3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM"

Transkript

1

2

3 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? A) B) C) D) Benzer iki üçgen için aþaðýdakilerden hangileri kesinlikle doðrudur? I. Karþýlýklý kenar uzunluklarý oraný 1 dir. II. Ýç açýlarýn ölçüleri aynýdýr. III. Karþýlýklý kenarlarýn uzunluklarý oraný birbirine eþittir. A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 2. Sami 500 TL parasýný emeklilik hesabýna yatýrýyor. 3 yýl sonra deðeri % 40 oranýnda artýyor. Parasýný çekerken % 7 iþlem ücreti kesiliyor. 4. C 70 Buna göre Sami ne kadar kâr etmiþtir? A) 116 B) 130 C) 151 D) 193 G F A? E B ABC bir üçgen, AE = AG, BF = BE, m(aécb) = 70 olduðuna göre, m(géef) kaçtýr? A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 3

4 , 7. SINIF 5. 17, 36, 8, 3, 27, 13, 8 Yukarýda verilen sayý dizisinin medyaný ile tepe deðeri arasýndaki fark kaçtýr? A) 3 B) 5 C) 9 D) Bir çiçekci dükkanýndaki güllerin % 20 si beyaz, % 15 i kýrmýzý renklidir. Bu dükkana bir miktar daha pembe gül alýndýðýnda güllerin i kýr- 1 8 mýzý renkli olmaktadýr. Buna göre beyaz güllerin sayýsýnýn beyaz olmayan güllerin sayýsýna oraný yüzde kaçtýr? A) 30 B) 25 C) 20 D) A(k, 1) noktasýnýn 3x 2y 14 = 0 doðrusu üzerinde olmasý için k kaç olmalýdýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 8. Yandaki tabloda verilen her sayý saða doð- 16 ru gidildikçe iki katýna K çýkmakta, aþaðý doðru indikçe yarýya düþmektedir. L Buna göre, K ve L arasýndaki fark kaçtýr? A) 6 B) 4 C) 2 D) 0 4

5 , 7. SINIF 9. 5 a = 625, 3 b = 27 ve 2 c = 128 eþitlikleri veriliyor. c 10 Buna göre, ifadesinin deðeri kaçtýr? a+b 10 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 11 den 30 a kadar puan deðeri 2,50 olan sorular vardýr. 11. x ve y devirli ondalýk sayýlardýr. x = 1, y = 0, olduðuna göre, kaçtýr? 33x + 11y 23 kesrinin deðeri A) 4 B) 3 C) 2 D) (7 1) + 24 : 8 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) a, b, c sayýlarý 1 den küçük pozitif reel sayýlar iken a 3 b2 c 4 eþitliði saðlanýyorsa; a, b, c sayýlarýnýn doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisidir? A) b < c < a B) b < a < c C) c < b < a D) a < c < b 5

6 , 7. SINIF y ise, x 2 x in y cinsinden deðeri nedir? y y y y A) B) C) D) Ýki sayýnýn toplamý 10, çarpýmý 30 olduðuna göre, bu iki sayýnýn çarpmaya göre terslerinin toplamý kaçtýr? A) B) C) D) K A F y t E d 1 B x z C D L d 2 Bir masanýn etrafýndaki 12 sandalyenin konumu yukarýda verilmiþtir. Ýçlerinde Elif ve Burcu nun bulunduðu 12 kiþilik bir grup sandalyelere rasgele oturduðunda Elif ve Burcu nun karþý karþýya gelme olasýlýðý kaçtýr? A) B) C) D) d 1 \\ d 2, [AD] [BK, [DC] [BC Verilenlere göre x, y, z ve t ile belirtilen açýlar için hangisi söylenemez? A) y = z B) x + z = 180 C) x + y + z = 270 D) y + t = 270 6

7 , 7. SINIF Doðal sayýlar 7 sütünda yazýlmýþ olup dört sayýdan oluþan bir kare blok çiziliyor. Kare bloktaki dört sayýnýn toplamý 312 ise kare bloðun sol alt kýsmýndaki sayý kaçtýr? A) 74 B) 75 C) 81 D) dilimden oluþan pizzalardan sipariþ eden bir grupta erkekler 6 veya 7 dilim, kýzlar 2 ve ya 3 dilim pizza yemiþlerdir. Bu gruba 5 pizza çok, 4 pizza az geldiðine göre grupta kaç kiþi vardýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) Genel terimi 3n 2 olan sayý örüntüsünün ilk 100 teriminin toplamý kaç olur? A) B) C) D) Þekildeki dört birim çemberi çevreleyen ve merkezi birim çemberlerin kesiþim noktasý olan büyük bir çember çizilmiþtir. Buna göre, taralý alanlarýn farký kaçtýr? (Not: Yarýçapý 1 br olan çembere birim çember denir.) 1 A) 0 B) C) D)

8 , 7. SINIF Bir kasbadaki insanlar arasýnda genç ile yaþlý Bir traktörün ön tekerleðinin yarýçapý arka tekerleðinin yarýçapýnýn katýdýr. Traktör metre yol aldýðýnda ön tekerlek, arka tekerlekten 26 tur daha fazla atmýþtýr. Buna göre, ön tekerleðin yarýçapý kaç metredir? A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 Gençler arasýnda kýz ile erkek ora- 3 oraný ' tir. 5 2 ný 3, yaþlýlar arasýnda kýz ile erkek oraný Bu kasabada yaþayan insanlardan en az olaný hangisidir? A) Genç erkek B) Genç kýz C) Yaþlý erkek D) Yaþlý kýz 3 ' dir A? ab + a + b = ise, a + b 2 kaçtýr? a 1 b A) 0 B) 1 C) D) 5 5 B H C 50 D Þekilde [AH] [BC], BH = HC, AC = BD, s(aédb) = 50, s(déah) = 20 ise, s(déac) kaç derecedir? A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 8

9 , 7. SINIF 25. Herhangi iki rakamýný kendi aralarýnda yer deðiþtirdiðinde sayýnýn deðeri küçülüyorsa bu sayýya küçülen sayý diyelim. Örneðin 743 sayýsýnýn herhangi iki rakamý kendi aralarýnda yer deðiþtirirsek deðiþen sayý küçülmektedir. 473, 347, 734 gibi. 27. a ve b pozitif tam sayý olmak üzere; 5a + 7b = 72 eþitliðini saðlayan b deðerlerinin toplamý nedir? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 Buna göre, üç basamaklý sayýlardan kaç tanesi küçülen sayýdýr? A) 120 B) 110 C) 100 D) þeklinde devam eden örüntünün ilk 20 adýmýnýn toplamý kaçtýr? A) 470 B) 1070 C) 1870 D) D 4 C x b a E A B Bir kenarý 4 cm olan bir karenin iç bölgesindeki E noktasý karenin merkezidir. Kare b = 2a olacak þekilde 4 alana ayrýlýyor. Buna göre x kaç cm dir? A) B) C) D)

10 , 7. SINIF ? Örüntüdeki bilinmeyenin deðeri kaçtýr? A) 25 B) 45 C) 75 D) BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 31 den 40 a kadar puan deðeri 3,75 olan sorular vardýr. 31. x, y, z farklý asal sayýlardýr. 16x + 12y + 8z = 160 ise, x + y + z toplamýnýn alabileceði deðerlerin toplamý kaçtýr? A) 26 B) 28 C) 30 D) BÝRUNÝ kelimesi; sayýsýyla þifrelenmiþtir. Ayný þekilde COÞMAYA kelimesi þifresi hangisidir? A) B) C) D) n pozitif bir tam sayý olmak üzere; (n + 20) + (n + 21)... + ( n + 100) ifadesini tam kare yapan en küçük n sayýsý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 12 D) 21 10

11 , 7. SINIF kenarlý bir düzgün çokgenin dýþýna çizilebilecek çemberin çevresi 1 cm ise bu çokgenin alaný yaklaþýk olarak kaç cm 2 dir? ( = 3) A) B) C) D) Bir kurbaða koordinatlarý tam sayý olan (x, y) noktasýnda duruyor. Her sýçramasýnda 5 br uzaða atlayan kurbaða yine tam sayý koordinatlý bir noktaya düþüyor. (0, 0) noktasýnda sýçramaya baþlayan ve (1, 0) noktasýnda sýçramayý bitiren kurbaðanýn yapabileceði en az sýçrama sayýsý kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) Ýmkansýz ABCD yamuðunda [AB] // [CD], AB = 9 ve CD = 12 dir. AC ve BD köþegenleri E noktasýnda kesiþiyor. AC = 14, A(A ED) = A(B EC) ise, EC kaçtýr? A) B) C) 6 D) Coþkun Koleji öðrencilerinden 500 kiþi iki konuda oy kullanmýþtýr. 1. konuda 375 evet oyu, 2. konudu 275 evet oyu çýkmýþtýr. 40 öðrenci her iki konuda hayýr oyu kullanmýþtýr. Her iki konuda evet kullanan kaç öðrenci vardýr? A) 180 B) 190 C) 200 D)

12 , 7. SINIF 37. a, b, c, d, e pozitif tamsayýlarý için, a + b + c + d + e = 2014 ve a + b, b + c, c + d, d +e toplamlarýnýn en büyüðü M ise, M nin en küçük deðeri kaçtýr? A) 804 B) 806 C) 808 D) Hiçbiri 39. Merkezi C olan bir çember x ekseni ve y eksenine teðettir. Merkezi (3, 0) ve yarýçapý 1 br olan çembere de dýþtan teðettir. Merkezi C olan çemberin yarýçapýnýn alacaðý kaç farklý deðer vardýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) Biruni yaðýþlý olmayan havada motorsikletini 30 km/sa hýzla, yaðýþlý havada ise 20 km/sa hýzla sürüyor. Bugün sabah hava güneþliyken ve öðleden sonra hava yaðmurlu iken toplamda 40 dakikada 24 km yol yapan Biruni yaðmur altýnda kaç dakika bisiklet sürmüþtür? A) 16 B) 20 C) 24 D) Bir kursa katýlan öðrencilerin % 60 ý kýz ve tüm öðrencilerin % 40 ý matematiði seviyor. Bu öðrencilere 20 erkek daha katýlýrsa ve hepsi matematiði severse öðrencilerin % 58 i kýz oluyor. Son durumda matematiði seven kaç öðrenci vardýr? A) 232 B) 252 C) 318 D)