BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010

2 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği, kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ihtiyacı söz konusu olmuģtur. Bunun sonucu olarak hazırlanan faaliyetlerimiz ve projelerimiz sorumlu olan birimlerin ilgili olduğu kanun ve yönetmelik çerçevesinde önceliklerine göre planlanmıģ olup, idari ve mali kaynaklarımız ilgili kanunlar ve yönetmeliklerin hükümlerine göre kullanılacaktır. Üniversitemize ait tüm birimlerin Bilgi teknolojileri konularındaki ihtiyaçlarının güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak karģılanmasını sağlamak için çalıģmak öncelikli amacımızdır. I. GENEL BĠLGĠLER I. 1. Misyon ve Vizyon I.1. 1 Misyon BaĢkanlığımızın misyonu; Üniversitemizin ağ, yazılım ve donanım gereksinimlerini karģılayarak biliģim alanında ihtiyaçları olan hizmeti en geliģmiģ teknolojileri ve uluslararası standartları kullanmak suretiyle hızlı ve kesintisiz olarak gerçekleģtirmek, öğrencilerimizin eğitimine ve akademisyenlerimizin bilimsel çalıģmalarına bu alanda tam ve eksiksiz katkı sağlamak, ayrıca idari birimlerin iģ gerçekleģtirme süreçlerine aynı yolla destek sağlamaktır.

3 I Vizyon BaĢkanlığımızın vizyonu; misyonumuzda belirtilen hizmetleri artan bir verimlilikte gerçekleģtirmenin yanı sıra tüm dünyada uygulanması muhtemel en geliģmiģ teknolojileri Üniversitemize kazandırmak suretiyle sunacağımız hizmet kalitesini arttırmak ve eğitim, uygulama ve araģtırma etkinliklerinde Üniversitemize katkı sağlayacak ve toplam kalitesini artırarak kurumumuzu alanında öncü konuma yükseltecek projeler üretmek konuya iliģkin uygulamaları hayata geçirmektir. I. 2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar BaĢkanlığımız,Üniversitenin bilgisayar, Ağ ve iletiģim hizmetlerini yürüten idari icra birimi olup kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalıģır. Bingöl Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı (BÜBĠDB), 2007 yılında faaliyetine baģlamıģtır. Bingöl Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı genelde çözümlerini açık kod ile üretilen projeler (Open Source Projects) ile çözmektedir. Kullanılan tüm sunucu yazılımları bu yöntem ile sadece donanım maliyeti verilerek kullanılabilmektedir. BaĢkanlığımız çalıģmalarını, Bingöl Üniversitesi'ni iyi yönetilen bir e- üniversite haline getirecek projeler üretmek üzere planlamaktadır. Yapılan çalıģmaların tamamı merkezi bilgi sistemine eklenerek e-üniversite projesi geniģletilmektedir. BaĢkanlık en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalıģmalarında optimum yarar sağlayacak Ģekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. YaklaĢık öğrenci ve 600 personele en son biliģim teknolojilerini kullanarak çağdaģ hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane eriģimi, sunucu,yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. BaĢkanlığımız sorumluluğunda sunulan Ġnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dıģına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleģtirdiğimiz yazılım, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, Ġdari iģleyiģin Ģeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır.

4 Hizmet sunumunda kaliteyi ve verimi arttırmak amacıyla yürütülen faaliyetlerimiz ana hatları ile Ģunlardır; Bilgisayarların kurulum ve sağlıklı çalıģmalarını temin etmek Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuģ biçimde düzenlenerek hizmete sunulması Akademik ve idari iģlemlerde yazılımlar aracılığıyla ve teknolojik aygıtlardan yararlanarak olabildiğince verimli hizmet sunumu Üniversitemiz ve öğrenci ile personelin dıģ dünyaya açılımı anlamında web sayfaları tasarımları ve e-posta iģlemlerini sağlıklı ve kesintisiz yürütmek Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak Akademik birimlere gerekli olduğunda konumuzla ilgili teknik ve idari destek sağlamak Teknoloji ve uygulamada örnek birim olarak gerek üniversiteler gerek birimler arasında ilkleri uygulamak. Üniversite iģleyiģi ile karar verme mekanizmalarına Ģeffaflık ve hız kazandırmak Öğrenci ve personele yerleģke hayatını kolaylaģtıracak önlemler almak bu amaçla proje ve uygulamalar gerçekleģtirmek Kamu ve özel kurum ve kuruluģlarla iģbirliği içinde olmak, yerli ve yabancı kaynaklardan günceli takip etmek. I. 3. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler BaĢkanlığımız,Üniversitenin bilgisayar, Ağ ve iletiģim hizmetlerini yürüten idari icra birimi olup kurum organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalıģır.

5 Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı, Rektörlük Merkez binası 1. Katında ve Ziraat Fakültesi alt katında bulunmaktadır. Bingöl Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı (BÜBĠDB), 2007 yılında faaliyetine baģlamıģtır. Bingöl Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı genelde çözümlerini açık kod ile üretilen projeler (Open Source Projects) ile çözmektedir. Kullanılan tüm sunucu yazılımları bu yöntem ile sadece donanım maliyeti verilerek kullanılabilmektedir. BaĢkanlığımız çalıģmalarını, Bingöl Üniversitesi'ni iyi yönetilen bir e- üniversite haline getirecek projeler üretmek üzere planlamaktadır. Yapılan çalıģmaların tamamı merkezi bilgi sistemine eklenerek e-üniversite projesi geniģletilmektedir. BaĢkanlık en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalıģmalarında optimum yarar sağlayacak Ģekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. YaklaĢık öğrenci ve 600 personele en son biliģim teknolojilerini kullanarak çağdaģ hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane eriģimi, sunucu,yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır. BaĢkanlığımız sorumluluğunda sunulan Ġnternet ve web hizmetleri ile Üniversitemizin yurt içi ve dıģına tanıtımı en olgun düzeyde sağlanmakta gerçekleģtirdiğimiz yazılım, bakım ve teknik servis hizmetleri ile Üniversitemiz ve devlet bütçesinde önemli oranda tasarruf sağlarken, Ġdari iģleyiģin Ģeffaf ve düzenli olmasına da büyük katkı sağlamaktadır.

6 I. 4. BaĢkanlık Organizasyon ġeması Daire BaĢkanı Yazılım ve WEB Tasarım Grubu Ağ ve Sistem Yönetimi Grubu Teknik Servis Grubu I. 5.BaĢkanlık Birimleri I Yazılım ve WEB Tasarım Grubu Bilgi sistemleri ve üniversite kapsamında yeni bileģenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar ve Daire BaĢkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin/düzeltmelerinin /güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlamasını yapmak. Program için gerekli veritabanı analizini ve tasarımını standartlara uygun hale getirmek. Programı kullanacak kiģilere gerekli eğitimi vermek. Kurumun ihtiyacı olan program kodlarını yazmak ihtiyacı olan yazılımları geliģtirmek. Kurum bünyesinde kullanılmasını sağlamak. Veritabanından istenilen verileri, gerekli istatistiki raporları hazırlamak, sunmak.

7 Verilen yazılım projelerinin analizini yapmak, iģ akıģını çıkarmak, gerekli verileri toplamak, raporunu hazırlamak, sunmak. Daha yeni teknojiler kullanan, daha hızlı, daha güvenlikli yazılımlar için teknolojiyi takip etmek, araģtırmalar yapmak ve bu doğrultuda yazılımları güncellemek. Üniversite Akademik ve idari birimlerin talepleri ve birim iģ planları doğrultusunda web sayfaların tasarlanması ve güncellenmesi. Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermek üzere web hizmeti verecek yazılımların tasarlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi. Bingöl Üniversitesi anasayfa tasarımı ve güncellemelerini yapmak. Üniversitedeki diğer birimlere gerekli durumlarda web tasarım desteği vermek. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığınca geliģtirilen yazılımların arayüz tasarımlarını yaparak katkı sağlamaktır. I Ağ ve Sistem Yönetim Grubu Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliģtirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi. Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluģturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi. Ġnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması. Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluģan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması. Kampüslere yeterli hız ve bant geniģliğinde, kesintisiz internet eriģiminin sağlanması, sanal ağlar oluģturularak internet trafiğinin optimize edilmesi. IP adreslerinin organizasyonu ve ağ güvenliğinin sağlanması.

8 Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması,yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araģtırmalar yapılması. Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması gibi benzeri görevleri yürütürler. Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım, ve sistem/fiziksel kurulumunu yapmak. Sistem Yönetimi Servisine ait mekanların emniyetini, tertip ve düzenini sağlamak Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların periyodik olarak yedeklerini almak. Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl çalıģacağı konusunda donanımsal ve yazılımsal araģtırma ve testler yapmak. Sistem Yönetimi Servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların üst düzey güvenliğini sağlamak. Sunucular, iģletim sistemleri, güvenlik vb. konularda sürekli araģtırma yapmak, çözümler aramak, bu konular ile ilgili bilgileri servis personeline aktarmak, uygun çözümleri sisteme uyarlamak. Periyodik olarak sunucuları ve verilen servisleri kontrol etmek, sorun halinde en kısa sürede müdahale etmek. Kurumun network yapısının aktif /çalıģır olmasını sağlamak. Kurum ve birim içinde oluģan sistem arızalarını gidermek. E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması. Web server database'leri ve genel kullanıcı database'leri yönetmek, Web alanları FTP hesaplarının yönetmek, DNS (Alan adı ) düzenlemek ve kontrol etmek. E-posta hesapları (bingol.edu.tr uzantılı) sağlamak,. Firewall (Güvenlik) politikalarının belirlemek ve uygulamakla görevlidirler. I. 5.3.Teknik Servis Grubu

9 Tüm birimler ve personelimizin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletiģimi konusunda yaģadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmekle görevlidir. Elektronik aygıtların bakım iģlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virus koruma, büro teknik destek v. b. iģlemleri ile sahip olunan imkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım iģlerini de yürütür. Ayrıca yeni alınan Bilgisayar, Notebook, Yazıcıların da kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, Ağ yapısı içinde Ġç IP dağıtımını yapmak ve düzenlemekle görevlidirler. II. FAALĠYETLERĠMĠZ II. 1. WEB HĠZMETLERĠ Bingöl Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Merkezi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Fen Bilimleri Enstitüsü Proje Birimi ERASMUS/LLP FARABĠ DeğiĢim Programı Özürlü Öğrenci Birimi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi II. 2. OTOMASYON HĠZMETLERĠ Öğrenci ĠĢleri (Devam Ediyor)

10 Personel Kütüphane ÖSYM Ders Programı II. 3. AĞ SĠSTEMLERĠ KURULUMU Sistem Kurulumu (Rektörlük ve ) Kablosuz Ağ Kurulumu II. 4. LABORATUVAR KURULUMU Bilgisayar Laboratuvarı (4 Adet) Uzaktan Eğitim Sınıfı II. 5. MAĠL GRUPLARI Yönetim Senato Ziraat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Meslek Yüksek Okulu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi II. 6. DĠĞER HĠZMETLER Santral Kontrol-Konfigürasyon ve Raporlama Personel ve Öğrenci Kimlik Basım Faaliyetleri

11 Kullanıcı Bilgisayarlarına Antivirüs Kurulumu Güvenlik izleme merkezi Personel Takip sistemi III. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNTERNET KULLANIM ĠSTATĠSTĠKLERĠ Üniversitemizin 10 Mbps olan internet erişim hızı 2010 yılı için 20 Mbps olarak arttırılmıştır. Burada görülen istatistikler UlakNet Ana yönlendiriciler üzerindeki ATM arayüzlerden alınmaktadır. Yeşil renk UlakNet'ten Kullanıcıya doğru giden trafiği gösterir. Mavi renk ise Kullanıcıdan UlakNet'e doğru giden trafiği göstermektedir. Günlük Grafik Haftalık Grafik

12 Aylık Grafik 2 Yıllık Grafik IV. AMAÇ ve HEDEFLER Faaliyet Raporunun I. GENEL BĠLGĠLER bölümünde Misyon ve Vizyon bölümünde yer alan tanımlara paralel olarak kurumsal iģ verimliliği konusunda da çalıģmalar yürütülmektedir. BaĢkanlığımızın öncelik verdiği amaç ve hedefler: BĠDB nin kaynak verimliliği sağlayan bir birim olması. Parasal, zaman ve fiziki (mekan, donanım, sunucu v. b. kullanımı) kaynaklarda optimum kullanım sağlanması. Dairemiz sistem salonunda bulunan cihazlarımızın ve salonun teknolojik geliģmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak. Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar yazılımlarını üretmek ve güncellemek.

13 BiliĢim Güvenliği ile ilgili Kullanıcı Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikası hazırlamak, KiĢisel BiliĢim Güvenliği, Korunma Yöntemleri, TCK nın BiliĢim Güvenliği Yasaları ve Sorumluluklarımız, Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri içerikli bilinçlendirme etkinlikleri düzenlemek, Kampus Genelinde kötü amaçlı yazılımların (virüs, trojen, solucan, turuva atı vb. ) bulaģmıģ olduğu bilgisayarların tespiti. Üniversitemiz tüm birimlerine WEB hizmeti sunmak, Kurumsal web sayfası Ģablonlarının tasarım ve alt yapısının kurularak web sayfalarının hazırlanması için kullanıcılara gerekli kolaylığı sağlamak, Üniversitede kullanılan biliģim sistemlerinin tespit ve geliģtirilmesindeki katkı payımızı arttırmak. Mevcut hizmetlerimizin, kullanıcıların değiģen ihtiyaçlarına ve teknolojik geliģmelere göre iyileģtirilmesi. Hizmetlerimizden yararlanan kullanıcıların servislerimizden yararlanma oranını üst düzeye çıkarmak. Açık kaynak kodlu yazılım kullanımını yaygınlaģtırmak. BaĢkanlık personelinin mesleki yeterlilik seminer ve eğitimlerine katılımını sağlamak. Sürekli geliģen teknolojik, mesleki, sosyal ve çevre koģulları nedeniyle zaman içerisinde hizmet açısından yetersiz duruma düģmemek amacıyla personelimizi amaca yönelik seminer ve kurslara göndermek.