nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar"

Transkript

1 nut spanner somun anahtarı nut washer somun rondelası, somun pulu nut, clamp retaining bkz. clamp retaining nut nut, wing bkz. wing nut nut/adjustment somunu/ayar nut/butterfly somun/kelebek nut/cap somun/kapalı nut/check somun/kontra nut/flanged somun/yakalı nut/flare somun/konik nut/hexagon somun/altı köşe nut/lock somunu/emniyet nut/slotted somun/yarıklı nut/square somun/kare nuts somun, vidaya takılan kısım, şekil 140 da sıkıştırmalı kanallı somun gösterilmiştir, kanalın üst kısmı erkek dişi kilitleme işi yapar nyct pref, gece anlamına önek nylock kilitli somun nylon naylon nylon insulated naylon izolasyonlu nylon insulated magnet wire naylon izolasyonlu bobin teli nyxis 1. delme; 2. ponksiyon yapma O o and d bkz. origin destination o ring halka, bilezik, lastik halka o ring seal lastik halka o.k. tamam, doğru

2 oakum kalafat üstüpüsü oakum kaba kenevir liflerinden yapılmış salmastra malzemeleri oar kürek object itiraz etmek object şey, madde, cisim object 1. nesne, cisim, eşya; 2. amaç, gaye, hedef object code amaç kodu object code, object program amaç program object depth cisim derinliği object language amaç dil object linking and embedding nesne bağlama ve katıştırma object linking and embedding (OLE) nesne bağlama ve katıştırma object module amaç birimi object oriented nesneye dayalı object oriented analysis nesneye dayalı çözümleme object oriented design nesneye dayalı tasarım object oriented programming nesneye yönelik program object program amaç program, nesne programı object based nesne tabanlı objection itiraz objective 1. duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. başkaları tarafından müşahede edilir; 3. mikroskobun objektifi (adesesi) objective nesnel, amaç objective aperture objektif çapı, objektif açıklığı objective classification harcama çeşitleri, harcama hesapları objective criterion nesnel ölçüt objective function amaç işlevi objective probability nesnel olasılık

3 objectivity nesnellik object oriented analysis nesneye dayalı çözümleme object oriented design nesneye dayalı tasarım object oriented programming nesneye dayalı programlama object oriented testing nesneye dayalı sınama oblate yassılaştırma oblation yassılaştırma obligate 1. belli şekilde hareket etmeğe mecbur etmek, zorunlu yapmak; 2. isteğe bağlı olmayan, zorunlu, gerekli obligate borçlandırmak obligated yükümlü, mükellef obligation sorumluluk, mecburiyet, yaptırım ödev, vecibe, zorunluluk, yükümlülük obligation borç obligatory zorunlu, mecburi obligee alacaklı obligor borçlu oblique eğik oblique yatık oblique kesir işareti oblique angle dik olmayan açı oblique asymptote eğik asimptot oblique cone eğik koni oblique cylinder yatık silindir oblique fault katmanların doğrultusunu kesen kırık oblique load eğik yük oblique prism eğik prizma oblique projection yatık gösteriş

4 oblique projection yassı gösteriş, yassı şekil, üç kenardan ikisinin dik olduğu, üçüncüsünün yatayla genellikle 30, 45 derece açı yaptığı projeksiyon oblique pyramid eğik piramit oblique section eğik kesit oblique valve gövdesi küresel olan dip çek valfi, kol ekseni aynı doğrultuda olan gövde uç eksenlerine göre eğik vaziyettedir obliquity yatıklık, eğim, meyil obliquity of connecting rod buhar makinalarında krank muylusunun en üst ve en alt konumda bulunduğu durumlarda biyel kolunun silindir ekseni ile yapmış olduğu açı obliterate, to iptal etmek, ortadan kaldırmak obliterating (f) silme, aşındırma, yok etme oblong dikdörtgen şeklinde oblong hole oval delik oblongata boyu eninden fazla olan obscuration karartma obscure karartmak obscure area kırık hattın özel durumu, kapalı alan (içinden düzeç eğrisinin geçmediği yol, şev, dere, bina vs gibi özellikler) obscure point kapalı alanı oluşturan noktalar observability gözlenebilirlik observable görünür, gözlenebilir observable variable gözlenir değişken observation fikir observation gözlem, rasat observation accuracy gözlem doğruluğu observation noise gözlem gürültüsü observation station gözlem istasyonu observation well gözlem kuyusu observation, visual bkz. visual observation

5 observatory gözlem evi, rasathane observe gözlemek, dikkatle gözlemek, dikkat etmek, farkına varmak, uymak, riayet etmek, gözlemlemek observe, to gözlemlemek observer gözleyen, dikkat eden, gözcü observing tower rasat kulesi, gözlem kulesi obsidian asit bileşimli çabuk katılaşmış bir lav türü, doğal cam, yanar dağlarda çıkan koyu renkli cama benzer çok sert bir taş, obsidyen obsolescent eskimekte olan, nadir kullanılan (terim vs, ) obsolete 1. karışık, muğlak, belirsiz; 2. artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk obsolete hükümsüz obstacle engel, mani, set, mania obstruct engellemek, mani olmak obstruction 1. mani, engel; 2. tıkama, tıkanma obstructive engelleyici obtain, to almak, elde etmek obtainable elde edilebilir obtrude, to çıkıntı yapmak obtund, to keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı vs.) obturation (f) 1. tıkama; 2. tıkanma obturator tıkaç obturator ring kapayıcı, tıkayıcı sekman, pistonlu makinalarda kesiti l biçiminde olan piston ile silindir arasındaki gaz sızdırmazlığını sağlayan gaz segmanı obtuse geniş obtuse angle geniş açı obtuse angled triangle üçgen/geniş açılı obtuse triangle üçgen/geniş açılı obverse yüz tarafı

6 obviate, to önlemek obvious açık, apaçık occasion sebep olmak occasional arada sırada olan occasionally ara sıra oscillating conveyor salınımlı konveyör occlude 1. sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk, ) occlude emmek occluded air ayrık hava occlusal oklüzyona ait occlusion örtme, kapatma occlusion emme occlusive kapanma (oklüzyon) yı sağlayan occult gizli, kapalı, okult occupancy doluluk occupancy hat meşguliyet süresi occupancy detector meşgul dedektörü (sensörü) occupancy rate barınma katsayısı occupancy sensor meşgul sensörü occupancy sensor (see occupancy detector) meşgul dedektörü (sensörü) occupant işgal eden, yer kaplayan occupation meslek, uğraş, iş occupational meslekle ilgili, mesleğe bağlı occupied meşgul occupied space işgal edilen yer occupied zone işgal edilen zon occupy meşgul etmek, tutmak

7 occur, to meydana gelmek, olmak occurrence hammadde kaynağı occurrence oluş occurrent olan ocean okyanus OCR (optical character recognition) optik damga tanıma octa (ön ek) sekiz anlamı veren birleştirici octad sekizli takım octagon sekizgen octagonal sekiz kenarlı octagonal sekiz köşeli octagonal sign sekiz köşeli işaret octaheder oktaedr, sekiz yüzlü octahedral sekiz yüzeyli octahedral angle sekizgen açısı octahedral arrangement oktaedrik sıralanma octahedral layer oktaedrik tabaka octahedral plane oktaedrik düzlem octahedral positions oktaedrik durumlar octahedral shear stress oktaedrik kesme gerilmesi octahedron sekiz yüzeyli octal numbering system sekizli sayı sistemi octane oktan, benzinin alevlenme kabiliyeti octane index oktan sayısı octane number oktan sayısı octane rating oktan sayısı octangle sekizgen octangular sekiz açılı

8 octant oktant octant sekizlik octant sekizde biri/dairenin octave ikikat, oktav octavo sekize katlanmış octet sequence integrity sekizli sıra tamlığı octet, byte sekizli, bayt octo (ön ek) sekiz anlamı veren birleştirici octuple sekiz misli odd tek, küsur odd function tek fonksiyon odd harmonic tek katsıklık (harmonik) odd lane road tek sayıda şeritli yol (aynı bir platforma sahip, tek sayıda şeridi olan, ortak şeridi iki yönde de kullanılabilen iki yönlü yol) odd number tek sayı odd parity check tek eşlik denetimi odd vertex tek köşe odd even check tek çift kontrolü oddments döküntü odds tek sayılar odds and ends kırıntılar odograph kilometre saati odometer katedilen yol uzunluğunu gösteren alet odometer kilometre saati, odometre odontometer imalat esnasında dişli profillerinin hassasiyetini ve diş aralığını ölçmek için kullanılan cihaz odour (ayrıca odor) koku odour filter koku filtresi

9 odoriferous kokulu/hoş odourless kokusuz odorous kokulu odour koku odour filter koku önleyici filtre OECD bkz. organization for economic cooperation and development OECF bkz. overseas economic cooperation fund oedometer sıkışma ölçer, ödometre, konsolidasyon halkası, konsolidasyon aleti oedometer test ödometre deneyi, konsolidasyon deneyi, yanal genişlemesine engel olunmuş basınç deneyi, yanal genişlemesine engel olunmuş numuneler üzerinde basınç deneyi oedometric curve ödometre eğrisi, konsolidasyon eğrisi off kapalı off işlemez durumda, kapalı, dış, dışta, açık devre off uzağa off day izin günü off the shelf raftan teslim off center merkezden kaçık off cycle defrosting durma zamanı defrostu offer teklif etmek, sunmak, teklif offer öneri, teklif off highway yol dışı off highway truck arazi kamyonu off hook (telephone) açık (telefon) offical resmi office işyeri, ofis office automation bürotik, ofis otomasyonu office automation ofis özdevinimi office building iş hanı, yönetim binası, idare binası

10 office call (santrala) hizmet çağrısı office computer büro bilgisayarı office copy resmi kopya office hours mesai saatleri office work büro çalışması office/post postane official idari official resmi official gazete resmi gazete official order resmi sipariş official tolerance resmi hata sınırı officially resmen, resmi olarak officially fixed price, narh (mal veya hizmet fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından belirlenmesi) off limits area yasak bölge offline çevrimdışı off line hat dışı off line otonom bağlantı off line çevrimdışı off line encipherment çevrimdışı şifreleme off line encrypting çevrimdışı kriptolama off line operation çevrimdışı işletim off line printer çevrimdışı yazıcı off line testing çevrimdışı sınama (test) off line, offline çevrimdışı off peak period zayıf yük zamanı off peak period pik yük dışındaki süre off peak storage heating zayıf yük süresince termal depolama ısıtması, soğu depolama off position kapalı durum

11 off premise line yerleşke dışı hat off road grass cutter yol dışı çim biçme ekipmanı off road tire arazi lastiği, iş makinası lastiği offset denkleştirme offset göreli konum, kaydırma; ofset (baskı) offset kaçıklık offset 1. sapma, yerinden kaçma, kaymış, kaçıklık; 2. bekleme süresi (belli bir işarette referans olarak kabul edilen herhangi bir an ile yeşil ışığın göründüğü ana kadar geçen saniye sayısı) offset şaşırtmalı, ofset offset carrier kaydırılmış taşıyıcı offset cylinder kaçık silindir offset digging akstan kaçık kazı offset distance açıklık, aliynmana dik mesafe offset intersection dirsekli kavşak (üçüncü kolları karşılıklı yönlerde olmak üzere bitiştirilmiş iki t kavşağı şeklinde ve kesişen yollardan birinin ekseninin doğrultusunu kaybederek diğer yol üzerinde eski doğrultusuna paralel olarak az miktarda kayması ile meydana gelen offset stacking ayırarak yığma offset stake şev kazığı offset wrench yıldız anahtar offshore açık deniz offshore boring denizde yapılan sondaj offshore pollution deniz kirlenmesi offshore structure deniz üstü yapısı offside taşıtın yol tarafı, taşıtın sol tarafı off site processing taşrada veri işleme off site storage location yerleşke dışı yedekleme merkezi off system unit of measurement sistem dışı ölçüm birimi

12 offtake kısım, kol, dal, ayrılma off the shelf kullanıma hazır, üretime hazır off the shelf software; shelfware kullanıma hazır yazılım often sık sık ogee deve boynu ogive sivri kemer ohm ( Ω ) potansiyel farkı 1 volt olan ve 1 amper şiddetinde akıma sahip bir kondaktörün üzerindeki iki nokta arasındaki direnç miktarı Ohm s Law Ohm yasası ohmic contact direnil değme ohmmeter direnç ölçer, ohmmetre ohmmeter, resistance meter dirençölçer oid (son ek), benzer gibi anlamına sonek oil bkz. lubricate yağ sürmek, yağlamak oil akar yakıt, fuel oil, petrol, yağ oil acid yağ asidi oil baffle yağ engeli (yağ temizlemek veya akış istikametinin değişmesi için konulan engeller) oil bath yağ banyosu (su verme esnasında kullanılan yağ dolu banyo, bilya ve rulmanlı yatakların yağlandığı banyo) oil bath air filter yağlı hava filtresi oil bath air filter fuel oil banyosu hava filtresi oil breather diferansiyel havalandırması, yağ havalandırma deliği oil buffer yağ baskısı oil buffer body yağ baskısı gövdesi oil buffer piston head yağ baskısı piston kolu başı oil buffer piston valve yağ baskısı piston supabı oil buffer spring yağ baskısı yayı oil burner yağ brülörü, yakıt brülörü

13 oil burner nozzle yağ brülörü memesi (nozulu) oil bypassing coolant soğutucudan geçmeyen yağ oil can yağdanlık oil catcher yağ siperi oil channel yağ kanalı, yağ geçidi oil circuit breaker yağlı devre kesici oil circulation yağ dolaşımı oil cloth muşamba oil clutch yağlı debriyaj, yağlı kavrama oil collector ring yağ toplama sacı oil connections esas depodan bir mekanizmanın kısımlarına yağ dağıtan kollar, yağlama bağlantıları oil consumption yağ tüketimi, motorun yaktığı yağ oil consumption fuel oil tüketimi, yağ tüketimi oil container yağ deposu, yağ kutusu oil control at cylinder silindirlerin yağ yakma kontrolü oil control ring yağ segmanı oil cooler yağ soğutucusu, yağ deposu soğutma tertibatı oil cooler baffle yağ soğutucusu ara plakası oil cooler core yağ soğutucusu peteği oil cooling yağ ile soğutmalı oil cup yağlama fincanı, yağdanlık haznesi, yağ kabı, koyungözü yağdanlık oil deflector yağ atan, çarptırma ile yağı geri çeviren veya sıçratma ile etrafını yağlayan plaka oil delivery sleeve yağ verme gömleği oil deposit petrol yatağı oil discharge pipe yağ boşaltma borusu oil distribution yağ dağıtımı oil drain yağ drenajı

14 oil drain cock yağ boşaltma musluğu oil drain fuel oil drenajı, yağ boşaltma, yağ drenajı oil drain plug yağ boşaltma tapası oil duct yağ kanalı oil engine petrol ile işleyen makine oil engine mazotlu motor, ağır yağ motoru, sıkıştırma ateşlemeli motor oil feed control yağ besleme kontrolu oil feed (a) makina veya mekanizma yataklarına veya hareketli bağlantı mafsallarına yağ basan cihaz, (b) mazotu silindirler içersindeki enjektörlere veren boru ve manifolt sistemi oil field petrol bölgesi oil filled cable yağlı kablo oil filler yağ doldurma deliği, yağ doldurma kapağı oil filler cap yağ doldurma ağzı kapağı oil filler tube yağ doldurma borusu oil film yağ film tabakası oil filter yağ filtresi, yağ süzgeci oil filter base yağ filtresi tablası oil filter body yağ filtresi gövdesi oil filter bracket yağ filtresi braketi oil filter cartridge yağ filtresi kartuşu oil filter cover yağ filtresi kapağı oil filter cover gasket yağ filtresi kapak contası oil filter drain plug yağ filtresi boşaltma tapası oil filter support yağ filtresi kulağı oil filter to engine tube yağ filtresi ile motor arasındaki boru oil filter to engine tube elbow yağ filtresi ile motor arasındaki borunun dirseği oil filter to engine tube nipple yağ filtresi ile motor arasındaki boru ağzının memesi oil filter tube clip yağ filtresi borusunun tespit klipsi

15 oil filter/duplex dubleks yağ filtresi oil fired sıvı yakıtlı oil firing yağ yakma, yakıt yakma oil flinger yağ atan, çarptırma ile yağı geri çeviren veya sıçratma ile etrafını yağlayan plaka oil flow yağ akışı oil foaming yağ köpürmesi oil fuel yağ yakıt oil gallery yağ galerisi oil gauge yağ müşiri, yağ göstergesi oil gauge rod yağ seviyesi kontrol çubuğu oil grade yağ sınıfı oil grinding yağ taşlaması oil groove yağ kanalcığı oil grooves yağlamayı sağlamak için rulman yüzeylerine ve kayar yatak yüzeylerine açılan kanal oil gun yağ tabancası oil header pipe ana yağ borusu oil heater fuel oil ısıtıcısı, yağ ısıtıcı oil heating yağla ısıtma oil hole yağ deliği oil hose yağ hortumu oil immersed disc brakes yağ soğutma diskli tip frenler oil index yağ göstergesi, yağ indeksi oil indicator yağ göstergesi oil inlet yağ girişi oil inlet pipe yağ giriş borusu oil inlet screen yağ giriş süzgeci oil lamp yağ lambası oil layer yağ tabakası

16 oil leakage yağ sızıntısı oil level fuel oil seviyesi, yağ seviyesi oil level gauge yağ seviyesi göstergesi oil level indicator yağ seviyesi göstergesi oil line yağ kanalı, yağlama borusu oil line screen motor karteri yağ süzgeci oil lines yağ boruları, hatları oil mist yağ buharı oil mist fuel oil buğusu, yağ buğusu oil nipple yağlama memesi, yağ damlalığı oil opening yağ deliği oil pan yağ karteri oil pan yağ tavası oil pan drain plug karter yağ tahliye tapası oil pan front end karter ön boğazı oil pan front end oil seal karter ön boğazı yağ keçesi oil pan front end oil seal plate karter ön boğaz yağ keçesi plakası oil pan front end oil seal plate seal karter ön boğaz yağ keçesi plakası keçesi oil pan front gasket karter ön boğaz contası oil pan gasket karter contası oil pan side gasket karter yan contası, karter mantar contası oil passage yağ kanalı, yağ geçidi, dış taraftan konulan yağı iç kısımlara ulaştıran kanal veya esnek boru oil pipe yağ borusu, yağ iletme ve tevzi boruları oil plate yağlama plakası oil plug yağ tapası oil pool petrol yatağı oil pressure fuel oil basıncı, yağ basıncı

17 oil pressure adjustment yağ basıncı ayarı oil pressure cut out control yağ basıncı emniyet kontrolu oil pressure gauge yağ basınç göstergesi, yağ manometresi oil pressure indicator yağ basınç göstergesi oil pressure regulator yağ basıncını ayarlama tertibatı, yağ basıncını belirli miktarda tutma tertibatı, yağ düzenleyicisi oil pressure regulator valve yağ düzenleyicisi ayar valfı oil pressure relief valve yağ basınç ayar valfı (yağ basıncı fazlasını yok etmek için açılan valf) oil pressure relief valve gasket yağ basınç ayar valfı contası oil pressure relief valve plunger yağ basınç ayar valfı planceri oil pressure relief valve plunger cap yağ basınç ayar valfı plancer başlığı oil pressure relief valve spring yağ basınç ayar valfı yayı oil pressure sending unit yağ basıncını iletme cihazı, motordaki yağ basıncını yağ ibresine ulaştıran tertibat oil proof yağ geçirmez oil pump fuel oil pompası, yağ pompası oil pump and distributor drive gear yağ pompası ve distribütör tahrik dişlisi oil pump body yağ pompası bloğu, yağ pompası gövdesi oil pump body cover yağ pompası bloğu kapağı oil pump body gasket yağ pompası bloğu contası oil pump cover yağ pompası kapağı oil pump cover gasket yağ pompası kapak contası oil pump cover screw yağ pompası kapak tespit vidası oil pump drive gear yağ pompası tahrik dişlisi oil pump drive shaft yağ pompası tahrik mili oil pump gears yağ pompası iç dişlileri oil pump idler gear yağ pompası avara dişlisi oil pump idler shaft yağ pompası avara mili

18 oil pump inner rotor yağ pompası iç rotoru oil pump inner rotor pin yağ pompası iç rotor pimi oil pump outlet pipe yağ pompası çıkış borusu oil pump outlet pipe nipple yağ pompası çıkış borusu memesi oil pump relief valve yağ pompası basınç ayar valfı oil pump rotor yağ pompası rotoru oil pump screen yağ pompası süzgeci oil pump shaft yağ pompası mili oil pump strainer yağ pompası süzgeci oil pump suction pipe yağ pompası emme borusu oil pump içten yanmalı motorlarda krank şaftından tahrik alıp yağ haznesindeki yağı yataklara basan küçük yardımcı pompa oil pump/gear dişli yağ pompası oil quenching yağda su verme oil recovery skimmer petrol toplayıcı oil recovery skimmer/absorbent belt petrol toplayıcı/emici bantlı oil recovery skimmer/conveyor belt petrol toplayıcı/taşıyıcı bantlı oil recovery skimmer/disk petrol toplayıcı/diskli oil recovery skimmer/weir petrol toplayıcı/savaklı oil recovery vessel petrol toplama gemisi oil refinery petrol rafinerisi oil regulator yağ regülatörü oil reserve yedek yağ oil reservoir yağ deposu oil reservoir hose yağ deposu hortumu oil retainer yağ tutucusu oil ring yağ segmanı, yağ bileziği, piston yağ segmanı oil ring groove yağ segman kanalı

19 oil ring yağ bileziği, yağ halkası, yağ segman oil sand katranlı kum, petrol kumluğu oil scraper yağ kazıyıcı oil scraper ring yağ sıyırıcı segmanı oil screw gun vidalı yağ pompası oil scupper fazla yağın akmasına mahsus delik oil seal yağ keçesi, keçe oil seal diaphragm yağ keçesi diyaframı oil seal diaphragm retainer yağ keçesi diyaframı tutucusu oil seal dirt deflector yağ keçesi pislik mahfazası oil seal dust shield yağ keçesi toz kapağı oil seal guard yağ keçesi muhafazası oil seal guard stiffener yağ keçesi muhafazası tutucusu oil seal leather meşin yağ keçesi oil seal o ring yağ keçesi halka bileziği oil seal packing yağ keçe salmastrası oil seal pressure plate yağ keçesi basınç plakası oil seal retainer yağ keçesi tespit bileziği, yağ keçesi tutucusu oil seal ring yağ keçesi bileziği oil seal support yağ keçesi yuvası, yağ keçesi mesnedi oil sealing ring yağ sızdırmazlık halkası oil separator fuel oil ayırıcı, yağ ayırıcı oil shales petrollü şistler oil sink saat plakasında muylu deliği civarında yağ deposu olarak görev yapan küresel hücre, oda oil slick petrol katmanı oil slick sinking petrol katmanı çöktürücü oil slinger yağ sacı, yağ atan, çarptırma ile yağı geri çeviren veya sıçratma ile etrafını yağlayan plaka

20 oil sludge yağ tortusu oil soluble yağda çözünen oil spill petrol sızıntısı oil stone yağ taşı oil storage tank fuel oil depolama tankı oil stove yağ sobası (ocağı) oil strainer yağ filtresi oil strainer cover yağ süzgeci kapağı oil sump yağ kabı, yağ haznesi oil sump, içten yanmalı motorlarda krankın altında bulunan ve yağ deposu görevi yapan krank muhafazası, karter oil supply yağ temini, tedariki oil tank yağ deposu oil tanker fuel oil tankeri, petrol tankeri oil tanker yağ tankeri oil temperature yağ sıcaklığı oil temperature cut out control yağ sıcaklığı emniyet kontrolü oil temperature cut out control fuel oil sıcaklığı emniyeti kontrolü oil temperature regulator yağ sıcaklık düzenleyicisi oil tempered yağda tavlanmış oil thermometer yağlı termometre oil thermostat yağlı termostat oil thrower yağ atıcı, karterdeki yağı çarpmak suretiyle dağıtıp etrafı yağlayan tertibat, yağ atma kepçesi, yağ püskürtücüsü oiltight yağ geçirmez oiltight case yağ geçirmez mahfaza oil trap yağ kapanı oil trough yağ tekneciği

21 oil tube yağ borusu oil type (clutch) yağlı tip (kavrama) oil vessel yağ haznesi oil viscosity yağ viskozitesi oil way yağ kanalı oil well cement petrol kuyusu çimentosu (macunu, yapıştırıcısı) oil, linseed bkz. linseed oil oil, petroleum bkz. petroleum oil oil/fuel akar yakıt oil/heavy fuel fuel oil/ağır oil/light fuel fuel oil/hafif oil/paraffin gaz yağı oil cataract yağ silindiri oiler yağlayıcı, yağlayan, yağlama tertibatı, yağdanlık, yağcı oil fired boiler yağ yakan kazan, yakıt yakan kazan oil fired fuel oil yakmalı oil firing fuel oil yakma oil free fuel oilsiz, yağsız oil free (s) yağsız oil gas tar petrol gazı katranı (petrol gazlarının imalatı esnasında, yüksek sıcaklıklarda petrol buharlarının krakinge uğramasından elde edilen katran) oiling yağlama oiling ring, yağlama bileziği, muylu yatağı üst pirinç içersindeki kanal içersine şaft üzerinde gevsek olarak hareket eden hafif metal bilezik, bilezik dönerken içine daldığı gövde altındaki yağ deposundan aldığı yağı pirinç yataklara basar oil pan drain kartel boşaltma oils yağlama amacı için kullanılan ve üç sınıfta toplanabilen tabii akışkan, (1) hayvanlardan, bitkilerden veya deniz kaynaklarından elde edilen bileşik yağ, don yağı, genellikle yağ asitindeki ester ve gliserittir, (2) petrol, kömürden elde edilen hidrokarbon ol

22 oil sealing ring makaralı yataktan yağ akmasını önleyen, yatağın dış kısmındaki sızdırmazlık halkası oily yağlı, kaygan direction yön oil cylinder bkz. oil cataract buhar geri döndürme (istim geri çevirme) silindirinde piston hareketini kontrol eden küçük silindir, yağ basıncı, horoz (tetik), ile ayarlanmaktadır old eski, yaşlı old structure eski yapı olden eski oldham coupling (double slider coupling) oldham kavraması, eksenleri kaçık şaftları birleştirmek için kullanılan üzerlerine kanal açılmış iki flanş ile bu flanşlar arasına yerleştirilen ve iki yüzünde birbirine dik olacak şekilde yiv taşıyan yüzer diskin oluşturduğu kavrama tipi OLE bkz. object linking and embedding olea bkz. olive oleaginous yaşlı, oleosus oleo (ön ek) yağ anlamı veren birleştirici oleometer yağın saflığını muayene aleti oleosus yağlı oligarchic network oligarşik şebeke oligocene oligosen (tersiyer çağının üçüncü dönemi ve bu dönemde çökelen jeolojik birimlerin oluşturduğu istifin genel adı) oligometallic az miktarda maden ihtiva eden oliver (a) zincir imalatının bazı branşlarında kullanılan basit güç çekici, (b) demirciler tarafından kullanılan bir ucu yataklanmış diğer ucunda çekiç taşıyan yatay bir şafttan oluşan altaki pedal ile çalışan üsttede yaylı bir direkten oluşan küçük kaldırmalı düzenek olivine mafik özellikte bir çeşit demir magnezyum silikat minerali omission ayıklama, atma, seçip çıkarma, çıkarma omission ihmal omit kaldırmak, çıkarmak, atlamak, bırakmak, dahil etmemek

23 omit yapmayı unutmak omni (ön ek) hepsi, her yer anlamı veren ön ek omnibus omnibüs, seçmeler, antoloji omnibus (bus) sabit güzergahta gidip gelen büyük tekerlekli halk otobüsü omnidirectional tümyönlü omnidirectional microphone tümyönlü mikrofon omtimeter (optimeter) vida dişlerini standart dişler ile mukayese etmek için mukayese ölçüm skalasını 1000 kat büyüterek ölçüm yapan optik projeksiyon ölçüm aleti on açık, çalışır vaziyette, şalterin devreyi tamamlamış durumu on üzerinde on account mahsuben on account of namına, hesabına on behalf of adına, yerine on behalf of hesabına, lehine, adına on board gemide teslim on board bill of lading gemide teslim konşimento, gemide teslim şartını taşıyan konşimento on board vessel geminin üzerinde on credit veresiye on deck güvertede teslim one pipe heating tek borulu ısıtma on fire tutuşmuş on load yük altında on load, on load operation yüklü çalışma on peak period pik yük zamanı on site yerinde, yerleşkesinde on state iletken durum on the fly anında on the spot yerinde ve sırasında

24 on the verge of failure kırılma sınırında, kırılma anında on the verge of sliding kayma sınırında, kayma anında on, open açık on board yerleşik, üstünde, üstüne takılı once bir defa, bir kere once/at derhal on demand fan değişken devirli pervane one bir, tek one digit bir haneli one digit adder tek sayamaklı toplayıcı one digit operation tek sayamaklı işlem one lane tek şerit one pass assembler tek geçişli çevirici one pass compiler tek geçişli derleyici one piece tek parça one piece of pair bir çiftin bir parçası one port network tek kapılı devre one quadrant interchange bir çeyrek kavşak one sided weaving section tek taraflı örülme kesimi one to one and onto mapping birebir örten işlev one to one function birebir işlev one way tek yol, tek yollu, tek yön one way clutch tek yön kavraması one way repeater tek yönlü yineleyici one way valve bir taraflı açılır valf, tek yönlü valf one address instruction tek adresli komut one at once wheel (or engine), sabit gerilmede belirti uzunluktaki bir ipi pirinç bobin üzerine saran küçük sargı makinesi

25 one digit tek basamaklı one dimensional consolidation bir boyutlu konsolidasyon, tek yönlü konsolidasyon one dimensional state of stress tek eksenli gerilme hali, tek eksenli gerilme one piece tekparçalı, yekpare one pipe diverting circuit tek boru saptırma devresi, yekpare boru saptırma devresi one s complement bire tümler oneself kendi kendine, kendisi one shot valve anı üfleme valfi one sided derivative tek taraflı türev one to one bire bir one to one correspondence bire bir haberleşme one to one function bire bir fonksiyon one to one relation bire bir gönderme one to one relation bire bir bağıntı one way tek yönlü one way blade tek taraflı bıçak one way flow control valve tek yönlü akış denetim valfi one way road tek yönlü yol (üzerinde trafiğin yalnız bir yönde hareket edebildiği yol) one way slab hurdi, tek yönlü döşeme one way street bkz. one way road one way trip tek yönlü yolculuk (tek gidiş ya da tek dönüş) ongoing süren, devam eden on highway truck yol kamyonu on hook (telefon) kapalı on hook signal konuşmanın bitimi sinyali online çevrimiçi on line data collection çevrimiçi veri toplama on line encrypting çevrimiçi kriptolama

26 on line equipment çevrimiçi donatım on line help çevrimiçi yardım, çevrimiçi açıklama on line real time çevrimiçi gerçek zamanda on line testing çevrimiçi sınama on line, online çevrimiçi onlooker seyirci on off aç kapa on off action var yok davranışı on off control aç kapa kontrol on off keying dur başla anahtarlama on off transmission var yok iletim on otf valve aç kapa valfi on peak current pik yükte pahalı tarifeli elektrik on position açık durum, çalışma durumu on site generation yerinde elektrik üretimi on the air yayında onto üstünde onto (ön ek) var olma anlamı veren birleştirici onto function örten fonksiyon onto mapping örten gönderim ontology yaratılış bilimi onus görev onus yük onus probandi kanıtlama sorumluluğu onward ileriye doğru ooze çamur, balçık, akmak, sızmak (çamur için) ooze, to sızdırmak, sızmak

27 opacification donuklaşma (kornea veya lensin donuklaşması gibi) opacity bulanma, tortulanma, bulanıklık opacity 1. donukluk, kesafet; 2. donuk bölge opacity ışık geçirmezlik opacity factor donuk olma faktörü opal opal, gün taşı, bir çeşit yarı değerli mineral opalescent opal veya sedefte olduğu gibi renkleri dağınık ve mat gösteren opalescent yanardöner opaque 1. donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. ışığı geçirmeyen, opacus opaqueness donukluk OPEC bkz. organization of petroleum exporting countries open 1. açık (hava); 2. açık (elektrik devresi); 3. serbest open açmak, açık open account açık hesap open air açık hava open air storage açık hava deposu open alignment açık güzergah (başlangıç ve bitiş some koordinatları farklı olan yatay ve düşey güzergah) open belt tahrik eden ve tahrik olan kasnakları aynı yönde döndüren doğrudan tahrik kayışı open burning açık yakma (atık miktarının azaltılması amacıyla çöplük alanlarda yakılması işlemi) open caisson method açık keson metodu open circuit açık devre, kesik elektrik devresi, tamamlanmamış devre open circuit admittance açık devre geçirisi open circuit current açık devre akımı open circuit operation açık devre çalışması open circut impedance açık devre çelisi open combustion chamber açık yanma odası

28 open contact/normally açık kontak/normalde open curve açık eğri open cut açık yarma, açık kesme, açık kazı (bir karayolu, demiryolu veya suyolunun geçirilmesi amacıyla, zemin veya kayadan oluşan topoğrafik yükseltinin açıkta kazılması) open drainage açık drenaj open dumping açığa çöp dökme open ended açık uçlu open ended evolution sürekli evrim open ended question açık uçlu soru open equation of curve çemberin açık denklemi open excavation açık kazı, açık hendek open floor delikli döşeme (çelik ızgara vs) open graded friction course açık gradasyonlu sürtünme tabakası open half plane açık yarı düzlem open interval açık aralık open joint dolgusuz derz, açık derz open layer açık tabaka (tabakanın alt ve üstünden drenaj) open line segment açık doğru parçası open loop control açık döngülü kontrol (denetim) open loop frequency response açık döngü sıklık yanıtı open loop game açık döngülü oyun open loop poles açık döngü kutupları open loop system açık döngülü dizge open loop transfer function açık döngü aktarım işlevi open mapping açık gönderim open market serbest piyasa open media framework açık ortam çerçevesi open number sentence açık sayı cümlesi