Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu Baský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský"

Transkript

1 Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright 2004 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

3 Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Lütfen bataryalarý gerektiði þekilde elden çýkarýn /2. baský

4 Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN... 9 Genel bilgiler Nokia PC Suite yazýlýmý Giriþ kodlarý Paylaþýlan hafýza Ýçerik ve uygulama indirme (E)GPRS Telefonunuz Tuþlar Konektörler, el feneri ve kamera Bekleme modu ve ekran göstergeleri El feneri Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Kapaklarý deðiþtirme Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Temel iþlevler Arama yapma Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Arama sýrasýnda kullanýlabilecek iþlevler Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Hoparlörü kullanma Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 Metin yazma Akýllý metin giriþi Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Akýllý metin giriþini kullanma Birleþik sözcükleri yazma Normal metin giriþini kullanma Metin yazma ile ilgili genel talimatlar Menüyü kullanma Menü iþlevlerine eriþme Menü iþlevlerinin listesi Menü iþlevleri Mesajlar (Menü 1) Metin mesajý ve resimli mesajlar (SMS) Mesaj yazma ve gönderme E-posta mesajý yazma ve gönderme Metin, resim veya e-posta mesajýný okuma ve yanýtlama Metin ve resim mesajlarý için kullanýlan klasörler Multimedya mesajlarý (MMS) Multimedya mesajlarýný yazma ve gönderme Multimedya mesajýný okuma ve yanýtlama Mesajlarý silme Ses mesajlarý Bilgi mesajlarý Mesaj ayarlarý Metin ve e-posta mesajlarýnýn ayarý Multimedya mesaj ayarlarý Yazý tipi boyutu ayarý Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 Servis komutlarý Arama kaydý (Menü 2) Cevapsýz aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptýðýnýz aramalar Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý Rehber (Menü 3) Bu menüdeki iþlevlere eriþmenin farklý yöntemleri Rehber ayarlarýný belirleme Ýsimleri ve telefon numaralarýný kaydetme Kaydedilmiþ bir isme veya numaraya resim ekleme Rehberde isim arama Kartvizitleri silme Ýsimleri, numaralarý veya metin öðelerini düzeltme Rehberi kopyalama Rehberle ilgili diðer iþlevler Hýzlý aramalar Kartvizitler Ayarlar (Menü 4) Tercihler Zil sesi ayarlarý Telefonunuza yeni ses ekleme Ekran ayarlarý Saat ve tarih ayarlarý Kiþisel kýsayollar Baðlantý Kýzýlötesi GPRS Arama ayarlarý Telefon ayarlarý Donaným ayarlarý Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 Bekleme modundaki donaným simgeleri Güvenlik ayarlarý Fabrika ayarlarýný geri yükle Galeri (Menü 5) Galerideki dosyalar için seçenekler Medya (Menü 6) Kamera Fotoðraf çekme Kamera ayarlarýný yapma Radyo Bir radyo kanalýný ayarlama ve kaydetme Radyoya baðlý diðer seçenekler Ses kayýt cihazý Ajanda (Menü 7) Çalar saat Alarm saati geldiðinde Takvim Farklý takvim görünümleri kullanma Takvim notu oluþturma Telefon bir not uyarýsý verdiðinde Hesaplamalar Para birimi dönüþtürme Uygulamalar (Menü 8) Oyunlar Koleksiyon Uygulama veya uygulama grubuna ait diðer seçenekler: Java uygulamasý indirme Servisler (Menü 9) Tarayýcý servislerine eriþim ve kullanýmlarýna iliþkin temel adýmlar Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 Telefonu bir tarayýcý servisi için ayarlama Kýsa mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme Servis ayarlarýný el ile girme Görünüm ayarlarý Çerez (cookie) ayarlarý Bir tarayýcý servisiyle baðlantý kurma Servis sayfalarýný tarama Tarama sýrasýnda telefon tuþlarýný kullanma Tarama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçenekler Tarayýcý servisi baðlantýsýný kesme Yer imleri (bookmarks) Yer imi alma Servis gelen kutusu Önbelleði boþaltma Tarayýcý güvenliði Güvenlik modülü Sertifikalar Git (Menü 10) SIM hizmetleri (Menü 11) Batarya bilgisi Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken, tüm yasalara uyun, diðer kiþilerin gizlilik haklarýna ve yasal haklarýna saygýlý olun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 Þebeke Hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda anlatýlan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Tribant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kablosuz telefon 3GPP GSM Release 99 terminal destek (E)GPRS servisi içerir ve Release 97 GPRS þebekelerini de destekleyecek þekilde tasarlanmýþtýr. Ancak tüm Release 97 GPRS þebekelerinde düzgün þekilde çalýþacaðý garanti edilemez. Daha fazla bilgi için, servis saðlayýcýnýza veya bölgenizdeki Nokia satýcýsýna baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Aksesuarlar hakkýnda Bu cihazla kullanacaðýnýz herhangi bir þarj cihazýnýn önce model numarasýný denetleyin. Bu cihaz ACP-7, ACP-12 ve LCH-12 cihazlarýyla þarj edilerek kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 Genel bilgiler Nokia PC Suite yazýlýmý Nokia PC Suite yazýlýmý ile, örneðin telefonun kamerasýyla çektiðiniz fotoðraflarý yönetebilir, yeni zil sesleri ve duvar kaðýtlarý oluþturabilirsiniz. Ayrýca fotoðraflarýnýzdan yeni kes-çýkar kapaklar oluþturabilirsiniz. Nokia PC Suite, adresindeki Nokia Web sitesinden edinilebilir. Giriþ kodlarý Güvenlik kodu: Bu kod telefonunuzla birlikte verilir. Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Kodun ilk deðeri biçimindedir. Kodu deðiþtirin, ardýndan Güvenlik ayarlarý menüsündeki Giriþ kodlarý ve Güvenlik düzeyi iþlevlerini kullanarak, telefonu kod isteyecek þekilde ayarlayýn. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrý olarak gizli bir yerde saklayýn. PIN kodu: PIN (Kiþisel Kimlik Numarasý) kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve SIM kartý izinsiz kullanýma karþý korur. Güvenlik ayarlarý menüsündeki PIN kodunun sorulmasý iþlevini etkinleþtirirseniz, telefon her açýldýðýnda bu kod istenir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 PIN kodu arka arkaya üç kez hatalý girilirse, SIM kart bloke edilir. PUK kodunu girip, Tamam tuþuna basýn. Yeni bir PIN kodu girip Tamam tuþuna basýn. Yeni kodu tekrar tuþlayýp Tamam tuþuna basýn. PIN2 kodu: Bu kod SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçlarý gibi bazý iþlevlere eriþmek için gereklidir. PUK ve PUK2 kodlarý: Bu kodlar SIM kartla birlikte verilebilir. Verilmemiþse, servis saðlayýcýnýza baþvurun. Kýsýtlama þifresi: Bu kod, Güvenlik ayarlarý menüsündeki Arama kýsýtlama servisi iþlevini kullanmak için gereklidir. Paylaþýlan hafýza Bu cep telefonunun aþaðýda belirtilen özellikleri hafýzayý paylaþabilir: Galeri menüsündeki resimler ve zil sesleri; rehber; metin ve multimedya mesajlarý; yer imleri; takvim notlarý; ve Java TM oyunlarý ve uygulamalarý. Bu tür özellikleri kullanmak, hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný azaltýr. Özelliklerden herhangi birinin yoðun kullanýlmasý bu durumu belirginleþtirir. Örneðin, çok sayýda resmin kaydedilmesi paylaþýlan hafýzanýn tümünün kullanýlmasýna neden olur ve telefonda hafýzanýn dolu olduðunu bildiren bir mesaj görüntülenebilir. Bu durumda, iþleme devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgilerin ve kayýtlarýn bir kýsmýný silin. Kullanýlabilecek hafýza miktarýný ve kullanýmda olan paylaþýlan hafýza miktarýný öðrenmek için Telefon ayarlarý menüsündeki Hafýza durumu iþlevini kullanabilirsiniz, bkz: sayfa 74. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 Ýçerik ve uygulama indirme Internet sitelerinden telefonunuza yeni içerik (örneðin, resim, zil sesleri) ve Java uygulamalarý indirebilirsiniz (þebeke servisi). 1. Uygulamalar veya Galeri menüsündeki indirme iþlevini seçin. Ýndirme iþlevine eriþmek için, ilgili menü açýklamalarýna bakýn. Bir yer imleri listesi görünür. Servisler menüsünde bulunan yer imlerini görmek istiyorsanýz, Diðer yer imleri seçeneðini belirleyin. 2. Eriþmek istediðiniz tarayýcý sayfasýnýn yer imini seçin. Baðlantý kesilirse, Servisler menüsündeki etkin baðlantý ayarlarýný deðiþtirin ve yeniden baðlanýn. Servis tarafýndan belirtilen talimatlara uyun. Çeþitli tarayýcý servisleri, ücretler ve fiyat listeleri hakkýnda bilgi almak için þebeke operatörünüze ve/veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Nokia dýþýndaki sitelerden edinilen uygulamalar için Nokia nýn garanti vermediðini unutmayýn. Bu sitelerden Java uygulamalarýný indirmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacaðýnýz önlemleri almanýz gerekir. (E)GPRS GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarýna Ýnternet Protokolü (IP) tabanlý þebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanaðý saðlayan bir þebeke servisidir. GPRS baðlantýsýyla, örneðin multimedya mesajlarý gönderip alabilirsiniz (þebeke servisi). EGPRS - Geliþmiþ GPRS (Enhanced GPRS), GPRS'e benzer ancak daha hýzlý baðlantý saðlar. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 (E)GPRS servisini kullanmak için þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýz yoluyla abone olun ve (E)GPRS þebekesi üzerinden kullanmak istediðiniz iþlevlerin GPRS ayarlarýný kaydedin. Bu özelliðin fiyat, kullanýlabilirlik ve veri aktarým hýzýyla ilgili bilgileri için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. GPRS'i veri taþýyýcý olarak seçtiðinizde, telefon GPRS yerine, þebekede varsa EGPRS kullanýr. EGPRS ve GPRS arasýnda seçim yapamazsýnýz ancak, WAP veya xhtml sayfalarýnda tarama yapmak gibi bazý uygulamalar için GPRS veya GSM verisi (CSD - Hýzlý Veri Ýletimi) seçebilirsiniz. (E)GPRS baðlantýsý sýrasýnda görüntülenen göstergeler hakkýnda bilgi için, bkz: sayfa 71. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 1. Telefonunuz Tuþlar 1. Açma/kapatma tuþu Telefonunuzu açar ve kapatýr yönlü kaydýrma tuþlarý (,, ve ) 3. Seçim tuþlarý Her tuþ üst kýsmýnda gösterilen iþlevi gerçekleþtirir. 4. telefon numarasýný çevirir ve gelen aramayý cevaplar. Bu tuþa bekleme modunda basýldýðýnda, en son aranan numaralar gösterilir. 5. etkin durumdaki aramayý bitirir veya gelen bir aramayý reddeder. Herhangi bir iþlevden çýkmanýzý saðlar sayý ve harf girmenizi saðlar. ve, farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar için kullanýlýr. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Konektörler, el feneri ve kamera 1. Þarj cihazý konektörü 2. El feneri 3. Telefona uyumlu donaným eklemek için kullanýlan Pop-Port TM konektör 4. Uyumlu bir cihazla kablosuz baðlantý için kýzýlötesi baðlantý noktasý 5. Kamera merceði. Bekleme modu ve ekran göstergeleri Telefon kullanýma hazýr olduðunda ve herhangi bir karakter girilmemiþse, telefon bekleme modundadýr. Telefonun farklý iþlevleriyle ilgili göstergeler bu kýlavuzda açýklanmýþtýr. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 1. Telefonun kullanýldýðý þebekenin ismini veya þebeke logosunu gösterir. 2. Cep telefonu þebekesinin bulunduðunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. 3. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. 4. Sol seçim tuþu Menü dür. 5. Sað seçim tuþu, Rehber veya Kiþisel kýsayollar menüsündeki Sað seçim tuþu ayarýný kullanarak seçtiðiniz (bkz: sayfa 70) iþlev (örneðin Git) olabilir veya þebeke operatörüne özgü bir ad veya logoya sahip olabilir. Rehber, Rehber menüsünü açar. Git, Kiþisel kýsayollar menüsündeki Git seçeneklerini belirle iþleviyle tanýmlanan iþlevleri gösterir. Operatöre özel tuþ, operatörün ana sayfasýný açar. El feneri Telefonunuzun altýnda el feneri vardýr. Bekleme modundayken el fenerini açmak veya kapatmak için (tuþ takýmý kilitli deðilken), herhangi bir karakter girmeden tuþunu basýlý tutun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 2. Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce her zaman telefonun kapalý olmasýna ve herhangi bir donanýmla baðlantýsýnýn olmamasýna dikkat edin ve bataryayý çýkarýn. 1. Arka kapaðý çýkarmak için: Arka kapaktaki serbest býrakma düðmesini (1) telefonun üst kýsmýna doðru itin ve kapaðý kaldýrýn (2). 2. Bataryayý, çýkýntýdan parmaðýnýzla kaldýrarak çýkartýn (3). 3. SIM kart yuvasýný geriye doðru kaydýrarak (4) serbest kalmasýný saðlayýn ve kaldýrarak açýn (5). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 Kartýn kesik ucu kamera merceðine bakacak biçimde SIM kartý SIM yuvasýna yerleþtirin (6). Kartýn altýn renkli temas alanýnýn aþaðýya baktýðýndan ve düzgün olarak yerleþtirildiðinden emin olun. 4. SIM kart yuvasýný kapatýn (7) ve ileri doðru kaydýrarak kilitleyin (8). 5. Bataryayý yerine takýn (9). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

21 6. Arka kapaðý takmak için: Arka kapaðýn üst kýsmýný telefonun üst kýsmýna gelecek biçimde yerleþtirin (10). Arka kapaðýn alt kýsmýný kapak yerine oturana kadar telefona doðru bastýrýn (11). Kapaklarý deðiþtirme Kapaðý deðiþtirmeden önce, her zaman telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazý veya diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Kapaklarý deðiþtirirken elektronik bileþenlere dokunmayýn. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. Telefonunuzun görünümünü hýzlý bir þekilde deðiþtirebilmeniz için Nokia tarafýndan üretilmiþ ve onaylanmýþ birkaç kesme kapak telefonunuzla birlikte verilmektedir. Kapaklarý kendiniz de yapabilirsiniz. Not: Yalnýzca, 0,3 mm den kalýn olmayan ve standart yazýcýlarda kullanýlan normal, düz kaðýtlarý kullanýn (aðýrlýklarý g/m 2 'dir). Kaðýtta kullanýlan renkler veya mürekkep metal tanecikler içermemelidir. 1. Arka kapaðý sayfa 19'te açýklandýðý gibi çýkartýn. 2. Ön kapaðý çýkartmak için, arka kapaðýn üst kýsmýný telefondan yavaþça çekin (1) ve kapaðý kaldýrýn. 3. Arka kapaktaki eski kes-çýkar kapaðý, ön kapaktaki eski kes-çýkar kapaðý ve tuþ takýmýný çýkarýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 21

22 4. Yeni kes-çýkar kapaðý ön kapaðýn üzerine yerleþtirin (2). 5. Tuþ altlýðýný kes-çýkar kapaðýn üzerine yerleþtirin (3). Tuþ altlýðýnýn yerine oturduðundan emin olun. 6. Ön kapaðý yerleþtirmek için telefonun alt kýsmýný kapaðýn altý (4) ile hizalayýn ve kapak yerine oturuncaya kadar telefonun üst kýsmýný kapaða doðru itin (5). 7. Kes-çýkar kapaðý, arka kapaðýn altýndaki ve ortasýndaki iki yönlendiricinin altýna kaydýrarak arka kapaða yerleþtirin (6). 8. Arka kapaðý, sayfa 19'teki SIM kartý ve bataryayý takma konusunun 6. adýmýnda anlatýldýðý gibi takýn. Arka kapaðýn yerine oturduðundan emin olun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 22

23 Bataryayý þarj etme 1. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Þarj gösterge çubuðu kaymaya baþlar. Batarya tamamen boþsa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi birkaç dakika alabilir. Þarj sýrasýnda telefonunuzu kullanabilirsiniz. Telefonla birlikte gelen BLD-3 bataryayý ACP-7 þarj cihazý ile þarj etmek yaklaþýk 2 saat 40 dakika sürer. 3. Batarya tamamen dolduðunda, þarj göstergesi çubuðunun ilerleyiþi durur. Þarj cihazýnýn fiþini prizden ve telefondan çýkarýn. Telefonu açma ve kapatma Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. Telefon PIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girin ve Tamam tuþuna basýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 23

24 SIM kart doðru þekilde yerleþtirildiði halde telefonda SIM kartý takýn veya SIM kart desteklenmiyor mesajý görüntülenirse, þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarý desteklemediðinden, kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir. ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Dalga yayan diðer cihazlarda olduðu gibi, telefon açýkken antene gereksiz yere dokunmayýn (resimdeki mavi bölge). Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 24

25 3. Temel iþlevler Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Yanlýþ bir karakter tuþlarsanýz, imleci taþýmak için veya tuþuna, imlecin solundaki karakteri silmek için Sil e basýn. Uluslararasý arama yapmak için: + iþareti için tuþuna iki defa basýn ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekli deðilse baþa sýfýr koymayýn), ardýndan telefon numarasýný tuþlayýn. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. Ses seviyesini ayarlamak için: Ses seviyesini artýrmak için tuþuna, azaltmak için tuþuna basýn. Telefonu ahizesiz olarak kullanmak için:bkz: Hoparlörü kullanma, sayfa Aramayý bitirmek veya aramayý iptal etmek için tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Arama sýrasýnda kullanýlabilecek iþlevler sayfa 27. Rehber i kullanarak arama yapma Bekleme modunda tuþuna basýn. Telefon numarasý ile kaydedilmiþ olan ismin ilk harfini (harflerini) tuþlayýn. Ýsme gitmek için veya tuþuna basýn. Aramayý yapmak için tuþuna basýn. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 25

26 En son aranmýþ olan numaralardan birini arama Bekleme modunda, en son aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz on telefon numarasýný görmek için tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayý aramak için tuþuna basýn. En son aranan numarayý aramak için, bekleme modunda tuþuna iki kez basýn. Telesekreterinizi arama Bekleme modunda telesekreterinizi aramak için (þebeke servisi), tuþunu basýlý tutun veya ve tuþuna basýn. Ayrýca bkz: Ses mesajlarý sayfa 52. Bir ses mesajý aldýðýnýzda, ekranýn üst kýsmýnda simgesi görüntülenebilir (þebeke servisi). Telesekreterinizi aramak için, Dinle ye basýn. Telefon numarasýný hýzlý arama - arasýndaki tuþlardan birine bir telefon numarasý atamýþsanýz (bkz: Hýzlý aramalar, sayfa 64), numarayý aramak için þu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz: Bekleme modunda, istediðiniz numaranýn tuþuna ve tuþuna basýn. VEYA: Hýzlý arama iþlevi (bkz: sayfa 73) açýk olarak ayarlanmýþsa, bekleme modunda, arama baþlayana kadar tuþu basýlý tutun. Bir görüþme sýrasýnda baþka bir arama yapma (þebeke servisi) Arama sýrasýnda, Seçenek tuþuna basýn ve Yeni arama yý seçin. Telefon numarasýný girin veya rehberden bulup Ara ya da tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Ýki arama arasýnda geçiþ yapmak için, Deðiþtir veya tuþuna basýn. Yapmakta olduðunuz görüþmeyi bitirmek için tuþuna basýn veya Seçenek e basýp Aramayý bitir i seçin. Her iki aramayý da bitirmek için Seçenek e basýp Aramalarý kapat seçeneðini belirleyin. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 26

27 Ýki aramayý konferans aramasýna katmak için (þebeke servisi), Seçenek tuþuna basýn vekonferans ý seçin. Katýlýmcýlardan biriyle özel bir görüþme yapmak için, Özel seçeneðini ve katýlýmcýyý belirleyin. Aramaya yeniden katýlým için Konferans seçeneðini belirleyin. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Aramayý yanýtlamak için tuþuna basýn. Zil sesini kapatmak istiyorsanýz, Sessiz e basýn. Gelen aramayý reddetmek için tuþuna basýn veya Seçenek e basýp Reddet seçeneðini belirleyin. Meþgulse aktar seçeneði gibi bir arama aktarma seçeneðini etkinleþtirmiþseniz, reddedilen arama baþka bir numaraya aktarýlýr. Arama bekletme servisi Arama ayarlarý menüsünde Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmiþseniz, bir arama sýrasýnda baþka bir aramaya yanýt verebilirsiniz (þebeke servisi). Bekletilen aramayý yanýtlamak için Cevapla ya veya tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Arama sýrasýnda kullanýlabilecek iþlevler Arama sýrasýnda aþaðýdaki iþlevlerin bazýlarýna eriþmek için Seçenek e basýn. Sustur veya Sesi aç, Aramayý bitir, Aramalarý kapat, Rehber, Menü, Beklet veya Devam, Yeni arama (þebeke servisi), Konferans (þebeke servisi), Özel (þebeke servisi), Cevapla, Reddet, Deðiþtir (þebeke servisi), DTMF gönder, Hoparlör veya Ahize, Tuþlarý kilitle, Baðla (þebeke servisi), Kulaklýk, Ahizesiz, Kaydet, Otomatik ses açýk veya Oto ses kapalý. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 27

28 Þunlarý seçin: Otomatik ses açýk / Oto ses kapalý otomatik ses kontrolünü açýk veya kapalý olarak ayarlamanýza olanak verir. Bkz: Arama ayarlarý, sayfa 72. Baðla bekletilen aramayý etkin aramaya baðlamanýza ve kendi baðlantýnýzý keserek aradan çýkmanýza olanak verir. Kulaklýk veya Ahizesiz etkin aramayý telefona baðlamýþ olduðunuz uyumlu aksesuara göndermenize olanak verir. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Tuþ takýmýný kilitleyerek, örneðin, telefonu çantanýzda taþýrken tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önleyebilirsiniz. Tuþ takýmýný kilitlemek için, bekleme modunda Menü ye basýn, sonra 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitlendiðinde, ekranýn üst kýsmýnda þekli gösterilir. Tuþ takýmý kilidini açmak için, Tuþ aç a ve 1,5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilitliyken bir aramayý tuþuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama sýrasýnda telefonunuz normal þekilde kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Tuþ takýmýný belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek þekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: Otomatik tuþ kilidi, sayfa 75. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (örn., 911, 112 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 28

29 Hoparlörü kullanma Arama sýrasýnda telefonu ahizesiz olarak kullanabilmeniz için telefonun bir hoparlörü vardýr. Ses çok yüksek olabileceðinden hoparlör çalýþýrken telefonu kulaðýnýza tutmayýn. Hoparlörü etkinleþtirmek için: Arama sýrasýnda Seçenek e basýp Hoparlör seçeneðini belirleyin veya varsa Hoparlör tuþuna basýn. Hoparlör etkinken, bekleme modunda görüntülenir. Hoparlörü devre dýþý býrakmak için: Seçenek e basýn ve Ahize seçeneðini belirleyin veya varsa Ahize tuþuna basýn. Metin yazma Mesaj veya takvim notlarý yazarken, geleneksel veya akýllý metin giriþi özelliðini kullanabilirsiniz. Akýllý metin giriþi Akýllý metin giriþinde, her karakter için bir harf tuþuna bir kez basarak karakterleri girebilirsiniz. Bu giriþ yöntemi, telefonunuz içinde yerleþik bulunan bir sözlük kullanýr. Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Metin yazarken Seçenek tuþuna basýp Sözlük'ü seçin. Akýllý metin giriþini etkinleþtirmek için, sözlük listesinden istediðiniz dili seçin. Normal metin giriþi moduna geri dönmek için Sözlük kapalý seçeneðini belirleyin. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 29

30 Ýpucu: Metin yazarken akýllý metin giriþi özelliðini hýzlý bir þekilde açýp kapatabilmek için tuþuna iki kez basýn veya Seçenek tuþunu basýlý tutun. Akýllý metin giriþini kullanma Ekranýn üst kýsmýnda simgesi görünmelidir arasýndaki tuþlarý kullanarak bir sözcük yazýn. Bir harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Sözcük, tuþlara her bastýðýnýzda deðiþir. Yazý yazma hakkýnda genel talimatlar için, bkz: sayfa 31. Bir noktalama iþareti eklemek için tuþuna ve ardýndan tuþuna art arda basýn. VEYA: tuþunu basýlý tutun, istediðiniz noktalama iþaretine geldikten sonra Kullan a veya tuþuna basýn. Özel bir karakter girmek için: tuþunu basýlý tutun, istediðiniz karaktere geldikten sonra Kullan veya tuþuna basýn. 2. Görüntülenen sözcük istediðiniz sözcükse tuþuyla bir boþluk ekleyerek onaylayýn veya bir kaydýrma tuþuna basýn ve bir sonraki sözcüðü yazýn. Görüntülenen sözcük istediðiniz sözcükse, tuþuyla bir boþluk ekleyerek onaylayýn ve bir sonraki sözcüðü yazýn. Sözcükten sonra bir soru iþareti (?) görünüyorsa, bastýðýnýz tuþlarla eþleþen bir sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüðe bir sözcük eklemek için: Harfle ye basýp sözcüðü tuþlayýn, ardýndan Kaydet tuþuna basýn. 3. Akýllý metin giriþi özelliðini kullanýrken, Seçenek e bastýðýnýzda aþaðýdaki iþlevlere eriþirsiniz: Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 30

31 Kelime girin / Kelimeyi düzelt: Geleneksel metin giriþini kullanarak sözlüðe bir sözcük ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sözcüðün altý çizili deðilse, yani düzenlenmek üzere seçilmiþ hiçbir sözcük yoksa, Kelime girin ifadesi görünür. Bir sözcüðün altý çizili ise Kelimeyi düzelt ifadesi görünür. Simge girin: Bir listeden özel bir karakter seçebilirsiniz. Birleþik sözcükleri yazma Sözcüðün ilk bölümünü girin ve tuþuna basarak onaylayýn. Sözcüðün son kýsmý için de ayný þeyi yapýn. Normal metin giriþini kullanma Ekranýn üst kýsmýnda simgesi görünmelidir. Ýstediðiniz karakter görüntülenene kadar bir tuþa bir veya daha fazla defa basýn. Kullanýlabilen tüm karakterler tuþlarýn üzerinde gösterilmemiþtir. Varolan karakterler Telefon ayarlarý menüsündeki Telefon dili ayarýna baðlýdýr, bkz: sayfa 74. Ýstediðiniz bir sonraki harf en son kullandýðýnýz tuþta ise, imleç görünene kadar bekleyin ve harfi tuþlayýn. Bir noktalama iþareti veya özel karakter eklemek için, tuþuna art arda basýn. VEYA: tuþuna basýn, noktalama iþaretine geldikten sonra Kullan a basýn. Metin yazma ile ilgili genel talimatlar Boþluk eklemek için tuþuna basýn. Ýmleci taþýmak için kaydýrma tuþlarýna basýn. Ýmlecin solundaki karakteri silmek için Sil e basýn. Birkaç karakteri birden silmek için Sil tuþunu basýlý tutun. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 31

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9310236 4. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3 Kullaným Kýlavuzu 9355047 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2

Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353374

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu 9311098 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-23 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9230899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1 Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu 9238200 Sayý 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-75 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Kullaným Kýlavuzu 9235405 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, RM-14 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski

Kullaným Kýlavuzu. 9238073 / 3. Baski Kullaným Kýlavuzu 9238073 / 3. Baski UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-104 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9253724 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-97 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu 9232901 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-59 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský

Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu. 9236484 3. Baský Nokia 6020 Kullaným Kýlavuzu 9236484 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský

Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu. 9237292 3. Baský Nokia 6021 Kullaným Kýlavuzu 9237292 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-94 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6151 Kullaným Kýlavuzu 9250185 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-200 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu Nokia 8600 Luna Kullaným Kýlavuzu 9200845 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-164 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6080 Kullaným Kýlavuzu 9253063 Baský 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-166 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1

Ana þebeke için baþlangýç. Nokia N93i-1 Ana þebeke için baþlangýç Nokia N93i-1 Ana þebeke ile baþlangýç 2. Baský, TR 9200202 Giriþ UPnP mimarisi ve kablosuz yerel að (WLAN) ile uyumlu cihazlardan oluþan bir ana þebeke oluþturabilirsiniz. Þebeke

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6131 Kullaným Kýlavuzu 9246252 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-115 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı