ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE"

Transkript

1 ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No /08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) KARAR STRASBOURG 29 Ocak 2013 Đşbu karar AĐHS nin maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

2 Güdenoğlu ve Diğerleri v. Türkiye davasında, 8 Ocak 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danuté Jociené, Peer Lorenzen, Dragoljub Popoviç, Andras Sajo, Işıl Karakaş, Hellen Keller, ve Daire yazı işleri müdürü Stanley Naismith in katılımıyla oluşturulan Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (Đkinci Dairesi), yapılan gizli müzakereler sonrasında aşağıdaki kararı vermiştir: USUL 1. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan on üç dava (42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10 no lu), ekte isimleri belirtilen altı Türk vatandaşının ( başvuranlar ) Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ne ( AĐHM ) Đnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme nin ( Sözleşme ) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudan ibarettir. 2. Başvuranlar, Đstanbul da görev yapan avukatlar O. Aslan, B. Aşçı, T. Tanay, E. Timtik, B. Timtik, Ö. Gümüştaş ve Ö. Kılıç tarafından temsil edilmektedir. Türk Hükümeti ( Hükümet ) ise kendi görevlisi tarafından temsil edilmektedir. 3. Başvuru, 10 Mayıs 2010 tarihinde Hükümet e tebliğ edilmiştir. Ayrıca, aynı zamanda başvurunun kabul edilebilirliği ve esasına ilişkin hüküm verilmesine karar verilmiştir (29. maddenin 1. paragrafı) Nisan, 3, 8 ve 30 Temmuz, 6 ve 28 Ağustos, 25 Eylül, 17 Aralık 2009 tarihlerinde başvuranların temsilcileri, AĐHM Đç Tüzüğünün 40. maddesi uyarınca başvuruların yapıldığının davalı Hükümet e tebliğ edilmesini ve 41. madde

3 uyarınca davalara öncelik verilmesini talep etmiştir. Ancak, 42599/08 no. lu başvuru ile ilgili olarak bu yönde bir talepte bulunulmamıştır Şubat 2010 tarihinde Đkinci Daire Başkanı, AĐHM Đç Tüzüğünün 41. Maddesi uyarınca 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10 no lu başvurulara öncelik verilmesi gerektiğine karar vermiştir. OLAY VE OLGULAR I. DAVANIN KOŞULLARI 6. Đlişikteki ekte isimleri belirtilen başvuranlar, Türk vatandaşıdır. Sırasıyla 1958, 1971, 1974, 1983, 1986 ve 1987 doğumlu olup, Đstanbul ve Ankara da ikamet etmektedirler. Kendileri, altı adet haftalık ve üç adet günlük gazetenin sahibi, yöneticileri, yazı işleri müdürleri ve editörleridir: Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş, Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım, Özgür Mezopotamya, Günlük, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç, Rojev ve Demokratik Açılım. A. Gazeteler aleyhine açılan davalar Mart 2008 ve 3 Aralık 2009 tarihleri arasında çeşitli tarihlerde Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yukarıda belirtilen dokuz gazetenin, Terörle Mücadele Kanununun 6 (5) sayılı maddesi uyarınca (3713 sayılı Kanun), gazetelerin çeşitli yasadışı örgütler lehine propaganda yaptıkları yazılar yayınladıkları gerekçesiyle, on beş günden bir aya kadar değişen sürelerle basım ve dağıtımlarının durdurulması kararı vermiştir. Đlgili sayıların tüm nüshalarına el konulmuştur. Başvuranlar durdurma kararlarına itiraz etmiş ancak bu itirazları, Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Başvuranlar ya da temsilcilerinin, Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen davaların herhangi birine katılmalarına izin verilmemiştir. Söz konusu davalara ilişkin ayrıntılar ekteki tablolarda mevcuttur. B. Başvuranlar aleyhine açılan davalar 8. Günlük gazetesinin yazı işleri müdürleri olan başvuranlardan Ayhan Bilgen aleyhine yürütülen soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, Filiz Koçali ise yapılan yargılama neticesinde beraat etmiştir.

4 9. Özgür Mezopotamya, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç ve Rojev (Kürtçe) gazetelerinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan başvuran Cesur Yılmaz, 27 Nisan 2009, 21 Mayıs 2009, 10 Haziran 2009 (iki iddianame) ve 18 Haziran 2009 tarihlerinde olmak üzere, 3713 sayılı Kanunun 6 (2). ve 7 (2). maddeleri ve ayrıca Ceza Kanununun 215.ve 218. maddeleri uyarınca, yasadışı örgüt lehine propaganda yaptığı ve adı geçen gazetede yayınlanan çeşitli yazılarda söz konusu örgüt ve üyelerinin işledikleri suçları övdüğü için hakkında beş defa kamu davası açılmıştır. Dava dosyasında yer alan sınırlı bilgilere göre, başvuran Ziya Çiçekçi hakkında da benzer şekilde soruşturma işlemleri yürütülmüştür. Yukarıda adı geçen başvuranlar aleyhine yürütülen ceza yargılamasının halen devam ettiği görülmektedir. II. ĐLGĐLĐ ĐÇ HUKUK KURALLARI 10. Đlgili iç hukuk kuralları ve uygulamalarına ilişkin açıklamalar, Ürper ve Diğerleri v. Türkiye davasında yer almaktadır (14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07, 12-14, 20 Ekim 2009). 11. Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı kapsamında 5 Temmuz 2012 tarihinde, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla Đşlenen Suçlara Đlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun (6352 sayılı Kanun) yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun 105 (2) maddesi ile, Terörle Mücadele Kanununun 6 (5) maddesi yürürlükten kaldırılmıştır (3713 sayılı Kanun). HUKUKĐ DEĞERLENDĐRME 12. Başvuru konularının benzer olmasını göz önüne alan AĐHM, başvurulan birleştirilmesine karar vermiştir. I. KABUL EDĐLEBĐLĐRLĐK HAKKINDA 13. Hükümet, haklarında ceza yargılaması başlatılmış olan Günlük gazetesi yazı işleri müdürleri olan başvuranlar Ayhan Bilgen ve Filiz Koçali nin mağdur statülerine itiraz etmiştir. Bu çerçevede, Ayhan Bilgen aleyhine yürütülen ceza soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve Filiz Koçali aleyhine ise beraat kararı verilmiş olduğunu ileri sürmüştür.

5 14. Başvuranlar, gazetelerinin basım ve dağıtımlarının durdurulmasından etkilenmiş olduklarını iddia etmiştir. 15. AĐHM, Hükümet tarafından daha önceki davalarda yapılan benzeri itirazları incelediğini ve reddetdiğini belirtmiştir (bkz., Tanrıkulu, Çetin, Kaya ve Diğerleri v. Türkiye (dec.), no /98, 40153/98 ve 40160/98, 6 Kasım 2001; Yıldız ve Diğerleri (dec.), no /00, 26 Nisan 2005 ve Ürper ve Diğerleri, yukarıda atıfta bulunulan, 18). AĐHM, önceki içtihatlarından uzaklaşmasını gerektirecek mevcut davaya özel bir husus olmadığına karar verir. Dolayısıyla, Hükümet in itirazını reddetmiştir. 16. AĐHM başvuruların, Sözleşme nin 35. maddesinin 3. paragrafı anlamında dayanaktan yoksun olmadığını açıkça kaydetmektedir. AĐHM ayrıca hiçbir kabul edilemezlik gerekçesi bulunmadığını tespit etmektedir. Dolayısıyla şikayet kabul edilebilir olarak beyan edilmelidir. II. ESAS HAKKINDA A. Sözleşme nin 10. Maddesinin ihlal edildiği iddiası hakkında 17. Başvuranlar, Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş, Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım, Özgür Mezopotamya, Günlük, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç, Rojev ve Demokratik Açılım gazetelerinin basım ve dağıtımının, 3713 sayılı Kanunun 6(5). maddesi uyarınca durdurulmasının, Sözleşme nin 10. maddesi anlamında ifade özgürlüğüne haksız müdahale anlamına geldiğini iddia etmişlerdir. Başvuranlar genel olarak gazetelerin basımına bu kadar uzun süreyle getirilen bir yasağın, yerel mahkemelerce karar verildiği zaman gelecekteki içeriklerinin ne olacağı bilinmediğinden sansür uygulamasına dönüştüğünü özellikle iddia etmişlerdir. 18. Hükümet, yerel mahkemelerin verdikleri kararların, ulusal güvenliğin korunması, toprak bütünlüğü ve kamu güvenliği dahil birçok meşru amaca dayandığını ileri sürmüştür. Ayrıca, söz konusu yazıların içerikleri göz önüne alındığında, alınan tedbirlerin hizmet edilen meşru amaçlarla orantılı ve demokratik bir toplum için gerekli olduğunu ileri sürmüştür. 19. AĐHM, Ürper ve Diğerleri (yukarıda atıfta bulunulan, 24-45) davasında da benzer bir başvuruyu incelemiş ve Sözleşme nin 10. maddesinin ihlalini tespit

6 etmiş olduğunu ve söz konusu davada özellikle 3713 sayılı Kanunun 6(5). maddesine dayanarak süreli bir yayının tamamının gelecekteki baskılarını yasaklamanın, demokratik bir toplumda alınması gerekli bir tedbirin ötesinde ve hatta uygulamanın sansüre dönüştüğü kararını verdiğini ifade etmiştir. AĐHM, önceki içtihatlarından uzaklaşmasını gerektirecek mevcut davaya özel bir husus olmadığına karar vermiştir. 20. Dolayısıyla Sözleşme nin 10. maddesi ihlal edilmiştir. B. Sözleşme nin 6, 7 ve 13. maddelerinin ve Sözleşme nin 1. Protokol ünün 1. maddesinin ihlal edildiği iddiası hakkında 21. Başvuranlar, Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen davalara katılamadıkları ve mahkemenin kendi savunmalarını almadan yukarıda adı geçen gazetelerin basım ve dağıtımını durdurma kararı aldığı için, Sözleşme nin 6. maddesinin 1. ve 3. paragrafları anlamında şikayetçi olmuşlardır. Ayrıca, sözleşmenin 13. maddesi bağlamında durdurma kararlarına yaptıkları itirazların duruşma yapılmadan reddedildiğini ve yerel mahkeme kararlarının hukuka uygunluğuna itiraz edecekleri etkili bir yargı yolu olmadığını ileri sürmüşlerdir. Başvuranlar, yerel mahkemelerin sorumlu oldukları gazetelerde haber bültenlerinin ve yazıların yayımlanması ile suç işlemiş olduklarına karar verilmesi nedeniyle, yukarıda bahsi geçen bu kararların masumiyet karinesini ihlal etmesi itibariyle Sözleşme nin 6. maddesinin 2. paragrafı anlamında şikayette bulunmuşlardır. Başvuranlar ayrıca, Sözleşme nin 7. maddesi anlamında gazetelerin basım ve dağıtımının durdurulması kararlarının yasal dayanaktan yoksun bir cezaya dönüştüğünü ileri sürmüşlerdir. Son olarak, Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş, Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım, Özgür Mezopotamya, Günlük, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç, Rojev ve Demokratik Açılım gazetelerinin basımlarının durdurulması kararının, 1. Protokol ün 1. maddesi anlamında mülkiyet haklarına haksız müdahale teşkil ettiği yönünde şikâyetçi olmuşlardır. 22. Hükümet bu iddialara itiraz etmiştir. 23. AĐHM davaların olay ve koşulları ve Sözleşme nin 10. maddesinin ihlal edildiği tespitini (yukarıdaki paragraflara bakınız) göz önüne alarak AĐHM, mevcut başvurularla ortaya konulan ana hukuki problemi incelediği kanaatindedir.

7 Dolayısıyla, diğer başvurular hakkında ayrı bir karar verilmesine gerek olmadığı görüşündedir (bkz., gerekli değişikliğin yapılması şartıyla, Demirel ve Diğerleri v. Türkiye, no /01, 27, 24 Temmuz 2007; Demirel ve Ateş v. Türkiye (no.3), no /03, 38, 9 Aralık 2008; Ürper ve Diğerleri, yukarıda atıfta bulunulan, 49; Turgay ve Diğerleri v. Türkiye, 27, 15 Haziran 2010; Ölmez ve Turgay v. Türkiye, 20, 5 Ekim 2010). III. SÖZLEŞME NĐN 41. MADDESĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA A. Tazminat 1. Maddi tazminat hakkında 24. Başvuranlar, durdurma kararları sonucunda gazetelerin uğradığı ticari zarar karşılığı maddi tazminat olarak 221,000 Euro (EUR) talep etmiştir. 25. Hükümet, Incal v. Türkiye (9 Haziran 1998, 82, Karar ve Hükümlerin Derlemesi 1998-IV) davasında verilen karara atıfta bulunarak, başvuranların, maddi tazminat taleplerine dayanak teşkil edecek belgeleri ibraz edemediklerini ileri sürmüştür. 26. Tazminat taleplerine dayanak olarak başvuran Cesur Yılmaz, 12,654 Türk Lirası (TL) tutarındaki Süreç ve Özgür Görüş gazetelerinin basım faturalarını ve Günlük gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ziya Çiçekçi ise, 80,305 TL. tutarındaki makbuzları ibraz etmiştir. 27. AĐHM, başvuranlar tarafından ibraz edilen fatura nüshalarının, Süreç, Özgür Görüş ve Günlük gazetelerinin belli başlı gelir ve giderlerini gösterdiğini kabul etmekle birlikte, bu belgelerin gazetelerin uğradığı zararın tam tutarını belirlemek konusunda yeterli olmadığı görüşündedir. Mevcut davalardaki gazetelerin de, ticari faaliyette bulunan işletmeler gibi, başvuranlar tarafından belgelendirilemeyen başka gelir ve giderlerinin olması gerekmektedir. Dolayısıyla AĐHM, başvuranlar tarafından ibraz edilen belgeler esasında, uğranılan maddi zararın tam tutarını tespit edememiştir (bkz., Ürper ve Diğerleri v. Türkiye, yukarıda atıfta bulunulan, 57). 28. Ancak AĐHM, 15 günden bir aya kadar değişen sürelerle gazete basımının durdurulması kararı hakkında yapılan ihlal tespiti sonucunda, belirli bir maddi zararın olduğunu kabul etmektedir (bkz., gerekli değişikliğin yapılması

8 şartıyla, Özgür Gündem v. Türkiye, no /93, 80, AĐHM 2000-III; Ürper ve Diğerleri, yukarıda atıfta bulunulan, 57-58; Ölmez ve Turgay, yukarıda atıfta bulunulan, 25). Davaya özgü olay ve olguları dikkate alan ve dava dosyasında yer alan bilgilere göre kendi maliyet tahminini yapan AĐHM, maddi tazminat olarak Ziya Çiçekçi ve Cesur Yılmaz a sırasıyla, 1,000 EUR ve 1,500 EUR ödenmesine karar verir. Diğer taraftan, tazminat taleplerine dayanak teşkil edecek herhangi bir belge ibraz etmediklerinden, diğer başvuranlar tarafından yapılan maddi tazminat taleplerini reddeder. 2. Manevi tazminat hakkında 29. Başvuranlar, manevi tazminat toplam 45,000 EUR talep etmiştir. 30. Hükümet, bu tutarın çok fazla olduğunu belirtmiş ve bu türden bir tazminat verilmesinin haksız kazanca yol açacağını ileri sürmüştür. 31. Başvuran Halit Güdenoğlu, AĐHM tarafından belirlenen süre içinde adil tazmin talebinde bulunamamıştır. Buna göre AĐHM, bu başlık altında herhangi bir karar vermeye gerek olmadığı görüşündedir. 32. AĐHM, diğer tüm başvuranların, yalnızca ihlal tespiti ile yeterli düzeyde tazmin edilemeyecek bir gerilim ve hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünmektedir. Davaya özgü olay ve koşulları ve tespiti yapılan ihlal türünü dikkate alan AĐHM, başvuranların her birine 1,800 EUR manevi tazminat ödenmesine karar verir. B. Masraf ve giderler 33. Başvuranlar ayrıca, yerel mahkemeler ve AĐHM nezdinde tahakkuk eden masraf ve giderler karşılığı olarak 16,000 EUR talep etmiştir. Bu bağlamda, başvuruları ile ilgili olarak yasal temsilcileri ile geçirdikleri zamanı gösteren belgeleri ve aynı zamanda masraf ve harcamalara ilişkin tabloları ibraz etmişlerdir. 34. Hükümet bu talebe itiraz etmiştir. 35. AĐHM, Halit Güdenoğlu nun bu başlık altındaki talebini, AĐHM tarafından belirlenen süre içinde adil tazmin talebinde bulunmadığı için reddetmektedir.

9 36. Diğer başvuranlarla ilgili olarak AĐHM, kendi içtihatlarına göre, bir başvuranın masraf ve giderleri geri almaya hak kazanabilmesi için, söz konusu masraf ve giderlerin fiilen gerçekleşmiş, gerekli olduğu için yapılmış ve miktar olarak makul olması gerektiğini yinelemektedir. Mevcut davada AĐHM, kendisine ibraz edilmiş olan belgeler ve yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde, AĐHM nezdindeki masrafların karşılığı olarak, başvuran Sibel Bulut a (başvuru no /09) 1,000 EUR (bin Euro) ve kalan başvuranlara (başvuru no /09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) müştereken 1,000 EUR (bin Euro) ödenmesinin makul olduğuna karar vermiştir. C. Gecikme faizi 37. AĐHM, gecikme faizi oranı olarak Avrupa Merkez Bankası tarafından marjinal kredilere uygulanan faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun olduğuna karar verir. BU GEREKÇELERLE MAHKEME OY BĐRLĐĞĐYLE 1. Başvuruların birleştirilmesine karar verir, 2. Başvuruların kabul edilebilir olduğunu beyan eder, 3. Sözleşme nin 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verir, 4. Sözleşme nin 6, 7 ve 13. maddeleri ve 1. Protokol ün 1. maddesi uyarınca yapılan başvuruların ayrıca incelenmesine gerek olmadığına karar verir, 5. (a) Davalı Hükümet in başvuranlara, Sözleşmenin 44. maddesinin 2. paragrafı uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde; ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek üzere aşağıda belirtilen tutarları ödemesine, (i) Başvuran Ziya Çiçekçi ye maddi tazminat olarak 1,000 EUR (bin Euro); (ii) Başvuran Cesur Yılmaz a maddi tazminat olarak 1,500 EUR (bin beş yüz Euro); (iii) aşağıda belirtilen başvuranların her birine, manevi tazminat olarak 1,800 EUR (bin sekiz yüz Euro) ve vergi olarak ödenmesi gereken her türlü tutar:

10 (iv) (v) - Sibel Bulut - Cesur Yılmaz - Ziya Çiçekçi - Ayhan Bilgen - Filiz Koçali Masraf ve giderlerin karşılığı olarak, başvuran Sibel Bulut a (başvuru no /09) 1,000 EUR (bin Euro) ve kalan başvuranlara (başvuru no /09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) müştereken 1,000 EUR (bin Euro) ve vergi olarak ödenmesi gereken her türlü tutarı ödemesine ve yukarıda bahsi geçen üç aylık sürenin bittiği tarihten itibaren, ödeme gününe kadar, gecikme süresi boyunca, yukarıda belirtilen miktara Avrupa Merkez Bankası tarafından marjinal kredilere uygulanan faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranda basit faiz işletileceğine karar verir. 6. Başvuranların adil tazmine ilişkin diğer taleplerini reddeder. Đşbu karar Đngilizce dilinde tanzim edilmiş ve AĐHM Đçtüzüğünün 77. maddesinin 2. ve 3. paragrafları uyarınca 29 Ocak 2013 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Stanley Smith Yazı Đşleri Müdürü Guido Raimondi Başkan *Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından Türkçe' ye çevrilmiş olup, gayrı resmi tercümedir.

11 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /08 27/08/2008 HALİT GÜDENOĞLU 23/08/ /09 14/04/2009 SİBEL BULUT 01/04/ /09 03/07/2009 CESUR YILMAZ Temsilcisi O. Aslan, B. Aşçı, T. Tahay, E. Timtik ve B. Timtik Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş Ö. Gümüştaş Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım Ö. Kılıç Özgür Mezopotamya Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi 30/03/2008 ( 12. Ağır 2008/309) 3/10/2008 ( 14. Ağır 2008/604) 11/04/2009 ( 13. Ağır 2009/700) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi 3/04/2008 ( 12. Ağır 2008/321) 14/10/2008 ( 14. Ağır 2008/624) 6/05/2009 ( 13. Ağır 2009/425)

12 No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /09 03/07/2009 ZİYA ÇİÇEKÇİ 10/05/1974 FİLİZ KOÇALİ 23/01/1958 İSTANBUL AYHAN BİLGEN 28/01/1971 Ankara /09 10/07/2009 CESUR YILMAZ /09 10/07/2009 CESUR YILMAZ /09 06/08/2009 CESUR YILMAZ Temsilcisi Ö. Kılıç Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Günlük (günlük gazete) Durdurulma süresi: gazetenin basım ve dağıtımı, her biri bir ay süreyle olmak üzere, iki ayrı seferde durdurulmuştur Ö. Kılıç Siyasi Alternatif Ö. Kılıç Özgür Görüş Ö. Kılıç Özgür Mezopotamya Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi 8/06/2009 ( 12. Ağır 2009/701 ve 2009/711 1 ) 6/06/2009 ( 11. Ağır 2009/928) 30/05/2009 ( 10. Ağır 2009/485) 23/05/2009 ( 14. Ağır 2009/639) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi 12/06/2009 ( 12. Ağır 2009/592 ve 2009/591) 17/06/2009 ( 11. Ağır 2009/582) 17/06/2009 ( 10. Ağır 2009/537) 1/06/2009 ( 14. Ağır 2009/676) 1 8 Haziran 2009 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi Günlük gazetesinin basım ve dağıtımının durdurulması hakkında, her biri bir ay süreyle olmak üzere iki karar almıştır: 2009/701 sayılı karar, Günlük ün 1 Haziran 2009 tarihli sayısı ve 2009/711 sayılı karar ise, 2 Haziran 2009 tarihli sayısı hakkındadır.

13 No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /09 24/07/2009 CESUR YILMAZ /09 31/07/2009 CESUR YILMAZ /09 23/08/2009 CESUR YILMAZ /09 30/09/2009 ZİYA ÇİÇEKÇİ 10/05/1974 FİLİZ KOÇALİ 23/01/1958 İSTANBUL Temsilcisi Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Ö. Kılıç Özgür Görüş Durdurulma süresi: on beş gün Ö. Kılıç Süreç Durdurulma süresi: on beş gün Ö. Kılıç Rojev (günlük Kürtçe gazete) Ö. Kılıç Günlük (günlük gazete) Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi 9/05/2009 ( 11. Ağır 2009/676) 13/06/2009 ( 12. Ağır 2009/609) 27/04/2009 ( 12. Ağır 2009/427) 22/08/2009 ( 13. Ağır 2009/824) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi 20/05/2009 ( 11. Ağır 2009/467) 31/06/2009 ( 12. Ağır 2009/650) Karar yoktur 4/09/2009 ( 13. Ağır 2009/837) AYHAN BİLGEN 28/01/1971 Ankara

14 No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /10 24/12/2009 CESUR YILMAZ Temsilcisi Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Ö. Kılıç Özgür Görüş Siyasi Alternatif Özgür Mezopotamya (haftalık gazeteler) Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi - Özgür Görüş 17/10/2009 ( 13. Ağır 2009/1927) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi - Özgür Görüş 12/11/2009 ( 13. Ağır 2009/1019) - Siyasi Alternatif 24/10/2009 ( 10. Ağır 2009/941) - Siyasi Alternatif 2/11/2009 ( 10. Ağır 2009/956) - Özgür Mezopotamya 21/11/2009 ( 12. Ağır 2009/1024) - Özgür Mezopotamya 16/12/2009 ( 12. Ağır 2009/1101) - Özgür Görüş 3/12/2009 ( 10. Ağır - Özgür Görüş 9/12/2009 ( 10. Ağır

15 /10 17/12/2009 ZİYA ÇİÇEKÇİ 10/05/1974 Ö. Kılıç Demokratik Açılım (günlük gazete) 2009/1040) 2009/1065) 22/09/2009 1/10/2009 ( 14. Ağır ( 14. Ağır 2009/1077) 2009/1114)