GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 Sayfa 1 / MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde/Karışım kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin veya karışımın önemli olarak belirlenmiş kullanımları: Kullanım sektörü [SU]: SU 0 - Diğer SU 1 - Tarım ve ormancılık, balıkçılık SU19 - İnşaat sektörü SU22 - Ticari kullanımlar: Kamusal alan (idare, eğitim, eğlence, hizmet sektörü, zanaat) Ürün kategorisi [PC]: PC38 - Kaynak ve lehim ürünleri, eritkenler Yöntem kategorisi [PROC]: PROC11 - Endüstriyel olmayan püskürtme Ürün kategorileri [AC]: AC99 - Gerekli değil. Çevreye salınım kategorisi [ERC]: ERC99 - Gerekli değildir Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Berner Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aydınlı Mahalles, Boya Vernik OSB, 1.Cadde 4.Sokak No.5, Tuzla-İSTANBUL, Türkiye Telefon: , Faks: İlgili personelin e-posta adresi: - lütfen güvenlik bilgi kartlarını talep etmek için KULLANMAYIN Acil durum telefon numarası Acil durumlar için bilgilendirme hizmetleri / kamusal danışma yeri: UZEM Ulusal Zehir Danışma Merkezi. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Cemal Gürsel Cad. No.18, Sıhhiye, Ankara 06080, Türkiye. Acil durum telefonu (24 h): 114

2 Sayfa 2 / 14 Şirketin acil durumlar için telefon numarası: +49 (0) 700 / (BRC) 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma (T.C ) Tehlike sınıfı Tehlike kategorisi Tehlike Açıklamaları Aerosol 3 H229-Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir Etiket unsurları Etiketleme (T.C ) Dikkat H229-Basınçlı kap: ısıtıldığında patlayabilir. P210-Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez. P251-Basınçlı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın. P410+P412-Güneş ışığından koruyun. 50 C aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın Diğer zararlar Karışım vpvb-maddesi içermez (vpvb = çok kalıcı, çok biyobirikimli) veya (AB) 1907/2006 Yönergesi'nin XIII numaralı Ek'i kapsamında değildir (< 0,1 %). Karışım PBT-Maddesi içermez (PBT = kalıcı, biyobirikimli, toksik) veya (AB) 1907/2006 Yönergesi'nin XIII numaralı Ek'i kapsamında değildir (< 0,1 %). 3. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Aerosol 3.1 Maddeler k.d. 3.2 Karışımlar Yağ alkolü etoksilatı Kayıt Numarası (REACH) -- Index --- EINECS, ELINCS, NLP - CAS % Alan 0,1-<1

3 Sayfa 3 / 14 (T.C.) No /2013 (SEA) Yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Akut Tok. 4, H302 Göz Tah. 2, H319 Sucul Akut 1, H400 (M=1) Sucul Kronik 3, H412 H-Cümleleri ve sınıflandırma-kısaltmaları (GHS/CLP) metni için 16. bölüme bakınız. Bu bölümde belirtilmiş olan maddeler gerçek, doğru sınıflandırmaya göre verilmiştir! 1272/2008/AB Ek VI 3.1/3.2 No. tablosunda listelenmiş olan maddelerde, orada belirtilmiş olabilecek tüm açıklamaların burada belirtilen sınıflandırmada dikkate alınmış olduğu anlamını taşımaktadır. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Soluma Kişinin temiz hava almasını sağlayın ve semptomlara göre doktora danışınız. Cilt teması Bol su ve sabun ile iyicene yıkayınız. Kirlenmiş, ıslanmış kıyafetleri çıkartınız. Göz teması Bol su ile birkaç dakika süreyle iyicene çalkalayınız, gerekli olması halinde doktorunuza müracaat ediniz. Yutma Kusturmayınız, derhal doktorunuza müracaat ediniz Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Eğer ilgiliyse gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomları ve etkileri 11. bölümde veya 4.1. bölümündeki maruz kalma yollarında bulabilirsiniz. Belli durumlarda zehirlenme belirtilerinin uzun bir süre sonra/ saatler sonra ortaya çıkması söz konusu olabilir Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler m.d. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürücüler Su püskürtme ışını CO2 Söndürme tozu Köpük Uygun olmayan söndürücüler m.d Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yangın durumunda aşağıdakiler oluşabilir: Karbon oksitler Azot oksidi Toksit piroliz ürünler. Uzun süreli ısınma durumunda infilak tehlikesi Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

4 Sayfa 4 / 14 Yangının boyutuna göre Çevre havasına bağlı solunum koruma aleti. Risk altında bulunan kapları su ile soğutunuz. Maddenin bulaşmış olduğu söndürme suyunu resmi talimatnamelere uygun olarak imha ediniz. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Alınması gereken özel tedbirler yoktur. Yeterli havalandırma sağlayınız. Göz ve cilt temasını önleyiniz Çevresel önlemler İnceltilmeden kanalizasyona akmasını önleyiniz. Üst yüzeylere, yer altı sularına, ayrıca toprağa nüfuz etmesini önleyiniz Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Aerosol/ gaz sızıntısı halinde, yeterli miktarda temiz hava ile havalandırınız. Etken maddesi: Sıvıyı toparlayan malzeme ile (Örneğin, üniversal bağlayıcı madde, kum, silisli toprak, talaş) alınız, ve sayı 13 gereğince imha ediniz Diğer bölümlere atıflar Kişisel koruyucu donanım bakınız 8. bölüm ayrıca imha edilmesine ilişkin bilgiler için bakınız 13. bölüm. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Bu bölümde yer alan bilgilere ek olarak, 8. ve 6.1. bölümlerinde önemli bilgiler yer almaktadır Güvenli elleçleme için önlemler Genel Tavsiyeler Mekan havalandırmasının iyi yapılması sağlanmalıdır. Çalışma sahasında yeme, içme, sigara içme, aynı zamanda gıda maddelerinin muhafaza edilmesi yasaktır. Etiket ve kullanım talimatnamesindeki açıklamaları dikkate alınız İşyerindeki genel hijyeni tedbirlerine ilişkin açıklamalar Kimyevilerin kullanılması ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalıdır. Molalarda ve çalışma bittikten sonra ellerinizi yıkayınız. Gıda maddeleri, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Yemek yenilen alanlara girmeden önce kirlenmiş kıyafet ve koruyucu donanımı çıkartınız Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı şekilde muhafaza ediniz. Ürünü geçitlerde ve merdiven üstlerinde saklamayınız. Aerosoller için olan özel talimatnameleri dikkate alınız! Güneş ışınlarından ve 50 C üzeri sıcaklıktan koruyunuz. Donmaya karşı koruyunuz Belirli son kullanımlar Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

5 Sayfa 5 / Kontrol parametreleri Maruz kalma kontrolleri Uygun mühendislik kontrolleri Havalandırmanın iyi olmasını temin ediniz. Bu, lokal emme veya genel pis hava çıkışı ile sağlanabilir. Konsantrasyonu, çalışma sahası sınır değerinin (ÇSSD) altında tutabilmek için, bunun yeterli olmaması durumunda, uygun bir solunum koruyucusu kullanılmalıdır. Sadece, burada ekspozisyon sınır değerlerinin verilmiş olması halinde geçerlidir Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım Kimyevilerin kullanılması ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalıdır. Molalarda ve çalışma bittikten sonra ellerinizi yıkayınız. Gıda maddeleri, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Yemek yenilen alanlara girmeden önce kirlenmiş kıyafet ve koruyucu donanımı çıkartınız. Göz-/yüz koruması: Göz teması tehlikesi halinde. Yanlardan da korumalı (EN 166) sıkıca kapanan koruyucu gözlük. Cilt- el koruması: Normal durumlarda gerekli değildir. Koruyucu el kremi tavsiye edilebilir. Uzun süreli temas halinde: Gerekmesi halinde Lastik eldiven (EN 374). mm bazında asgari tabaka kalınlığı: 0,35 Dakika bazında permetasyon süresi (transmisyon süresi): >= 480 EN 374 Kısım 3'e göre bulunan ani deşarj süreleri pratik koşullar altında uygulanmamıştır. Maksimum olarak transmisyon süresinin % 50'ine denk gelen taşıma süresi tavsiye edilmektedir. Cilt koruması - diğer koruyucu tedbirler: Olağan koruyucu iş elbisesi Solunum sisteminin korunması: Normal durumlarda gerekli değildir. Isıl zararlar: Uygulanabilir değil El korumasına ilişkin ilave bilgiler - Test yapılmamıştır. Karışımlara ilişkin seçim, tamamen iyi niyet doğrultusunda ve içerik maddeleri hakkındaki bilgilere göre gerçekleştirilmiştir. Maddeler ile ilgili seçim, eldiven üreticilerinin verdiği bilgilerden türetilmiştir. Eldiven materyalinin kesin seçimi, ani deşarj, permetasyon oranları ve degradasyonlar dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.

6 Sayfa 6 / 14 Uygun bir eldiven seçimi sadece malzemesine değil, aynı zamanda vesaire kalite özelliklerine de bağlıdır ve üreticiden üreticiye farklılık arz eder. Karışımlarda eldiven materyallerinin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve bundan dolayı kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Eldiven materyalinin tam ani deşarj süresi, koruyucu eldiven üreticilerinden öğrenilmeli ve buna tam olarak uyulmalıdır Çevresel maruz kalma kontrolleri Şu anda buna ilişkin bilgi mevcut değildir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali: Aerosol, Etken madde: Sıvı Renk: Spesifikasyonuna göre Koku: Karakteristik Koku eşiği: ph-değeri: 9,1 Erime noktası/donma noktası: Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı: k.d. Parlama noktası: k.d. Buharlaşma hızı: k.d. Alevlenirlik (katı, gaz): k.d. Alt infilak sınırı: Üst infilak sınırı: Buhar basıncı: Buhar yoğunluğu (Hava = 1): Yoğunluk: 0,99 g/cm3 (20 C) Dökme yoğunluğu: Çözünürlük: Suda çözünürlülüğü: Karıştırılamaz Dağılım katsayısı (n-oktanol/su): Alev alma sıcaklığı: Hayır Bozunma sıcaklığı: Akışkanlık: Patlayıcı özellikler: Ürün infilak tehlikesi taşımaz. İnfilak edebilir/kolay alev alan buhar/hava karışımlarının oluşması mümkündür. Oksitleyici özellikler: Hayır 9.2. Diğer bilgiler Karışabilirlik: Yağda çözünürlülük / Çözücü madde: İletkenlik: Üst yüzey gerilimi: Çözücü oranı: Tepkime Ürün test edilmemiştir Kimyasal kararlılık 10. KARARLILIK VE TEPKİME

7 Sayfa 7 / 14 Usulüne uygun saklama ve kullanımda stabil Zararlı tepkime olasılığı Bilinen tehlikeli reaksiyonları yoktur Kaçınılması gereken durumlar 7. bölüme de bakınız. Isıtma açık alevler, ateş kaynakları Basıncın artması kırılma tehlikesine neden olur Kaçınılması gereken maddeler 7. bölüme de bakınız. Kuvvetli oksidasyon maddeleri ile olan teması önleyiniz Zararlı bozunma ürünleri 5.2. bölüme de bakınız. Kurallara uygun olarak kullanımı halinde bozunma olmaz. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Sağlık etkileri hakkında daha fazla bilgi için bölüm 2.1'e bakınız (sınıflandırma). Toksisite / Etki Akut toksik, oral: Akut toksik, dermal: Akut toksik, solunum: Cilt aşınması/tahrişi: Ciddi göz hasarları/tahrişi: Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Eşey hücre mutajenitesi: Kanserojenite: Üreme toksisitesi: Belirli hedef organ toksisitesi - Tek maruz kalma (STOT-SE): Belirli hedef organ toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma (STOT-RE): Aspirasyon zararı: Semptomlar: Diğer bilgiler: Bitiş noktası Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama Hesaplama işlemine göre sınıflandırma. Yağ alkolü etoksilatı Toksisite / Etki Bitiş Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Açıklama noktası Akut toksik, oral: LD50 >300 mg/kg Sıçan Literatür Bilgileri

8 Sayfa 8 / EKOLOJİK BİLGİLER Çevreye olan etkileri hakkında daha fazla bilgi için bölüm 2.1'e bakınız (sınıflandırma). Toksisite / Etki Balık toksisitesi: Su piresi toksisitesi: Su yosunu toksisitesi: Kalıcılık ve bozunabilirlik: Biyobirikim potansiyeli: Toprakta hareketlilik: PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları: Diğer olumsuz etkiler: Diğer bilgiler: Yağ alkolü etoksilatı Toksisite / Etki Balık toksisitesi: Su yosunu toksisitesi: Kalıcılık ve bozunabilirlik: Bitiş noktası Zaman Değer Birim Organizma Kontrol yöntemi Bitiş Zaman Değer Birim Organizma Kontrol noktası yöntemi LC50 48h 3,5-4,6 mg/l Oryzias latipes NOEC/NOE L 72h <1 mg/l Diğer bilgiler: BOD 30d 1760 mg/g Diğer bilgiler: COD 2340 mg/g 28d >60 % OECD 301 B (Ready Biodegradability - Co2 Evolution Test) Açıklama Formüle göre AOHB ihtiva etmemektedir. Açıklama Biyolojik açıdan hafif çözünebilir 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ Atık işleme yöntemleri

9 Sayfa 9 / 14 Madde/karışım/kalan miktarlar için Atık Kodu-No. T.C.: Belirtilmiş olan atık anahtarı, ürünün muhtemel kullanımına ilişkin tavsiyelerdir. Kullanıcıdaki, özel kullanımına veya imha durumlarına göre, duruma göre başka atık anahtarları grubuna da dahil edilebilir. (2014/955/AB) Tavsiye: Kanalizasyona bertaraf caydırılacaktır. Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate alınız. Halen dolu olan aerosol kutularını özel atık toplayıcısına götürünüz. Boş aerosol kutularını geri dönüşüme götürünüz. Kirlenmiş ambalaj materyalleri için Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate alınız. Tavsiye: Temizlenmemiş olan kapları delmeyin, kesmeyin veya kaynak uygulaması yapmayınız. 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ Genel bilgiler UN numarası: 1950 Karayolları / demiryolları nakliyesi (ADR/RID) Uygun UN taşımacılık adı: UN 1950 AEROSOLS Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Ambalajlama grubu: - Sınıflandırma kodu: 5A LQ (ADR 2015): 1 L Çevresel zararlar: Uygulanabilir değil Tunnel restriction code: E Denize dayanaklı gemilerle nakletme (IMDG-Kodu) Uygun UN taşımacılık adı: AEROSOLS Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Ambalajlama grubu: - EmS: F-D, S-U Denize zarar verici maddeler (Marine Pollutant): k.d Çevresel zararlar: Uygulanabilir değil Uçak nakliyesi (IATA) Uygun UN taşımacılık adı: Aerosols, non-flammable Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: Ambalajlama grubu: Çevresel zararlar: Uygulanabilir değil Kullanıcı için özel önlemler Tehlikeli malların nakliyesinde çalışan kişilerin eğitilmiş olması gerekir. Emniyet nizamnameleri nakliyeye iştirak eden tüm şahıslar tarafından dikkate alınacaktır.

10 Sayfa 10 / 14 Zarar durumlarını önleyici tedbirler alınmalıdır MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Yük kitle malı olarak değil, aksine parça malı olarak gerçekleştirilmektedir, bundan dolayı geçerli değildir. Burada, asgari miktar düzenlemeleri dikkate alınmamaktadır. Risk numarası, ayrıca ambalaj kodlaması talep üzerine. Özel nizamnameleri (special provisions) dikkate alın. 15. MEVZUAT BİLGİLERİ Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Sınıflandırma ve işaretleme için bakınız madde 2. Sınırlamaları dikkate alınız: Mesleki kooperatif/iş tıbbı talimatnamelerini dikkate alınız. Yönerge 2010/75/AB (VOC): 0 % Madde güvenlik değerlendirmesi Karışımlar için madde güvenlik değerlendirmesi ön görülmemektedir. 16. DİĞER BİLGİLER Düzeltilmiş bölümler: 1-16 Bu bilgiler, sevk etmeye hazır ürünler ile ilgilidir. Tehlikeli madde kullanımı konusunda personel için bilgilendirme/eğitim gereklidir. Tehlikeli malların kullanımı konusunda personel için eğitim gereklidir. Karışımın T.C /2013 numaralı SEA Yönetmeliği uyarınca sınıflandırılması ve sınıflandırılmanın türetilmesine ilişkin kullanılan işlemler: Sınıflandırma 28848/2013 (SEA) numaralı (TC) Yönetmeliği uyarıncadır Aerosol 3, H229 Kullanılan değerlendirme metotları Test verilerine dayalı sınıflandırma. Aşağıdaki ifadeler H ifadelerini, bileşenlerin (bölüm 2 ve 3 bünyesinde tanımlanan) tehlike sınıfı kodlarını (GHS/CLP) gösterir. H302 Yutulması halinde zararlıdır. H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. H400 Sucul ortamda çok toksiktir. H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. Aerosol Aerosol Akut Tok. Akut toksisite - ağız yolu Göz Tah. Göz tahrişi Sucul Akut Sucul ortam için zararlı - akut Sucul Kronik Sucul ortam için zararlı - kronik

11 Sayfa 11 / 14 Albert Berner Deutschland GmbH Bernerstrasse 4 D Künzelsau Tel Fax Berner Gesellschaft m.b.h. Industriezeile 36 A Braunau / Inn Tel Fax Berner Belgien NV/SA Bernerstraat 1 B Lanaken Tel (8.00h-16.00h) Tel (16.00h-8.00h) Fax Montagetechnik Berner AG Kägenstraße 8 CH Reinach / Bl. 1 Tel Fax Berner A/S Stenholm 2 DK Nørresundby Tel Fax Berner Montaje y Fijación, S.L. P.I. "La Rosa VI" C/Albert Berner, 2 E Chauchina-Granada- España Tel Fax Berner Kft. Táblás u. 34 H Budapest Tel +36 (1) Fax +36 (1) Frimann-Berner AS Holmaveien 25 N Vøyenenga Tel Fax Berner Succ. Luxembourg 105, Rue des Bruyères L Howald Tel (8.00h h) Tel (16.00h- 8.00h) Fax Berner spol. s r.o. Jinonická 80 CZ Praha 5 Tel Fax Berner,S.A. Av. Amália Rodrigues,3510 Manique de Baixo P Săo Domingos de Rana Tel Fax Berner Polska Sp. z o.o. Ul. Puszkarska 7J Kraków Tel Fax

12 Sayfa 12 / 14 Albert Berner UAB Kalvarijø 29B, LT09313, Vilnius, Lithuania Tel Fax Berner SK Berner s r.o. Jesenského 1 SK Detva Tel (+421) Fax (+421) Albert Berner Montageteknik AB Elektravägen 53 S Hägersten Tel Fax Berner Pultti Oy Volttikatu 6 FI Kuopio Tel Fax Mitras d.o.o Brdnikova ulica 34e SL-1000 Ljubljana Tel Fax BERNER d.o.o CPM Savěca Śanci Trgovaćka 2 HR Zagreb Tel Fax Berner Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ţ. Ferhatpaţa Mah. G 7 Sok. 31/2 TR Kartal-Samandýra / ÝSTANBUL Tel +90 (0) Fax +90 (0) Berner S.p.A. Via dell 'Elettronica 15 I Verona Tel Fax Albert Berner srl Str. Vrancei Nr RO Arad Tel Fax Berner Produkten b.v. Vogelzankweg 175 NL AC Landgraaf (8.00h-16.00h) (16.00h-8.00h) Berner s.a.r.l. ZI Les Manteaux F Saint-Julien-du-Sault Cedex Tel Fax Albert Berner SIA Liliju 20, Marupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija Tel Fax (c) COPYRIGHT RIGHTS RESERVED ALL Bu belgede yer alabilecek kısaltmalar ve akronimler: IMDG-Kodu International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) AB Avrupa Birliği AC Article Categories ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

13 Sayfa 13 / 14 ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route AEA Avrupa Ekonomik Alanı AET Avrupa Ekonomik Topluluğu AOEL Acceptable Operator Exposure Level AOX Adsorbable organic halogen compounds (= adsorbe edilebilir organik halojen bileşenler - AOHB) AT Avrupa Topluluğu ATE """Acute Toxicity Estimate"" 1272/2008 (SEA) (AB) Tüzüğüne göre" bilgi mevcut değil BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Federal Materyal Araştırma ve Kontrolü Kurumu, Almanya) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Almanya) BCF Bioconcentration factor (= Biyokonsantrasyon faktörü) BEI Biyolojik ekspozisiyon açıklaması (ACGIH, ABD) BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol) BOD Biochemical oxygen demand (= Biyokimyasal oksijen ihtiyacı - BOI) BSEF Bromine Science and Environmental Forum bw body weight CAS Chemical Abstracts Service CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council CLP Classification, Labelling and Packaging (DÜZENLEME (AT) sınıflandırma, etiketleme ve madde ve karışımların paketleme yok 1272/2008) CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (carcinogen, mutajen, toksit tekrarlılık) COD Chemical oxygen demand (= Kimyasal oksijen ihtiyacı - KOI) CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association DMEL Derived Minimum Effect Level DNEL Derived No Effect Level DOC Dissolved organic carbon DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration dw dry weight ECHA European Chemicals Agency (= Avrupa Kimyasallar Ajansı) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS European List of Notified Chemical Substances EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) ERC Environmental Release Categories Fax. Faks numarasi GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda Küresel Uyumlaştırılmış Sistemi) GWP Global warming potential (= Sıcak potansiyeli) HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane HGWPHalocarbon Global Warming Potential IARC International Agency for Research on Cancer (= Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) IATA International Air Transport Association (= Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) IBC Intermediate Bulk Container IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database k.d. kullanılabilir değildir LQ Limited Quantities m.d. mevcut değil NIOSHNational Institute of Occupational Safety and Health (United States of America) ODP Ozone Depletion Potential (= Ozon ayrışma potansiyeli)

14 Sayfa 14 / 14 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development org. organik PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= polisiklik aromatik hidrokarbonlar) PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= devamlı, biyoakümülatif, toksik) PC Chemical product category PNEC Predicted No Effect Concentration PROC Process category REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (DÜZENLEME (AT) 1907/2006 sayılı Kimyasalların ilgili Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT. RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature SU Sector of use SVHC Substances of Very High Concern t.e. test edilmemiş ThOD Theoretical oxygen demand (= Teorik oksijen ihtiyacı) TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C TLV-TWA = Ekspozisiyon-sınır değeri - 8h orta değer, TLV-STEL = Sınır değeri - 15 dak, TLV-C = Ekspozisiyon-sınır değeri - azami değer (ACGIH, ABD) TOC Total organic carbon (= Toplam organik karbon - TOK) UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods v.s. / vs, v.b. / vb ve saire, ve benzeri VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= yanıcı sıvılar talimatnamesi (Avusturya Talimatnamesi)) VOC Volatile organic compounds (= uçucu organik bileşenler) vpvb very persistent and very bioaccumulative (= çok kalıcı, çok biyoakümülatif) wwt wet weight Burada verilen bilgiler, gerekli olan emniyet tedbirleri bakımından ürünü tarif etmelidir, bunlara ilişkin belli özellikleri temin etmeye yönelik değillerdir ve tamamen bugünkü bilgilerimize dayanmaktadırlar. Yükümlülük altına sokmaz.