ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 69-83, 2011 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Ertuğrul Usta 1, Aykut Emre Bozdoğan 2 1 Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ÖZET Bu çalıģmada, ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri farklı değiģkenler açısından incelenmiģtir. AraĢtırmanın çalıģma grubunu Giresun il merkezinde 9 farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam 158 öğretmen oluģturmuģtur. AraĢtırma betimsel nitelikli tarama modeliyle gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmada Isleem (2003) tarafından geliģtirilen ve Alfa katsayısı 0.93 olarak hesaplanan Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım ve Uzmanlık Ölçeği isimli likert tipi anket formu veri toplama aracı kullanılmıģtır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve Pearson s r korelasyon istatistikleri kullanılmıģtır. Öğretmenlerin genel olarak Ms-Word, Ġnternet ve E-posta uygulamalarını çok sıklıkla kullandıkları ve word, e-posta ve Ġnternet kullanımı konusunda kendi uzmanlık düzeylerini iyi gördükler görülmüģtür. Bunun yanı sıra branģ öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre, mesleğe yeni baģlayan öğretmenlerin tecrübeli öğretmenlere göre ve bilgisayarla uzun yıllar önce tanıģan öğretmenlerin, yeni tanıģan öğretmenlere göre genel olarak bilgisayarları eğitim amaçlı daha fazla kullandıkları ve kendilerini bu konuda daha fazla uzman olarak gördükleri tespit edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar kullanımı, Bilgisayar Uzmanlığı, Ġlköğretim Öğretmenleri..

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 69-83, 2011 EAMINATION OF COMPUTER USE AND EPERTISE LEVELS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES Ertuğrul Usta 1, Aykut Emre Bozdoğan 2 1 Mevlana Üniversitesi, Faculty of Education, 2 Giresun Üniversity, Faculty of Education, ABSTRACT In this study, computer use and expertise levels of teachers working in elementary schools were examined in terms of different variables. 158 teachers in total, who work in 9 different elementary schools in Giresun city centre, constituted the study group of the research. This research was carried out via descriptive scanning model. Data collection instrument of Likert type questionnaire named as Computer Use and Expertise Scale for Educational Purposes developed by Isleem (2003) and, whose alpha coefficient was estimated as 0.93, was used in this research. Percentage, frequency, arithmetic average, standard deviation and the Pearson s r correlation statistics were employed in the analysis of the data. The following outcomes were attained setting off from the obtained findings: It was observed that in general, teachers frequently use the applications of Ms-word, Internet and and consider their own expertise levels regarding the use of word, and internet well enough. Additionally, it was ascertained that subject teachers compared to classroom teachers, new teachers in comparison with experienced teachers and teachers, who met computer long time ago, compared to the ones, who met recently, generally use computers for educational purposes more and consider themselves more expert in this subject. Key words: : Computer Use, Computer Expertise, Elementary School Teachers.

3 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 71 GĠRĠġ ÇağdaĢ dünyanın beklentileri doğrultusunda gelecek kuģakları hızla değiģen hayat Ģartlarına hazırlamak ve ortaya çıkan nitelikli insan gücü ihtiyacını karģılayabilmek için öğrencileri daha donanımlı bir Ģekilde yetiģtirmek çağdaģ eğitimin gereğidir. Eğitim sürecinin planlı bir Ģekilde gerçekleģtiği yer olan okullarda yeni nesillerin davranıģlarına öncelikli olarak yön verecek kiģiler olan öğretmenlerin bu hızlı değiģim sürecine ayak uydurma adına her türlü teknoloji hakkında asgari düzeyde bilgi sahibi olması ve bu teknolojilerden birçoğunu öğrenme ve öğretme sürecinde kullanmalarının zorunlu olduğu söylenebilir. Eğitim kurumlarının temel amaçlarından birinin toplumun ihtiyacı olan bireyler yetiģtirmek olduğu düģünüldüğünde bilgiye ulaģma, düzenleme, değerlendirme ve sunma gibi becerilere öğrencileri ulaģtırmak için kuģkusuz öğretmenlerinde bu becerileri elde etmiģ olmaları beklenmektedir (Kabakçı ve OdabaĢı, 2007). Bilgisayarın öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenciyi güdüleyebilmesi, yaģam boyu eğitimi farklı uzaktan eğitim ortamları ile desteklemesi ve öğrenme sürecinde esnekliği artırması eğitimde bilgisayar kullanımının temel nedenleridir. (Alkan, 1997; Keser, 1988). Günümüzde bilgiye ulaģabilen, kullanabilen, iletebilen ve üretebilen, teknolojiyi kullanabilen ve kendi kendisine öğrenebilen kısaca öğrenmeyi öğrenmiģ bireyler yetiģtirmek eğitim programlarının temel amaçlarının baģında gelmektedir (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). Bu anlamda öğrenme, sadece okullarda ve belli merkezlerde değil, yaģamın her evresinde ve her ortamda ortaya çıkabilecek bir kavram olarak görülmektedir (Reigeluth, 1999). Öğretmenler günümüzde her gün bilgisayar, internet, video, cep telefonları ve benzeri teknolojileri kullanabilen ve çok iyi tanıyan öğrenci kesimiyle karģı karģıya olduklarından, mevcut teknoloji ürünlerini kullanma becerilerini geliģtirmedikleri takdirde, gerek öğrenme-öğretme sürecinde gerekse bireysel olarak öğrenciler karģısında sıkıntıya düģebileceklerdir. Bu tür sorunların önüne geçebilmek için teknolojinin eğitim kurumlarında kullanılması, öğretmen yetiģtiren kurumların program içeriklerini de belirgin bir biçimde etkilemektedir (Slowinski, 2000). KuĢkusuz yüksek öğretimde öğrenciye sunulan derslerin yoğun Ģekilde teknolojiye dayalı olması öğretmen adaylarının teknoloji kullanımında donanımlı olarak mezun olmasını sağlayacaktır (ġahin, 2006; Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009). Dersin amacına uygun teknoloji ve materyal seçimi, öğrencilerin dersi anlama seviyelerini ve bilginin kalıcılığını etkilemektedir (Alkan, Deryakulu ve ġimģek, 1995; Fisher, 2000; Yalın, 2003). Öğretmenlerin mesleki hayatlarında istenilen baģarıya ulaģabilmeleri için öncelikle teknolojinin eğitimdeki rolünü kabullenmeleri ve kullanma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü öğretmenler günümüz koģullarında nerede görev yaparlarla yapsınlar çok büyük bir ihtimalle teknoloji ile iç içe olan öğrenci grubu ile karģılaģacaktır (Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009). Artık bilgi teknolojilerini rahatlıkla ve verimli bir biçimde kullanabilen, giriģimci, üretken, yenilikçi, bireysel sorumluluk sahibi, kendini gerçekleģtirmiģ, sürekli kendini

4 72 E. Usta, A. E. Bozdoğan yenileyen insanların daha nitelikli sayılacakları ve baģarılı olacakları açıktır (Güzeller ve Korkmaz, 2007; Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2003). Öğretmenlerin eğitim sistemin en önemli unsurlarından birisi olduğu ve eğitim sisteminin baģarılı olabilmesinde öğretmen niteliklerinin tartıģmasız derecede önemli olduğu söylenebilir (Mahiroğlu, 2009). Öğrenci üzerinde bu kadar etkileme gücüne sahip bir mesleğin, bilgi, beceri gibi biliģsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra günümüz dünyasının vazgeçilmezi olarak adlandırılan biliģim teknolojilerinin de yaygın ve etkin olarak kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bundan dolayı günümüz eğitim sisteminde eğitim ile eğitimde teknoloji kullanımı, birbirinden ayrı düģünülemeyen iki kavram olmuģtur (McCannon & Crews, 2000). Eğitim programlarında bilgisayar teknolojilerinin kaliteyi artırmakla birlikte eğitim programları ile entegrasyonunda çoğu zaman sorunlar yaģanabilmektedir. KuĢkusuz bu sorunların kaynağı daha çok öğretmenlerin öğretim sürecinde teknolojiyi tam olarak nasıl kullanmaları gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır (OdabaĢı, 2000; Sandholtz, 2001; Oral, 2008). Pope, Hare ve Howard (2002) göre teknoloji entegrasyonu öğretmen yetiģtirme programlarının temel unsurlarından biri olmalıdır. Cavanaugh (2002) öğretim elemanlarının öğretim sürecinde biliģim teknolojilerinden yeterince yararlanamama sebeplerini teknolojik bilgi ve kullanabilme becerisinden yoksun olmalarına bağlamıģtır. Eğitim fakültelerinde teknoloji destekli eğitimler öğretmen adaylarına sağlanmalı ve kullandırılmalıdır (ġahin, 2006). Bilgisayar kullanımı üzerine yürütülen bir araģtırmada, bilgisayar kullanımında etkililiğin çoğunlukla yaparak öğrenme ile ilgili olduğu ve uzun süreden beri bilgisayar kullanan çalıģanların bilgisayar kullanımı konusunda daha etkin oldukları, çoğu bilgisayar yeteneğinin deneyim yoluyla elde edildiği ve çalıģma ortamında gerekli olduğu hallerde daha kolay bir biçimde edinildiklerini ortaya konmuģtur (Gürsel, ġahin ve diğ., 2007). Bilgisayar ağlarının ve yazılımlarının hızla yaygınlaģması ve eriģimin oldukça kolay olması öğretmenler için de gerek derslerini ve sunularını tasarlarken, gerekse öğrencileri ile bilgi alıģveriģi gibi sanal ortamlar oluģturmada birçok imkan ortaya koymaktadır (Schrum, Skeele ve Grant, 2002). YaĢanan bu hızlı geliģim sürecinin insan yaģamında ve eğitim sürecinde etkisi gerek okul içinde gerekse okul dıģında öğrenci ve öğretmenlerin bilgiyi mesaj haline getirmede, ulaģmada ve birbirleri ile haberleģmede sunduğu katkılar tartıģmasız bir gerçektir. Ancak, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkısı açısından bilgisayarların öğretmenler tarafından eğitim amaçlı olarak hangi seviyede ve ne Ģekilde kullanıldığı ve bu teknolojiyi sınıfında kullanan öğretmenlerin bilgisayar uzmanlık seviyelerinin belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeylerini belirlemek, mevcut durumu ortaya koymak açısından oldukça önemlidir. Bu temel sayıtlıdan hareketle görev yapan öğretmenlerimizin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeylerini belirlemek, bu araģtırmanın temel amacı olarak belirlenmiģtir.

5 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 73 ARAġTIRMANIN AMACI Bu araģtırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeylerini ve uzmanlık düzeylerini belirlemektir. Bu genel amaca ulaģmak üzere Ģu sorulara yanıt aranmıģtır: 1.Öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri nedir? 2. Öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri nedir? 3. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeyleri ile uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? 4. Öğretmenlerin branģları ile bilgisayar kullanım düzeyleri ve uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? 5. Öğretmenlerin meslekteki hizmet yılları ile bilgisayar kullanım düzeyleri ve uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? 6. Öğretmenlerin bilgisayar kullanma yılları ile bilgisayar kullanım düzeyleri ve uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? YÖNTEM Bu çalıģmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik olarak tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıģtır. Tarama modelleri var olan durumu, var olduğu biçimde ve nesnel bir yaklaģım ile ortaya koyma üzerine temellenmektedir (Karasar, 1999). Bu çalıģmada da, öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri çeģitli değiģkenler açısından tasvir edilmeye çalıģılmıģtır. AraĢtırma 2011 yılı nisan ayında Giresun il merkezindeki 9 ilköğretim okulunda gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmaya kendine ait bilgisayarı olan 98 erkek 60 kadın toplam 158 ilköğretim öğretmeni (82 sınıf öğretmeni, 76 branģ öğretmeni) katılmıģtır. Böylelikle bu değiģkenin öğretmelerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanma ve uzmanlık durumlarına etkisini azaltmak amaçlanmıģtır. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi AraĢtırmada Isleem (2003) tarafından geliģtirilen Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım ve Uzmanlık Ölçeği isimli likert tipi anket formu kullanılmıģtır. Anket Sahin (2006) tarafından Türkçe'ye uyarlanmıģ ve Alfa katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıģtır. Anket formu ile toplanan veriler üzerinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve Pearson s r korelasyon testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıģtır. Fark ve iliģkilerin anlamlılık düzeyi olarak ise p<0,05 düzeyi yeterli görülmüģtür. Verilerin analizinde öğretmen puanlarının beģli dereceli ölçekten elde edilmiģ olması nedeniyle puan aralıkları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

6 74 E. Usta, A. E. Bozdoğan Tablo 1. Dereceli ölçekten elde edilen puan aralıkları Aralıklar Kullanım Düzeyi Uzmanlık Düzeyi 1,00-1,79 Hiçbir Zaman Hiç Bilmiyor 1,80-2,59 Nadiren Çok az biliyor 2,60-3,39 Bazen Orta Düzeyde 3,40-4,19 Sık Sık Ġyi düzeyde 4,20-5,00 Çok Sık Çok Ġyi düzeyde BULGULAR ve YORUM Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri incelenmiģ ve Tablo 2 de özetlenmiģtir. Tablo 2. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri ile bu iki düzey arasındaki iliģki Kullanım Düzeyi Ss Uzmanlık Düzeyi Ss r * p<0,05 1. Word 1 3,74 1,26 3,35 1,14 0,683* 2. Excel 2 2,82 1,28 2,68 1,04 0,806* 3. Veritabanı 3 2,46 1,27 2,40 1,10 0,853* 4. Sınıf Yönetimi 4 3,02 1,41 2,79 1,26 0,836* 5. Grafikler 5 2,84 1,25 2,60 1,07 0,812* 6. PowerPoint 6 3,03 1,35 3,00 1,21 0,895* 7. Çoklu ortam yazarlığı 7 2,34 1,25 2,31 1,20 0,832* 8. CD-DVD/Web-tabanlı EtkileĢimli Ġçerik 8 2,72 1,29 2,50 1,22 0,820* 9. Web Tasarım Programı 9 1,94 1,34 1,93 1,17 0,795* 10. E-posta 10 3,56 1,26 3,40 1,14 0,746* 11. Ġnternet 11 3,86 1,32 3,46 1,22 0,732* 12. Veri Analiz Programı 12 1,73 1,03 1,70 1,03 0,869* 13. Bilgisayar Benzetimleri ve Oyunları 2,10 1,08 1,94 1,03 0,672* 14. AlıĢtırma ve Uygulama 2,74 1,27 2,40 1,18 0,776* 15. Alanlara Özgü Programlar 13 2,86 1,27 2,68 1,16 0,826* 16. Windows ĠĢletim Sistemi 14 3,03 1,44 2,77 1,32 0,880* 1 (elektronik metin oluģturma, saklama ve çıktı alma), 2 (ortalama, standart sapma vb. sayısal iģlemler yapma), 3 (veri oluģturma, düzenleme ve sorgulama), 4 (elektronik not defteri, Blackboard-WebCT vb.), 5 (resimler, Ģekiller, grafikler oluģturma ve düzenleme), 6 (ders sunumu hazırlama), 7 (Ç.O. prog. hazırlama, BDÖ materyali), 8 (haritalar, sözlükler), 9 (FrontPage, DreamWeaver vs.), 10 (elektronik iletileri gönderme ve alma vs.), 11 (Ġnternet kullanımı ve Ġnternette araģtırma yapma vs.), 12 (SPSS, SAS vs.), 13 (alana özgü programlar), 14 (P, VĠSTA) Tablo 2 de verilen öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri incelendiğinde, öğretmenlerin Word, e-posta ve interneti sık sık kullandıkları görülmektedir. Bu sonuç, bu araçların öğretmenler tarafından bireysel iģlerde de sıklıkla kullanılıyor olmasından kaynaklanabilir. Öte yandan öğretmenlerin Excel, sınıf yönetimi, grafikler, Powerpoint, CD-ROM, DVD ve web-tabanlı etkileģimli içerik, araģtırma ve uygulama, alanlara özgü programlar ve windows iģletim sistemini de bazen kullandıkları görülmektedir. Veritabanı, çoklu ortam yazarlığı, web tasarım programı, veri analiz programı ve bilgisayar benzetimleri/oyunlarını ise öğretmenlerin nadiren kullandıkları görülmektedir.

7 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 75 Öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri incelendiğinde ise, öğretmenlerin kendilerini Word, e-posta ve internet kullanımı konusunda iyi düzeyde; Excel, sınıf yönetimi, grafikler, Powerpoint, Windows iģletim sistemi ve alanlara özgü programların kullanımında orta düzeyde ve diğer uygulamalar konusunda ise düģük düzeyde uzman olarak görmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin kendi uzmanlıklarına iliģkin algılarının en yüksek olduğu uygulamaların internet, e-posta kullanımı ve Word olduğu gözlenmektedir. Öğretmenlerin en az uzmanlık belirttikleri maddeler ise bilgisayar benzetimleri/oyunları, web tasarım programı ve veri analiz programı olmuģtur. Bu sonuçların ülkemizde benzetim/oyunların eğitim ortamlarında kullanımlarının henüz yeterince yaygınlaģmamasından; web tasarım ve veri analizi programlarının ise öğretmenlerin çalıģtıkları eğitim kurumlarında çok fazla ihtiyaç duymadıklarından kaynaklandığı söylenebilir. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeyleri ile uzmanlık seviyeleri arasında tüm alt boyutlarda pozitif yönde, yüksek düzeyde anlamlı (p<0,01) bir iliģkinin olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin bilgisayar kullanmada uzmanlık düzeyleri arttıkça bilgisayar kullanım seviyelerinin arttığını veya bir baģka deyiģle bilgisayar kullanım seviyeleri arttıkça bilgisayar kullanmada uzmanlık düzeylerinin arttığı sonucunu ortaya koymaktadır. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile branģ, hizmet yılı ve bilgisayar kullanma süreleri incelenmiģ ve Tablo 3, 4, ve 5 de özetlenmiģtir. Tablo 3. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile branģ değiģkeni arasındaki iliģki ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR KULLANIM DÜZEYLERĠ Sınıf Öğr. BRANġ BranĢ Öğr. f F r * p<0,05 1. Word 3,56 3,94 0, Excel 2,70 2,94 0, Veritabanı 2,46 2,47 0, Sınıf Yönetimi 3,14 2,89-0, Grafikler 2,82 2,86 0, PowerPoint 2,92 3,15 0, Çoklu ortam yazar. 2,31 2,36 0, CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı Etk. Ġçer. 2,65 2,78 0, Web Tasarım Prog. 1,82 2,07 0, E-posta 3,26 3,89 0,248* 11. Ġnternet 3,73 4,00 0, Veri Analiz Prog. 2,00 1,74-0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,97 2,23 0,120

8 76 E. Usta, A. E. Bozdoğan 14. AlıĢtırma ve Uyg. 3,02 2,44-0,227* 15. Alanlara Özgü Pr. 2,92 2,78-0, Windows ĠĢletim S. 3,02 3,05 0,010 Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin word ve interneti sık sık kullandıkları, excel, sınıf yönetimi, grafikler, ppoint, web tabanlı etkileģimli içerikler, e-posta, alıģtırma ve uygulama, alanlara özgü programlar ve Windows iģletim sistemlerini ise bazen kullandıkları görülmektedir. BranĢ öğretmenlerinde de aynı sonuçlar göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra yapılan detaylı incelemede branģ öğretmenleri içerisinde de bilgisayar öğretmenlerinin (n=8) hemen hemen bütün maddeler için yüksek aritmetik ortalamaya sahip oldukları, okul öncesi öğretmenlerinin (n=6) ise en düģük aritmetik ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiģtir. Öğretmenlerin bilgisayar kulanım düzeyleri ile branģları arasındaki iliģki incelendiğinde ise e-posta kullanımı konusunda branģ öğretmenleri lehine pozitif ancak düģük bir iliģki söz konusu iken (r=0,248), alıģtırma ve uygulama konusunda sınıf öğretmenleri lehine düģük düzeyde bir iliģki görülmektedir (r=0,227). Tablo 4. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile hizmet yılı değiģkeni arasındaki iliģki HĠZMET YILI ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR KULLANIM DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl yıl yıl 21 yıl ve üzeri f F f f f r * p<0,05 1. Word 3,40 4,10 3,76 4,40 3,51-0, Excel 2,40 3,05 3,30 2,60 2,62-0, Veritabanı 2,40 2,63 2,30 2,20 2,48-0, Sınıf Yönetimi 3,00 3,26 2,30 3,40 3,10 0, Grafikler 3,80 3,00 2,61 2,40 2,78-0,138* 6. PowerPoint 3,60 3,31 3,00 3,20 2,81-0, Çoklu ortam yazar. 2,20 2,63 2,00 2,60 2,29-0, CD-ROM, DVD ve Webtabanlı Etk. Ġçer. 3,40 3,00 2,38 3,40 2,51-0,166* 9. Web Tasarım Prog. 2,40 2,10 1,76 1,80 1,89-0, E-posta 3,80 4,15 3,46 3,20 3,32-0,236* 11. Ġnternet 4,00 4,21 4,00 4,00 3,59-0,182* 12. Veri Analiz Prog. 1,80 1,47 1,69 1,00 1,97 0,158* 13. Bilgisayar Benz. ve Oyun. 3,40 2,10 1,61 2,40 2,05-0, AlıĢtırma ve Uyg. 3,00 2,21 2,53 3,40 2,97 0,194* 15. Alanlara Özgü Pr. 3,20 2,89 2,69 3,40 2,78-0, Windows ĠĢletim S. 3,20 3,31 2,53 3,60 2,97-0,055

9 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 77 Öğretmenlerin hizmet yılları ile bilgisayarı eğitim amaçlı kullanım düzeyleri incelendiğinde genel olarak yine word, e-posta ve internet kullanımı konusunda bütün öğretmenlerin yüksek aritmetik ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin veri analiz programlarını kullanma ve web tasarımı konularında en düģük aritmetik ortalamaya sahip oldukları göze çarpmaktadır. Öğretmenlerin hizmet yılları ile eğitim amaçlı bilgisayar kullanma düzeyleri arasındaki iliģki incelendiğinde ise bazı durumlarda düģük düzeyde negatif bir iliģki olduğu görülmektedir. Meslekteki yeni öğretmenlerin grafik kullanımı, e- posta, internet kullanımı gibi durumlarda meslekte daha fazla görev yapan öğretmenlere göre daha baģarılı oldukları dikkat çekmektedir. Tablo 5. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile bilgisayar kullanma süreleri arasındaki iliģki BĠLGĠSAYAT KULLANMA SÜRELERĠ ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR KULLANIM DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl yıl yıl F F f f r * p<0,05 1. Word 2,94 3,86 4,26 5,00 0,387* 2. Excel 2,00 2,90 3,60 3,00 0,380* 3. Veritabanı 1,84 2,58 2,73 4,00 0,300* 4. Sınıf Yönetimi 2,84 2,86 3,60 4,00 0,196* 5. Grafikler 2,73 2,81 3,13 2,50 0, PowerPoint 2,68 2,95 3,73 3,00 0,218* 7. Çoklu ortam yazar. 1,78 2,39 2,73 3,50 0,291* 8. CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı Etk. Ġçer. 2,31 2,74 3,13 3,00 0,202* 9. Web Tasarım Prog. 1,68 2,00 2,26 1,00, E-posta 2,73 3,79 3,86 4,50 0,331* 11. Ġnternet 2,94 4,00 4,46 5,00 0,408* 12. Veri Analiz Prog. 1,63 1,79 1,80 1,00 0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,89 2,11 2,26 2,50 0, AlıĢtırma ve Uyg. 2,36 2,69 3,26 3,50 0,247* 15. Alanlara Özgü Pr. 2,47 2,81 3,26 4,50 0,273* 16. Windows ĠĢletim S. 2,47 2,95 3,80 4,50 0,336* Öğretmenlerin bilgisayar kullanma süreleri dikkate alındığında, bilgisayar kullanım süresi fazla olan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanımı konusunda hemen hemen bütün maddelerden yüksek aritmetik ortalamaya sahip olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım süreleri ile eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri arasında grafikler, web tasarım programları, veri analiz programları ve bilgisayar oyunları dıģında kalan diğer durumlarda bilgisayar kullanım süresi

10 78 E. Usta, A. E. Bozdoğan fazla olan öğretmenler lehine orta ve düģük düzeyde pozitif bir iliģki olduğu dikkat çekmektedir. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile branģ, hizmet yılı ve bilgisayar kullanma süreleri incelenmiģ ve Tablo 6, 7 ve 8 de özetlenmiģtir. Tablo 6. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile branģ değiģkeni arasındaki iliģki ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR UZMANLIK DÜZEYLERĠ Sınıf Öğr. BranĢ Öğr. F f BRANġ r * p<0,05 1. Word 3,02 3,71 0,302* 2. Excel 2,56 2,81 0, Veritabanı 2,41 2,39-0, Sınıf Yönetimi 2,80 2,78-0, Grafikler 2,51 2,71 0, PowerPoint 2,75 3,26 0,209* 7. Çoklu ortam yazar. 2,24 2,39 0, CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı Etk. Ġçer. 2,46 2,55 0, Web Tasarım Prog. 1,78 2,10 0, E-posta 3,14 3,68 0,235* 11. Ġnternet 3,26 3,68 0,170* 12. Veri Analiz Prog. 1,87 1,62-0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,73 2,18 0,220* 14. AlıĢtırma ve Uyg. 2,56 2,23-0, Alanlara Özgü Pr. 2,65 2,71 0, Windows ĠĢletim S. 2,73 2,81 0,032 Tablo 6 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin word, e-posta ve internet konusunda orta düzeyde uzman oldukları, excel, sınıf yönetimi, grafikler, ppoint, web tabanlı etkileģimli içerikler, alıģtırma ve uygulama, alanlara özgü programlar ve Windows iģletim sistemlerinde ise az düzeyde uzman oldukları görülmektedir. BranĢ öğretmenlerinde de aynı sonuçlar göze çarpmaktadır. Yapılan detaylı incelemede ise branģ öğretmenleri içerisinde de bilgisayar öğretmenlerinin (n=8) hemen hemen bütün maddeler konusunda uzman oldukları, okul öncesi öğretmenlerinin (n=6) ise en e-posta ve internet dıģında kalan bütün konularda düģük düzeyde uzman oldukları tespit edilmiģtir.

11 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 79 Öğretmenlerin bilgisayar kulanım düzeyleri ile branģları arasındaki iliģki incelendiğinde ise word, ppoint, e-posta kullanımı konusunda branģ öğretmenleri lehine pozitif orta düzeyde bir iliģki söz konusu iken, bilgisayar oyunları konusunda sınıf öğretmenleri lehine düģük düzeyde bir iliģki görülmektedir. Tablo 7. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile hizmet yılları arasındaki iliģki ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR UZMANLIK DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl HĠZMET YILI yıl yıl 21 yıl ve üzeri f F F f f r * p<0,05 1. Word 3,40 3,84 3,61 3,60 2,97-0,287* 2. Excel 2,80 2,94 2,84 2,60 2,48-0,181* 3. Veritabanı 2,80 2,52 2,23 2,40 2,35-0, Sınıf Yönetimi 3,00 3,15 2,07 3,00 2,81-0, Grafikler 3,20 2,94 2,38 2,40 2,45-0,202* 6. PowerPoint 3,80 3,52 2,92 3,40 2,59-0,337* 7. Çoklu ortam yazar. 2,20 2,78 1,76 2,80 2,21-0, CD-ROM, DVD ve Webtabanlı Etk. Ġçer. 2,60 2,84 2,30 3,40 2,27-0, Web Tasarım Prog. 2,80 2,15 1,76 1,40 1,83-0,173* 10. E-posta 4,20 3,89 3,30 2,60 3,18-0,290* 11. Ġnternet 4,40 3,84 3,69 3,60 3,05-0,338* 12. Veri Analiz Prog. 1,80 1,57 1,76 1,40 1,78 0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 2,60 2,05 1,76 2,40 1,81-0, AlıĢtırma ve Uyg. 3,20 2,10 2,30 2,80 2,43 0, Alanlara Özgü Pr. 3,40 2,78 2,46 3,20 2,54-0, Windows ĠĢletim S. 3,00 3,10 2,38 3,20 2,64-0,105 Tablo 8. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile bilgisayar kullanma süreleri arasındaki iliģki BĠLGĠSAYAT KULLANMA YILI ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR UZMANLIK DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl yıl yıl F F f f r * p<0,05 1. Word 2,52 3,46 3,93 4,50 0,443* 2. Excel 2,05 2,74 3,26 3,00 0,368* 3. Veritabanı 1,94 2,48 2,53 4,00 0,269* 4. Sınıf Yönetimi 2,47 2,72 3,33 3,50 0,235* 5. Grafikler 2,21 2,62 3,13 2,00 0,210* 6. PowerPoint 2,52 2,97 3,66 3,00 0,272* 7. Çoklu ortam yazar. 1,68 2,37 2,86 3,00 0,334* 8. CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı 2,00 2,48 3,13 3,00 0,299*

12 80 E. Usta, A. E. Bozdoğan Etk. Ġçer. 9. Web Tasarım Prog. 1,47 2,06 2,26 1,00 0, E-posta 2,94 3,46 3,66 4,50 0,258* 11. Ġnternet 2,78 3,51 4,06 4,50 0,370* 12. Veri Analiz Prog. 1,42 1,81 1,86 1,00 0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,63 1,97 2,13 3,00 0,219* 14. AlıĢtırma ve Uyg. 1,89 2,39 2,93 3,50 0,322* 15. Alanlara Özgü Pr. 2,36 2,58 3,20 4,00 0,283* 16. Windows ĠĢletim S. 2,10 2,72 3,66 3,50 0,381* Öğretmenlerin bilgisayar kullanma süreleri dikkate alındığında, bilgisayar kullanım süresi fazla olan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlığı konusunda hemen hemen bütün maddelerden yüksek aritmetik ortalamaya sahip olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım süreleri ile eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri arasında web tasarım programları ve veri analiz programları dıģında kalan diğer durumlarda bilgisayar kullanım süresi fazla olan öğretmenler lehine orta düzeyde pozitif bir iliģki olduğu dikkat çekmektedir. SONUÇ VE TARTIġMA AraĢtırma sonuçları kısaca özetlenecek olursa; 1. Öğretmenlerin büyük bir kısmı Ms-Word, Ġnternet ve e-posta uygulamalarını çok sıklıkla kullanmaktadırlar. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin yaklaģık yarısı excel, grafik uygulamaları, PowerPoint, alanlara özgü programları bazen kullanmaktadır. Ancak, veritabanı, sınıf yönetimi çoklu ortam yazarlığı CD- ROM, DVD ve web-tabanlı etkileģimli içerik, web tasarım programı, veri analiz programı, bilgisayar benzetimleri ve oyunları, alıģtırma ve uygulama yazılımlarını nadiren kullanmaktadırlar. 2. AraĢtırmaya katılan öğretmenler kendilerini word, e-posta ve internet kullanımı konusunda uzmanlık düzeylerini iyi olarak; powerpoint, grafik iģlemleri, excel, windows iģletim sistemi, alanlara özgü programların kullanımı konularında uzmanlıklarını orta düzeyde veritabanı, sınıf yönetimi çoklu ortam yazarlığı ve web-tabanlı etkileģimli içerik, web tasarım programı, veri analiz programı, bilgisayar benzetimleri ve oyunları, alıģtırma ve uygulama yazılımlarını kullanma konusunda ise yetersiz görmektedirler. Hızla geliģen ve değiģen Ģartlar ve yeni teknolojiler öğrencileri ve öğrenme ortamlarını olduğu kadar öğretmenleri de etkilemektedir. Zaten yaģanan bu hızlı teknolojik değiģimlerin öğretmenlerden beklenen iģlevleri etkilememesi düģünülemez. Çağıltay ve ark. (2001) tarafından yapılan ve teknoloji kullanımına iliģkin öğretmen görüģleri belirlemeye yönelik araģtırmada öğretmenlerin sınıfta teknoloji kullanmaya yönelik olumlu fikirlere sahip oldukları görülmektedir. Hatta o zamana kadar hiç bilgisayar kullanmamıģ öğretmenler bile teknolojiye karģı direnç göstermemiģ ve olumlu fikir beyan etmiģlerdir. O zamanki Ģartlar

13 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 81 düģünüldüğünde haklı olarak öğretmenler değil okullarda, kiģisel olarak yeterli bilgisayarın olmadığından yakınmıģlar, öğretim programların da uygun olmadığından Ģikâyet etmiģlerdir. Gür, Özoğlu ve BaĢer (2010) tarafından yapılan ve okullarda bilgisayar teknolojisinin kullanımında karģılaģılan sorunların incelendiği araģtırmada öğretmenlerin genelde teknolojiye karģı olumlu oldukları ve genel amaçlı olarak bilgisayar kullanımında kendilerini yeterli gördükleri görülmektedir. Ancak, branģları itibarı ile alanlarına özgü yazılımlardan pek haberdar değillerdir. Bu durum, aradan geçen yaklaģık on yılda aslında çok fazla bir Ģeyin değiģmediğini, en baģtan beri teknolojiye karģı olan olumlu tutumumuzu sadece devam ettirdiğimizi ancak alanımıza özgü konularda yeterli ilerlemeyi sağlayamadığımız Ģeklinde yorumlanabilir. KuĢkusuz yeni bilgi ve iletiģim teknolojilerini etkili bir biçimde öğrenmeöğretme sürecinde kullanabilmek karmaģık bir süreç olabildiği gibi zaman da gerektirmektedir (Alessi ve Trollip, 2001). Ancak Akpınar ın (2003) da belirttiği gibi öğretmen yetiģtiren kurumlar yetiģtirdikleri elemanların yeniliklerden haberdar olmaları ve kendilerini yetiģtirmelerinde sorumluluk sahibi olacakları yeni bir düzenleme yapılabilir. Benzer Ģekilde bakanlık ve sendika gibi diğer öğretmen örgütleri ile iģbirliği içerisinde, eğitim fakültelerinin hazırlayacağı ağ tabanlı programlar ve ağ sayfaları öğretmenlerin kendilerini yetiģtirmede baģvuracakları önemli bir kaynak olabilir. Öğretmenler mezun olduğu fakülte yerleģkesine uzak bile olsa, kendi fakülte ağ sayfalarına ulaģabileceği gibi, iģ yerine yakın olan fakültelerin hazırlayacağı seminer ve geliģtirme etkinliklerine de katılabilmeli ve yaģam boyu eğitim kapsamında sürekli olarak kendi kiģisel ve mesleki geliģimine katkı sağlamalıdır (Akpınar, 2003). Yukarıdaki sonuçlardan hareketle, öğretmenlerin doğrudan bilgisayar destekli eğitim, web destekli eğitim ve bilgisayar ortamında ders materyali hazırlama becerilerinin ve uzmanlık düzeylerinin geliģtirilmesine yönelik hizmet içi kurslar veya bu tür becerileri geliģtirebilecekleri online öğrenme ortamları tasarlanması önerilmektedir. KAYNAKLAR Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalıģma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: Ġstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET April 2003 ISSN: volume 2 Issue 2 Article 11 Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.

14 82 E. Usta, A. E. Bozdoğan Alkan, C., Deryakulu, D. & ġimģek, N. (1995). Eğitim teknolojisine giriş: Disiplin, Süreç,Ürün. Ankara: Önder Matbaacılık Ltd.ġti. Cavanaugh, C. (2002). Faculty development in educational technology. Technology and Teacher Education Annual, Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education. Çağıltay, K., Çakıroğlu, J., Çağıltay, N. & Çakıroğlu, E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına iliģkin öğretmen görüģleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, Erdemir, N., Bakırcı, H., Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi Yıl 6, Sayı 3, Aralık 2009 Fisher, M. (2000). Computer skills of initial teacher education students. Journal of Information Technology for Teacher Education, 9(1), Gür, B., Özoğlu, M. & BaĢer, T. (2010). Okullarda bilgisayar teknolojisi kullanımı ve karşılaşılan sorunlar. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 2010, s Gürsel, M., ġahin, Ġ., IĢık, N. & Özaslan, G. (2007). Eğitim fakültelerinde görev yapan yöneticilerin bilgisayara karşı tutumlar ve bilgisayar kullanma düzeyleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Tokat. Güzeller, C. & Korkmaz, Ö., (2007). Bilgisayar destekli öğretimde bir ders yazılımı değerlendirmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 15, No:1, Kastamonu: Mart. Isleem, M. I. (2003). Relationships of selected factors and the level of computer use for instructional purposes by technology education teachers in Ohio public schools: a statewide survey (Doctoral dissertation, The Ohio State University, 2003). ProQuest DigitalDissertations. (UMI No. AAT ). Kabakçı, I. & OdabaĢı, F. (2007). Bilgisayar öğretmenlerinin ilk çaliģma yillarina yönelik mesleki geliģim etkinliği. Uluslararası Öğretmen YetiĢtirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, Azerbaycan. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara: Nobel Yayınevi. Keser, H. (1988). Bilgisayar destekli eğitim için bir model önerisi. YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bil. Enstitüsü, Ankara.

15 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 83 Mahiroğlu, A. (2009). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiģtirmede geliģmeler ve yenilikler. Ö. Demirel, Z. Kaya (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Akademi. 4. Baskı McCannon, M., & Crews, T. B. (2000). Assessing the technology needs of elementary school teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 8(2), OdabaĢı, H. F. (2000). Faculty use of technological resources in Turkey. Innovations in Education and Training International, 37(2), Oral, B. (2008). The evaluation of the student teachers attitudes toward Internet and democracy, Computers & Education, 50, Pope, M., Hare, D., & Howard, E. (2002). Technology integration: Closing the gap between what preservice teachers are taught to do and what they can do. Journal of Technology and Teacher Education, 10(2), Reigeluth, C. M. (1999). What is instructional desing theory and How is it changing?. In C.M. Reigeluth (Ed.). Instructional Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, (Vol II) (s:5-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Sahin, S. (2006). Instructional computer use by COE faculty in Turkey: Application of Diffusion of Innovations Theory (Unpublished Doctoral Dissertation, Iowa State University, 2006). Sandholtz, J. H. (2001). Learning to teach with technology: A comparison of teacher development programs. Journal of Technology and Teacher Education, 9, Schrum, L., Skeele, R. & Grant, M.(2002). One college of education s effort to infuse technology: A systemic approach to revisioning tecahing and learning. Journal of Research on Technology in Education, 35(2). Slowinski, J. (2000). Becoming a technologically savvy administrator. ERIC Digest 135. Yalın, H.Ġ (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Nobel Yayınları

16 84 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 32, 2011

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 909-918, TURKEY TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ ÖZET

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ 556 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMLARINDA BIĠLGĠ VE ĠLETĠġIM TEKNOLOJILERĠNĠN KULLANIMINA ĠLIġKĠN GÖRÜġLERĠ ÖZET Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Trabzon, demircig73@hotmail.com

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠ OKUR- YAZARLIĞI BECERĠLERĠ ĠLE ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* Anahtar Sözcükler: Bilgi okuryazarlığı,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI Mustafa KAHYAOĞLU* H.CoĢkun ÇELĠK* Selami YANGIN** * Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Technological Pedagogical

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ

ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ ÇOCUKLARIN GÖZÜYLE ONLARIN ĠNTERNET KULLANIM PROFĠLLERĠ VE AĠLELERĠN GETĠRDĠĞĠ SINIRLAMALAR: ANAMUR ĠLÇE ÖRNEĞĠ THE INTERNET USE PROFILES OF THE CHILDREN AND THEIR FAMILY LIMITATIONS ON INTERNET FROM CHILDREN'S

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları Ertuğrul Usta * Özgen Korkmaz ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri

Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Açık ve uzaktan öğrenmede destek hizmetleri Dr. Belgin BOZ YÜKSEKDAĞ a a Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK

KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ. Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK KĠMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLĠK DÜZEYLERĠ Sinem GÜNEġ, Nusret KAVAK, Havva YAMAK Problem durumu Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının Belirlenmesi 1 Özet Muhammet Yılmaz 2, Lütfi Üredi 3 ve Sait Akbaşlı 4 Günümüzde çok

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠġĠSEL GELĠġĠME YÖNELĠK ALGILARI VE KĠġĠSEL GELĠġĠM ÇABALARI 1 PERCEPTIONS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF TEACHER CANDIDATES AND PERSONAL DEVELOPMENT EFFORTS Arş. Gör. Adil ÇORUK ÖZET

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ISSN : 1308-7274 sadetmaltepe@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Balikesir-Turkey

ISSN : 1308-7274 sadetmaltepe@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Balikesir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of w World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number: 1C0413 EDUCATION SCIENCES Received: November 2010 Accepted: February 2011 Sadet Maltepe Series : 1C Balikesir

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

BarıĢ Demir Accepted: September ISSN : Kocaeli-Turkey

BarıĢ Demir Accepted: September ISSN : Kocaeli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 1C0237 EDUCATION SCIENCES Ahmet Küçük Received: January 2010 BarıĢ Demir Accepted: September 2010 Tuğba

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

Abdurrahman Tanrıöğen Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 atogen@pau.edu.tr 2010 www.newwsa.com Denizli-Turkey

Abdurrahman Tanrıöğen Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7274 atogen@pau.edu.tr 2010 www.newwsa.com Denizli-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0289 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Abdurrahman Tanrıöğen Accepted: January 2011 Adem Özel

Detaylı

BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALAR

BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALAR National / International Journal Publications BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALAR 1. Eraslan, A. (in press). Teachers reflections on the implementation of the new elementary school mathematics curriculum in Turkey.

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz

Ali Haydar Doğu, Ercüment Yılmaz Akademik Bilişim - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri - 12 Şubat 2 Muğla Üniversitesi Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi:

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ

ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARINDA BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠNĠN ANALĠZĠ THE ANALYSIS OF VIEW OF POINTS OF STUDENTS AT THE SECONDARY SCHOOLS REGARDING TO USAGE OF THE IT TECHNOLOGIES

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ KULLANMA DURUMLARINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: ġanliurfa ĠLĠ ÖRNEĞĠ

ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ KULLANMA DURUMLARINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: ġanliurfa ĠLĠ ÖRNEĞĠ 28 ĠLKÖĞRETĠM SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠ KULLANMA DURUMLARINA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ: ġanliurfa ĠLĠ ÖRNEĞĠ Menderes KILIÇASLAN, Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, menderes.kilicaslan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği)

Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) 1221 Sosyal Alanlar Öğretmenlerinin Kişilerarası Özyeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Gökçe KILIÇOĞLU 1, Eda Nur KARAKUġ 2, Tazegül DEMĠR 3 Özet Eğitim öğretim kurumlarında öğrencinin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı 2: 293-301 [2012] FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ İLE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences

ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences ELETRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org info@esosder.org ISSN:1304 0278 Bahar-2008 C.7 S.24 (101-109) Spring-2008 V.7 N.24 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI DĠSĠPLĠN SORUNLARI Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:3 No:36 Syf: 39-52 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖĞRENCĠ BEKLENTĠLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ VE DERSLERDE KARġILAġTIKLARI

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET

Sayı 6 Haziran BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ Fikriye KANATLI 1 Sinan SCHREGLMAN 2 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HATAY İLİ ÖRNEĞİ 1 2 ÖZET Betimsel nitelikteki bu çalışmanın

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse

Anahtar Sözcükler: Temel Bilgi Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar Okuryazarlığı. Basic Informatics Education : KTÜ Appliance and Regional Analyse Orta Öğretimden Üniversiteye Gelen Öğrencilerin Temel Bilgisayar Bilgilerinin İl ve Bölge Bazında İncelenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uygulaması Ali Haydar DOĞU 1, Ercüment YILMAZ 2 1 Karadeniz

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİKLERİNİN BÖLÜM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİKLERİNİN BÖLÜM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1197-1208, December 2012 BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR

Detaylı

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use

Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in New Elementary School Mathematics Teaching Program and their Frequency of Use Elementary Education Online, 10(2), 703-716, 2011. İlköğretim Online, 10(2), 703-716, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Mathematics Teachers Level of Knowing About The Measurement Tools in

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* H. CoĢkun ÇELĠK* *Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi/SİİRT

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Mustafa METİN Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı