Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 6230i kullaným kýlavuzu"

Transkript

1 Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde bir ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir ürün kutusuna atýlmasý gerektiði anlamýna gelir. Bu durum, cihazýnýzýn yaný sýra bu iþareti taþýyan tüm donanýmlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýnla birlikte atmayýn Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ýn ses markasýdýr. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. Bu ürünün lisansý, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansý uyarýnca, (i) kiþisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafýndan MPEG-4 Görsel Standardýna uygun olarak kodlanmýþ bilgilerle iliþkili kiþisel ve ticari olmayan kullaným ve (ii) lisanslý bir video saðlayýcýsý tarafýndan saðlanan MPEG-4 videosu ile baðlantýlý olarak kullaným için verilmiþtir. Baþka herhangi bir kullaným için açýk veya örtük hiçbir lisans verilmemektedir. Tanýtým amaçlý, dahili ve ticari kullanýmlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluþundan edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

3 Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Ýhraç Kontrolleri Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz Uygunluk Deðerlendirme Kuruluþu Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: , Fax: Norway Üretici Firma Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, Espoo, Finlandiya Tel: Faks: / 3. Baský

4 Ýçindekiler Ýçindekiler GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN... 6 Genel bilgiler... 9 Ýþlevlere genel bakýþ... 9 Giriþ kodlarý... 9 Güvenlik kodu... 9 PIN kodlarý PUK kodlarý Kýsýtlama þifresi M-cüzdan kodu Yapýlandýrma ayarlarý servisi Web'de Nokia desteði Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Multimedya kartý takma Bataryayý þarj etme Telefonu açma ve kapatma Normal çalýþma konumu Kapaklarý deðiþtirme Telefonunuz Tuþlar ve konektörler Bekleme modu Güç tasarrufu Göstergeler Bekleme modundaki kýsayollar Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Arama iþlevleri Arama yapma Hýzlý arama Bir çaðrýyý cevaplama veya reddetme Arama bekletme servisi Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Metin yazma Ayarlar Akýllý metin giriþi Normal metin giriþi Ýpuçlarý Menülerde gezinme Menü iþlevlerine eriþme Menü iþlevlerinin listesi Menü iþlevleri Mesajlar Kýsa mesajlar (SMS) Multimedya mesajlarý Klasörler Sohbet E-posta uygulamasý Sesli mesajlar Bilgi mesajlarý Servis komutlarý Mesajlarý silme Mesaj ayarlarý Rehber Kartvizit arama Ýsim ve telefon numaralarýný kaydetme Birden çok numara, metin öðesi veya görüntü kaydetme Rehberi kopyalama Kartvizit bilgilerini düzenleme Kartvizit silme Durumum Abone isimleri Kartvizitler Hýzlý aramalar Sesle arama Rehber'deki diðer iþlevler Arama kaydý Son arama listeleri Arama, veri ve mesajlar için sayaçlar

5 Ýçindekiler Konumlama bilgileri Ayarlar Tercihler Temalar Zil sesleri Ekran Saat ve tarih Kýsayollarým Baðlantý Arama Telefon Donanýmlar Yapýlandýrma Güvenlik Fabrika ayarlarýný geri yükle Operatör menüsü Galeri Medya Kamera Medya oynatýcý Müzik çalar Radyo Ses kaydedici Ekolayzer Bas-konuþ Bas-konuþ menüsü Bas-konuþ servisine baðlanma ve baðlantýyý kesme Bas-konuþ aramasý yapma ve alma Geri arama istekleri Bire bir kartvizit ekleme Gruplarý oluþturma ve ayarlama.. 88 Bas-konuþ ayarlarý Ajanda Çalar saat Takvim Yapýlacaklar Notlar M-cüzdan Senkronizasyon Uygulamalar Oyunlar Koleksiyon Hesap makinesi Geri sayým sayacý Kronometre Web Servislere eriþmek ve servisleri kullanmak için temel adýmlar Tarama ayarlarý Bir servise baðlanma Sayfalarý tarama Görünüm ayarlarý Çerezler (Cookies) Güvenli baðlantý üzerinden komut dizeleri Yer imleri (bookmarks) Dosyalarý indirme Servis gelen kutusu Önbellek Tarayýcý güvenliði SIM hizmetleri PC ile baðlantý PC Suite (E)GPRS, HSCSD ve CSD Veri iletiþim uygulamalarý Batarya bilgileri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM EK GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ

6 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu talimatlara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunun tamamýný okuyun. GÜVENLÝ BÝR BÝÇÝMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr. GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir. HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonu kapatýn. UÇAKTA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta giriþime neden olabilir. YAKIT ÝKMALÝ SIRASINDA KAPATIN Telefonu yakýt ikmal noktalarýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kýsýtlamaya uyun. Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. DÝKKATLÝ KULLANIN Ürün belgelerinde açýklandýðý þekilde yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. KALÝFÝYE SERVÝS Bu ürünü yalnýzca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir. DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý donanýmlarý ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. 6

7 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Telefonunuzu kuru tutun. YEDEK KOPYALAR Telefonunuzda kayýtlý tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarýný almayý veya yazýlý kayýtlarýný bulundurmayý hatýrlayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmet kapsamýnda olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek ve baþlangýç ekranýna dönmek için bitti tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil durum numarasýný girip ara tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Ýzin verilmedikçe görüþmeyi bitirmeyin. CÝHAZINIZ HAKKINDA Bu kullaným kýlavuzunda anlatýlan cihaz, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Þebekeler hakkýnda daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihazýn özelliklerinden yararlanýrken tüm yasalara uyun ve baþkalarýnýn gizlilik hakkýna ve yasal haklarýna riayet edin. Uyarý: Bu cihazýn, çalar saat dýþýndaki özelliklerini kullanmak için cihaz açýk olmalýdýr. Kablosuz cihaz kullanýmýnýn giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda cihazý açmayýn. Þebeke Servisleri Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis saðlayýcýsýndan servis almanýz gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoðunun çalýþabilmesi kablosuz þebekenin özelliklerine baðlýdýr. Bu Þebeke Servisleri, tüm þebekelerde bulunmayabilir veya Þebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis saðlayýcýnýzla özel düzenlemeler yapmanýz gerekebilir. Servis saðlayýcýnýzýn bu servislerin kullanýmýyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacaðýný açýklamasý gerekebilir. Bazý þebekelerin, Þebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kýsýtlamalarý olabilir. Örneðin, bazý þebekeler dile baðlý tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir. 7

8 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Servis saðlayýcýnýz cihazýnýzdaki belirli özelliklerin devre dýþý býrakýlmasýný veya etkinleþtirilmemesini istemiþ olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazýnýzýn menüsünde görünmeyecektir. Cihazýnýz, þebeke saðlayýcýnýz için özel olarak yapýlandýrýlmýþ da olabilir. Bu yapýlandýrma, menü adlarýný, menü düzenini ve simgeleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis saðlayýcýnýza baþvurun. Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalýþan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazýn multimedya mesajlarý (MMS), tarama, e-posta uygulamasý, sohbet mesajý, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazý özellikleri ve tarayýcý veya MMS kullanarak içerik indirme iþlemi, söz konusu teknolojiler için þebeke desteði gerektirir. PAYLAÞILAN HAFIZA Bu cihazýn aþaðýdaki özellikleri hafýzayý paylaþabilir: rehber, kýsa mesajlar ve sohbet mesajlarý, e-posta, ses etiketleri ve ajanda, yapýlacaklar notlarý, Java TM oyunlarý ve uygulamalarý, not uygulamasý. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasýnýn kullanýlmasý, hafýzayý paylaþan diðer özelliklerin kullanabileceði hafýza miktarýný azaltabilir. Örneðin, çok fazla Java uygulamasý ve benzeri öðenin kaydedilmesi mevcut hafýzanýn tümünü kullanabilir. Paylaþýlan hafýza özelliðini kullanmaya çalýþtýðýnýzda cihazýnýz hafýzanýn dolduðunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaþýlan hafýzada saklanan bilgilerin veya kayýtlarýn bazýlarýný silin. Java uygulamalarý gibi bazý özelliklerin, diðer özelliklerle paylaþýlan hafýzaya ek olarak özellikle kendilerine ayrýlmýþ belirli bir hafýza alaný olabilir. Galeri dosyalarýnýn farklý bir hafýzayý paylaþtýðýný unutmayýn; daha fazla bilgi için, bkz: Galeri, sayfa 75. Donanýmlar Aksesuarlar ve donanýmlar hakkýnda birkaç pratik kural: Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. Herhangi bir aksesuarýn veya donanýmýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin. Aracýnýza takýlan donanýmlarýn doðru monte edilip edilmediðini ve çalýþýp çalýþmadýðýný düzenli olarak kontrol edin. Karmaþýk araç donanýmlarýnýn montajý yalnýzca yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. 8

9 Genel bilgiler Genel bilgiler Ýþlevlere genel bakýþ Nokia 6230i cep telefonu, günlük kullaným için ajanda, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre kamera gibi birçok iþlev sunar. Telefonunuzu Nokia Xpress-on TM renkli kapaklarýyla kiþiselleþtirebilirsiniz. Telefonunuz aþaðýdaki iþlevleri de destekler: EDGE - GSM Geliþimi için Geliþtirilmiþ Veri Hýzlarý (Enhanced Data rates for GSM Evolution), bkz: (E)GPRS, sayfa 68. XHTML - Geniþletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (Extensible hypertext markup language) tarayýcý, bkz: Web, sayfa 103. E-posta uygulamasý, bkz: E-posta uygulamasý, sayfa 45. Sohbet mesajý, bkz: Sohbet, sayfa 38. Durum göstergeli rehber için, bkz: Durumum, sayfa 55. Bas-konuþ için, bkz: Bas-konuþ, sayfa 83. Java 2 Micro Edition (J2ME TM ) için, bkz: Uygulamalar, sayfa 99. Bluetooth teknolojisi için, bkz: Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisi, sayfa 66. Telefonunuzun hafýza kapasitesini görüntü ve video klip depolamak üzere geniþletmek için multimedya hafýza kartý. Giriþ kodlarý Güvenlik kodu Güvenlik kodu (5-10 basamaklý), telefonunuzu izinsiz kullanýmlara karþý korumaya yardýmcý olur. Önceden belirlenen kod tir. Kodu deðiþtirin ve yeni kodu telefonunuzdan ayrý, gizli ve güvenli bir yerde saklayýn. Kodu deðiþtirmek ve telefonu kod soracak þekilde ayarlamak için, bkz: Güvenlik, sayfa 73. 9

10 Genel bilgiler Güvenlik kodunu arka arkaya beþ kez hatalý olarak girerseniz, telefon daha sonraki kod giriþlerini dikkate almaz. 5 dakika bekleyip kodu yeniden girin. PIN kodlarý Kiþisel kimlik numarasý (PIN) kodu (4-8 basamaklý), SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýmlara karþý korumaya yardýmcý olur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlayýn. Bkz: Güvenlik, sayfa 73. PIN2 kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve bazý iþlevler için gereklidir. Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere eriþmek için gereklidir. Bkz: Güvenlik modülü, sayfa 110. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir. Ýmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: Dijital imza, sayfa 112. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir. Üç kez art arda yanlýþ PIN kodu girerseniz, telefon PIN kilitlendi veya PIN kodu kilitlendi mesajýný görüntüleyebilir ve PUK kodunu girmenizi isteyebilir. PUK kodlarý Kiþisel blokaj açma anahtarý (PUK) kodu (8 basamaklý) bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. Bloke olmuþ bir PIN2 kodunu deðiþtirmek için PUK2 kodu gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýya baþvurun. Kýsýtlama þifresi Kýsýtlama þifresi (4 basamaklý), Arama kýsýtlama servisi kullanýlýrken gereklidir. Bkz: Güvenlik, sayfa 73. Þifreyi servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz. 10

11 Genel bilgiler M-cüzdan kodu M-cüzdan servislerine (4-10 basamaklý) eriþmek için m-cüzdan kodu gereklidir. Arka arkaya üç kez hatalý m-cüzdan kodu girerseniz, m- cüzdan uygulamasý beþ dakika süreyle bloke olur. Üç kez daha hatalý kod girerseniz bu süre iki katýna çýkar. Ayrýntýlý bilgi için, bkz: M-cüzdan, sayfa 93. Yapýlandýrma ayarlarý servisi Multimedya mesajlarý, sohbet mesajlarý ve durum bilgisi, bas-konuþ, e-posta uygulamasý, senkronizasyon, gerçek zamanlý aktarým ve tarayýcý özelliklerini kullanmadan önce telefonunuzda doðru yapýlandýrma ayarlarýnýn yapýlmýþ olmasý gerekir. Ayarlarý telefonunuza kaydetmek üzere doðrudan bir yapýlandýrma mesajý olarak alabilirsiniz. Ayarlarý edinme hakkýnda daha fazla bilgi için, þebeke operatörünüze, servis saðlayýcýnýza veya en yakýn yetkili Nokia satýþ noktasýna baþvurun. Ayarlarý yapýlandýrma mesajý olarak aldýðýnýzda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleþtirilmemiþse, Yapýlandýrma ayarlarý alýndýmesajý görüntülenir. Alýnan ayarlarý kaydetmek için Göster > Kaydet seçeneðini belirleyin. Telefonda Ayarlarýn PIN'ini girin: seçeneði görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip Tamam tuþuna basýn. PIN kodunu almak için, ayarlarý veren servis saðlayýcýya baþvurun. Henüz kaydedilmiþ bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayýlan yapýlandýrma ayarlarý olarak uygulanýr. Kaydedilmiþ ayarlar varsa, telefonda Kaydedilen yapýlandýrma ayarlarý etkinleþsin mi? sorusu görüntülenir. Alýnan ayarlarý silmek için Göster > Sil seçeneðini belirleyin. Web'de Nokia desteði Bu kýlavuzun en son sürümü, ek bilgiler, siteler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için <www.nokia.com/support> adresine veya yerel Nokia Web sitenize bakýn. 11

12 Baþlarken 1. Baþlarken SIM kartý ve bataryayý takma Bataryayý çýkarmadan önce daima cihazý kapatýn ve þarj cihazýnýn baðlantýsýný kesin. Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak tutun. SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanýmý hakkýnda bilgi almak için SIM kart satýcýnýza baþvurun. Bu, servis saðlayýcý, þebeke operatörü veya baþka bir satýcý olabilir. Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. 1. Telefonu arka kýsmý size dönük olacak þekilde tutarken, arka kapaktaki serbest býrakma düðmesini bastýrýn (1). 2. Arka kapaðý kaydýrarak telefondan çýkarýn (2). 3. Bataryayý çýkartmak için, gösterilen þekilde kaldýrýn (3). 4. SIM kart yuvasýný serbest býrakmak için kilitleme mandalýný yavaþça çekin ve açýn (4). 5. SIM kartý SIM kart yuvasýna yerleþtirin (5). SIM kartýn doðru þekilde yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn renkli temas bölgesinin aþaðýya geldiðinden emin olun. 12

13 Baþlarken 6. SIM kart yuvasýný kapatýn (6) ve yerine oturana dek bastýrýn. 7. Bataryayý yerine takýn (7). 8. Arka kapaðý kaydýrarak yerine yerleþtirin (8). Multimedya kartý takma Bu cihazla yalnýzca, uyumlu Multimedya Hafýza Kartlarý (MMC) kullanýn. Secure Digital (SD) gibi baþka hafýza kartlarý MMC kartý yuvasýna uymaz ve bu cihazla uyumlu deðildir. Uyumlu olmayan bir hafýza kartýnýn kullanýlmasý hafýza kartýna zarar verebileceði gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir. Galeri hafýzasýný geniþletmek için multimedya hafýza kartý kullanabilirsiniz. Bkz: Galeri, sayfa 75. Telefonunuz 512 MB'a kadar kapasitesi olan Multimedya Hafýza Kartlarýný destekler. 1. Telefonun arka kapaðýný ve bataryayý çýkartýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa Multimedya hafýza kartýný kart yuvasýna takýn. Multimedya hafýza kartýnýn doðru þekilde yerleþtirildiðinden ve karttaki altýn renkli temas bölgesinin aþaðýya geldiðinden emin olun. 3. Bataryayý ve telefonun arka kapaðýný tekrar yerlerine takýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa 12, adým 7 ve 8. 13

14 Baþlarken Bataryayý þarj etme Uyarý: Yalnýzca, bu modelle birlikte kullanýmý Nokia tarafýndan onaylanmýþ bataryalarý, þarj cihazlarýný ve donanýmlarý kullanýn. Baþka türde batarya, þarj cihazý veya donaným kullanýlmasý onay veya garantileri geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir. Herhangi bir þarj cihazýný bu cihazla kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz ACP-12 þarj cihazlarýyla kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Onaylý donanýmlarý edinmek için satýcýnýza baþvurun. 1. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt kýsmýndaki sokete takýn. 2. Þarj cihazýný AC duvar prizine takýn. Batarya tamamen boþaldýysa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazýna ve bataryaya baðlýdýr. Örneðin, BL-5C bataryasýný ACP-12 þarj cihazýyla þarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaþýk 1 saat 30 dakikanýzý alýr. Telefonu açma ve kapatma Uyarý: Kablosuz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. Açma/kapatma tuþunu gösterilen þekilde basýlý tutun. Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girip (örneðin, **** olarak görüntülenir) Tamam'ý seçin. 14

15 Baþlarken Normal çalýþma konumu Telefonu yalnýzca normal çalýþma konumunda kullanýn. Cihazýnýzda dahili bir anten bulunur. Not: Diðer radyo vericisi cihazlarda olduðu gibi, cihaz açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antene dokunulmasý, görüþmenin kalitesini etkiler ve cihazýn gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Cihazý kullanýrken antenin bulunduðu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansý ve batarya ömrü saðlar. Kapaklarý deðiþtirme Not: Kapaklarý çýkarmadan önce, her zaman cihazý kapatýp þarj cihazý ve diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Kapaklarý deðiþtirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçýnýn. Cihazý daima kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkartýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa 12, adým 1 ve Telefonun üst kýsmýndan baþlayarak, ön kapaðý yavaþça telefondan çekin (1) ve ön kapaðý ayýrýn (2). 3. Tuþ altlýðýný ön kapaktan çýkarmak için yavaþça dýþarý doðru bastýrýn (3). 15

16 Baþlarken 4. Tuþ altlýðýný yeni ön kapaða yerleþtirin (4). 5. Tuþ altlýðýný yavaþça içeri bastýrýn (5). 6. Ön kapaðý tekrar yerine takmak için, alttan baþlayarak yavaþça telefona bastýrýn (6). 7. Telefonun arka kapaðýný takýn. Bkz: SIM kartý ve bataryayý takma, sayfa 12, adým 8. 16

17 Telefonunuz 2. Telefonunuz Tuþlar ve konektörler Açma kapatma tuþu (1) Kulaklýk (2) Ses seviyesi tuþlarý (3) Ses aç tuþu bir bas konuþ çaðrýsý yapmak için kullanýlýr. Bkz: Baskonuþ aramasý yapma ve alma, sayfa 85. Hoparlör (4) Sol seçim tuþu, orta seçim tuþu ve sað seçim tuþu (5) Bu tuþlarýn iþlevi, ekranda, tuþlarýn üzerinde gösterilen yönlendirici metne baðlý olarak deðiþir. 4 yönlü kaydýrma tuþu (6) Yukarý ve aþaðý, sola ve saða kaydýrma. Telefon numarasýný çevirmek ve gelen aramayý cevaplamak için ara tuþu (7). Etkin bir aramayý bitirmek ve bir iþlevden çýkmak için bitir tuþu (8). Sayý ve harf girmek için sayý tuþlarý (9). * ve # tuþlarý (9) farklý iþlevlerde çeþitli amaçlar için kullanýlýr. Þarj cihazý konektörü (10) Kulaklýklý mikrofon seti ve veri kablosu gibi donanýmlar için Pop-Port TM konektörü (11) kullanýlýr. 17

18 Telefonunuz Kýzýlötesi (IR) baðlantý noktasý (12) Cep telefonunun arka kapaðýndaki kamera objektifi (13) Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr ve herhangi bir karakter girilmemiþse, telefon bekleme modundadýr. Cep telefonunuzun kullanýldýðý hücresel þebekeyi göstermek üzere þebeke adýný veya operatör logosunu görüntüler (1). Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir (2). Batarya þarj düzeyini gösterir (3). Bekleme modunda sol seçim tuþu Git (4) tuþudur. Kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevleri görüntülemek için Git seçeneðini belirleyin. Etkinleþtirmek için bir iþlev seçin. Kýsayol listesine iþlev eklemek için, Seçenk. > Seçenekleri belirle seçeneðini belirleyip iþleve ilerleyin ve Ýþaretle seçeneðini belirleyin. Listeden bir iþlev kaldýrmak için Kaldýr seçeneðini belirleyin. Kiþisel kýsayol listenizdeki iþlevleri yeniden düzenlemek için, Seçenk. > Düzenle seçeneðini ve istediðiniz iþlevi belirleyin, Taþý seçeneðini belirleyin ve taþýmak istediðiniz yeri seçin. Bekleme modunda orta seçim tuþu Menü (5) tuþudur. 18

19 Telefonunuz Bekleme modunda sað seçim tuþu, Rehber menüsünde rehbere eriþmek için Ýsimler (6), operatöre özgü bir Web sitesine eriþmek için-operatöre özgü bir isim-veya seçtiðiniz belirli bir iþlevin kýsayolu olabilir. Bkz: Sað seçim tuþu, Kýsayollarým, sayfa 65. Güç tasarrufu Telefonun iþlevleri belirli bir süre kullanýlmadýðýnda ekranda dijital saat görüntülenir. Güç tasarrufu iþlevini Açýk olarak ayarlamak için, bkz: Güç tasarrufu, Ekran, sayfa 64. Göstergeler Bir ya da birkaç kýsa veya resimli mesaj aldýnýz. Bir veya birkaç multimedya mesajý aldýnýz. Telefon cevapsýz bir aramayý kaydetti. veya Telefonunuz sohbet servisine baðlýdýr ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdýþýdýr. Bir veya birkaç sohbet mesajý aldýnýz ve sohbet servisine baðlýsýnýz. Tuþ takýmý kilitlidir. Gelen arama bildirimi ayarý Kapalý olduðunda veya Þunu bildir ayarýnda arayan gruplarýndan hiçbiri bildirimde bulunmak üzere ayarlanmadýðýnda ve Mesaj bildirim sesi ayarý Kapalý olduðunda, telefon gelen bir arama veya kýsa mesaj için çalmaz. Ayrýca bkz: Zil sesleri, sayfa 64. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Geri sayým sayacý çalýþýyor. Arka planda kronometre çalýþýyor. 19

20 Telefonunuz (E)GPRS baðlantý modu olarak Sürekli baðlantý seçili ve (E)GPRS servisi kullanýlabilir durumda. (E)GPRS baðlantýsý kuruldu. Örneðin, (E)GPRS çevirmeli baðlantýsý sýrasýnda gelen ve giden arama varsa, (E)GPRS baðlantýsý askýya (beklemeye) alýnýr. Kýzýlötesi baðlantý etkinleþtirildiðinde bu gösterge sürekli görüntülenir. Bluetooth baðlantýsý etkin durumda. Ýki telefon hattýnýz varsa, ikinci telefon hattý seçili. Tüm gelen aramalarýnýz baþka bir numaraya aktarýlýr. Hoparlör etkin veya telefona müzik standý baðlý. Aramalar, dahili kullanýcý grubu ile sýnýrlý. Zamanlý tercih seçili.,, veya Telefona kulaklýklý mikrofon seti, ahizesiz-kullaným birimi veya müzik standý donanýmý baðlý. veya Bir bas-konuþ baðlantýsý etkin veya askýya alýnmýþ. Bekleme modundaki kýsayollar Aranan numaralarýn listesine eriþmek için ara tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Telesekreter numaranýzý telefona kaydettikten sonra telesekreterinizi (þebeke servisi) aramak için 1 tuþunu basýlý tutun. Bir tarayýcý servisiyle baðlantý kurmak için 0 tuþunu basýlý tutun. Kaydýrma tuþuna kýsayol iþlevleri atamak için bkz: Hareket tuþu, Kýsayollarým, sayfa

21 Telefonunuz Tercihi deðiþtirmek için, açma/kapatma tuþuna kýsa süre basarak tercihler listesini açýn. Ýstediðiniz tercihe ilerleyin ve seçin. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önlemek için, Menü seçeneðini belirleyin tuþ takýmýný kilitlemek için 3.5 saniye içinde * tuþuna basýn. Tuþ kilidini açmak için Tuþ aç seçeneðini belirleyin ve 1.5 saniye içinde * tuþuna basýn. Güvenlik tuþ kilidi Açýk olarak ayarlanmýþsa, Tuþ aç seçeneðini belirleyin, * tuþuna basýn ve güvenlik kodunu girin. Tuþ kilidi etkin durumdayken gelen aramalarý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Otomatik tuþ kilidi ve Güvenlik tuþ kilidi için, bkz: Telefon, sayfa 71. Cihazýnýzda programlanan resmi acil durum numarasý tuþ kilidi devredeyken de aranabilir. 21

22 Arama iþlevleri 3. Arama iþlevleri Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Yanlýþ bir karakter girerseniz, silmek için Sil seçeneðini belirleyin. Uluslararasý arama yaparken, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuþuna iki kez basýn, ardýndan sýrasýyla ülke kodunu, gerekiyorsa baþtaki 0'ý yazmadan alan kodunu ve telefon numarasýný girin. 2. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. 3. Aramayý bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitir tuþuna basýn. Rehberi kullanarak arama yapma Rehber e kaydettiðiniz bir ismi veya telefon numarasýný aramak için, bkz: Kartvizit arama, sayfa 53. Numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Son numarayý tekrar arama En son aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz telefon numaralarýnýn listesine eriþmek için, bekleme modunda ara tuþuna bir kez basýn. Ýstediðiniz numaraya veya isme ilerleyin ve numarayý aramak için ara tuþuna basýn. Hýzlý arama 2-9 arasýndaki hýzlý arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atayabilirsiniz Bkz: Hýzlý aramalar, sayfa 59. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden biriyle arayýn: Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan ara tuþuna basýn. Hýzlý arama ayarý Açýk olarak belirlenmiþse, hýzlý arama tuþuna basýn ve arama baþlayana kadar basýlý tutun. Bkz: Arama, sayfa

23 Arama iþlevleri Bir çaðrýyý cevaplama veya reddetme Gelen bir aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Aramayý bitirmek için bitir tuþuna basýn. Gelen bir aramayý reddetmek için bitir tuþuna basýn. Sessiz seçeneðini belirlerseniz yalnýzca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayý cevaplayýn veya reddedin. Ýpucu: Aramalarý aktarmak için, Meþgulse aktar iþlevi etkinleþtirilmiþse reddedilen arama da aktarýlýr (örneðin, telesekreterinize). Bkz: Arama, sayfa 70. Telefona kulaklýk tuþu bulunan uyumlu bir kulaklýk baðlýysa, kulaklýk tuþuna basýp aramayý cevaplayabilir veya bitirebilirsiniz. Arama bekletme servisi Görüþme sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin aramayý bitirmek için bitir tuþuna basýn. Arama bekletme servisi iþlevini etkinleþtirmek için, bkz: Arama, sayfa 70. Görüþme sýrasýnda kullanýlabilecek seçenekler Arama sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu, þebeke servisleridir. Bu servislerin kullanýlabilirliðini öðrenmek için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Aþaðýdaki seçeneklerden bazýlarýna ulaþmak için arama sýrasýnda Seçenk. tuþuna basýn: Sustur veya Sesi aç, Aramayý bitir, Aramalarý kapat, Rehber, Menü, Beklet veya Devam, Yeni arama, Kaydet, Cevapla ve Reddet. Konferans, en çok beþ kiþinin katýlmasýna olanak veren bir konferans aramasý yapmak için kullanýlýr (þebeke servisi). Arama sýrasýnda yeni bir katýlýmcýyý arayabilirsiniz (Yeni arama). Ýlk arama beklemeye alýnýr. Yeni arama cevaplandýðýnda, konferans aramasýna ilk 23