KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ"

Transkript

1 ISSN:0- e-journal of New World Sciences Academy 009, Volume:, Number:, Article Number: A000 PHYSICAL SCIENCES Received: November 00 Acceted: June 009 Series : A ISSN : Yüsel Öner, Taner Tunç Kamil Alauş, Nazire Bulam Ondouz Mayis University Samsun-Turey KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ HASTALIĞINDA ÖNEMLĐ FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ ÖZET Kroni böbre yetmezliği günümüzün önde gelen sağlı sorunlarından birisidir. Bu hastalığın tedavisinde hastalara çoğu zaman, önemli bir tedavi yöntemi olan hemodiyaliz önerilmetedir. Anca; hasta üzerinde bu yöntemin uygulanabilmesine arar verebilme için birço tahlilin yaılması gerelidir. Yaılan her bir tahlilin bir maliyetinin olduğu da gerçetir. Bu çalışmada, roni böbre yetmezliği olan hastalara hemodiyaliz tedavi yönteminin önerilmesine arar vermede, hangi fatörlerin öncelili olara ele alınması geretiği üzerinde durulacatır. Bu fatörlerle ilgili uygun bir istatistisel model oluşturulara, bu model çerçevesinde hastaya hemodiyaliz tedavi yönteminin önerilmesinde diate alınması gereen önemli fatörler belirlenecetir. Anahtar Kelimeler: Kroni Böbre Yetmezliği, Hemodiyaliz, Fatör, Fatör Modeli, Fatör Yüleri DETERMINING OF THE IMPORTANT FACTORS IN CHRONIC KIDNEY FAILURE DISEASE ABSTRACT Chronic idney failure is one of the health roblems in our times. In this treatment one imortant method is usually roosed haemodialysis. However, before using this method on the atient many exensive analyses must be taen. Taen each analysis has some cost in reality. In this study, which factors are rior considered when the haeomdialysis treatment method is roosed who has a chronic idney failure. Using these factors an aroriate statistical model can be formed and then the model frame tae into imortant factors haeomdialysis treatment method is recommended to the atient. Keywords: Chronic Kidney Failure, Haeomdialysis, Factor, Factor Model, Factor Loadings

2 Physical Sciences, A000,, (), -.. GĐRĐŞ (INTRODUCTION) Günümüzün önemli sağlı sorunlarından birisi roni böbre yetmezliğidir. Kroni böbre yetmezliği tanısı onan hastalarda bir tedavi yöntemi olara genellile hemodiyaliz önerilmetedir. Hemodiyaliz işlemi esnasında dengesizli sendromu, aritmi, al tamonadı, anama, onvülsiyon, hemoliz, hava embolisi, sıvıeletrolit metabolizması bozuluları, hiosemi gibi yaşamı ciddi anlamda tehdit edebilen omliasyonlar gelişebilir (Polat, 00). Bu omliasyonların en aza indirgenmesinde ve heimin ısa sürede gereen tedaviye arar vermesinde biyoimya ve CBS sonuçları diate alınmatadır. Bu sonuçlarda üre, reatin, üriasit, hemoglobin, eritrosit, albümin, alsiyum, otasyum, totalrotein gibi e ço özelliğin değerlerine baılmata ve standart değerlerden samalara göre hasta üzerinde ne tür bir tedavi uygulanacağına arar verilmetedir. Kroni böbre yetmezliği sürecindei hastalarda bir süre sonra son dönem böbre yetmezliği gelişir ve bu hastalar diyaliz tedavisine ihtiyaç duyarlar. Kroni diyaliz tedavisine başlama için en obetif arametre glomerüler filtrasyon değeri olu, bu değerin ölçülmesinde ratite en sı ullanılan yöntem reatin değeridir. Örneğin; ağırlığı 0 g olan bir hastanın reatin değeri ml/d/g düzeyine inmişse, bu hastada roni diyalize başlanmalıdır [].. ÇALIŞMANIN ÖNEMĐ (RESEARCH SIGNIFICANCE) Bu çalışmada, roni böbre yetmezliği olan hastalara hemodiyaliz tedavi yönteminin uygulanı uygulanmamasına arar vermede önemli olan fatörlerin belirlenmesi amaçlandı. Bu tür hastaların biyoimya ve CBS sonuçları incelendiğinde, tahlil yaılıren e ço değişenin ( tane) ölçüldüğü görülmetedir. Bu değişenlerden bazıları birbiri ile yüse ilişiye, bazıları da nizeten daha zayıf bir ilişiye sahi olabilir. Hastalar diyalize girmeden önce önemli (yüse) ilişili değişenleri satama ve eonomi yönden daha az masrafla heimin uygulayacağı tedaviye arar vermesini sağlama amacıyla değişenlerin fatörleşme yaısının belirlenmesi yararlı olacatır.. FAKTÖR ANALĐZĐ (FACTOR ANALYSIS) Kabul edelim i birbiri ile ilişili olan değişenler,, L, ve bu değişenlere ait varyans-ovaryans matrisi V : olsun. Bu tür değişenler ilişi derecelerine göre grulandırılara, değişenlerin fatörleşme yaısı belirlenme istendiğinde ullanılaca olan bir istatistisel analiz teniği Fatör Analizi dir. Fatör analizi; insan davranışlarını inceleyen sioloi teorisinin matematisel model ile izah edilmesinde [], ülelerin yada illerin sosyo eonomi değişenliler ve çeşitliliğine göre sınıflandırılmasında [,0 ve ], eonomistlerin müşteri davranışları ile ilgili mara tercihi ve memnuniyetli analizlerinde [,] başta olma üzere e ço alanda yaygın olara ullanılmatadır. Fatör analizinin hedefi doğrudan gözlenen değişenlere, =,, L, ya da bu değişenlerin standartlaştırılmış ( ) değişenlerine ( Z,,, L, ) fatörleri ( F,,, L, m) = dayanara, doğrudan gözlenemeyen = belirlemetir. Burada m: belirlenece orta fatör sayısı olu, m dir. Fatör analizi uygulamadan önce, tüm değişenlerine ait orelasyonlar incelenere, herhangi bir değişenin tüm diğer değişenler ile mutla olara 0. ten daha az

3 Physical Sciences, A000,, (), -. ilişiye sahi olması durumunda, ilgili değişenin analize dahil edilmemesi uygun olabilir []. Genel olara bir fatör analizi modeli, standartlaştırılmış değişenler cinsinden; Z AF+ () = ε şelinde verilir. Burada, Z = [ Z Z L ] vetörü, F = [ F F L ] F m Z standart değişenler orta fatörler vetörü, A= [ a ]: m boyutlu fatör yüleri matrisi ve ε = [ ε ε L ] ε özel fatör ya da hata vetörüdür. Eşitli () ile verilen model için birer rassal vetör olan orta fatörler vetörü ile özel fatör vetörü sıfır ortalamalı, orta fatörler ilişisiz ve birim varyanslı, özel fatörler ilişisiz ve ayrıca orta fatörlerle özel fatörlerde arşılılı ilişisiz ise modele di fatör modeli adı verilir. Di fatör modelinde Z değişenler vetörünün ovaryans yaısı; R = AA+Ψ () Ψ = olu, eşitliği ile açılanabilir. Burada [ ψ, ψ,, ] Köş ψ ψ.nci değişene ait özel fatör varyansıdır. Di fatör modelinin, L tahmin edilmesinde bir ço tahmin yöntemi ullanılmatadır []. Bu çalışmada model tahmininde ullanılma üzere Temel Bileşenler Fatör Analizi (TBFA) yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca; tahmin denlemi için gereli olan A fatör yüleri matrisinin elde edilmesinde TBFA yönteminin yanı sıra diğer yöntemlerden Temel esenler Fatör Analizi (TEFA) de uygulandı. Böylece fatörleşme yaısının yöntemlere göre farlılı gösteri göstermediği belirlendi. Z, Z,, TBFA yöntemi, Z rassal değişenler vetörünün bileşenleri olan Z L değişenlerine ait ovaryans yaısını, bu değişenlerin doğrusal fonsiyonları olan temel bileşenlerin ( Y, =,, L, ) atsayıları yardımı ile açılamala ilgilenir [9, ]. Burada Y :.ncı temel bileşen anlamında olu; ' Y = e Z = e Z+ ez + L + ez, =,, L, biçiminde ifade edilir. Bu şeilde elde edilen temel bileşenler için varyans ve ovaryanslar sırası ile; Var( Y ) =λ, =,, L (), Cov(, Y ) = 0, () Y olara bulunur. Burada ( ) = cov( Z) = R = için (, e ),, L, () λ iilisi or matrisine ait özdeğer ve birim normal özvetörler > olu λ > > λ 0 λ L dır. R matrisinin setral ayrışımı diate alındığında; R= λ () = e e = AA

4 Physical Sciences, A000,, (), -. yazılabilir. Burada A = λ e λ e L λ e : fatör yüleri matrisidir. Bu matrisin.ncı olonu.ncı fatöre ait yüleri göstereceğinden, eşitli () ile verilen fatör analizi modeli için m= tane fatör elde edilir. Bu durumda fatör analizi modeli için ovaryans yaısı tane fatör tarafından esin olara açılanmatadır. Dolayısı ile eşitli () gereğince Ψ = [ 0] olacatır. Anca; fatör analizinin boyut indirgeme amacı ve eşitli () ile λ λ > L > λ 0 sıralaması diate alındığında il m tane fatörün > ( ) m< ovaryans yaısını açılamada daha önemli olduğu, geriye alanların ise önemsiz olduğu abul edilebilir. Ayrıca; önemli olan fatör sayısını belirlemede λ > olan özdeğer sayısı diate alınabileceği gibi Scree Plot grafi yönteminden de yararlanılabilir [,9]. Kabul edelim i önemli olan fatör sayısı m olsun. Bu durumda fatör yüleri matrisi A =[ λ ] e λ e λ e L m m olacağından, eşitli () gereğince = Köş[ ψ, ψ, L, ψ ] 9 : m Ψ [ 0] elde edilir. Böylece eşitli () ile verilen fatör analizi modeli için TBFA yöntemine göre tahmin denlemi; Z = AF () biçiminde ya da her bir Z değişeni için; Z = a F + a F + L + a F, =,, () m m L, şelinde elde edilir. Bu tadirde; Z değişenine ait varyansın m tane fatör tarafından açılanabilen ısmı ( Z değişeninin omünalitesi) ; h = a + a + L + a, =,, L (9) m, ien, açılanamayan ısım (özel fatör ve hata varyansı); ψ (0) = h, =,, L, olacatır. Eğer =,, L, için h ien ψ 0 oluyorsa, fatörleşmenin iyi olduğunu abul ederiz. Asi tadirde fatörleşme yaısında ya bazı değişenlerin birden fazla fatörde yer aldığı ya da hiçbir fatör üzerinde yoğunlaşamadığı şelinde sorunlar ortaya çıabilmetedir. Bu türden sorunları giderebilme ve elde edilen fatörlerin daha iyi yorum verebilece şeilde yeni fatörlere dönüştürme amacı ile fatör döndürmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu amaçlar çerçevesinde ullanılan birço fatör döndürme yöntemi mevcuttur [9].. UYGULAMA (APPLICATION) Kroni böbre yetmezliği günümüzde halen ülemizin önemli bir sağlı roblemidir. Kroni böbre yetmezliği olan hastalara hemodiyaliz tedavi yönteminin uygulanı uygulanmamasına arar vermede önemli olan fatörlerin belirlenmesi yaralı olacatır. Çünü hastalar diyalize girmeden önce, her bir hastanın biyoimya ve CBS tahlilleri yaılara, bu tahlillerde birço değişene ( tane) ait ölçümler elde edilmetedir. Her bir tahlilin belirli bir maliyeti olduğu düşünüldüğünde, bu tahliller masraf geretiren tahlillerdir. Söz

5 Physical Sciences, A000,, (), -. onusu değişenler birbiri ile ilişili (az veya ço) olduğundan, bu değişenlerin fatörleşme yaısının belirlenere eonomi yönden daha az masrafla, heimin hemodiyaliz tedavisine arar vermesi mümün olabilir. Bu amaçla Samsun Diyaliz Merezi nden rassal olara seçilen 0 hastanın biyoimya ve CBS sonuçları alındı ve yaılan tahlillerde ölçülen tane değişenin Tablo: dei şeilde olduğu gözlendi. Đl olara değişen üzerinde yaılan ölçümler ullanılara bu değişenlerin birbirleri ile olan ilişileri Pearson orelasyon atsayısı ile ölçülere bazı değişenlerin diğer tüm değişenlerle olan orelasyonlarının mutla değerce 0. den daha üçü olduğu bulundu. Dolayısı ile zayıf ilişili olan bu değişenlerin, fatörleşme yaısının belirlenmesinde etili olmayacağı düşünüldüğünden analiz işleminden çıartıldı. Böylece analize giren değişenler Tablo de (*) ile işaretlenere, değişenler vetörü = [ L ] belirlendi. Tablo. Biyoimya ve CBS tahlillerinde ölçülen değişenler (Table. Variables measured in biochemistry and CBS tests) : Hemotorit * : Kreatin * : Albümin : Eritrosit * : Üriasit * : Kalsiyum : Hemoglobin * 9 : Amilaz : Đndire : Sgot * 0 : Sodyum bilurubin : Sgt * : Total rotein : Potasyum : Üre * : Fosfor Söz onusu değişenler vetörü için orelasyon matrisi R= olara ve bu matrisin özdeğerleri ise aşağıdai gibi bulundu. λ = [ ] Analize dahil edilen değişenin oluşturduğu örnelemin uygunluğu Kaiser-Mayer-Olin (KMO) örnelem uygunluğu testi ile ve bu örneleme fatör analizinin uygulanmasının gereliliği ise Barttlet in üreselli testi ile incelendi. Gere bahsedilen test işlemlerinin ve gerese fatör analiz yöntemlerinin uygulanmasında SPSS hazır aet rogramından yararlanıldı []. Örnelem uygunluğu ve üreselli testinin sonuçları, Tablo de verildi. 0

6 Physical Sciences, A000,, (), -. Tablo. Örnelem uygunluğu ve üreselli testi (Table. Samling adequacy and shericity test) KMO Örnelem Uygunluğu Testi 0.0 Barttlet in Küreselli Testi.0 Serbestli derecesi Tablo ye göre MSA= 0.0 olduğundan söz onusu örnelemin uygun olduğu anlaşılmatadır. Ayrıca χ =. 0 olu α = 0. 0 önem düzeyinde anlamlı bulundu. Bu sebele verilere fatör analizinin uygulanmasının gereliliğine ve diğer taraftan R matrisinin den büyü olan özdeğer sayısının tane olması sebebi ile önemli fatör sayısının m = alınabileceğine arar verildi. Uygulanan TBFA ve TEFA yöntemleri ile elde edilen fatör yüleri Tablo dei gibidir. Tablo. Fatör yüleri (Table. Factor loadings) TBFA TEFA DEĞĐŞKEN F F F F F F Z 0,9 0,00-0, 0,99 0,0-0,0 Z 0,9 0,0-0,9 0,90 0,00-0, Z 0, 0,09-0, 0, 0, -0,0 Z -0,0 0,99-0, -0, 0,9-0,0 Z -0,99 0,9-0,0-0, 0, 0,0 Z 0, 0, 0,0 0,0 0,99 0, Z 0, 0,09 0, 0,0 0,00 0, Z 0, 0,009 0, 0, -0,0 0,0 Bu tabloda verilen sonuçlar değerlendirildiğinde aşağıdai bulgulara ulaşılmatadır: Her ii yöntem için Z = Hemotorit, Z = Eritrosit Z = Hemoglobin değişenleri birinci fatör üzerinde yoğunlaşmatadır. Her ii yöntem için, Z = Sgot, Z = Sgt değişenleri iinci fatör üzerinde yoğunlaşmatadır. TBFA yönteminde Z = Üre vez = Üriasit değişenleri üçüncü fatör üzerinde yoğunlaşıren, Z = Kreatin değişeni hem birinci hem de üçüncü fatörde yoğunlaştığı görülmetedir. TEFA yönteminde ise Z,Z değişenlerinin üçüncü fatörü oluşturduğu, anca Zdeğişenin hiçbir fatöre yülenmediği görülmetedir. Ortaya çıan bu bulgulardan özellile (.) ve (.) de belirtilen olumsuz durumlardan dolayı TBFA ve TEFA ile elde edilen sonuçlara fatör döndürmesinin yararlı olacağı düşünülmetedir. Bu amaçla TBFA ve TEFA ile elde edilen sonuçlara Varimax döndürme yöntemi uygulandı. Fatör döndürmesi sonucunda elde edilen yeni fatör yüleri yöntemlere göre Tablo de verildi.

7 Physical Sciences, A000,, (), -. Tablo. Varimax Döndürme Yöntemine Göre Fatör Yüleri (Table. Rotated Factor Loadings-Varimax Method) TBFA TEFA F F F F F F DEĞĐŞKEN Z 0,9 0, -0,0 0,9-0,0 0, Z 0,9 0, -0,0 0,9-0,0 0, Z 0,9 0,0 0,0 0, 0,00 0,0 Z -0,00-0,0 0,9 0,00 0,9-0,0 Z -0,00 0,00 0,9-0,0 0,0 0,0 Z 0, 0, 0, 0, 0, 0, Z 0,0 0,9-0,0 0, -0,0 0, Z 0,00 0,9-0, 0,0-0,0 0, Tablo e göre Varimax döndürme yöntemi sonucunda ortaya çıan fatörleşme yaısında, döndürme öncesinde TBFA ile TEFA yöntemlerinde ortaya çıan sorunların ortadan altığı ve Z, Z, Z değişenlerinin te bir fatör üzerinde yoğunlaştığı görülmetedir. Bu bulgular fatör döndürmesinin faydalı olduğunu ve fatörleşmenin döndürme sonucunda daha açı bir şeilde ortaya çıtığını göstermetedir. Elde edilen bu fatörleşme yaısına göre; Z = Hemotorit, Z Hemoglobin değişenleri an değerleri ile ilgili Z = Eritrosit ve = olduğundan birinci fatör an değeri fatörü olara tanımlandı. Benzer şeilde, Z = Sgot ve Z = Sgt değişenleri araciğer fonsiyonları ile ve Z = Üre, Z = Kreatin, Z = Üriasit değişenleri böbre fonsiyonları ile ilgili olduğundan diğer fatörler sırası ile araciğer fonsiyonu fatörü ve böbre fonsiyonu fatörü olara ifade edildi. Fatörleşme yaısının bir değerlendirmesi olması baımından her Z =,,..., değişenine ait varyansların elde edilen üç fatör bir ( ) tarafından açılanabilen mitarları ( h ) ile özel fatör varyansları ( ψ ) fatör döndürmesi yaılmadan önce ve fatör döndürmesinden sonra ortaya çıan fatörleşme yaısı için her bir yönteme göre Tablo de verilmiştir.

8 Physical Sciences, A000,, (), -. Tablo. Komünalite ve özel fatör varyansları (Table. Communalities and secific facto variance) Döndürmeden Önce Döndürmeden Sonra TBFA TEFA TBFA TEFA h ψ h Z 0,9 0,0 0,99 Z 0,0 0,0 0, Z 0,9 0,0 0, Z 0,9 0,0 0,9 Z 0,9 0, 0, Z 0, 0,9 0,0 Z 0, 0, 0,0 Z 0, 0, 0, ψ h ψ h ψ 0,00 0,9 0,0 0,99 0,00 0, 0,9 0,0 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0, 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0, 0,9 0, 0, 0, 0,0 0, 0,9 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0, 0,9 0, 0, 0,9 0, 0, Bu tabloya göre Z değişenine ait varyansın fatör döndürmesinden önce elde edilen fatörleşmede, TBFA de %9, sı ve TEFA da %99, i üç fatör tarafından açılanmatadır. Fatör döndürmesinden sonra elde edilen fatörleşmeye göre TBFA de %9, sı ve TEFA da %99, i söz onusu üç fatör ile açılanmatadır. Benzer şeilde diğer değişenleri de değerlendirme mümündür. Tablodan da anlaşıldığı üzere il yedi değişene ait varyanslar her bir yöntemde döndürmeden önce ve sonra büyü oranda açılanabilmetedir. Anca Z değişenine ait varyans hem döndürmeden önce hem de sonra sadece TBFA da büyü oranda açılanmış, TEFA yöntemi ise yeterince açılayamamıştır. Bu ise fatörleşme yaısının oluşturulmasında TBFA yönteminin daha iyi sonuç verdiğinin bir göstergesidir. Diğer taraftan elde edilen fatör analizi modeli ile tolam varyansı açılama oranına baılara da fatörleşme yaısı değerlendirilebilir. Bu amaçla döndürmeden önce ve sonra oluşan fatörleşme ile varyansların açılanma oranları uygulanan fatör analizi yöntemlerine göre Tablo da verildi. Tablo. Tolam varyansı açılama oranları (Table. Total variance exlained ratios) Fatör Döndürmeden Önce Döndürmeden Sonra TBFA% TEFA% TBFA% TEFA% F F F,,,0,,,0,,,0, 0, 9,0 Tolam,,,,9 Tablo ya göre, roni böbre yetmezliği tanısı ile hemodiyalize girece olan hastaların söz onusu değişene ait tolam varyansın hem bireysel fatörler bazında hem de fatör birlite gere döndürmeden önce gerese döndürmeden sonra TBFA yöntemiyle daha iyi açılanmıştır. Fatör döndürmesinden önce üç fatör birlite tolam varyansı her ii yönteme göre %. oranında açılanmatadır. Fatör döndürmesinden sonra ise bu oranlar yöntemlere göre sırası ile TBFA yöntemine göre %. TEFA yöntemine göre %,9 olara elde edilmiştir. Varyans açılanma oranları baımından TBFA yönteminin daha iyi sonuç verdiği görülmetedir.

9 Physical Sciences, A000,, (), -.. SONUÇLAR (CONCLUSIONS) Bu çalışmada roni böbre yetmezliği tanısı onan hastalarda hemodiyaliz tedavi yöntemine arar vermede önemli olan fatörleri belirleme amaçlanmıştır. Hasta üzerinde bu yöntemin uygulanabilmesine arar verebilme için birço tahlillerin yaılması gerelidir. Bu amaçla yaılan tahlillerde tane değişenin ölçüldüğü tesit edilmiştir. Bu değişenlerin birbirleri ile ilişili olabileceği diate alındığında, değişenlerin fatörleşme yaısının bilinmesi hem eonomi olara bir fayda getirece hem de heimin hemodiyaliz tedavisine arar vermesinde zaman tasarrufu sağlayacatır. KAYNAKLAR (REFERENCES). Agül, A., (00). Tıbbi Araştırmalarda Đstatistisel Analiz Tenileri, Anara. Bası Eme Ofset.. Bulam, N., (00). Fatörleri Belirlemede Kullanılan Yöntemler ve Bir Uygulama, Ondouz Mayıs Üniversitesi Yayınlanmamış Yüse Lisans Tezi, Samsun.. Harman, H.H., (9). Modern Factor Analysis, Second Editation, The University of Chicago Pres.. Johnson, R.A. and Wichern, D.W., (9). Alied Multivariate Statistical Analysis, Pretice-Hall, Inc.. Özdamar, K., (000). Paet Programlar ile Đstatistisel Veri Analizi,. Bası, Esişehir.. Polat, T.U., (00). Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı.. Rummel, R.J., (90). Alied Factor Analysis, North Western University Pres, Evanstone.. Schnorre, L.F., (9). The Statistical Measurement of Urbanization and Economic Develoment, Land Economics, vol., Tatlıdil, H., (99). Uygulamalı Ço Değişenli Đstatistisel Analiz, Anara. 0. Tunç, T. ve Öner Y., (00). AB Üleleri ile Türiye nin Bazı Sosyo-Eonomi Değişenler Yönünden Ço Değişenli Đstatistisel Analizlerle Değerlendirilmesi.. Đstatisti Araştırma Semozyumu Bildiriler Kitabı, syf. -0. Tunç, T., Öner, Y. Altun, Đ., Bayratar, R. ve Yurdemi, A., (00). Türiye de Đllerin Sosyo Eonomi Yönden Farlılaşmasında Etili Olan Fatörlerin Đncelenmesi.. Đstatisti ve Araştırma Semozyumu 00 Bildiriler Kitabı, -.. Yılmaz, V., (00). Tüetici Şiayet Davranışları Đçin Bir Model: Süermaret Müşterileri Örneği, Pazarlama Dünyası.

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2007 Sayı 18 İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri

Ders 2 : MATLAB ile Matris İşlemleri Ders : MATLAB ile Matris İşlemleri Kapsam Vetörlerin ve matrislerin tanıtılması Vetör ve matris operasyonları Lineer denlem taımlarının çözümü Vetörler Vetörler te boyutlu sayı dizileridir. Elemanlarının

Detaylı

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler.

Eğitim ve Bilim. Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41. Türkiye deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Çözümlemesi. Anahtar Kelimeler. Eğitim ve Bilim Cilt 40 (2015) Sayı 177 31-41 Türiye dei Vaıf Üniversitelerinin Etinli Çözümlemesi Gamze Özel Kadılar 1 Öz Oran analizi ve parametri yöntemlerin eğitim urumlarını ıyaslaren yetersiz alması

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT

EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EK -13: NİCEL ANALİZLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER NACE REV.2.00 2 Lİ KODDA İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİNİN TEKNOLOJİ SINIFLAMASI,EUROSTAT EKLER 3 YILDIZ ANALİZİ TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİ Temel bileşenler analizi

Detaylı

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu,

A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/2007. 1. X rasgele değişkeninin olasılık fonksiyonu. 4. X sürekli raslantı değişkeninin birikimli dağılım fonksiyonu, . X rasgele değişeninin olasılı fonsiyonu f( x) = c(x + 5), x =,, 0, diğer hâllerde olduğuna göre, c nin değeri açtır? A İSTATİSTİK KPSS-AB-PÖ/007. X süreli raslantı değişeninin biriimli dağılım fonsiyonu,

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS)

OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE VENTILATION NETWORKS) ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 49-54 Mayıs 2000 OCAK HAVALANDIRMA ŞEBEKE ANALİZİ İÇİN KOMBİNE BİR YÖNTEM (A COMBINED METHOD FOR THE ANALYSIS OF MINE

Detaylı

İstatistikçiler Dergisi

İstatistikçiler Dergisi www.istatisticiler.org İstatistiçiler Dergisi (008) 68-79 İstatistiçiler Dergisi BAĞIMLI RİSKLER İÇİ TOPLAM HASAR MİKTARII DAĞILIMI Mehmet PIRILDAK Hacettepe Üniversitesi Fen Faültesi, Atüerya Bilimleri

Detaylı

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 28/5/2009 TARİHLİ VE 2108/30 SAYILI KURUL KARARI 11 HAZİRAN 2009 TARİHLİ VE 27255 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRĠK PĠYASASI DENGELEME VE UZLAġTIRMA YÖNETMELĠĞĠ

Detaylı

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003

Türkiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984-2003 Türiye de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındai Nedenselli İlişisi: 1984-2003 The Causal Relationship Between Exchange Rates and Inflation in Turey:1984-2003 Yrd.Doç.Dr. Erem GÜL* Yrd.Doç.Dr. Ayut EKİNCİ**

Detaylı

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi

Esmer Irkı Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Faktörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Kafas Univ Vet Fa Derg 7 (5): 859-86, 0 DOI:0.9775/vfd.0.688 REEARCH ARTICLE Esmer Irı ığırlarda üt Verimi Üzerine Etili Fatörlerin Path Analizi İle Belirlenmesi Yalçın TAHTALI * Aziz ŞAHİN * Zafer ULUTAŞ

Detaylı

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır.

RASGELE SÜREÇLER. Bir X rasgele değişkenin, a ve b arasında tekdüze dağılımlı olabilmesi için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olmalıdır. RASGELE SÜREÇLER Eğer bir büyülüğün her t anında alacağı değeri te bir şeilde belirleyen matematisel bir ifade verilebilirse bu büyülüğün deterministi bir büyülü olduğu söylenebilir. Haberleşmeden habere

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA

THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA THY İŞLETMESİNİN HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR PİLOT ARAŞTIRMA Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin Türk Hava Yollarından bekledikleri hizmet kalitesi arasında fark olup olmadığını

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2013, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 96-115. 96 BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLANLAMASININ HEDEF PROGRAMLAMAYLA OPTİMİZASYONU VE DENİZLİ İMALAT SANAYİİNDE UYGULANMASI ÖZ Arzu ORGAN* İrfan ERTUĞRUL**

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 EDUCATION SCIENCES Received: July 2009 Accepted: September 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme

Çoklu Unutma Faktörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin İyileştirme Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 33, Sayı, 7 Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 33, Issue, 7 Çolu Unutma Fatörleri ile Uyarlı Kalman Filtresi İçin

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr

BASINÇ BİRİMLERİ. 1 Atm = 760 mmhg = 760 Torr BASINÇ BİRİMLERİ - Sıı Sütunu Cinsinden anılanan Biriler:.- orr: C 'de yüseliğindei cıa sütununun tabanına yaış olduğu basınç bir torr'dur..- SS: + C 'de yüseliğindei su sütununun tabanına yaış olduğu

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen.

Kİ KARE TESTLERİ. Biyoistatistik (Ders 2: Ki Kare Testleri) Kİ-KARE TESTLERİ. Sağlıktan Yakınma Sigara Var Yok Toplam. İçen. İçmeyen. Biyoistatisti (Ders : Ki Kare Testleri) Kİ KARE TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr Kİ-KARE TESTLERİ 1. Ki-are testleri

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ. Ayhan Çakır 1250D91213

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ. Ayhan Çakır 1250D91213 T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI FAKTÖR ANALİZİ Ayhan Çakır 0D9 Danışman: Prof. Dr. Hüner Şencan İstanbul Aralık 04 İÇİNDEKİLER

Detaylı

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET

COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI ÖZET COGRAFI BILGI SISTEMI DESTEKLI TRAFIK KAZA ANALIZI Darçin AKIN *, Yasasin ERYILMAZ ** ÖZET Bu maalede cografi bilgi sistemi (CBS) desteli bir trafi aza analizinin nasil yapilabilecegi ve aza verilerinin

Detaylı

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Farklı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farklı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Eğitimde ve Psiolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 200, (), -8 Farlı Madde Puanlama Yöntemlerinin ve Farlı Test Puanlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Halil YURDUGÜL * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği

Açık işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinamik Programlama Tekniği MADENCİLİK Haziran June 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 2 Açı işletme Dizaynı için Uç Boyutlu Dinami Programlama Teniği A Three Dimensional Dynamic Programming Technique for Open Pit Design Ercüment YALÇE\(*)

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi

Matris Unutma Faktörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Unv. Journal of Science 25(), 7-76, 23 25(), 7-76, 23 Matris Unutma Fatörü İle Uyarlanmış Kalman Filtresinin Başarım Değerlendirmesi Özet Cener BİÇER * Esin KÖKSAL

Detaylı

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey

Ufuk Ekim Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 yunal@selcuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Konya-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A0156 ENGINEERING SCIENCES Yavuz Ünal Received: October 010 Ufu Eim Accepted: January 011 Murat Kölü Series

Detaylı

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır.

Bu deneyin amacı Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Deney : Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) & Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Amaç Bu deneyin amacı Ayrı Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlu Fourier Dönüşümünün (FFT) tanıtılmasıdır. Giriş Bir öncei deneyde ayrı-zamanlı

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No

KONTROL SİSTEMLERİ YIL İÇİ UYGULAMA. Problem No KONTRO SİSTEMERİ YI İÇİ UYGUAMA Problem No AD SOYAD 10 haneli öğrenci NO Şeil 1 Şeil 1 dei sistem için transfer fonsiyonunu bulalım. Sistem ii serbestli derecesine sahiptir.her bir ütle diğerinin sabit

Detaylı

1.1.1. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis)

1.1.1. Açıklayıcı faktör analizi (EFA, Exploratory Factor Analysis) 1. FAKTÖR ANALİZİ Faktör analizi (Factor Analysis) başta sosyal bilimler olmak üzere pek çok alanda sıkça kullanılan çok değişkenli analiz tekniklerinden biridir. Faktör analizi p değişkenli bir olayda

Detaylı

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm

Aşınmadan aynalanan hasar, gelişmiş ülelerde gayri safi milli hasılanın % 1-4 ü arasında maliyete sebep olmata ve bu maliyetin % 36 sını abrasiv aşınm TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 6-8 Nisan 006 - BALIKESİR RSM TEKNİĞİ UYGULANARAK DERLİN MALZEMESİNİN OPTİMUM AŞINMA DEĞERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Aysun SAĞBAŞ 1, F.Bülent YILMAZ ve Fatih ALTINIŞIK 3

Detaylı

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler

Dinamik Programlama Tekniğindeki Gelişmeler MADENCİLİK Aralı December 1991 Cilt Volume XXX Sayı No 4 Dinami Programlama Teniğindei Gelişmeler Developments in Dynamic Programming Technique Ercüment YALÇIN (*) ÖZET Bu yazıda, optimum nihai açı işletme

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK KPSS 2016 ANALİZ DİFERANSİYEL DENKLEMLER. Eğitimde

ÖABT LİSE MATEMATİK KPSS 2016 ANALİZ DİFERANSİYEL DENKLEMLER. Eğitimde ÖABT LİSE KPSS 2016 Pegem Aademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu olaylıla çözebildiğini açıladı. MATEMATİK ANALİZ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Eğitimde

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1

TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TODA VE YAMAMOTO NEDENSELLİK YAKLAŞIMI 1 Eonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Yıl 2, Sayı, 206 The International Journal of Economic and Social Research, Vol. 2, Year 2, No., 206 TÜRKİYE DE TURİZM VE TİCARİ AÇIKLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Detaylı

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi

Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi Basitleştirilmiş Kalman Filtresi ile Titreşimli Ortamda Sıvı Seviyesinin Ölçülmesi M. Ozan AKI Yrd.Doç Dr. Erdem UÇAR ABSTRACT: Bu çalışmada, sıvıların seviye ölçümünde dalgalanmalardan aynalı meydana

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

141 Araştırma Makalesi. Türkiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi

141 Araştırma Makalesi. Türkiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Almon Gecikme Modeli ile İncelenmesi KSÜ Doğa Bil. Derg., 9(), 4-46, 6 KSU J. Nat. Sci., 9(), 4-46, 6 4 Araştırma Maalesi Türiye de Karpuz Üretiminde Üretim-Fiyat İlişisinin Almon Gecime Modeli ile İncelenmesi Nusret ÖBAY *, Şenol ÇELİK Bingöl

Detaylı

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ

TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ TESİSLERDE MEYDANA GELEN PARALEL REZONANS OLAYNN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Cen GEZEGİN Muammer ÖZDEMİR Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü Mühendisli Faültesi Ondouz Mayıs Üniversitesi, 559, Samsun e-posta:

Detaylı

Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının karşılaştırmalı incelenmesi üzerine bir uygulama

Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının karşılaştırmalı incelenmesi üzerine bir uygulama ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011;1(3): 22-26 ISSN: 2146-443X Düzce Üniversitesi sbedergi@duzce.edu.tr Faktör analizinde yer alan döndürme metotlarının

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Available online at www.alphanumericournal.com alphanumeric ournal Volume 3, Issue 1, 2015 2015.03.01.OR.02 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ETKİNLİK PLANLAMASI Murat ATAN * Sibel

Detaylı

doğru orantı doğru orantı örnek: örnek:

doğru orantı doğru orantı örnek: örnek: doğru orantı Kazanım :Doğru orantılı ii çolu arasındai ilişiyi tablo veya denlem olara ifade eder. Doğru orantılı ii çoluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. doğru orantı İi çolutan biri artaren

Detaylı

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KPSS 2016 ANALİZ DİFERANSİYEL DENKLEMLER. Eğitimde

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KPSS 2016 ANALİZ DİFERANSİYEL DENKLEMLER. Eğitimde ÖABT İLKÖĞRETİM KPSS 206 Pegem Aademi Sınav Komisyonu; 205 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu olaylıla çözebildiğini açıladı. MATEMATİK ANALİZ DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Detaylı

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION

Sigma 27, 190-196, 2009 Research Article / Araştırma Makalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 7, 19-19, 9 Research Article / Araştırma Maalesi EFFECT OF INSULATION MATERIAL THICKNESS ON THERMAL INSULATION Derya

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER İLE TÜRKİYE NİN KARŞILAŞTIRILMASI

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER İLE TÜRKİYE NİN KARŞILAŞTIRILMASI AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE ÜLKELER İLE TÜRKİYE NİN KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç. Dr. Zeynep Filiz 1 zfiliz@ogu.edu.tr Öğr. Gör. Fatih Çemrek 1 fcemrek@ogu.edu.tr ÖZET Bu çalışmada Avrupa Birliği ne (AB) üye olan

Detaylı

ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ

ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 45 - ÜLKEMİZ EGE KIYILARI İÇİN DENİZ SEVİYELERİNİN UZUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİ Mustafa DOĞAN 1, H. Kerem CIĞIZOĞLU 2, D. Uğur ŞANLI 3, Aslı ÜLKE 4 1 Araş. Gör. İnş. Y. Müh.,

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET

LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI ÖZET IAAOJ, Scientific Science, 05, 3(), 9-8 LOGRANK TESTİ İÇİN GÜÇ ANALİZİ VE ÖRNEK GENİŞLİĞİNİN HESAPLANMASI Nesrin ALKAN, Yüsel TERZİ, B. Barış ALKAN Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Faültesi, İstatisti

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 31, Sayfa 297-319, 2011 DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ Serdar Derman Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü sderman@selcuk.edu.tr

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Uluslararası Ham Petrol ve Altın Fiyatlarının Amerian Doları ile İlişisi: Amiri Bir Uygulama Mehmet Şentür 1 Yusuf Erem Abaş 2 Uğur Adıguzel 3 Özet Bu çalışmada, uluslararası altın ve etrol fiyatlarının

Detaylı

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 6 Sayı: Haziran 005 İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR Zeynep FİLİZ Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

ANKARA İLİ DELİCE İLÇESİ KÖPRÜSÜNÜN CPM METODU İLE MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ MÜHENDÝSLÝK YIL FAKÜLTESÝ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING CÝLT COLLEGE MÜHENDÝSLÝK BÝLÝMLERÝ SAYI DERGÝSÝ JOURNAL OF ENGINEERING SAYFA SCIENCES : 1995 : 1 : 2-3 : 95-103 ANKARA

Detaylı

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ

SAKARYA HAVZASI AYLIK YAĞIŞLARININ OTOREGRESİF MODELLEMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 006 : : : 7-6 SAKARYA HAVZASI

Detaylı

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU

DÜŞÜK SICAKLIKTA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK OPTİMİZASYONU Isı Bilimi ve eniği Dergisi, 33, 2, 111-117, 2013 J. of hermal Siene and ehnology 2013 IBD Printed in urey ISSN 1300-3615 DÜŞÜK SICAKLIKA ISI KAYNAĞI KULLANAN BİR ABSORBSİYONLU SOĞUMA SİSEMİNİN ERMOEKONOMİK

Detaylı

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU

TÜRKĠYE DE HANEHALKI YOKSULLUĞU Ege Aademi BaıĢ / Ege Academic Review 0 (2) 200: 627-649 TÜRĠYE DE HANEHALI YOSULLUĞU HOUSEHOLD POVERTY IN TUREY Yrd. Doç. Dr. Tülin CANBAY, Celal Bayar Üniversitesi, Ġtisadi ve Ġdari Bilimler Faültesi,

Detaylı

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi

Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile Süre-Maliyet-Kalite Eniyilemesi Bulanı Programlama Yöntemi ile Süre-- Eniyilemesi Eran Karaman, Serdar Kale BAÜ Mühendisli Mimarlı Faültesi, 045, Çağış, Balıesir Tel: (266) 62 94 E-posta: earaman@baliesir.edu.tr sale@baliesir.edu.tr

Detaylı

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON

VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON 01 Mayıs VİNÇTE ÇELİK KONSTRÜKSİYON KİRİŞTE BURUŞMA 1-03 Güven KUTAY Semboller ve Kaynalar için "1_00_CeliKonstrusiyonaGiris.doc" a baınız. Koordinat esenleri "GENEL GİRİŞ" de belirtildiği gibi DIN 18800

Detaylı

Diyaliz hastası bakımını sağlayan hasta yakını veya ücretli bakıcılardaki tükenmişlik ve depresif belirtiler

Diyaliz hastası bakımını sağlayan hasta yakını veya ücretli bakıcılardaki tükenmişlik ve depresif belirtiler Göztee Tı Dergisi 26(3):103-107, 2011 doi:10.5222/j.goztepetrh.2011.103 KLİİK ARAŞTIRMA ISS 1300-526X Aile Hekimliği Diyaliz hastası bakımını sağlayan hasta yakını veya ücretli bakıcılardaki tükenmişlik

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yaısına uygun freansta oluşum gösteren değişendir. Şans Değişenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesili Şans

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması

Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Politeni Dergisi Cilt:3 Sayı: 3 s. 09-3, 00 Journal of Polytechnic Vol: 3 No: 3 pp. 09-3, 00 Menemen Bölgesinde Rüzgar Türbinleri için Rayleigh ve Weibull Dağılımlarının Kullanılması Tevfi GÜLERSOY, Numan

Detaylı

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa ELECO '2012 Eletri - Eletroni ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 ralı 2012, Bursa Lineer Olmayan Dinami Sistemlerin Yapay Sinir ğları ile Modellenmesinde MLP ve RBF Yapılarının Karşılaştırılması

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 1 sh Ocak 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 14 Sayı: 1 sh Ocak 2012 DEÜ MÜHENDİSLİ FAÜLTESİ MÜHENDİSLİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: sh. 39-47 Oca 202 ARIŞIMLI İİLİ LOJİSTİ REGRESYON MODELİNE İLİŞİN BİR UYGULAMA (AN APPLIACTION FOR MIXTURE BINARY LOGISTIC REGRESSION

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

Morkaraman Kuzularının Vücut Ölçüleri ve Karkas Parça Ağırlıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesinde Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanılması

Morkaraman Kuzularının Vücut Ölçüleri ve Karkas Parça Ağırlıkları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesinde Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanılması Atatür Üniv. Ziraat Fa.Derg. 40 (), 1-10, 009 ISSN : 1300-9036 Moraraman Kuzularının Vücut Ölçüleri ve Karas Parça Ağırlıları Arasındai İlişinin Değerlendirilmesinde Kanoni Korelasyon Analizinin Kullanılması

Detaylı

Zeliha SARAÇLI Arþ. Gör., Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýþletme Bölümü zelihak@ogu.edu.tr

Zeliha SARAÇLI Arþ. Gör., Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ýþletme Bölümü zelihak@ogu.edu.tr skiþehir Osmangazi Üniversitesi ÝÝBF. Öðrencilerinin Demografik Özellikleri ile Üniversite Sorunlarý Arasýndaki Ýliþkinin Doðrusal Olmayan anonik orelasyon Analizi ile Ýncelenmesi Zeliha SARAÇLI Arþ. Gör.,

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı

SINAVLARINDAKĐ BAŞARI DURUMUNA GÖRE ĐLLERĐN SIRALANMASI

SINAVLARINDAKĐ BAŞARI DURUMUNA GÖRE ĐLLERĐN SIRALANMASI Ekonometri ve Đstatistik Sayı:17 2012 45-68 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ FAKTÖR ANALĐZĐ ĐLE ÜNĐVERSĐTEYE GĐRĐŞ SINAVLARINDAKĐ BAŞARI DURUMUNA GÖRE ĐLLERĐN SIRALANMASI

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

2 TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

2 TR 52 BÖLGESİ İLÇELERİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ 1 BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARI Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması politikası bölgesel gelişme sorununun temel bileşenlerinden bir tanesidir. Toplamda 37 ilçeden oluşan Konya Karaman Bölgesi

Detaylı

GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ

GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 495-503, 200 Vol 25, No 3, 495-503, 200 GAZ TÜRBİNLİ SANTRALLERDE ÇEVRE SICAKLIĞI VE BASINCININ SANTRAL PERFORMANSINA ETKİLERİ

Detaylı

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ

PI KONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ PI ONTROLÖR TASARIMI ÖDEVİ ONTROLÖR İLE TASARIM ontrolör Taarım riterleri Taarım riterleri genellile itemine yapmaı geretiğini belirtme ve naıl yaptığını değerlendirme için ullanılır. Bu riterler her bir

Detaylı

Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi

Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi Ýletiþim Becerileri Deðerlendirme Ölçeðinin Faktör Analizi Metodu Ýle Geliþtirilmesi * Yalçýn KARAGÖZ Ýlker KÖSTERELÝOÐLU Özet: Bu çalýþmada; öðrenme süreci içinde öðrencilerin kendileri için anlam taþýyan

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇOK AMAÇLI KULLANILAN MEDİKAL TURİZM: BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA. Doç.Dr. Ayhan Seyfullahoğulları

TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇOK AMAÇLI KULLANILAN MEDİKAL TURİZM: BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA. Doç.Dr. Ayhan Seyfullahoğulları 41 TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇOK AMAÇLI KULLANILAN MEDİKAL TURİZM: BİR SAĞLIK KURULUŞUNDA ARAŞTIRMA Doç.Dr. Ayhan Seyfullahoğulları Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu cetins@marmara.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI KAMU HARCAMALARI, VERGİ GELİRLERİ ve EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI KAMU HARCAMALARI, VERGİ GELİRLERİ ve EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ Pamuale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Pamuale University Journal of Social Sciences Institute ISSN1308-2922 EISSN2147-6985 Article Info/Maale Bilgisi Received/Geliş: 09.08.2017 Acceted/Kabul:

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

BİR BAYESCİ HİPOTEZ TESTLERİ VE BAYES FAKTÖRÜ

BİR BAYESCİ HİPOTEZ TESTLERİ VE BAYES FAKTÖRÜ ISSN:36-3 e-journal of New World Sciences Academy 8, Volume: 3, Number: Article Number: A73 NATURAL AND APPLIED SCIENCES STATISTICS Received: December 7 Accepted: March 8 8 www.newwsa.com BİR Yüksel Terzi

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Ei Aralı Seviyesinde Denee Sınavı. Uzunluğu R/ olan bir zincirin ucu yarıçapı R olan pürüzsüz bir ürenin tepe notasına bağlıdır (şeildei ibi). Bilinen bir anda bu uç serbest bıraılıyor. )Uç serbest bıraıldığı

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma Önerisi

Detaylı

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ

TEK SERBESTLİK DERECELİ TİTREŞİM SİSTEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MATRİS ÇÖZÜMÜ EK SERBESLİK DERECELİ İREŞİM SİSEMİNİN LAGUERRE POLİNOMLARI İLE MARİS ÇÖZÜMÜ Mehmet ÇEVİK a, Nurcan BAYKUŞ b a Celal Bayar Üniversitesi Maine Mühendisliği Bölümü, Muradiye 454, Manisa. b Douz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri ÖNSÖZ Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok

Detaylı

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm

Genetik Algoritma ile Mikrofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması. Sound Source Localization in Microphone Arrays Using Genetic Algorithm BİLİŞİM TEKOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 1, OCAK 2008 23 Geneti Algoritma ile Mirofon Dizilerinde Ses Kaynağının Yerinin Bulunması Erem Çontar, Hasan Şair Bilge Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gazi

Detaylı

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi

Dinamik Sistem Karakterizasyonunda Averajlamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etkisi Uluslararası Katılımlı 7. Maina eorisi Sempozyumu, Izmir, 4-7 Haziran 205 Dinami Sistem Karaterizasyonunda Averalamanın Hurst Üsteli Üzerinde Etisi Ç. Koşun * S. Özdemir İzmir Institute of echnology İzmir

Detaylı

BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ THERMOECONOMIC ANALYSIS OF A BIOGAS ENGINE POWERED COGENERATION SYSTEM

BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ THERMOECONOMIC ANALYSIS OF A BIOGAS ENGINE POWERED COGENERATION SYSTEM Isı Bilimi ve Teniği Dergisi, 33,, 91, 13 J. of Thermal Science and Technology 13 TIBTD Printed in Turey ISSN 133615 BİYOGAZ BESLEMELİ GAZ MOTORLU BİR KOJENERASYON SİSTEMİNİN TERMOEKONOMİK ANALİZİ Ayşegül

Detaylı