nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar"

Transkript

1 nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı nut/check somun/kontra nut/flanged somun/yakalı nut/flare somun/konik nut/hexagon somun/altı köşe nut/lock somunu/emniyet nut/slotted somun/yarıklı nut/square somun/kare nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nyct pref, gece anlamına önek nylock kilitli somun nylon naylon nylon insulated naylon izolasyonlu nylon insulated magnet wire naylon izolasyonlu bobin teli nyxis 1. delme; 2. ponksiyon yapma O o and d bkz. origin destination o ring halka, bilezik, lastik halka o ring seal lastik halka o.k. tamam, doğru

2 oakum kalafat üstüpüsü oakum kaba kenevir liflerinden yapılmış salmastra malzemeleri oar kürek object itiraz etmek object şey, madde, cisim object 1. nesne, cisim, eşya; 2. amaç, gaye, hedef object code amaç kodu object code, object program amaç program object depth cisim derinliği object language amaç dil object linking and embedding nesne bağlama ve katıştırma object linking and embedding (OLE) nesne bağlama ve katıştırma object module amaç birimi object oriented nesneye dayalı object oriented analysis nesneye dayalı çözümleme object oriented design nesneye dayalı tasarım object oriented programming nesneye yönelik program object program amaç program, nesne programı object based nesne tabanlı objection itiraz objective 1. duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. başkaları tarafından müşahede edilir; 3. mikroskobun objektifi (adesesi) objective nesnel, amaç objective aperture objektif çapı, objektif açıklığı objective classification harcama çeşitleri, harcama hesapları objective criterion nesnel ölçüt objective function amaç işlevi objective probability nesnel olasılık

3 objectivity nesnellik object oriented analysis nesneye dayalı çözümleme object oriented design nesneye dayalı tasarım object oriented programming nesneye dayalı programlama object oriented testing nesneye dayalı sınama oblate yassılaştırma oblation yassılaştırma obligate 1. belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. isteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli obligate borçlandırmak obligated yükümlü, mükellef obligation sorumluluk, mecburiyet, yaptırım ödev, vecibe, zorunluluk, yükümlülük obligation borç obligatory zorunlu, mecburi obligee alacaklı obligor borçlu oblique eğik oblique yatık oblique kesir işareti oblique angle dik olmayan açı oblique asymptote eğik asimptot oblique cone eğik koni oblique cylinder yatık silindir oblique fault katmanların doğrultusunu kesen kırık oblique load eğik yük oblique prism eğik prizma oblique projection yatık gösteriş

4 oblique projection yassı gösteriş, yassı şekil, üç kenardan ikisinin dik olduğu, üçüncüsünün yatayla genellikle 30, 45 derece açı yaptığı projeksiyon oblique pyramid eğik piramit oblique section eğik kesit oblique valve gövdesi küresel olan dip çek valfi, kol ekseni aynı doğrultuda olan gövde uç eksenlerine göre eğik vaziyettedir obliquity yatıklık, eğim, meyil obliquity of connecting rod buhar makinalarında krank muylusunun en üst ve en alt konumda bulunduğu durumlarda biyel kolunun silindir ekseni ile yapmış olduğu açı obliterate, to iptal etmek, ortadan kaldırmak obliterating (f) silme, aşındırma, yok etme oblong dikdörtgen şeklinde oblong hole oval delik oblongata boyu eninden fazla olan obscuration karartma obscure karartmak obscure area kırık hattın özel durumu, kapalı alan (içinden düzeç eğrisinin geçmediği yol, şev, dere, bina vs gibi özellikler) obscure point kapalı alanı oluşturan noktalar observability gözlenebilirlik observable görünür, gözlenebilir observable variable gözlenir değişken observation fikir observation gözlem, rasat observation accuracy gözlem doğruluğu observation noise gözlem gürültüsü observation station gözlem istasyonu observation well gözlem kuyusu observation, visual bkz. visual observation

5 observatory gözlem evi, rasathane observe gözlemek, dikkatle gözlemek, dikkat etmek, farkına varmak, uymak, riayet etmek, gözlemlemek observe, to gözlemlemek observer gözleyen, dikkat eden, gözcü observing tower rasat kulesi, gözlem kulesi obsidian asit bileşimli çabuk katılaşmış bir lav türü, doğal cam, yanar dağlarda çıkan koyu renkli cama benzer çok sert bir taş, obsidyen obsolescent eskimekte olan, nadir kullanılan (terim vs, ) obsolete 1. karışık, muğlak, belirsiz; 2. artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk obsolete hükümsüz obstacle engel, mani, set, mania obstruct engellemek, mani olmak obstruction 1. mani, engel; 2. tıkama, tıkanma obstructive engelleyici obtain, to almak, elde etmek obtainable elde edilebilir obtrude, to çıkıntı yapmak obtund, to keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı vs.) obturation (f) 1. tıkama; 2. tıkanma obturator tıkaç obturator ring kapayıcı, tıkayıcı sekman, pistonlu makinalarda kesiti l biçiminde olan piston ile silindir arasındaki gaz sızdırmazlığını sağlayan gaz segmanı obtuse geniş obtuse angle geniş açı obtuse angled triangle üçgen/geniş açılı obtuse triangle üçgen/geniş açılı obverse yüz tarafı

6 obviate, to önlemek obvious açık, apaçık occasion sebep olmak occasional arada sırada olan occasionally ara sıra oscillating conveyor salınımlı konveyör occlude 1. sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk, ) occlude emmek occluded air ayrık hava occlusal oklüzyona ait occlusion örtme, kapatma occlusion emme occlusive kapanma (oklüzyon) yı sağlayan occult gizli, kapalı, okult occupancy doluluk occupancy hat meşguliyet süresi occupancy detector meşgul dedektörü (sensörü) occupancy rate barınma katsayısı occupancy sensor meşgul sensörü occupancy sensor (see occupancy detector) meşgul dedektörü (sensörü) occupant işgal eden, yer kaplayan occupation meslek, uğraş, iş occupational meslekle ilgili, mesleğe bağlı occupied meşgul occupied space işgal edilen yer occupied zone işgal edilen zon occupy meşgul etmek, tutmak

7 occur, to meydana gelmek, olmak occurrence hammadde kaynağı occurrence oluş occurrent olan ocean okyanus OCR (optical character recognition) optik damga tanıma octa (ön ek) sekiz anlamı veren birleştirici octad sekizli takım octagon sekizgen octagonal sekiz kenarlı octagonal sekiz köşeli octagonal sign sekiz köşeli işaret octaheder oktaedr, sekiz yüzlü octahedral sekiz yüzeyli octahedral angle sekizgen açısı octahedral arrangement oktaedrik sıralanma octahedral layer oktaedrik tabaka octahedral plane oktaedrik düzlem octahedral positions oktaedrik durumlar octahedral shear stress oktaedrik kesme gerilmesi octahedron sekiz yüzeyli octal numbering system sekizli sayı sistemi octane oktan, benzinin alevlenme kabiliyeti octane index oktan sayısı octane number oktan sayısı octane rating oktan sayısı octangle sekizgen octangular sekiz açılı

8 octant oktant octant sekizlik octant sekizde biri/dairenin octave ikikat, oktav octavo sekize katlanmış octet sequence integrity sekizli sıra tamlığı octet, byte sekizli, bayt octo (ön ek) sekiz anlamı veren birleştirici octuple sekiz misli odd tek, küsur odd function tek fonksiyon odd harmonic tek katsıklık (harmonik) odd lane road tek sayıda şeritli yol (aynı bir platforma sahip, tek sayıda şeridi olan, ortak şeridi iki yönde de kullanılabilen iki yönlü yol) odd number tek sayı odd parity check tek eşlik denetimi odd vertex tek köşe odd even check tek çift kontrolü oddments döküntü odds tek sayılar odds and ends kırıntılar odograph kilometre saati odometer katedilen yol uzunluğunu gösteren alet odometer kilometre saati, odometre odontometer imalat esnasında dişli profillerinin hassasiyetini ve diş aralığını ölçmek için kullanılan cihaz odour (ayrıca odor) koku odour filter koku filtresi

9 odoriferous kokulu/hoş odourless kokusuz odorous kokulu odour koku odour filter koku önleyici filtre OECD bkz. organization for economic cooperation and development OECF bkz. overseas economic cooperation fund oedometer sıkışma ölçer, ödometre, konsolidasyon halkası, konsolidasyon aleti oedometer test ödometre deneyi, konsolidasyon deneyi, yanal genişlemesine engel olunmuş basınç deneyi, yanal genişlemesine engel olunmuş numuneler üzerinde basınç deneyi oedometric curve ödometre eğrisi, konsolidasyon eğrisi off kapalı off işlemez durumda, kapalı, dış, dışta, açık devre off uzağa off day izin günü off the shelf raftan teslim off center merkezden kaçık off cycle defrosting durma zamanı defrostu offer teklif etmek, sunmak, teklif offer öneri, teklif off highway yol dışı off highway truck arazi kamyonu off hook (telephone) açık (telefon) offical resmi office işyeri, ofis office automation bürotik, ofis otomasyonu office automation ofis özdevinimi office building iş hanı, yönetim binası, idare binası

10 office call (santrala) hizmet çağrısı office computer büro bilgisayarı office copy resmi kopya office hours mesai saatleri office work büro çalışması office/post postane official idari official resmi official gazete resmi gazete official order resmi sipariş official tolerance resmi hata sınırı officially resmen, resmi olarak officially fixed price, narh (mal veya hizmet fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından belirlenmesi) off limits area yasak bölge offline çevrimdışı off line hat dışı off line otonom bağlantı off line çevrimdışı off line encipherment çevrimdışı şifreleme off line encrypting çevrimdışı kriptolama off line operation çevrimdışı işletim off line printer çevrimdışı yazıcı off line testing çevrimdışı sınama (test) off line, offline çevrimdışı off peak period zayıf yük zamanı off peak period pik yük dışındaki süre off peak storage heating zayıf yük süresince termal depolama ısıtması, soğu depolama off position kapalı durum

11 off premise line yerleşke dışı hat off road grass cutter yol dışı çim biçme ekipmanı off road tire arazi lastiği, iş makinası lastiği offset denkleştirme offset göreli konum, kaydırma; ofset (baskı) offset kaçıklık offset 1. sapma, yerinden kaçma, kaymış, kaçıklık; 2. bekleme süresi (belli bir işarette referans olarak kabul edilen herhangi bir an ile yeşil ışığın göründüğü ana kadar geçen saniye sayısı) offset şaşırtmalı, ofset offset carrier kaydırılmış taşıyıcı offset cylinder kaçık silindir offset digging akstan kaçık kazı offset distance açıklık, aliynmana dik mesafe offset intersection dirsekli kavşak (üçüncü kolları karşılıklı yönlerde olmak üzere bitiştirilmiş iki t kavşağı şeklinde ve kesişen yollardan birinin ekseninin doğrultusunu kaybederek diğer yol üzerinde eski doğrultusuna paralel olarak az miktarda kayması ile meydana gelen offset stacking ayırarak yığma offset stake şev kazığı offset wrench yıldız anahtar offshore açık deniz offshore boring denizde yapılan sondaj offshore pollution deniz kirlenmesi offshore structure deniz üstü yapısı offside taşıtın yol tarafı, taşıtın sol tarafı off site processing taşrada veri işleme off site storage location yerleşke dışı yedekleme merkezi off system unit of measurement sistem dışı ölçüm birimi

12 offtake kısım, kol, dal, ayrılma off the shelf kullanıma hazır, üretime hazır off the shelf software; shelfware kullanıma hazır yazılım often sık sık ogee deve boynu ogive sivri kemer ohm ( Ω ) potansiyel farkı 1 volt olan ve 1 amper şiddetinde akıma sahip bir kondaktörün üzerindeki iki nokta arasındaki direnç miktarı Ohm s Law Ohm yasası ohmic contact direnil değme ohmmeter direnç ölçer, ohmmetre ohmmeter, resistance meter dirençölçer oid (son ek), benzer gibi anlamına sonek oil bkz. lubricate yağ sürmek, yağlamak oil akar yakıt, fuel oil, petrol, yağ oil acid yağ asidi oil baffle yağ engeli (yağ temizlemek veya akış istikametinin değişmesi için konulan engeller) oil bath yağ banyosu (su verme esnasında kullanılan yağ dolu banyo, bilya ve rulmanlı yatakların yağlandığı banyo) oil bath air filter yağlı hava filtresi oil bath air filter fuel oil banyosu hava filtresi oil breather diferansiyel havalandırması, yağ havalandırma deliği oil buffer yağ baskısı oil buffer body yağ baskısı gövdesi oil buffer piston head yağ baskısı piston kolu başı oil buffer piston valve yağ baskısı piston supabı oil buffer spring yağ baskısı yayı oil burner yağ brülörü, yakıt brülörü

13 oil burner nozzle yağ brülörü memesi (nozulu) oil bypassing coolant soğutucudan geçmeyen yağ oil can yağdanlık oil catcher yağ siperi oil channel yağ kanalı, yağ geçidi oil circuit breaker yağlı devre kesici oil circulation yağ dolaşımı oil cloth muşamba oil clutch yağlı debriyaj, yağlı kavrama oil collector ring yağ toplama sacı oil connections esas depodan bir mekanizmanın kısımlarına yağ dağıtan kollar, yağlama bağlantıları oil consumption yağ tüketimi, motorun yaktığı yağ oil consumption fuel oil tüketimi, yağ tüketimi oil container yağ deposu, yağ kutusu oil control at cylinder silindirlerin yağ yakma kontrolü oil control ring yağ segmanı oil cooler yağ soğutucusu, yağ deposu soğutma tertibatı oil cooler baffle yağ soğutucusu ara plakası oil cooler core yağ soğutucusu peteği oil cooling yağ ile soğutmalı oil cup yağlama fincanı, yağdanlık haznesi, yağ kabı, koyungözü yağdanlık oil deflector yağ atan, çarptırma ile yağı geri çeviren veya sıçratma ile etrafını yağlayan plaka oil delivery sleeve yağ verme gömleği oil deposit petrol yatağı oil discharge pipe yağ boşaltma borusu oil distribution yağ dağıtımı oil drain yağ drenajı

14 oil drain cock yağ boşaltma musluğu oil drain fuel oil drenajı, yağ boşaltma, yağ drenajı oil drain plug yağ boşaltma tapası oil duct yağ kanalı oil engine petrol ile işleyen makine oil engine mazotlu motor, ağır yağ motoru, sıkıştırma ateşlemeli motor oil feed control yağ besleme kontrolu oil feed (a) makina veya mekanizma yataklarına veya hareketli bağlantı mafsallarına yağ basan cihaz, (b) mazotu silindirler içersindeki enjektörlere veren boru ve manifolt sistemi oil field petrol bölgesi oil filled cable yağlı kablo oil filler yağ doldurma deliği, yağ doldurma kapağı oil filler cap yağ doldurma ağzı kapağı oil filler tube yağ doldurma borusu oil film yağ film tabakası oil filter yağ filtresi, yağ süzgeci oil filter base yağ filtresi tablası oil filter body yağ filtresi gövdesi oil filter bracket yağ filtresi braketi oil filter cartridge yağ filtresi kartuşu oil filter cover yağ filtresi kapağı oil filter cover gasket yağ filtresi kapak contası oil filter drain plug yağ filtresi boşaltma tapası oil filter support yağ filtresi kulağı oil filter to engine tube yağ filtresi ile motor arasındaki boru oil filter to engine tube elbow yağ filtresi ile motor arasındaki borunun dirseği oil filter to engine tube nipple yağ filtresi ile motor arasındaki boru ağzının memesi oil filter tube clip yağ filtresi borusunun tespit klipsi

15 oil filter/duplex dubleks yağ filtresi oil fired sıvı yakıtlı oil firing yağ yakma, yakıt yakma oil flinger yağ atan, çarptırma ile yağı geri çeviren veya sıçratma ile etrafını yağlayan plaka oil flow yağ akışı oil foaming yağ köpürmesi oil fuel yağ yakıt oil gallery yağ galerisi oil gauge yağ müşiri, yağ göstergesi oil gauge rod yağ seviyesi kontrol çubuğu oil grade yağ sınıfı oil grinding yağ taşlaması oil groove yağ kanalcığı oil grooves yağlamayı sağlamak için rulman yüzeylerine ve kayar yatak yüzeylerine açılan kanal oil gun yağ tabancası oil header pipe ana yağ borusu oil heater fuel oil ısıtıcısı, yağ ısıtıcı oil heating yağla ısıtma oil hole yağ deliği oil hose yağ hortumu oil immersed disc brakes yağ soğutma diskli tip frenler oil index yağ göstergesi, yağ indeksi oil indicator yağ göstergesi oil inlet yağ girişi oil inlet pipe yağ giriş borusu oil inlet screen yağ giriş süzgeci oil lamp yağ lambası oil layer yağ tabakası

16 oil leakage yağ sızıntısı oil level fuel oil seviyesi, yağ seviyesi oil level gauge yağ seviyesi göstergesi oil level indicator yağ seviyesi göstergesi oil line yağ kanalı, yağlama borusu oil line screen motor karteri yağ süzgeci oil lines yağ boruları, hatları oil mist yağ buharı oil mist fuel oil buğusu, yağ buğusu oil nipple yağlama memesi, yağ damlalığı oil opening yağ deliği oil pan yağ karteri oil pan yağ tavası oil pan drain plug karter yağ tahliye tapası oil pan front end karter ön boğazı oil pan front end oil seal karter ön boğazı yağ keçesi oil pan front end oil seal plate karter ön boğaz yağ keçesi plakası oil pan front end oil seal plate seal karter ön boğaz yağ keçesi plakası keçesi oil pan front gasket karter ön boğaz contası oil pan gasket karter contası oil pan side gasket karter yan contası, karter mantar contası oil passage yağ kanalı, yağ geçidi, dış taraftan konulan yağı iç kısımlara ulaştıran kanal veya esnek boru oil pipe yağ borusu, yağ iletme ve tevzi boruları oil plate yağlama plakası oil plug yağ tapası oil pool petrol yatağı oil pressure fuel oil basıncı, yağ basıncı

17 oil pressure adjustment yağ basıncı ayarı oil pressure cut out control yağ basıncı emniyet kontrolu oil pressure gauge yağ basınç göstergesi, yağ manometresi oil pressure indicator yağ basınç göstergesi oil pressure regulator yağ basıncını ayarlama tertibatı, yağ basıncını belirli miktarda tutma tertibatı, yağ düzenleyicisi oil pressure regulator valve yağ düzenleyicisi ayar valfı oil pressure relief valve yağ basınç ayar valfı (yağ basıncı fazlasını yok etmek için açılan valf) oil pressure relief valve gasket yağ basınç ayar valfı contası oil pressure relief valve plunger yağ basınç ayar valfı planceri oil pressure relief valve plunger cap yağ basınç ayar valfı plancer başlığı oil pressure relief valve spring yağ basınç ayar valfı yayı oil pressure sending unit yağ basıncını iletme cihazı, motordaki yağ basıncını yağ ibresine ulaştıran tertibat oil proof yağ geçirmez oil pump fuel oil pompası, yağ pompası oil pump and distributor drive gear yağ pompası ve distribütör tahrik dişlisi oil pump body yağ pompası bloğu, yağ pompası gövdesi oil pump body cover yağ pompası bloğu kapağı oil pump body gasket yağ pompası bloğu contası oil pump cover yağ pompası kapağı oil pump cover gasket yağ pompası kapak contası oil pump cover screw yağ pompası kapak tespit vidası oil pump drive gear yağ pompası tahrik dişlisi oil pump drive shaft yağ pompası tahrik mili oil pump gears yağ pompası iç dişlileri oil pump idler gear yağ pompası avara dişlisi oil pump idler shaft yağ pompası avara mili

18 oil pump inner rotor yağ pompası iç rotoru oil pump inner rotor pin yağ pompası iç rotor pimi oil pump outlet pipe yağ pompası çıkış borusu oil pump outlet pipe nipple yağ pompası çıkış borusu memesi oil pump relief valve yağ pompası basınç ayar valfı oil pump rotor yağ pompası rotoru oil pump screen yağ pompası süzgeci oil pump shaft yağ pompası mili oil pump strainer yağ pompası süzgeci oil pump suction pipe yağ pompası emme borusu oil pump içten yanmalı motorlarda krank şaftından tahrik alıp yağ haznesindeki yağı yataklara basan küçük yardımcı pompa oil pump/gear dişli yağ pompası oil quenching yağda su verme oil recovery skimmer petrol toplayıcı oil recovery skimmer/absorbent belt petrol toplayıcı/emici bantlı oil recovery skimmer/conveyor belt petrol toplayıcı/taşıyıcı bantlı oil recovery skimmer/disk petrol toplayıcı/diskli oil recovery skimmer/weir petrol toplayıcı/savaklı oil recovery vessel petrol toplama gemisi oil refinery petrol rafinerisi oil regulator yağ regülatörü oil reserve yedek yağ oil reservoir yağ deposu oil reservoir hose yağ deposu hortumu oil retainer yağ tutucusu oil ring yağ segmanı, yağ bileziği, piston yağ segmanı oil ring groove yağ segman kanalı

19 oil ring yağ bileziği, yağ halkası, yağ segman oil sand katranlı kum, petrol kumluğu oil scraper yağ kazıyıcı oil scraper ring yağ sıyırıcı segmanı oil screw gun vidalı yağ pompası oil scupper fazla yağın akmasına mahsus delik oil seal yağ keçesi, keçe oil seal diaphragm yağ keçesi diyaframı oil seal diaphragm retainer yağ keçesi diyaframı tutucusu oil seal dirt deflector yağ keçesi pislik mahfazası oil seal dust shield yağ keçesi toz kapağı oil seal guard yağ keçesi muhafazası oil seal guard stiffener yağ keçesi muhafazası tutucusu oil seal leather meşin yağ keçesi oil seal o ring yağ keçesi halka bileziği oil seal packing yağ keçe salmastrası oil seal pressure plate yağ keçesi basınç plakası oil seal retainer yağ keçesi tespit bileziği, yağ keçesi tutucusu oil seal ring yağ keçesi bileziği oil seal support yağ keçesi yuvası, yağ keçesi mesnedi oil sealing ring yağ sızdırmazlık halkası oil separator fuel oil ayırıcı, yağ ayırıcı oil shales petrollü şistler oil sink saat plakasında muylu deliği civarında yağ deposu olarak görev yapan küresel hücre, oda oil slick petrol katmanı oil slick sinking petrol katmanı çöktürücü oil slinger yağ sacı, yağ atan, çarptırma ile yağı geri çeviren veya sıçratma ile etrafını yağlayan plaka

20 oil sludge yağ tortusu oil soluble yağda çözünen oil spill petrol sızıntısı oil stone yağ taşı oil storage tank fuel oil depolama tankı oil stove yağ sobası (ocağı) oil strainer yağ filtresi oil strainer cover yağ süzgeci kapağı oil sump yağ kabı, yağ haznesi oil sump, içten yanmalı motorlarda krankın altında bulunan ve yağ deposu görevi yapan krank muhafazası, karter oil supply yağ temini, tedariki oil tank yağ deposu oil tanker fuel oil tankeri, petrol tankeri oil tanker yağ tankeri oil temperature yağ sıcaklığı oil temperature cut out control yağ sıcaklığı emniyet kontrolü oil temperature cut out control fuel oil sıcaklığı emniyeti kontrolü oil temperature regulator yağ sıcaklık düzenleyicisi oil tempered yağda tavlanmış oil thermometer yağlı termometre oil thermostat yağlı termostat oil thrower yağ atıcı, karterdeki yağı çarpmak suretiyle dağıtıp etrafı yağlayan tertibat, yağ atma kepçesi, yağ püskürtücüsü oiltight yağ geçirmez oiltight case yağ geçirmez mahfaza oil trap yağ kapanı oil trough yağ tekneciği

21 oil tube yağ borusu oil type (clutch) yağlı tip (kavrama) oil vessel yağ haznesi oil viscosity yağ viskozitesi oil way yağ kanalı oil well cement petrol kuyusu çimentosu (macunu, yapıştırıcısı) oil, linseed bkz. linseed oil oil, petroleum bkz. petroleum oil oil/fuel akar yakıt oil/heavy fuel fuel oil/ağır oil/light fuel fuel oil/hafif oil/paraffin gaz yağı oil cataract yağ silindiri oiler yağlayıcı, yağlayan, yağlama tertibatı, yağdanlık, yağcı oil fired boiler yağ yakan kazan, yakıt yakan kazan oil fired fuel oil yakmalı oil firing fuel oil yakma oil free fuel oilsiz, yağsız oil free (s) yağsız oil gas tar petrol gazı katranı (petrol gazlarının imalatı esnasında, yüksek sıcaklıklarda petrol buharlarının krakinge uğramasından elde edilen katran) oiling yağlama oiling ring, yağlama bileziği, muylu yatağı üst pirinç içersindeki kanal içersine şaft üzerinde gevsek olarak hareket eden hafif metal bilezik, bilezik dönerken içine daldığı gövde altındaki yağ deposundan aldığı yağı pirinç yataklara basar oil pan drain kartel boşaltma oils yağlama amacı için kullanılan ve üç sınıfta toplanabilen tabii akışkan, (1) hayvanlardan, bitkilerden veya deniz kaynaklarından elde edilen bileşik yağ, don yağı, genellikle yağ asitindeki ester ve gliserittir, (2) petrol, kömürden elde edilen hidrokarbon ol

22 oil sealing ring makaralı yataktan yağ akmasını önleyen, yatağın dış kısmındaki sızdırmazlık halkası oily yağlı, kaygan direction yön oil cylinder bkz. oil cataract buhar geri döndürme (istim geri çevirme) silindirinde piston hareketini kontrol eden küçük silindir, yağ basıncı, horoz (tetik), ile ayarlanmaktadır old eski, yaşlı old structure eski yapı olden eski oldham coupling (double slider coupling) oldham kavraması, eksenleri kaçık şaftları birleştirmek için kullanılan üzerlerine kanal açılmış iki flanş ile bu flanşlar arasına yerleştirilen ve iki yüzünde birbirine dik olacak şekilde yiv taşıyan yüzer diskin oluşturduğu kavrama tipi OLE bkz. object linking and embedding olea bkz. olive oleaginous yaşlı, oleosus oleo (ön ek) yağ anlamı veren birleştirici oleometer yağın saflığını muayene aleti oleosus yağlı oligarchic network oligarşik şebeke oligocene oligosen (tersiyer çağının üçüncü dönemi ve bu dönemde çökelen jeolojik birimlerin oluşturduğu istifin genel adı) oligometallic az miktarda maden ihtiva eden oliver (a) zincir imalatının bazı branşlarında kullanılan basit güç çekici, (b) demirciler tarafından kullanılan bir ucu yataklanmış diğer ucunda çekiç taşıyan yatay bir şafttan oluşan altaki pedal ile çalışan üsttede yaylı bir direkten oluşan küçük kaldırmalı düzenek olivine mafik özellikte bir çeşit demir magnezyum silikat minerali omission ayıklama, atma, seçip çıkarma, çıkarma omission ihmal omit kaldırmak, çıkarmak, atlamak, bırakmak, dahil etmemek

23 omit yapmayı unutmak omni (ön ek) hepsi, her yer anlamı veren ön ek omnibus omnibüs, seçmeler, antoloji omnibus (bus) sabit güzergahta gidip gelen büyük tekerlekli halk otobüsü omnidirectional tümyönlü omnidirectional microphone tümyönlü mikrofon omtimeter (optimeter) vida dişlerini standart dişler ile mukayese etmek için mukayese ölçüm skalasını 1000 kat büyüterek ölçüm yapan optik projeksiyon ölçüm aleti on açık, çalışır vaziyette, şalterin devreyi tamamlamış durumu on üzerinde on account mahsuben on account of namına, hesabına on behalf of adına, yerine on behalf of hesabına, lehine, adına on board gemide teslim on board bill of lading gemide teslim konşimento, gemide teslim şartını taşıyan konşimento on board vessel geminin üzerinde on credit veresiye on deck güvertede teslim one pipe heating tek borulu ısıtma on fire tutuşmuş on load yük altında on load, on load operation yüklü çalışma on peak period pik yük zamanı on site yerinde, yerleşkesinde on state iletken durum on the fly anında on the spot yerinde ve sırasında

24 on the verge of failure kırılma sınırında, kırılma anında on the verge of sliding kayma sınırında, kayma anında on, open açık on board yerleşik, üstünde, üstüne takılı once bir defa, bir kere once/at derhal on demand fan değişken devirli pervane one bir, tek one digit bir haneli one digit adder tek sayamaklı toplayıcı one digit operation tek sayamaklı işlem one lane tek şerit one pass assembler tek geçişli çevirici one pass compiler tek geçişli derleyici one piece tek parça one piece of pair bir çiftin bir parçası one port network tek kapılı devre one quadrant interchange bir çeyrek kavşak one sided weaving section tek taraflı örülme kesimi one to one and onto mapping birebir örten işlev one to one function birebir işlev one way tek yol, tek yollu, tek yön one way clutch tek yön kavraması one way repeater tek yönlü yineleyici one way valve bir taraflı açılır valf, tek yönlü valf one address instruction tek adresli komut one at once wheel (or engine), sabit gerilmede belirti uzunluktaki bir ipi pirinç bobin üzerine saran küçük sargı makinesi

25 one digit tek basamaklı one dimensional consolidation bir boyutlu konsolidasyon, tek yönlü konsolidasyon one dimensional state of stress tek eksenli gerilme hali, tek eksenli gerilme one piece tekparçalı, yekpare one pipe diverting circuit tek boru saptırma devresi, yekpare boru saptırma devresi one s complement bire tümler oneself kendi kendine, kendisi one shot valve anı üfleme valfi one sided derivative tek taraflı türev one to one bire bir one to one correspondence bire bir haberleşme one to one function bire bir fonksiyon one to one relation bire bir gönderme one to one relation bire bir bağıntı one way tek yönlü one way blade tek taraflı bıçak one way flow control valve tek yönlü akış denetim valfi one way road tek yönlü yol (üzerinde trafiğin yalnız bir yönde hareket edebildiği yol) one way slab hurdi, tek yönlü döşeme one way street bkz. one way road one way trip tek yönlü yolculuk (tek gidiş ya da tek dönüş) ongoing süren, devam eden on highway truck yol kamyonu on hook (telefon) kapalı on hook signal konuşmanın bitimi sinyali online çevrimiçi on line data collection çevrimiçi veri toplama on line encrypting çevrimiçi kriptolama

26 on line equipment çevrimiçi donatım on line help çevrimiçi yardım, çevrimiçi açıklama on line real time çevrimiçi gerçek zamanda on line testing çevrimiçi sınama on line, online çevrimiçi onlooker seyirci on off aç kapa on off action var yok davranışı on off control aç kapa kontrol on off keying dur başla anahtarlama on off transmission var yok iletim on otf valve aç kapa valfi on peak current pik yükte pahalı tarifeli elektrik on position açık durum, çalışma durumu on site generation yerinde elektrik üretimi on the air yayında onto üstünde onto (ön ek) var olma anlamı veren birleştirici onto function örten fonksiyon onto mapping örten gönderim ontology yaratılış bilimi onus görev onus yük onus probandi kanıtlama sorumluluğu onward ileriye doğru ooze çamur, balçık, akmak, sızmak (çamur için) ooze, to sızdırmak, sızmak

27 opacification donuklaşma (kornea veya lensin donuklaşması gibi) opacity bulanma, tortulanma, bulanıklık opacity 1. donukluk, kesafet; 2. donuk bölge opacity ışık geçirmezlik opacity factor donuk olma faktörü opal opal, gün taşı, bir çeşit yarı değerli mineral opalescent opal veya sedefte olduğu gibi renkleri dağınık ve mat gösteren opalescent yanardöner opaque 1. donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. ışığı geçirmeyen, opacus opaqueness donukluk OPEC bkz. organization of petroleum exporting countries open 1. açık (hava); 2. açık (elektrik devresi); 3. serbest open açmak, açık open account açık hesap open air açık hava open air storage açık hava deposu open alignment açık güzergah (başlangıç ve bitiş some koordinatları farklı olan yatay ve düşey güzergah) open belt tahrik eden ve tahrik olan kasnakları aynı yönde döndüren doğrudan tahrik kayışı open burning açık yakma (atık miktarının azaltılması amacıyla çöplük alanlarda yakılması işlemi) open caisson method açık keson metodu open circuit açık devre, kesik elektrik devresi, tamamlanmamış devre open circuit admittance açık devre geçirisi open circuit current açık devre akımı open circuit operation açık devre çalışması open circut impedance açık devre çelisi open combustion chamber açık yanma odası

28 open contact/normally açık kontak/normalde open curve açık eğri open cut açık yarma, açık kesme, açık kazı (bir karayolu, demiryolu veya suyolunun geçirilmesi amacıyla, zemin veya kayadan oluşan topoğrafik yükseltinin açıkta kazılması) open drainage açık drenaj open dumping açığa çöp dökme open ended açık uçlu open ended evolution sürekli evrim open ended question açık uçlu soru open equation of curve çemberin açık denklemi open excavation açık kazı, açık hendek open floor delikli döşeme (çelik ızgara vs) open graded friction course açık gradasyonlu sürtünme tabakası open half plane açık yarı düzlem open interval açık aralık open joint dolgusuz derz, açık derz open layer açık tabaka (tabakanın alt ve üstünden drenaj) open line segment açık doğru parçası open loop control açık döngülü kontrol (denetim) open loop frequency response açık döngü sıklık yanıtı open loop game açık döngülü oyun open loop poles açık döngü kutupları open loop system açık döngülü dizge open loop transfer function açık döngü aktarım işlevi open mapping açık gönderim open market serbest piyasa open media framework açık ortam çerçevesi open number sentence açık sayı cümlesi

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=0800(h) FAX=0800(h) Dosya No : -KÇLİ/00 Sayfa No / -0-000 RACE ASS'Y 7-8-0-0-79 KIT 7-8-000 TK -70- CONDENSER ASSY 0-979-8-0-00 ARMATURE ASSY KDO-00-0 --088 TANK -07-0 -00- DIAPHRAGM 8-- 0 7 --00 COVER

Detaylı

Kalite Belgelerimiz. Quality Certificates /

Kalite Belgelerimiz. Quality Certificates / Kalite Belgelerimiz Quality Certificates / 01 02 03 04 05 TR Türkçe EN English AR Arabic Hakkımızda About Us Genç Erler Makina San. Tic Ltd. Şti. TR 1975 yılında kurulan Genç Erler Makina o günden bu güne

Detaylı

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SD, LD 1 12100ZV0841 BARREL COMP., CYLINDER 1242712 001 SD, LD 2 12133ZV0305

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL. Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E

SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL. Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E Revizyon No : 01 Yürürlülük i : 10.04.2008 2100 0506 1003 1002 2100 0509 1314 0001 2100 3214 2401

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K4001 K4002 4570351312 4570350312 4570350112 4570351512 KRANK DAMPERI 4020350013 KRANK DAMPERI VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER K4003 K4004 4572003170 0005501633 78 X 42 X 6303 80 X 48 K4005 K4006 4572003070

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=040(4h) FAX=040(4h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/99 4 7 9-004-0-0-09-04-40 --0400 4-470-0 4-0-04 4-0- 4-0-4 44--4 4-0-04 4-0-0 4-0-04 4-0-07 RULMAN SF7 RULMAN NJ99-C4 Özellik: ORJİNAL/NTN/NSK RULMAN

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ ADI - STANDART ADET 1 2002602 İlaç deposu atomic 14 lt. 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627 Conta

Detaylı

GMV/GMV4. Kirli Su ve Foseptik İçin Dalgıç Pompalar Submersible Pumps For Waste Water

GMV/GMV4. Kirli Su ve Foseptik İçin Dalgıç Pompalar Submersible Pumps For Waste Water Serbest duruşlu montaj için ayak dahil Pompa çıkışında 90 flanşlı hortum bağlantılı ağızlı dirsek dahil Çift mekanik salmastralı, vortex tip açık çarklı Katı partikül geçirgenliği; GMV80=ø 70 mm, GMV4

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU Grup : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000123 Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2001601 Şasi gövde 1 2 2004622 Titreşim takozu - uzun 2 3 2001620

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

6" DALGIÇ MOTOR 6" SUBMERSIBLE MOTOR

6 DALGIÇ MOTOR 6 SUBMERSIBLE MOTOR DALGIÇ MOTOR SUBMERSIBLE MOTOR Advantages Avantajlar Suitable for wells with 8 mm and larger inner diameter İç çapı 8 mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir Maintanance free water lubricated radial

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA (standart versiyon)

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA (standart versiyon) Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU (standart versiyon) Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma uygun, sürekli işletim için, soğutma sistemsiz atık su dalgıç motorlu pompa. Uygulama alanı Basma

Detaylı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı

HDLV 55 Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Talimat Sayfası P/N 798A04 - Turkish - HDLV Galon Toz Tamburlu Boşaltıcı Tanım Bkz. Şekil. HDLV galon toz tamburlu boşaltıcı, toz kaplama sistemine işlenmemiş toz göndermek için bir Prodigy HDLV Yüksek

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP Yedek Parça Kataloğu Spare Parts Catalogue TR EN VFPN -H SERİSİ VERSİYON:0 TR/ EN Tüm haklar VOLKAN'da saklıdır. 05 TÜRKİYE'de basılmıştır. /Copyright by VOLKAN - 05 - printed

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002706 İlaç deposu 20 lt. TM 1 2 2002702

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS TUSATECH TUSA OTOMOTİV - KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE - TRUCK SPARE PARTS ÜRÜNLERİ / PRODUCTS COD O.E.M. NO MODEL PARÇA / DESCRIPTION FOTO / PICTURE TS 5130 51063305034 51063305040 TGS TGX EURO 4

Detaylı

POMPA YLP-1" KULLANIM ALANLARI USES

POMPA YLP-1 KULLANIM ALANLARI USES YLP-1" POMPA KULLANIM ALANLARI Gıda Proseslerinde Meşrubatlarda Süt Ürünlerinde Kişi Temizlik Ürünlerinde İlaç sektöründe Biolojik uygulamalarda Kimyasal Endüstriyel Malzeme Özellikleri Ana Ürünle Temas

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA NO: PART NO: 1 PARÇA İSMİ: PART NAME: Kablo Sıkma Somunu / Nut MALZEME: MATERIAL: PARÇA NO: PART NO: 16 PARÇA İSMİ: PART NAME: Alt Rulman

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ İçten Yanmalı Motor Hareketli Elemanları 1- Piston 2- Perno 3- Segman 4- Krank mili 5- Biyel 6- Kam mili 7- Supaplar Piston A-Görevi: Yanma odası

Detaylı

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU OVERLOCK AUTOMAT FOR TROUSERS WITH KNEE LINING PANTOLON DİZ ASTARLI OVERLOK OTOMATI MODEL NEW-TECH 1700/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

OKKS Orta Karadeniz Kauçuk Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti.

OKKS Orta Karadeniz Kauçuk Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti. SPARE PARTS 001 HİDROLİK TAMİR TAKIMI 8066 HİDROLİK POMPA TAMİR TAKIMI 001A ESKİ MODEL KEÇELİ 8066 MODEL 8281576 Hydraulic And Power Steering Pumps (Early) 5145656 Hydraulic And Power Steering Pumps (Later)

Detaylı

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR

POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. POMPA, VANA VE BARAJ EKİPMANLARI PLUNGER VANALAR PLUNGER VANA POMPA MAKİNA SANAYİİ TİC. LTD. ŞTİ. PLUNGER VANA DN 150/2000 PN 10/ 16/ 25/ 40/ 64 AVANTAJLARI Giriş basıncı,

Detaylı

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c)

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c) ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR 1. Aşınma farkı 2. Zamanından önce oluşan aşınma 1. Fren kaliperi sıkıştı/kurallara uygun kaymıyor 1/6 temizleyin (lastik manşetlerde

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI R 0 BENZİNLİ SU MOTORU PARÇA OD NO P - BENZİNLİ SU POMPASI 1-01 Silindir Kafası Komple 1-02 Klavuz Yatak 1-03 Klavuz Yatak 1-04 Ring 1-05 1-06 Sübap Kapağı 1-07 1-08 Hortum 1-09 1-10 Saplama 1-11 1-12

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU TELESCH TOZSUZ ZIMPARALAMA SİSTEMLERİ SUPERSANDER 2009TE SUPERSANDER 2011TE BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 (CAR EP MODELLER) ÜNİTENİZ YÜKSEK KALİTELİ BİR ENDÜSTRİYEL TOZ EMME CİHAZI VE OTOMATİK BİR SİVİÇTEN

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 50014-2000090 Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002678 İlaç deposu 14 lt. MP 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2008989 Grup : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2008924 Plastik kam (Kam dişlisi) 1 2 2008926 Dekompresor kapağı 1 3 2008927 Dekompresor yayı 1 4 2008928

Detaylı

Kodu Üretici Sınıf Model Adı ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI USA KAWASAKİ PLATE 163G USA KAWASAKİ DISC

Kodu Üretici Sınıf Model Adı ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI USA KAWASAKİ PLATE 163G USA KAWASAKİ DISC Kodu Üretici Sınıf Model Adı 156605-2320 ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI 16382-54221 USA KAWASAKİ PLATE 163G3-02131 USA KAWASAKİ DISC 163G3-02141 USA KAWASAKİ PLATE 16B3196007 ORJ KAWASAKİ KSS85ZIV ENJEKTÖR

Detaylı

www.egemakine.com.tr satis@egemakine.com.tr ELEPHANT AGV Zinisan Vacuum Packaging Machines Zinisan Vakum Ambalaj Makineleri

www.egemakine.com.tr satis@egemakine.com.tr ELEPHANT AGV Zinisan Vacuum Packaging Machines Zinisan Vakum Ambalaj Makineleri ELEPHANT AGV A 525 A 525 B 625 B 625 H 1450 H 1450 H1 900 H1 900 Weight 124 Kg. Ağırlık 124 Kg. Operation Voltage 220V AC 50 Hz. (380V optional) Çalışma Gerilimi 220V AC 50 Hz. (380V opsiyonel) Power Consumption

Detaylı

DEN 322. Boru Donanımları ve Pompalar

DEN 322. Boru Donanımları ve Pompalar DEN 322 Boru Donanımları ve Pompalar Boru Donanımları Gemi makina dairesinde her an büyük miktarda akışkanlar hareket halindedir. Çeşitli sistemler birçok makinanın soğutma, ısıtma, temizleme ve yağlama

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

CANMAKINA www.canmakina.com.tr

CANMAKINA www.canmakina.com.tr ADK02 One or Two Needle, Double Locked Stitch Sewing Machine Spare Part Catalogue CANMAKINA www.canmakina.com.tr ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS Dikiş: Zincir Dikiş Type: Chain Stitch Dikiş Tipi 401 Stitch

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Erzurum Otomotivde Isıtma, Havalandırma ve Amaç; - Tüm yolcular için gerekli konforun sağlanması,

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

9. PNÖMATİK SEMBOLLER

9. PNÖMATİK SEMBOLLER PNÖMATİK SİSTEMLER 9. PNÖMATİK SEMBOLLER 9.1. Enerji Dönüştürme Elemanları Kompresör Vakum pompası Tek yönlü, sabit debili pnömatik motor Çift yönlü, sabit debili pnömatik motor Tek yönlü, değişken debili

Detaylı

10" Rewindable Submersible Motors Sarılabilir Dalgıç Motor HP. Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter

10 Rewindable Submersible Motors Sarılabilir Dalgıç Motor HP. Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter Advantages Avantajlar Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter Maintanance free water lubricated radial and axial (kingsburry) bearings Pressure balancing between inner and outer side with

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY.

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. 8 ECS - 000 MCK0 000 Caliper Pin Repair Kit Kaliper Perno Tamir Takımı

Detaylı

PARÇA KATALOĞU/PARTS CATALOGUE

PARÇA KATALOĞU/PARTS CATALOGUE PARÇA KATALOĞU/PARTS CATALOGUE Grup Adı/Group Name MOTOR/ENGINE Komple Adı/Assy Name SİLİNDİR BLOĞU/CYLINDER BLOCK BMCBELC211A 27.07.2010 Bölüm/Section 1 Sayfa/Page 1 NATO PARÇA KATALOĞU/NATO PARTS CATALOGUE

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ

İMAL EDİLMEK/ONARILMAK ÜZERE SERGİLENECEK MALZEME LİSTESİ Malzeme Tanıtım i Adet - Fiyat i 1 5,85527E+12 100015202 TÜP, GÖRÜNTÜ YOĞUNLAŞTIRICI, NESİL III, 18MM, TERSLEMEYEN M972-M978-M995 GECE GÖRÜŞ CİHAZI 300 ADET 5.250 TL ELEKTRONİK, KİMYASALLAR J.GN.K.LIĞI

Detaylı

Hidrolik-Pnömatik. Hazırlayan: Öğr. Gör. Aydın ÖZBEY

Hidrolik-Pnömatik. Hazırlayan: Öğr. Gör. Aydın ÖZBEY Hidrolik-Pnömatik Basınçlandırılmış akışkanın, mekanik özelliklerini, davranışlarını, kuvvet iletiminde kullanılmasını, akışkanın hareket ve kontrolünü inceleyen bilime hidrolik ya da pnömatik denir. Hidrolikte

Detaylı

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE

OPEL TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE CORSA A 1.2 RADYATÖR ALT HORTUMU RADIATOR LOWER HOSE 95101 1818344 95102 1336291 95103 1336431 CORSA A 1.2-1.3 95104 CORSA C 1.4 95107 1337601 95105 CORSA C 1.7 D. 95110 1336245 95108 1337322 95111 TERMOSTAT SU ÇIKIŞ HORTUMU THERMOSTAT WATER OUTLET HOSE

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

OSCAR OFC1218 B DERZ KESME MAKİNESİ FLOOR CUTTER KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR OFC1218 B DERZ KESME MAKİNESİ FLOOR CUTTER KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OFC1218 B DERZ KESME MAKİNESİ FLOOR CUTTER KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat Doblò Kasten/Kombi (263) 1.6 D Multijet için detaylı kılavuz. ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Bu

Detaylı

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması :

www.muhendisiz.net Basınç Ayar Supabının Çalışması : DPA TİP YAKIT POMPALARI Distiribitör yakıt pompalarının en büyük özeliği ;yakıtı bir Distiribitör gibi motor ateşleme sırasına göre ve eşit miktarlarda enjökterlere gönderilmesidir. Teknik avantajı da

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Submersible Motor Dalgıç Motor 6-8

Submersible Motor Dalgıç Motor 6-8 Submersible Motor Dalgıç Motor 6-8 6-8 Standart Features Standart Özellikler Robust design, ensures optimum operating performance, Kolay kullanım, yüksek kalite, sağlam yapı, yüksek performans superior

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

Rev.No/Rev. Tarihi Rev.No/Rev.Date. Yayın Tarihi Date of Issue 04/PR/01-SL01 29.01.2009 00 1 / 5. Kalite Güvence Sorumlusu / Q.A.

Rev.No/Rev. Tarihi Rev.No/Rev.Date. Yayın Tarihi Date of Issue 04/PR/01-SL01 29.01.2009 00 1 / 5. Kalite Güvence Sorumlusu / Q.A. No Nr Seite Seviyesi Level Ebene Tarihi Date Datum 04/PR/01-SL01 29.01.2009 00 1 / 5 DEĞĠġĠKLĠK NOTLARI / REVISION REMARKS / ÄNDERUNGSVERMERKE Yapılan DeğiĢiklik Revision made Änderung durchgeführt von

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

Tanım. Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülü. NOT: Bu döküman boyunca Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer.

Tanım. Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülü. NOT: Bu döküman boyunca Rhino XD2H Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer. Rhino XDH Isıtılmış Kontrol Modülü Tanım NOT: Bu döküman boyunca Rhino XDH Isıtılmış Kontrol Modülleri, Kontrol Modülü olarak geçer. Şekile bakın 1. Kontrol Modülü () Rhino Isıtılmış XDH yük boşaltıcılar

Detaylı

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 2 D-SÖKME YMR950177419001 YAĞ POMPASI SOMUN SÖKME APARATI 1 1 7,76 9,16 3 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05023 AKÜ 14 1 45,90

Detaylı

POMPA YLP-3" KULLANIM ALANLARI USES

POMPA YLP-3 KULLANIM ALANLARI USES YLP-3" POMPA KULLANIM ALANLARI Gıda Proseslerinde Meşrubatlarda Süt Ürünlerinde Kişi Temizlik Ürünlerinde İlaç sektöründe Biolojik uygulamalarda Kimyasal Endüstriyel Malzeme Özellikleri Ana Ürünle Temas

Detaylı

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS 1 HANDLE CONTROL PARTS 6 104 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI 101 Kavrama Kolu 102 Gaz Kolu 103 Civata M6X20 105 Gaz Kablosu 106 Emniyet Mandalı 112 Geri Vites Veya Debriyaj Mandalı 113 Pim 7X24 114 Pim 10X24

Detaylı

Temel Motor Teknolojisi

Temel Motor Teknolojisi Temel Motor Teknolojisi İçerik Otomotiv Tarihçesi Otto Motorlarda 4 Zaman Krank Mili Kam Mili Lambda Vuruntu Motor Yerleşim Tipleri Güç ve Tork 2 Otomotiv Tarihçesi İlk Buharlı otomobil 1769.(Fransız Joseph

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50026-2000077 Mamül adı : ATOMIC 5026 MPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50026-2000077 Mamül adı : ATOMIC 5026 MPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU ADI - STANDART ADET 1 2002601 İlaç deposu atomic 26 lt. 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627 Conta kapak atomic 1 4 2002616 Depo kapağı 1 5 2002691 Havalandırma nipeli 1

Detaylı

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD RTR075 RTR075-36 RTR075 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI Kod No Parça İsmi Fiyat $ B101 Yağ Tıpası B102 Yağ Keçesi B103 Tıpa B104 Dişli Kutusu B105 Dişli Kutsu Contası B106 Dişli Kutusu Kapağı B107 Dişli Kutusu

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 M-ELEKTRİK AKSAMI YME00182A77E002 BOBİN 5 1 12,06 14,23 YME001A17A17016 BUJİ BAŞLIĞI 3 10 0,80 0,94 YME00128K61K001 BUJİ BAŞLIĞI LASTİĞİ 2 5 1,48 1,75 YME00136K71K001 BUJİ KABLOSU

Detaylı

Tanım. Onarım. Rhino XD2H Çelik Halkalı Isıtılmış Takip Modülü

Tanım. Onarım. Rhino XD2H Çelik Halkalı Isıtılmış Takip Modülü Rhino XDH Çelik Halkalı Isıtılmış Takip Modülü Tanım Şekile bakın. Rhino XDH Çelik Halkalı Isıtılmış Takip Modülü, Rhino XDH pompa hidroliği bölümlerine monte edilir. Malzemeyi düzgün profilli malzeme

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

PARÇA ADI - STANDART NO ADET

PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL IŞIKLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17xØ40x7 L3 1 2 3601098 Priz direk 1 3 0108014

Detaylı