ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler"

Transkript

1 ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II Mart 2004 B LD R LER C LT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Tel Fax

2 Üsküdar Belediye Baflkanl Üsküdar Araflt rmalar Merkezi Yay n No: 16 ISBN Tak m No: ISBN Cilt 2: Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Mart, 2005 stanbul TEKN K HAZIRLIK: KAKNÜS AJANS KAPAK DÜZEN : KAKNÜS AJANS Ç BASKI: ALEMDAR OFSET KAPAK BASKI: M LSAN C LT: D LEK MÜCELL T Üsküdar Sempozyumu Yer: Üsküdar Belediyesi Çaml ca E itim Merkezi Tarih: Mart 2004 Düzenleyen: Üsküdar Belediyesi

3 ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ RELER NDE XVIII. YÜZYILA A T OSMANLI KADIN MEZAR TAfiLARI Gülçin Erol Canca * Türk sanat ve mimarisi içinde mezartafl gelene i, köklü bir geçmifle sahip olup kitabesi, süslemesi ve formu ile önemli birer sanat eseri niteli indedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri mezartafl n n ait oldu u kiflinin kimli i, toplum içindeki sosyal mevki hakk nda fikir vermesi yan s ra tafl üzerine ifllenen süslemeleri ile dönemin estetik anlay fl n, be- enisini mezartafl na ve kitabesine yans tarak araflt rmac lara de iflik aç lardan inceleme olana sa lamas d r. stanbul un en büyük ve en çok anlat lan tarihi mezarl na sahip Üsküdar, XV. yüzy l n sonlar ndan itibaren Osmanl devlet adamlar n n, saray görevlilerinin, padiflah kad nlar n n aralar nda üç fleyhülislam n da bulundu u ileri gelenlerin gömülmeyi tercih etti i önemli bir yer olmufltur. Buraya gömülenlerin toplumsal yap s na, maddi güçlerine ba l olarak an tsal boyuttaki mezarlardan, dinsel yap lar n çevresindeki küçük hazirelere ve türbelere kadar Üsküdar dahilindeki ve Karacaahmet teki mezarlar, Osmanl mezartafl iflçili ini, ait oldu u dönemin uslubunu kronolojik olarak izlememize olanak sa layacak zenginliktedir. Burada Üsküdar çevresinden seçilen ve kendi çap nda bir moday yans tan XVIII. yüzy la ait kad n mezartafllar n öncelikle tarihsel bir s ralama içinde tan tmay, mimari süsleme ile paralel bir geliflmenin izlendi ini göstermeyi amaçlamaktay z. Yapt m z araflt rmalar s ras nda Karacaahmet mezarl içinde söz konusu özelliklere sahip çok say da mezartafl örne i tesbit edilmifl, ancak bu bildiri çerçevesinde türbe ve hazirelerdeki mezartafllar öncelikli olarak ele al nm flt r. ÖRNEK 1 Yeri : Yeni Valide Külliyesinin Hakimiyet-i Milliye Caddesi ne bakan güneydo u cephesinde, sebil ile muvakkithanenin aras ndaki aç k türbede bulunmaktad r. (resim 1) Ait Oldu u Kifli : Sultan III. Ahmet in annnesi Gülnufl Emetullah Valide Sultan Tarihi : 1127 / * Ö r.gör.dr. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü. 1 Cami, çeflme, sebil, s byan mektebi, imaret, türbe, hünkar kasr, muvakkithane, sarn fl ve dükkanlardan meydana gelen genifl kapsaml külliye 1710 y l nda tamamlanarak ibadete aç lm fl, 1715 y l nda Edirne de vefat eden Gülnufl Sultan n cenazesi stanbul a getirilerek Üsküdar da kendi ad n tafl yan cami önündeki aç k türbesine defn edilmifltir..h. Konyal ; Üsküdar Tarihi I, s , H.Önkal; Osmanl Hanedan Türbeleri, s

4 ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ RELER NDE XVIII. YÜZYILA A T OSMANLI KADIN MEZAR TAfiLARI Kitabesi : Bafltafl nda Arapça talik hatl onbir sat rl k kitabesi yer al r. Anlam : Bu mezar gaza ve fetihler babas muzaffer Sultan Ahmet Han n n hay r ve hasenat sahibi, hayal lar n efendisi, saltanat güneflinin do uflu ve hilafet ay n n ortaya ç k fl n sa layan annesine aittir. Tan m : Türbenin içinde biri baflucunda di- eri ayakucunda bulunan iki mezartafl, blok halinde kal n mermerden yap lm flt r. (resim 2) Dikey oturtulmufl bir dikdörtgenden meydana gelen baflucu ve ayakucu tafl n n caddeye bakan yüzleri birbirine benzeyen bir kompozisyonla ifllenmifltir. Her ikisinin merkezine dokuz dilimli yar m yuvarlak formda birer istiridye nifl oturtulmufltur. (resim 3) Dilimli yuvarlak kemerin üçgen köflelikleri ile kemerin bafllang ç seviyesindeki alt k sm ve iki yan bordür birbirine benzer nitelikte ince k vr k dal ve rumilerden oluflan bitkisel k vr ml bir kompozisyonla bezenmifltir. Köfleler ince burmal sütunçelerle yumuflat lm flt r. Dilimli yuvarlak kemerin üstünde Resim 1 bir s ra mukarnas dizisi en üstte ise içi simetrik olarak iki yana da lan k vr k dal ve rumilerle dolgulanm fl üç bölümlü taç k sm yer al r. Her iki tafl n arka yüzünde boydan boya birer servi a ac motifi uzan r. Servi motiflerinin gövdeleri taranm fl, uç k s mlar içe do ru k vr kt r. Ayakucu tafl nda di erinden farkl olarak kitabelik k sm vazodan ç kan karanfiller, güller ve sümbüllerle bezenmifltir. Gövdesi dilimlenmifl, ayakl vazo ile bunun içinden ç kan çiçekler yüzeysel olarak ifllenmifltir. (resim 4) 357 Resim 2 Resim 3 Resim 4

5 358 ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU ÖRNEK 2 Yeri : Aziz Mahmut Hüdai Camii yan nda, merdivenlerle ç k larak ulafl lan kare planl aç k türbede yer al r. (resim 5-6) Ait Oldu u Kifli: Fatma Han m Sultan 2 Tarih : 1140 / Kitabe : Oniki sat rl k kitabesi baflucu tafl nda yer al r. Tan m : Biri baflucunda di eri ayakucunda yer alan iki mezartafl, kaliteli beyaz Marmara mermerinden yap lm flt r. Bafltafl dikey oturtulmufl bir dikdörtgenden oluflmaktad r. Kenarlar burmal sütunçelerle s n rland r lm fl, kitabenin üst k sm ise merkezdeki kabaradan geliflen dokuz dilimli yar m rozet çiçe ine benzeyen bir istiridye niflle dolgulanm flt r. (resim 7) Niflin üçgen köfleliklerine simetrik olarak birer çiçek yerlefltirilmifl, tafl n kal nl n gösteren yan yüzeyler ise bofl b rak lmadan spiral fleklinde k vr k Resim 5 dallarla bezenmifltir. Üst k sma geçiflte bir s ra mukarnas dizisi kullan lm fl, en üst k s m genifl bir taç k sm ile sonlan r. Gülnufl Sultan örne inde oldu u gibi taç k sm n n iç yüzeyi simetrik olarak iki yana da lan rumili ince k vr k dallarla bezenmifltir. Resim 6 Resim 7 Resim 8 2 Kaya Sultan n k z d r. Kaya Sultan ( ?) IV. Murat n k z, Melek Ahmet Pafla n n da efli olmufltur. bkz. M.N. Haskan; Yüzy llar Boyunca Üsküdar 2, s M.N. Haskan; a.g.e., s.549.

6 ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ RELER NDE XVIII. YÜZYILA A T OSMANLI KADIN MEZAR TAfiLARI 359 Resim 9 Resim 10 Resim 11 Ayakucu tafl, di erinden biraz daha genifl tutulmufltur. Üç bölümlü taç k sm aynen uygulanm fl farkl olarak ortaya gövdesi zigzaglarla taranm fl bir servi a ac ifllenmifltir. Servinin çevresine simetrik olarak ince dallar ile asma yapraklar ve üzüm salk mlar doland r lm flt r. (resim 8 ) ÖRNEK 3 Yeri : Selimiye semtinde Çiçekçi ya da Selimiye Tekkesi Camii haziresinde yer al r. 4 Ait Oldu u Kifli : Himmet Efendizade fieyh Abdüssemed Efendi nin k z fierife Afife Molla kad n. Tarih : 1152 / 1739 Kitabe : Baflucu tafl nda befl sat r halinde kitabe yer al r. Tan m : nce ve uzun formu ile dikkati çeken ayakucu ve Resim 12 baflucu tafl beyaz ve kaliteli mermer iflçili ine sahiptir. Genel hatlar yla tafl n ön yüz düzenlemesi ilk iki örne e benzemekle birlikte boyutlarda ve motiflerin kullan l fl biçimindeki de iflim aç kça fark edilir. (resim 9-10) Kitabeli olan baflucutafl burmal ince sütunla s n rland r lm fl, üst k sma iç bükey k vr ml, at nal kemere yak n formlu, dilimli yar m yuvarlak kemer oturtulmufltur. Kemerin üçgen köfleliklerine ise yüksek kabartma halinde dallar ve yapraklar ile simetrik olarak birer gül motifi ifllenmifltir. Üst k s mda mukarnas dizisi de iflmeden yerini al rken, üç bölümlü taç k sm n n bezenmesinde ince k vr k dallar giderek S ve C k vr mlar na dönüflerek kal nlaflmaya bafllam flt r. (resim 11) Arkada kalan ayakucu tafl n n cephe düzenlenifli ayn olmakla birlikte dilimli kemerin alt k sm na ifllenen çifte vazolu çiçek motifleri ile farkl l k sa lanm flt r. (resim 12) fiiflkin gövdeli, dar ve uzun boyunlu vazolar içinden ç kan laleler, güller ve karanfillerin yak n benzerini ayn 4 Kap dan girildi inde sa tarafta yer alan hazire, Zeynep Kamil Hastahanesi nin geniflletilmesi s ras nda y kt r lan Himmetzade Tekkesi nden buraya nakl edilmifl, ayn aileye ait mezarlardan meydana gelmektedir. Haskan; a.g.e., I., s Çiçekçi Camii, Küçük Selimiye Camii, Selimiye Tekkesi Camii, Pertev Camii ve Behçet-i Konyev-i Camii isimleriyle de an l r.

7 360 ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU Resim 13 Resim 14 Resim 15 kalitede Üsküdar III. Ahmet meydan çeflmesinin (1727) Marmara ya bakan cephesindeki muslu un her iki yan nda (resim 13) ve Üsküdar Ahmediye Camii (1722) mermer minberinin aynal k k s mlar nda görürüz. (resim 14) ÖRNEK 4 Yeri : Çiçekçi Camii haziresinde, önceki örne in yan nda yer alan aç k lahittir. Ait Oldu u Kifli : Sadr- Anadolu Bolevi Mehmet Emin Efendi nin halilesi hac Saliha Han m d r. Tarih : 1156 / 1743 Kitabesi : Lahitin ön yüzündeki bafltafl nda alt sat rl k kitabe yer al r. Tan m : Aç k lahit fleklindeki mezar n üçgen al nl k üzerine oturtulan bafltafl ve düz levha halindeki ayak tafl birlikte bir Resim 16 bütün halinde ele al nm flt r. (resim 15-16) Lahdin yan yüzleri alternatif olarak birer rozet ve vazodan ç kan kabartma çiçeklerle dolgulanm flt r. Ön ve arka yüzde ise ortada rozet yanlarda gövdeleri taranm fl birer servi a ac yer al r. Mermer lahit üstten kabartma bitkisel motifli bir friz ile s n rland r lm flt r. Üçgen al nl n üzerinde yükselen baflucu tafl dilimli istiridye kemer ve üç bölümlü taç k sm yla sonlan r. ÖRNEK 5 Yeri : Karacaahmet Türbesi nin sol taraf ndaki mezarl n yan nda, Gündo umu caddesi üzerindedir. Türbenin sol taraf nda Saadet tin Efendi nin 1741 tarihli çeflme ve sebili bulunmaktad r. Ait Oldu u Kifli : Saadettin Efendi nin k z Zübeyde Han m 5 Tarih : 1154 / H. Konyal ; a.g.e., II. s.81., Kad asker Feyzullah Efendi nin o lu Saadettin Efendi, ölen k z Zübeyde nin ruhuna bu çeflme ve sebili yapt rm fl, arkas ndaki aç k türbeye k z ve kendisi daha sonra torunlar buraya gömülmüfltür.

8 ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ RELER NDE XVIII. YÜZYILA A T OSMANLI KADIN MEZAR TAfiLARI 361 Resim 17 Resim 18 Resim 19 Kitabesi : Da lm fl durumdaki mermer lahdin baflucu tafl nda Saadettin Efendi taraf ndan yaz lm fl dört sat r halinde kitabesi yer al r. 6 Nagihan itdi veda nazl Zübeydem hayfa Salna sal na azm itdi kuzum Firdevse Uçma a yüz tutacak fevtine didim tarih Kafes-i kabre konup uçdu tutum firdevse Tan m : Yola bakan cephesi d fl nda tamamen da lm fl durumdaki mermer lahit süslemeleri aç s ndan zengin bir tafl iflçili ine sahiptir. Lahdin yan yüzlerine üçer adet iri birer rozet ile bunlar n aralar na dar boyunlu, fliflkin gövdeli vazolar içinden ç kan çeflitli çiçekler yüksek kabartma olarak ifllenmifltir. (resim 17) Lahdin ön ve arka yüzlerinde ise ortada büyük bir rozet yanlarda ayn vazolu çiçekler tekrarlanm flt r. Biribirine spiral biçimde k vr mlarla ba lanm fl bitkisel nitelikli bir bordür lahdi üstten s n rland r r. Bafltafl n n kitabenin üst bölümünde kalan k sm iç bükey, dokuz dilimli ortadaki kabaradan geliflen yar m yuvarlak kemerle dolgulanm fl köflelere simetrik olarak do adaki görünümlerine yak n birer çiçek yerlefltirilmifltir. Mukarnas dizisi asli fleklini büyük ölçüde kaybetmifl, üç bölümlü taç k sm n n içini dolgulayan iki yana do ru simetrik yay lan k vr mlar Barok usluba yak nlaflmaya bafllam flt r. Lahdin duvara dayanan ayaktafl na ortada servi a ac yanlara simetrik olarak ince dallar ile asma yapraklar ve üzüm salk mlar yüzeysel bir iflçilikle ifllenmifltir. (resim 18) ÖRNEK 6 Yeri : Karacaahmet Mezarl içinde fiehitlik Mescidinin arkas nda yükseltilmifl bir set üzerinde yer almaktad r. Ait Oldu u Kifli : Ahmet fiah n Validesi Saliha Hatun a ait 7 Tarih : 1150 / 1737 Kitabesi : Baflucu tafl nda yer al r. 8 6 Haskan; a.g.e, 2, s Üsküdar tarihi ve mezarl klar hakk ndaki yay nlarda söz konusu mezar ile ilgili bir bilgiye ulafl lamam flt r. 8 Kitabeyi okumamda yard mc olan Doç.Dr. Hüsamettin Aksu ya teflekkür ederim.

9 362 ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU Resim 20 Resim 21 Resim 22 Tan m : Bafl ve ayak tafllar n n her ikiside önceki örneklerde belirginleflen dilimli nifllerin merkeze oturtuldu u bir düzenlemeye sahiptir. (resim 19) Tafllar n sadece ön yüzleri ifllenmifl arka yüzleri ifllenmeden bofl b rak lm flt r. Dikkat çekici olan her iki tafl n taç k s mlar n n mermer iflçili inde gözlemlenen ince iflçiliktir. (resim 20-21) Tac n iç k sm n saran ve simetrik olarak iki yana da lan rumili k vr ml dallar incelenen örnekler içinde sadece burada ajur tekni i kullan larak ifllenmesi aç s ndan ayr cal k tafl r. ÖRNEK 7 Yeri : Çiçekçi Cami Haziresinde sa tarafta (nakil) Ait Oldu u Kifli : Himmet Efendizade fieyh Gafur Efendi nin ehl-i hace ( ) Hatice Hatun Resim 23 Tarih : 1168 / Kitabesi : sülüs hatl Tan m : Baflucu ve ayakucu tafllar mevcut olan mezar n tafl kalitesi ve iflçili i di er örneklerden farkl l k göstermektedir. (resim 22) Baflucu tafl süsleme kompozisyonu ile de il sülüs hatl kitabesi ile ön plandad r. Kitabenin üst k sm na yüzeysel bir iflçilikle stilize edilerek dilimli bir nifl yerlefltirilmifltir. (resim 23) ÖRNEK 8 Yeri : Yeni Valide Camim haziresinde yer almaktad r. Ait Oldu u Kifli : Sab kan tezkire-i evvel el hac Hüsni Efendi nin k z Hatice Han m (kad n) 10 Tarih : 1182 / 1768 Kitabesi : Onüç sat rl k uzun bir kitabeye sahiptir Haskan; a.g.e, 1, s Kitabeyi okuyan ve çal flmas ndan faydalanmam sa layan Yrd.Doç.Dr. Sadi Kucur a teflekkür ederim. 11 Ait oldu u kifli hakk nda caminin banisi ile olabilecek yak nl konusunda yay nlarda bir bilgiye ulafl lamam flt r.

10 ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ RELER NDE XVIII. YÜZYILA A T OSMANLI KADIN MEZAR TAfiLARI 363 Resim 24 Resim 25 Resim 26 Tan m : Bafltafl ve ayaktafl kaliteli beyaz mermerden yap lm flt r. Bafltafl n n büyük bir bölümünü kitabe k sm doldurmakta, üst k s mda ise önceki örneklerde görüldü ü gibi ortaya dilimli bir nifl ile üç bölümlü bir taç k sm ile sonlanmaktad r. (resim 25) Tac n iç yüzeyine klasik palmet ve rumili k vr mlardan oluflan motifler simetrik bir düzenleme içinde ifllenirken XVIII. yüzy l n sonlar na ait bu örnekte rumili k vr mlar n dolgunlaflarak yaprakl dolama dalllara dönüflmeye bafllamas dikkati çeker. (resim 26-27) Ayn flekilde tafl n kal nl - n oluflturan köflelerin her iki yüzeyine birer sepet içine yerlefltirilmifl meyve kompozisyonunun yüksek kabartma olarak ifllenmesi de, yüzy l n giderek yayg nlaflan ve sevilerek bir moda haline gelen motiflerini göstermektedir. (resim 28 ) Ayaktafl n n arka yüzeyine boydan boya gövdesi taranm fl kabartma bir servi motifi ifllenmifltir. (resim 24) Resim 27 De erlendirme ve Sonuç Üsküdar çevresinden seçilen az say daki bu örnekler d - fl nda yak n benzerlerine stanbul un (baflta Eyüp Sultan çevresi olmak üzere) de iflik semtlerinde rastlad m z XVIII. yüzy la ait kad n mezartafllar nda ilk dikkatimizi çeken, yüzy l n bafllar ndan itibaren kad n mezartafllar n n iflçili inde, formunda ve süslemesinde giderek artan bir özen ve kaliteli beyaz mermer kullan m d r. Mezartafl cephesinin gerek ayak tafl gerekse bafltafl n n ana ögesini ortadaki kabaradan geliflen, yuvarlak kemerli dilimli nifller oluflturmaya bafllam fl, Gülnufl Sultan n (1715) mezartafl bundan sonra öncelikle çeflme, sebil ve flad rvan cephelerinde (resim 29-30) ayn paralelde mezartafl cephelerinde Resim 28

11 364 ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU yayg nl k kazanacak dilimli niflli mezartafl tipinin Üsküdar çevresi için erken tarihli uygulamas olmufltur. Nifllerin köfle boflluklar n doldurmak için s kl kla dar boyunlu, k sa ve fliflkin gövdeli vazolar içinden ç kan ya tek yada demet halinde çiçekler kabartma olarak ifllenmifltir. Gülller, laleler, karanfil, nergis ve sümbüller dönemin çeflme cephelerinde uygulanan süsleme kompozisyonlar n n çok yak n benzerleridir. XVIII. yüzy l kad n mezartafllar n n üç bölümlü taç k s mlar n dolgulayan ve simetrik olarak iki yana da lan palmetli ve rumili bitkisel k vr ml motifler, yüzy l n ortalar ndan itibaren dolgunlaflarak yaprakl dolama dalllara dönüflmeye bafllam fl Barok uslubun habercisidirler. Dengeyi sa lamak için bafltafl n n üst bölümünde yer alan düzenlemenin ayaktafl nda da tekrarland n ço unlukla görmekteyiz. Genellikle bafltafllar ndan daha alçak tutulan ayaktafllar n n üzerine gövdeleri taranm fl servi motifi ile serviye doland r lm fl asma yap- Resim 29 raklar ile üzüm salk mlar s kl kla ifllenen bu dönemin di er motifleridir. Sonuç olarak, köklü ve zengin bir gelene- e sahip mezartafllar m z n, XVIII. yüzy la ait örneklerinden benzer motiflerin ve kompozisyonlar n kullan ld mimari yap lar n tarihlendirilmesinde kullan lmas mümkündür diyebiliriz. Resim 30

12 Kaynakça ÜSKÜDAR TÜRBE VE HAZ RELER NDE XVIII. YÜZYILA A T OSMANLI KADIN MEZAR TAfiLARI Akar, Azade; Yüzy llar Boyunca Mezar Yaz lar nda Süsleme, Atatürk Konferanslar VI , Ankara Türk Tarih Kurumu, 1977, s Arseven, Celal Esad; Türk Sanat Tarihi. Menfleinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim ve Tezyini Sanatlar, stanbul, Milli E itim Bas mevi, t.y. Bacque-Grammont Jean Louis, Stelae Turcicae, I. Küçük Ayasofya, stanbuler Mitteilungen, 34,1984, s , Stelae Turcicae, II. Kad rga Liman Sokullu Mehmet Pafla Camii, Bostanc Ali ve Eyüp Sokullu Mehmet Pafla Mezarl klar, stanbuler Mitteilungen, 36, Tübingen, 1990., Tarihsel Kaynak Olarak Osmanl Mezarl klar, Erdem, 6/16, Ankara, 1990, s , Mezartafl Tipolojisi Üzerine Notlar, Stelae Turcicae, V., stanbul Frans z Anadolu Araflt rmalar Enstitüsü, 1991, s , stanbul Mezarl klar ndan Osmanl Toplumuna Bak fl Yap, S.146, stanbul, 1994, s Bacqoue-Grammont, Jean Louis Aksel, Tibet; Türk ve slam Dünyas nda Mezarl klar ve Defin Gelenekleri Hakk nda Uluslararas Bir Kaynakça Denemesi, slam Dünyas nda Mezarl klar ve Defin Gelenekleri, 2.c.,Ankara, 1996, s Behçeti smail Hakk el Üsküdari; Merakid-i Mu tebere-i Üsküdar.Ünlülerin Mezarlar, (yay.haz. Bedi N.fiehsuvaro lu), Turing Yay n, stanbul, Da l o lu Hikmet Turhan; Sanat Bak m ndan Mezarlar ve Mezartafllar ve Karaca Ahmet Mezarl, Millerleraras I.Türk Sanatlar Kongresi, Ankara, 1962, s Demiriz Y ld z; stanbul da Piyale Pafla Türbesi ve Lahitleri Üzerine Vak flar Dergisi, XIII, 1981, s Ergun Saadet Nüzhet; stanbul Meflahirine Ait Mezar Kitabeleri, stanbul, Eyice Semavi; Tarihi Mezarlar ve Mezarl klara Dair Notlar Geçmiflten Günümüze Mezarl k Kültürü ve nsan Hayat na Etkileri Sempozyumu (18-20 Aral k 1998, stanbul), stanbul, 1999, s Haskan M.Nermi; Yüzyllar Boyunca Üsküdar, 3.c Üsküdar Belediyesi Yay n, stanbul, Konyal brahim Hakk ; Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, 2.c., stanbul, Laquer Hans Peter; Hüve l Baki; stanbul da Osmanl Mezarl klar ve Mezartafllar, Tarih Vakf Yurt Yay nlar, stanbul, 1997., Osmanl Mezar Tafllar n n Süslemesinde Bitkisel Motifler, Suut Kemal Yetkin e Arma an, Hacettepe Üniversitesi Arma an Dizisi, 1, Ankara, 1984, s Önkal Hakk ; Osmanl Hanedan Türbeleri, Kültür Bakanl, Ankara,

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

"Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar"

Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Eyüp Sultan ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Hançerli Lahitler ve Tafl Sandukalar Y.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu Y.Doç.Dr. Tülin ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi (Meslek Yüksek Okulu) Bu k sa yaz n n konusunu

Detaylı

EYÜP SULTAN HAZ RELER NDEK M MAR DÜZENLEMEL LÂH TLER

EYÜP SULTAN HAZ RELER NDEK M MAR DÜZENLEMEL LÂH TLER EYÜP SULTAN HAZ RELER NDEK M MAR DÜZENLEMEL LÂH TLER Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇG N 1970 y l nda Tokat ta do mufltur. lk ve Orta ö renimini ayn flehirde tamamlayarak 1986 y l nda Mimar Sinan Üniversitesi Fen-

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU E Y Ü P S U L T A. N S E M PO Z YU M U IV TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU IV TEBLiGLER Türkiye Diyanet Vakfı İsHim Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi Dem. No: f1555.2 Tas. No: '3S6.ıLıı,,

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER

EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP SULTAN DA AD LE SULTAN TÜRBES NDEK PUfi DE ÖRNEKLER Z ARfi. GÖR. EM NE KETENC O LU 1973 y l nda Ad yaman da do du. 1995 y l nda Gazi Üniversitesi Mesleki

Detaylı

Belgeselcinin Gözüyle

Belgeselcinin Gözüyle Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Yap m 99 y l süren bir kartal yuvas shak Pafla Saray shak Pafla Saray, XVIII. Yüzy l sonlar ndaki Osmanl üslubunu yans tan ve mparatorlu unun do usu için Topkap Saray kadar

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I BİLDİRİLER CİLT 2. Editörler. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör B E L E D ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU I 23-25 MAYIS 2003 BİLDİRİLER CİLT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Ü S K Ü D A R B E L E D Y E B A fi K A N L I I Üsküdar

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları ...aa"-.u.!.i. :...T!.!O!!.!r~ki!.l y.!!-at!..!a~r!..!!a~stl!..!1 rwm!!!8",la!!.r.!...e!2.n!!.!s~ti~to~s.!!.o...,d",e!.jrgl!;is!!..i... S:l!.8yı.!I'-'1'""6-'E"'r-"z.!!1ur'-"u"'m'--"'20!!lO!.!1~ ~-209-

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER

EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜPSULTAN DAN EBRU DESENL SERAM K VE Ç N LER Z PROF. DR. H. ÖRCÜN BARIfiTA 1942 Adana do umlu. Liseyi Ankara T.E.D. de bitirdi. Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi

Detaylı

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER

EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EVüP SuLTAn VE ÇEVRES NDEK had RELERDE Bulunan Mi^AR TAflLARINDA KASE Ç nde MEVVE TASV RLER Z Yrd. Doç. Dr. TÜLlN ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar

Detaylı

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME

EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME EYÜPSULTAN TÜRBES HAZ RES N N ÖNEM NE DA R B R NCELEME Erman GÜVEN 1954 Sürmene do umlu.. Ü. Ed. Fak. Klasik Diller ve Edebiyatlar bölümü mezunu. Y ld z Ü. Müzecilik bölümü master program n bitirdi. znik

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr.

Serlevha düz çerçeve içine alýnmýþtýr. Yazýlar serbest olarak yazýlmýþtýr. Tanýmý : Son Durumu : Dibi ve tepesi kýrýk yere yatýktýr. 249 105 Mezar Taþý 27.11.2006 Brod Yukarý Mezarlýk 82 cm 27 cm 4 cm Taþ Yontma ve Kabartma Ömer oðlu Yunus H. 1262/ M. 1846 el-merhûm / Yunus / bin Ömer / rûhî çûn / el-fâtiha / sene 1262 Serlevha düz

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU VII TEBLİGLER

TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU VII TEBLİGLER EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU VII TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU VII TEBLİGLER Dem. No: Tas. No: EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi / ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B G ~ L E R EYÜPSULTAN BELEDiYESi EYÜPSULTAN BELEDIYESI KÜLTÜR YAYINLARI No: 7 Eyüpsultan Sempozyumu Kitabında kullanılan görsel malzemeler, (Tebliğ sahiplerinin haricindekiler)

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

Kütüphane mimarisinde Osmanlılarda asıl gelişim, 18. yüzyılın başlarından itibaren görülmektedir. O dönemin kültürel yaşamında değişen egilimlerin bir

Kütüphane mimarisinde Osmanlılarda asıl gelişim, 18. yüzyılın başlarından itibaren görülmektedir. O dönemin kültürel yaşamında değişen egilimlerin bir ~A~.Ü/..:.'..!.T..!!.Ur!.!ki~ y~a,,-t A~r!.!awşh~r..!!m!.!!a~la!.!-'nuE""nlll.şt~it..!!.üşi!>UuD«J!e"-Jrg,""is","i-,S!.!!Bı.!yl,-,1""S-,E=:.:rz~Uı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

stanbul-üsküdar daki Han m Sultanlar Ad na Yapt r lan Cami Minberleri

stanbul-üsküdar daki Han m Sultanlar Ad na Yapt r lan Cami Minberleri stanbul-üsküdar daki Han m Sultanlar Ad na Yapt r lan Cami Minberleri G Ü L A Y A P A, A R fi G Ö R Selçuk Üniversitesi slâm devletlerindeki devlet adam anlay fl n n ve her fleyin devlet adamlar ndan beklenmesinin

Detaylı

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ Z Yrd.Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR 1969 da Aksaray da do du. Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME

STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL DA BULUNAN GEM C /DEN ZC MEZARTAfiLARINA DA R B R DE ERLEND RME Z TÜL N ÇORUHLU - YAfiAR ÇORUHLU Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT

Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 23, Mart 2016, s. 1-6 Erol ALTINSAPAN 1 Mehmet Mahur TULUM 2 ESKİŞEHİR KURŞUNLU CAMİ KİTABESİNİN TARİHLENDİRİLMESİ ÜZERİNE SON TESPİT Özet Eskişehir

Detaylı

EYÜP MEZARLARINDA CENNET MEYVEL MEZARTAfiLARI

EYÜP MEZARLARINDA CENNET MEYVEL MEZARTAfiLARI EYÜP MEZARLARINDA CENNET MEYVEL MEZARTAfiLARI Talha U URLUEL 1976 y l nda Manisa Demirci de do du. 1997 y l nda Manisa Celal Bayar Üniversitesini bitirdi. 8 y l özel radyolarda tarih programlar yapt. Yerli

Detaylı

Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553,

Şıvgın, H. (2000). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap. Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Ayıntap Şıvgın, H. (2000). "19. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntap". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (11), 503-553, Özdeğer, H. (1977). Antep'in Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler

ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II. 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2. Editörler ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU II 12-13 Mart 2004 B LD R LER C LT 2 Editörler Prof. Dr. Zekeriya Kurflun Doç. Dr. Ahmet Emre Bilgili Dr. Kemal Kahraman Celil Güngör Seyfettin Ünlü Tel. 0216 341 05 00 Fax 0216 391

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM 1956 da do du. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal Araflt

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER

STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A STANBUL EYÜPSULTAN DA M HR fiah VAL DE SULTAN TÜRBES SANDUKALARINDAK PUfi DELER Z YRD. DOÇ. DR. GÖNÜL YILMAZKURT 1942 yl nda stanbul da do du. 1966 y l nda K

Detaylı

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM Dr. Ayten Erdem, 1956. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri

32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri 32 MERS N Ören Yerleri - Kaleleri - Müzeleri Toroslar lçesi Asar (Hisar) Kale 42 Belenefllik Kalesi 36 Çatalçeflme 36 Evciler Kalesi 43 Gözene Kalesi 37 Hangedigi Kalesi ve Manast r 41 K zlar Kalesi -Manast

Detaylı

Üsküdar Sultan Camilerinde Vaaz Kürsüleri

Üsküdar Sultan Camilerinde Vaaz Kürsüleri Üsküdar Sultan Camilerinde Vaaz Kürsüleri D R. G Ü L A Y A P A Selçuk Üniversitesi Camilerde gerek fonksiyonlar gerekse biçim ve süslemeleri aç s ndan iç mekân n en dikkat çeken tamamlay c lar mihrap,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM Z Prof. h.c. M. U ur DERMAN 1935 de Band rma da do du. Haydarpafla Lisesi nden sonra stanbul

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Diyarbakır Sahabeler Türbesi Çini Süslemeleri

Diyarbakır Sahabeler Türbesi Çini Süslemeleri / Iğdır University / Journal of Social Sciences Sayı / No. 5, Nisan / April 2014: 23-35 Diyarbakır Sahabeler Türbesi Çini Süslemeleri SAVAŞ YILDIRIM Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı