ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ"

Transkript

1 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 69-83, 2011 ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN BĠLGĠSAYAR KULLANIM VE UZMANLIK DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Ertuğrul Usta 1, Aykut Emre Bozdoğan 2 1 Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2 Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ÖZET Bu çalıģmada, ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri farklı değiģkenler açısından incelenmiģtir. AraĢtırmanın çalıģma grubunu Giresun il merkezinde 9 farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam 158 öğretmen oluģturmuģtur. AraĢtırma betimsel nitelikli tarama modeliyle gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmada Isleem (2003) tarafından geliģtirilen ve Alfa katsayısı 0.93 olarak hesaplanan Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım ve Uzmanlık Ölçeği isimli likert tipi anket formu veri toplama aracı kullanılmıģtır. Verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve Pearson s r korelasyon istatistikleri kullanılmıģtır. Öğretmenlerin genel olarak Ms-Word, Ġnternet ve E-posta uygulamalarını çok sıklıkla kullandıkları ve word, e-posta ve Ġnternet kullanımı konusunda kendi uzmanlık düzeylerini iyi gördükler görülmüģtür. Bunun yanı sıra branģ öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre, mesleğe yeni baģlayan öğretmenlerin tecrübeli öğretmenlere göre ve bilgisayarla uzun yıllar önce tanıģan öğretmenlerin, yeni tanıģan öğretmenlere göre genel olarak bilgisayarları eğitim amaçlı daha fazla kullandıkları ve kendilerini bu konuda daha fazla uzman olarak gördükleri tespit edilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar kullanımı, Bilgisayar Uzmanlığı, Ġlköğretim Öğretmenleri..

2 Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 32, Sayfa 69-83, 2011 EAMINATION OF COMPUTER USE AND EPERTISE LEVELS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES Ertuğrul Usta 1, Aykut Emre Bozdoğan 2 1 Mevlana Üniversitesi, Faculty of Education, 2 Giresun Üniversity, Faculty of Education, ABSTRACT In this study, computer use and expertise levels of teachers working in elementary schools were examined in terms of different variables. 158 teachers in total, who work in 9 different elementary schools in Giresun city centre, constituted the study group of the research. This research was carried out via descriptive scanning model. Data collection instrument of Likert type questionnaire named as Computer Use and Expertise Scale for Educational Purposes developed by Isleem (2003) and, whose alpha coefficient was estimated as 0.93, was used in this research. Percentage, frequency, arithmetic average, standard deviation and the Pearson s r correlation statistics were employed in the analysis of the data. The following outcomes were attained setting off from the obtained findings: It was observed that in general, teachers frequently use the applications of Ms-word, Internet and and consider their own expertise levels regarding the use of word, and internet well enough. Additionally, it was ascertained that subject teachers compared to classroom teachers, new teachers in comparison with experienced teachers and teachers, who met computer long time ago, compared to the ones, who met recently, generally use computers for educational purposes more and consider themselves more expert in this subject. Key words: : Computer Use, Computer Expertise, Elementary School Teachers.

3 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 71 GĠRĠġ ÇağdaĢ dünyanın beklentileri doğrultusunda gelecek kuģakları hızla değiģen hayat Ģartlarına hazırlamak ve ortaya çıkan nitelikli insan gücü ihtiyacını karģılayabilmek için öğrencileri daha donanımlı bir Ģekilde yetiģtirmek çağdaģ eğitimin gereğidir. Eğitim sürecinin planlı bir Ģekilde gerçekleģtiği yer olan okullarda yeni nesillerin davranıģlarına öncelikli olarak yön verecek kiģiler olan öğretmenlerin bu hızlı değiģim sürecine ayak uydurma adına her türlü teknoloji hakkında asgari düzeyde bilgi sahibi olması ve bu teknolojilerden birçoğunu öğrenme ve öğretme sürecinde kullanmalarının zorunlu olduğu söylenebilir. Eğitim kurumlarının temel amaçlarından birinin toplumun ihtiyacı olan bireyler yetiģtirmek olduğu düģünüldüğünde bilgiye ulaģma, düzenleme, değerlendirme ve sunma gibi becerilere öğrencileri ulaģtırmak için kuģkusuz öğretmenlerinde bu becerileri elde etmiģ olmaları beklenmektedir (Kabakçı ve OdabaĢı, 2007). Bilgisayarın öğrenme ve öğretme sürecinde öğrenciyi güdüleyebilmesi, yaģam boyu eğitimi farklı uzaktan eğitim ortamları ile desteklemesi ve öğrenme sürecinde esnekliği artırması eğitimde bilgisayar kullanımının temel nedenleridir. (Alkan, 1997; Keser, 1988). Günümüzde bilgiye ulaģabilen, kullanabilen, iletebilen ve üretebilen, teknolojiyi kullanabilen ve kendi kendisine öğrenebilen kısaca öğrenmeyi öğrenmiģ bireyler yetiģtirmek eğitim programlarının temel amaçlarının baģında gelmektedir (Akkoyunlu ve Kurbanoğlu, 2003). Bu anlamda öğrenme, sadece okullarda ve belli merkezlerde değil, yaģamın her evresinde ve her ortamda ortaya çıkabilecek bir kavram olarak görülmektedir (Reigeluth, 1999). Öğretmenler günümüzde her gün bilgisayar, internet, video, cep telefonları ve benzeri teknolojileri kullanabilen ve çok iyi tanıyan öğrenci kesimiyle karģı karģıya olduklarından, mevcut teknoloji ürünlerini kullanma becerilerini geliģtirmedikleri takdirde, gerek öğrenme-öğretme sürecinde gerekse bireysel olarak öğrenciler karģısında sıkıntıya düģebileceklerdir. Bu tür sorunların önüne geçebilmek için teknolojinin eğitim kurumlarında kullanılması, öğretmen yetiģtiren kurumların program içeriklerini de belirgin bir biçimde etkilemektedir (Slowinski, 2000). KuĢkusuz yüksek öğretimde öğrenciye sunulan derslerin yoğun Ģekilde teknolojiye dayalı olması öğretmen adaylarının teknoloji kullanımında donanımlı olarak mezun olmasını sağlayacaktır (ġahin, 2006; Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009). Dersin amacına uygun teknoloji ve materyal seçimi, öğrencilerin dersi anlama seviyelerini ve bilginin kalıcılığını etkilemektedir (Alkan, Deryakulu ve ġimģek, 1995; Fisher, 2000; Yalın, 2003). Öğretmenlerin mesleki hayatlarında istenilen baģarıya ulaģabilmeleri için öncelikle teknolojinin eğitimdeki rolünü kabullenmeleri ve kullanma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü öğretmenler günümüz koģullarında nerede görev yaparlarla yapsınlar çok büyük bir ihtimalle teknoloji ile iç içe olan öğrenci grubu ile karģılaģacaktır (Erdemir, Bakırcı ve Eyduran, 2009). Artık bilgi teknolojilerini rahatlıkla ve verimli bir biçimde kullanabilen, giriģimci, üretken, yenilikçi, bireysel sorumluluk sahibi, kendini gerçekleģtirmiģ, sürekli kendini

4 72 E. Usta, A. E. Bozdoğan yenileyen insanların daha nitelikli sayılacakları ve baģarılı olacakları açıktır (Güzeller ve Korkmaz, 2007; Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2003). Öğretmenlerin eğitim sistemin en önemli unsurlarından birisi olduğu ve eğitim sisteminin baģarılı olabilmesinde öğretmen niteliklerinin tartıģmasız derecede önemli olduğu söylenebilir (Mahiroğlu, 2009). Öğrenci üzerinde bu kadar etkileme gücüne sahip bir mesleğin, bilgi, beceri gibi biliģsel alan yeterlilikleri gerektirmesinin yanı sıra günümüz dünyasının vazgeçilmezi olarak adlandırılan biliģim teknolojilerinin de yaygın ve etkin olarak kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bundan dolayı günümüz eğitim sisteminde eğitim ile eğitimde teknoloji kullanımı, birbirinden ayrı düģünülemeyen iki kavram olmuģtur (McCannon & Crews, 2000). Eğitim programlarında bilgisayar teknolojilerinin kaliteyi artırmakla birlikte eğitim programları ile entegrasyonunda çoğu zaman sorunlar yaģanabilmektedir. KuĢkusuz bu sorunların kaynağı daha çok öğretmenlerin öğretim sürecinde teknolojiyi tam olarak nasıl kullanmaları gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır (OdabaĢı, 2000; Sandholtz, 2001; Oral, 2008). Pope, Hare ve Howard (2002) göre teknoloji entegrasyonu öğretmen yetiģtirme programlarının temel unsurlarından biri olmalıdır. Cavanaugh (2002) öğretim elemanlarının öğretim sürecinde biliģim teknolojilerinden yeterince yararlanamama sebeplerini teknolojik bilgi ve kullanabilme becerisinden yoksun olmalarına bağlamıģtır. Eğitim fakültelerinde teknoloji destekli eğitimler öğretmen adaylarına sağlanmalı ve kullandırılmalıdır (ġahin, 2006). Bilgisayar kullanımı üzerine yürütülen bir araģtırmada, bilgisayar kullanımında etkililiğin çoğunlukla yaparak öğrenme ile ilgili olduğu ve uzun süreden beri bilgisayar kullanan çalıģanların bilgisayar kullanımı konusunda daha etkin oldukları, çoğu bilgisayar yeteneğinin deneyim yoluyla elde edildiği ve çalıģma ortamında gerekli olduğu hallerde daha kolay bir biçimde edinildiklerini ortaya konmuģtur (Gürsel, ġahin ve diğ., 2007). Bilgisayar ağlarının ve yazılımlarının hızla yaygınlaģması ve eriģimin oldukça kolay olması öğretmenler için de gerek derslerini ve sunularını tasarlarken, gerekse öğrencileri ile bilgi alıģveriģi gibi sanal ortamlar oluģturmada birçok imkan ortaya koymaktadır (Schrum, Skeele ve Grant, 2002). YaĢanan bu hızlı geliģim sürecinin insan yaģamında ve eğitim sürecinde etkisi gerek okul içinde gerekse okul dıģında öğrenci ve öğretmenlerin bilgiyi mesaj haline getirmede, ulaģmada ve birbirleri ile haberleģmede sunduğu katkılar tartıģmasız bir gerçektir. Ancak, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkısı açısından bilgisayarların öğretmenler tarafından eğitim amaçlı olarak hangi seviyede ve ne Ģekilde kullanıldığı ve bu teknolojiyi sınıfında kullanan öğretmenlerin bilgisayar uzmanlık seviyelerinin belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeylerini belirlemek, mevcut durumu ortaya koymak açısından oldukça önemlidir. Bu temel sayıtlıdan hareketle görev yapan öğretmenlerimizin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeylerini belirlemek, bu araģtırmanın temel amacı olarak belirlenmiģtir.

5 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 73 ARAġTIRMANIN AMACI Bu araģtırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeylerini ve uzmanlık düzeylerini belirlemektir. Bu genel amaca ulaģmak üzere Ģu sorulara yanıt aranmıģtır: 1.Öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri nedir? 2. Öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri nedir? 3. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeyleri ile uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? 4. Öğretmenlerin branģları ile bilgisayar kullanım düzeyleri ve uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? 5. Öğretmenlerin meslekteki hizmet yılları ile bilgisayar kullanım düzeyleri ve uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? 6. Öğretmenlerin bilgisayar kullanma yılları ile bilgisayar kullanım düzeyleri ve uzmanlık düzeyleri arasında bir iliģki var mıdır? YÖNTEM Bu çalıģmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik olarak tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıģtır. Tarama modelleri var olan durumu, var olduğu biçimde ve nesnel bir yaklaģım ile ortaya koyma üzerine temellenmektedir (Karasar, 1999). Bu çalıģmada da, öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri çeģitli değiģkenler açısından tasvir edilmeye çalıģılmıģtır. AraĢtırma 2011 yılı nisan ayında Giresun il merkezindeki 9 ilköğretim okulunda gerçekleģtirilmiģtir. AraĢtırmaya kendine ait bilgisayarı olan 98 erkek 60 kadın toplam 158 ilköğretim öğretmeni (82 sınıf öğretmeni, 76 branģ öğretmeni) katılmıģtır. Böylelikle bu değiģkenin öğretmelerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanma ve uzmanlık durumlarına etkisini azaltmak amaçlanmıģtır. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi AraĢtırmada Isleem (2003) tarafından geliģtirilen Eğitim Amaçlı Bilgisayar Kullanım ve Uzmanlık Ölçeği isimli likert tipi anket formu kullanılmıģtır. Anket Sahin (2006) tarafından Türkçe'ye uyarlanmıģ ve Alfa katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıģtır. Anket formu ile toplanan veriler üzerinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve Pearson s r korelasyon testleri yapılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıģtır. Fark ve iliģkilerin anlamlılık düzeyi olarak ise p<0,05 düzeyi yeterli görülmüģtür. Verilerin analizinde öğretmen puanlarının beģli dereceli ölçekten elde edilmiģ olması nedeniyle puan aralıkları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

6 74 E. Usta, A. E. Bozdoğan Tablo 1. Dereceli ölçekten elde edilen puan aralıkları Aralıklar Kullanım Düzeyi Uzmanlık Düzeyi 1,00-1,79 Hiçbir Zaman Hiç Bilmiyor 1,80-2,59 Nadiren Çok az biliyor 2,60-3,39 Bazen Orta Düzeyde 3,40-4,19 Sık Sık Ġyi düzeyde 4,20-5,00 Çok Sık Çok Ġyi düzeyde BULGULAR ve YORUM Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri incelenmiģ ve Tablo 2 de özetlenmiģtir. Tablo 2. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım ve uzmanlık düzeyleri ile bu iki düzey arasındaki iliģki Kullanım Düzeyi Ss Uzmanlık Düzeyi Ss r * p<0,05 1. Word 1 3,74 1,26 3,35 1,14 0,683* 2. Excel 2 2,82 1,28 2,68 1,04 0,806* 3. Veritabanı 3 2,46 1,27 2,40 1,10 0,853* 4. Sınıf Yönetimi 4 3,02 1,41 2,79 1,26 0,836* 5. Grafikler 5 2,84 1,25 2,60 1,07 0,812* 6. PowerPoint 6 3,03 1,35 3,00 1,21 0,895* 7. Çoklu ortam yazarlığı 7 2,34 1,25 2,31 1,20 0,832* 8. CD-DVD/Web-tabanlı EtkileĢimli Ġçerik 8 2,72 1,29 2,50 1,22 0,820* 9. Web Tasarım Programı 9 1,94 1,34 1,93 1,17 0,795* 10. E-posta 10 3,56 1,26 3,40 1,14 0,746* 11. Ġnternet 11 3,86 1,32 3,46 1,22 0,732* 12. Veri Analiz Programı 12 1,73 1,03 1,70 1,03 0,869* 13. Bilgisayar Benzetimleri ve Oyunları 2,10 1,08 1,94 1,03 0,672* 14. AlıĢtırma ve Uygulama 2,74 1,27 2,40 1,18 0,776* 15. Alanlara Özgü Programlar 13 2,86 1,27 2,68 1,16 0,826* 16. Windows ĠĢletim Sistemi 14 3,03 1,44 2,77 1,32 0,880* 1 (elektronik metin oluģturma, saklama ve çıktı alma), 2 (ortalama, standart sapma vb. sayısal iģlemler yapma), 3 (veri oluģturma, düzenleme ve sorgulama), 4 (elektronik not defteri, Blackboard-WebCT vb.), 5 (resimler, Ģekiller, grafikler oluģturma ve düzenleme), 6 (ders sunumu hazırlama), 7 (Ç.O. prog. hazırlama, BDÖ materyali), 8 (haritalar, sözlükler), 9 (FrontPage, DreamWeaver vs.), 10 (elektronik iletileri gönderme ve alma vs.), 11 (Ġnternet kullanımı ve Ġnternette araģtırma yapma vs.), 12 (SPSS, SAS vs.), 13 (alana özgü programlar), 14 (P, VĠSTA) Tablo 2 de verilen öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri incelendiğinde, öğretmenlerin Word, e-posta ve interneti sık sık kullandıkları görülmektedir. Bu sonuç, bu araçların öğretmenler tarafından bireysel iģlerde de sıklıkla kullanılıyor olmasından kaynaklanabilir. Öte yandan öğretmenlerin Excel, sınıf yönetimi, grafikler, Powerpoint, CD-ROM, DVD ve web-tabanlı etkileģimli içerik, araģtırma ve uygulama, alanlara özgü programlar ve windows iģletim sistemini de bazen kullandıkları görülmektedir. Veritabanı, çoklu ortam yazarlığı, web tasarım programı, veri analiz programı ve bilgisayar benzetimleri/oyunlarını ise öğretmenlerin nadiren kullandıkları görülmektedir.

7 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 75 Öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri incelendiğinde ise, öğretmenlerin kendilerini Word, e-posta ve internet kullanımı konusunda iyi düzeyde; Excel, sınıf yönetimi, grafikler, Powerpoint, Windows iģletim sistemi ve alanlara özgü programların kullanımında orta düzeyde ve diğer uygulamalar konusunda ise düģük düzeyde uzman olarak görmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin kendi uzmanlıklarına iliģkin algılarının en yüksek olduğu uygulamaların internet, e-posta kullanımı ve Word olduğu gözlenmektedir. Öğretmenlerin en az uzmanlık belirttikleri maddeler ise bilgisayar benzetimleri/oyunları, web tasarım programı ve veri analiz programı olmuģtur. Bu sonuçların ülkemizde benzetim/oyunların eğitim ortamlarında kullanımlarının henüz yeterince yaygınlaģmamasından; web tasarım ve veri analizi programlarının ise öğretmenlerin çalıģtıkları eğitim kurumlarında çok fazla ihtiyaç duymadıklarından kaynaklandığı söylenebilir. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım düzeyleri ile uzmanlık seviyeleri arasında tüm alt boyutlarda pozitif yönde, yüksek düzeyde anlamlı (p<0,01) bir iliģkinin olduğu görülmektedir. Bu durum öğretmenlerin bilgisayar kullanmada uzmanlık düzeyleri arttıkça bilgisayar kullanım seviyelerinin arttığını veya bir baģka deyiģle bilgisayar kullanım seviyeleri arttıkça bilgisayar kullanmada uzmanlık düzeylerinin arttığı sonucunu ortaya koymaktadır. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile branģ, hizmet yılı ve bilgisayar kullanma süreleri incelenmiģ ve Tablo 3, 4, ve 5 de özetlenmiģtir. Tablo 3. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile branģ değiģkeni arasındaki iliģki ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR KULLANIM DÜZEYLERĠ Sınıf Öğr. BRANġ BranĢ Öğr. f F r * p<0,05 1. Word 3,56 3,94 0, Excel 2,70 2,94 0, Veritabanı 2,46 2,47 0, Sınıf Yönetimi 3,14 2,89-0, Grafikler 2,82 2,86 0, PowerPoint 2,92 3,15 0, Çoklu ortam yazar. 2,31 2,36 0, CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı Etk. Ġçer. 2,65 2,78 0, Web Tasarım Prog. 1,82 2,07 0, E-posta 3,26 3,89 0,248* 11. Ġnternet 3,73 4,00 0, Veri Analiz Prog. 2,00 1,74-0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,97 2,23 0,120

8 76 E. Usta, A. E. Bozdoğan 14. AlıĢtırma ve Uyg. 3,02 2,44-0,227* 15. Alanlara Özgü Pr. 2,92 2,78-0, Windows ĠĢletim S. 3,02 3,05 0,010 Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin word ve interneti sık sık kullandıkları, excel, sınıf yönetimi, grafikler, ppoint, web tabanlı etkileģimli içerikler, e-posta, alıģtırma ve uygulama, alanlara özgü programlar ve Windows iģletim sistemlerini ise bazen kullandıkları görülmektedir. BranĢ öğretmenlerinde de aynı sonuçlar göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra yapılan detaylı incelemede branģ öğretmenleri içerisinde de bilgisayar öğretmenlerinin (n=8) hemen hemen bütün maddeler için yüksek aritmetik ortalamaya sahip oldukları, okul öncesi öğretmenlerinin (n=6) ise en düģük aritmetik ortalamaya sahip oldukları tespit edilmiģtir. Öğretmenlerin bilgisayar kulanım düzeyleri ile branģları arasındaki iliģki incelendiğinde ise e-posta kullanımı konusunda branģ öğretmenleri lehine pozitif ancak düģük bir iliģki söz konusu iken (r=0,248), alıģtırma ve uygulama konusunda sınıf öğretmenleri lehine düģük düzeyde bir iliģki görülmektedir (r=0,227). Tablo 4. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile hizmet yılı değiģkeni arasındaki iliģki HĠZMET YILI ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR KULLANIM DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl yıl yıl 21 yıl ve üzeri f F f f f r * p<0,05 1. Word 3,40 4,10 3,76 4,40 3,51-0, Excel 2,40 3,05 3,30 2,60 2,62-0, Veritabanı 2,40 2,63 2,30 2,20 2,48-0, Sınıf Yönetimi 3,00 3,26 2,30 3,40 3,10 0, Grafikler 3,80 3,00 2,61 2,40 2,78-0,138* 6. PowerPoint 3,60 3,31 3,00 3,20 2,81-0, Çoklu ortam yazar. 2,20 2,63 2,00 2,60 2,29-0, CD-ROM, DVD ve Webtabanlı Etk. Ġçer. 3,40 3,00 2,38 3,40 2,51-0,166* 9. Web Tasarım Prog. 2,40 2,10 1,76 1,80 1,89-0, E-posta 3,80 4,15 3,46 3,20 3,32-0,236* 11. Ġnternet 4,00 4,21 4,00 4,00 3,59-0,182* 12. Veri Analiz Prog. 1,80 1,47 1,69 1,00 1,97 0,158* 13. Bilgisayar Benz. ve Oyun. 3,40 2,10 1,61 2,40 2,05-0, AlıĢtırma ve Uyg. 3,00 2,21 2,53 3,40 2,97 0,194* 15. Alanlara Özgü Pr. 3,20 2,89 2,69 3,40 2,78-0, Windows ĠĢletim S. 3,20 3,31 2,53 3,60 2,97-0,055

9 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 77 Öğretmenlerin hizmet yılları ile bilgisayarı eğitim amaçlı kullanım düzeyleri incelendiğinde genel olarak yine word, e-posta ve internet kullanımı konusunda bütün öğretmenlerin yüksek aritmetik ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin veri analiz programlarını kullanma ve web tasarımı konularında en düģük aritmetik ortalamaya sahip oldukları göze çarpmaktadır. Öğretmenlerin hizmet yılları ile eğitim amaçlı bilgisayar kullanma düzeyleri arasındaki iliģki incelendiğinde ise bazı durumlarda düģük düzeyde negatif bir iliģki olduğu görülmektedir. Meslekteki yeni öğretmenlerin grafik kullanımı, e- posta, internet kullanımı gibi durumlarda meslekte daha fazla görev yapan öğretmenlere göre daha baģarılı oldukları dikkat çekmektedir. Tablo 5. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri ile bilgisayar kullanma süreleri arasındaki iliģki BĠLGĠSAYAT KULLANMA SÜRELERĠ ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR KULLANIM DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl yıl yıl F F f f r * p<0,05 1. Word 2,94 3,86 4,26 5,00 0,387* 2. Excel 2,00 2,90 3,60 3,00 0,380* 3. Veritabanı 1,84 2,58 2,73 4,00 0,300* 4. Sınıf Yönetimi 2,84 2,86 3,60 4,00 0,196* 5. Grafikler 2,73 2,81 3,13 2,50 0, PowerPoint 2,68 2,95 3,73 3,00 0,218* 7. Çoklu ortam yazar. 1,78 2,39 2,73 3,50 0,291* 8. CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı Etk. Ġçer. 2,31 2,74 3,13 3,00 0,202* 9. Web Tasarım Prog. 1,68 2,00 2,26 1,00, E-posta 2,73 3,79 3,86 4,50 0,331* 11. Ġnternet 2,94 4,00 4,46 5,00 0,408* 12. Veri Analiz Prog. 1,63 1,79 1,80 1,00 0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,89 2,11 2,26 2,50 0, AlıĢtırma ve Uyg. 2,36 2,69 3,26 3,50 0,247* 15. Alanlara Özgü Pr. 2,47 2,81 3,26 4,50 0,273* 16. Windows ĠĢletim S. 2,47 2,95 3,80 4,50 0,336* Öğretmenlerin bilgisayar kullanma süreleri dikkate alındığında, bilgisayar kullanım süresi fazla olan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar kullanımı konusunda hemen hemen bütün maddelerden yüksek aritmetik ortalamaya sahip olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım süreleri ile eğitim amaçlı bilgisayar kullanım düzeyleri arasında grafikler, web tasarım programları, veri analiz programları ve bilgisayar oyunları dıģında kalan diğer durumlarda bilgisayar kullanım süresi

10 78 E. Usta, A. E. Bozdoğan fazla olan öğretmenler lehine orta ve düģük düzeyde pozitif bir iliģki olduğu dikkat çekmektedir. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile branģ, hizmet yılı ve bilgisayar kullanma süreleri incelenmiģ ve Tablo 6, 7 ve 8 de özetlenmiģtir. Tablo 6. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile branģ değiģkeni arasındaki iliģki ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR UZMANLIK DÜZEYLERĠ Sınıf Öğr. BranĢ Öğr. F f BRANġ r * p<0,05 1. Word 3,02 3,71 0,302* 2. Excel 2,56 2,81 0, Veritabanı 2,41 2,39-0, Sınıf Yönetimi 2,80 2,78-0, Grafikler 2,51 2,71 0, PowerPoint 2,75 3,26 0,209* 7. Çoklu ortam yazar. 2,24 2,39 0, CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı Etk. Ġçer. 2,46 2,55 0, Web Tasarım Prog. 1,78 2,10 0, E-posta 3,14 3,68 0,235* 11. Ġnternet 3,26 3,68 0,170* 12. Veri Analiz Prog. 1,87 1,62-0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,73 2,18 0,220* 14. AlıĢtırma ve Uyg. 2,56 2,23-0, Alanlara Özgü Pr. 2,65 2,71 0, Windows ĠĢletim S. 2,73 2,81 0,032 Tablo 6 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin word, e-posta ve internet konusunda orta düzeyde uzman oldukları, excel, sınıf yönetimi, grafikler, ppoint, web tabanlı etkileģimli içerikler, alıģtırma ve uygulama, alanlara özgü programlar ve Windows iģletim sistemlerinde ise az düzeyde uzman oldukları görülmektedir. BranĢ öğretmenlerinde de aynı sonuçlar göze çarpmaktadır. Yapılan detaylı incelemede ise branģ öğretmenleri içerisinde de bilgisayar öğretmenlerinin (n=8) hemen hemen bütün maddeler konusunda uzman oldukları, okul öncesi öğretmenlerinin (n=6) ise en e-posta ve internet dıģında kalan bütün konularda düģük düzeyde uzman oldukları tespit edilmiģtir.

11 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 79 Öğretmenlerin bilgisayar kulanım düzeyleri ile branģları arasındaki iliģki incelendiğinde ise word, ppoint, e-posta kullanımı konusunda branģ öğretmenleri lehine pozitif orta düzeyde bir iliģki söz konusu iken, bilgisayar oyunları konusunda sınıf öğretmenleri lehine düģük düzeyde bir iliģki görülmektedir. Tablo 7. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile hizmet yılları arasındaki iliģki ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR UZMANLIK DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl HĠZMET YILI yıl yıl 21 yıl ve üzeri f F F f f r * p<0,05 1. Word 3,40 3,84 3,61 3,60 2,97-0,287* 2. Excel 2,80 2,94 2,84 2,60 2,48-0,181* 3. Veritabanı 2,80 2,52 2,23 2,40 2,35-0, Sınıf Yönetimi 3,00 3,15 2,07 3,00 2,81-0, Grafikler 3,20 2,94 2,38 2,40 2,45-0,202* 6. PowerPoint 3,80 3,52 2,92 3,40 2,59-0,337* 7. Çoklu ortam yazar. 2,20 2,78 1,76 2,80 2,21-0, CD-ROM, DVD ve Webtabanlı Etk. Ġçer. 2,60 2,84 2,30 3,40 2,27-0, Web Tasarım Prog. 2,80 2,15 1,76 1,40 1,83-0,173* 10. E-posta 4,20 3,89 3,30 2,60 3,18-0,290* 11. Ġnternet 4,40 3,84 3,69 3,60 3,05-0,338* 12. Veri Analiz Prog. 1,80 1,57 1,76 1,40 1,78 0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 2,60 2,05 1,76 2,40 1,81-0, AlıĢtırma ve Uyg. 3,20 2,10 2,30 2,80 2,43 0, Alanlara Özgü Pr. 3,40 2,78 2,46 3,20 2,54-0, Windows ĠĢletim S. 3,00 3,10 2,38 3,20 2,64-0,105 Tablo 8. Ġlköğretim öğretmenlerinin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri ile bilgisayar kullanma süreleri arasındaki iliģki BĠLGĠSAYAT KULLANMA YILI ÖĞRETMENLERĠN EĞĠTĠM AMAÇLI BĠLGĠSAYAR UZMANLIK DÜZEYLERĠ 1-5 yil 6-10 yıl yıl yıl F F f f r * p<0,05 1. Word 2,52 3,46 3,93 4,50 0,443* 2. Excel 2,05 2,74 3,26 3,00 0,368* 3. Veritabanı 1,94 2,48 2,53 4,00 0,269* 4. Sınıf Yönetimi 2,47 2,72 3,33 3,50 0,235* 5. Grafikler 2,21 2,62 3,13 2,00 0,210* 6. PowerPoint 2,52 2,97 3,66 3,00 0,272* 7. Çoklu ortam yazar. 1,68 2,37 2,86 3,00 0,334* 8. CD-ROM, DVD ve Web-tabanlı 2,00 2,48 3,13 3,00 0,299*

12 80 E. Usta, A. E. Bozdoğan Etk. Ġçer. 9. Web Tasarım Prog. 1,47 2,06 2,26 1,00 0, E-posta 2,94 3,46 3,66 4,50 0,258* 11. Ġnternet 2,78 3,51 4,06 4,50 0,370* 12. Veri Analiz Prog. 1,42 1,81 1,86 1,00 0, Bilgisayar Benz. ve Oyun. 1,63 1,97 2,13 3,00 0,219* 14. AlıĢtırma ve Uyg. 1,89 2,39 2,93 3,50 0,322* 15. Alanlara Özgü Pr. 2,36 2,58 3,20 4,00 0,283* 16. Windows ĠĢletim S. 2,10 2,72 3,66 3,50 0,381* Öğretmenlerin bilgisayar kullanma süreleri dikkate alındığında, bilgisayar kullanım süresi fazla olan öğretmenlerin eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlığı konusunda hemen hemen bütün maddelerden yüksek aritmetik ortalamaya sahip olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin bilgisayar kullanım süreleri ile eğitim amaçlı bilgisayar uzmanlık düzeyleri arasında web tasarım programları ve veri analiz programları dıģında kalan diğer durumlarda bilgisayar kullanım süresi fazla olan öğretmenler lehine orta düzeyde pozitif bir iliģki olduğu dikkat çekmektedir. SONUÇ VE TARTIġMA AraĢtırma sonuçları kısaca özetlenecek olursa; 1. Öğretmenlerin büyük bir kısmı Ms-Word, Ġnternet ve e-posta uygulamalarını çok sıklıkla kullanmaktadırlar. AraĢtırmaya katılan öğretmenlerin yaklaģık yarısı excel, grafik uygulamaları, PowerPoint, alanlara özgü programları bazen kullanmaktadır. Ancak, veritabanı, sınıf yönetimi çoklu ortam yazarlığı CD- ROM, DVD ve web-tabanlı etkileģimli içerik, web tasarım programı, veri analiz programı, bilgisayar benzetimleri ve oyunları, alıģtırma ve uygulama yazılımlarını nadiren kullanmaktadırlar. 2. AraĢtırmaya katılan öğretmenler kendilerini word, e-posta ve internet kullanımı konusunda uzmanlık düzeylerini iyi olarak; powerpoint, grafik iģlemleri, excel, windows iģletim sistemi, alanlara özgü programların kullanımı konularında uzmanlıklarını orta düzeyde veritabanı, sınıf yönetimi çoklu ortam yazarlığı ve web-tabanlı etkileģimli içerik, web tasarım programı, veri analiz programı, bilgisayar benzetimleri ve oyunları, alıģtırma ve uygulama yazılımlarını kullanma konusunda ise yetersiz görmektedirler. Hızla geliģen ve değiģen Ģartlar ve yeni teknolojiler öğrencileri ve öğrenme ortamlarını olduğu kadar öğretmenleri de etkilemektedir. Zaten yaģanan bu hızlı teknolojik değiģimlerin öğretmenlerden beklenen iģlevleri etkilememesi düģünülemez. Çağıltay ve ark. (2001) tarafından yapılan ve teknoloji kullanımına iliģkin öğretmen görüģleri belirlemeye yönelik araģtırmada öğretmenlerin sınıfta teknoloji kullanmaya yönelik olumlu fikirlere sahip oldukları görülmektedir. Hatta o zamana kadar hiç bilgisayar kullanmamıģ öğretmenler bile teknolojiye karģı direnç göstermemiģ ve olumlu fikir beyan etmiģlerdir. O zamanki Ģartlar

13 İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Kullanım Ve Uzmanlık Düzeylerinin 81 düģünüldüğünde haklı olarak öğretmenler değil okullarda, kiģisel olarak yeterli bilgisayarın olmadığından yakınmıģlar, öğretim programların da uygun olmadığından Ģikâyet etmiģlerdir. Gür, Özoğlu ve BaĢer (2010) tarafından yapılan ve okullarda bilgisayar teknolojisinin kullanımında karģılaģılan sorunların incelendiği araģtırmada öğretmenlerin genelde teknolojiye karģı olumlu oldukları ve genel amaçlı olarak bilgisayar kullanımında kendilerini yeterli gördükleri görülmektedir. Ancak, branģları itibarı ile alanlarına özgü yazılımlardan pek haberdar değillerdir. Bu durum, aradan geçen yaklaģık on yılda aslında çok fazla bir Ģeyin değiģmediğini, en baģtan beri teknolojiye karģı olan olumlu tutumumuzu sadece devam ettirdiğimizi ancak alanımıza özgü konularda yeterli ilerlemeyi sağlayamadığımız Ģeklinde yorumlanabilir. KuĢkusuz yeni bilgi ve iletiģim teknolojilerini etkili bir biçimde öğrenmeöğretme sürecinde kullanabilmek karmaģık bir süreç olabildiği gibi zaman da gerektirmektedir (Alessi ve Trollip, 2001). Ancak Akpınar ın (2003) da belirttiği gibi öğretmen yetiģtiren kurumlar yetiģtirdikleri elemanların yeniliklerden haberdar olmaları ve kendilerini yetiģtirmelerinde sorumluluk sahibi olacakları yeni bir düzenleme yapılabilir. Benzer Ģekilde bakanlık ve sendika gibi diğer öğretmen örgütleri ile iģbirliği içerisinde, eğitim fakültelerinin hazırlayacağı ağ tabanlı programlar ve ağ sayfaları öğretmenlerin kendilerini yetiģtirmede baģvuracakları önemli bir kaynak olabilir. Öğretmenler mezun olduğu fakülte yerleģkesine uzak bile olsa, kendi fakülte ağ sayfalarına ulaģabileceği gibi, iģ yerine yakın olan fakültelerin hazırlayacağı seminer ve geliģtirme etkinliklerine de katılabilmeli ve yaģam boyu eğitim kapsamında sürekli olarak kendi kiģisel ve mesleki geliģimine katkı sağlamalıdır (Akpınar, 2003). Yukarıdaki sonuçlardan hareketle, öğretmenlerin doğrudan bilgisayar destekli eğitim, web destekli eğitim ve bilgisayar ortamında ders materyali hazırlama becerilerinin ve uzmanlık düzeylerinin geliģtirilmesine yönelik hizmet içi kurslar veya bu tür becerileri geliģtirebilecekleri online öğrenme ortamları tasarlanması önerilmektedir. KAYNAKLAR Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalıģma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin yeni bilgi teknolojileri kullanımında yükseköğretimin etkisi: Ġstanbul okulları örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET April 2003 ISSN: volume 2 Issue 2 Article 11 Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.