ALKÜ EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ EKO 303 EKONOMETRİ I ALIŞTIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALKÜ EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ EKO 303 EKONOMETRİ I ALIŞTIRMALAR"

Transkript

1 ALKÜ EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ EKO 303 EKONOMETRİ I ALIŞTIRMALAR

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Aşağıda tablo içinde gösterilen veri setine göre 1-9 aralığındaki soruları cevaplayınız. (X (Gelir*1000TL) bağımsız değişkeninin Y (Gider*1000TL) bağımlı değişkenine olan etkisini gösteren doğrusal regresyon modeline göre sorular cevaplandırılacaktır.) Y(Tüketim) X (Gelir) Y Y X X (Y Y ) 2 (X X ) 2 (Y Y )( X X ) X 2 Y e= Y Y e 2 = (Y Y ) 2 Kaynak Kareler toplamı (SS) Serbestlik derecesi (df) Ortalama Kareler Top (MS) F Regresyon Hata (kalıntı) Toplam 1. Regresyon modelinin β 1 değeri nedir? a b c. 1 d. 2 e Bulunan model için tahminin standart hatası değeri nedir? a b c d e Bulunan modele göre aylık geliri 3000 TL olan birinin aylık giderinin tahmini değeri nedir? a.6000tl b. 5000TL c.4000tl d.4500tl e Örneklem boyutlarının 10 olduğu tek değişkenli basit regresyon modeli Y = X 1 olup r 2 = 0.88 olarak bulunmuştur. Modele yeni değişkenler eklenerek Y = X X X 3 modeli oluşturulmuş ve r 2 = 0.96 hesaplanmıştır. Bu yeni değişkenlerin modelde gerekli olup olmadığına karar verme testinin test istatistik değeri (F-değeri) nedir? a. 6 b. 5 c. 4 d.4.5 e Modelin düzeltilmiş belirlilik katsayısı (r 2 ) değeri nedir? a b c d e Modelin çoklu r değeri nedir? a b c d e Topluca anlamlılık testi (F-testi / ANOVA) yapıldığında hesaplanan test istatistik değeri (F-değeri) nedir? a b c d e Modelin belirlilik katsayısı (r 2 ) değeri nedir? a b c d e Aşağıdakilerden hangisi En Küçük Kareler yönteminin varsayımlarından değildir? a. Hata teriminin ortalaması sıfırdır. b.hata terimi deterministik (stokastik olmayan) bir değişkendir. c. Hata terimi normal dağılımlıdır. d. Hata terimi sabit varyanslıdır. (homoskedastisite) 10. β 1 parametresinin standart hatası nedir? a b c d e Regresyon eşitliğinin β 1 parametresinin %95 güven aralığındaki en yüksek değeri nedir? (NOT: Kritik değer t tablo = t (3) = 3.18 dir.) a b c d e Doğrusal regresyon modelinin hata terimlerinin ortalaması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a. Hata terimlerinin ortalaması hesaplanamaz. b. Hata terimlerinin ortalaması değişkendir. c. Hata terimlerinin ortalaması sıfırdan farklıdır. d. Hata terimlerinin ortalaması sıfırdır. e. Hata terimlerinin ortalaması pozitif bir değerdir. 10

11 yılları için ABD deki benzin tüketimine ilişkin çoklu regresyon modelini ele alalım. Y i = X 1i + 4.6X 2i 6.7X 3i X 4i + u i Burada, Y = ABD deki toplam benzin tüketimini X 1 = Benzin fiyat endeksini X 2 = Yeni araba fiyat endeksini X 3 = Toplu taşıma fiyat endeksini X 4 = Kişi başına düşen geliri göstermektedir. Buna göre benzin fiyat endeksinin benzin tüketimi üzerindeki etkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a. Benzin fiyat endeksindeki değişimin benzin tüketimi üzerinde etkisi yoktur. b. Benzin fiyat endeksinde ile benzin tüketimi arasında pozitif bir ilişki vardır. c. Benzin fiyat endeksindeki 1$ artış talebi 12 litre azaltmaktadır. d. Benzin fiyat endeksindeki 1$ artış talebi 12 litre arttırmaktadır. 17. Esneklik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Değişkenlerin birinde meydana gelen yüzde bir değişmenin diğerinde yüzde kaçlık bir değişime yol açtığını gösterir. b. Bağımsız değişkende meydana gelen bir birimlik değişimin bağımlı değişkende neden olduğu değişimi gösterir. c. Bir birimlik üretimin toplam gelirdeki değişimini gösterir. d. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerden birine göre kısmi türevinin verdiği değere yani eğime eşittir. 14. Belirlilik katsayısı (r 2 ) değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi gösterir. b. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini gösterir. c. Bağımlı değişkendeki değişimin ne kadarının bağımlı değişkendeki değişimden kaynaklandığının yüzde olarak gösterir. d. Bağımsız değişkenin varyansının bağımlı değişken varyansındaki etkisini gösterir. 15. Chow Testi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a. Yapısal değişmeleri anlamak için kullanılır. b. Regresyon modelinin örneklem değiştikçe farklılaşıp farklılaşmadığını test eder. c. Zaman serilerinden dönemsel farklılıkları tespit etmek için kullanılır. d. Örneklemler arası farklılığın hangi regresyon katsayısından kaynaklandığını belirtir. 18. Regresyon modelinde değişkenlerden biri aritmetik diğeri geometrik bir diziliş gösteriyorsa aşağıdaki fonksiyonel biçimlerden hangisi kullanılır? a. Doğrusal Biçim b. Çok terimli biçim c. Yarı-logaritmik biçim d. Tam logaritmik biçim e. Ters biçim 16. Aşağıdakilerden hangisi korelasyon analizi ile regresyon analizi arasındaki farkı kısaca açıklar? a. Korelasyon analizinde değişkenler arası ilişkiler incelenirken, diğer yanda regresyon analizinde ise; bir değişkenin değişiminde diğer değişkenlerin etkisi incelenir. b. Korelasyon analizinde değişkenler arası sebep-sonuç ilişkisi incelenirken, diğer yanda regresyon analizinde ise; bir değişkenin değişiminde diğer değişkenlerin etkisi incelenir c. Korelasyon analizinde değişkenler arası sebep-sonuç ilişkisi incelenirken, diğer yanda regresyon analizinde ise; değişkenler arası ilişkiler incelenir. d. Regresyon analizi iki veya daha çok değişken arasında ilişkinin varlığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü incelerken, korelasyon analizinde değişkenler arası sebep-sonuç ilişkisi inceler. 19. Aşağıdakilerden hangisi regresyon modelinin ters fonksiyonel biçimine örnektir? a. Tüketim fonksiyonu b. Philips eğrisi c. Cobb-douglas tipi üretim fonksiyonu d. GSMH ve kura bağlı milli gelir fonksiyonu e. Üretim miktarına bağlı ortalama maliyet fonksiyonu 20. Üretim miktarına bağlı ortalama maliyet fonksiyonu regresyon modelinin hangi fonksiyonel biçimine örnektir? a. Doğrusal Biçim b. Çok terimli biçim c. Yarı-logaritmik biçim d. Tam logaritmik biçim e. Ters biçim 11