ÖZET. lktiyosfsll bebekler hakkında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. lktiyosfsll bebekler hakkında"

Transkript

1 KOLLODİVON BEBEK (KLİNİGİMİZDE GÖRDÜ GÜMÜZ ÜÇ VAKA DOLA vısı İLE) Doç. Dr. Ziyaeddin AKBAVC"l Dr; Recep GÖNÜLALAN ("""') Uzman Dr. Ömer OKUYAN (**l ÖZET Hastanemizde son ajtı ay içinde doğan üç Kôllodiyon Bebek takdim edildi. Bunların ciltleri %5'1ik laktik asitli vazelinli pomatla tedavi edildi. Hastanemi.zde 33 yıl içinde. doğan bebekler aı:asırida, iktiyosis oranı 0.9/ olarak bulundu.. aı - - _RI ş. Hastanemizde son altı ay içinde üç kollodiyon bebek görülmesi nedeniyle iktiyosisli bebekler hakkında bilgi verilip, vakalarımız takdim edilecekti.r. lktiyosfsll bebekler hakkında genel bilgi ve sınıflandırma. Soloman ve Esterly 1973'de genetik geçiş, histolojik ve klinik bulgu.. lara göre,. altı tip iktiyosis tarif etmişlerdir (3). Şimdi bunları sıra ile inceleyeceğiz. 1- İKTİVOSİS VULGARİS (1.3): İktiyosisin en sık görülen formudur. Otomomal dominant treyt g.eçiş gösterir" Avuç içi ve ayak tabanında da görülür. İktiyosisin en hafif şeklidir. Normal populasyonaa görülme sıklığı 1000 canlı doğumda birdir. BebekJe.r doğumda normaldir., ilk olarak deri ("') Zeynep - Kamil Hastanesi Çocuk Kliniği Şefi ( 0 ) Zeynep- KAmil Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı (1' 0 J Zeynep - Kamil Hastanesi Çocuk Hastalıkları Asistanı S7

2 ZEPNEP. KAMİL TIP BtiLTENİ kuruluğu görülür. Bu üçüncü aydan sonra başlar. Deri kuruluğu zamar.la artarak pullanmalar olur. Saçlı deri dahil bütün vücudu kaplayabilir. Umumiyetle derinin kıvrım yapan yetlerinde, aksllla, kasıkta, kübital ve popliteal bölgede normal deri vardır. Kış aylarında şiddetlenen bu hastalıkta, hastalar terlemezler. Bunlarda atopi görillme sıklığı %50 olarak bildirilmiştir. n - X-LİNKED İKTlvosıs (1.3) : Yalnız erkeklerde, doğumdan itibaren görülür. Büyük ve koyu pullanma, boyun, ekstremitelerde, fleksör sahalarda - avuç içi ve ayak tabanında~belirgindir. Deride derin kornea! distrofi oıa.. bilir. Bu hastalarda 1979 yılında Ellioth, steroid sulfatase eenzimi eksikii~ ğini g östermiştir. Lökositlerde, kıl kökünde, straum korneum da, keratenositozlarda ve fibroblast kültüründe enzimin aktivfte eksikliği gösterilmiştir. Bunlarda kepeklenmeler _daha büyüktür. Normal populasyonda görülme oranı 1/6000'dlr. iıl - LAMELLER İKTİVOSIS: (Nonbullous congenital ichthyosifornı e~troderma) (1-3). Değişik klinik formları görülür. Biz burada Kollodiyon bebek ve Har~ lequin fetus.un anlatacağız. Kollodiyon bebek: (1 3) Lameller iktiyosisin klinik tipler~nden biridir. 'Bu bozuklar otomomal resesiv treyt olarak geçiş gösterir. Bebeklerin bütün vücutları doğumda -ince kollodiyona benzer kuru, parlak, kırmızı bir madde ile kaplanmıştır. Kollodiyon membranlar geride kırmı~ı çtplak bir deri bırakarak kışa sürede hemen çatlarlar. İnce yaprak şeklinde. soyulurlar. Kollodiyon bebek sık görülmez. Fakat Harlequin fetus kadar nadir değfldir. Bebeklerin vücudu parşomene benzer, parlak bir membranlei'-kaplıdır. -BebeOin görünüşü verniks sürülm'üş gibidir. Yüzde membran gergin ve lıareketsizdir. Dudak hareketleri sınırlıdır. Bilhassa gö~üs ve ekfemlerdeki membran bir iki gün içinde çatlamaya ve soyulmaya başlar. Bazı yerlerde membran kırmızıdır. Sonra pullanma O'lur. Veya yeni membran gelişir. Kollodiyon bebek muhtemelen bir fenotip, birkaç genotip gösterir. Bu infantlar da sıklıkla!ameller iktiyosis görülür. iç organlar, normaldir. Horlequin fetus'e göre mortalite nisbeti düşüktür. Bu vakalar uzun zaman~takip edil melidir., ~--- Bebeklere gerekli nem ortamı sağlanmalı, çevre çok sıcak olmamalı dır. Cilt membranlar dökülünceye kadar- %5, laktik ~sitil vazelenli pomat 58

3 AKBAY - OKUYAN - GONÜLALAN la yağlanır. Bunlarda Candida albicans ve gram pozitif enfeksiyonları problemdir. Gram pozitifler için gerekli antibiotikler verilerek, piyoderma, sepsis, veya pulmoner enfeksiyonlar önlenmeye çalışılır. Hastalar sıklıkla hayatın ilk günlerinde veya haftalarında bu enfeksiyonlardan ölürler. Harlequin etus (1-3) : Kollodiyon bebeğin daha ağır şeklidir. Harlequin fetus (İktiyosis kongenita gravis)de deri kalın ve çatlaktır. Vücudu kaplayan keratinizasyon tabakası nedeniyle hareketler ve meme emme çok kısıtlıdır. Deri umumiyetle intrauterin olarak hastadır. Halen nedeni açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu infantlar hayatın ilk birkaç saatinde ve gününde ölürler. Lameller iktiyosisin ağır bir şekil olan Harlequin fetus nadir bir hastalıktır. Otosomal resesiv treyt olarak geçer. Moleküler defekt bilinmemektedir. X-ray analizinde. bir Harlequin fetuste boynuzu tabakada anormal çapraz B-fibroz protein 1970'de Craig ve arkadaşları tarafından gösteril& miştir. Buxman ve arkadaşları 1979'da derinin elektron mikroskopi ile tetkikinde, üst epidermiste fazla lipid depolandığı, kolestrerol ve trigliseritle-. rin seviyesinin arttığını bulmuşlardır. İngiltere'de ilk olarak Harlequin fetus'u 1750 yılında papaz Oliver Hart tarif etmiştir. Fakat bu tip literatürüne geçmemiştir. Deri sert, kahvere.ngi, çatlak, burun, kulaklar ve parmaklar yassı, düz olur. Tırnak ve deri hipoplastik veya yoktur. İç organlar umumiyetle normaldir. Bu vakalarda fazla nem ve derinin yağlanmasının faydası yoktur. Bunlarda çevre sıcaklığı iyi kontrol edilmelidir. Kandaki elektrolit balansı iyi ayarlanmalıdır. Yaşamaları zordur. Beslenmeleri iyi değildir. Solunumları yetersizdir. En çok altı hafta yaşayan olmuştur. Bu infantlar için genetik danışma gereklidir. iv - Epidermolitik hiperkeratosis: (Bullous congenital ichthybsiform erythroderma) (1-3). Bu hastalarda generalize eritroderma, küçük, kalın, sarı pullanma vartlır. Alt ekstremitelerin aşağısında büllöz döküntüler çok sıktır. Bu bulgu çocukluk devri için karekteristiktir. Otosomal dominant genle taşınır. V - İktiyosis linearis circumflexa: (1.3) Nadir bir dermatozdur. Doğumda bulgular vardır. Bozukluk otosomal resesiv geçiş gösterir. Fleksor sahalarda hiperkeratoz ve etrafı çift kenarlı polisiklik lezyonlar görülür. VI - Eritroderm ia variabius (1.3): Bu tip keratoz çok nadirdir. Otosomal dominant geçiş gösterir. Süt çocuklarında görülür. Hastalarda yer değiştiren, geçici maküler eritem ve sabit hiperkeratoz plakları vardrr. 59

4 ZJŞPNEP.KAMİL TIP BÜLTENİ Soloman ve Esterly 1973 yılında iktiyosisle beraber olan sendromları incelemişler. Beş sendrom tesbit etmişlerdir (3). Bu sendromları sıra ile inceleyeceği.z. NETHERTON'S Sendromu (1.3) : Lameller iktiyosise benzer deri lezyonları, atopi, saç bozukluğu ve aminoasidüri ile giden bir sendromdur. Atopik belirtiler astım ve allerjik rinit şeklindedir. Saç değişikliği altı ay.. dan sonra olur. Bambu saç adını alan saçlar çabuk kırılal:>ilir. Saç bozukluğu pubertede düzelir. Resesiv geçiş gösterir. SJÖGREN.. LARSON Sendromu (1.3) : Resesiv olarak geçer. Genera~ lizi iktiyosis, avuç içi, ayak tabanı, yüz ve fleksor bölgelerde eritem, spastik paralizi oligofreni, degeneratif retinitisle karekterizedir. Saçlar ve deri normal Grand mal tipinde epilepsi olabilir. RUD'S Sendromu (1.3) : Bu sendromun genetik geçiş şekli bilinmemektedir. İktiyosis, oligofreni ve epilepsi ile karekterizedir. Bulgular bebeklikte başlar. Cücelik, parsiyel jigantism, sağırlık, göz bozukluğu dişlerin yokluğu veya bozukluğu, alopesi ve ayak deformiteleri gibi anomaliler beraberinde olabilir. Seksüel infantilizm vardır. CONRADl'S Sendromu (1.3) : Bulgular doğ.umda vardır. Otosomal resesiv olarak geçer. Generalize eritem ve kalın beyaz kepeklenme, kemjk ve kıkırdak bozuklukları, gözde~ lenste opasite, kardiyovasküler, mental retardasyon gibi bozukluklarla beraber giden bir sendromdur. Tırnak ve saç.. lar normaldir. Röntgende uzun kemik epiflzierinde irregüler kalsifikasyon olabilir. El içi ve ayak tabanındaki kepeklenme yaş ilerledikçe EJZalmasına rağmen foliküler atrofi ve ileri yaşlarda pigmentasyon olabilir.. : KIO Sendromu (3): Atipik iktiyosiform eritroderrna, ~inirsel tırnak ve saç anomalileri olur.. Vaskülerize.. kernatitis görülür. sağır!*, i,ı.ııiı! '''I il:!h İKTİVOSİSLERiN TEDAVİSİ (3) : İktiyosislerde stratum korneum içi hidrasyon önemlidir. Dıştan su, yağ karışunı ile banyo yapılmalıdır. Deri dıştan y~ğlanır. Vaselin içinde %5'lik laktik asitli. preparat kullanılır. Propylen glikol ihtiva eden preparatlar erken çocukluk devrinde kullanılmamalıdır. irritan sabunlar ve deterpanlar kullanılmaz. Fazla sıcaklık, kuru hava. iyi değildir..,60

5 AKBAY' - OKuYAN - 00~ Fritsch 198f'de bir kaç iktiyosis tipinde retinoic asidin aromatik derivelerini :ağızdan kullanarak çalışmalar yapmıştır. Bu halen tecrübe halindedir. CJlt enfeksiyonu olanlara antibiotlk başlanır. lktiyosisde pr0gnoı: İktlyosiste prognos tiplerine göre değişiklik gösterir. Yaka Takdimleri Yaka 1: S.A. (Prot. No: 16866) tarihinde makat gelişi ile doğan erkek çocuk, 24 yaşındaki annenin birinci hamileliği neticesi otuz do kuz haft,alık olarak doğdu. Vakamızın doğum ağrrlığı 3000 gr idi. Anne hamilelik şüresince bir hastalık tarif etmiyor, hamileliğinde herhangi bir ilaç kullanmamış. Anne ile 'baba arasında ikinci derecede bir akraba'lık söz konusuydu: (Dayı Hala çocukları). Vakamızın bütün vücudu kollodtyona benzer membranlarla kaplı idi. Kollodiyon membranlar kısa sürede çattadı ve soyuldu. Kırmızı ıslak deri ortaya çıktı. Derideki gerilme göz kapaklarının ve dudakların dışarı kıvrıl ması hali olan ektropiyon ve eklablyon bulgularını ortaya çıkardı. Derideki gerginlik nedeni ile bebeğin hareketleri kısıtlı idi. Vaka inkübator içindrı sportif bakıma alındı. Eklablyonu olduğundan beslenmesi için nazogastrik sonda takıldı. Üç dört saatte bir beslendi. %5'1ik laktik asidi kapsayan vazelin pomat günde- 3 4 defa sürüldü. Soyulan kısımların irritasyonunu ve deriden su kaybını önlemek.için vücut vazelinli gazlı bezle örtüldü. Böy.. lece on, onlki gün içinde.bütün vücut derisi düzelmeye başladı. Ektropiyon ve 'klabiyon kayboldu. Gelişebilecek enfeksiyonları önlemek için oral antibiyotik tedavisi de bu arada uygulandı. Hasta doğumunun on altıncı günü salah ile taburcu edildi. Bir ve ikinci aylardaki kontrol muayenelerinde normal gelişmede olduğu görüldü. Laktik asitli vazelinli pomad evde haftada bir defa kullanılmıştır., Kafada, ektremitelerin fleksör yüzlerinde, küçül( gri renkte kenarları deriden hafif ayrılmış pullu lezyonlar vardt. İki buçuk aylıkken kısa süren ve aile anemnezine göre, solunum yolu enfeksiyon -bul guları ile seyreden hastalığı neticesi evde vefat ettiği sonradan öğrenildi. Hastamız iki ay on altı gün yaşadı (Resim 1 ). Yaka il: S.Ç. (Prot. No: 1901) tarihinde spontan doğdu. Bu erkek bebek, kırk haftalık gebeliği takiben doğdu, 2600 gr. ağırlığında idl Anne 24 yaşında idi. Anne.hamileliği sırasında hiç ilaç kullanmamış, hamileliğinin sekizinci ayında ayak sırtlarında oluşan hafif ödemlerin, Uygulanan tuzsuz diyetle ortadan kalktığını söylüyordu~ Bu 'bebekten- başka üç ya-

6 ZEPNEP. KAMİL TIP BÜLTENİ Resim : 1 şında sağlıklı bir kız çocuğu vardı. Kocası ile kardeş çocukları idi. Burada ikinci dereceden bir akrabalık vardı. Bebeğin bütün vücudu membranlarla kaplı idi. Doğumun ikinci günü membranlar çatladı ve soyulmaya başladı. Kırmızı renkte deri ortaya çıktı. Deride gerginlik fazla olmadığından hareket mahdutiyeti yoktu. İkinci günden itibaren anne sütü ile beslenmeye başlandı. Bu vakaya da birinci vakada olduğu gibi laktik asitli vazelinli pomatla tedavi yapıldı. Doğumun üçüncü günü yapılan hemogramda: Hb: %78, BK: bulundu. idrar tahlili bulguları normaldi. Enfeksiyon profilaksisinde olan hastanın onuncu gün bütün derisi soyulmuş, kırmızı olan kısımlar pembeleşmeye başlamıştı. Doğumun ondördüncü günü solunumu bozulmaya başlad!"..emmesi iyi ~eği.i~ Hasta onyedinci gün bütün müdahalelere rağmen eksıtus oldu (Resım 2~. Vaka 111: F.T. (Prot. No. 4138) tarihinde miadında doğdu. 24 yaşında annenin üçüncü gebeliği idi. Vakamız 3100 gr. ağırlığında kız bebekti. Annenin hamileliği normal geçmişti. Anne baba uzaktan akraba idiler. Soy geçmişlerinde herhangi bir ailevi hastalık tarif etmiyorlar. Ailenin birinci çocuğu erkekti. Annenin ifadesi 82

7 AKBAY...;.. OKUYAN ~ GÖNVLALAN Şekil : 2 ne göre, bunun da doğumda bizim bebek gibi belirtileri varmış. Bu çocuk altı yaşında ve derisinde hafif sertlik varmış. Çocuğun fiziki ve mental ge~ lişimi normalmiş. İkinci çocukları dört yaşında sağlıklı kız çocuğu. Bebeğimizin genel durumu iyi idi. Ağız, yüz, gövde ve ekstremitelerde cilt parşömen kağıdı görünümünde idi. Ciltte geniş çatlaklar vardı. Çat~!akların altında kırmızı deri görünmekte idi. Kulaklar deforme, göz kapak~ larında ektropiyon görünümü vardı. Dudaklarda eklabiyon görünümü vardı. Nabız: 120 dakikada, solufjum sesleri normaldi. Emme iyi idi. Hastaya profilaktik olarak antibiotik başlandı. Birinci vakada olduğu gibi laktik asitli vazelinli pomadla tedavi yapıldı. Üçüncü gün hastanın men hasta eksitüz oldu. genel durumu bozuldu. Bütün müdahalelere rağ~ TARTIŞMA Soloman ve Esterly 1973'de genetik geçiş, histolojik ve klinik bulgu..!ara göre altı tip iktiyosis tarif etmişlerdir (3). Bunları daha önce tek tek inceledik. Vakalarımızı incelediğimizde aile hikayesi, hastalığın klinik bul..

8 ZEPNBP.. KAMİL TIP BİİLTENİ guları ve gidişi bize 'Kollddiyorı Bebek teşhisi 'Koydurqu. Konjenita'I anoma..!ilerin olmaması, aile hikayesi olmasını göz önüne alarak vakalarımızı Kolla diyon Bebek olarak kabul ettik. Bulloz.olmayan kongenital iktiyoziform erit.. rodermaya bağlı olarak, Kollodjyon Bebek otosomal resesiv treyt olarak geçiş gösterir. Vakalarımızın üçünde de, biz alfa... hidroksi asit bileşiği olan laktik asi.. di %5 oranında kapsayan topika ı preparat kullanıldı. Alfa- hidroksi asitler iktiyosiste epidermal keratinizasyon üzerine antikeratinojenik olarak etkili olduğu saptanmıştır (2). Son yirmi sene içinde Hacettepe Çocuk Hastanesine yatırılan 18 Kof.. lodiyon bebeğin, 12'sinin hayatının ilk günleri veya haftaları içinde öldük.. leri (%66.6) bildirilmiştir. Bunların en önemli ölüm nedenleri, enterit sep sis, pyoderma, bronkopnomi gibi enfeksiyonlardır (2). Bizim vakalarımızın ölüm sebebi solunum yolu enfeksiyonu olmuştur. İyi bakım ve enfeksiyondan korunma bunların prognozuna etki eder. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde, 33 yıl içinde yaklaşık olarak canlı doğum olmuş, bunların içinde 32 adet ikti~ yosisli bebek doğduğu yapılan arşiv _ça)ışmaları ile bulunmuştur. Bu bulguya göre iktiyosisin görülme oranı takriben 0.9/10000'dır. KAYNAKLAR: 1 - Sezer Vedat: Pediatrik dermatoloji semineri /6/1977, Haoettepe Üniversitesi S: Erdem Gülşen; Kollodiyon Bebeklerin laktik asitli vazelin pomat ile tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 23: Mary Ellen Avery, M.D., H. William Taeusch, JR.,.M.O.: Schaffer's Diseases of the newborn. W.B., Saunders Company Philadelphia Filth edition, 1984 page: