc;:lik, yapaca8j mcslegin mesujiyctinin farkmda olan, bu mh ile maatif davasm1 omuzlamaya aday oldugunu bilerek mektep kap smdan ic;:eri giren bir karaktere sahip olmahd1r Talebe-mektep ili$kisinden sonra, Topyu talebe-ders ili$kisine dair de ciddi tespitler ortaya koymaktad1r Ba$ta da belirttigimiz iizere muallim aday1 gencin talebdik vasfm t goz oniinde bulundurursa~ egitim fakultesi s~ralannda oturan bir muallim aday1 ic;:in tahsil, alelade bir i$ degil, bir mefkllre olmahdtr (Topyu, 2014: 66) Dersler sadece gecesinde gab$1up gec;:ilecek bir ciddiyetsizlige mubatap olmamah, bir askerin ku$andtgt techizatma vcrdigi chemmiyettcn daha fazlas1 talebe tru afmdan derslere gosterilmelldir Talebe, ders ve mektep, Top~u ' nun maru if sisteminde hie;: ku$kusuz onemli konwna sahiptir Talebenin mcktcp ve ders ile arasmda olmast gereken miinaseberi belirttikten sonra, mualjim adayt genylikte olmas1 gerekeu vas1flan incelemeye ba$layabilitiz Muallim, Topc;:u'nun maarif sisteminde en vazgec;:ilmez ba~hkttr "Muallim meselesi, maruif davruruzm ana mcselcsidir Maatifi yapacak olan muallimdir Sayct dcgcrlcndirilmezse, maatifi yikan da o olm'' (Top<;u, 2014: ) Sistem i<;erisinde bu denli hayati bir noktada olru1 muallimin vastflan da elbette bu mesuliyet olr;iisiinde olacaktlf Plfmda, programda, kitapta hata yaptlabilir, ancak btiriln bunlar muallirn sayesinde dtizeltilebilir ve maarif hayah hasarstz atlat1labilir Ancak muallimde hata varsa, btmu dlizeltmek <;ok zor olacakt1r ve sonucu ncsillerin yok oltnast ilc sonut;lanacakur (GtindUz, 2015: 69) Topc;:u, Mart 1943 rru ihinde yazmi$ oldu8ij "Okulda Ahlak" ba$hkh yaztsinda, ailenin ahlak terbiyesi noktasmda <;ocuguna kar$t ne denli aciz kald!gtru belirtmekte ve bu noktada muallime dii~en vazifenin her zrunankinden daha fazla oldugunu gozler online sem1ektedir Btiytik iskcndcr'in "babam beni goktcn ycrc indirdi, hocam bcni yerden goge <;tkardj" soziindcn harekctlc muallimin ehcmmiyetine dikkatlcri <;cken Topt;u, bir ncslin yiiksclebihnesinin vcya mahvolmas run mualli111in ellerinde gerc;:ekle$ecegini belirtmektedir (Topc;:u, 2014: 194) Gene;: muallim aday1, 816

8 yapacag1 i~in bu denji agrr bir mcsuliyet ta$ic1jgtnl ruhw1da her daim hissetmeli ve hayatlllln nizarruna bu ~uur ile ~ekil vermelidir Muallimlik mesleginin elbette ki bin;ok yonli oldugu gibi memuriyetin getirdigi sorumluluklan da bulunmaktadjr Fakat gen9 muallim adayt kcndisinin sadccc bir mcmur degil, ornek insan olacag bilincinde olmaltdjr (Tops:u, 2014: 46) Muallimin sadece stmfma zamarunda girip 91kan ve miidiirtine itaat eden bir ki$ilik haline getirilmesi onu memuriyctin dar smrrlanna hapsedecektir Tops;u 'nun ideal maarif sisteminde muallim ve ilim adarm arasmda bir fark yoktur Lakin muallimi bu ktsrr tavtr i9erisinc mahkum ctmek omm ilim adami ile arasmdaki birlikteligi ortadan kaldtracaknr (Tops:u 2014: 103) Gens: muallim aday meslek hayatm1 bu kistr dongiiden ibaret gormemeli, vazifesinin doguracag1 neticeleri hcsap ederck kendisini bir ilim adam1 seviyesinde gormeli ve ona gore yeti~melidir Tops;u maarifi ve maarifin biitiin llllsurlanm dar s;ers;evelerle smjrlandtm1amj~hr Hayatm her noktasmda maarifi vc ctkilerini gorcbileccgimiz gibi muaj!im de cte kemige biiriinmii ~ bir rub halidir Peygamber Efenrumiz (sav) bu ruh yap1st is:erisinde bizim ilk muallimimizrur ilk muallimden sonra Kur'an ve hadislerin muallimligi nde islam alemi ve medeniyeti terakki etmi~tir islam sanca~ ile Anadolu'ya gelen Oguzlar i9in Nizamiilmiilk gcr9ek bir muailimdir Bu topraklarda kok satan Osmanlt'nm padi ahlan muallimi ba ~ tac1 yaparak ytikselmi~ler ve ehzadelerini muallime emanet etmi$lerdir Orban Gazi Seyh Edebali'ye, Fatib Sultan Meht11et, Ak~emseddin 'e, II Murad, ~eyhi Emir Adil <;elebi'ye, Yavuz Sultan Selim, Seyhiilislam ibn-i Kema1 'e gosterdikleri hiirmetle payidar olmu~lardrr (Topyu, 2014: 70-71) Gen9 muallim adaylarmm ruhuna bt! btiyiik muallimlerin ~Ia zerk edilmeli, gens; muallim adaylan talebelerine ulu muallimlerin yeti~tirdigi kudretli, izzetli, hiirmetli insanlar goziiyle bak'lnahdtr Top<,:u, muallimjn vaslf'lanm escrinin bir ba~ka bollimiindc ~u ~ekilde Siralamaktadtr: MualJjm, gene; ruhlan kendilerine mahsus manadan bir ors Uzerinde doverek i~leyen demircidir, ruhlar sanatkandu Hak:ikate gotiirccek yolu se9ebilecek kemale erdirendir Bilen, ogreten, ir$ad eden, yol gosteren, terbiye eden, hi:ilasa veli, miirebbi ve emin vas1flarma sahip, gelecegin en emin kefili olan insandtr (Top<,:u, 20 14: n7) Bugiin cebindeki tclefonlann miirebbiligine teslim ettigimiz s:ocuklanm1zm hali goz oniinde bulundm u1acak oiul sa, Tops:u'nun vaslflarm1 belirttigi muallim1ere ne denji ihriya<; duydttgumuz ortadadrr Tops;u'nun muallim ablajana dair yapt1g1 c,:arpjci tespitlerdcn biri de Zlthklarla birlikie ortaya koydugu muallim portresidir Muallim nedir ve ne degi ldir?" sorusu genv muallfm adaymm vastflarml da ortaya koymaktadrr Muallim hayahm1zm sahibi dcgi1, sanatkandu KullamcJSJ degil, yaptclsjdlf ve muallim hayatnmzm seyircisi degil aktoriidiir (Tops:u, 2014; 72-73) Tops:u'nun bu tespitleri muajjjmi mutlak yon tayin edici degil, yol gosterici olarak etkin bir konmna ta~tmaktadtr -817

9 Tops;u'nun maarif sisteminin belkemigi olan muallim is;in mesuliyet duygusuna sahip olmak vazgec;ilmezdir Muallim, adcmoglunu bc~iktcn alarak mezara kadar gotlirup teslim eden, diinyamn en biiytik mesuliyetine sabip insandtr Kaderimizin hakikatinin i~leyicisi, karakterimizin yaptctst, kalbimizin c;evrildigi her yonde kurucusu odur Devleti: ve medeniyetleri yapan da ytkan da muallimlerdir (Tops;u, 2014: 69) Tops:u, muallimle e~deger hale getirdigi mesuliyet duygusunu hayatm her noktasma yaytm~tlr Bir memlekette ticaret ve ah~veri~ tarn bozuksa, siyaset, rnillctinin tarihi karaktetini kaybetmi~se, genc;lik avare ve davastz, aileler otoritesizse, memurlar rti~vet~i mesul makamlar iltimas<,-:1 ise, din hayatt bir riya vc taklit merasimi haline gelrni~se, ytirekler merhametsiz, hisler bayagt, iradeler gev~ek ise, birey kendisini yalmz hissediyorsa ve imanlar zaytflamt~sa bunlardan mesul olan muallimdir Zahirdc bu denli btiyiik bir mcsuliyet silsilcsi muallim ic;in fazla goriinebilir Lakin herkesin rub yaptsmm muallimin ebnden s;tktj!p goz oniinde bulundwulacak olursa Topc;u, olmast gerekenlcrden bahsctrni$tir (Topc;u, 2014: 72-77) Topc;u'nun biiyiik bir hassasiyetlc yakla tt~ muallim ahhikt, egitim fakiiltesi stralarmda ohuan her gencin inandtgt degel"ler manzumesi olmaltdtr Bir nmawm, toplumdaki bilttin meselelerin kendisinde dligiimlendigini bilerek hareket etmeli, bu ~uurla vazifc ba$mda olmalldu (Giindiiz, 2015: 70) Egitim fakillteli gene;, davasmm ula$ttracagt neticeleri goz oniinde bulundurarak toplum nezdinde hayatm her noktasma miidahale cdecck giicc sahip oldugunun bilincindc olmahdtr Bu denli biiyiik mesujiyetler, gene; muallim adayma yapaca~ mestekte tahammiil duygusuna da sahip olmast gerektigini ogretecektir Ozerinde emek san edilecek olan insan olunca yiitiinecek olan yolun engcbeli olmas1 kactrulmazdtr Lakin muallim engellerle dolu bir yolda yiiriimeye tabammul eden ve bu tahammiilii seven bir ideajcidir (Top<;:u, 2014: 73) Gene; muallim aday1, zorluklar kar$ismda bahaneler tireten degil, sorunu kendinde arayan, ba~anstzhgnun sebeplerini nefsinde yoklayan ve bu dogrultuda kendini dilzeltmeye s;alt~an bir karaktere sahip olmahdlr Ciinkii Topc;u 'nun maarif sistemindc muallim, rubun ujvi isteklerini yerinc getirmek i~in nefsinden her ~eyi feda eden ornek insandn (Tops;u, 2014: 73) Gene; muallim ada)rt, meslek bayaunda zorluklarla kar$tla$l1gt zaman kendini motive etmcyi bilmeudir Bu motivasyomm kaynagt da elbette vicdani sorumluluklar yerine getirildiginde ortaya s;tkacak e~siz tabloyu onceden seyretmekle miimkiindtir Muallim adayt gen<;: ncsil, diinyada hic;bir fethin, sm1fkaptstni ac;mak kadar ~erefli olmadt!pnm bilincinde olmahdtr Ciinkii ~ah tslarm ve milletlerin kaderi smtf kaptstnda ba~lar (Topc;u, 2014: 200) i$tc bu gercek, bir muallimin zorluklar kar$ismda gii<;: bulacag1 en giizel kaynaklardandtr Muallimlik mesleginiu zorluklanndat1 biri de kar$tdaki kitlenin tamamen iyilerden olu~madtgj gercegidir Topctt'nun tabiriyle mektep; iyilerin rekabet ertigi bir miisabaka yeri deg'ildir Ayn1 818

10 zamanda kotii ruhlulann da merhamet ve adalet duygusuyla egitildigi yerclir (Topc;:u, 2014: 195) Yani muallim ic;:in vazgcc;:ilecck tek bir talebc dabj olmamahdu Musiki zevki -bwla ozetle cstctik deger de diyebiliriz- Topc;:u ic;:in bir muallimde olmas1 gereken hassasiyetlerdendir Muallim aday1 gene;:, ipe sapa gelmez miiziklerin estetik algllan torpiilecligi giiniirniizdc musikimizin inceliklerine vakif olmal!, balk miizigimizin ve sanat miizigimizin icyinde banndird1g1 SIITI hissedebijmelidir <;tinkii musik:j, ruhjan terbiye eden en kestiroje yollardand!r Musiki, ~cbveti, daha damarlarda htikmiinu yerine gctiremcden a~k haline koyacak giic;:tedir Topc;:u'mm maarif sisteminde derse ba~lamadan once talebeye mhu ulviyete ta~1yan mlisikinin dinlctilmesi, ba~ka mcrasim ve nutuklara ihtiya9 brrakmayacakt1r Ozellikle orra ve lise smtflannda genc;:lere bol bol 111tisiki egitimi verilmelidir Bunun gerc;:ekle~tirilebilmesi ic;:in muallimin bu zevke ula~mj~ olmas1 gcrckmekteclir (Topc;:u, 2014: 109,136) Muallimin talebcyc ~tlayaca~ degcrler manzumcsi yalruz bir derse vcya bir bran~a mtinhastr degildir Degerlerin aktammnda en kestirme ve en saghklt yol bilindigi iizere rol model olma yontemidir Bu noktada ahlat<i dw u~ bran~ fark1 gozetilmeksizin muallimin biitiin varhgtnda goriilmelidir (Topc;:u, 2014: 151) Nurettin Topc;:u'nun muallirnin vas1flanna dair ortaya koymu~ oldugu bu gotii~ler ya~ammdan ayn bir noktada dli iiniilemez Gene;: muallim adaymm her ~eyden once talcbelerine kar~1 rol model olmas1 gerektigini Nurcttiu Top<;u' nun ya ayt~1 ve flkriyatt arasmdaki istikamet birligine dair muallijnlik bayatmdan bazt kcsitlerle SWlarak bir kez daba tekrar etmekte yarar gormekteyiz Topyu'nun talebelerinden Prof Dr Orhan Okay, onun muallimlik bayatma dair $LI bilgileri payla$maktadrr: "Bir mabcde girer gibi s1rufa girer, bir mihrap onundc hissedilecek vecdi, kiirslide ya$ard1 Cemiyetin ba~ibo~lugundan dogan tstiraplanni, kiirsiide, bir anda unuttlverdigini defajarca soylcmi~tit' (Okay, 1992: 85) Yine bir diger talcbesi Emin I~1k da Topc;:u'nun muallimlik donemlerine clair ~u veciz tabloyu bizlere aktannaktad1r: "Sm1fta ders verj~i, namaz ic;:inde sure okuyan bir imamm baline benzerdi Ders anlatrrkcn adeta mistik bir hal ya$iyor, ibadet ediyor gibiydi Onun dersleri uzw1ca okunmu hirer zamm-t sure say:iiabil:ir Oliim do~eginde $U hakikati itiraf ct:mi~ti: KJrk sene ogretmenlik yaptun, mabedc nastl girdimse s1njfa da oylc girdim' " (l$ik, 1992: 174) Muallim Ne Degildir? Nurettin Topc;:u btiyiik bir titizlikle ortay'a koydugu muallimin vasiflan vasjtasiyla gene;: muallim adaylanna yiiriiyecekleri yolda ku~anacaklan karakter z1rhmm parc;:alanm tamtmaktad1r Hi9 $iipbesiz biiyiik bir mesuliyeti zorluklarm takip etmesi ger9egi de muallim adaylllld oniindt dtrrmaktadrr insan yeti$tinne i$i alelade memuriyct duygularmdan siyrthp Topyu'nun 9izmi~ oldugu -819

11 ruha blirtinlince clbette gen~ muallim adayma sabip olmast gcrcken vaslflan gosterdiktcn sonra ka<;:mmas1 gerekenleri de anlatmak sistemin sagllkh bir ~ekilde yiirtimesi i<;:in 6nemlidir Bu noktada ''muallim ne degildir?" sorusu gen<;: muallim adaylan i<;:in ka<;:mmalan gereken hal vc harekctleri de net bir ~ekil de ortaya koymaktachr Top9u'nun bu minval ilzere sunmu~ oldugu tespitlerde dikkati yeken husus, muallimin talebeye kar~a mesuliyetinin ne 9izgide yiiriimesi gerektigini bizlere gostermektecti r Top<;:u, "TUrkiye'nio Maarif Davasr" adh eseriode "muallim" ba~ltg-t altmda muallim:io ne olmadigw net bir ~ekildc ortaya koymu~tur: Muallim, gen<;:lere bilmedjkjerini ogreten bir naklectici deg1ldic Bu i~, kitabm, kurupbru1elerin i ictir Muallim, bir tuccar degildir Maa~tnm azlrgl, <;:oklugu i<;:erisinde meslegine ktymet veren insan bu mukaddes vazifcyi yap1yor saytlmaz Sadece bir memur degildir Kendisine verilcn vazifcyi gozlerini kapayarak yapru1, program mufredatmt sene sonuna kadar bitirmeye muvaffak olan muallim, vazifesinin en miihim klsmmr ba~arabihm~ sayjlmaz On, on be~ sene <;:ocukluk ve gen<;:lik devrcsini cmauet ettigimiz muallimden beklenen sade bu i~ler degildir (Top<;:u, 2014: 65-66) Topyu'nun maarif sisteminde muajijmin en bi1yiik vazifesln"in ruhlan i~lcmck oldugunu daha once belirtmi$tik Yukandald tcspitlerde de gonnekteyiz ki hayatla benjjgimjz arasmda adeta bir kopru vazifesi goren muallim, kitaplann, kiittiphru1elerin bil!,tileri nakledicilik vazifesini keocti lizerine alarak mesuliyetindeu ka llll$ olur MualJim, bir takjm formlilleri sadece ezberletmenm otcsine ge medigi mliddet<;:e, talebenin benlik iktidannda her giin bir pars:a yok eder (Top<;:u, 2014: 51) Muallimin davast ncticesindc Anadolu 'da beklenen rub inktlabmtn ger<;:cklc~ccegine iuanan Top9u i9in yalmzca okuyup yazmayt belletmeye memur bir muallim, bu inktlab1 gers:ekle~tiremeyecektir (Top9u, 2014: 64) Tam da bu sebeple egitim fakliltcsi SJralannda ycti~(m gen<; muallim adaymm derdi, mcsai kavraml ile olu~turulmu~ biiyilk bir makinan!ll saat sekiz ak~am be$ aras111da s;ah$an bir s:arkt olmanm otesinde olmak zorundad1r Tops:u, maarif silrccinde tajebenin yogunlukja somut bilgiyle muhatap olmasma da kaqt s;jkmaktadtr Ozellikle ilk ve orta egirimde talebenin mhl geli~imi nin oncelenmesi saghkb ~ahsiyetlerin yeti$cbilmesi i<;:in elzemcfu Gen ID\lallim aday1, meslek bayatma atjidtgmda ondan bekleuen seneler i<;:inde gen<;: dimaglara ytgm halinde bilgi depolamak degil, ruhtaki olgunl~ma ibtiyacmt gidem1esidir Duygttsal haztrhklan yapthnayan zavalh masum ruhlara alemin bilgilerini doldum1ak, onu hru ap etmekten ba~ka bir $eye yaramayacakttr (Top<;:u, 20 14: 75) Memuriyetin beraberindc getirdigi prosediir i$1er bir muauimin meslek bayatmm ilk stralannda degil son srralannda yer almaltdtr <;ilnkii kendisine on, on be-~ yllhk biltii11 s:ocukluk ve gens:lik devresi ruhlan te$kil 820

12 edilsin ctiye teslim edilen gens:lerc kar~t gen<; muauim adaymm meslek bayatmda biiylik bir sonunluluk duygusu ta~m1as1 gerekmektedir (Tops;u, 20 14: 66) Bu sorumlulugun gerekliligi de proscdiir i~lcri yerine getinnckten ibaret degildjr Alev Alath, 2014 yl11 Cumburba~kanl!gJ Ktiltur vc Sanat Bliyiik Odullcri konu~masmda diinyam1zm bugiin en s:ok ihtiyas: duydugu sistemi tek bir ctimle ile ozetlemi~ti "Y asalarm tamdjg-i baklardan insanltk veya Allah adma feragat ermenin garipsenmectigi ycni bir diizcn getirmek zorundaytz" (Cumhurba~ka n!jg, Kiiltiir ve Sanat Bilyiik Odtilleri, 2014) Alev Alath'nm bu tespitiru Nurcttin Tops:u scneler oncesinden ~u sozlerle ortaya koymu~tur: "Rub zabttasmm madde zab1tasmdan miistagni oldugu bir gun elbette gelecektir'' (Tops;u, 2008: 45) Tam da bu noktadan muallimin duru~tma bakacak olursak; muallim ic;in mcslegi, bir ev sahibi olmamn, bir otomobilin ruzmetkan olmanm veya bir ~ohretin u~ag1 olmanm arac1 olamaz Bu amas;larla hareket eden muallim yasalarca mc~ru dairedc olsa dahi, vicdanm htikunu an oldugu yerde Tops:u'nun ifadcsiyle kazanc1 haram olan bir gunahkardn Basit gayeler -'i~ sahibi, araba, ev sahibi olmak 6,;bi- pe~inde ko~an bir gem;:tik ve ozelde muallim adayt, hayati kendine ytik yapma pe~indedir (Topc;u, 2014: 57) Tops:u aynca Anadolu ' da beklenen bi~yiik nthi inkilabm yapiiabilmesi ic;in bir profesotiin, ~ohret ve saadet duygularmdan azade bir ~ekilde, koyde ecdadmrn tarihinden getirdigi zeka kabiliyetlerini her glin topraga gomer1 koylir c;:ocuklarmi, insanllk ic;:in omek olacak bir medeniyetiu sahipleri balinc getirmcyi iilkli edinmcsi gerektiginden babsetmektedir (Tops:u, 2014 ~ 64) Yarn Anadolu, kendisini dert edinen muallimlere ihtiyac;: duymaktad1r Oniversite hocalan ic;:in yap1lan bu tespit aslmda muallirnlik meslegine talip olan her fert is:in gec;:erlidir Maalesef bugiin muallim aday1 olan genr;lerin bir lasm1 dogu ve giineydogu bolgelerinde c;:ali~maktan uzak durmakta, o bolgelere igrcti bakt~lar atmaktadtr Tops:u'nun sistemindc bu du~'iincede olan fertlcrin degil muallim, muallim aday1 olmaya dal1i hakjan yoktur Elbette ki bu tespitler yasalann, kurallann degil muallimlik mesleginin vicdanlarda uyanchrdtgl dava ~uunmun hiikumleridir Muallim aday1 gens: birey, memleketin her ko~esine aldigt egitimi ve ~uuru a~tlama ~k1 duymahd1r Aksi takdirde bugiin hem vatan topra~ oldugunu savunup hem de tczat bir ~ekilde igreti nazarlarla, rahatllk kaygtstyla uzak durdugumuz bu topraklar, milli bir duru~a sahip muallimlerden mahnm1 kalacaktir Bu ortamda yeti~ecek nesilleri tasvir etmeye bacet yoktur Gene;: muajlim adaymm kac;:mmast gercken da vraru~lara son olarak ~unu ekleyebiliriz: Muallirn aday 1 gence, ozellikle meslek hayatma atildtktan sonras1 is;in kendisini gel i~tim1eye mecbur olduklan tclkinj slirekli verilmelidir Muallim odalanrun en canlt faaliycti ev, araba hayali kurma, mekaru kahvc ocagtna c;:cvinne veya arkada~lanmn dugun hcruyelcrinin hesapland1~ ya da muduriycttcn gelen emirler veya ihtarlarm gorii~iildugu bir mekan olmamaltd~r Bir muallim ic;:in her mekanda oldugu gibi -821

13 muallim odast da ilmi meselclerin metotlu bir mtinaka~a halinde konu~uldugu mekan hilkmtinde olmahdtr (Top<;:u, 2014: ) Biiti:in bu ihtarlar ve daha fazlas1, beklenen nesle duyulan hasret duyguswlun Tops:u' daki tcretmiimletidir insan dogast gercgi, butiin bu beklentilcri yeti~mcktc olan gens: muallim adaylannm tamammdan beklemek gerc;ekc;i olmayacaktjr Tops:u'nun ifadesiyle: "Cihadumz ftkir ve ruh cephesinde, abjak ve iman cephesinde yap1lacakt:jr Bunu yapacak olanlar, btitun memleket genc;ligi degil, neslin bassa askerleridir" (Topc;u, 2007: 13-14) Biitlin mesele maarif davasmm muallim ordustmun, TopQu 'n'un belirtmi~ olmas1dtr oldugu hassa asketleri niteliginde ycti$mi~ Muallim-Talebe lli kisi Egitim fakiiltesi s1ralannda liyakatli bir $Ckilde yeti~en gens: muawm aday1, mesick hayatlna atjidtgnda art1k kar~tsmda bir milletin ozti olan gens: dimaglarla ba~ ba~a kalacakttr Bu uztm soluklu stires: de Top9t1' nun maarif sistemindc ozenle kurulmu$tui Bir muauimin, meslek bayat1 boyunca talebe ile gerc;ekle~tireceg i mlinasebetlerin ba$mda ahlak egitimi ilk s1rada yer almaktad1r Bu boliimde yer verilecek tespitler, gen<;: muallim adaym111 egitim hayatmda edinmesi ve meslek bayaunda uygulamast gcreken tavsiyeleri is:ctmcktcdir Top9u' ya gore muallim, once kalbin terbiyesine yogunla$mah, aksi halde akhn terbiycsinin sakat bireyler doguracagm1 unutmamaltd1r (Topyu, 2014: I 08) Diinyevi ihtiyas:lan temin etmeni n, bazlan tatmin ctmenin oncelendigi bir maarif stirecinde ortaya ileti$im sorunlar1 ya~ayan, mutlu olamayan ve adeta zarar vem1eye programlanmt~ ki~ilikletin cylkmast kac;mtlmazdtr Kalbin dogru bir istikamette gers:ekle~tirilccck olan terbiyesi, gens: beyinlere sunulan bilgilcrin de dogru zeminlerde ye~etmesi ni saglayacakt1r Atomun pars:alanabilirligine dair yapj!an bulu~ ilim hayatmm onemli doniim noktalanndan birini te~ki1 etmesine ragmen, kalbin tcrbiyesindeu ge<;mcmi~ bircylcr elinde bu bilgi biiyiik bir silaha donii~tlirtilmli~ ve bu silah masum insanlar Uzerinde denenmi~tir Bu act tecrube ve daha niccsi bu noktada en bliyiik omcgi gozler oniinc sennektedir Hayat bir insana var olan1 oldugu gibi tamt1r Mualtim ise var olmas1 laznn geleni anlatmalt, tamtmah (Tops:u, 2014: 74), bilginin gtictinii emin kalplerc teslim edebilecek olan yegane gticlin kendisinde bujundugunu bilmelidir Aklm ve kalbin terbiyesi arasmdaki dengeyi kuracak olan da yine muallimdir Bu noktada mektep, dolayjsiyla muallim bircye bilgi tasfiye sti:recini ogretmelidir Talebeye her ~eydcn once ~ahsiyetinin ozetini te~kil eden alemle alaka!j bilgi verilmelidir Bilgi tasfiyesini bilmeyen talebe neyi bilip neyi bilmcmcsi gerektigini seyemcyecek, ortaya pck s:ok ~eyleri bijmcklc oviinen "baftza bamallan" c;:tkacaktrr Muallim, ilkokuldan itibaren e~yanjd bilgisini talcbeye aktarma gayreti 822

14 i<;crisinde bulunursa talebe de hayattan biruk yerine ~oklugu talep edecek (Topyu, 20 l4: 53-54), sabip olduks:a tatmin olmayan bireyler yeti~ecek, zihni adeta hazu11sszhk s:eken bir mideye donii~ecektir Tops:u, ozellikle me~rutiyet donemi sonrasmda getw1igin dti~tiigu s;ukurlan, sapt1g1 yanlt~ yollan tck tek gosterirkcn bugiiniin gcn<;:ligine de yo! gosterecek $ll tcspitleri de yapmaktadu: "Kendi iradesini kendi eliyle s;iiruten nesillerde kurtancs bir ~ef ihtiyac1 kendini gosterdi ' Bizi stirukleyecek bir $Cf yok Her $CY var; millette kuvvet, cesaret, kabiliyet, hepsi, hepsi var Ancak siirtiklcyici bir $Cf yok' formulti, tam anlayl~stzhkla fels: getiren iradesizligin mul1te em terkibi oldu Her ey tamamms~ da bir onder, bir Cf eksikmi$! Kendisine ef ve onder arayan Mlisltiman Tiirk ~ocugu, eger kendinde kuvvet ve irade varsa, onu tarihte ve topragmm a1tmda bulacaktir $efimiz a ksmszdsr Onu kalbimizde alki$layalun" (Top~u, 2014: 27) Tops:u'nun bu tespitleri yapt:tgl1965 ytuarmdan bugiiniln gens:ligine bakacak olmsak aym ataleti gorebiliriz Gens:likle alakals meselelerde Nurettin Tops:u, ozellikle "bcnligin gcli tirilmesi" mesclesine ehemmiyet gostenni tir Yani gen9 adam, ruhwlda bulw1an!:,rudin farkmda olan ve ta1epkar degil sunan konumda o1mahdtr Bu ylizden 1:naarif sistemimizde de muallim, talebenin benlik rulmnu geli~tirmeli, onun i9indeki gticii kendine gostermelidir Benlik duyguswlwl geli~tirilmesi, iradenin vicdandan soyutlanmas1 manasma gelmemektedir Bireyin kendi gticiintin farkmda olmass ile her ~ey kendi etrafmda doniiyormu~ gibi bir hal i<;:crisinde bulwlidast arasmda ince bir ~;izgi bu1wllllaktadtr Bu <;:izgi ortadan kalktlgmda tncsuliyetin yerini sorumsuzluk almaktadrr Top<;:u bu durumu "asnmtnn boyratli81 olan bi:'utiyet tepkisi" olarak nitelendismi~tir Bu hal, gen'):ligin vazifelerine kar~1 ortaya koydugu i9i bo~ bir duru~tur (Top~u, 2014: 28) Muallim aday1 gens:lerin muallimligin temel $artlarmdan olan "mesuliyet duygusu" na sahip olmak zorunda olduklan bilgisi muallimin vas1tlan ktsnunda tizerinde durulan mese1elerden olmu$ttt Mesuliyet duygusuna sahip olan bir muallimin, talcbesine de hiirriyetin mesuliyetlerimizle bir1ikte var oldugu ger9egini ogretmesi gerekmektedir Vicdanm gosterdigi yolu inkar edip bedenin isteklerilli istikamet belirlemenin biiniyct olmadtg1, vicdammmn ogretilerine kar$1 mesuliyet sahibi olmanuz gerektigi muallim tarafmdan talebeye a~!lanmahdu: Aynca bir muallimin gers:ekle~tirecegi ahlak egitimiode Topt;:u'ya gore ~ocuga ilk once brmnet duyguswlttn stmulmast gerekmektedir Hiirmetle kastedilcn al<;:alma veya kendini inkar etme hali degil, bilakis kar~1ya sevgi ile kar1~1k bir hayranhk duygusuyla yakla~maktsr (Topyu, 2014: 119) Ozellikle ileri$imsizlik sorunu ile <;:tkmaza girdigimiz bugtinlerde birbirine hiirmet eden insanlara her zamankinden daha fazla ihtiyat;: duymaktaylz Htirmet duygusu insanlan zahirde kiit;:lihiyorlarmt~ gibi gostersc de hakikatte biiyiitmcktedir vc insanlann birbirlcrinc kar~t mesafelcrini ortadan kaldmnaktadji Bu noktada muallim adayt gen<;:lik> ycti$tircccgi nesle hiirmet duyguswlu a~tlamah birbirlerine kru ~, sevgi ile egilebilmelerini o{,itetmelidir HiiJmet basamagsm ge9en gen<; nesil -823

15 "merbamet" duyguswm da ogrenecck vc "fedakarltk" degeri ile insanltga hizmet etme a~kmt kajbindc ta~ tyacakttr (Top9u, 2014: 120) Gen~ Muallim Aday -Universite ili ~kis i Muallim adayt gcnci babsc konu olan muallim ahlakt ile donatacak, btitiin bir egitim siircciyle birlikte hi9 ~iiphesiz Hniversite olacakt1r Top~u, iiniversiteleri millj viicudun beyni olarak gonnektedir (Topc;u, 2008: 60) Maarifin bel kcmigi olan muajlim ile onun yeti~tigi miui viicudun bcyni iiniversiteler arasmdaki bag goz oniinde bu1undurulacak olursa iiniversltenin gen9 muallim adaylannm yeti~mesindeki roliinden babsetmek elzcm olmaktadil Oocelikle ~unu belirtrnek gcrekir ki muallirn ahlakmm oncelenmedigi egitim fakultclerinden, beklenen nmallim ordusunun yeti~mesini iimit etrnek elbette hayalden ibaret olacakttr Nurettin Top~u maarif sistcmindclci ana siitunlardan biri olan "mektep" i anlatlrken onun hayattan farklt bir yanmm oldugunu belirtmektedir Mektep ki~iyi 90kluk ic;erisinden birlige ula~tmrken, hayat bireyi 90kluk ic;erisinde dola~tmr Yani bayat ya~amay1, mcktcp ise tarumayt onceler Mektep, maarif sistemi ic;erisinde bu denli onemliyken, cgitim fakiiltcsi stralannda yeti~tirdigirniz gcns:lik kar~tsmda her dersten onlann pratik gayeler elde etmelerini oncelemek, dersi, mektebi ve talebeyi ktstrla~hracak ve ortaya y:inc Topc;u' nun ifadcsiyle "diploma avctst" bir genc;lik c; karacakt:tr MuaJJim aday:i gene; neslin sahip olmast gereken 6zellikleri belirlerken elbette onlan yeti~tiren blitiin bir egitim basamakjan ile birlikte iiniversiteleri de goz ard1 edemeyiz Egitim fakilltelerinde gorev yapan ogretim ilyeleri, kar~1larmdaki gene; muallim adaylarma mektebin niliai amacllllll bireyi mutlujuga ta~iida, kendini ve etrafm1, nihayetinde sonsuzlugu tanunast olarak anlatmadtgt milddet~e her stkt~ttgtmtzda tizerine yiiklcndigimiz "sistem" muallim ycti~tiremeyccek, bu ogretiden mabrum bir ~ekilde atanacak olan diploma avciian ise insan yerine makina iireteceklerdir Top9u bu dururnu somut bir omekle ~oyle izah etmektedir: Su buhanrun yogunla~mast sonucunda gokten yagmur yerine ba~ka $Cylerin dii~mesi akla aykm bir dummdur (Top~u, 2014: 49-50) Oyle de egitim fakiiltelerinin, mektebin amact dt~tna 91karak, yeti~t1rdigi gene; muallim adaymm i$ kaygtsi, dcrs gec;me kaygtsi gib'i birc;ok kaygtlarla etrafjm ku~atmas t, iiniversite egitimi sonucunda beklenen ideal insan yerine aksak vah~an bir malcinarun ortaya 9tkmas1 o denli akla aykmd1r Bugiin maajescf akla aykm olan bu durumu hcp birlikte ya$amaklayjz Mesuliyet duygusu, stkhkla tekrar ettigimiz iizere Top~u 'nun her flfsatta muallimle birlik'te yan yana getirdigi kavramlardand!r Topc;u 'ya gore mcsuliyet iradesi Allab' tan gelir (Topyu, 2008: 23) Oniversite stralannda muallim olmak ic;in yeti~tirilen genc;lige mesuliyet duygusunu a~tlamadan, onu alan bilgisi ile donatmak bu illkenin en biiyiik zenginligini hesapstzca harcamakla e~ degerdedir 824

16 Muallim yeti$tiren hocalar, talebelerine devlet adajllllllll muallimin cmrindc oldugu miiddet9e millerin refah, huzur i<;erisinde ya~ad1g1, muallimin devlet adamu11n bendesi oldugu zaman, toplumun boziildugu dcvirlcli anlatmahd1r (Topyu, 2014: 70) Topyu'nun maadf sistcmindc Milli Egitim Bakanhgt kitap, program, imtihan ve butiin ogretim meselelerinde geri plandadtr ve bunlan yoziimleyecek olan muallimclir Bakanhk sadece maarifi diizenleyici bir cihazdu Bu i~lerin bakanhk tarafmdan tepeden inme bir ~ekilde balledilmesi muallimin ilml ve fikri hiirtiyetinin inldin, bu hiijtiyetin kolele~tiiilmesidir Top<;u'ya gore muallim kendi sistemi i9crisinde blir bjrakilmaltdu (Topyu, 2014: 78) Lakin bu tcspitlerc bugiinden baklid1gmda "hangi mua11im?" sorusw1u sormak dunununday1z Topyu' mm htirriyet sahibi muallim olarak s:izdigi tip, bugiin egit:im fakiiltesi srralarma i~ kayg!sl ile gelen, hocalan tarafmdan ruhlan b'ir kenara itilerek makinele~tidle11, maddi hazlann pe~ine taktlmi~, <;e~it1i kayg larm siiriiklemesi "ile mccbuti olarak o Siralarda oturan kisiliklcr dcgildir Bakanhbn tepeden idarcsine ihtiyac; duymayacak alan muallim, hii1tiyetin mesuliyet duygusw1da barmdjgm1 bilen ornek ki$iliktir Online koyulan kj!aviiz kitabm1 a~arak yeni yontem]er geji~tiren muallim orneginin otesinde kj}ayuz kitab1 bakk1yla ycrine getirenini bulmakta dabi zorlaoacagmllz a$ikardu Bu yiizden egitim fakiiltelerinde yeti~tirilen gen<; muallim adaylanna mesuliyet duygusu a$1lanmadjk9a Topvu'nun bu diistincesi eyleme ge9emeyecek bir fikir olarak kalacaktu Son olarak; ijkogretim, ortaogretim veya lise dlizeyinde yah an bir muallimin mesuliyetlcrinden nastl bahsediyorsak aym ekilde bu muallimleri yeti~tiren tiniversite bocalannm da ag r mesuliyetlerini elite getirmek dmumunday1z Mesele, alan m zm bilgilerini sm1rh saatler i9crisinde gen9 beyinlcre istiflemek ve orada kalmaksa his:bir egitimcinin egitim sistemindcn ~ikayer etmeye hakk1 yoktur Bltgful odalanm1zdan, dersliklerden ~t karken koridorlarda, kantin masalannda, yerlc ke alarunda kar$da$tlgtmtz muallim adayt bir crkek ile muallim adaj1 bir ktzm nahos vaziyetini de burada konu~mak durw11unday1z Bu milletin s:ocuklanm, yani kendi gelecegimizi emaner edecegimiz muallimler nastl bir egitime tabi tutulmaktalar vc alcwdar1 cgitimin oeticelerini takip eden, gerektiginde miidahale eden bir sistem ve sorumluluk sahibi bocalann durumu nedir? Bu noktada Top9u'n'Ull tcspitleri ve <;ozilm oncdsi, iiniversitc bocalannm da vicdani odevleri olmaltdir Bu manzaray1 ve 96ziim yohmu Topyu $U ciimlelerle ifade etmektedjr: "Kendileri!,ribi mektep SJraJannda bulunan bir gcn<; km aldatmakta hem de keodi i9in mlithi$ bir gaddarhk, bir merbametsizlik bulundugunu talebeye anlatmak kolayd1r (:tinkii her gencin aldattiklm ile yannki hayatimtz iffetsiz kadmlarla dolabilir ve bu iffetsizlikjerdcn her bi1i onlan aldatllll$ o1an gen9lerden birisinin <;ocuklanna ana olurlar Buna gcnyler kalplcrinde egcr ~imdiden razt iscler bu yolda yiiriisliuler Yoksa tereddiit ve ~tipheler i<;inde biraz dii iinsiinjer Zira imanm yoju liphedir Bu imamn yolunu, gens:jere telkin -825

17 ettigimiz merhamet ve ~efkat sistemi iciode vizebiliriz" (Topyu, 2014: 195) Gen9lik her a1anda iizerinc hassasiyctle eginilmcsi gcreken bir meseleykcll, bir neslin emanetcisi konwnunda olan gene muallim adaylaona kar~1 sonnnluluklaruruz daha da fazladjt Dniversite s1ralannda omek bir muallimje kar~jla~amayan gencten, ideal nesli yeti~tirmcsini beklemek elbette ki hakstzhk olacaktlr_ Sonu~ Hayatm hemen her noktaswda etkilerini gorebilecegimiz muallim, olumlu ve olumsuz btitiin neticclerin sonrmlulugunu iizerine alml~ ideal insandu Topcu'nun muallime clair eizdigi tablo, yann meslek hayatma atilacak gen9 muallim adaylan ivin birer me~ale niteligindedir Top9u'nun biitfu1 bir kiilliyat1 ile birlikte ozelliklc "Tiirkiye'nin Maarif Davas1" adh eseri egitim fakultesi geneligine okutulmal1, tizerinde tartl~malar geryekle~tirilmelidir Bugtiniin ortaklan ve yannm sahibi gen9leri yeti~tirmeye talip olan gene muallim adaylan, her ~eyden once talebe ahlalu ile ahlaldanmahlardtr Talebenin ta~1mas1 gereken vakar, halkm 6utinde ytiriimesini gerektixmektedir Bu yiizden blitiln gencjik ozclinde muallim adayj gene, iiniversite yerle~kesinden iceri girdikten sonra iilkesi, milleti ve insanhk adma bayu yolda istikamct iizcre olmanm mesuliyetini hissetmek zorundad1r Elbette ki bu zorunluluk, vicdani biikiimlerden kayna8'jm almaktadtr Herkesin ba~mj allp kaemaya yeltendigi, en azmdan buna niyetlcnctigi karma~tk dtinya dlizcninde, sorumlulartn yeni sistemler Uzerindc spekti1asyon1ar yaratmalan insan faktorlinii goz ardj etmeye yol ac;maktadn Topyekiln kurtulu~tm en kestirme yolu Topcu'nun da belirttigi iizere yeni terkipler pe~inde ko~an bir buyiicli gibi sistem aray1~1 ic;erisine girmekte degjl, taharnmiu mektebinden yeti~~ gene; muallirnlcrle mesujiyet sabibi bircylcr yeti~tinnekte aranmahd1r Bunun iein egitim fakiiltesi Slfalarmda gene muallim adayma, tarihimizin muallim cliyle yiicelen parlak donemjeri anlatjlmahdir Hem gene muallim adayt hem de onu yeti~tiren iiniversite hocalan, mesuliyet duygt1sw1un muallimlik mesleginde vazgecilmez bir deger oldugunun fadanda olmal1lardu Topcu'nun iizerinde hassasiyetle durdugu mesuliyet duygtjslldu egitim faktiltesi biinyesinde eah~an her ogretim elemam, yeti~tirecegi gene muallirnlerden once ve daha fazla onemsemelidir Talebcye ak1anltnas1 gereken muallim ahjakt, her ogretirn elcmam ic;in bran~lar tistti ehemmiyettedir Yani her egitim fakiiltesi c;ah~am i9in vazifelerinin geregi ta~1m::tlan gereken ilk duygu muallim ahlaja ile donatllmt~ bir muallim ordusu yeti~tirme derdi olmaljdjr Muhtelifbir mekanda, muhtelif bir vakitte patlattlacak olan can!j bombanm tesirini, mekanm konumu, saatin dw-umu ve bombanm tesirinc gore tic; a~a~ be~ yukan tahmin ctmck miimktindtir Hal boyle iken liyakat basarnaklanndan gec; irilmemi~ bir muallim adaymm ka9 nesli malwedecegioi kestirmek miimktin degildir ilim adanu bajkm ontinde yiiriimek zorunda ise, kayg1lan da halkm kayg1lanrun ontinde olmaljdrr Halk, memlcketin mubtelif yerlerinde patlatllan canll bombalarm endi~esinde ve korkusunda ise ilim adan11 lay1kiyla yeti~tiremedigi her bir gen9 muallim adayt iein uykusuz 826

18 kalmaudtr Muallimlik mesleginin insan fttrattyla da alakast goz oniinde bulundmularak egitim faktijtclerine abnan genylerin ayn bir se9imc tabi rutulmajan maar:ife verilccek onemin gostergelerinden olacakttr 29 Eyliil 2016 tarihinde YOK'te Milli Egitim Bakam fsmet Ytlmaz' m ve Egitim/Egitim Bilimleri FakiiJtelerinin yoneticilcriyle gerycklc~tirilcn toplanttda Milli Egitim Bakaru ve YOK Ba~kam 'nm vermi~ oldugu egitime dair yaptlacak 9ah~malann bilgileri bu noktada iimit vericiclir (Y iiksekogretim Kurulu, 2016 ; Cnn TUrk, 2016) G eryeklc~tirilen bu toplantlda Milli Egitim Bakant ismet Y1lmaz, meslege ahmlarda yaptlacak olan miilakat sistemine deginerek, egitim fakiiltelerine ogrenci alunlannda da bu yontcmin uygulanmas1 gercktigine clair go1ii~lerini beyan etmi~tir YOK Ba~kant Prof Dr Yekta Sara9 ise egitim fakiiltelerioe ahmlarda belli bir taban puam ve ba~an stralamasmm getirilmesine dair ya!j~malan ba~latml~ olduklanm bu toplant1da beyan ctmi~tir Attlan tiim bu ad tmlar her ne kadar ge9 kalmmt~ vericidir Aynca Milli Egitim BakanJtgl' nm alml~ olsa da yerindedir ve gelecegimiz adma ilmit oldugu karar gcregi, meslege yeni ba~layacak muallimlere mtilakat uygulamasmm getirilmesi sevindiricidir Btl uygulamanlll liyakati on planda tutan bir ses;ime dayanmast elzemdir Omit edilen odur ki bu yeni sistemle almacak muallimler maarifin 91tasmt daha da yiikscklere 9tkaracakttr Son olarak, unutulmamahdtr ki ahhikm oncelenmecligi bir maarif sisteminde bilgi yiikten ibarettir Kaynak~a CW11hurba~kanllg KiiJtlir ve Sanat Biiyiik Odulleri (2014, Arallk 3) Eyliil 29, 2016 tarihinde Ttirkiye Cumhuriyeti Cwnhu rba~kanh f,rt: adresinden ahndt Ogretim Yli1 Yiiksekogretim istatistikleri ( ) Eyliil 28, 2016 tarihlnde Yilksckogretim Kurulu: adresindcn almdt Egitim Htkiilteleri is;in raban puan uygulamast geliyor (2016, Eyliil 29) Eyltil 30, 2016 tarihinde Cnn TUrk: kcom/video/turkiye/egitim-fakultelcri-icin-taban-puaouygulamasi-gejiyor adresinden ahnd1 Milli Egitim Bakam ismet Ytlmaz'm Katlluruyla Egitim/Egitim Bilirnleri Fakultesi Y oneticileriyle Toplann Gers;ekle~tirildi (20 16, Eyliil 29) Eyhil 30, 2016 tarihinde Yiiksckogretirn Kurulu: adrcsinden almd1 Ayvcrdi, S (2015) Milll Kiiltiir Mes'cleleri ve MaarifDavamtz i stanbul: Kubbealtt Ne~riyal Ba$gi~ A F (2013) Genylerle Ba$ba~a istanbul: Knbbealt1 Ne~riyat Bilgic, E (1986) MaarifDavam1z istanblli: Bogazici Yaymlan Birgiil, M (2013) irade Hareket isyan-nurettin Topcu'mtn Ente1ektiiel Biyografisi I istanbul: Dergah Y ayrnlarr Giindiiz, M (2015, Kl~) Muhafazakar-Modcrnist Bir Cumhwiyct Aydmt: Nurettin Top<;u'nmt Egitim Gotii~leri Kalem Egitim ve insan Bilimleri Dergisi,

19 l~1k, E (1992) Nurcttin Top~u ve DiuAdamlan Nurettin Topcu 1 ya Armagan (s 174) icinde istanbul: Dergah Yaymlan Kara, i (2013) Sozii Dilde Hayali Gozdc istanbul Dcrgab YaymJan Mtiftiioglu, F (2004) Maarif Meseleleri-Felsefi Esaslar-Tfu:ihi Perspektif-Mevcut Durum vc Aylan <;oziim Teklitleri 1stanbul: Omken Yaymlan Okay, 0 (1992) Ogretmcn vc Egitimci Olarak Nurettin Topyu Nurettin Topcu'ya Annagan is;inde istanbul: Dergah Yaymlan Safa, P (2003) Egitim Gen9lik Oniversite ilstanbul: Oruken Yaymlan Topcu, N (2007) Yannki Tlirkiye istanbul: Dergah Yaymlan Top~u, N (2008) AbJak Nizarmlstanbul: Dergah Yaymlan Top~u, N (2014) Tiirkiye'nin Maarif Davas1 istanbul: Dergab YaymJar1 Turban~ M (1958) Garphla~mamn Neresindeyiz? istanbul: Tiirkiye Yaymevi 828

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Argumentative Essay Nasıl Yazılır?

Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Argumentative Essay Nasıl Yazılır? Hüseyin Demirtaş Dersimiz: o Argumentative Essay o Format o Thesis o Örnek yazı Military service Outline Many countries have a professional army yet there is compulsory

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan

BUGONKO YAZILARI. Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk Fiyasko. Hani verdigin sozler? Ilan YAVUZ DONAT BUGONKO Vatan ie;in TOrk'On akh... Nal topladtk YAZILARI Hani verdigin sozler? Ilan Vatan h;in Gazetelerde tam sayfa "Bir iiniyersitenin ilamm" gordok ve... Orhan Veli'nin "Vatan i.;in" ~iirini

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İSLAMİYETİN KABÜLÜNDEN SONRAKİ EĞİTİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE

İSLAMİYETİN KABÜLÜNDEN SONRAKİ EĞİTİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE İSLAMİYETİN KABÜLÜNDEN SONRAKİ EĞİTİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Türk toplumlarında ilk kez medrese denen eğitim

Detaylı

HLM ye göre İÇ HUZURU

HLM ye göre İÇ HUZURU HLM ye göre İÇ HUZURU 1 Dr. Ö. Üyesi Hayrullah Yazar Saü Helal Yaşam Tıbbı Öğrenci Topluluğu 1439/2018 helallifemedicine.com helallifemedicine.org helalyasamtibbi.com helallifemedicine@gmail.com Not: Sunumdaki

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır.

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır. SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan anlamlı bir bütündür. Sistemler, çevrelerinden girdiler

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI / Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 15:00 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

Prof. Dr. HiisameddiiiERDEM. Konya- 1996

Prof. Dr. HiisameddiiiERDEM. Konya- 1996 Prof. Dr. HiisameddiiiERDEM Selcuk Universitesi Ogretim llahiyat Fakiiltesi Uyesi Konya- 1996 ' : : 1'I~ i ONSOZ BU KiTABIN BUTUN YA YIN HAKLARI YAZARINA AiTTiR. Hi~BiR $EKiLDE ~OGAL TILAMAZ, KOPY A EDiLEMEZ.

Detaylı

SAMSUN : AV. ISMAIL M6TIN TA^KIN- Use Cad No:44 Alacam/Sarnsun : Tuketicinin Hakcm Kurulu JCaranna itirazi

SAMSUN : AV. ISMAIL M6TIN TA^KIN- Use Cad No:44 Alacam/Sarnsun : Tuketicinin Hakcm Kurulu JCaranna itirazi T.C. AJLACAM ASUYE HUKOK MAHKEMESI (TUKETICI MAHKEMESISIFATIYLA) ESAS NO KARAR NO HAKIM KATIP DAVACl VEKILI DAVALI VEKJLI DAVA ;20lO/279Esas : 2011/16 GEREK

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazileri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazileri ziyaret etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gazileri ziyaret etti Erbaş, "Bizim bu mücadele ruhumuz böyle sürdüğü müddetçe hiçbir güç bu milleti mağlup edemeyecektir. Her zaman biz galip olacağız. Yeter ki bu inanç,

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Gida ve Kontrol GencI Mudiirliigii Sayi : B. 12.0.GKG.0.08.02.00/320-04.06 31.07.2012* 2 6 5 1 1 Konu : Sinav Takvimi ve Sinav Uygulamasi Bilindigi iizere bitki koruma urunlerinin, toptan ve perakende

Detaylı

OKULLARINA ÖGRETMEN YETışTİRME. SORUNU. Yard ~. Dr. MustafaYILMAN (*)

OKULLARINA ÖGRETMEN YETışTİRME. SORUNU. Yard ~. Dr. MustafaYILMAN (*) İLKÖGRETİM OKULLARINA ÖGRETMEN YETışTİRME SORUNU Yard ~ Dr MustafaYILMAN (*) 1461973 tarihindekabu edilen 1739 sayılı Milli EgitimTemel Kanunu'nda "Temelegitim" iken, bu kavram 1661983 tarihli 2842 sayılı

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır.

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır. Necip Fazık Kısakürek in gençliğe hitabındaki aynı manadır yazımın başlığında ki kim var? 'Kim var? ' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım! ' cevabını verici, her ferdi 'benim

Detaylı

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden T.C. YUKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI Say1 :73112577-4~5 Konu : Sigaramn Zararlan Universiteler Aras1 Miizikli (Komedi) Tarzmda Oyun Y azma Yan~mas1 ~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden 22.04.2013-20396 No)

Detaylı

Toplum olarak biraz fazla mı televizyon seyrediyoruz? Bunun sebepleri nelerdir?

Toplum olarak biraz fazla mı televizyon seyrediyoruz? Bunun sebepleri nelerdir? Televizyon kültürü hayatımıza girdi gireli, toplumuzun genetik kodlarında ciddi hasarlar meydana geldi. Bugün, televizyon, değerlerimize ait hiçbir şey bırakmamacasına büyük bir yıkım gerçekleştiriyor.

Detaylı

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r

w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r w w w. b e z m i a l e m. e d u. t r Dünden Bugüne... Yıl 1843 Osmanlı Padişahı II.Mahmut un eşi ve Padişah Abdülmecit in annesi Bezmiâlem Valide Sultan, bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, İncelikler

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

kar;a bir isyan ba~latml~lar ve isyan tapmagm Ylkllmasl ile sonuc;:lanml~tj. Bu isyanm neticesinde, onlann M.S. 73 Yllmda Masada'da ugradjl

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com

Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com Stres Azaltma ve Motivasyon Taylan Özgür Demirkaya www.taylandemirkaya.com Bugün ne anlatacağız? Stres; nedenleri, sonuçları Stresle başedebilme yolları:içsel motivasyon STRES Nedir? Canlı organizmasında

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Mücahit Soyad: Türk TC Kimlik No: 38996099036 Uyruk: T.C Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Pendik Doğum Tarihi: 04/09/1996 Telefon: 534 723 6834 Eposta Adresi: trkmcht@gmail.com

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı

T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı A ^ T.C. M İLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı Sayı : 79031618-121.02-E. 18269567 Konu : Kurul Kararı 01.11.2017 GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: a) Hayat Boyu Öğrenm e Genel M üdürlüğünün

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

TEMEİ, ESER II II II

TEMEİ, ESER II II II 1000 TEMEİ, ESER II II II v r 6n ıztj BEHÇET K E M A L Ç A Ğ L A R MALAZGİRT ZAFERİNDEN İSTANBUL FETHİNE (Dört destan) BİRİNCİ BASILIŞ DEVLET KİTAPLARI MİLLİ EĞİTİM BASIMEVİ _ İSTANBUL 1971 1000 TEM EL

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

TURKiYE VE A VRUPA BiRLiGi'NE VYE BAZI ULKELERiN EGiTiM YAPILARI VE YONETiMLERi A<;ISINDAN KAR~ILA~TIRILMASI

TURKiYE VE A VRUPA BiRLiGi'NE VYE BAZI ULKELERiN EGiTiM YAPILARI VE YONETiMLERi A<;ISINDAN KAR~ILA~TIRILMASI AVRUPA ARA9TIRMALARI DERGISI Cilt 16 Say1: 1-2 2008 TURKiYE VE A VRUPA BiRLiGi'NE VYE BAZI ULKELERiN EGiTiM YAPILARI VE YONETiMLERi A

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU

AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU AYDIN MiLL} EGiTiMMUnURLUGU ve OKAN UNiVERSiTESi LisANSUSTU EGiTiM PROGRAMI isbirligi PROTOKOLU Protokoliin Konusu Maddel Bu protokol, Aydm Milli Egitim Mlidiirlligii ile Olean Dniversitesi arasmda lisanslistli

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016

BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016 BETİM ULUSLARARASI SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ AKADEMİSİ 2016 Hasekisultan Mh Topçu Emin Bey Çıkmazı 4 Fatih İstanbul 0212 632 0369 0212 632 0328 betim.org.tr usap@hayatvakfi.org.tr HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi

İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Fen ve Teknoloji Program ve Planlama Dersi Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları 1. Ataturk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Ataturk milliyetciliğine

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri

Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri (7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri - Sakarya 2016) EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Abdullah İNCE EDİTÖR YARDIMCISI Arş. Gör. Kübra

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ /1322;

ÖZGEÇMİŞ /1322; ÖZGEÇMİŞ rege@ankara.edu.tr +90 312-2126800/1322; +90 312 221 01 91 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programını Okulöncesi

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI

GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İstanbul 2018 GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 7 ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI...11 KULLUK VE SORUMLULUK BİLİNCİ... 13 KAVRAMLAR... 21 PEYGAMBERLER TARİHİ... 31 SİYER-İ NEBİ... 41 TEFSİR (KUR

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bir Ensar Neşriyat

Detaylı

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ÜNYE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN DÖNEMİ VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 27.06.2014 CUMA NAMAZ VE ÖNEMİ İBRAHİM TOPAL CEZAEVİ VAİZİ MERKEZ ORTA CAMİİ CUMA ÖNCESİ OSMAN ŞAHİN EMEKLİ MÜFTÜ MERKEZ BÜYÜK CAMİ CUMA ÖNCESİ KENAN CEBECİ ÖĞRETMEN MERKEZ BÜYÜK CAMİ YATSI ÖNCESİ 28.06.2014

Detaylı

Necdet Subaşı kimdir?

Necdet Subaşı kimdir? On5yirmi5.com Necdet Subaşı kimdir? Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Başbakan Başdanışmanlığına getirilen Necdet Subaşı kimdir? Yayın Tarihi : 5 Ocak 2016 Salı (oluşturma : 6/18/2016) 1961 yılında Artvin

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

17. SAYI. kasım 2016 EXPO 2016 ANTALYA

17. SAYI. kasım 2016 EXPO 2016 ANTALYA kasım 2016 17. SAYI EXPO 2016 ANTALYA Dünya nın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Expo Fuarı ü l k e m i z d e i l k d e f a 23 Nisan 30 Ekim 2016 tarihleri arasında Çiçek ve Çocuk temasıyla

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: ŞEHMUS Soyad: ERKAN TC Kimlik No: 51121519308 Uyruk: TC Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: KONAK Doğum Tarihi: 22/03/1994 Telefon: 05070927799 Eposta Adresi: shms.erkan@gmail.com

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru TAKDİM Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla Sevgili anne ve babalar; Çocuklarım henüz daha küçük, ergenlik yaşına

Detaylı

1974-1999 2001-2005 2006-2014

1974-1999 2001-2005 2006-2014 CV 02.06.2014 1. Adi Soyad1 2. Dogum Tarihi 3. Unvam 4. Ogrenim Durumu : Ay~e Can Baysal : 17.10.1945 : Profesor Doktor Derece Alan Universite Li sans i ~le tme Middlesex University Y.Lisans i ~letme Bogazic;:i

Detaylı

Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 : Bağcılar İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel:0212 4463858 Faks:0212 4463880

Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 : Bağcılar İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel:0212 4463858 Faks:0212 4463880 EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / EDIP [] 13.04.2015 18:07:23 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Mahmutbey Merkez Mh.Taşocağı cd. No:5 : Bağcılar İstanbul Telefon ve Faks Numarası

Detaylı

OZEL OGRENCI YONERGESI. BIRINCi BOLLTM Ama^, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

OZEL OGRENCI YONERGESI. BIRINCi BOLLTM Ama^, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar D tz C E iin iv ER SITESi OZEL OGRENCI YONERGESI BIRINCi BOLLTM Ama^, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Ama? ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yonergenin amaci Diizce TJniversitesi ne bagli akademik birimlerin on lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

Başlangıç tarihi :15.01.2015

Başlangıç tarihi :15.01.2015 ANKAÇED ÇEVRE DAN. MÜHENDĐSLĐK PLAN. ĐNŞ. LTD. ŞTĐ. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: AHMET ENES Soyad: BAŞKAYA TC Kimlik No: 65950093052 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İSTANBUL Doğum Tarihi: 10/04/1995 Telefon: 5346552122 Eposta Adresi:

Detaylı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLUGUNE

KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLUGUNE T.C. ATATORK K0LT0R, DiL VE TARiH YOKSEK KURUMU ATATORK ARA~TIRMA MERKEZiBA~KANLIGJ Bilimsel ~ah~malar Miidilrliigil Say1 Konu 30200866-051.01-2132 Kongre duyurusu hie 15/08/2013.. '.... KAFKAS ONiVERSiTESi

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Mustafa Soyad: Yeten TC Kimlik No: 30787249774 Uyruk: T.C Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İnegöl Doğum Tarihi: 21/04/1996 Telefon: 05300767533 Eposta Adresi: mustafayeten@hotmail.com

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı