Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine"

Transkript

1 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi, vazgeçemiyor. AKP nin bu inadýna karþýlýk olarak ilk ciddî uyarý, 12 Nisan 2006 tarihinde Harp Akademileri Konfe-ransýnda yaptýðý konuþma ile Cumhurbaþkanýmýz Ahmet Necdet SEZER den geldi. Cumhurbaþkanýmýz bu konuþmasýnda þöyle diyordu: Benzer biçimde, irticaî tehdit de bölücü terör gibi duyarlý olduðumuz bir konu olmaya devam etmektedir. Ýrticaî tehdit kaygý verici boyutlara ulaþmýþtýr. Türkiye nin en büyük güvencesi lâik düzendir. Ýrtica siyasete, eðitime ve Devlete sýzmaya çalýþmakta, Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik baþta, milliyetçilik ve lâiklik gibi, top-lumun büyük kesimince özümsenmiþ deðerlerin yýpratýlmasýna yönelik etkinlikleri sistemli bi-çimde uygulamaktadýr. AKP nin kanatlarý altýndaki kurumlar ve kiþiler Cumhurbaþkanýmýz ýn bu uyarýlarýný ciddiye almadýlar. Baþbakan Erdoðan, Cum-hurbaþkanýmýza ceva-ben: Siz dindar insanlarý siyasetten alýkoymak için bunlarý konu-þuyorsunuz, bu millet sizi affetmez. Bu ülkede dindar insanýn da siyaset yapma hakký vardýr. Kimse bize kalkýp da irtica dersi vermesin. Mürekkep yaladýk. Bize bunu anlatmasýnlar. Olmak ya da Olmamak Diyecek kadar kendini kaybetti. Mürtecileri de dindar insanlar olarak tanýmladý. AKP iktidarý, Baþbakan ýn bu meydan okumasýndan aldýðý cesaretle ülkeyi islâm devletine dönüþtürme çabalarýný arttýrarak sürdürmeye Benzer biçimde, irticaî tehdit de bölücü terör gibi duyarlý olduðumuz bir konu olmaya devam etmektedir. Ýrticaî tehdit kaygý verici boyutlara ulaþmýþtýr. Türkiye nin en büyük güvencesi lâik düzendir. Ýrtica siyasete, eðitime ve Devlete sýzmaya çalýþmakta, Cumhuriyetin temel niteliklerine yönelik baþta, milliyetçilik ve lâiklik gibi, toplumun büyük kesimince özümsenmiþ deðerlerin yýpratýlmasýna yönelik etkinlikleri sistemli biçimde uygulamaktadýr. Cumhurbaþkaný BÝR HARÝCÝYECÝ GÖZÜYLE METÝN MEKÝK (E.Büyükelçi) de-vam ediyor. Cumhurbaþkanýmýz, 1 Ekim 2006 günü TBMM nin 5.Yasama Yýlýnýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada da lâiklik ve irtica konularýnda þunlarý söylemiþtir: Anayasa nýn 1. maddesinde Türkiye Devleti nin bir Cumhuriyet olduðu belirlenmiþ, 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti nin Baþlangýç Bölümü nde yer verilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduðu vurgulanmýþ, 4.maddesinde de 1. ve 2. maddelerdeki Cumhuriyet in ve Cumhuriyetin niteliklerinin deðiþtirilemeyeceði, deðiþtirilmesinin önerileme-yeceði belirtilmiþtir. Böylece, Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerinden olan lâiklik, anayasal içeriði ile güvence altýna alýnmýþtýr. A n a y a s a n ý n Baþlangýç Bölümü nde lâiklik ilkesi gereði kutsal din duygularýnýn Devlet iþlerine ve politikaya kesinlikle karýþtýrýlmayacaðý belirtilmiþtir. Böylece Cumhuriyetin nite-liklerinin en önemlisi ve diðer niteliklerin temeli olan lâiklik, Anayasa ya yön veren ilkeler arasýndaki yerini almýþ ve anaya-sal tanýmýný bulmuþtur. Bu tanýma göre, lâiklik,dinin, sosyal, siyasal ve hukuksal bir güç ve düzenleyici olmasýný önleyen temel ilkedir. Bu iþlevine uygun olarak Anayasa nýn 24. maddesinde: -Devletin sosyal, ekono-mik, siyasal ve hukuksal

2 temel düzeninin kýsmen de olsa din kurallarýna dayandýrýlamayacaðý; -Din in ya da din duygularýnýn yahut dince kutsal de-ðerlerin, siyasal ya da kiþisel çýkar yahut nüfuz saðlama amacýyla kötüye kullanýlamayacaðý açýk biçimde kurala baðlanmýþtýr; -Din devlet iþlerinde egemen olamaz; -Din, bireylerin manevî yaþamýna iliþkin olan inanç bölümündeki yerinde, sýnýrsýz özgürlük tanýnarak anayasal güvenceye alýnmýþtýr; -Dinin bireyin manevî yaþamýný aþarak, toplumsal yaþamý etkilemesine izin verilemez; bireyin inanç ve ibadet yaþamýna, kamu düzenini, güvenini ve çýkarlarýný korumak ama-cýyla sýnýrlamalar konulabilir; dinin kötüye kullanýlmasý ve sömürülmesi yasaklanabilir; -Devlet e, kamu düzeni-nin koruyucusu sýfatýyla, dinsel hak ve özgürlükler üzerinde denetim yetkisi tanýnmýþtýr. A n a y a s a M a h k e m e s i n i n, Anayasa dan kaynaklanan yorum yetkisiyle kararlarýnda yer verdiði bu gerekçeler, lâikliðin, anayasal çerçevede iþlevini ortaya koyarak taný-mýný yapmaktadýr. Ülkemizin iç güvenliðine yönelik bir diðer tehdit de, Cumhuriyetin kuruluþundan beri var olan, bugün de etkinliðini arttýrarak sürdüren irtica tehlikesidir. Türkiye deki irticaî tehdidi yeterince algalamayanlarýn, özellikle son yirmi yýlda yaþanan olaylarý üst üste koyup birlikte deðerlendirmesi, Tür-kiye deki toplumsal ve bireysel yaþamýn nereden nereye geldiðini iyi çözümlemesi gerekmektedir. Ýrticaî tehdidin, Devletin temel Her fýrsatta lâikliði yeniden tanýmlayalým diyenler yok mudur? Bu kiþiler Devletin en üst düzeylerinde yer almýyorlar mýdýr? Cumhuriyetimizin kurucusu ulu Önder Atatürk ün yalnýz þahsý deðil, düþünce sistemi, Cumhuriyet rejimimizin temel nitelikleri aðýr bir saldýrý altýnda deðil midir? Her fýrsatý Türk Silâhlý Kuvvetlerini yýpratmak için kullananlar kimlerdir? Toplumsal yapýmýzý bozarak insanýmýzý çað dýþý bir görünüme sokmak isteyenler yok mudur? Bu sorulara : hayýr Türkiye de bunlar yoktur diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Türkiye de irtica tehdidi vardýr ve bu tehdide karþý her türlü önlem alýnmalýdýr. Genel Kurmay Baþkaný niteliklerini deðiþtirme hedefinden sapmadýðý gözlemlenmektedir. Bu çerçevede, Cumhuriyetin kazanýmlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý, lâiklik kavramýnýn çeþitli biçimlerde yo-rumlanarak içinin boþaltýlmasý, irticaî tabanýn giderek geniþletilmesi, kadrolaþma ve dini bireysellikten çýka-rarak toplumsallaþtýrma ve miþtir : siyasete yansýtma çaba-larýnýn yoðunlaþtýrýlmasýnýn toplumda gerginliði arttýrdýðý dikkat çekmektedir. Bu konuþmanýn ardýndan Baþbakan Erdoðan sadece: Türkiye de irtica tehlikesi yoktur. diyebilmiþtir. S a y ý n Cumhurbaþkanýmýzýn bu konuþmasý, iktidara yönelik çok net ve çok doðru bir hukuk dersi olarak yorumlanýrken AKP çevrelerinde giderek yoðunlaþan bir panik ve korku yaratmýþtýr. Bu hava devam ederken benzer bir uyarý da Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Bü- yükanýt - tan gelmiþtir. Genelkurmay Baþkanýmýz, 2 Ekim 2006 günü Harp Akademileri Eðitim ve Öðretim Yýlý açýlýþ konuþmasýnýn ikinci bölümünde þunlarý söyle- Konuþmamýn ikinci bö-lümünde irtica ve bölücü terör konusuna deðinmek istiyorum. Ýrtica konusunda Kuvvet Komutanlar-ýmýz Harp Okullarýnýn öðretim yýlý açýlýþ törenlerinde yapmýþ olduklarý konuþmalarda Türk Si-lâhlý Kuvvetlerinin görüþlerini net olarak dile ge-tirmiþlerdir. Ancak, ben de bu konuda bir kaç hu-susa deðinmek isterim. Türkiye de:

3 -Her fýrsatta lâikliði ye-niden tanýmlayalým di-yenler yok mudur? Bu k-iþiler Devletin en üst dü-zeylerinde yer almýyorlar mýdýr? -Cumhuriyetimizin kurucusu ulu Önder Atatürk ün yalnýz þahsý deðil, düþünce sistemi, Cumhuriyet rejimimizin temel nitelikleri aðýr bir saldýrý altýnda deðil midir? -Her fýrsatý Türk Silâhlý Kuvvetlerini yýpratmak için kullananlar kimlerdir? -Toplumsal yapýmýzý bozarak insanýmýzý çað dýþý bir görünüme sokmak isteyenler yok mudur? Deðerli konuklar, bu listeyi uzatmak mümkündür. Ben þunu ifade ediyorum bu sorulara : hayýr Türkiye de bunlar yoktur diyebiliyor musunuz? D i y e m i y o r - s u n u z. Türkiye de irtica tehdidi vardýr ve bu tehdide karþý her türlü önlem alýnmalýdýr. Genelkurmay Baþkanýmýzýn da deðindiði gibi, Kara Kuv-vetleri Komutaný Orgene-ral Ýlker Baþbuð, 25 Eylül 2006 günü Kara Harp Okulunun açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada þunlarý söylemiþtir: Türk Silâhlý Kuvvetlerinin, ulus devlet, üniter devlet ve lâik devleti korumak için ya-salarla verilen görevi yapmamak gibi bir lüksü yoktur. Türk Silâhlý Kuvvetleri, ulus devlet, üniter devlet ve lâik devletin korunmasýnda her zaman taraf olmuþtur ve taraf olmaya devam edecektir. Ýrtica ve gericilik kaygý verici boyutlara ulaþmýþtýr. Topyekûn bir mücadele verilmelidir. Hava Harp Okulunun açýlýþýnda konuþan Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Faruk Cömert: irtica ve terörü besleyen farklý yaklaþýmlar ulusumuzu felâkete götürür. Çatý yýkýlýrsa herkesin altýnda kalacaðý bir son kaçýnýlmaz olur. demiþtir. Deniz Harp Okulu And Ýçme, Meç Kuþanma ile Eðitim ve Öðretim Yýlý açýlýþ töreninde konuþan Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Yener Karahanoðlu, öðrencilere, Atatürkçü Düþünce Sistemi baþlýklý ilk dersi verirken: Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde lâikliðin yattýðýný, Türk Silâhlý Kuvvetlerinin, ulus devlet, üniter devlet ve lâik devleti korumak için yasalarla verilen görevi yapmamak gibi bir lüksü yoktur. Türk Silâhlý Kuvvetleri, ulus devlet, üniter devlet ve lâik devletin korunmasýnda her zaman taraf olmuþtur ve taraf olmaya devam edecektir. Ýrtica ve gericilik kaygý verici boyutlara ulaþmýþtýr. Topyekûn bir mücadele verilmelidir. Kara Kuvvetleri Komutaný sonsuza kadar Türkiye Donanmasý ve Türkiye Cumhuriyetini koruyacaklarýný, Türk Silahlý Kuvvetleri nin, AB idealleri ve AB uyum süreci uðruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Anayasa ile belirlenmiþ temel deðerlerinden asla sarfý nazar etmeyeceðini ve edilmesine de aþýndýrýlmasýna da müsamaha göstermeyeceðini kesin bir dille açýklamýþtýr. Kamunun ülkede en güvenilir kurumlar olarak kabul ettiði Cumhurbaþkanlýðý ve Türk Silâhlý kuvvetleri yetkilileri ülkemize yönelik en tehlikeli iki tehdit olarak terör ve irticayý gösterirken Baþ-bakan Erdoðan, isim vermeden, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Harp Akademilerinde yaptýðý konuþmaya deðinerek Türkiye de lâikliðin tehlikede olduðunun neye dayanýlarak öne çýkarýldýðýný anlayamadýðýný belirttikten sonra irticanýn varlýðýna dair kanýtlarý varsa ge-tirsinler inceliyelim diye konuþtu ve devamla irti-cayý yeniden tanýmlayalým sonra araþtýralým dedi en sonunda da bütün bunlarý Milli Güvenlik Kurulunda da görüþebiliriz diyerek Cumhurbaþkanlýðý ve Türk Silâhlý Kuvvetlerini ne de-rece ciddiye aldýðýný güya, kendisine mahsus, mizah anlayýþý içinde açýkladý. Daha sonra ABD ziyaretine çýkarken beraberinde gö-türdüðü gazetecilere : irtica bugünün tartýþmasý de-ðil. Bana göre saðlýksýz bir kavram olarak gündemde tutuluyor. Bundan nema-lananlar var. diyebiliyor, ancak nemalananlarýn kimler olduðunu açýklayamý-yor. Oysa irtica hemen yaný baþýnda, Baþbakanlýk Müsteþarý ve yakýn dostu Ömer Dinçer, islâmi bir rejim kurulmasýný bas bas baðýrarak istiyor. Belli ki Baþbakan Erdoðan, Sayýn Cumhurbaþkaný-mýz, Genelkurmay Baþkanýmýz ve kuvvet komutanlarýmýzýn söz konusu konuþmalarýný kapalý kapýlar arkasýnda deðil de doðrudan kamu önünde yapmalarýndan çok rahatsýz olmuþ. Kanýmca, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuri-

4 yetimizin temel deðerlerine yönelik tehdidin Hükûmet tarafýndan bir türlü önlenememesi karþýsýnda Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Genelkurmay Baþkanýmýz ve Kuvvet Komutanlarýmýz, harekete geçmezden önce, son uyarýlarýný doðrudan kamu önünde yapmak suretiyle görev sorumluluðunun bilincinde olduklarýný göstermiþler ve Hükûmetin gene de söz konusu tehdit karþýsýnda sessiz ve hareketsiz kalmayý sürdürmesi halinde gerektiðinde demokrasiden fedakârlýk etmek zorunda kalýnsa da Cumhuriyetimizi ve rejimimizi sonuna kadar koruyacaklarýnýn bilinmesini istemiþlerdir. Yeni Genelkurmay Baþkanýmýzýn katýldýðý 31 Ekim 2006 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantýsýndan sonra yapýlan resmî açýklamada doðrusu beklenen olmadý yýlýnýn ikinci Yüksek Askerî Þura toplantýsý sonunda yapýlan açýklamalar ve basýna yansýyan bilgilere göre iç ve dýþ tehdit konusunda yapýlan sunuþ daha önceki toplantýlara göre daha uzun sürmüþ ve Ýrticaî çevrelerin devlet kurumlarýndaki örgütlenmelerinden örnekler verilmiþ. Bence asýl önemli olan haber Newsweek dergisinde yayýnlanan bir yorumdu. Yorumun sahibi Zeyno Baran, yorumunda, askerlerin 10 yýl önce dönemin Baþbakaný Necmettin Erba-kan ý iktidardan uzaklaþtýrdýklarýný anýmsatarak o darbeyi yaratan koþullarýn yeniden ortaya çýktýðýný, bir kez daha generallerin Hükûmetin lâik devleti nasýl zedelediðini öfke ile fýsýldadýklarýný ve 2007 yýlýnda Türkiye de % 50 ola-sýlýkla askerî darbe olacaðýný söylüyordu. Baran, bu yorumunu Türkiye de üst rütbeli subaylarla yapmýþ olduðunu belirttiði görüþmelere dayan-dýrýyordu. Bir süre bu yorum hiç bir tepki görmedi. Sonra Baþbakan Erdoðan bu yorumu kötü amaçlý, yakýþýksýz bir davranýþ olarak nitelendirmiþ ve bu yazýyý yazan demokrasiden nasibini almamýþ, hukukun üstünlüðünden nasibini almamýþ. Çirkin buluyorum. Bu, kalkýnmamýzý hazmedemeyen bir anlayýþýn tezahürüdür. Baþta anamuhalefet olmak üzere muhalif güçler, üretecek herhangi bir þey bulamadýklarý için iktidarý acaba bu yolla yýpratabilir miyiz diye Cumhurbaþkanlýðý meselesi, irtica, lâiklik gibi konularý ortaya getiriyorlar. anlamýnda bir açýklama yaptý. Acaba gerçekten durum bu mu? Bu kadar basit mi? Bir diðer ayrýntý ise þu: Yüksek Askerî Þura Ýrtica ve terörü besleyen farklý yaklaþýmlar ulusumuzu felâkete götürür. Çatý yýkýlýrsa herkesin altýnda kalacaðý bir son kaçýnýlmaz olur. Hava Kuvveteleri Komutaný Org.FARUK CÖMERT toplantýlarýnda geleneksel olarak Cumhurbaþkaný tarafýndan verilen öðle yemeðine çalýþmalarýný gerekçe gös-teren Baþbakan Erdoðan katýlmadý.bu manidar deðil mi? Ne dersiniz? Acaba Zeyno Baran ýn yorumu doðru mu çýkacak? Atatürk ilke ve devrimleri (aydýnlanma) ile Cumhuriyetin kazandýrdýklarýna inanmayan, lâik düzene karþý sürdürülen irticaî hareketleri görmezden gelen bu iktidarýn biran önce sona erdirilmesi için daha nelerin olmasý beklenecek? 2007 yýlýnda biri Cumhurbaþkaný seçimi diðeri de genel seçimler olmak üzere yaþamsal önem taþýyan iki seçim var. Baþbakan, Cumhurbaþkanýný bu mec-lis seçecek diyor ve kendi adaylýðý için zemin yoklamasý yapýyor. TBMM kendi emir ve egemenliði altýnda olduðuna göre yoklama yaptýðý zemin acaba hangisi? 30 Aðustos Zafer Bayramý ve hemen arkasýndan gelen Atatürk ün 68. ölüm yýldönümü olan 10 Kasým 2006 da Ankara da yüzbinlerin irticaya karþý lâikliði desteklediði gösteriler ile Baþbakan yuhalanýrken Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ile Genel Kur-may Baþkanýmýz ve onun þahsýnda Türk Silâhlý kuvvetlerinin alkýþlanmasý Baþbakaný hangi zeminlere yöneltmiþtir acaba? Belli ki kamu oyu Baþ-bakanýn Cumhurbaþkaný ol-masýný istemiyor. O halde Baþ-bakan için tek zemin TBMM. Zira orada sayýsal üstünlüiðü var. Ýþte asýl sorun burada. TBMM nin Baþbakaný Cum-hurbaþkaný seçmesi nasýl önlenecek? Cumhurbaþkaný-mýz Sayýn Ahmet Necdet Se-zer, milletimiz için çok önemli bir kazançtýr. Vazgeçilmez bir deðer ve fýrsattýr. Demokrasiyi koruyup kollayalým deniliyorsa bana göre yapýlmasý gereken, Milli Güvenlik Kurulunda ÝKNA ve UZLAÞMA yolu ile gerçekleþtirilecek bir oybirliði ile Cumhurbaþakanýmýzýn görev süresinin bir dönem daha (yedi yýl) uzatýlmasýný teminen gerekli yasal deðiþikliklerin saðlanmasýdýr. Zira, AKP içinde deðil Baþbakan ve fakat hiçbir milletvekili Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaþkaný olamaz. Nedeni belli. Demokrasiyi koruyup kollayalým deniliyorsa

5 AKP yi Genel Seçimlerde iktidardan uzaklaþtýrmak, kanýmca Cumhurbaþkaný seçmekten iki bakýmdan daha zordur: birinci neden siyasetçilerimizdir. En son örneðine de bugünlerde tanýk olduðumuz gibi AKP ye karþý olan siyasetçilerimiz veya TBMM içindeki ve dýþýndaki siyasî partilerimizin yöneticileri iktidar partisine karþý ortak bir cephe oluþturamamaktadýrlar.bunun acý olan yaný ise önce kiþisel ve sonra örgütsel çýkarlarýn devlet ve ulus çýkarlarýndan daha öncelikli ve önemli tutulmasýdýr. Ýkinci neden ise aþýlmasý çok daha zor görünen tarikatlarýn siyasetteki etkinlikleridir. Prof.Dr.Yaþar Nuri Öztürk tarikatlarýn 6.Yüzyýlýn baþlarýnda oluþmaya baþlayan kültür, edebiyat, san at, felsefe, müzik ve spor kulüpleri olduðunu, bu durumlarýnýn kendilerini dinin temsilcileri sayarak çýkar hesaplarý uðruna siyasete girmelerine kadar sürdüðünü, tarikatlarýn oluþmasýyla Ýslâm ýn yaratýcý bilim ve düþünce devrinin k a p a n d ý ð ý n ý, günümüzde tarikatlarýn tamamen Kur an dýþýna çýktýðýný yazýyor. Eski Diyanet Ýþleri Baþkanlarýndan Mehmet Nuri Yýlmaz tarikatlarýn geçmiþte yönetime karþý bir tepki olarak doðduðunu, ancak kötü insanlarýn toplumda baskýn hale gelmesinin insanlarý tekkeler etrafýnda kümelenmeye, ayrýca aðalarýn baský ve zulmünden býkan insanlarýn tari-katlara sýðýnmaya zorlandýðýný söylüyor. Tarikatlerin sorunu, geçimlerini saðlamaktýr. Bunun için en etkin silâh olarak dini kullanýrlar. Ýnsanlarý barýþ yolu ile Allah a kavuþturacaklarýný vaad ederek temiz, mazlum ve fakat ca-hil olan halký kandýrýr soyarlar. Bunun en güzel örneði YÝMPAÞ olayýdýr. Ulu Önder Atatürk ise 30 Haziran 1925 tarihinde þöyle konuþuyordu: Efendiler ve ey Millet, Ýyi biliniz ki Türkiye Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde lâiklik yatar. Türkiye Donanmasý ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar korunacaktýr. Türk Silahlý Kuvvetleri, AB idealleri ve AB uyum süreci uðruna Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Anayasa ile belirlenmiþ temel deðerlerinden asla sarfý nazar etmeyecek ve edilmesine de aþýndýrýlmasýna da müsamaha gösterilmeyecektir Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral YENER KARAHANOÐLU Cumhuriye-ti, þeyhler, derviþler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz. En doðru, en gerçek tarikat uygarlýk tarikatý-dýr.uygarlýðýn buyurduðu ve istediðini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat baþkanlarý bu dediðim gerçeði bütün açýklýðý ile algýlayacak ve kendiliklerinden derhal tekkelerini kapatacak, müritlerinin bundan böyle olgunluða eriþtiklerini kabul edeceklerdir. 30 Ekim 1925 tarih ve 677 sayýlý yasa ile tüm tekke ve zaviyeler kapatýlmýþtýr. Bir devrim örneði olan bu yasa 1950 ye kadar titizlikle uygulanmýþ, tarikatlar arasýnda yeraltýna çeki l m i þ l e r d i r. A n c a k Demokrat Partinin kuruluþu ile 1946 dan itibaren Adnan Menderes ve arkadaþlarý baþta N a k þ i - b e n d i l e r olmak üzere ileri gelen tarikat þeyhleri ile iliþki kurmuþ ve onlarý desteklemiþlerdir. 677 sayýlý yasa kaldýrýlmamýþ ancak uygulanmasý d u r d u r u l m u þ t u r. Bunun bedeli olarak 1950 yýlýndan beri tarikatlar muhafazakâr ve islâmcý partilere oy verniþlerdir. Þurasý altý çizilecek kadar ilginç ve acýdýr ki, 1950 den itibaren Demokrat Partiden son-ra da hiçbir siyasî parti 677 sayýlý kanunu yeniden uygulamaya geçirmemiþ bundan söz bile etme-miþtir. Siyasetçilerimiz için bir utanç olayýdýr, bir yüz karasýdýr. Þu cetvel çok uyarýcý ve ürkütücüdür: Radikal dinî terör örgütleri: Hizbullah Terör Örgütü, (uzantýlarý ile 9 gurup) Radikal Dinî Grup-lar (uzantýlarý ile 19 grup); Diðer Radikal Dinî Gruplar, (uzantýlarý ile 19 grup) Tarikatlar (uzantýlarý ile 11 grup) En güçlü organiza irticaî gruplar: Millî Görüþ, Süleymancýlar, Nakþibendîler, Gülen Cemaati ile birlikte Nurcular.

6 Bunlarýn gücü nüfu-sun % 3.ü, ekonominin ise % 25 (15 Milyar Dolar) olarak deðerlendirilmektedir. Tarikatlar bugün Ku-r an da yeri olmayan içten ve dýþtan des-tekli ve güçlü bir Ruhban Sýnýfý gibi çalýþmaktadýrlar. Bunlara bir de AKP li belediyeleri eklemek gerekir. Kanýmca bu durumda AKP nin genel seçimlerde hezimete uðramasý çok zor ve hatta demokrasiyi bir süre askýya almadan olanaksýz görünmektedir. Ancak, Deniz Kuvvetleri Komutanýmýzýn da iþaret ettiði gibi gerekirse elbette demokrasiden fedakârlýk edilecektir. Böyle bir durumda sorumluluk daha önce de yaþandýðý gibi baþta Baþbakan Erdoðan ve AKP mensuplarý olmak üzere tüm siyasetçilerimizin olacaktýr. ne Cumhurbaþkanlýðýna ne Genelkurmay Baþkanlýðýna ve ne de Hükûmete danýþmýþ!. Bu bir skandaldýr. Baþbakan büyük bir güven kaybýna uð-ramýþtýr. Bundan sonra ona nasýl inanabiriz? Peki, Baþbakan Erdoðan neden böyle hareket etmiþtir? AB-Türkiye müzakerelerinin kesilmesi kendisi için ne ifade etmektedir? Müzakere süreci durdurulursa bu kendisini iktidardan düþürecek midir? Ýktidar-dan düþmemek için herþeyi yapabilecek midir? Nereye kadar? Bu yazým, MAYA nýn Eylül 2006 (Sayý 241) nüshasýnda yayýnlanan Orta Doðu da Olup Bitenlerin Düþündürdükleri baþlýklý yazýmýn tekrarý deðil ama oldukça uzun bir devamýný oluþturmaktadýr.zira bugün Türkiye nin deðiþmeyen gündemi AKP iktidarýnýn en kýsa zamanda hatta derhal nasýl ve kim veya kimler tarafýndan sona erdirileceðinin ivedilikle tesbitini öngörmektedir. Genelkurmay Baþkanýmýz Yaþar Büyükanýt ýn 8 Aralýk 2006 günü basýna yansýyan açýklamalarý, aslýnda artýk kaybedilecek bir anýn bile kalmadýðýný göstermesi bakýmýndan dikkat çekicidir. Baþbakan Erdoðan, AB nin görüþmeleri kesmesini önlemek amacýyla can havliyle Kýbrýs konusunda bir son dakika önerisinde bulunuyor: -1 Ocak-31 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda bir Türk hava limaný Rumlara açýlýr -Karþýlýðýnda Ercan havalimaný KKTC denetiminde sivil uçuþlara açýlýr -Bir Türk limanýna(mersin) karþý Magosa KKTC denetiminde uluslararasý tcarete açýlýr -Bu süreçte, AB Kýbrýs ta BM temelinde kapsamlý çözüm getirilmesini teþvik etmelidir. Genelkurmay Baþkanýmýz bu öneriyi televizyondan öðrendiðini açýklayarak Ada da 40 bin askerimizi bulunduran bir kurumun görüþünün alýnmamýþ olmasýna tepki göstermiþtir. Bir tepki de TBMM Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný AKP li Mehmet Dülger den gelmiþtir. Dülger þöyle konuþmuþtur: Ýyi ki Rumlar bu öneriyi reddetmiþler, memnun oldum, yoksa Rum kesimi Kýbrýs ýn meþru temsilcisi olarak tanýnabilecekti. Demek ki, Baþbakan Erdoðan bu öneriyi yaparken

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 10 Geçtiðimiz haziran ayýnda hükümetçe hazýrlanan Devlet memurlarý kanununda deðiþikliklik tasarýsý gündeme gelmesiyle birlikte çokça tartýþýlmýþtý.tasarý

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

*NELER OLDU 1-6 MART 2010 (UÖÞ, kriz, demokrasi, borçlanma, enflasyon, yargý, TSK, özelleþtirme)

*NELER OLDU 1-6 MART 2010 (UÖÞ, kriz, demokrasi, borçlanma, enflasyon, yargý, TSK, özelleþtirme) *NELER OLDU 1-6 MART 2010 (UÖÞ, kriz, demokrasi, borçlanma, enflasyon, yargý, TSK, özelleþtirme) Onaylayan Cihan Dura Cumartesi, 27 Mart 2010 Son Güncelleme Cumartesi, 27 Mart 2010 Prof. Dr. Cihan Dura

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 26 Ekim 2013 (Ülke Politikaları Vakfı nın düzenlediği Açık Oturum) I.TARİHÇE İki dereceli seçim sistemi: 1877 den 1943 seçimlerine kadar Tek dereceli

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

ÝÞ SAÐLIÐI GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ÝÞ SAÐLIÐI GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝMÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ YANGIN YÖNETMELÝÐÝ VE UYGULAMALARI Türk Tesisat Mühendisleri Derneði ile Þubemizin ortaklaþa düzenlediði Yangýn Yönetmeliði ve Uygulamalarý Semineri 20 Ekim 2010 tarihinde Þubemiz Eðitim Salonunda gerçekleþtirildi.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ

Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ Bülent DURU * Adalet ve Kalkýnma Partisi nin çevre politikalarýný deðerlendirme amacýný taþýyan

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA TÜRKİYE DE SOL GELENEĞİNİ VE SİYASİ LİDERLİĞİ TARTIŞTI Türkiye nin gündemine damgasına vuran önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

ODADAN HABERLER ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ ONAYLANMIÞ KURULUÞ GÖREVLENDÝRME SÖZLEÞMESÝ ÝMZA TÖRENÝ YAPILDI ODA'DAN HABERLER

ODADAN HABERLER ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ ONAYLANMIÞ KURULUÞ GÖREVLENDÝRME SÖZLEÞMESÝ ÝMZA TÖRENÝ YAPILDI ODA'DAN HABERLER ODADAN HABERLER ASANSÖR KONTROL MERKEZÝ ONAYLANMIÞ KURULUÞ GÖREVLENDÝRME SÖZLEÞMESÝ ÝMZA TÖRENÝ YAPILDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Asansör Kontrol Merkezi Onaylanmýþ Kuruluþ Görevlendirme Sözleþmesi

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87

Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 75-87 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme: Halk Kütüphaneleri Gaziantep, Bartýn ve Antalya Bölge Seminerleri Deðerlendirme Raporu Bülent

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk AD Öğretim Üyesi Ankara 1 Giriş İlk soru: Ne durumdayız? Neden? Sebepler

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE. Hazýrlayan: M. Sadi Bilgiç RAPOR NO: 17

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE. Hazýrlayan: M. Sadi Bilgiç RAPOR NO: 17 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE Hazýrlayan: M. Sadi Bilgiç RAPOR NO: 17 RAPOR NO: 17 Terör ve terörle mücadele NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz

Baþkan Hisarcýklýoðlu: Reformlarýn hayata geçmesi için hükümetle çalýþacaðýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'na Fransa'nýn en üst düzey niþaný olan Legion D'honneur madalyasý verildi. Sayfa 5 www.dto.org.tr Yýl:7 Sayý:79-Kasým 2015 ISSN:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016

Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması. 1 Şubat 2016 Türkiye de Kutuplaşmanın Boyutları Araştırması 1 Şubat 2016 Yöntem ve Künye Araştırma çalışması, 3-10 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye 18+ yaş nüfusunu temsil eden 1024 kişiyle, 16 ilin kentsel

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ

PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ MAKALE PROTOKOL KURALLARININ ÖNEMİ Asuman UĞUR / MPM Uzmanı Her ülkede ve toplumda sosyal davranış kuralları dediğimiz kurallar olan saygı, terbiye ve nezaket kuralları; gelenek ve göreneklerle iç içedir.

Detaylı

maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27

maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27 maliyet muhasebesi ders notlarý Gönderen : guliz - 18/12/2008 20:27 MALÝYET MUHASEBESÝ Maliyet ve maliyet muhasebesi kavramlarýna geçmeden önce Ticaret ve Ticaret muhasebesi kavramlarýný belirlememiz konumuza

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 8 Kitabın Adı Türkiye de Eğitim Editör Bekir S. GÜR Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-25-9 Baskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık Ömür

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan

Haberler / News. Dizin / Index. Hayýrsever iþ adamýndan Türk Kütüphaneciliði 21, 4 (2007), 516-522 Dizin / Index Hayýrsever iþ adamýndan kütüphane Kýraathaneye kitaplýk Her okula kütüphane Deðiþen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu gerçekleþtirildi Ýstanbul'a

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti

Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Süleyman Demirel Hayatını Kaybetti Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı, 40 yılı aşkın siyasi hayatında kendi deyimiyle altı kez gittiği başbakanlığa yedi kez gelen parti lideri, Devlet Su İşleri nin

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı.

CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. CHP Milletvekili Adaylarını Tanıttı CHP milletvekili adaylarının tanıtıldığı kahvaltılı toplantı Konca Garden tesislerinde yapıldı. Kahvaltıya yerel basının yanı sıra CHP'den milletvekili adayları M. Akif

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

13 Kasým 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararýyla, çeþitli üniversitelerde

13 Kasým 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararýyla, çeþitli üniversitelerde TMMOB'DEN ÜNÝVERSÝTE TERCÝH KILAVUZUNA DAVA TMMOB, üniversite tercih kýlavuzundaki teknoloji fakültelerine iliþkin duyurularýn yer aldýðý bölümlerin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle Danýþtay'a

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır.

Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır. Halk Erdoğan'a Ey Tayyip, ananı da al ve git demiştir. Uğur Mumcu yine haklı çıkmıştır. 7 Haziran 2015 Genel seçimleri saat 22:30 itibarı ile yaklaşık olarak %99,9 oranında tamamlandı. 2011 deki genel

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

TMMOB'DAN BÝZ GERÇEK BÝR YAPI DENETÝMÝ ÝSTÝYORUZ

TMMOB'DAN BÝZ GERÇEK BÝR YAPI DENETÝMÝ ÝSTÝYORUZ TMMOB'DAN BÝZ GERÇEK BÝR YAPI DENETÝMÝ ÝSTÝYORUZ TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý, 14 Aðustos 2010 tarihinde yapý denetimiyle ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. 17 Aðustos depreminin 11. yýldönümü

Detaylı

şçindekiler şçindekiler SUNU...11 YENşDEN YAYINLANIIN GEREKÇELERş...17 şlk YAYINLANIIN ÖNSÖZÜ...19 şkşncş YAYINLANIA ÖNSÖZ...23

şçindekiler şçindekiler SUNU...11 YENşDEN YAYINLANIIN GEREKÇELERş...17 şlk YAYINLANIIN ÖNSÖZÜ...19 şkşncş YAYINLANIA ÖNSÖZ...23 şçindekiler şçindekiler SUNU...11 YENşDEN YAYINLANIIN GEREKÇELERş...17 şlk YAYINLANIIN ÖNSÖZÜ...19 şkşncş YAYINLANIA ÖNSÖZ...23 I. BÖLÜM KONU VE YÖNTEM...27 ANAYASA HUKUKU...28 YÖNTEM...29 Yardımcı Okuma...30

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 3 DE Devamý 2 DE 8 DE 3 DE 7 DE 7 DE 5 DE 6 DA

4 DE 2 DE 7 DE 3 DE Devamý 2 DE 8 DE 3 DE 7 DE 7 DE 5 DE 6 DA Kapatýlan DTP'nin eski Genel Baþkaný Ahmet Türk, "Grubumuz fiili olarak bugünden itibaren parlamentodan çekilmiþtir. Çalýþmalara katýlmayacaktýr" dedi. Türk, DTP'nin Ankara'daki genel merkez binasý önünde

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar

Beşiktaş Gazetesi. Gençlere anlatacaklar Gençlere anlatacaklar BEŞİKTAŞ Belediyesi genç girişimciler için başlattığı projesi ile eğitimde çalışmalarını sürdürüyor. Genç girişimciler için düzenlenen seminer etkinliklerinde etkinliğe katılacaklara

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

ÖDP : Maraþ'ý unutmayacak unutulmasýna izin vermeyeceðiz

ÖDP : Maraþ'ý unutmayacak unutulmasýna izin vermeyeceðiz YIL:2 SAYI:546 35 YKR 26 ARALIK 2007 ÇARÞAMBA Hacý Bektaþ Veli Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy un AKP nin Alevilik Açýlýmý Üzerine Düþünceleri Kamuoyunda AKP nin Alevi açýlýmý olarak tartýþýlan olay

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

2 Ekim 2013, Rönesans Otel

2 Ekim 2013, Rönesans Otel 1 MÜSİAD Brüksel Temsilciliği Açı çılışı ışı 2 Ekim 2013, Rönesans Otel T.C. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,.... T. C. ve Belçika Krallığının Saygıdeğer Temsilcileri, 1 2 STK ların Çok Kıymetli

Detaylı

Tam Gün Anayasa ya aykýrýdýr!

Tam Gün Anayasa ya aykýrýdýr! Yine þiddet, yine saldýrý! Ankara da Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Dahiliye Kliniði nde çalýþan hekimler hasta yakýnlarýnýn þiddetine maruz kaldý. Çok geçmedi, bir þiddet haberi

Detaylı

Yeni Okul ve Yeni Fýrsatlar. Olgu ve Görüþ. Bilimsel Araþtýrma Yapýyorum. Haklarýmýz Sorunlarýmýzýn Çözümünde Anahtardýr

Yeni Okul ve Yeni Fýrsatlar. Olgu ve Görüþ. Bilimsel Araþtýrma Yapýyorum. Haklarýmýz Sorunlarýmýzýn Çözümünde Anahtardýr Sosyal Bilgiler 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Sosyal Bilgiler Öðreniyorum Bu sette, Sosyal Bilgiler dersinden ünitelere göre düzenlenmiþ beþ fasikül bulunmaktadýr. Bu fasiküllerde yeterli konu anlatýmý, etkinlikler

Detaylı

MISIR IN SİYASAL HARİTASI

MISIR IN SİYASAL HARİTASI MISIR IN SİYASAL HARİTASI GÖKHAN BOZBAŞ Kırklareli Üniversitesi Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi MISIR IN SİYASAL HARİTASI HAZIRLAYAN GÖKHAN BOZBAŞ Kapak Fotoğrafı http://www.cbsnews.com/

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli

İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli siyasetçi ve örgütler: Diktatörlüğe karşı Kürtlerle dayanışma büyütmeli İsviçreli örgütler ve siyasetçiler, Erdoğan diktatörlüğüne karşı yürüyerek, Kürt halkıyla uluslararası dayanışmanın büyütülmesi

Detaylı

mmo bülteni ekim 2005/sayý 89

mmo bülteni ekim 2005/sayý 89 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yapýlacak olan "TMMOB mitingi" için TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 15 Eylül 2005 tarihinde basýn açýklamasý yaptý. ÖZGÜRLÜKTEN, EMEKTEN, DEMOKRASÝDEN VE BARIÞTAN

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

ADALET KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ. Adalet yürüyüşü korku zincirini kırdı. Cesaret ve umudu ateşledi.

ADALET KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ. Adalet yürüyüşü korku zincirini kırdı. Cesaret ve umudu ateşledi. 1 ADALET KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Adaletin yok edildiği, korku, endişe ve çaresizlik duygusunun toplumu teslim aldığı bir süreçte milyonlar adalet için yürüdü. Adalet yürüyüşü korku zincirini kırdı.

Detaylı

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu.

Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu ieturgut@pau.edu.tr, cerdemil@pau.edu. 1980 Lİ YILLARDA YAPILAN GENEL SEÇİMLERİN TÜRKİYE DE VE DENİZLİ GENELİNDEKİ SEÇİM SONUÇLARI VE BULDAN İLÇESİ SEÇİM SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Öğr.Gör. İbrahim Ersin TURGUT, Öğr.Gör.Dr.Cumali ERDEMİL

Detaylı

KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ

KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ Hasan BALAMAN KENTSEL KALKINMA ve YAÞAM KALÝTESÝ Hasan BALAMAN Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Kentsel Kalkýnma ve Yaþam Kalitesi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi CHP ile, üniversitelerde okuyan gençlerin temsilcileri bir araya geldi, 15 sorun belirledi ve bu sorunların nasıl çözüleceği konusunda görüş birliğine vardı. Tarih : 04.12.2014

Detaylı