Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin"

Transkript

1 Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði YIL:2 SAYI: YKR 14 ARALIK 2007 CUMA Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý el ilanýnda Bir insana hayat boyu lazým olacak toplam iyot miktarý bir tatlý kaþýðý kadardýr. Bu kadar az miktarda alýnmasý dahi yeterlidir. Ancak her gün bir toplu iðne baþý kadar alýnmasý gerekir. Bu az miktar yaþam için çok önemlidir. Kiþi her gün almasý gereken iyodu almadýðýnda yaþamýn her döneminde saðlýk sorunlarý ortaya çýkar. En belirgin yetersizlik belirtisi Guatýrdýr, fakat en önemli sonucu Okul baþarýsýzlýðý ve zeka geriliði olarak gözlenir. Bunun yanýnda ; düþüklere, ölü doðumlara, bebek ölümlerine, saðýrlýk, dilsizlik, büyüme geriliðine, zihnin yeterli çalýþmamasýna, güçsüzlüðe neden olur. diyerek konunun önemine dikkat çekiyor. Haber: Aydýn Þimþek Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Hacýbektaþ ta vatandaþlarýn iyot yetersizliðine baðlý olarak saðlýk sorunu yaþamamasý ve Ýyot un insan bedeni için önemine dikkat çekiyor. 7 DE Kaz Daðlarý ve her öðrenciye bir gazete Hacýbektaþ'ta Paylaþým geliþim sohbetleri Karlakarýþýk yaðmur En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 5 1 Ozanlar- þairler þehri Soner Demirbaþ Doðumun ve ölümün olduðu; yani yaþamýn, insanýn-insan ediminin olduðu her yerde felsefenin, psikolojinin, tarihin, coðrafyanýn ve diðer tüm disiplinlerin olduðu gibi þiir de hep var olmuþtur, olacaktýr da. Ýnsanlar deðil midir ki yaþamýn dayanýlmazlýðýna ve olumsuzluklarýna karþý sanat yapýtlarýyla da karþý koymayý baþarabilen. >5 DE Hacýbektaþ Atattürk Ýlköðretim Okulu 3/A Sýnýfý öðrencileri Kazdaðý nda þimdiden aðaçlar kesilmeye, yollar açýlmaya, sondaj delikleri ile dað delik deþik edilmeye baþlandý. Ekolojik denge bozuluyor. 3 bin civarýnda alan- maden-altýn aramasýna açýlacak. Türkiye de aranmadýk yer kalmayacak gibi görünüyor. Maden çýkartýlmaya baþladýðýnda ve iþletmeye açýldýðýnda neler olacaðý þimdiden belli diyrek Kaz Daðlarý için imza kampanyasý baþlatmýþtý. Haber: Aydýn Þimþek >3 DE KAYIP ÝLANI 50 HA 660 ve 50 HC 060 Plakalý aracýmýn KZ (Taþýt Kartý)ný kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Ali Tezcan Prof.Dr.Aytaç Açýkalýn Hacýbektaþta geçtiðimiz Çarþamba günü düzenlenen Paylaþým Geliþim Sohbetleri nin vatandaþlarýn ve öðrencilerin ilgisini çektiði görüldü. Programda Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn, çocuðun ilk anlarýnýn ve ilk yýllarýnýn gelecek için önemini kavrama, çocuklarýn zihinsel geliþimine iliþkin sorumluluklarýný daha kapsamlý algýlamasý, çocuklar ile özel ve kaliteli iletiþim için ipuçlarý, Ailede çocuklarýn sorunlarýný çözmek konusundaki cesaretlerini arttýrma.. Haber: Aydýn Þimþek >6 DA Ýlahiyatçý hocaya 'dekanlýk baskýsý Ýsmail Akkaya 4 DE Ender Ýmrek Alevi aþký ve çiçekçi dükkâný! Madýmak Oteli çiçekçi dükkâný olacakmýþ. Alevilerin Madýmak müze olsun! çaðrýsý ve sürdürdükleri kampanyaya AKP nin yanýtý çiçekçi dükkâný oldu. Türkiye nin seçkin aydýnlarýnýn; genç, yaþlý, kadýn erkek 35 cevherin ateþe verildiði Madýmak Oteli nin altýndaki lokanta, müzeye deðil çiçekçi dükkânýna dönüþtürülecekmiþ. KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Özgür Keleþ KAYIP ÝLANI Ordu Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 14 Aralýk 2007 Cuma Ender Ýmrek Alevi aþký ve çiçekçi dükkâný! Madýmak Oteli çiçekçi dükkâný olacakmýþ. Alevilerin Madýmak müze olsun! çaðrýsý ve sürdürdükleri kampanyaya AKP nin yanýtý çiçekçi dükkâný oldu. Türkiye nin seçkin aydýnlarýnýn; genç, yaþlý, kadýn erkek 35 cevherin ateþe verildiði Madýmak Oteli nin altýndaki lokanta, müzeye deðil çiçekçi dükkânýna dönüþtürülecekmiþ. AKP böyle uygun görmüþ. Bu ara Alevilerin gönlünü kazanmakla meþgul olan hükümet, biraz ticaret biraz ziyaret tutumuyla 35 ilerici insanýn yakýlarak katledildiði caniliðin üstünü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði çiçekle örterek sorunu çözeceðini, Alevilerin gönlünü fethedeceðini düþünüyor. hatalarýný açýkça kabul etmek ve mahkum hayatýný kaybeden 5 insanýn anýsýna 5 ceviz yapmak zorunda kalan, artýk Alevileri AKP Hükümeti nin direktifinden sonra Sivas valisi hemen iþe baþlamýþ. Gerici faþist güruh tarafýndan ateþe verilen otelin alt katýnda lokanta iþleten esnafa biraz para verilerek, baþka bir yere taþýnmasýna olanak etmektir. Bir zihniyeti, bir tarihi yaklaþýmý, sakat bir bakýþ açýsýný mahkûm etmektir. Yapýlmasý gereken, Alevilerden özür dileyerek daha önce gerçekleþen katliamlara da atýfta bulunarak, Madýmak Oteli nin aðacý dikildi. Ve evin çevresi bahçe haline getirildi. AKP Hükümeti de bunu yapmalýdýr. Eðmeden bükmeden, evirmeden çevirmeden bunu yapmalýdýr. görmezden gelmenin mümkün olmadýðýný gören AKP Hükümeti, bir kez daha Alevilere, Alevilerin örgütlerine ve ilerici kamuoyunun sesine kulak vererek Madýmak yaratýlmýþ. Ve çiçekçi dükkâný için kollar Barýþ ve Zira gerçeklerle, kendi tarihiyle, hatalarý Oteli ni Barýþ ve Kardeþlik Müzesi ne sývanmýþ. Çiçekçi dükkânýna, karanlýk güçler tarafýndan yapýlan katliamý kýnayan bir de küçük levha asacaklarmýþ. Kardeþlik Müzesi yapýlmasý için adým ve kusurlarýyla yüzleþme cesareti göstermeyenlerin saðlýklý bir yol almasý mümkün deðil. Açýk tutum almayanlar, bir tutumu ve zihniyeti mahkûm etme cesareti dönüþtürmek yerine; giriþimci ruhu da elden býrakmayarak esnafça davranmakta, orta yol bulmaya çalýþmaktadýr. 37 insanýn Ýnsanlarýn ateþe verildiði bir mekânýn et atmaktýr. göstermeyenler, olasý katliamlarýn önünü (2 si otel görevlisi) yanmasýný bir yana lokantasý olarak kullanýlmasý utancýnýn, çiçekçi dükkâný ile ortadan kalkacaðýný düþünüyorlar. Lokanta çiçekçiye dönüþtürülünce bu ayýptan, bu yüz karasý durumdan kurtulacaklarýný sanýyorlar. Týpký 29 Mayýs 1993 te neonazi gerici faþist güçler tarafýndan Solingen de de alamazlar. Bundan sonra bu tür katliamlarla karþýlaþmak istemeyenler açýkça tutum almalý, lanetlemeli ve kardeþlik için ne gerekiyorsa onu yapmalýdýrlar. AKP, her geliþmede olduðu gibi bu býrakan AKP, Ne þiþ yansýn ne kebap fikrindedir. Böylece hem Alevilerin hem de katliama güç ve destek verenlerin gönlünü Peki Maraþ, Çorum, Malatya ve daha Genç ailesinin evinin kundaklanmasý ve olayda da takiye yapmaktadýr. Sureti haktan kazanacaðýný hayal etmektedir. Ama esas önceki Sivas katliamlarý ve Alevilere yönelik onca saldýrý ve hakaret ne olacak? Madýmak Oteli nin giriþinde bir et lokantasýnýn iþletilmesi ayýbýndan kurtulmak için atýlan bu adým olumludur, ancak beþ kiþinin yanarak ölmesinden sonra bu evi satýn alan Alman hükümetinin, burayý bir müzeye çevirdiði gibi. Solingen de gözükerek, gerçeklerin üstünü örtmektedir. Yükselen tepkiler karþýsýnda bir þeyler olarak katliamý gerçekleþtiren güçlere ve tarihsel sakat zihniyete arka çýkmakta, destek vermektedir. Bu anlaþýlýr bir durum, kabul edilebilir gerçekle yüzleþmek yerine, bu durumu bir tutum deðil. Ne Aleviler ne de insanlýk çiçekçi dükkâný ile örtmeye çalýþmak ise tam bir maskaralýk!.. Yapýlmasý gereken, Alman hükümetinin 5 Türkiye vatandaþýnýn hayatýný yitirdiði bunu kabul eder. Yapýlmasý gereken, göz boyamak amacýyla giriþimlerde bulunmak deðil, Alevilere kulak vermektir. Alevilerin Solingen katliamýndan sonra yaptýðýný örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, yapmaktýr. Gerçekle yüzleþmektir. Yapýlmasý gereken, Madýmak katliamýný ve Alevilere yönelik gerçekleþtirilen diðer katliamlarý açýk olarak lanetlemektir. Devletin tutumunu mahkum etmek, barýþ ve kardeþlikten yana, ayrýmcýlýða karþý olan güçlere ve temsilcilere kulak vererek, 35 aydýnýn yakýlarak katledildiði Madýmak Oteli ni, Barýþ ve Kardeþlik Müzesi hükümetlerin bu sorun karþýsýndaki tarihi yapmaktýr.

3 14 Aralýk 2007 Cuma Kaz Daðlarý ve her öðrenciye bir gazete 2 27 Kasým 2007 Salý Hacýbektaþ tan Kaz Daðlarý için kampanya Sulucakarahöyük belirleyici olanýn öðrencilerin Lale öðretmenlerini sevmesi. Lale Sertaç Danacý öðretmen Kaz Daðlarý ný sýk sýk Aydýn Þimþek gidip görenlerden. Yaþadýðý güzelliði öðrencileri ile paylaþýp, Kazdaðý nda þimdiden Kaz Daðý nýn ülkemiz için önemini aðaçlar kesilmeye, yollar öðrencilerine elifine elif iþlemiþ açýlmaya, sondaj delikleri ile dað görünüyor. delik deþik edilmeye baþlandý. Öyle görünüyor ki; öðrencilerin Ekolojik denge bozuluyor. 3 bin Lale öðretmenlerine olan sevgisi civarýnda alan- maden-altýn Kaz Daðlarý sevgisine dönüþmüþ. aramasýna açýlacak. Türkiye de Görmedikleri,gezmedikleri Sarý aranmadýk yer kalmayacak gibi Kýz ýn Daðlarý na...sahip çýkýyorlar. görünüyor. Maden çýkartýlmaya baþladýðýnda ve iþletmeye Lale öðretmen alçak gönüllü açýldýðýnda neler olacaðý bir öneri ile bizi öðrencilerine þimdiden belli. yönlendiriyor. Bize Kampanya fikri öðrencilerimden çýktý. Bu KAZDAÐI NDA ALTIN konuda asýl görüþmeyi onlarla ÇIKARILIRSA NELER yaparsanýz iyi olur. diyor. OLACAK? Kýndýþ. Hemen tedirginliðimizi Kampanya fikrinin nasýl Hepsi cývýl cývýl. Çekingen Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; paylaþýyoruz. Bizi aydýnlýk gülüþü doðduðunu soruyoruz. Son deðiller. Kampanya hakkýnda 1 trilyon ton toprak iþlenecek, ile karþýlýyor, Lale öðretmen. günlerde medyada ve basýnda konuþmak istiyorlar. Zamanýn 400 bin ton siyanür kullanýlacak. Lale öðretmen Dersimiz çok sýk gündeme gelen Kaz Daðý yettiði ölçüde hepsinin görüþünü Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; müzik dersi. Dersin bitmesine 10 ile ilgili haberler kendilerini almaya çalýþýyoruz. 2 milyon 580 bin dönüm orman, dakika var. Eðer baþka bir etkilemiþ. Önce kendilerini tanýtýyorlar. 10 milyon zeytin aðacý Ben Benay Þahan, Gaye etkilenecek. Toprak, Ali Yýldýz, ecan Doðrusöz, Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; Lömen Yaþar, Melisa Ünlüyurt, su kaynaklarý azalacak ve Ceren Köksal, Hatice Zengin, kirlenecek. Dilan Taþdemir, Gamze Gören, Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; Umut Turabi Sükün, Berfin Fatma orman köylülerinin geçim kaynaðý Kýlýç, Ayça Öçalan, Tolga Kaan azalacak ve göçe zorlanacak, 20 Þimþek, Gizem Bektaþ, Tayfun bin zeytin üreticisi, 80 bin zeytin Kaya, Umut Ýlkcan Salman, Buket iþçisi ile 30 bin aile etkilenecek. Budak, Ahmet Örten, Mehmet Ürünlerimize alýcý bulamayacaðýz. Bölgemize turist gelmeye Deniz Öztürk cek. Kaz Daðý ile ilgili imza Her yýl zeytinden, zeytinyaðýn kampanyasý fikri Ýlkcan Salman dan ve diðer tarým ürünlerinden dan çýkmýþ. Salman Atatürk ün elde edilen 650 milyon dolar ve Ýðde Aðacý hatýrasýný okuduðunu ayrýca turizm gelirleri kesilecek. Bir altýn madeninin ömrü 10 yýl ve ve etkilendiðini söylüyor bize. Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; 10 yýl sonra siyanür çukurlarýyla Anlatmasýný istiyoruz. üzerinde ot bitmeyen toprak Ýlkcan Salman anlatýyor: daðlarý kalacak. 10 yýlda verilen Atatürk, aðaçsýz yurt toprakla zarar yüzlerce yýl temizlenemeyecek. Siyanür ve aðýr metallere görüþebilirdik. Ama bu 10 haberleri, olaylarý konuþup ve ve aðacý çok severmiþ.. dersimiz olsa idi sizinle ayrýca Her sabah derse günlük rýn dan üzüntü duyarmýþ.. Tabiatý maruz kalacak, zaman içinde dakikayý kampanyamýz hakkýnda yorumlayarak baþladýklarýný Ankara'daki Orman Çiftliðini boz ölümcül hastalýklara bilgi vererek deðerlendirebiliriz belirtiyor Lale öðretmen. topraktan ormanlýk haline yakalanacaðýz. diyor. Medyada ve basýnda sýk sýk sokmuþ. Aðaçlarýn dikiliþini, Kendimize öðrenci sýralarýnda gündeme gelen Kaz Daðý tutuþunu, büyüyüþünü adým adým Kaz Daðý nýn üstü altýndan yer bulup, oturuyoruz. haberleri 3 A sýnýfýnýn da gündemi kollarmýþ. Akköprü tarafýndan daha deðerli! diyenler Kaz Kampanyanýn müdavimleri ile oluvermiþ. Çiftlik'e giden yolun etrafýndaki Daðý nýn yok olmamasý için sýra arkadaþý oluyoruz. Ama asýl kampanyada boþ topraklar meyvelik olmuþ. elinden gelen çabayý gösteriyor. Bir gün bu meyvelikten geçerken birdenbire þoförüne: Bu çabaya Hacýbektaþ tan kendileri küçük ama duyarlýlýklarý Dur demiþ.. büyük olan öðrencilerde katýlýyor.. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3 A Arabadan inerek orada sýnýfý öðrencileri Kaz Daðý nýn yok bulunanlara: olmamasý için bu günlerde yoðun ve anlamlý bir kampanya Burada bir iðde aðacý vardý, çalýþmasý yürütüyorlar. ne oldu? diye soramuþ.. Kimse iðde aðacýný bilmiymuþ. Minik öðrencilerin yürütmüþ Atatürk'ün neþesi kalmamýþ.. olduðu kampanya hakkýnda bilgi Çünkü Çiftlik' ðin çorak günlerin almak için Atatürk Ýlköðretim den bir aný, yerinden sökülmüþ, Okulu 3 A Sýnýfý Öðrencileri ile yok olmuþyol boyunca hep iðde görüþmeye gidiyoruz. aðacýný aramýþ.. Okulun hizmetli personeli bize sýcak ilgisini ve heyecanýný Ýðde, yaþlanmýþ ve çelimsiz seferber ediyor. bir aðaçtý. Fakat yaþýyordu. Tedirginiz. Tedirginliðimiz ders Baharda güzel kokular veriyordu, diye sýzlanmýþ. saati olmasýndan. Kapýyý okulun hizmetli personeli çalýyor. Ýçeri giriyoruz. Sýnýfýn öðretmeni Lale Haberin devamý sayfa 3 de 5 Aralýk 2007 Çarþamba Öðrenciler Kaz Daðlarý için postahanedeydiler 7 Sulucakarahöyük Sertaç Danacý Hacýbektaþ Atattürk Ýlköðretim Okulu 3/A Sýnýfý öðrencileri Kazdaðý nda þimdiden aðaçlar kesilmeye, yollar açýlmaya, sondaj delikleri ile dað delik deþik edilmeye baþlandý. Ekolojik denge bozuluyor. 3 bin civarýnda alan- madenaltýn aramasýna açýlacak. Türkiye de aranmadýk yer kalmayacak gibi görünüyor. Maden çýkartýlmaya baþladýðýnda ve iþletmeye açýldýðýnda neler olacaðý þimdiden belli.diyrek Kaz Daðlarý için imza kampanyasý baþlatmýþtý. Öðrenciler Öðretmenleri Leyla Kýndýþ denetiminde Hacýbektaþta çevreye duyarlý bir kampanya yürütmüþ ve topladýklarý 1500 imzayý Hacýbektaþ Postanesinden Çevre ve Orman bakanlýðýna postalamýþlardý. Gazetemiz öðrencilerin Kaz Daðlarý için yürütmüþ olduklarý kampanyayý her aþamada haber yaptý. Öðrencileri kampanya faaliyetinde yalnýz býrakmadý. Kampanyayý yürüten her bir öðrenci için bir gazete çýkartan gazetemiz çalýþanlarý öðrencilerin anlamlý çalýþmasýna destek oldu. Atatürk Ýlköðretim 3 /A Sýnýfý Öðrencileri ne gazetelerini daðýtan gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek ve Sertaç Danacý öðrencilere yürütmüþ olduklarý kampanyayý olumlu bulduklarýný ve gerçekleþtireçekleri tüm olumlu faailiyetlerine de destek olacaklarýný belirttiler. Gazetesini alan öðrencilerin özellikle gazetelerini saklayaçaklarýný ve büyüdüklerinde çoçuklarýna göstereçeklerini belirtmeleri dikkat çekti. Öðrencilerin özellikle Gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek e gazetenin nasýl çýktýðýný sormasýna baðlý olarak Þimþek öðrencilere kýsaca gazetenin çýkýþ aþamalarýný anlattý. Öðrencileri gazeteye de davet eden Þimþek istedikleri taktirde gelip gazetenin nasýl çýktýðýný yeinde görebileceklerini de ifade etti. Sulucakarahöyük/ Haber:Aydýn Þimþek Fotoðraf: Sertaç Danacý Kaz Daðý nýn üstü altýndan daha deðerli! diyerek Kaz Daðý nýn yok olmamasý için elinden gelen çabayý gösteren Atatürk Ýlköðretim Okulu 3 A sýnýfý öðrencileri 19/11/2007 tarihinde baþlattýklarý imza kampanyasýný 3/12/2007 tarihinde bitirdiler. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3 A sýnýfý öðrencileri topladýklarý imzalarý 3 Aralýk günü Hacýbektaþ Postanesine Öðretmenleri Leyla Kýndýþ denetiminde gelerek postaladýlar. Kaz Daðý nýn yok olmamasý için yoðun ve anlamlý bir kampanya çalýþmasý yürüten öðrenciler imzalarý Cevra Ve Orman Bakanlýðý na gönderdiler. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri Hacýbektaþ ta topladýklarý 1500 imzayý Cevre ve Orman Bakanlýðý yazmýþ olduklarý bir dilekçe öðrneði ile birlikte gönderdiler. Öðrenciler toplu olarak Kaz Daðlarýndaki aðaç kesim ve ormanlarýn yok edilmesinin engellenmesi talebinde bulunarak imza kampanyamýzda topladýklarý imzalarý bakanlýða gönderdiler. Ýmza toplarken kaðýtlarýnýn biraz kirlendiðinide belirten öðrenciler kirletilmiþ kaðýtlarý bakanlýða göndermiþ olmalarýndan duyduklarý üzüntüyüde dile getirerek bakanlýðýn bu durumu anlayýþla karþýlayabileceklerini belirttiler. Kendi seslerinin duyulmasý ve Kaz daðlarý nýn yok edilmemesini isteyen Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri kendi geleçeklerinin karartýlmasýna bakanlýðýn izin vermeyeceðine inandýklarýný söylediler. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri nin dilekçe örneðinde ise þu görüþlere yer verildiði görüldü: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐINA Nevehir ili Hacýbektaþ Ýlçesi Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri olarak 19/11/2007 tarihinde baþlattýðýmýz Kaz Daðlarýndaki aðaç kesim ve ormanlarýn yok edilmesinin engellenmesi talebimize yönelik imza kampanyamýzda topladýðýmýz imzalarý size gönderiyoruz; imza toplarken kaðýtlarýmýz biraz kirlendi kusurumuza bakmayýn. Size sesimizi duyurmak amacýmýz,bizlerin geleceðinin karartýlmasýna izin vermemek için gereðini yapacaðýnýza inanýyor saygýlarýmýzý 27 Kasým 2007 Salý Haberin baþ kýsmý sayfa 2 de Sulucakarahöyük Sertaç Danacý Aydýn Þimþek Kimin söktüðünü araþtýrmýþ. Kimse yaþlý aðaç hakkýnda bilgi verememiþ. Atatürk, önemsiz gibi görünen bu iþten büyük üzüntü duymuþ. Ýhtarlarda bulunmuþ, emirler vermiþ, eski aðaçlar da korunup ve bakýlaçakmýþ. Atatürk ün bir iðde aðacý ile ilgilenmesinden etkilendim, diyor Ýlkcan Salman. Ýmza kampanyasý önermiþ. Her öðrenci mahallesinde kampanya yürütüyor. Ýki günde 200 imza toplamýþlar. Hastaneden,tanýklarýndan, hükümet konaðýndan imza aldýklarýný söylüyorlar. Kampanyayý Lale öðretmenleri ilk destekleyenlerden. Okulun öðretmenleri kampanyanýn ilk imzaçýlarý olmuþlar. Öðrencilerin deyimi ile hemen öðretmenlerinden düz beyaz kaðýtlar alarak Ýmza toplamaya çýkmýþlar. Ýlkcan Salman kampanya çalýþmasýný 103 Evlerde yürütüyormuþ. Kampanyaya mahallelerinde okur yazar olan ve olmayan her insanýn destek verdiðini belirtiyor. Umut Sükün: Savat Mahallesi nde kampanya için çalýþýyormuþ. Benzinlikleri olduðu nu ve benzinliðe de beyaz kaðýt lardan koyacaðýný, babasýnýn da imza toplayacaðýný söylüyor. Tolga Kaplan Þimþek: Bala Mahallesi, Hükümet Konaðý ve Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý öðrencileri Hacýbektaþ Postanesi Müdürü Þener Solmaz ile birlikteler sunuyoruz. 3/A SINIFI ÖÐRENCÝLERÝ 1-Benay ÞAHAN 2-Gaye TOPRAK 3-Ali YILDIZ 4-Mertcan TUNÇBYLEK 5-Mustafa Can KARABACAK 6-Vedat Aydyn FERGER 7-Eda FERGER 8-Emrecan DOÐRUSÖZ 9-Lömen YAÞAR 10-Melisa ÜNLÜYURT 11-Ceren KÖKSAL 12-Hatice ZENGÝN 13-Dilan TAÞDEMÝR 14-Gamze GÖREN 15-Umut Turabi SÜKÜN 16-Berfin Fatma KILIÇ 17-Ayça ÖÇALAN 18-Tolga Kaan ÞÝMÞEK 19-Gizem BEKTAÞ 20-Tayfun KAYA 21-Umut Ýlkcan SALMAN 22-Buket BUDAK 23-Ahmet ÖRTEN 24-Mehmet Deniz ÖZTÜRK Rantçýlar Kaz Daðý'nýn Peþinde Kaz Daðý eteklerinde 34 bin dönüm alanda Global Madencilik AÞ tarafýndan kurþun, bakýr ve arkasýndan da altýn cevheri elde edilmek üzere doða katliamý yaþanmasýna tepkiler sürüyor. Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü ve ayný zamanda Hacýbektaþ Eðitim- Sen Baþkaný Ali Kaim yapmýþ olduðu açýklama Saðlýk Ocaðý nda imza topluyorum. Kimse kampanyamýza karþý deðil. Hatta insanlar iyi yaptýðýmýzý söylüyorlar. Kaz Daðý nda temiz oksijen varmýþ. Ülkemizin ve dünyamýzýn bir parçasý. Diyor. Ahmet Örten: Konuþmasýna Kaz Daðý nýn eski adýný Ýda olduðunu söyleyerek baþlýyor. Ahmet Kaz Daðý ile anýlan Sarý Kýz ýn hikayesini de bize anlatýyor. Etkileniyoruz. Anlýyoruz ki; kampanya bilinçli bir þekilde amacýna SATILIK TARLA 250 dekar ile öðrencilerine destek verdi. Kaim açýklamasýnda ; Dünyanýn oksijen deposu Kaz Daðlarý'nda temiz doðayý maden iþletme ve araþtýrma ruhsatý vererek kirletilmesine izin verilmesine kimsenin hakký yoktur. En büyük korkumuz ise Kaz Daðý'ndaki ormanlarýn, orman vasfýndan çýkartýlarak yapýlaþmaya açýlmasý, rant alanýna dönüþtürülmesidir. Söz konusu alanlara kazma vurmak bile suçken önce bu alanlar kaçak villa yapýmýna teslim edilmiþtir. Þimdi ise maden firmalarýnca binlerce aðaç kesilerek delik deþik edilmektedir. Su kaynaklarý kirletilmekte, bölgeye özgün onlarca bitki ve canlý türü yok edilmektedir. Tüm insanlýðýn sorumluluðundaki alanlarýn tahribatý, insanlýða karþý iþlenen bir suçtur. Dünyanýn oksijen deposu olan Kaz Daðlarý'ndaki ormanlarýmýzýn yok edilmesine karþý bir an önce önlem alýnmalý ve bu suça son verilmelidir. Türkiye'nin hem ekonomisi zarar görüyor hem de doðasý yok oluyor" diye" konuþtu." EFSANELER DAÐI YOK OLACAK Türkiye'nin doða cenneti Çanakkale il merkezine, 90 kilometre uzaklýkta olan Kaz Daðlarý, zengin bitki örtüsü, bol oksijenli havasý, ormanlarý, akarsularý, antik ve tarihi özellikleriyle Türkiye'nin en önemli doðal alanlarý arasýnda bulunuyor. Kaz Daðlarý'nýn Edremit Körfezi'ne bakan ve 1993'te Milli Park ilan edilen 21 bin 300 hektarlýk bölümü içinde, dokuz adet güçlü dere yataðý bulunuyor. uygun olarak yürütülüyor. Berfin Kýlýç: Berfin Melisa arkadaþý ( Ünlüyurt) ile kampanyayý birlikte yürüttüðünü belirtiyor. Ýkisi de bu kampanya için adeta babalarýný görevlendirdiklerini anlatýyorlar. Belediyede çalýþan babalarý iþ arkadaþlarýndan imza toplamýþ. Berfin ve Melisa diðer sýnýflardanda imza toplamýþlar. Melisa Ünlüyurt: Dosteli Sitesi nde kampanya için çalýþanlardan. Melisa herkesin kampanyayý beðendiðini 8 parça tarla Müracat: satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: Dünyanýn en önemli ikinci oksijen kaynaðý Kaz Daðlarý, oksijen yoðunluðu açýsýndan Ýsviçre'deki Alp Daðlarý'ndan sonra, dünyada ikinci sýrada yer alýyor. Mitolojideki ismi "Ýda" olan Kaz Daðlarý'nýn jeolojik konumu nedeniyle oluþmuþ ilginç bitki örtüsü, iklim ve toprak yapýsý bu bölgede devamlý olarak yüksek oranda oksijen üretilmesini saðlýyor. Çok düþük bir nem oranýna sahip olan Kaz Daðlarý'nýn astým hastalýðýna da iyi geldiðine inanýlýyor. 258 bin hektarlýk ormanda, 900 bitki türü, Tamamý 258 bin hektar olan Kaz Daðlarý'nda, 101 familyaya ait 900 bitki türü bulunuyor. Bu bitki türlerinin 37 tanesi, sadece bu bölgeye ait doðal bitki türlerini oluþturuyor. Kaz Daðlarý'nda metre yükseklikte kýzýlçam, üst rakýmlarda göknar, karaçam, kayýn, kestane, kýzýlaðaç, meþe, çýnar, alt rakýmlarda ise laden, karaçalý, böðürtlen, erika, sarmaþýk bitkilerinin yaný sýra kekik, adaçayý, sumak gibi bitkiler yer alýyor. Eþsiz bir bitki örtüsüne sahip olan Kaz Daðlarý çok sayýda hayvan türüne de sýðýnak oluyor. Kaz Daðlarý'nda, yaban kedisi, su samuru, ayý, karaca, sincap, kirpi, tavþan, sansar, porsuk, tilki, yaban domuzu, kartal, doðan, atmaca, þahin, keklik, çulluk ve akarsularda alabalýk ve sazan türleri gibi balýk türleri bulunuyor. Kaz Daðlarý'nda 24 belediye ile yaklaþýk 125 bin insanýn yaþadýðý 337 orman köyü yer alýyor. Dünya tarihinin ilk güzellik yarýþmasý Efsaneye göre, dünya tarihindeki ilk güzellik yarýþmasý Kaz Daðlarý'nda yapýldý. Troia Kralý Priamos'un oðlu Paris, bu güzellik yarýþmasýnda hakem olarak görev aldý. Tanrýça Afrodit, Hera, Athena en güzel seçilebilmek birbiriyle yarýþtý. Güzeller, Paris'e teklif ettikleri hediyelerle, tarihteki ilk rüþvet olayýný da gerçekleþtirmiþ oldu. Paris'e, dünyanýn en güzel kadýný Helen'in aþkýný teklif eden Afrodit, yarýþmayý kazandý ancak, Paris ve Troia kenti, bu duruma sinirlenen Athena ve Hera'nýn lanetini üzerine aldý. Efsaneye göre, Olimpus'taki tanrýlar, Troia Savaþý'ný Kazdaðý'dan izledi, mitolojiye göre, Zeus Kazdaðý'nda doðdu. Hacýbektaþ tan Kaz Daðlarý için kampanya belirtiyor. Bununla da yetinmiyor. Hacýbektaþ ta kampanyaya duyarlý olunmasýný ve kampanyanýn desteklenmesini talep ediyor. Gaye Toplrak: Kampanya için imza aldýklarý insanlarýn yaptýklarý çalýþmayý sevdiklerini belirtiyor. Ýmza kampanyasýnýn 30 Kasým Cuma günü sona ereceðini belirtiyor Lale öðretmen. Topladýklarý imzalarýn akýbetinin ne olacaðýný sorduðumuz da ise; Cevre ve Orman Bakanlýðý na toplu olarak Hacýbektaþ Postanesi nden gönderileceðini söylüyor. Öðrencilerinin PTT yi görmesi ve deneyim kazanmasý için bu kampanyanýn bir fýrsat olduðunu da ekliyor Lale öðretmen. Çevre bilinci hakim bir sýnýf olduðu bilincimize çarpýyor. Sýnýfta geri dönüþüm çöp kutusu oluþturulmuþ. Sýnýfta Kaz Daðý ve Çevre duyarlýlýðý konusunda gözle görülür bir bilinç ve heyecan var. Sözde kampanya dedirtmeyecek, bilinç ve kararlýlýðýn Özü ile karþý karþýya olduðumuzu anlýyoruz. Kampanyalarýna imza vermek istiyoruz. Hepsi birden kendi imza metnini önümüze koyuyor. Zorlanýyoruz. Çünkü hepsi kendi imza metninde daha fazla imza olsun istiyor. Secim yapmak zor. Ama kampanya ciddi. Bizde imzamýzý verip, ayrýlýyoruz kendilerinden. Kampanyaya destek ve katkýlarýnýz için iletiþim adresi: Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A Sýnýfý Öðrencileri Okulun Telefonu: SATILIK TARLA 250 dekar SATILIK DAÝRE 8 parça tarla satýlýktýr. Toki I. Etapta C - 2 kat1. 8 Nolu 3 +1 Daire satýlýk Müracat: Hasan Danacý Toki II. Etapla takas olabilir Tel: Tel:

4 14 Aralýk 2007 Cuma TV programlarýnda "Kuran'da baþörtüsünün yeri olmadýðýný" savunan Doç. Dr. Þahin Filiz'e soruþturma Konya Selçuk Üniveristesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðý, televizyon kanallarýnda mahalle baskýsý `Mikro Faþizm' hakkýnda açýklamalar yapan Fakülte Öðretim Üyesi Ýslam Felsefesi Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Þahin Filiz'e, `Ýzinsiz olarak il dýþýna çýktýðý ve televizyon kanallarýnda programlara katýldýðý' gerekçesi ile disiplin soruþturmasý baþlattý. Doç. Dr. Þahin Filiz'in Ankara'da bulunan Avukatý Ali Altay ise, müvekkilinin televizyon kanallarýnda programlara katýlmadan önce dekanlýða yazýlý dilekçe sunduðunu, ancak dekanlýðýn dilekçeyi daha sonraki bir tarihte iþleme aldýðýný iddia etti. `DÝLEKÇEYÝ ÝÞLEME GEÇ ALMIÞLAR' Soruþturma tebliðinin 11 Aralýk 2007 tarihinde kendilerine ulaþtýðýný kaydeden Avukat Altay þunlarý söyledi: "Bize ulaþan tebliðde ve 25 Kasým 2007 tarihinde baðlý bulunduðu birimden izin almaksýzýn il dýþýna çýktýðý gerekçesi ile disiplin soruþturmasý baþlatýldýðý belirtildi. Dekanlýk tarafýndan gelen daha önceki yazýda ise `24-25 Kasým 2007 tarihleri arasýnda Ýstanbul'daki iki ayrý programa katýldýðýnýz tesbit edilmiþtir' þeklinde ifadeler yer alýyor. Þahin Filiz, 23 Kasým 2007 tarihinde dekanlýða `24-25 Kasým 2007 tarihlerinde davet edildiðim canlý yayýnlara katýlmak üzere Ýstanbul'da bulunacaðým' diye yazýlý dilekçe verdi. Fakat yazýlý dilekçe 28 Kasým 2007 tarihinde kayýtlara geçmiþ." `TV'DE BÝLÝMSEL AÇIKLAMALAR YAPTI' Avukat Ali Altay, yeni YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ýn `Bütün yasaklar kalkacak' açýklamasýna dikkat çekerek, þöyle konuþtu: "Yeni YÖK Baþkaný `yasaklar kalkacak' diyor ama, akademik personelin açýklama yapmasý bir takým giriþimlerle yasaklanýyor. Selçuk Üniversitesi'nde yaklaþýk 5 bin akademik personel var. Akademisyenler bilimsel araþtýrma yapmak için sürekli il dýþýna çýkmak zorundalar. Bu nedenlede akademisyenlerin il dýþýna çýkmasýný engelleyemezsiniz. Bu kadar personel arasýnda hangisini kontrol altýna tutabilirsiniz. Ayrýca, bu þekilde akademisyenlerin, bilimsel çalýþmalarýný engellemiþ olursunuz. Sonuçta Þahin Filiz de televizyon kanallarýnda bilimsel açýklamalar yapmak için programa katýlmýþtýr yýlýnda çýkan yönetmeliðe göre il dýþýna çýkan personel baðlý bulunduðu birime il dýþýna çýkacaðý bildirmek zorunda. Bu kanunun deðiþtirilmesi için 2005 yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verildi ama önerge komisyonda bekliyor. Kaldý ki Doç Dr. Filiz de yazýlý dilekçesini baðlý bulunduðu birime bildirmiþ. Fakat dilekçe 27 Kasým 2007 tarihinde iþleme konulup, 28 Kasým 2007 tarihinde kayýtlara geçiyor." "BAÞÖRTÜSÜ YAHUDÝ GELENEÐÝ" DEMÝÞTÝ Doç. Dr. Þahin Filiz, daha önce çok tartýþýlan açýklamalarda bulunmuþtu. Ýþte Filiz'in Ýslam ve baþörtüsü yorumu... Selçuk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Þahin Filiz, islam dininde baþörtüsünün yeri olmadýðýný ve Kuran'da da baþörtüsünün farz olduðuna dair herhangi bir ayetin bulunmadýðýný ileri sürdü. Doç. Dr. Filiz, baþörtüsünün Yahudilikte bir gelenek olduðuna dikkat çekerek, Yahudi geleneðinin Ýslamý etkilediðini iddia etti. Doç. Dr. Filiz, baþörtüsünün Ýslam dininin bir emri olmadýðýný savunarak, bu konuda þu görüþleri ileri sürdü: Dini temeller bakýmýndan baþörtüsü, kesinlikle dinin bir emri, ya da farz ibadeti deðildir. Ýnançla da ilgili uygulanan bir ibadet olmadýðý halde, sanki dini bir emirmiþ ve farzmýþ gibi yansýtýlýyor. Baþörtüsü takýlmadýðý takdirde de, dini yönden büyük cezalarý varmýþ gibi hareket ediliyor. Burada, siyasi ve sosyal anlamda çözüme iliþkin kamusal bir dinsellik Ýlahiyatçý hocaya 'dekanlýk baskýsý yaratýlmýþtýr. Normalde baþörütüsü ile ilgili olduðu belirtilen ayetlerde Nur Suresi 30,31, 33. Ahzab Suresinin 59 uncu ayetlerinde, sadece bir tanesinin baþötüsü ile ilgili olduðu iddia ediliyor. O da Araplarýn, Ýslam öncesinde baþlarýna taktýklarý örtünün çeki düzeni ile ilgili bir ayettir. Daha önce Arap kadýnlarýnýn göðüsleri ve pek çok bölgeleri açýktý. Hatta Kabe yi bile çýplak tavaf ederlerdi. Çýplak tavaf etmenin bir fazilet olduðunu düþünürlerdi. Örtünme ayetleri, gerek kadýnýn, gerekse erkeðin her ikisine birden geçerlidir. Temel, kaba avret yerlerinin açýk olmasýndan dolayý toplum içinde hoþ karþýlanmayan kaba avret yerlerinin (ön ve arkalarýný) ve kadýnlarýn göðüslerinin örtülmesine yönelik emirlerdir. Ama son dönemlerde baþörtüsü siyasallaþtýðý için, kamusal bir dinsellik yaratýldýðýndan dolayý, insanýn temel örtünmesine iliþkin ayetleri, tamamen baþörtüsü simgesinde toplamýþlar ve bunun bir farz ve emir olduðu söylenmiþtir. Baþörtüsüne özgürlük ve kadýna özgürlük, tamamen siyasi ve sosyolojik bir hadisedir. Baþörtüsünün farz olduðunu kimse iddia edemez. KURAN DA BAÞÖRTÜSÜ DEÐÝL, HIMAR GEÇÝYOR Kuran da baþörtüsü ifadesinin yer almadýðýný savunan Doç. Dr. Filiz, Kuraný Kerim de sadce Hýmar kelimesi giçiyor. Hýmar kelimesi, normal bir örtüyü ifade etmektedir. Baþörtüsünü deðil. Giysi sýkýntýsýnýn çekildiði, hatta çýplak ibadet edildiði dönemde, Kuran ý Kerim in söylediði þuydu: Nasýl Hz. Adem ile Havva nýn cennet açýldýðýnda ön ve arkalarý açýlýnca, doðal olarak, kendi yaratýlýþlarý icabý örtündülerse, siz de öyle örtünün demektedir. Yoksa baþýnýzý, saçýnýzý örtün, örtmediðiniz takdirde yaptýðýnýz haramdýr anlamýna gelmez. dedi. KADININ ÝNSAN OLDUÐUNU HAZMEDEMEDÝK Doç. Dr. Filiz, Baþörtüsü söyleminin arkasýnda yatan unsur; Ýslamýn, insana ve kadýna vermiþ olduðu hak ve þeref payesini, henüz islam toplumu içine sindirebilmiþ deðildir. Kadýný, insan diye görmeyen kültürden gelen müslümanlar, henüz daha islamýn, kadýný insan olarak görmesi emrini hazmetmiþ deðiller. Hala daha akademik seviyede bile cariyeler ve hür kadýnlar þeklinde ayrýmlar vardýr. Hatta, deniyor ki, Hür kadýnlar örtünür de, cariyeler örtünmez. Peki kim bu cariyeler, denince. Buna cevap yok. Burada baþörtüsünün, belirli sýnýfa ait hür kadýnlarýn, bir simgesi olarak gösterilmesi ve baþýný açanlarýn ise kadýn bile sayýlmadýðý söylemleriyle karþýlaþýyoruz. dedi. Hz. Muhammed in de baþörtüsü ile ilgili net bir hadisinin bulunmadýðýný belirten Filiz, baþörtüsü ile ilgili olan rivayetlerin birbiri arasýnda çeliþki içerdiðini söyledi. YAHUDÝ GELENEÐÝ ÝSLAMI ETKÝLEDÝ Baþörtüsünün Yahudi geleneði olduðunu da anlatan Doç. Dr. Filiz, Tevrat ve Talmud da baþörtüsü ile ilgili ayetlerin bulunduðunu belirterek þunlarý söyledi: Yahudi geleneðini inceledim. Yahudilerde, Baþörtüsüz kadýnlar iffetsizdir, namussuzdur. Ýffet ve namusun korunmasýnýn ölçüsü baþ örtüsüdür. Baþ çirkindir, örtülmesi gerekir. Baþörtüsüz hiçbir kadýn dýþarý çýkmamalýdýr denilmektedir. Yahudi geleneði direkt olarak islamý etkilemiþtir. Yoksa islamda baþörtüsü kesinlikle söz konusu deðildir. Ýslamda, oruç tutmadýðýnýzda, tutmadýðýnýz oruçu ya sonradan tutarak telafi edersiniz, ya da parasýný ödersiniz. Baþörtüsü, örtemeyenler ile ilgili kesin bir ceza yoktur. 76 tane temel farzdan bahsedilmektedir. Bu 76 farzda kesinlikle baþörtüsü geçmemektedir. Kesin bir dini emir diyeceksiniz ve yapmayan hakkýnda da bunun bir cezasý yok diyeceksiniz. Allah ile kul arasýnda diyeceksiniz. Allah ile kul arasýnda ise, kamusal alana dinsellik taþýnmak isteniyor. Dinsel kanýtlarda dil oyunu yapýlýyor. Yazar Alevi Haber Ajansý Ýsmail AKKAYA / DHA VATAN

5 14 Aralýk 2007 Cuma Ozanlar- þairler þehri Soner Demirbaþ hep içinde taþýmaz mý insan. Þiir deyince Âþýk Said insanlarýn aklýna ilk gelen Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi þehirler olsa da her þehirde yaþayan þair ve yazarlarýn olduðu bir gerçektir. Ýyi bir okurun da bir þiiri okurken yeniden yazdýðýný düþünecek olursak, ki ben öyle düþünüyorum, okursuz bir þehir Doðumun ve ölümün olduðu; yani yaþamýn, insanýn-insan ediminin olduðu olacaðýný düþünmeyi aklýmýn ucundan bile geçirmek istemem. her yerde felsefenin, psikolojinin, tarihin, Peki, tüm bu söylenenlerin Kýrþehir ile coðrafyanýn ve diðer tüm disiplinlerin iliþkisi ne? Her þeyden önce Kýrþehir olduðu gibi þiir de hep var olmuþtur, denince akla ilk olarak Ahi Evranlar, Âþýk olacaktýr da. Ýnsanlar deðil midir ki yaþamýn dayanýlmazlýðýna ve olumsuzluklarýna karþý sanat yapýtlarýyla da karþý koymayý baþarabilen. Paþalar (ki Âþýk Paþa beþ-altý yüzyýl öncesinden günümüz insanýna dilinize sahip çýkýn, Tanrý yý anadilinizde anlamaya, alýmlamaya çalýþýn uyarýsýnda Ýnsan yaþadýðý yere benzer diyordu Edip Cansever. Yaþadýðý yerin tüm kültürel birikimlerini, coðrafi özelliklerini, bulunur), Muharrem Ertaþlar, Neþet Ertaþlar ve onlar gibi daha birçok isim gelir. Bugün, Türkiye nin neresine giderseniz gidin Kýrþehir denildiðinde bu isimler bir bir sayýlacaktýr size. Bunu da Kýrþehir için bir þans, bir olumluluk ve Muharrem Ertaþ yine þehrin kültürel anlamda tanýtýmý için bir kazaným olarak algýlamak gerekir. Düþünürler, ozanlar, þairler (bu yazýda halk þiiri yazan-söyleyen için ozan, modern þiir yazan için ise þair deyimi kullanýlmýþtýr) deðil mi ki yaþadýklarý iç dünyalarýnýn pencerelerini açan ve dýþarýsýný havalandýran, sonra yaþadýklarý dýþ dünya yalnýzlýklarýný, sýcaklýðýný-soðukluðunu ile düþ dünyasýný diyalektik bir biçimde birleþtiren, oradan da diðer insanlarla buluþmanýn olanaklarýný yaratan. Onlar deðil mi ki yaþanýlan tüm mekânlarýn, anlarýn etkisiyle insanlýða kalýcý ürünler Muharrem Ertaþ býrakan. Yarattýklarý ürünlerle de tüm mekânlarý sýnýrsýzlaþtýrýp zamaný sonsuzlaþtýran. Kýrþehir e dönecek olursak, geçtiðimiz Cuma günü Arena Gazetesi ni ziyarete gelen; gelirken de yanýnda çocukluðundan Sanata Bakýþý baðlamýnda Mustafa Köksal ve Mustafa Köksal Þiiri deðerlendirilmiþ. ZAHÝDEM adýndaki türküsü ile adý ebedileþen Arap Mustafa 1901 yýlýnda Çiçekdaðý na baðlý Orta Hacý Ahmetli Köyünde dünyaya geldi. Annesini, Babasýný küçük yaþta iken yitirdi. Yaþadýðýmýz kentten-sokaktan, evlerin avlusuna; avludan evlere, evlerden de odalara girerek insanla buluþur sanat yapýtlarý ve kendisini daha bir anlamlý kýlar. Günümüz dünyasýnda küreselleþme ideolojisinin doruklara çýktýðý bir zamanda, kent yalnýzlarýnýn, modern toplum içerisinde tutunamayanlarýn; soluðunu kentin dar sokaklarýnda, sokak lambalarý kýrýk kaldýrýmlarda, çalýlýklarda, aðaç gölgelerinde, kaya diplerinde, uzak kýyýlarda alanlarýn söyledikleri yaþamý biraz daha katlanýlýr kýlmakta. beri biriktirdiði þiirleri derlenmiþ bir kitap halinde getiren Toklumen Kasabasý ndan Mustafa Köksal ý da tanýmak gerekir diye düþünüyorum. Âþýk Said geleneðinden gelen ve o geleneði þiirleriyle sürdüren Mustafa Köksal, geçtiðimiz Temmuz ayýnda yayýmlatmýþ kitabýný. Toklumen Ýlköðretim Okulu Müdürü Ýsmet Demirbaþ ve Öðretmen Bekir Yaþar ýn katkýlarýyla yayýmlanan kitap; Sosyal Boyut, Aþk, Doða Sevgisi, Paylaþým ve Yokluða Þükür baþlýklarýný taþýyan beþ bölümden oluþuyor. Ayrýca kitabýn giriþ bölümünde Ýçerik, Etkileþim, Evrensellik, Yaþama Bakýþ ve Halk Ozaný, Halk Þiiri ve geleneði hakkýnda bilgi edinmek isteyenlerin, hele hele bunun Kýrþehir deki özelliklerini öðrenmek isteyenlerin mutlaka edinip okumasý gereken bir kitap Ozanlar Diyarý Toklumen den Mustafa Köksal kitabý. Neþet Ertaþlar

6 14 Aralýk 2007 Cuma Hacýbektaþ'ta Paylaþým geliþim sohbetleri Sulucakarahöyük/ Haber: Aydýn Þimþek Fotoðraf: Sertaç Danacý Nevþehir Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Paylaþým Geliþim Sohbetleri Hacýbektaþ da düzenlendi. DA PAYLAÞIM GELÝÞÝM SOHBETLERÝ Prof.Dr.Aytaç Açýkalýn tarafýndan 03 Aralýk 2007 tarihinden itibaren baþlatýlan ve 16 Aralýk 2007 tarihine kadar sürecek olan velilere yönelik, moral ve motivasyon yükseltmek amacýyla düzenlenen Paylaþým Geliþim Sohbetleri devam ediyor.. Hacýbektaþta geçtiðimiz Çarþamba günü düzenlenen Paylaþým Geliþim Sohbetleri nin vatandaþlarýn ve öðrencilerin ilgisini çektiði görüldü. Programda Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn, çocuðun ilk anlarýnýn ve ilk yýllarýnýn gelecek için önemini kavrama, çocuklarýn zihinsel geliþimine iliþkin sorumluluklarýný daha kapsamlý algýlamasý, çocuklar ile özel ve kaliteli iletiþim için ipuçlarý, Ailede çocuklarýn sorunlarýný çözmek konusundaki cesaretlerini arttýrma ve bu alanda yeni beceriler kazanma, çocuklarýn eðitiminde rol alan yada katkýda bulunan kiþi ve kurum larla daha etkili iþbirliði, çocuklarýnýn daha da baþarýlý olmalarý için zihinsel bir altyapý, çocuklarýný olasý tehlikelerden ve kötü alýþkanlýklardan koruma becerisi, örnek anababa olabilmek için temel koþullarý edinme, ilk aðlama-ilk gülümsemeden baþlayarak etkili bir beyin geliþtirme, Çocuklara Baþarý Saðlayacak Doðal /Sosyal Yaþam Ortamlarý hazýrlama, Çocuklarla etkili iletiþim kalýplarý, Çocuklarýn ve gençlerin baþarýya güdülen mesi, Okul Baþarýsýnda profesyonel anne baba becerileri, Kalýp alýþkanlýklarýný sorgu lamalarý konularýnda yaklaþýk 2 saat süreyle öðrenci velilerine ve öðretmenlere bilgiler verdi. MÝLLÝ EÐÝTÝM DEN PAYLAÞIM GELÝÞÝM SOHBETLERÝ Nevþehir Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Nevþehir Merkez ve merkeze baðlý yerleþim merkezlerindeki okullarda Paylaþým Geliþim Sohbetleri düzenleniyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Eðitim Fakültesi eski eðitim görevlilerinden Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn ýn konuþmacý olarak katýldýðý Paylaþým Geliþim Sohbetleri Aralýk 2007 tarihlerinde Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi Salonu'nda Hacýbektaþ Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü nün katkýlarýyla gerçekleþti. Paylaþým Geliþim Sohbetleri'nin öncelikli amacýnýn ise; yönetici, öðretmen ve öðrencilerin moral ve motivasyonlarýný yükseltmek þeklinde belirtildi. Eeðitim kuruluþlarýnýn yaný sýra merkeze baðlý Göreme ve Kaymaklý kasabalarý ile Avanos, Derinkuyu, Ürgüp, Kozaklý, Gülþehir ve Hacýbektaþ 1 Ýlçelerindeki okullarda bulunan idareci, öðretmen ve öðrenciler ile bazý okullarda velilerin de yararlandýðýna vurgu yapýlan proðrama Hacýbektaþtan öðrenciler Prof.Dr.Aytaç Açýkalýn ve velilerin katýldýðý görüldü. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden yapýlan açýklamada ayrýca seminerlere katýlmak isteyen köy ve kasaba okullarýnýn müdürlüðe bilgi vererek yapýlan programa göre en yakýn seminer alanýnda söz konusu Paylaþým Geliþim Sohbetlerine katýlabilecekleri belirtildi. Prof.Dr. Aytaç Açýkalýn tarafýndan Hacýbektaþta yönetici ve öðretmenlerin moral ve motivasyonlarýný yükseltmek amacýyla gerçekleþtirilen Paylaþým Geliþim Sohbetleri ne öðrenci velilerininde katýldýðý görüldü. Hacý Bektaþ Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleþen Paylaþým Geliþim Sohbetleri nin konu baþlýklarý ise þu þekilde katýlýmcý lara sunuldu: Çocuðun (Öðrencinin) Anlaþýlmasý- Korunmasý-Geliþtirilmesi Programýn Amaçlarý : Bu programa katýlan Ana-Babalarýn yada Ana-Baba adaylarý ; Bebeðin / Çocuðun ilk anlarýnýn ve ilk yýllarýnýn gelecek için önemini kavrar Çocuklarýn zihinsel geliþine iliþkin sorumluluklarýný daha kapsamlý algýlar Çocuklarý ile özel ve kaliteli iletiþim için ipuçlarý kazanýrlar Ailede çocuklarýn sorunlarýný çözmek konusundaki cesaretleri artar ve bu alanda yeni beceriler kazanýrlar Çocuklarýn eðitiminde rol alan yada katkýda bulunan kiþi ve kurumlarla daha etkili iþbirliði kururlar Çocuklarýnýn daha da baþarýlý olmalarý için zihinsel bir altyapý geliþtirirler Çocuklarýný olasý tehlikelerden ve kötü alýþkanlýklardan koruma becerisi kazanýrlar Örnek ana-baba olabilmek için temel koþullarý edinirler. Çevre ailelere önder olurlar. Paylaþým Konularý : Katýlýmcýlarla paylaþýlacak konular aþaðýdaki gibidir; Ben. Biz Kimiz? Ýlk aðlama-ilk gülümsemeden baþlayarak etkili bir beyin geliþtirme Çocuklara Baþarý Saðlayacak Doðal /Sosyal Yaþam Ortamlarý Hazýrlamak Çocuklarla etkili iletiþim kalýplarý Çocuklarýn ve gençlerin baþarýya güdülenmesi Okul Baþarýsýnda profesyonel anne baba becerileri Öðrenciler Ýçin : Baþarýsýzlýk Kaygýsýný Azaltmak Hedef Kitle Ýlköðretim 7-8. sýnýflar veya ortaöðretim son sýnýf öðrencileri Amaç : Bu Programýn amacý özekteki (merkezdeki) müþterinin, öðrencinin nabzýný tutmaktýr. Program sonunda katýlanlarýn, Baþarý yönünde kendilerine güven duygularýnýn geliþmesi Kalýp alýþkanlýklarýný sorgulamalarý Olaylara farklý bakma alýþkanlýk ve cesaretini kazanmalarý Statülerine uygun, yeni, sosyal davranýþlarý kazanmalarý beklenmektedir. Paylaþým Konularý : Ben Kimim? Baþkalarý ile benzerliðim, öbürlerinin yanýnda konumum nedir? Baþkalarýna anlattýklarým ve anlatamadýklarým Baþarý için beþ aþamalý izlence Hayal etmek/düþ kurmak Sonuç ve hedeflerini tanýmlamak Stresi kontrol etmek Beyin saðlýðýmý korumak, zihinsel gücümü artýrmak Etki çemberi oluþturmak; " GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý

7 14 Aralýk 2007 Cuma 7 Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Sulucakarahöyük/ Haber: Aydýn Þimþek Fotoðraf: Sertaç Danacý Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Hacýbektaþ ta vatandaþlarýn iyot yetersizliðine baðlý olarak saðlýk sorunu yaþamamasý ve Ýyot un insan bedeni için önemine dikkat çekiyor. dilsizlik, büyüme geriliðine, zihnin yeterli çalýþmamasýna, güçsüzlüðe neden olur. Ýyot, normal büyüme ve geliþme ile beyin ve vücut iþlevleri için mutlak gerekli bir mineraldir. Besinlerimizde ve içme sularýmýzda yeterli iyot bulunmadýðýndan yaþam için çok önemli olan iyodun dýþardan alýnmasý gerekir. Bunun da tek yolu iyotlu tuz kullanýmýdýr. Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý el ilanýnda Bir insana hayat boyu lazým olacak toplam iyot miktarý bir tatlý kaþýðý kadardýr. Bu kadar az miktarda alýnmasý dahi yeterlidir. Ancak her gün bir toplu iðne baþý kadar alýnmasý gerekir. Bu az miktar yaþam için çok önemlidir. Kiþi her gün almasý gereken iyodu almadýðýnda yaþamýn her döneminde saðlýk sorunlarý ortaya çýkar. En belirgin yetersizlik belirtisi Guatýrdýr, fakat en önemli sonucu Okul baþarýsýzlýðý ve zeka geriliði olarak gözlenir. Bunun yanýnda ; düþüklere, ölü doðumlara, bebek ölümlerine, saðýrlýk, dilsizlik, büyüme geriliðine, zihnin yeterli çalýþmamasýna, güçsüzlüðe neden olur. diyerek konunun önemine dikkat çekiyor. Yýlmaz Halk eðitim merkezi olarak el ilanlarýnýn daðýtýmýnýn yanýnda özellikle öðrencileri bilgilendirmek gerektiðini açýklayarak Çarþamba günü saat 13:00 de Atatürk Ýlköðretim Okulu nda tüm öðrencilere konu ile ilgili olarak bir sunumda bulunaçaðýz ve öðrencilerimize bilgi vereceðiz dedi. Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz ýn konu ile ilgili olarak þu açýklamalarda bulundu: Ülkemiz, iyot yetersizliðine baðlý saðlýk sorunlarýnýn görüldüðü ülkelerden birisidir. Her üç kiþiden biri iyot yetersizliði ve bu yetersizliðe baðlý sorunlardan etkilenmektedir. Ýyot yetersizliði, dünyada görülen zihinsel bozukluk vakalarýnýn tek baþýna en önemli nedenidir. Ýyot, insan bedeninin saðlýklý geliþimi ve büyümesi açýsýndan zorunludur. Doðuþtan gelen iyot yetersizliði fiziksel ve zihinsel geliþimi önemli ölçüde engelleyebilir. Ýyot, vücudumuzun boyun kýsmýnda bulunan tiroid bezinden salgýlanan ve tiroid bezi hormonlarýnýn yapýmýnda kullanýlan bir mineraldir. Bu vücudumuza yiyecekler ve içtiðimiz su ile alýnmaktadýr. Tiroid hormonlarý vücudun geliþmesini, beyin ve sinir sisteminin çalýþmasýný, vücut aktivitelerinin sürdürülmesini, vücut ýsýsýnýn belli bir düzeyde tutulmasýný saðlayan çok önemli bir vücut salgýsýdýr. Bölgemizde tiroit hastalýklarýnýn görülmesinin ana nedeni iyot minerali eksikliði olup tek baþýna etken deðildir ancak en önemli faktördür. Ýnsan vücudunun üretemediði ve dýþarýdan almasý gereken iyot, eksikliðinde baþta guatr, zeka geriliði ve geliþim bozukluðuna, sinir bozukluklarýna, cücelik veya normalden fazla boy uzunluðuna, saðýrlýk, dilsizlik, konuþma bozukluklarý ( yöre insanýnýn azýmsanamayacak sayýdaki peltek konuþma yada harfleri yutma/yuvarlama özelliði ) ve kas hastalýklarýna yol açar. Bir insana hayat boyu lazým olacak toplam iyot miktarý bir tatlý kaþýðý kadardýr. Bu kadar az miktarda alýnmasý dahi yeterlidir. Ancak her gün bir toplu iðne baþý kadar alýnmasý gerekir. Bu az miktar yaþam için çok önemlidir. Kiþi her gün almasý gereken iyodu almadýðýnda yaþamýn her döneminde saðlýk sorunlarý ortaya çýkar. En belirgin yetersizlik belirtisi GUATRDIR fakat en önemli sonucu OKUL BAÞARISIZLIÐI ve ZEKA GERÝLÝÐÝ olarak gözlenir. Bunun yanýnda ; düþüklere, ölü doðumlara, bebek ölümlerine, saðýrlýk, Sorununun çözümü hem kolay, hem de masrafsýzdýr: alýnan besinlerin iyotla güçlendirilmesi. Tuz, tüm dünyadaki insanlarýn düzenli olarak kullandýklarý bir madde olduðundan, kullanýlan tuzun iyotlanmasý, bu alanda hayli baþarýlý ve sürekli bir müdahale olarak öne çýkmýþtýr. Özel olarak iyot katýlmýþ tuzun, gerek görünüþ gerekse tat bakýmýndan normal tuzdan hiçbir farký yoktur. Ayrýca, tuz iyotlamasý için gereken teknoloji de basittir ve maliyeti düþüktür. Sonuçta tuz iyotlamasý ve iyotlu tuz kullanýmý, insanlarý saðlýklý kýlmak için gerekli iyodun alýnmasýný saðlayacak, uzun vadeli ve sürdürülebilir tek çözümdür. Ancak tuzda bulunan iyot gün ýþýðýnda, fazla nemde ve yüksek sýcaklýkta azalmaktadýr. Bunu önlemek için koyu renkli, kapaklý bir kapta ýþýk almayacak þekilde saklanmalýdýr. Normal sofra tuzundan lezzet, tat ve fiyat bakýmýndan hiçbir farký olmayan iyotlu tuzun kullanýlmasý halkýmýzýn saðlýk sorunlarý ile karþý karþýya kalmasýný önleyeceði gibi çok pahalý tedaviler için de ekonomik bir yükten kurtulmasýný saðlayacaktýr. Ýyotlu tuz kullanýmýna gerekli özenin gösterilmesi önemli bir toplumsal halk saðlýðý sorununun da ortadan kaldýrýlmasýna yardýmcý olacaktýr. Yapýlan araþtýrmalarda açýkça göstermektedir ki, iyotlu tuz kullanýmýnýn önemi anlatýldýðýnda insanlar gerekliliði hemen kabullenmektedirler. Ýyotlu tuz kullanma gerekliliðinin kavranmasý, tüketicileri de satýcýlardan bu tuzu istemeye yöneltecek, sonuçta üreticiler de iyotlu tuz imaline yöneleceklerdir Unutmayalým ki! iyot yetersizliðinin neden olduðu hastalýklarý tedavi etmek zor ve pahalýdýr.

8 HAYDAROÐULLARI KÜÇÜKBAÞ VE BÜYÜKBAÞ KURBANLIKLAR BULUNUR... Küçükbaþ: Koç,toklu, þiþek canlý Kg 3.50 YTL SATIÞLARIMIZDA PAZARLIK USULÜ GEÇERLÝDÝR. 100 YTL, 125 YTL, 150 YTL, 175 YTL YE VARAN SEÇENEKLERLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ HÝZMETLERÝMÝZDE SERVÝS ÜÇRETSÝZDÝR. 225 YTL lik 50 kg lýk küçükbaþ hayvan bizde 175 YTL dir. Bizde yaptýðýnýz her alýþ veriþ cebinizde kalan 50 YTL dir Ýrtibat telefonlarýmýz: Ýþ Telefonu: GSM : Hacýbektaþ Kurban Satýþ Alanýnda Belediye ; Canlý kg 4.50 YTL Fiyat düþüremezsin satýþlar pazarlýksýzdýr demektedir.! HAYDAROÐULLARI NDA CANLI Kg 3.50 YTL PAZARLIK YAPILIR Yer:HAYDAROÐULLARI BÜRO Tüketici Haklarý ve özgürlüðü kapsamýnda her insan istediði yerden kurbanlýðýný ve adaðýný alabilir. HAYDAROÐULLARI

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Emekli öðretmenler ziyaret edildi

Emekli öðretmenler ziyaret edildi YIL:2 SAYI:528 35 YKR 28 KASIM 2007 ÇARÞAMBA Emekli öðretmenler ziyaret edildi Ziyaretciler Emekli öðretmen Mehmet Gültaþ (sol baþta) ve eþi ile birlikte 24 Kasým Öðretmenler Günü kapsamýnda Hacýbektaþ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde

Örnek Huzur Evi Hacýbektaþ ýn hizmetinde YIL:2 SAYI:529 Nevþehir'de hayvancýlýk ile uðraþan çiftçilere damýzlýk düve desteðinde bulunuldu. Kozluca Köyü Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi'nin, Nevþehir Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnca

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı