KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25"

Transkript

1 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ; PROF. DR. LÜTFİ PIRLAK PROF. DR. AHMET EŞİTKEN 2012-KONYA

2 ÖNSÖZ Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde Kadınhanı ilçesinde de tarım sektörü istihdam ve üretim bakımdan en önemli sektördür. Kadınhanı Belediye Başkanlığı aracılığı ile hazırlanan bu raporun amacı, bölgenin tarımsal potansiyelinin, dolayısıyla gelir seviyesinin artırılması için ilçede bulunan jeotermal kaynakların örtü altında kesme çiçek yetiştiriciliğinde kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu rapor Kadınhanı Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde, Mevlana Kalkınma Ajansının katkıları ile konu uzmanları tarafından hazırlanmıştır. İlçede jeotermal kaynakların kullanımı ile örtü altında kesme çiçek üretimi imkanlarının incelendiği raporumuzun ilçemizde yaşayan tarımla uğraşan insanların yaşam standardını yükseltmeye ve ilçe ekonomisini güçlendirmeye katkısı olması en büyük temennimizdir. HULUSİ ÇOKGEL Kadınhanı Belediye Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM 6 3. KADINHANI İLÇESİNİN ÖZELLİKLERİ Tarihi Coğrafi ve İklim Özellikleri İdari Yapı ve Nüfus Tarımsal Yapı TÜRKİYEDE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seralarda Isıtma Sistemleri JEOTERMAL ENERJİ ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI Türkiye'de Jeotermal Seracılık Yapılabilecek Alanlar Örtü Altında Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Jeotermal Enerjinin Önemi KONYA İLİNDE KESME ÇİÇEK ÜRETİM, TÜKETİM VE TİCARETİ KADINHANI İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN TARIM ÜRÜNLERİ VE KESME ÇİÇEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN EKONOMİK ANALİZİ SONUÇ VE ÖNERİLER. 11. KAYNAKLAR

4 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 1. Ilgın İlçesine ait Uzun Yıllar Ortalaması ( ) Meteorolojik Verileri 8 Çizelge 2. Kadınhanı İlçesi Arazi Varlığı. 9 Çizelge 3. Türkiye Geneli, Konya İli ve Kadınhanı İlçesinde Tarım Alanlarının Kullanım Şekilleri. 10 Çizelge 4. Kadınhanı İlçesi Tarımsal Sulama Kaynakları 10 Çizelge 5. Kadınhanı İlçesi Tarla Ürünleri Ekiliş Alanları ve Üretim Miktarları Çizelge 6. Kadınhanı İlçesinde Meyve ve Bağ Alanları Çizelge 7. Kadınhanı İlçesi Büyük ve Küçükbaş Hayvan Varlığı 12 Çizelge 8. Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanlarının Faaliyet Alanları ve Yıllara Göre Değişimi.. 14 Çizelge 9. Yıllara Göre Türkiye Süs Bitkileri İhracatı. 15 Çizelge 10. Süs Bitkileri Dış Ticaret Dengesi Çizelge 11. Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanlarının İllere Göre Dağılımı. 16 Çizelge 12. Ülkemizde Örtüaltı Tarım Alanlarının Yıllara Bağlı Olarak Gelişimi.. 19 Çizelge 13. Serada Yetiştirilen Bazı Kesme Çiçeklerin Sıcaklık İstekleri Çizelge 14. Türkiye de Jeotermal Enerji Potansiyeli 23 Çizelge 15. Türkiye'de Seralarda Jeotermal Enerjinin Kullanım Durumu Çizelge 16. Konya İlinde Kesme Çiçek Tüketimi 31 Çizelge 17. Konya İli Üretim Dönemi Arpa (Sulu) Maliyeti. Çizelge 18. Konya İli Üretim Dönemi Arpa (Kuru) Maliyeti Çizelge 19. Konya İli Üretim Dönemi Mısır (Dane) Maliyeti... Çizelge 20. Konya İli Üretim Dönemi Arpa (Şekerpancarı) Maliyeti Çizelge 21. Konya İli Üretim Dönemi Buğday (Sulu) Maliyeti. Çizelge 22. Konya İli Üretim Dönemi Buğday (Kuru) Maliyeti Çizelge 23. Yalova Şartlarında İncelenen İşletmelerde Yetiştirilen Kesme Çiçek Türlerine Göre Dekara Ortalama Değişken Masraflar (TL/da). Çizelge 24. Yalova Şartlarında İncelenen İşletmelerde Kesme Çiçek Türlerine Göre Brüt Üretim Değerleri ve Brüt Marjlar (TL) Çizelge 25. Kadınhanı İlçesinde Yetiştirilen Önemli Tarım Ürünleri ve Kesme Çiçek Üretiminden Sağlanan Gelirler... Çizelge 26. Değişik Sera Tiplerinin Yatırım Maliyetleri (TL/da)

5 1.GİRİŞ Küreselleşme sonucu yeniden şekillenen piyasa şartlarında, ülkeler ve işletmeler kıt olan kaynakları daha etkin kullanarak milli geliri ve işletme kârlarını, dolayısıyla rekabet edebilirliği artırmak zorunda kalmışlardır. Ülkelerin ekonomilerini oluşturan sektörlerin kârlılık-verimlilik ve buna bağlı olarak rekabet edebilirlik düzeyleri sağlıklı kalkınma stratejileri geliştirebilmelerine bağlıdır. Sağlıklı ve rasyonel kalkınma stratejileri de sektörel bazda doğru, güvenilir makro ve mikro düzeyde verilere dayalı planlı çalışmalarla mümkün olmaktadır. Türkiye de makro düzeyde tarımsal planlama çalışmaları Ulusal Beş Yıllık Kalkınma Planları (BYKP) kapsamında yapılmış ve bu çerçevede günümüze kadar yapılan tarımsal planlamalar merkezi planlama şeklinde olmuştur. Ancak, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ), bir strateji değişikliğine gidilerek yerinden planlama yaklaşımının ve yerel kurumlar ile il idarelerinin güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında ( ) ise bölgesel kalkınma girişimlerine verilen önem daha da artmış, bunun yanı sıra kırsal kalkınma proje alanlarının yerel gruplar tarafından belirlenmesinin gerekliliği belirtilmiştir. Milli kaynakların en yüksek sosyal ve ekonomik faydayı sağlayacak şekilde kullanılması, bölgeler arası gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi kalkınma planlarının temel amaçlarındandır. Planlı kalkınmanın mekân boyutunun yerel, bölge ve ülke basamaklarından oluştuğu dikkate alındığında, il ve ilçeler bazında planlama ve strateji geliştirme çalışmaları yerel düzeyde kalkınmanın en önemli basamaklarıdır. Günümüz şartlarında yerinden yönetimin kaynak kullanımında daha etkin olacağı ve bu kapsamda yerel birimlerin kalkınma stratejilerinin oluşturularak uygulamaya konulması gerektiği ve bu amaçla kurumsal yapıların da oluşturulma çalışmalarının sürdüğü dikkate alındığında, yerel gelişme planlarını hazırlama çalışmalarının bu sürece birçok açıdan katkısı olacaktır. Ülkemizde tarımsal kaynaklardan arazinin son kullanım sınırında olması ve diğer taraftan işletme başına düşen arazi miktarının gelişmiş ülkelere göre düşük düzeyde olması nedeniyle arazinin bir taraftan etkin ve diğer taraftan da sürdürülebilir kullanımı önem arz etmektedir. Tarımda kıt kaynakların sürdürülebilir kullanımının şartlarından biri de planlı çalışmadır. Ülkemizde gerek mikro düzeyde işletme yönetiminde ve gerekse makro düzeyde sektör yönetiminde planlamanın en zayıf olduğu sektör tarımdır. Kadınhanı ilçesinde en önemli ekonomik sektör tarımdır. Bu nedenle ilçede sürdürülebilir yerel kalkınma ve rekabet edebilir ekonomi hedeflerine ulaşmada, mevcut tarımsal kaynakların etkin kullanımına yönelik yapılacak çalışmalar ve üretilecek politikalar büyük önem arz etmektedir. 5

6 2. AMAÇ VE KAPSAM Bu çalışmanın amacı, Kadınhanı ilçesinde yapılan etütler sonucu tespit edilen jeotermal kaynağın örtü altında kesme çiçek üretiminde kullanılma imkânlarının araştırılması, buna dayalı olarak da ilçenin tarım sektöründe alternatif bir alan oluşturularak çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve böylece ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasıdır. Çok farklı ekolojilere sahip olan ülkemiz süs bitkileri yetiştiriciliği açısından avantajlı konumdadır. Bu sektör ülkemizde yeni gelişmekte olup, her geçen gün potansiyeli artmaktadır. Ülkemizde süs bitkileri yetiştiriciliği özellikle 1950 yılından sonra ekonominin canlanması, ülke düzeyinde büyük altyapı projelerinin uygulanması sonucu hızlı kentleşme ve endüstrileşme neticesinde toplumun sosyal ve ekonomik düzeyinin değişmesiyle hobi niteliğinden uzaklaşarak üreticilerin özel çabalarıyla büyük kentler çevresinde yoğunlaşan ve işletmecilik olarak kendini hissettirmeye başlamış, daha sonra ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının değişmesiyle pazar isteklerine uyum sağlayacak yapıya dönüşmüştür (Anon., 1997). Türkiye de kesme çiçek üretimi diğer tarım kollarına oranla ülke ekonomisinde ve dış satımda mütevazi bir yere sahip olup, önemi giderek artmaktadır. Ülkemizde kesme çiçek üretimi diğer süs bitkileri dallarına göre daha hızlı bir gelişme göstermektedir. İleri teknolojiye sahip ülkeler teknolojik avantajlarını değerlendirerek çiçekçilik sektörlerini geliştirmiş, dolayısıyla ekonomilerine olumlu katkılar sağlamışlardır. Hollanda, İtalya ve İspanya bunlara örnek ülkelerdir. Türkiye süs bitkileri alanında bu ülkelerin gerisinde olmakla birlikte hızlı bir gelişme potansiyeline sahiptir. 6

7 3. KADINHANI İLÇESİNİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Tarihi Konya iline bağlı Kadınhanı ilçesi üzerinde çok eski medeniyetler kurulmuş, en son Selçuklu Sultanlarından Muzafferüddin Mahmut kızı Raziye Hatun tarafından 1223 tarihinde İpek Yolu üzerinde yaptırılan kervansaray çevresinde yerleşim gerçekleşmiş, Karamanoğulları zamanında il merkezi olarak yönetilmiştir. Kadınhanı ilçesi klasik dönemde Pira adıyla anılmış ve uzun süre Doğu Roma İmparatorluğu tarafından yurt edinilmiştir. Asıl ününü Selçuklular devrinde kazanan ilçe, Selçuklu Sarayına mensup olduğu sanılan, Mahmut kızı Raziye Hatun'un 1223 yılında yaptırmış olduğu kışlık han etrafında 1256 yılından itibaren oluşmaya başlamıştır. Hanın inşasında Romalılara ait resimli mezar taşları kullanılmış olup, bu taşların nereden getirildiği anlaşılmamaktadır. Kadınhanı adını bu handan almıştır. Bilahare bu bölgenin Selçuklu Beyleri'nden Sait adındaki bir paşaya arpalık olarak verildiği ve bundan sonra "Saideli" adıyla anıldığı bilinmektedir. Kadınhanı, Karamanoğulları döneminde vilayet merkezi olarak idare edilmiş, Karamanoğulları- Osmanlı Devleti mücadelesine kuvvetleri ile katılmıştır. Kadınhanı muhtelif tarihlerde Osmanlıların eline geçmiş, tekrar Selçuklu hâkimiyetine girmiş, son olarak 1467 yılında Konya ile birlikte Karamanoğullarından alınarak Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır. Kadınhanı ilçesinde, Beykavağı Köyündeki tarihi kale kalıntısı ve Demiroluk köyünde yer altından çıkarılan Romalılara ait tarihi kalıntılarından başka tarihi eser bulunmamaktadır yılında Belediye Teşkilatı kurulmuş, Sait Paşanın arpalığı olması nedeniyle 1919 yılında "Saideli" adı ile ilçe yapılmıştır yılında ise ismi Raziye Hatun'un yaptırmış olduğu taş handan dolayı "Kadınhanı" olarak değiştirilmiştir Coğrafi ve İklim Özellikleri İlçe Sultan Dağlarının hemen kuzeyinden başlayan güney-kuzey yönünde uzanan bir alana yerleşmiştir. Güneyinde Sultan Dağlarının uzantısı olan Oluklu Pınar, Sumaklı, Dellal, Kocaçal ve Kestel Dağları yer alır. Kestel Oluklu Pınar ve Sumaklı Tepeleri 2000 metre yüksekliğe ulaşır. Kadınhanı, Konya nın 60 km kuzey batısında, doğu boylamı, 38-38,5 kuzey enlemleri arasında bulunan bir ilçedir. Güneyinde Selçuklu, doğusunda Sarayönü, batısında Ilgın, kuzeyinde ise Yunak ilçeleri bulunmaktadır. Rakımı 1128 metre, yüzölçümü 2166 km² dir. İlçe Konya-Afyon- İstanbul karayolu üzerinde bulunmaktadır. Demiryolu ise ilçenin 9 km kuzeyinden geçmektedir. 7

8 Kadınhanı ilçesinde meteoroloji istasyonu bulunmamaktadır. Bu nedenle ilçede jeotermal kaynakların etüt edildiği bölge Ilgın ilçesine yakın olduğundan bu ilçenin meteorolojik verileri kullanılmıştır. Ilgın da genel olarak İç Anadolu nun tipik kara iklimi görülmekte; yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Çizelge 1 den de görüldüğü gibi, Ilgın ilçesinde yıllık ortalama sıcaklık o C olup, en soğuk aylar Ocak (-0.2 o C), Şubat (1.2 o C) ve Aralık (1.7 o C); en sıcak aylar ise Temmuz (22.4 o C), Ağustos (21.7 o C) ve Haziran dır (19.1 o C). İlçede yıllık toplam donlu gün sayısı 95.8 dir. En fazla don olan aylar Ocak (22.8 gün), Aralık (19.7 gün) ve Şubat (19.2 gün) olup, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında don meydana gelmemektedir. İlçede yıllık ortalama nem % olup, nemin en düşük olduğu aylar sırasıyla Temmuz, Ağustos ve Haziran; en yüksek olduğu aylar ise Şubat, Aralık ve Ocak tır. Ilgın ilçesinde uzun yıllar yağış ortalaması 414 mm dir. İlçede her ay yağış görülmekle birlikte, yağışın en fazla olduğu aylar sırasıyla Nisan, Aralık ve Mart; en düşük olduğu aylar ise Ağustos, Temmuz ve Eylül dür. İlçede kar yağışı fazla görülmemektedir. Yıllık karla örtülü gün sayısı 31 dir. Çizelge 1. Ilgın İlçesine ait Uzun Yıllar Ortalaması ( ) Meteorolojik Verileri (Anon., 2012a) Parametre Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Ara. Ort. Ort. Sıcaklık ( o C) Maksimum Sıcaklık Ort. Minimum Sıcaklık Ort. Donlu Gün * Sayısı Ortalama Nem (%) Toplam Yağış * (mm) Kar Örtülü * Gün Sayısı Ort. Rüzgar Hızı (m/sn) Günlük * Güneşlenme Süresi (sa-dk) *; Toplam 8

9 3.3. İdari Yapı ve Nüfus İdari yapı olarak ilçeye bağlı 4 kasaba 37 köy ve 9 mahalle bulunmaktadır. Son nüfus sayımına göre ilçe merkez nüfusu , belde ve köyler dâhil toplam 'dir. Halkın büyük bir bölümü geçimini tarımdan sağlamaktadır. İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde 7000 aile çiftçilik yapmaktadır Tarımsal Yapı Kadınhanı ilçesinin toplam alanı hektar olup, bu alanın büyük bir bölümü işlenmektedir. Ayrıca arazinin % ü çayır-mera, % 2.00 si orman ve % 7.49 u da tarım dışıdır. İlçede sulu tarım yapılan arazi de hektardır (Çizelge 2). Bu rakamlar ilçenin tarım potansiyelinin yüksekliğini açıkça ortaya koymaktadır. Çizelge 2. Kadınhanı İlçesi Arazi Varlığı (Anon., 2012b) ARAZİNİN DAĞILIMI ALANI (Hektar) % İşlenebilir Tarım Arazisi Sulu Tarım Kuru Tarım Nadas Alanı Çayır-Mera Orman Tarım Dışı Arazi TOPLAM İlçe nüfusunun % 85 lik bölümü geçimini tarımdan temin etmektedir. Kadınhanı ilçesi önemli bir tarım potansiyeline sahiptir. İlçede en fazla üretilen ürünler buğday, arpa, yulaf, nohut ve şeker pancarıdır. Son yıllarda ilçede ayçiçeği ve dane mısır ekimi de yaygınlaşmıştır. Tarımsal üretimin büyük oranda açık alanlarda yapılması nedeniyle bir bölgenin işlenebilir arazi varlığı o bölgenin tarımsal potansiyelini de belirleyen temel faktörlerden biri durumundadır. Sahip olunan arazi varlığının alternatif ürün veya ürün gruplarına tahsisinde ise bölgenin toprak, iklim özellikleri ve pazar şartları, çiftçi tercihleri, tarım politikaları gibi faktörler etkili olmaktadır. Konya ili Kadınhanı ilçesi sahip olduğu hektar işlenebilir tarım arazisi varlığı ile önemli bir potansiyele sahiptir. Kadınhanı, arazi kullanımını etkileyen faktörler açısından iyi şartlara sahip bir ilçedir. İlçede mevcut işlenebilir tarım arazilerinin % gibi büyük bölümü tarla bitkilerine (nadas dâhil) tahsis 9

10 edilmektedir. İlçede bahçe bitkileri üretimi yok denecek kadar azdır. Nitekim ekilebilir alanların % 0.07 sini meyve alanları, % 0.04 ünü ise sebze alanları oluşturmaktadır. İlçede özellikle kuru tarım yapılan alanlarda nadas uygulamasının yaygın olması nedeniyle ekilebilir arazinin % i nadasa bırakılmaktadır (Çizelge 3). Çizelge 3. Türkiye Geneli, Konya İli ve Kadınhanı İlçesinde Tarım Alanlarının Kullanım Şekilleri (Anon., 2012c) KADINHANI KONYA TÜRKİYE Ürün Grubu Ekim Alanı (ha) Oran (%) Ekim Alanı (ha) Oran (%) Ekim Alanı (ha) Oran (%) Ekilen Tarla Alanı Nadas Alanı Sebze Alanı Meyve Alanı Toplam Alan Çizelgeden de görüleceği gibi Kadınhanı ilçesinde işlenebilir tarım alanlarının tamamına yakınını tarla bitkileri ve nadas alanları oluşturmaktadır. Bu durum yıllık yağışın ve sulama imkânlarının çok düşük olduğu bozkır alanların genel karakteridir. Konya ili tarım arazilerinin kullanım durumları incelendiğinde de arazinin büyük bir bölümünün tarla tarımı ve nadasa ayrıldığı görülmektedir. Ancak, Konya ili genelinde tarla alanı Kadınhanı dan az, nadas alanı ise fazladır. Kadınhanı ilçesinde arazi kullanımı oranlarını ülkemizle karşılaştırdığımızda ise tarla bitkileri ekim alanı oranının ülke ortalamasının üzerinde, bahçe bitkileri üretim alanı oranının ise ülke ortalamasının oldukça gerisinde olduğunu görmekteyiz. İlçede toplam ha arazide sulu tarım yapılmaktadır. Sulamada kullanılan suyun kaynakları Çizelge 5 de verilmiştir. Buna göre sulama suyunun en önemli kaynağı yer altı suları olup, ha alan bu şekilde sulanmaktadır. Bunun dışında ha Çavuşçu barajından, 50 ha da Osmancık göletinden sulanmaktadır. Çizelge 4. Kadınhanı İlçesi Tarımsal Sulama Kaynakları (Anon., 2012 b). SULAMA KAYNAĞI SULANAN ALAN (ha) Yer altı Suları Baraj Suları Gölet Suları 50 10

11 Kadınhanı ilçesinde üretilen tarla ürünlerinin ekim alanları ve üretim miktarları Çizelge 5 de verilmiştir. Çizelgede görüldüğü gibi dekar olan tarla ekim alanlarının dekar (% 88.18) gibi büyük bölümü tahıl grubu ürünlere tahsis edilmektedir. Tahıl grubunu endüstri bitkileri (% 3.53), baklagiller (% 2.92) ve yağlı tohumlular (% 2.60) izlemektedir yılında ilçede toplam ton tarla ürünü üretilmiş olup, bunun tonu tahıl (% 53.08), tonu baklagil (% 1.19), tonu endüstri bitkileri (% 33.07), tonu yağlı tohum (% 1.33), tonu yumru bitkiler (% 2.01) ve tonu da yem bitkileridir (% 9.32). İlçede en fazla üretilen tarla bitkileri buğday, şekerpancarı ve arpadır (Çizelge 5). Çizelge 5. Kadınhanı İlçesi Tarla Ürünleri Ekiliş Alanları ve Üretim Miktarları (Anon., 2012c). Ürün Grubu Ürün adı Ekilen alan (da) Oranı (%) Üretim (ton) Oranı (%) Tahıllar Yulaf (Dane) Mısır (Dane) Tritikale (Dane) Buğday (Dane) Arpa (Dane) Toplam Tahıl Baklagiller Nohut Fasulye (Kuru) Mercimek (Yeşil) Toplam Bak Endüstri Bitk. Şekerpancarı Haşhaş (Kapsül) Kimyon Toplam End Yağlı Tohum. Aspir Ayçiçeği Soya Haşhaş (Tohum) Toplam Yağlı Yumru Bitkiler Patates Toplam Yum Yem Bitkileri Yonca (Yeşil Ot) Korunga (Yeşil Ot) Fiğ (Yeşil Ot) Mısır (Silajlık) Top. Yem Bit Toplam

12 İlçede sebze üretimi yok denecek kadar azdır yılında sadece 50 dekar alanda 1000 ton kavun üretimi yapılmıştır (Anon., 2012c). Konya ili Kadınhanı ilçesinde toplu meyve ve bağ alanları Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelgeden de görüldüğü gibi ilçede toplam 946 dekar toplu meyve ve bağ alanı mevcuttur. Bu alanın da 608 dekarı (% 64.27) sert kabuklulardan oluşmaktadır. Bunu takiben 201 dekar yumuşak çekirdekli, 115 dekar sert çekirdekli ve 13 dekar da üzüm ve üzümsü meyve üretim alanı mevcuttur. Son verilere göre Kadınhanı ilçesinde toplam meyve üretimi ton olup, en fazla üretilen meyveler elma, kiraz ve kayısıdır (Çizelge 6). Çizelge 6. Kadınhanı İlçesinde Meyve ve Bağ Alanları (Anon., 2012c). Grup adı Ürün adı Toplu Meyve ve Bağ Alanı (da) Oranları (%) Üretim (ton) Oranları (%) Yumuşak Çekirdekliler Elma Ayva - 11 Armut - 42 Toplam Sert Çekirdekliler Vişne Erik - 38 Şeftali - 6 Kayısı - 51 Kiraz İğde - 5 Toplam Sert Kabuklular Ceviz Badem Toplam Üzüm ve Üzümsü Meyveler Üzüm 10 3 Çilek 3 3 Dut - 11 Toplam TOPLAM İlçede 346 büyükbaş, 13 küçükbaş, 3020 karma olmak üzere toplam 3379 hayvancılık işletmesi bulunmaktadır. İşletmelerin çoğu küçük ve orta ölçeklidir yılında bu işletmelerde toplam adet sığır, adet koyun ve adet keçi mevcuttur (Çizelge 7). 12

13 Çizelge 7. Kadınhanı İlçesi Büyük ve Küçükbaş Hayvan Varlığı (Anon., 2012b). CİNSİ BÜYÜKBAŞ (SIĞIR) KOYUN KEÇİ TÜRKİYE DE SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ Yüzyıllardan bu yana insan hayatıyla bütünleşen süs bitkilerine iyiliğin ve güzelliğin, sevgi ve saygının simgesi olarak her geçen gün daha fazla önem verilmektedir. Günümüzde geniş kullanım alanı bulan çiçekler duyguların iletişiminde, dostlukların kurulması ve devamında, insanların yaşadığı ortamın renk ve canlılık kazanmasında önemlidir. Çiçek günümüzde insanların moral ve ruhsal yapısında olumlu etkiler meydana getiren bir unsur olarak toplumların vazgeçilmez alışkanlıkları haline gelmiştir. Sosyal etkinlikler ve özellikle törenlerde, hasta ziyaretlerinde, doğum günlerinde, mutlulukların paylaşılmasında en değerli en anlamlı hediyeler arasında çiçekler yer almaktadır (Kelkit ve Bulut, 1998). Tarımın ve bitkisel üretimin bir dalı olan süs bitkileri üretimi insanların gıda ihtiyaçları yerine ruhsal ve görsel ihtiyaçlarını karşılayan, yatıştırıcı, dinlendirici, neşe ve mutluluk kazandırıcı etkileri ile diğer tarım ürünlerinden ayrıcalık gösterir. Çağımız insanı için vazgeçilmez bir materyal olan süs bitkilerinin tüketimi mevsimlik olmayıp, yılın her mevsimine yayılmıştır. Ülkemizde süs bitkileri yetiştiriciliğinde henüz arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır. Oysa süs bitkileri üretiminde birim alandan elde edilen gelir tarımın diğer alanlarından oldukça yüksektir. Ülkemizde süs bitkileri yetiştiriciliği açıkta ve örtüaltında yapılmaktadır. Örtüaltında üretimde en önemli maliyet unsuru ısıtmadır. Bu nedenle ülkemizde örtüaltı yetiştiriciliği iklimin uygun olduğu sahil bölgelerinde yaygınlaşmıştır. İç bölgelerimizde ise jeotermal enerji gibi ucuz enerji kaynakları örtüaltı yetiştiriciliği artırabilir. Süs bitkileri genel anlamda kesme çiçekler, saksılı salon bitkileri, peyzaj düzenlemede kullanılan süs ağaç, ağaççık, çalı, örtü bitkileri, çok yıllık ve mevsimlik bahçe çiçeklerini kapsamaktadır. Kesme çiçekler ise sepet, çelenk, buket yapımında kullanılan açıkta ve örtü altında özel olarak yetiştirilen bitkilerdir. Süs bitkileri alt sektörü içinde yer alan kesme çiçek yetiştiriciliği bu sektör içinde tüm dünyada hem üretim hacmi ve hem de ekonomik değer olarak en geniş yere sahip olan faaliyet alanıdır. Kesme Çiçek kavramı bu amaçla yetiştirilen bitkilerin çiçek veya goncalarının taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, dolgu maddeleriyle desteklenmiş veya başka bir biçimde kullanıma sunulmuş durumlarını 13

14 ifade eder. Üretimi ve ticareti yapılmakta olan birçok kesme çiçek türü bulunmakla birlikte, dünya üretimi ve ticaretinde ön sırada yer alanlar gül, karanfil, krizantem ve glayöldür. Kesme çiçek yetiştiriciliği 20. Yüzyıl başlarından sonra önem kazanmaya başlamış ve özellikle II. Dünya Savaşından sonra birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sektör durumuna gelmiştir. Hollanda gibi bu konuda ileri gitmiş ülkeler ekolojik dezavantajlarına karşın geliştirdikleri suni ortamlar ve teknolojilerle, Kolombiya, İtalya, İspanya ve Kenya gibi ülkeler ise sahip oldukları ekolojik avantajları kullanarak dünya kesme çiçek pazarında önemli paylara sahip olmuşlardır. Günümüzde değişen sosyal ihtiyaçlar, yeni zevkler, kent ve çevre anlayışı süs bitkilerine olan ilgiyi artırmıştır. Ayrıca, yerel yönetimlerin çevre düzenlemelerine önem vermeleri, insanların şehir yaşamından uzaklaşıp tabiatta yaşama istekleri, şehirlere yakın kırsal alanlar, köy sınırları ve metropollerde bahçeli konut (villa) tipi yapıların artış göstermesi, kentlerde ve yeni yaşam alanlarında çevresel yeşil alan düzenlemesinin temel argümanı olan dış mekân süs bitkilerine olan talebi önemli ölçüde artırmıştır. Bu gelişmeleri rakamsal değerlerle Çizelge 8 den de görmek mümkündür (Karagüzel ve ark., 2010). Çizelge 8. Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanlarının Faaliyet Alanları ve Yıllara Göre Değişimi (Karagüzel ve ark., 2010) Alan (da) FAALİYET ALANI Kesme Çiçekler İç Mekân Süs Bitkileri Dış Mekân Süs Bitkiler Doğal Çiçek Soğanları TOPLAM Görüldüğü gibi ülkemizde süs bitkileri üretim alanları hızlı bir şekilde artmaktadır yılında dekar olan üretim alanı 2010 yılında iki katından fazla artarak dekara yükselmiştir. Bu süre içinde en fazla artış gösteren alan dış mekan süs bitkileri olmuştur. Kesme çiçek üretim alanları ise 2005 yılına kadar hızla arttıktan sonra mevcut durumunu korumuştur. Ülkemizde süs bitkileri üretim alanları ülkemizin üç coğrafi bölgesinde yoğunlaşmıştır yılları arasında da bu gelişim devam etmiş ve bölgesel üretim alanlarında Marmara Bölgesi en 14

15 fazla süs bitkisi üretim alanına sahip bölge olma özelliğini sürdürmüş, bu bölgemizi Ege ve Akdeniz Bölgeleri takip etmiştir. Süs bitkileri için piyasa talebinin bir diğer bileşeni de ihracattır. Ülkemizde süs bitkileri ihracatı incelendiğinde, son yıllarda önemli bir artışın olduğu görülmektedir (Çizelge 9). Nitekim 2007 yılında 44.7 milyon Amerikan doları olan süs bitkileri ihracatımız, 2010 yılında 53.9 milyon dolara yükselmiştir yılında yapılan ihracatın % 59.6 sını kesme çiçek, % 34.3 ünü dış mekân süs bitkileri, % 2.7 sini iç mekân süs bitkileri ve % 3.4 ünü de çiçek soğanları oluşturmaktadır. Süs bitkileri ihracatında kesme çiçek, iç mekân süs bitkileri ve çiçek soğanları ihracatında yıllar itibariyle önemli dalgalanmalar yaşanırken, dış mekân süs bitkileri ihracatında sürekli bir artışın olduğu görülmektedir. Çizelge 9. Yıllara Göre Türkiye Süs Bitkileri İhracatı (1000 $) (Anon., 2011). Yıllar Ürün Grubu (%) Kesme Çiçekler Dış Mekân Süs Bitkileri İç Mekân Süs Bitkileri Çiçek Soğanları Toplam Türkiye de süs bitkileri sektörünün her geçen gün hızlı bir gelişim gösterdiğinin bir diğer göstergesi de dış ticaret dengesi verileridir. Nitekim ülkemizde 2007 yılında süs bitkileri dış ticaret açığı Amerikan doları iken, ihracattaki hızlı artış sonucu 2008 yılında bu açık daralmış, 2009 yılından sonra ise net ihracat fazlası verir konuma gelinmiştir (Çizelge 10). Çizelge 10. Süs Bitkileri Dış Ticaret Dengesi (USD) (Anon., 2011). Ticari Faaliyet Yıllar İhracat İthalat Fark (+,-)

16 Türkiye de süs bitkileri sektörü yüksek katma değer ve yüksek istihdam yaratan bir sektördür. Sektörün sadece ihracat kısmında 25 bin kişi istihdam edilmekte olup, sektördeki dolaylı istihdam ise yaklaşık kişidir. Türk ihracatçıları, Türkiye nin coğrafi konumu ve büyük tüketim merkezlerine yakınlığının avantajını kullanmaktadır. Türkiye den 52 ülkeye süs bitkileri ihracatı yapılmaktadır. Kesme çiçek ihracatında en önemli pazarlarımız Hollanda, Birleşik Krallık, Almanya, Rusya, Doğu Avrupa Ülkeleri ve Balkan ülkeleridir. Canlı bitkiler ihracatında giderek önem kazanan pazarlarımız olan Türkmenistan, Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Ukrayna, Irak, Özbekistan ve KKTC ye olan ihracatımız da yurtdışı müteahhitlik hizmetlerindeki gelişmelere paralel olarak artmaya devam etmektedir (Ay, 2009). İklim özellikleri açısından büyük avantajlara sahip olan ülkemizde ticari anlamda kesme çiçek üretimi ilk olarak İstanbul ve Yalova çevresinde başlamış ve daha sonra Ege ve Akdeniz Bölgelerine yayılmıştır. Ancak kesme çiçeğe duyulan ihtiyacın tarihi çok eski olmasına karşılık tarımın bir alt sektörü olarak geliştirilmesi yolundaki çabalar oldukça yenidir yılında Antalya yöresinden kesme çiçek ihracatının başlaması kesme çiçek üretim alanı ve miktarının son yıllarda önemli derecede artmasına önemli bir rol oynamıştır. İhracat ve iç tüketimin artmasına paralel olarak son yıllarda iç bölgelerimizde de kesme çiçek üretimi yapılmaya başlanmıştır. Çizelge 11 de görüldüğü gibi ülkemizde süs bitkileri büyük oranda Ege ve Marmara bölgesindeki illerde üretilmektedir. Dış mekân süs bitkileri ise ülkemizde en fazla Sakarya ilinde üretildiği görülmektedir. Kesme çiçek üretimimizin en fazla olduğu iller sırasıyla İzmir, Antalya ve Yalova dır. Çizelge 11. Türkiye Süs Bitkileri Üretim Alanlarının İllere Göre Dağılımı (Karagüzel ve ark., 2010). İller Kesme Çiçek İç Mekân Süs Bitkileri Dış Mekân Süs Bitkileri Alan(da) Oran (%) Alan (da) Oran (%) Alan (da) Oran (%) İzmir , , ,0 Yalova , , ,8 Antalya , ,6 - - İstanbul 559 4,2 63 4, ,9 Isparta 357 2, Sakarya ,2 Bursa ,2 Diğer 731 5, , ,9 Toplam , ,0 16, ,0 16

17 5. ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ Örtüaltı tarımı açık alan üretimine göre daha fazla girdi kullanarak birim alandan daha fazla ürün almayı hedefleyen bir yetiştiricilik şekli olup, çevre şartlarını denetim altında tutarak bitkilerin mevsimleri dışında yetiştirilmesine imkân sağlar. Seralarda sıcaklık, ışık, nispi nem ve CO 2 konsantrasyonu kontrol edilmesi gereken başlıca iklim parametreleridir. Bu parametrelerin bir bütünlük içerisinde değerlendirilmesi ve bitkilerin optimum istekleri doğrultusunda sağlanmasıyla nitelik ve nicelik açısından ürün artışı sağlanabilmektedir. Seralarda sıcaklık değerinin uygun sistemler kullanılarak istenilen değerlerde tutulması modern yetiştiriciliğin gereklerindendir. Ancak ısıtma giderlerinin sera üretim maliyeti içerisindeki payı % 60 lara kadar çıkabilmektedir. Burada önemli olan, enerji maliyetini olabildiğince düşük düzeyde tutarak ekonomik bir uygulama gerçekleştirebilmektir. Sıvı, gaz ve katı yakıt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle de jeotermal vb. alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ekonomikliği sağlayarak önemli bir tarımsal faaliyet olan seracılığın gelişimini teşvik edecektir. Örtüaltı tarımı, bitkilerin mevsimleri dışında yetiştirilmesini mümkün kılan bir yetiştiricilik şeklidir. Farklı uygulamaları olan örtüaltı tarımında; yüzey örtüleri, bitki üzerine serilen örtüler, konstrüksiyonlu ya da konstrüksiyonsuz alçak plastik tüneller altında yapılan yetiştiriciliklerde sadece güneşin sunduğu enerjiden faydalanarak erkencilik sağlanırken, seralarda tarla şartlarında yetiştiriciliğin mümkün olmadığı aylarda iklim kontrolü sağlanarak (sıcaklık, nem, ışıklandırma, CO 2 gübrelemesi) yetiştiricilik yapılır. Örtüaltı yetiştiriciliği tarım işletmelerinde mevsimlik işgücü kullanımını düzenli ve sürekli hale getirdiğinden işsizliği azaltır, nüfusu kırsal kesimde tutarak çarpık şehirleşmeyi önler. Seralar iklim şartlarının açıkta bitki yetiştirmeye uygun olmadığı dönem ve yerlerde kültür bitkilerinin ekonomik olarak yetiştirilmesini mümkün kılan, bitkisel üretim için gerekli olan gelişim faktörlerini sağlayabilen yapılardır. Sera yerinin seçimine etki eden iklim faktörleri sıcaklık, ışık, rüzgâr ve yağıştır. İklim faktörleri içersinde de sıcaklık ve ışık en belirleyici faktörler olarak ön plana çıkar. Sıcaklık faktörü bitki gelişmesi üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. Sıcaklık bir taraftan bitki bünyesindeki birçok fizyolojik faaliyeti denetlemekte, diğer taraftan da bitkinin içinde yaşadığı ortamı oluşturan toprağı etkilemektedir (Karacabey, 2008). Sıcaklık sera içinde oluşturulacak iklimin en önemli unsurlarından birisidir. Sera içi iklimini oluşturan diğer unsurların da uygun değerlerde olması şartı ve yetiştirilen bitki için izin verilecek en yüksek sıcaklığı aşmamak kaydıyla, sera içi sıcaklık derecesinde her 10 0 C lik artışın, bitki gelişmesini yaklaşık iki kat artırdığı bilinen bir gerçektir (Yağcıoğlu, 2005). Bu nedenle seraların gece saatlerinde ve hatta güneş ışınlarının etkisiz kalması durumunda gündüz saatlerinde de ısıtılması gerekir. 17

SERA TARIMI VE ÖNEMİ

SERA TARIMI VE ÖNEMİ 2015 SERA TARIMI VE ÖNEMİ Sera Tarımı ve Önemi 1 ÖNEMİ: Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutulmasının en önemli sorunlarından biri toprak sermaye büyüklüğüdür. Nüfusun hızlı artması sonucu, gittikçe pazarlanan

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU SULTANHİSAR-AYDIN 260 ADA 1,2,3,4 PARSEL JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANININ KONUMU: Planlama Alanı Türkiye'nin Batısında Ege Bölgesinde Aydın ili,sultanhisar ilçesi

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü dasgan@cu.edu.tr Elektrik enerjisi elde etmek

Detaylı

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012

SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME. Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 SERA TASARIMI ve İKLİMLENDİRME Cengiz TÜRKAY Ziraat Yüksek Mühendisi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Erdemli-Mersin 12 Ekim 2012 Sera nedir? Bitki büyüme ve gelişmesi için gerekli iklim etmenlerinin

Detaylı

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya

BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI. Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya 88 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE TARLA BİTKİLERİ TARIMI Prof.Dr. Süer YÜCE Doç.Dr.M.ilhan ÇAĞIRGAN Arş.Gör. Haşan BAYDAR Doç.Dr. İsmail TURGUT Yrd.Doç.Dr.S.ÇAKMAKÇI Arş.Gör.Aydın ÜNAY Arş.Gör. Mehmet BİLGEN

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

JEOTERMAL ENERJĐ NEDĐR?

JEOTERMAL ENERJĐ NEDĐR? JEOTERMAL ENERJĐ NEDĐR? Jeotermal enerji kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su ve buhardır. Jeotermal enerji ise jeotermal

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli ve rekabet

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ 2010282055 KÜBRA İNCEEFE

JEOTERMAL ENERJİ 2010282055 KÜBRA İNCEEFE JEOTERMAL ENERJİ 2010282055 KÜBRA İNCEEFE JEOTERMAL ENERJİ NEDİR? Jeotermal yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜ 2016 Kesme çiçekler; kesilerek toplanan ve buket, sepet, çelenk yapımında kullanılan çiçeklerdir. Kesme çiçekler, dünyada en çok satılan ve ticareti en fazla yapılan

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ * Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Örtüaltında meyve yetiştiriciliği çok eskiden beri yapılmaktadır. İlk uygulamalar Fransa ve İngiltere krallıklarına dayanmaktadır. Soğuğa hassas ağaçların büyük saksılar içerisinde

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Prof.Dr.İlkay DELLAL

Prof.Dr.İlkay DELLAL TUSAF 2013 Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongresi İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ KISKACINDA TARIM ve GIDA SEKTÖRÜ Prof.Dr.İlkay DELLAL 9 Mart 2013, Antalya GÜNDEM 9 Mart 2013 1. GÜNEŞ (%40)

Detaylı

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde ticari anlamda çiçek üretiminin başlangıcını

Detaylı

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR Haziran 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet ALTIPARMAK Antalya Valisi BAKA Yönetim Kurulu Başkanı. Tuncay ENGİN BAKA Genel Sekreteri ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni benimsenmiş bir modeldir. Kalkınma Ajansları; bölgesel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ

KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ TÜRKİYE ÜRETİMİ KURU İNCİR DÜNYA ÜRETİMİ İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu dan, önce Suriye ve Filistin e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Osman BAĞDATLIOĞLU Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Osman BAĞDATLIOĞLU Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 1 BAŞKANIN MESAJI Türkiye de süs bitkileri sektörü hem üretim hem ihracat yönünden hızla gelişen bir sektör. Bugün tüm dünya Türkiye deki bu potansiyelin farkında ve bizi önemli bir üretici/ihracatçı ülke

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ

ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORTA ANADOLU ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ SÜS BĠTKĠLERĠ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2011 Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Adres: Mahatma Gandhi Caddesi No:103 G.O.P. ANKARA

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM BÜGEM 2015 1 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARIM MAKRO GÖSTERGELER Türkiye 2002 2014 TARIM Tarımın Payı (%) Türkiye TARIM Tarımın Payı (%) Nüfus (Milyon) 66,3 22,4 33,8 77,7 - - İstihdam (Milyon) 21,3 7,6 34,9

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR RAPORU

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR RAPORU SÜS BİTKİLERİ SEKTÖR RAPORU Süs bitkilerini; farklı yöntemler kullanarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen, çoğaltılan ve büyütülen bitki olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan anlaşılacağı

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI

TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 25 (2), 269-274, 1994. TÜRKİYE'NİN ORTADOĞU ÜLKELERİNE SEBZE İHRACATI İsmail GÜVENÇ (I) Refik ALAN (I) ÖZET : Bu çalışmada, Türkiye'den Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirilen sebze

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı