ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE"

Transkript

1 ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No /08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) KARAR STRASBOURG 29 Ocak 2013 Đşbu karar AĐHS nin maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

2 Güdenoğlu ve Diğerleri v. Türkiye davasında, 8 Ocak 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danuté Jociené, Peer Lorenzen, Dragoljub Popoviç, Andras Sajo, Işıl Karakaş, Hellen Keller, ve Daire yazı işleri müdürü Stanley Naismith in katılımıyla oluşturulan Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (Đkinci Dairesi), yapılan gizli müzakereler sonrasında aşağıdaki kararı vermiştir: USUL 1. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan on üç dava (42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10 no lu), ekte isimleri belirtilen altı Türk vatandaşının ( başvuranlar ) Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi ne ( AĐHM ) Đnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin Sözleşme nin ( Sözleşme ) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudan ibarettir. 2. Başvuranlar, Đstanbul da görev yapan avukatlar O. Aslan, B. Aşçı, T. Tanay, E. Timtik, B. Timtik, Ö. Gümüştaş ve Ö. Kılıç tarafından temsil edilmektedir. Türk Hükümeti ( Hükümet ) ise kendi görevlisi tarafından temsil edilmektedir. 3. Başvuru, 10 Mayıs 2010 tarihinde Hükümet e tebliğ edilmiştir. Ayrıca, aynı zamanda başvurunun kabul edilebilirliği ve esasına ilişkin hüküm verilmesine karar verilmiştir (29. maddenin 1. paragrafı) Nisan, 3, 8 ve 30 Temmuz, 6 ve 28 Ağustos, 25 Eylül, 17 Aralık 2009 tarihlerinde başvuranların temsilcileri, AĐHM Đç Tüzüğünün 40. maddesi uyarınca başvuruların yapıldığının davalı Hükümet e tebliğ edilmesini ve 41. madde

3 uyarınca davalara öncelik verilmesini talep etmiştir. Ancak, 42599/08 no. lu başvuru ile ilgili olarak bu yönde bir talepte bulunulmamıştır Şubat 2010 tarihinde Đkinci Daire Başkanı, AĐHM Đç Tüzüğünün 41. Maddesi uyarınca 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10 no lu başvurulara öncelik verilmesi gerektiğine karar vermiştir. OLAY VE OLGULAR I. DAVANIN KOŞULLARI 6. Đlişikteki ekte isimleri belirtilen başvuranlar, Türk vatandaşıdır. Sırasıyla 1958, 1971, 1974, 1983, 1986 ve 1987 doğumlu olup, Đstanbul ve Ankara da ikamet etmektedirler. Kendileri, altı adet haftalık ve üç adet günlük gazetenin sahibi, yöneticileri, yazı işleri müdürleri ve editörleridir: Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş, Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım, Özgür Mezopotamya, Günlük, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç, Rojev ve Demokratik Açılım. A. Gazeteler aleyhine açılan davalar Mart 2008 ve 3 Aralık 2009 tarihleri arasında çeşitli tarihlerde Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, yukarıda belirtilen dokuz gazetenin, Terörle Mücadele Kanununun 6 (5) sayılı maddesi uyarınca (3713 sayılı Kanun), gazetelerin çeşitli yasadışı örgütler lehine propaganda yaptıkları yazılar yayınladıkları gerekçesiyle, on beş günden bir aya kadar değişen sürelerle basım ve dağıtımlarının durdurulması kararı vermiştir. Đlgili sayıların tüm nüshalarına el konulmuştur. Başvuranlar durdurma kararlarına itiraz etmiş ancak bu itirazları, Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Başvuranlar ya da temsilcilerinin, Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen davaların herhangi birine katılmalarına izin verilmemiştir. Söz konusu davalara ilişkin ayrıntılar ekteki tablolarda mevcuttur. B. Başvuranlar aleyhine açılan davalar 8. Günlük gazetesinin yazı işleri müdürleri olan başvuranlardan Ayhan Bilgen aleyhine yürütülen soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, Filiz Koçali ise yapılan yargılama neticesinde beraat etmiştir.

4 9. Özgür Mezopotamya, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç ve Rojev (Kürtçe) gazetelerinin sahibi ve yazı işleri müdürü olan başvuran Cesur Yılmaz, 27 Nisan 2009, 21 Mayıs 2009, 10 Haziran 2009 (iki iddianame) ve 18 Haziran 2009 tarihlerinde olmak üzere, 3713 sayılı Kanunun 6 (2). ve 7 (2). maddeleri ve ayrıca Ceza Kanununun 215.ve 218. maddeleri uyarınca, yasadışı örgüt lehine propaganda yaptığı ve adı geçen gazetede yayınlanan çeşitli yazılarda söz konusu örgüt ve üyelerinin işledikleri suçları övdüğü için hakkında beş defa kamu davası açılmıştır. Dava dosyasında yer alan sınırlı bilgilere göre, başvuran Ziya Çiçekçi hakkında da benzer şekilde soruşturma işlemleri yürütülmüştür. Yukarıda adı geçen başvuranlar aleyhine yürütülen ceza yargılamasının halen devam ettiği görülmektedir. II. ĐLGĐLĐ ĐÇ HUKUK KURALLARI 10. Đlgili iç hukuk kuralları ve uygulamalarına ilişkin açıklamalar, Ürper ve Diğerleri v. Türkiye davasında yer almaktadır (14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07, 12-14, 20 Ekim 2009). 11. Yargı Reformu Stratejisi Eylem Planı kapsamında 5 Temmuz 2012 tarihinde, Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla Đşlenen Suçlara Đlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun (6352 sayılı Kanun) yürürlüğe girmiştir sayılı Kanunun 105 (2) maddesi ile, Terörle Mücadele Kanununun 6 (5) maddesi yürürlükten kaldırılmıştır (3713 sayılı Kanun). HUKUKĐ DEĞERLENDĐRME 12. Başvuru konularının benzer olmasını göz önüne alan AĐHM, başvurulan birleştirilmesine karar vermiştir. I. KABUL EDĐLEBĐLĐRLĐK HAKKINDA 13. Hükümet, haklarında ceza yargılaması başlatılmış olan Günlük gazetesi yazı işleri müdürleri olan başvuranlar Ayhan Bilgen ve Filiz Koçali nin mağdur statülerine itiraz etmiştir. Bu çerçevede, Ayhan Bilgen aleyhine yürütülen ceza soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı ve Filiz Koçali aleyhine ise beraat kararı verilmiş olduğunu ileri sürmüştür.

5 14. Başvuranlar, gazetelerinin basım ve dağıtımlarının durdurulmasından etkilenmiş olduklarını iddia etmiştir. 15. AĐHM, Hükümet tarafından daha önceki davalarda yapılan benzeri itirazları incelediğini ve reddetdiğini belirtmiştir (bkz., Tanrıkulu, Çetin, Kaya ve Diğerleri v. Türkiye (dec.), no /98, 40153/98 ve 40160/98, 6 Kasım 2001; Yıldız ve Diğerleri (dec.), no /00, 26 Nisan 2005 ve Ürper ve Diğerleri, yukarıda atıfta bulunulan, 18). AĐHM, önceki içtihatlarından uzaklaşmasını gerektirecek mevcut davaya özel bir husus olmadığına karar verir. Dolayısıyla, Hükümet in itirazını reddetmiştir. 16. AĐHM başvuruların, Sözleşme nin 35. maddesinin 3. paragrafı anlamında dayanaktan yoksun olmadığını açıkça kaydetmektedir. AĐHM ayrıca hiçbir kabul edilemezlik gerekçesi bulunmadığını tespit etmektedir. Dolayısıyla şikayet kabul edilebilir olarak beyan edilmelidir. II. ESAS HAKKINDA A. Sözleşme nin 10. Maddesinin ihlal edildiği iddiası hakkında 17. Başvuranlar, Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş, Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım, Özgür Mezopotamya, Günlük, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç, Rojev ve Demokratik Açılım gazetelerinin basım ve dağıtımının, 3713 sayılı Kanunun 6(5). maddesi uyarınca durdurulmasının, Sözleşme nin 10. maddesi anlamında ifade özgürlüğüne haksız müdahale anlamına geldiğini iddia etmişlerdir. Başvuranlar genel olarak gazetelerin basımına bu kadar uzun süreyle getirilen bir yasağın, yerel mahkemelerce karar verildiği zaman gelecekteki içeriklerinin ne olacağı bilinmediğinden sansür uygulamasına dönüştüğünü özellikle iddia etmişlerdir. 18. Hükümet, yerel mahkemelerin verdikleri kararların, ulusal güvenliğin korunması, toprak bütünlüğü ve kamu güvenliği dahil birçok meşru amaca dayandığını ileri sürmüştür. Ayrıca, söz konusu yazıların içerikleri göz önüne alındığında, alınan tedbirlerin hizmet edilen meşru amaçlarla orantılı ve demokratik bir toplum için gerekli olduğunu ileri sürmüştür. 19. AĐHM, Ürper ve Diğerleri (yukarıda atıfta bulunulan, 24-45) davasında da benzer bir başvuruyu incelemiş ve Sözleşme nin 10. maddesinin ihlalini tespit

6 etmiş olduğunu ve söz konusu davada özellikle 3713 sayılı Kanunun 6(5). maddesine dayanarak süreli bir yayının tamamının gelecekteki baskılarını yasaklamanın, demokratik bir toplumda alınması gerekli bir tedbirin ötesinde ve hatta uygulamanın sansüre dönüştüğü kararını verdiğini ifade etmiştir. AĐHM, önceki içtihatlarından uzaklaşmasını gerektirecek mevcut davaya özel bir husus olmadığına karar vermiştir. 20. Dolayısıyla Sözleşme nin 10. maddesi ihlal edilmiştir. B. Sözleşme nin 6, 7 ve 13. maddelerinin ve Sözleşme nin 1. Protokol ünün 1. maddesinin ihlal edildiği iddiası hakkında 21. Başvuranlar, Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen davalara katılamadıkları ve mahkemenin kendi savunmalarını almadan yukarıda adı geçen gazetelerin basım ve dağıtımını durdurma kararı aldığı için, Sözleşme nin 6. maddesinin 1. ve 3. paragrafları anlamında şikayetçi olmuşlardır. Ayrıca, sözleşmenin 13. maddesi bağlamında durdurma kararlarına yaptıkları itirazların duruşma yapılmadan reddedildiğini ve yerel mahkeme kararlarının hukuka uygunluğuna itiraz edecekleri etkili bir yargı yolu olmadığını ileri sürmüşlerdir. Başvuranlar, yerel mahkemelerin sorumlu oldukları gazetelerde haber bültenlerinin ve yazıların yayımlanması ile suç işlemiş olduklarına karar verilmesi nedeniyle, yukarıda bahsi geçen bu kararların masumiyet karinesini ihlal etmesi itibariyle Sözleşme nin 6. maddesinin 2. paragrafı anlamında şikayette bulunmuşlardır. Başvuranlar ayrıca, Sözleşme nin 7. maddesi anlamında gazetelerin basım ve dağıtımının durdurulması kararlarının yasal dayanaktan yoksun bir cezaya dönüştüğünü ileri sürmüşlerdir. Son olarak, Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş, Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım, Özgür Mezopotamya, Günlük, Siyasi Alternatif, Özgür Görüş, Süreç, Rojev ve Demokratik Açılım gazetelerinin basımlarının durdurulması kararının, 1. Protokol ün 1. maddesi anlamında mülkiyet haklarına haksız müdahale teşkil ettiği yönünde şikâyetçi olmuşlardır. 22. Hükümet bu iddialara itiraz etmiştir. 23. AĐHM davaların olay ve koşulları ve Sözleşme nin 10. maddesinin ihlal edildiği tespitini (yukarıdaki paragraflara bakınız) göz önüne alarak AĐHM, mevcut başvurularla ortaya konulan ana hukuki problemi incelediği kanaatindedir.

7 Dolayısıyla, diğer başvurular hakkında ayrı bir karar verilmesine gerek olmadığı görüşündedir (bkz., gerekli değişikliğin yapılması şartıyla, Demirel ve Diğerleri v. Türkiye, no /01, 27, 24 Temmuz 2007; Demirel ve Ateş v. Türkiye (no.3), no /03, 38, 9 Aralık 2008; Ürper ve Diğerleri, yukarıda atıfta bulunulan, 49; Turgay ve Diğerleri v. Türkiye, 27, 15 Haziran 2010; Ölmez ve Turgay v. Türkiye, 20, 5 Ekim 2010). III. SÖZLEŞME NĐN 41. MADDESĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA A. Tazminat 1. Maddi tazminat hakkında 24. Başvuranlar, durdurma kararları sonucunda gazetelerin uğradığı ticari zarar karşılığı maddi tazminat olarak 221,000 Euro (EUR) talep etmiştir. 25. Hükümet, Incal v. Türkiye (9 Haziran 1998, 82, Karar ve Hükümlerin Derlemesi 1998-IV) davasında verilen karara atıfta bulunarak, başvuranların, maddi tazminat taleplerine dayanak teşkil edecek belgeleri ibraz edemediklerini ileri sürmüştür. 26. Tazminat taleplerine dayanak olarak başvuran Cesur Yılmaz, 12,654 Türk Lirası (TL) tutarındaki Süreç ve Özgür Görüş gazetelerinin basım faturalarını ve Günlük gazetesinin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ziya Çiçekçi ise, 80,305 TL. tutarındaki makbuzları ibraz etmiştir. 27. AĐHM, başvuranlar tarafından ibraz edilen fatura nüshalarının, Süreç, Özgür Görüş ve Günlük gazetelerinin belli başlı gelir ve giderlerini gösterdiğini kabul etmekle birlikte, bu belgelerin gazetelerin uğradığı zararın tam tutarını belirlemek konusunda yeterli olmadığı görüşündedir. Mevcut davalardaki gazetelerin de, ticari faaliyette bulunan işletmeler gibi, başvuranlar tarafından belgelendirilemeyen başka gelir ve giderlerinin olması gerekmektedir. Dolayısıyla AĐHM, başvuranlar tarafından ibraz edilen belgeler esasında, uğranılan maddi zararın tam tutarını tespit edememiştir (bkz., Ürper ve Diğerleri v. Türkiye, yukarıda atıfta bulunulan, 57). 28. Ancak AĐHM, 15 günden bir aya kadar değişen sürelerle gazete basımının durdurulması kararı hakkında yapılan ihlal tespiti sonucunda, belirli bir maddi zararın olduğunu kabul etmektedir (bkz., gerekli değişikliğin yapılması

8 şartıyla, Özgür Gündem v. Türkiye, no /93, 80, AĐHM 2000-III; Ürper ve Diğerleri, yukarıda atıfta bulunulan, 57-58; Ölmez ve Turgay, yukarıda atıfta bulunulan, 25). Davaya özgü olay ve olguları dikkate alan ve dava dosyasında yer alan bilgilere göre kendi maliyet tahminini yapan AĐHM, maddi tazminat olarak Ziya Çiçekçi ve Cesur Yılmaz a sırasıyla, 1,000 EUR ve 1,500 EUR ödenmesine karar verir. Diğer taraftan, tazminat taleplerine dayanak teşkil edecek herhangi bir belge ibraz etmediklerinden, diğer başvuranlar tarafından yapılan maddi tazminat taleplerini reddeder. 2. Manevi tazminat hakkında 29. Başvuranlar, manevi tazminat toplam 45,000 EUR talep etmiştir. 30. Hükümet, bu tutarın çok fazla olduğunu belirtmiş ve bu türden bir tazminat verilmesinin haksız kazanca yol açacağını ileri sürmüştür. 31. Başvuran Halit Güdenoğlu, AĐHM tarafından belirlenen süre içinde adil tazmin talebinde bulunamamıştır. Buna göre AĐHM, bu başlık altında herhangi bir karar vermeye gerek olmadığı görüşündedir. 32. AĐHM, diğer tüm başvuranların, yalnızca ihlal tespiti ile yeterli düzeyde tazmin edilemeyecek bir gerilim ve hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünmektedir. Davaya özgü olay ve koşulları ve tespiti yapılan ihlal türünü dikkate alan AĐHM, başvuranların her birine 1,800 EUR manevi tazminat ödenmesine karar verir. B. Masraf ve giderler 33. Başvuranlar ayrıca, yerel mahkemeler ve AĐHM nezdinde tahakkuk eden masraf ve giderler karşılığı olarak 16,000 EUR talep etmiştir. Bu bağlamda, başvuruları ile ilgili olarak yasal temsilcileri ile geçirdikleri zamanı gösteren belgeleri ve aynı zamanda masraf ve harcamalara ilişkin tabloları ibraz etmişlerdir. 34. Hükümet bu talebe itiraz etmiştir. 35. AĐHM, Halit Güdenoğlu nun bu başlık altındaki talebini, AĐHM tarafından belirlenen süre içinde adil tazmin talebinde bulunmadığı için reddetmektedir.

9 36. Diğer başvuranlarla ilgili olarak AĐHM, kendi içtihatlarına göre, bir başvuranın masraf ve giderleri geri almaya hak kazanabilmesi için, söz konusu masraf ve giderlerin fiilen gerçekleşmiş, gerekli olduğu için yapılmış ve miktar olarak makul olması gerektiğini yinelemektedir. Mevcut davada AĐHM, kendisine ibraz edilmiş olan belgeler ve yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde, AĐHM nezdindeki masrafların karşılığı olarak, başvuran Sibel Bulut a (başvuru no /09) 1,000 EUR (bin Euro) ve kalan başvuranlara (başvuru no /09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) müştereken 1,000 EUR (bin Euro) ödenmesinin makul olduğuna karar vermiştir. C. Gecikme faizi 37. AĐHM, gecikme faizi oranı olarak Avrupa Merkez Bankası tarafından marjinal kredilere uygulanan faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun olduğuna karar verir. BU GEREKÇELERLE MAHKEME OY BĐRLĐĞĐYLE 1. Başvuruların birleştirilmesine karar verir, 2. Başvuruların kabul edilebilir olduğunu beyan eder, 3. Sözleşme nin 10. maddesinin ihlal edildiğine karar verir, 4. Sözleşme nin 6, 7 ve 13. maddeleri ve 1. Protokol ün 1. maddesi uyarınca yapılan başvuruların ayrıca incelenmesine gerek olmadığına karar verir, 5. (a) Davalı Hükümet in başvuranlara, Sözleşmenin 44. maddesinin 2. paragrafı uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde; ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek üzere aşağıda belirtilen tutarları ödemesine, (i) Başvuran Ziya Çiçekçi ye maddi tazminat olarak 1,000 EUR (bin Euro); (ii) Başvuran Cesur Yılmaz a maddi tazminat olarak 1,500 EUR (bin beş yüz Euro); (iii) aşağıda belirtilen başvuranların her birine, manevi tazminat olarak 1,800 EUR (bin sekiz yüz Euro) ve vergi olarak ödenmesi gereken her türlü tutar:

10 (iv) (v) - Sibel Bulut - Cesur Yılmaz - Ziya Çiçekçi - Ayhan Bilgen - Filiz Koçali Masraf ve giderlerin karşılığı olarak, başvuran Sibel Bulut a (başvuru no /09) 1,000 EUR (bin Euro) ve kalan başvuranlara (başvuru no /09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) müştereken 1,000 EUR (bin Euro) ve vergi olarak ödenmesi gereken her türlü tutarı ödemesine ve yukarıda bahsi geçen üç aylık sürenin bittiği tarihten itibaren, ödeme gününe kadar, gecikme süresi boyunca, yukarıda belirtilen miktara Avrupa Merkez Bankası tarafından marjinal kredilere uygulanan faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranda basit faiz işletileceğine karar verir. 6. Başvuranların adil tazmine ilişkin diğer taleplerini reddeder. Đşbu karar Đngilizce dilinde tanzim edilmiş ve AĐHM Đçtüzüğünün 77. maddesinin 2. ve 3. paragrafları uyarınca 29 Ocak 2013 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Stanley Smith Yazı Đşleri Müdürü Guido Raimondi Başkan *Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından Türkçe' ye çevrilmiş olup, gayrı resmi tercümedir.

11 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /08 27/08/2008 HALİT GÜDENOĞLU 23/08/ /09 14/04/2009 SİBEL BULUT 01/04/ /09 03/07/2009 CESUR YILMAZ Temsilcisi O. Aslan, B. Aşçı, T. Tahay, E. Timtik ve B. Timtik Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş Ö. Gümüştaş Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atılım Ö. Kılıç Özgür Mezopotamya Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi 30/03/2008 ( 12. Ağır 2008/309) 3/10/2008 ( 14. Ağır 2008/604) 11/04/2009 ( 13. Ağır 2009/700) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi 3/04/2008 ( 12. Ağır 2008/321) 14/10/2008 ( 14. Ağır 2008/624) 6/05/2009 ( 13. Ağır 2009/425)

12 No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /09 03/07/2009 ZİYA ÇİÇEKÇİ 10/05/1974 FİLİZ KOÇALİ 23/01/1958 İSTANBUL AYHAN BİLGEN 28/01/1971 Ankara /09 10/07/2009 CESUR YILMAZ /09 10/07/2009 CESUR YILMAZ /09 06/08/2009 CESUR YILMAZ Temsilcisi Ö. Kılıç Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Günlük (günlük gazete) Durdurulma süresi: gazetenin basım ve dağıtımı, her biri bir ay süreyle olmak üzere, iki ayrı seferde durdurulmuştur Ö. Kılıç Siyasi Alternatif Ö. Kılıç Özgür Görüş Ö. Kılıç Özgür Mezopotamya Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi 8/06/2009 ( 12. Ağır 2009/701 ve 2009/711 1 ) 6/06/2009 ( 11. Ağır 2009/928) 30/05/2009 ( 10. Ağır 2009/485) 23/05/2009 ( 14. Ağır 2009/639) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi 12/06/2009 ( 12. Ağır 2009/592 ve 2009/591) 17/06/2009 ( 11. Ağır 2009/582) 17/06/2009 ( 10. Ağır 2009/537) 1/06/2009 ( 14. Ağır 2009/676) 1 8 Haziran 2009 tarihinde Ağır Ceza Mahkemesi Günlük gazetesinin basım ve dağıtımının durdurulması hakkında, her biri bir ay süreyle olmak üzere iki karar almıştır: 2009/701 sayılı karar, Günlük ün 1 Haziran 2009 tarihli sayısı ve 2009/711 sayılı karar ise, 2 Haziran 2009 tarihli sayısı hakkındadır.

13 No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /09 24/07/2009 CESUR YILMAZ /09 31/07/2009 CESUR YILMAZ /09 23/08/2009 CESUR YILMAZ /09 30/09/2009 ZİYA ÇİÇEKÇİ 10/05/1974 FİLİZ KOÇALİ 23/01/1958 İSTANBUL Temsilcisi Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Ö. Kılıç Özgür Görüş Durdurulma süresi: on beş gün Ö. Kılıç Süreç Durdurulma süresi: on beş gün Ö. Kılıç Rojev (günlük Kürtçe gazete) Ö. Kılıç Günlük (günlük gazete) Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi 9/05/2009 ( 11. Ağır 2009/676) 13/06/2009 ( 12. Ağır 2009/609) 27/04/2009 ( 12. Ağır 2009/427) 22/08/2009 ( 13. Ağır 2009/824) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi 20/05/2009 ( 11. Ağır 2009/467) 31/06/2009 ( 12. Ağır 2009/650) Karar yoktur 4/09/2009 ( 13. Ağır 2009/837) AYHAN BİLGEN 28/01/1971 Ankara

14 No. Başvuru No. Başvuru Tarihi Başvuranın adı, doğum tarihi, ikamet yeri /10 24/12/2009 CESUR YILMAZ Temsilcisi Gazetenin adı ve basım ve dağıtımının durdurulma süresi Ö. Kılıç Özgür Görüş Siyasi Alternatif Özgür Mezopotamya (haftalık gazeteler) Basım ve dağıtımın durdurulma tarihi - Özgür Görüş 17/10/2009 ( 13. Ağır 2009/1927) Başvuranların durdurma kararına itirazlarının red tarihi - Özgür Görüş 12/11/2009 ( 13. Ağır 2009/1019) - Siyasi Alternatif 24/10/2009 ( 10. Ağır 2009/941) - Siyasi Alternatif 2/11/2009 ( 10. Ağır 2009/956) - Özgür Mezopotamya 21/11/2009 ( 12. Ağır 2009/1024) - Özgür Mezopotamya 16/12/2009 ( 12. Ağır 2009/1101) - Özgür Görüş 3/12/2009 ( 10. Ağır - Özgür Görüş 9/12/2009 ( 10. Ağır

15 /10 17/12/2009 ZİYA ÇİÇEKÇİ 10/05/1974 Ö. Kılıç Demokratik Açılım (günlük gazete) 2009/1040) 2009/1065) 22/09/2009 1/10/2009 ( 14. Ağır ( 14. Ağır 2009/1077) 2009/1114)

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 4062/07) KARAR STRASBOURG. 28 Ağustos 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 4062/07) KARAR STRASBOURG. 28 Ağustos 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE FAZLI DĐRĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 4062/07) KARAR STRASBOURG 28 Ağustos 2012 Đşbu karar AĐHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 5) (Başvuru No. 4327/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 7) (Başvuru No. 10752/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM BELEK ve ÖZKURT / TÜRKİYE DAVASI (No. 6) (Başvuru No. 4375/09) KARAR STRAZBURG 17 Haziran 2014 İşbu karar, Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. ATHARY v. TÜRKĐYE. (Başvuru No. 50372/09) KARAR STRASBOURG. 11 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. ATHARY v. TÜRKĐYE. (Başvuru No. 50372/09) KARAR STRASBOURG. 11 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE ATHARY v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 50372/09) KARAR STRASBOURG 11 Aralık 2012 Đşbu karar AĐHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 36797/10 Süleyman Dinç v. Türkiye 19 Şubat 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danute Jociene, Peer

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE Başvuru no: 32697/10 Mehmet EZER v. TÜRKĐYE 14 Mayıs 2013 14 Mayıs 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danute Jociene, Dragoljub Popovic, Andras Sajo, Işıl Karakaş, Nebojsa Vucinic,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 1047/07 Mehmet Mevlüt ASLAN / Türkiye Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE EDĐP USLU -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:43/02) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ

CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE EDĐP USLU -TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no:43/02) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE EDĐP USLU -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:43/02) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 20 Mayıs 2008 Đşbu karar AĐHS nin 44 2 maddesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG. 4 Kasım 2008 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZÖHRE AKYOL/TÜRKİYE (Başvuru no. 28668/03) KARAR STRAZBURG 4 Kasım 2008 Sözkonusu karar AİHS nin 44/2 maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Haziran 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE. (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG. 1 Ekim 2013

İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE. (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG. 1 Ekim 2013 İKİNCİ DAİRE BİL BELGİN İNŞAAT ŞTİ / TÜRKİYE (Başvuru no. 29825/03) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) KARAR STRAZBURG - 30 Kasım 2004 Bu karar Sözleşme'nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE S.S. BALIKLIÇEŞME BELDESİ TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE S.S. BALIKLIÇEŞME BELDESİ TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE S.S. BALIKLIÇEŞME BELDESİ TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 3573/05, 3617/05, 9667/05,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÜRPER VE DİĞERLERİ TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÜRPER VE DİĞERLERİ TÜRKİYE DAVASI COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÜRPER VE DİĞERLERİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Ocak 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR (Başvuru no.30384/08) Selim KARADAĞ VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE Selim KARADAĞ ve diğerleri/türkiye davasında; Başkan Guido Raimondi,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM ÖNER VE TÜRK / TÜRKİYE (Başvuru no. 51962/12) KARAR STRAZBURG 31 Mart 2015 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2005 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YILDIZ YILMAZ/TÜRKİYE (Başvuru no. 66689/01) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2005 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), şu kişilerden oluşmaktadır:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), şu kişilerden oluşmaktadır: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI /TÜRKİYE DAVASI (No. 2) (Başvuru no. 22426/10) KARAR STRASBOURG 17 Ocak 2012 Çeviren: İzmir Barosu İngilizce Çalışma Grubu [1] Bu karar Sözleşmeni/n

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ MÜRSEL EREN TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ MÜRSEL EREN TÜRKİYE DAVASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ MÜRSEL EREN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 60856/00) STRAZBURG 7 Şubat 2006 Hazırlayan: Yücel BULMUŞ * OLAYLAR Başvuran 1972 doğumludur ve Ankara da ikamet

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

A V R U P A K O N S Đ E Y

A V R U P A K O N S Đ E Y CONSEIL DE L EUROPE A V R U P A K O N S Đ E Y AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE MERAL -TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 33446/02) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 27 Kasım 2007 Đşbu karar AĐHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MENEMEN MİNİBÜSÇÜLER ODASI -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 44088/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 9 Aralık 2008 İşbu karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE NACARYAN VE DERYAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:19558/02 ve 27904/02 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE NACARYAN VE DERYAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:19558/02 ve 27904/02 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE NACARYAN VE DERYAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:19558/02 ve 27904/02 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ (adil tatmin) STRAZBURG 24

Detaylı

2 ÇAKIR AND OTHERS v. TURKEY JUDGMENT

2 ÇAKIR AND OTHERS v. TURKEY JUDGMENT ĐKĐNCĐ DAĐRE ÇAKIR VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no. 25747/09) KARAR STRAZBURG 4 Haziran 2013 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÇETKİN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 30068/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÇETKİN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 30068/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÇETKİN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 30068/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 41257/04 Sabahattin Engin AKKAYA ve Diğerleri / Türkiye ve 2 diğer başvuru (bk. ekli liste) Başkan Valeriu Griţco

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GÜMÜŞSOY/TÜRKİYE (Başvuru no. 51143/07) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2011

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GÜMÜŞSOY/TÜRKİYE (Başvuru no. 51143/07) KARAR STRAZBURG. 11 Ekim 2011 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜMÜŞSOY/TÜRKİYE (Başvuru no. 51143/07) KARAR STRAZBURG 11 Ekim 2011 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET ERKEK ve TÜRKĐYE davası KARAR STRASBOURG. 11 Haziran 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET ERKEK ve TÜRKĐYE davası KARAR STRASBOURG. 11 Haziran 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET ERKEK ve TÜRKĐYE davası (Başvuru n o 45070/05) KARAR STRASBOURG 11 Haziran 2013 Bu karar kesinleşmiştir. Ancak şekli düzeltmelere tabi olabilir. ARRÊT MEHMET ERKEK c. TURQUIE 1 Mehmet

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE MENGĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 13471/05 ve 38787/07) KARAR STRASBOURG 27 Kasım 2012 Đşbu karar AĐHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÖZGÜR RADYO-SES RADYO TELEVİZYON YAYIN YAPIM VE TANITIM A.Ş. - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11369/03)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÖZGÜR RADYO-SES RADYO TELEVİZYON YAYIN YAPIM VE TANITIM A.Ş. - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11369/03) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÖZGÜR RADYO-SES RADYO TELEVİZYON YAYIN YAPIM VE TANITIM A.Ş. - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 11369/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

Detaylı

6. 29 Şubat 2000 tarihli bir kararla Mahkeme, başvuru ile ilgili olarak kısmi kabuledilebilirlik kararı vermiştir.

6. 29 Şubat 2000 tarihli bir kararla Mahkeme, başvuru ile ilgili olarak kısmi kabuledilebilirlik kararı vermiştir. CONSEIL DE L'EUROPE Y.F. / TÜRKĐYE DAVASI AVRUPA KONSEYĐ İçtihat Metni Y.F. / TÜRKİYE DAVASI (24209/94) Strasbourg 22 Temmuz 2003 USULĐ ĐŞ LEMLER 1. Davanın nedeni, Türk vatandaşı olan Y.F'nin ("başvuran"),

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KABUL EDĐLEBĐLĐRLĐK HAKKINDA KARAR. Başvuru no: 43036/08 Eyüp GÜVENÇ ve diğerleri v. Türkiye

ĐKĐNCĐ DAĐRE KABUL EDĐLEBĐLĐRLĐK HAKKINDA KARAR. Başvuru no: 43036/08 Eyüp GÜVENÇ ve diğerleri v. Türkiye ĐKĐNCĐ DAĐRE KABUL EDĐLEBĐLĐRLĐK HAKKINDA KARAR Başvuru no: 43036/08 Eyüp GÜVENÇ ve diğerleri v. Türkiye 1 21 Mayıs 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Danute Jociene, Dragoljub Popovic, Andras

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 38676/08) KARAR STRASBOURG. 27 Kasım 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 38676/08) KARAR STRASBOURG. 27 Kasım 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE DĐSK ve KESK v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 38676/08) KARAR STRASBOURG 27 Kasım 2012 T.C. Adalet Bakanlığı, 2012. Bu gayrıresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM DÜRRÜ MAZHAR ÇEVİK VE ASUMAN MÜNİRE ÇEVİK DAĞDELEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No. 2705/05) KARAR (esas)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM DÜRRÜ MAZHAR ÇEVİK VE ASUMAN MÜNİRE ÇEVİK DAĞDELEN / TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru No. 2705/05) KARAR (esas) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM DÜRRÜ MAZHAR ÇEVİK VE ASUMAN MÜNİRE ÇEVİK DAĞDELEN / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No. 2705/05) KARAR (esas) STRAZBURG 14 Nisan 2015 İşbu karar, Sözleşme'nin 44 2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EMİNE ARAÇ - TÜRKİYE. (Başvuru no: 9907/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EMİNE ARAÇ - TÜRKİYE. (Başvuru no: 9907/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE EMİNE ARAÇ - TÜRKİYE (Başvuru no: 9907/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Eylül 2008 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KARAR STRAZBURG. 20 Ekim 2009 SON KARAR 20/01/2010

İKİNCİ DAİRE KARAR STRAZBURG. 20 Ekim 2009 SON KARAR 20/01/2010 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ÜRPER VE DİĞERLERİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 ve 54637/07) KARAR STRAZBURG 20

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE FÜSUN ERDOĞAN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 16234/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE FÜSUN ERDOĞAN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 16234/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE FÜSUN ERDOĞAN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 16234/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 30 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Cemile BOZOĞLU (AKARSU) ve Diğerleri Türkiye (Başvuru no. 787/03) Kabuledilebilirliğe İlişkin

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YUMUŞAK VE YILDIRIM - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15725/07)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YUMUŞAK VE YILDIRIM - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15725/07) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YUMUŞAK VE YILDIRIM - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 15725/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 22 Kasım 2011 1 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI AKSEKİ TÜRKİYE DAVASI Hazırlayan: Erol Karaaslan * I- GİRİŞ : 12-14 Şubat 2013 tarihinde Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 12 Şubat 2008 İşbu karar AİHS nin 44. maddesinin

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE LÜTFĐ DEMĐRCĐ VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 28809/05)

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE LÜTFĐ DEMĐRCĐ VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI. (Başvuru no: 28809/05) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE LÜTFĐ DEMĐRCĐ VE DĐĞERLERĐ - TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no: 28809/05) KARARIN ÖZET ÇEVĐRĐSĐ STRAZBURG 2 Mart 2010 Đşbu karar

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. (Başvuru no: 40988/06)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. (Başvuru no: 40988/06) 1 ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR EKSERT TURĐZM TAŞIMACILIK TEKSTĐL GIDA SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ./Türkiye ve diğer 7 başvuru (bkz. ekteki liste) ( no: 40988/06) 2 2 Temmuz 2013 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE GÜNSİLİ VE YAYIK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:20872/02 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE GÜNSİLİ VE YAYIK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:20872/02 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE GÜNSİLİ VE YAYIK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:20872/02 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 21 Şubat 2008 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ. Özgür Radyo-Ses Radyo Türkiye Davası

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ. Özgür Radyo-Ses Radyo Türkiye Davası AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ Özgür Radyo-Ses Radyo Türkiye Davası Hazırlayan: Muhammet KARACA * Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00,64184/00)

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. ABĐK v. TÜRKĐYE. (Başvuru no: 34783/07) KARAR STRAZBURG. 16 Temmuz 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. ABĐK v. TÜRKĐYE. (Başvuru no: 34783/07) KARAR STRAZBURG. 16 Temmuz 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE ABĐK v. TÜRKĐYE (Başvuru no: 34783/07) KARAR STRAZBURG 16 Temmuz 2013 Đşbu karar AĐHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. Şerif GECEKUŞU/TÜRKİYE (Başvuru no. 28870/05)

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. Şerif GECEKUŞU/TÜRKİYE (Başvuru no. 28870/05) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE Şerif GECEKUŞU/TÜRKİYE (Başvuru no. 28870/05) KABULEDİLEBİLİRLİĞE İLİŞKİN KARAR STRAZBURG 25 Mayıs 2010 OLAYLAR Başvuran, Şerif

Detaylı

(Başvuru no:60328/09) KARAR STRASBOURG. 3 Mayıs 2012

(Başvuru no:60328/09) KARAR STRASBOURG. 3 Mayıs 2012 ĐLKER ENSAR UYANIK v. TÜRKĐYE DAVASI (Başvuru no:60328/09) KARAR STRASBOURG 3 Mayıs 2012 Đşbu karar Sözleşme nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup sekli bazı değişikliklere

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ENERJİ YAPI-YOL SEN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:68959/01) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ENERJİ YAPI-YOL SEN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:68959/01) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ENERJİ YAPI-YOL SEN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:68959/01) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 21 Nisan 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru n o 66066/09) KARAR STRAZBURG. 9 Temmuz 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru n o 66066/09) KARAR STRAZBURG. 9 Temmuz 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE DĐNÇ VE ÇAKIR/TÜRKĐYE Davası (Başvuru n o 66066/09) KARAR STRAZBURG 9 Temmuz 2013 Đşbu karar AĐHS nin 44 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Karar

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Zülfikar TARAF- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:14292/04) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ 20 EKİM 2005 STRAZBURG OLAYLAR 1969 doğumlu başvuran Zülfikar

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Sabri Güneş v. Türkiye davasında, 8 Şubat ve 30 Mayıs 2012 tarihlerinde, Nicolas Bratza, Hâkimler. Josep Casadevall, Nina Vajiç, Dean Spielman,

Sabri Güneş v. Türkiye davasında, 8 Şubat ve 30 Mayıs 2012 tarihlerinde, Nicolas Bratza, Hâkimler. Josep Casadevall, Nina Vajiç, Dean Spielman, AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ BÜYÜK DAĐRE SABRĐ GÜNEŞ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 27396/06) KARAR STRASBOURG 29 Haziran 2012 Bu karar kesindir, ancak şekli düzeltmelere tabi olabilir. 1 / 19 Sabri Güneş v.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KOP -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12728/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KOP -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12728/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KOP -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 12728/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ATEŞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK A.Ş. v. TÜRKİYE. (Başvuru No. 33275/05) KARAR STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ATEŞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK A.Ş. v. TÜRKİYE. (Başvuru No. 33275/05) KARAR STRASBOURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ATEŞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK A.Ş. v. TÜRKİYE (Başvuru No. 33275/05) KARAR STRASBOURG 25 Eylül 2012 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı