Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin"

Transkript

1 Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði YIL:2 SAYI: YKR 14 ARALIK 2007 CUMA Engin Yýlmaz: Ýyotlu tuz kullanmayý ihmal etmeyin Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþta daðýttýklarý el ilanýnda Bir insana hayat boyu lazým olacak toplam iyot miktarý bir tatlý kaþýðý kadardýr. Bu kadar az miktarda alýnmasý dahi yeterlidir. Ancak her gün bir toplu iðne baþý kadar alýnmasý gerekir. Bu az miktar yaþam için çok önemlidir. Kiþi her gün almasý gereken iyodu almadýðýnda yaþamýn her döneminde saðlýk sorunlarý ortaya çýkar. En belirgin yetersizlik belirtisi Guatýrdýr, fakat en önemli sonucu Okul baþarýsýzlýðý ve zeka geriliði olarak gözlenir. Bunun yanýnda ; düþüklere, ölü doðumlara, bebek ölümlerine, saðýrlýk, dilsizlik, büyüme geriliðine, zihnin yeterli çalýþmamasýna, güçsüzlüðe neden olur. diyerek konunun önemine dikkat çekiyor. Haber: Aydýn Þimþek Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Müdür Vekili Engin Yýlmaz Hacýbektaþ Halk Eðitim Merkezi Hacýbektaþ ta vatandaþlarýn iyot yetersizliðine baðlý olarak saðlýk sorunu yaþamamasý ve Ýyot un insan bedeni için önemine dikkat çekiyor. 7 DE Kaz Daðlarý ve her öðrenciye bir gazete Hacýbektaþ'ta Paylaþým geliþim sohbetleri Karlakarýþýk yaðmur En Yüksek 0 C En Düþük 0 C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor 5 1 Ozanlar- þairler þehri Soner Demirbaþ Doðumun ve ölümün olduðu; yani yaþamýn, insanýn-insan ediminin olduðu her yerde felsefenin, psikolojinin, tarihin, coðrafyanýn ve diðer tüm disiplinlerin olduðu gibi þiir de hep var olmuþtur, olacaktýr da. Ýnsanlar deðil midir ki yaþamýn dayanýlmazlýðýna ve olumsuzluklarýna karþý sanat yapýtlarýyla da karþý koymayý baþarabilen. >5 DE Hacýbektaþ Atattürk Ýlköðretim Okulu 3/A Sýnýfý öðrencileri Kazdaðý nda þimdiden aðaçlar kesilmeye, yollar açýlmaya, sondaj delikleri ile dað delik deþik edilmeye baþlandý. Ekolojik denge bozuluyor. 3 bin civarýnda alan- maden-altýn aramasýna açýlacak. Türkiye de aranmadýk yer kalmayacak gibi görünüyor. Maden çýkartýlmaya baþladýðýnda ve iþletmeye açýldýðýnda neler olacaðý þimdiden belli diyrek Kaz Daðlarý için imza kampanyasý baþlatmýþtý. Haber: Aydýn Þimþek >3 DE KAYIP ÝLANI 50 HA 660 ve 50 HC 060 Plakalý aracýmýn KZ (Taþýt Kartý)ný kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Ali Tezcan Prof.Dr.Aytaç Açýkalýn Hacýbektaþta geçtiðimiz Çarþamba günü düzenlenen Paylaþým Geliþim Sohbetleri nin vatandaþlarýn ve öðrencilerin ilgisini çektiði görüldü. Programda Prof. Dr. Aytaç Açýkalýn, çocuðun ilk anlarýnýn ve ilk yýllarýnýn gelecek için önemini kavrama, çocuklarýn zihinsel geliþimine iliþkin sorumluluklarýný daha kapsamlý algýlamasý, çocuklar ile özel ve kaliteli iletiþim için ipuçlarý, Ailede çocuklarýn sorunlarýný çözmek konusundaki cesaretlerini arttýrma.. Haber: Aydýn Þimþek >6 DA Ýlahiyatçý hocaya 'dekanlýk baskýsý Ýsmail Akkaya 4 DE Ender Ýmrek Alevi aþký ve çiçekçi dükkâný! Madýmak Oteli çiçekçi dükkâný olacakmýþ. Alevilerin Madýmak müze olsun! çaðrýsý ve sürdürdükleri kampanyaya AKP nin yanýtý çiçekçi dükkâný oldu. Türkiye nin seçkin aydýnlarýnýn; genç, yaþlý, kadýn erkek 35 cevherin ateþe verildiði Madýmak Oteli nin altýndaki lokanta, müzeye deðil çiçekçi dükkânýna dönüþtürülecekmiþ. KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Özgür Keleþ KAYIP ÝLANI Ordu Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 14 Aralýk 2007 Cuma Ender Ýmrek Alevi aþký ve çiçekçi dükkâný! Madýmak Oteli çiçekçi dükkâný olacakmýþ. Alevilerin Madýmak müze olsun! çaðrýsý ve sürdürdükleri kampanyaya AKP nin yanýtý çiçekçi dükkâný oldu. Türkiye nin seçkin aydýnlarýnýn; genç, yaþlý, kadýn erkek 35 cevherin ateþe verildiði Madýmak Oteli nin altýndaki lokanta, müzeye deðil çiçekçi dükkânýna dönüþtürülecekmiþ. AKP böyle uygun görmüþ. Bu ara Alevilerin gönlünü kazanmakla meþgul olan hükümet, biraz ticaret biraz ziyaret tutumuyla 35 ilerici insanýn yakýlarak katledildiði caniliðin üstünü Hacý Bektaþ Veli Kültür Derneði çiçekle örterek sorunu çözeceðini, Alevilerin gönlünü fethedeceðini düþünüyor. hatalarýný açýkça kabul etmek ve mahkum hayatýný kaybeden 5 insanýn anýsýna 5 ceviz yapmak zorunda kalan, artýk Alevileri AKP Hükümeti nin direktifinden sonra Sivas valisi hemen iþe baþlamýþ. Gerici faþist güruh tarafýndan ateþe verilen otelin alt katýnda lokanta iþleten esnafa biraz para verilerek, baþka bir yere taþýnmasýna olanak etmektir. Bir zihniyeti, bir tarihi yaklaþýmý, sakat bir bakýþ açýsýný mahkûm etmektir. Yapýlmasý gereken, Alevilerden özür dileyerek daha önce gerçekleþen katliamlara da atýfta bulunarak, Madýmak Oteli nin aðacý dikildi. Ve evin çevresi bahçe haline getirildi. AKP Hükümeti de bunu yapmalýdýr. Eðmeden bükmeden, evirmeden çevirmeden bunu yapmalýdýr. görmezden gelmenin mümkün olmadýðýný gören AKP Hükümeti, bir kez daha Alevilere, Alevilerin örgütlerine ve ilerici kamuoyunun sesine kulak vererek Madýmak yaratýlmýþ. Ve çiçekçi dükkâný için kollar Barýþ ve Zira gerçeklerle, kendi tarihiyle, hatalarý Oteli ni Barýþ ve Kardeþlik Müzesi ne sývanmýþ. Çiçekçi dükkânýna, karanlýk güçler tarafýndan yapýlan katliamý kýnayan bir de küçük levha asacaklarmýþ. Kardeþlik Müzesi yapýlmasý için adým ve kusurlarýyla yüzleþme cesareti göstermeyenlerin saðlýklý bir yol almasý mümkün deðil. Açýk tutum almayanlar, bir tutumu ve zihniyeti mahkûm etme cesareti dönüþtürmek yerine; giriþimci ruhu da elden býrakmayarak esnafça davranmakta, orta yol bulmaya çalýþmaktadýr. 37 insanýn Ýnsanlarýn ateþe verildiði bir mekânýn et atmaktýr. göstermeyenler, olasý katliamlarýn önünü (2 si otel görevlisi) yanmasýný bir yana lokantasý olarak kullanýlmasý utancýnýn, çiçekçi dükkâný ile ortadan kalkacaðýný düþünüyorlar. Lokanta çiçekçiye dönüþtürülünce bu ayýptan, bu yüz karasý durumdan kurtulacaklarýný sanýyorlar. Týpký 29 Mayýs 1993 te neonazi gerici faþist güçler tarafýndan Solingen de de alamazlar. Bundan sonra bu tür katliamlarla karþýlaþmak istemeyenler açýkça tutum almalý, lanetlemeli ve kardeþlik için ne gerekiyorsa onu yapmalýdýrlar. AKP, her geliþmede olduðu gibi bu býrakan AKP, Ne þiþ yansýn ne kebap fikrindedir. Böylece hem Alevilerin hem de katliama güç ve destek verenlerin gönlünü Peki Maraþ, Çorum, Malatya ve daha Genç ailesinin evinin kundaklanmasý ve olayda da takiye yapmaktadýr. Sureti haktan kazanacaðýný hayal etmektedir. Ama esas önceki Sivas katliamlarý ve Alevilere yönelik onca saldýrý ve hakaret ne olacak? Madýmak Oteli nin giriþinde bir et lokantasýnýn iþletilmesi ayýbýndan kurtulmak için atýlan bu adým olumludur, ancak beþ kiþinin yanarak ölmesinden sonra bu evi satýn alan Alman hükümetinin, burayý bir müzeye çevirdiði gibi. Solingen de gözükerek, gerçeklerin üstünü örtmektedir. Yükselen tepkiler karþýsýnda bir þeyler olarak katliamý gerçekleþtiren güçlere ve tarihsel sakat zihniyete arka çýkmakta, destek vermektedir. Bu anlaþýlýr bir durum, kabul edilebilir gerçekle yüzleþmek yerine, bu durumu bir tutum deðil. Ne Aleviler ne de insanlýk çiçekçi dükkâný ile örtmeye çalýþmak ise tam bir maskaralýk!.. Yapýlmasý gereken, Alman hükümetinin 5 Türkiye vatandaþýnýn hayatýný yitirdiði bunu kabul eder. Yapýlmasý gereken, göz boyamak amacýyla giriþimlerde bulunmak deðil, Alevilere kulak vermektir. Alevilerin Solingen katliamýndan sonra yaptýðýný örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, yapmaktýr. Gerçekle yüzleþmektir. Yapýlmasý gereken, Madýmak katliamýný ve Alevilere yönelik gerçekleþtirilen diðer katliamlarý açýk olarak lanetlemektir. Devletin tutumunu mahkum etmek, barýþ ve kardeþlikten yana, ayrýmcýlýða karþý olan güçlere ve temsilcilere kulak vererek, 35 aydýnýn yakýlarak katledildiði Madýmak Oteli ni, Barýþ ve Kardeþlik Müzesi hükümetlerin bu sorun karþýsýndaki tarihi yapmaktýr.

3 14 Aralýk 2007 Cuma Kaz Daðlarý ve her öðrenciye bir gazete 2 27 Kasým 2007 Salý Hacýbektaþ tan Kaz Daðlarý için kampanya Sulucakarahöyük belirleyici olanýn öðrencilerin Lale öðretmenlerini sevmesi. Lale Sertaç Danacý öðretmen Kaz Daðlarý ný sýk sýk Aydýn Þimþek gidip görenlerden. Yaþadýðý güzelliði öðrencileri ile paylaþýp, Kazdaðý nda þimdiden Kaz Daðý nýn ülkemiz için önemini aðaçlar kesilmeye, yollar öðrencilerine elifine elif iþlemiþ açýlmaya, sondaj delikleri ile dað görünüyor. delik deþik edilmeye baþlandý. Öyle görünüyor ki; öðrencilerin Ekolojik denge bozuluyor. 3 bin Lale öðretmenlerine olan sevgisi civarýnda alan- maden-altýn Kaz Daðlarý sevgisine dönüþmüþ. aramasýna açýlacak. Türkiye de Görmedikleri,gezmedikleri Sarý aranmadýk yer kalmayacak gibi Kýz ýn Daðlarý na...sahip çýkýyorlar. görünüyor. Maden çýkartýlmaya baþladýðýnda ve iþletmeye Lale öðretmen alçak gönüllü açýldýðýnda neler olacaðý bir öneri ile bizi öðrencilerine þimdiden belli. yönlendiriyor. Bize Kampanya fikri öðrencilerimden çýktý. Bu KAZDAÐI NDA ALTIN konuda asýl görüþmeyi onlarla ÇIKARILIRSA NELER yaparsanýz iyi olur. diyor. OLACAK? Kýndýþ. Hemen tedirginliðimizi Kampanya fikrinin nasýl Hepsi cývýl cývýl. Çekingen Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; paylaþýyoruz. Bizi aydýnlýk gülüþü doðduðunu soruyoruz. Son deðiller. Kampanya hakkýnda 1 trilyon ton toprak iþlenecek, ile karþýlýyor, Lale öðretmen. günlerde medyada ve basýnda konuþmak istiyorlar. Zamanýn 400 bin ton siyanür kullanýlacak. Lale öðretmen Dersimiz çok sýk gündeme gelen Kaz Daðý yettiði ölçüde hepsinin görüþünü Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; müzik dersi. Dersin bitmesine 10 ile ilgili haberler kendilerini almaya çalýþýyoruz. 2 milyon 580 bin dönüm orman, dakika var. Eðer baþka bir etkilemiþ. Önce kendilerini tanýtýyorlar. 10 milyon zeytin aðacý Ben Benay Þahan, Gaye etkilenecek. Toprak, Ali Yýldýz, ecan Doðrusöz, Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; Lömen Yaþar, Melisa Ünlüyurt, su kaynaklarý azalacak ve Ceren Köksal, Hatice Zengin, kirlenecek. Dilan Taþdemir, Gamze Gören, Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; Umut Turabi Sükün, Berfin Fatma orman köylülerinin geçim kaynaðý Kýlýç, Ayça Öçalan, Tolga Kaan azalacak ve göçe zorlanacak, 20 Þimþek, Gizem Bektaþ, Tayfun bin zeytin üreticisi, 80 bin zeytin Kaya, Umut Ýlkcan Salman, Buket iþçisi ile 30 bin aile etkilenecek. Budak, Ahmet Örten, Mehmet Ürünlerimize alýcý bulamayacaðýz. Bölgemize turist gelmeye Deniz Öztürk cek. Kaz Daðý ile ilgili imza Her yýl zeytinden, zeytinyaðýn kampanyasý fikri Ýlkcan Salman dan ve diðer tarým ürünlerinden dan çýkmýþ. Salman Atatürk ün elde edilen 650 milyon dolar ve Ýðde Aðacý hatýrasýný okuduðunu ayrýca turizm gelirleri kesilecek. Bir altýn madeninin ömrü 10 yýl ve ve etkilendiðini söylüyor bize. Kaz Daðý nda altýn çýkarýlýrsa; 10 yýl sonra siyanür çukurlarýyla Anlatmasýný istiyoruz. üzerinde ot bitmeyen toprak Ýlkcan Salman anlatýyor: daðlarý kalacak. 10 yýlda verilen Atatürk, aðaçsýz yurt toprakla zarar yüzlerce yýl temizlenemeyecek. Siyanür ve aðýr metallere görüþebilirdik. Ama bu 10 haberleri, olaylarý konuþup ve ve aðacý çok severmiþ.. dersimiz olsa idi sizinle ayrýca Her sabah derse günlük rýn dan üzüntü duyarmýþ.. Tabiatý maruz kalacak, zaman içinde dakikayý kampanyamýz hakkýnda yorumlayarak baþladýklarýný Ankara'daki Orman Çiftliðini boz ölümcül hastalýklara bilgi vererek deðerlendirebiliriz belirtiyor Lale öðretmen. topraktan ormanlýk haline yakalanacaðýz. diyor. Medyada ve basýnda sýk sýk sokmuþ. Aðaçlarýn dikiliþini, Kendimize öðrenci sýralarýnda gündeme gelen Kaz Daðý tutuþunu, büyüyüþünü adým adým Kaz Daðý nýn üstü altýndan yer bulup, oturuyoruz. haberleri 3 A sýnýfýnýn da gündemi kollarmýþ. Akköprü tarafýndan daha deðerli! diyenler Kaz Kampanyanýn müdavimleri ile oluvermiþ. Çiftlik'e giden yolun etrafýndaki Daðý nýn yok olmamasý için sýra arkadaþý oluyoruz. Ama asýl kampanyada boþ topraklar meyvelik olmuþ. elinden gelen çabayý gösteriyor. Bir gün bu meyvelikten geçerken birdenbire þoförüne: Bu çabaya Hacýbektaþ tan kendileri küçük ama duyarlýlýklarý Dur demiþ.. büyük olan öðrencilerde katýlýyor.. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3 A Arabadan inerek orada sýnýfý öðrencileri Kaz Daðý nýn yok bulunanlara: olmamasý için bu günlerde yoðun ve anlamlý bir kampanya Burada bir iðde aðacý vardý, çalýþmasý yürütüyorlar. ne oldu? diye soramuþ.. Kimse iðde aðacýný bilmiymuþ. Minik öðrencilerin yürütmüþ Atatürk'ün neþesi kalmamýþ.. olduðu kampanya hakkýnda bilgi Çünkü Çiftlik' ðin çorak günlerin almak için Atatürk Ýlköðretim den bir aný, yerinden sökülmüþ, Okulu 3 A Sýnýfý Öðrencileri ile yok olmuþyol boyunca hep iðde görüþmeye gidiyoruz. aðacýný aramýþ.. Okulun hizmetli personeli bize sýcak ilgisini ve heyecanýný Ýðde, yaþlanmýþ ve çelimsiz seferber ediyor. bir aðaçtý. Fakat yaþýyordu. Tedirginiz. Tedirginliðimiz ders Baharda güzel kokular veriyordu, diye sýzlanmýþ. saati olmasýndan. Kapýyý okulun hizmetli personeli çalýyor. Ýçeri giriyoruz. Sýnýfýn öðretmeni Lale Haberin devamý sayfa 3 de 5 Aralýk 2007 Çarþamba Öðrenciler Kaz Daðlarý için postahanedeydiler 7 Sulucakarahöyük Sertaç Danacý Hacýbektaþ Atattürk Ýlköðretim Okulu 3/A Sýnýfý öðrencileri Kazdaðý nda þimdiden aðaçlar kesilmeye, yollar açýlmaya, sondaj delikleri ile dað delik deþik edilmeye baþlandý. Ekolojik denge bozuluyor. 3 bin civarýnda alan- madenaltýn aramasýna açýlacak. Türkiye de aranmadýk yer kalmayacak gibi görünüyor. Maden çýkartýlmaya baþladýðýnda ve iþletmeye açýldýðýnda neler olacaðý þimdiden belli.diyrek Kaz Daðlarý için imza kampanyasý baþlatmýþtý. Öðrenciler Öðretmenleri Leyla Kýndýþ denetiminde Hacýbektaþta çevreye duyarlý bir kampanya yürütmüþ ve topladýklarý 1500 imzayý Hacýbektaþ Postanesinden Çevre ve Orman bakanlýðýna postalamýþlardý. Gazetemiz öðrencilerin Kaz Daðlarý için yürütmüþ olduklarý kampanyayý her aþamada haber yaptý. Öðrencileri kampanya faaliyetinde yalnýz býrakmadý. Kampanyayý yürüten her bir öðrenci için bir gazete çýkartan gazetemiz çalýþanlarý öðrencilerin anlamlý çalýþmasýna destek oldu. Atatürk Ýlköðretim 3 /A Sýnýfý Öðrencileri ne gazetelerini daðýtan gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek ve Sertaç Danacý öðrencilere yürütmüþ olduklarý kampanyayý olumlu bulduklarýný ve gerçekleþtireçekleri tüm olumlu faailiyetlerine de destek olacaklarýný belirttiler. Gazetesini alan öðrencilerin özellikle gazetelerini saklayaçaklarýný ve büyüdüklerinde çoçuklarýna göstereçeklerini belirtmeleri dikkat çekti. Öðrencilerin özellikle Gazetemizin yazý iþleri sorumlusu Aydýn Þimþek e gazetenin nasýl çýktýðýný sormasýna baðlý olarak Þimþek öðrencilere kýsaca gazetenin çýkýþ aþamalarýný anlattý. Öðrencileri gazeteye de davet eden Þimþek istedikleri taktirde gelip gazetenin nasýl çýktýðýný yeinde görebileceklerini de ifade etti. Sulucakarahöyük/ Haber:Aydýn Þimþek Fotoðraf: Sertaç Danacý Kaz Daðý nýn üstü altýndan daha deðerli! diyerek Kaz Daðý nýn yok olmamasý için elinden gelen çabayý gösteren Atatürk Ýlköðretim Okulu 3 A sýnýfý öðrencileri 19/11/2007 tarihinde baþlattýklarý imza kampanyasýný 3/12/2007 tarihinde bitirdiler. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3 A sýnýfý öðrencileri topladýklarý imzalarý 3 Aralýk günü Hacýbektaþ Postanesine Öðretmenleri Leyla Kýndýþ denetiminde gelerek postaladýlar. Kaz Daðý nýn yok olmamasý için yoðun ve anlamlý bir kampanya çalýþmasý yürüten öðrenciler imzalarý Cevra Ve Orman Bakanlýðý na gönderdiler. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri Hacýbektaþ ta topladýklarý 1500 imzayý Cevre ve Orman Bakanlýðý yazmýþ olduklarý bir dilekçe öðrneði ile birlikte gönderdiler. Öðrenciler toplu olarak Kaz Daðlarýndaki aðaç kesim ve ormanlarýn yok edilmesinin engellenmesi talebinde bulunarak imza kampanyamýzda topladýklarý imzalarý bakanlýða gönderdiler. Ýmza toplarken kaðýtlarýnýn biraz kirlendiðinide belirten öðrenciler kirletilmiþ kaðýtlarý bakanlýða göndermiþ olmalarýndan duyduklarý üzüntüyüde dile getirerek bakanlýðýn bu durumu anlayýþla karþýlayabileceklerini belirttiler. Kendi seslerinin duyulmasý ve Kaz daðlarý nýn yok edilmemesini isteyen Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri kendi geleçeklerinin karartýlmasýna bakanlýðýn izin vermeyeceðine inandýklarýný söylediler. Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri nin dilekçe örneðinde ise þu görüþlere yer verildiði görüldü: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐINA Nevehir ili Hacýbektaþ Ýlçesi Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý örencileri olarak 19/11/2007 tarihinde baþlattýðýmýz Kaz Daðlarýndaki aðaç kesim ve ormanlarýn yok edilmesinin engellenmesi talebimize yönelik imza kampanyamýzda topladýðýmýz imzalarý size gönderiyoruz; imza toplarken kaðýtlarýmýz biraz kirlendi kusurumuza bakmayýn. Size sesimizi duyurmak amacýmýz,bizlerin geleceðinin karartýlmasýna izin vermemek için gereðini yapacaðýnýza inanýyor saygýlarýmýzý 27 Kasým 2007 Salý Haberin baþ kýsmý sayfa 2 de Sulucakarahöyük Sertaç Danacý Aydýn Þimþek Kimin söktüðünü araþtýrmýþ. Kimse yaþlý aðaç hakkýnda bilgi verememiþ. Atatürk, önemsiz gibi görünen bu iþten büyük üzüntü duymuþ. Ýhtarlarda bulunmuþ, emirler vermiþ, eski aðaçlar da korunup ve bakýlaçakmýþ. Atatürk ün bir iðde aðacý ile ilgilenmesinden etkilendim, diyor Ýlkcan Salman. Ýmza kampanyasý önermiþ. Her öðrenci mahallesinde kampanya yürütüyor. Ýki günde 200 imza toplamýþlar. Hastaneden,tanýklarýndan, hükümet konaðýndan imza aldýklarýný söylüyorlar. Kampanyayý Lale öðretmenleri ilk destekleyenlerden. Okulun öðretmenleri kampanyanýn ilk imzaçýlarý olmuþlar. Öðrencilerin deyimi ile hemen öðretmenlerinden düz beyaz kaðýtlar alarak Ýmza toplamaya çýkmýþlar. Ýlkcan Salman kampanya çalýþmasýný 103 Evlerde yürütüyormuþ. Kampanyaya mahallelerinde okur yazar olan ve olmayan her insanýn destek verdiðini belirtiyor. Umut Sükün: Savat Mahallesi nde kampanya için çalýþýyormuþ. Benzinlikleri olduðu nu ve benzinliðe de beyaz kaðýt lardan koyacaðýný, babasýnýn da imza toplayacaðýný söylüyor. Tolga Kaplan Þimþek: Bala Mahallesi, Hükümet Konaðý ve Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý öðrencileri Hacýbektaþ Postanesi Müdürü Þener Solmaz ile birlikteler sunuyoruz. 3/A SINIFI ÖÐRENCÝLERÝ 1-Benay ÞAHAN 2-Gaye TOPRAK 3-Ali YILDIZ 4-Mertcan TUNÇBYLEK 5-Mustafa Can KARABACAK 6-Vedat Aydyn FERGER 7-Eda FERGER 8-Emrecan DOÐRUSÖZ 9-Lömen YAÞAR 10-Melisa ÜNLÜYURT 11-Ceren KÖKSAL 12-Hatice ZENGÝN 13-Dilan TAÞDEMÝR 14-Gamze GÖREN 15-Umut Turabi SÜKÜN 16-Berfin Fatma KILIÇ 17-Ayça ÖÇALAN 18-Tolga Kaan ÞÝMÞEK 19-Gizem BEKTAÞ 20-Tayfun KAYA 21-Umut Ýlkcan SALMAN 22-Buket BUDAK 23-Ahmet ÖRTEN 24-Mehmet Deniz ÖZTÜRK Rantçýlar Kaz Daðý'nýn Peþinde Kaz Daðý eteklerinde 34 bin dönüm alanda Global Madencilik AÞ tarafýndan kurþun, bakýr ve arkasýndan da altýn cevheri elde edilmek üzere doða katliamý yaþanmasýna tepkiler sürüyor. Atatürk Ýlköðretim Okulu Müdürü ve ayný zamanda Hacýbektaþ Eðitim- Sen Baþkaný Ali Kaim yapmýþ olduðu açýklama Saðlýk Ocaðý nda imza topluyorum. Kimse kampanyamýza karþý deðil. Hatta insanlar iyi yaptýðýmýzý söylüyorlar. Kaz Daðý nda temiz oksijen varmýþ. Ülkemizin ve dünyamýzýn bir parçasý. Diyor. Ahmet Örten: Konuþmasýna Kaz Daðý nýn eski adýný Ýda olduðunu söyleyerek baþlýyor. Ahmet Kaz Daðý ile anýlan Sarý Kýz ýn hikayesini de bize anlatýyor. Etkileniyoruz. Anlýyoruz ki; kampanya bilinçli bir þekilde amacýna SATILIK TARLA 250 dekar ile öðrencilerine destek verdi. Kaim açýklamasýnda ; Dünyanýn oksijen deposu Kaz Daðlarý'nda temiz doðayý maden iþletme ve araþtýrma ruhsatý vererek kirletilmesine izin verilmesine kimsenin hakký yoktur. En büyük korkumuz ise Kaz Daðý'ndaki ormanlarýn, orman vasfýndan çýkartýlarak yapýlaþmaya açýlmasý, rant alanýna dönüþtürülmesidir. Söz konusu alanlara kazma vurmak bile suçken önce bu alanlar kaçak villa yapýmýna teslim edilmiþtir. Þimdi ise maden firmalarýnca binlerce aðaç kesilerek delik deþik edilmektedir. Su kaynaklarý kirletilmekte, bölgeye özgün onlarca bitki ve canlý türü yok edilmektedir. Tüm insanlýðýn sorumluluðundaki alanlarýn tahribatý, insanlýða karþý iþlenen bir suçtur. Dünyanýn oksijen deposu olan Kaz Daðlarý'ndaki ormanlarýmýzýn yok edilmesine karþý bir an önce önlem alýnmalý ve bu suça son verilmelidir. Türkiye'nin hem ekonomisi zarar görüyor hem de doðasý yok oluyor" diye" konuþtu." EFSANELER DAÐI YOK OLACAK Türkiye'nin doða cenneti Çanakkale il merkezine, 90 kilometre uzaklýkta olan Kaz Daðlarý, zengin bitki örtüsü, bol oksijenli havasý, ormanlarý, akarsularý, antik ve tarihi özellikleriyle Türkiye'nin en önemli doðal alanlarý arasýnda bulunuyor. Kaz Daðlarý'nýn Edremit Körfezi'ne bakan ve 1993'te Milli Park ilan edilen 21 bin 300 hektarlýk bölümü içinde, dokuz adet güçlü dere yataðý bulunuyor. uygun olarak yürütülüyor. Berfin Kýlýç: Berfin Melisa arkadaþý ( Ünlüyurt) ile kampanyayý birlikte yürüttüðünü belirtiyor. Ýkisi de bu kampanya için adeta babalarýný görevlendirdiklerini anlatýyorlar. Belediyede çalýþan babalarý iþ arkadaþlarýndan imza toplamýþ. Berfin ve Melisa diðer sýnýflardanda imza toplamýþlar. Melisa Ünlüyurt: Dosteli Sitesi nde kampanya için çalýþanlardan. Melisa herkesin kampanyayý beðendiðini 8 parça tarla Müracat: satýlýktýr. Hasan Danacý Tel: Dünyanýn en önemli ikinci oksijen kaynaðý Kaz Daðlarý, oksijen yoðunluðu açýsýndan Ýsviçre'deki Alp Daðlarý'ndan sonra, dünyada ikinci sýrada yer alýyor. Mitolojideki ismi "Ýda" olan Kaz Daðlarý'nýn jeolojik konumu nedeniyle oluþmuþ ilginç bitki örtüsü, iklim ve toprak yapýsý bu bölgede devamlý olarak yüksek oranda oksijen üretilmesini saðlýyor. Çok düþük bir nem oranýna sahip olan Kaz Daðlarý'nýn astým hastalýðýna da iyi geldiðine inanýlýyor. 258 bin hektarlýk ormanda, 900 bitki türü, Tamamý 258 bin hektar olan Kaz Daðlarý'nda, 101 familyaya ait 900 bitki türü bulunuyor. Bu bitki türlerinin 37 tanesi, sadece bu bölgeye ait doðal bitki türlerini oluþturuyor. Kaz Daðlarý'nda metre yükseklikte kýzýlçam, üst rakýmlarda göknar, karaçam, kayýn, kestane, kýzýlaðaç, meþe, çýnar, alt rakýmlarda ise laden, karaçalý, böðürtlen, erika, sarmaþýk bitkilerinin yaný sýra kekik, adaçayý, sumak gibi bitkiler yer alýyor. Eþsiz bir bitki örtüsüne sahip olan Kaz Daðlarý çok sayýda hayvan türüne de sýðýnak oluyor. Kaz Daðlarý'nda, yaban kedisi, su samuru, ayý, karaca, sincap, kirpi, tavþan, sansar, porsuk, tilki, yaban domuzu, kartal, doðan, atmaca, þahin, keklik, çulluk ve akarsularda alabalýk ve sazan türleri gibi balýk türleri bulunuyor. Kaz Daðlarý'nda 24 belediye ile yaklaþýk 125 bin insanýn yaþadýðý 337 orman köyü yer alýyor. Dünya tarihinin ilk güzellik yarýþmasý Efsaneye göre, dünya tarihindeki ilk güzellik yarýþmasý Kaz Daðlarý'nda yapýldý. Troia Kralý Priamos'un oðlu Paris, bu güzellik yarýþmasýnda hakem olarak görev aldý. Tanrýça Afrodit, Hera, Athena en güzel seçilebilmek birbiriyle yarýþtý. Güzeller, Paris'e teklif ettikleri hediyelerle, tarihteki ilk rüþvet olayýný da gerçekleþtirmiþ oldu. Paris'e, dünyanýn en güzel kadýný Helen'in aþkýný teklif eden Afrodit, yarýþmayý kazandý ancak, Paris ve Troia kenti, bu duruma sinirlenen Athena ve Hera'nýn lanetini üzerine aldý. Efsaneye göre, Olimpus'taki tanrýlar, Troia Savaþý'ný Kazdaðý'dan izledi, mitolojiye göre, Zeus Kazdaðý'nda doðdu. Hacýbektaþ tan Kaz Daðlarý için kampanya belirtiyor. Bununla da yetinmiyor. Hacýbektaþ ta kampanyaya duyarlý olunmasýný ve kampanyanýn desteklenmesini talep ediyor. Gaye Toplrak: Kampanya için imza aldýklarý insanlarýn yaptýklarý çalýþmayý sevdiklerini belirtiyor. Ýmza kampanyasýnýn 30 Kasým Cuma günü sona ereceðini belirtiyor Lale öðretmen. Topladýklarý imzalarýn akýbetinin ne olacaðýný sorduðumuz da ise; Cevre ve Orman Bakanlýðý na toplu olarak Hacýbektaþ Postanesi nden gönderileceðini söylüyor. Öðrencilerinin PTT yi görmesi ve deneyim kazanmasý için bu kampanyanýn bir fýrsat olduðunu da ekliyor Lale öðretmen. Çevre bilinci hakim bir sýnýf olduðu bilincimize çarpýyor. Sýnýfta geri dönüþüm çöp kutusu oluþturulmuþ. Sýnýfta Kaz Daðý ve Çevre duyarlýlýðý konusunda gözle görülür bir bilinç ve heyecan var. Sözde kampanya dedirtmeyecek, bilinç ve kararlýlýðýn Özü ile karþý karþýya olduðumuzu anlýyoruz. Kampanyalarýna imza vermek istiyoruz. Hepsi birden kendi imza metnini önümüze koyuyor. Zorlanýyoruz. Çünkü hepsi kendi imza metninde daha fazla imza olsun istiyor. Secim yapmak zor. Ama kampanya ciddi. Bizde imzamýzý verip, ayrýlýyoruz kendilerinden. Kampanyaya destek ve katkýlarýnýz için iletiþim adresi: Atatürk Ýlköðretim Okulu 3/A Sýnýfý Öðrencileri Okulun Telefonu: SATILIK TARLA 250 dekar SATILIK DAÝRE 8 parça tarla satýlýktýr. Toki I. Etapta C - 2 kat1. 8 Nolu 3 +1 Daire satýlýk Müracat: Hasan Danacý Toki II. Etapla takas olabilir Tel: Tel:

4 14 Aralýk 2007 Cuma TV programlarýnda "Kuran'da baþörtüsünün yeri olmadýðýný" savunan Doç. Dr. Þahin Filiz'e soruþturma Konya Selçuk Üniveristesi Ýlahiyat Fakültesi Dekanlýðý, televizyon kanallarýnda mahalle baskýsý `Mikro Faþizm' hakkýnda açýklamalar yapan Fakülte Öðretim Üyesi Ýslam Felsefesi Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Þahin Filiz'e, `Ýzinsiz olarak il dýþýna çýktýðý ve televizyon kanallarýnda programlara katýldýðý' gerekçesi ile disiplin soruþturmasý baþlattý. Doç. Dr. Þahin Filiz'in Ankara'da bulunan Avukatý Ali Altay ise, müvekkilinin televizyon kanallarýnda programlara katýlmadan önce dekanlýða yazýlý dilekçe sunduðunu, ancak dekanlýðýn dilekçeyi daha sonraki bir tarihte iþleme aldýðýný iddia etti. `DÝLEKÇEYÝ ÝÞLEME GEÇ ALMIÞLAR' Soruþturma tebliðinin 11 Aralýk 2007 tarihinde kendilerine ulaþtýðýný kaydeden Avukat Altay þunlarý söyledi: "Bize ulaþan tebliðde ve 25 Kasým 2007 tarihinde baðlý bulunduðu birimden izin almaksýzýn il dýþýna çýktýðý gerekçesi ile disiplin soruþturmasý baþlatýldýðý belirtildi. Dekanlýk tarafýndan gelen daha önceki yazýda ise `24-25 Kasým 2007 tarihleri arasýnda Ýstanbul'daki iki ayrý programa katýldýðýnýz tesbit edilmiþtir' þeklinde ifadeler yer alýyor. Þahin Filiz, 23 Kasým 2007 tarihinde dekanlýða `24-25 Kasým 2007 tarihlerinde davet edildiðim canlý yayýnlara katýlmak üzere Ýstanbul'da bulunacaðým' diye yazýlý dilekçe verdi. Fakat yazýlý dilekçe 28 Kasým 2007 tarihinde kayýtlara geçmiþ." `TV'DE BÝLÝMSEL AÇIKLAMALAR YAPTI' Avukat Ali Altay, yeni YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ýn `Bütün yasaklar kalkacak' açýklamasýna dikkat çekerek, þöyle konuþtu: "Yeni YÖK Baþkaný `yasaklar kalkacak' diyor ama, akademik personelin açýklama yapmasý bir takým giriþimlerle yasaklanýyor. Selçuk Üniversitesi'nde yaklaþýk 5 bin akademik personel var. Akademisyenler bilimsel araþtýrma yapmak için sürekli il dýþýna çýkmak zorundalar. Bu nedenlede akademisyenlerin il dýþýna çýkmasýný engelleyemezsiniz. Bu kadar personel arasýnda hangisini kontrol altýna tutabilirsiniz. Ayrýca, bu þekilde akademisyenlerin, bilimsel çalýþmalarýný engellemiþ olursunuz. Sonuçta Þahin Filiz de televizyon kanallarýnda bilimsel açýklamalar yapmak için programa katýlmýþtýr yýlýnda çýkan yönetmeliðe göre il dýþýna çýkan personel baðlý bulunduðu birime il dýþýna çýkacaðý bildirmek zorunda. Bu kanunun deðiþtirilmesi için 2005 yýlýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge verildi ama önerge komisyonda bekliyor. Kaldý ki Doç Dr. Filiz de yazýlý dilekçesini baðlý bulunduðu birime bildirmiþ. Fakat dilekçe 27 Kasým 2007 tarihinde iþleme konulup, 28 Kasým 2007 tarihinde kayýtlara geçiyor." "BAÞÖRTÜSÜ YAHUDÝ GELENEÐÝ" DEMÝÞTÝ Doç. Dr. Þahin Filiz, daha önce çok tartýþýlan açýklamalarda bulunmuþtu. Ýþte Filiz'in Ýslam ve baþörtüsü yorumu... Selçuk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Felsefesi Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Þahin Filiz, islam dininde baþörtüsünün yeri olmadýðýný ve Kuran'da da baþörtüsünün farz olduðuna dair herhangi bir ayetin bulunmadýðýný ileri sürdü. Doç. Dr. Filiz, baþörtüsünün Yahudilikte bir gelenek olduðuna dikkat çekerek, Yahudi geleneðinin Ýslamý etkilediðini iddia etti. Doç. Dr. Filiz, baþörtüsünün Ýslam dininin bir emri olmadýðýný savunarak, bu konuda þu görüþleri ileri sürdü: Dini temeller bakýmýndan baþörtüsü, kesinlikle dinin bir emri, ya da farz ibadeti deðildir. Ýnançla da ilgili uygulanan bir ibadet olmadýðý halde, sanki dini bir emirmiþ ve farzmýþ gibi yansýtýlýyor. Baþörtüsü takýlmadýðý takdirde de, dini yönden büyük cezalarý varmýþ gibi hareket ediliyor. Burada, siyasi ve sosyal anlamda çözüme iliþkin kamusal bir dinsellik Ýlahiyatçý hocaya 'dekanlýk baskýsý yaratýlmýþtýr. Normalde baþörütüsü ile ilgili olduðu belirtilen ayetlerde Nur Suresi 30,31, 33. Ahzab Suresinin 59 uncu ayetlerinde, sadece bir tanesinin baþötüsü ile ilgili olduðu iddia ediliyor. O da Araplarýn, Ýslam öncesinde baþlarýna taktýklarý örtünün çeki düzeni ile ilgili bir ayettir. Daha önce Arap kadýnlarýnýn göðüsleri ve pek çok bölgeleri açýktý. Hatta Kabe yi bile çýplak tavaf ederlerdi. Çýplak tavaf etmenin bir fazilet olduðunu düþünürlerdi. Örtünme ayetleri, gerek kadýnýn, gerekse erkeðin her ikisine birden geçerlidir. Temel, kaba avret yerlerinin açýk olmasýndan dolayý toplum içinde hoþ karþýlanmayan kaba avret yerlerinin (ön ve arkalarýný) ve kadýnlarýn göðüslerinin örtülmesine yönelik emirlerdir. Ama son dönemlerde baþörtüsü siyasallaþtýðý için, kamusal bir dinsellik yaratýldýðýndan dolayý, insanýn temel örtünmesine iliþkin ayetleri, tamamen baþörtüsü simgesinde toplamýþlar ve bunun bir farz ve emir olduðu söylenmiþtir. Baþörtüsüne özgürlük ve kadýna özgürlük, tamamen siyasi ve sosyolojik bir hadisedir. Baþörtüsünün farz olduðunu kimse iddia edemez. KURAN DA BAÞÖRTÜSÜ DEÐÝL, HIMAR GEÇÝYOR Kuran da baþörtüsü ifadesinin yer almadýðýný savunan Doç. Dr. Filiz, Kuraný Kerim de sadce Hýmar kelimesi giçiyor. Hýmar kelimesi, normal bir örtüyü ifade etmektedir. Baþörtüsünü deðil. Giysi sýkýntýsýnýn çekildiði, hatta çýplak ibadet edildiði dönemde, Kuran ý Kerim in söylediði þuydu: Nasýl Hz. Adem ile Havva nýn cennet açýldýðýnda ön ve arkalarý açýlýnca, doðal olarak, kendi yaratýlýþlarý icabý örtündülerse, siz de öyle örtünün demektedir. Yoksa baþýnýzý, saçýnýzý örtün, örtmediðiniz takdirde yaptýðýnýz haramdýr anlamýna gelmez. dedi. KADININ ÝNSAN OLDUÐUNU HAZMEDEMEDÝK Doç. Dr. Filiz, Baþörtüsü söyleminin arkasýnda yatan unsur; Ýslamýn, insana ve kadýna vermiþ olduðu hak ve þeref payesini, henüz islam toplumu içine sindirebilmiþ deðildir. Kadýný, insan diye görmeyen kültürden gelen müslümanlar, henüz daha islamýn, kadýný insan olarak görmesi emrini hazmetmiþ deðiller. Hala daha akademik seviyede bile cariyeler ve hür kadýnlar þeklinde ayrýmlar vardýr. Hatta, deniyor ki, Hür kadýnlar örtünür de, cariyeler örtünmez. Peki kim bu cariyeler, denince. Buna cevap yok. Burada baþörtüsünün, belirli sýnýfa ait hür kadýnlarýn, bir simgesi olarak gösterilmesi ve baþýný açanlarýn ise kadýn bile sayýlmadýðý söylemleriyle karþýlaþýyoruz. dedi. Hz. Muhammed in de baþörtüsü ile ilgili net bir hadisinin bulunmadýðýný belirten Filiz, baþörtüsü ile ilgili olan rivayetlerin birbiri arasýnda çeliþki içerdiðini söyledi. YAHUDÝ GELENEÐÝ ÝSLAMI ETKÝLEDÝ Baþörtüsünün Yahudi geleneði olduðunu da anlatan Doç. Dr. Filiz, Tevrat ve Talmud da baþörtüsü ile ilgili ayetlerin bulunduðunu belirterek þunlarý söyledi: Yahudi geleneðini inceledim. Yahudilerde, Baþörtüsüz kadýnlar iffetsizdir, namussuzdur. Ýffet ve namusun korunmasýnýn ölçüsü baþ örtüsüdür. Baþ çirkindir, örtülmesi gerekir. Baþörtüsüz hiçbir kadýn dýþarý çýkmamalýdýr denilmektedir. Yahudi geleneði direkt olarak islamý etkilemiþtir. Yoksa islamda baþörtüsü kesinlikle söz konusu deðildir. Ýslamda, oruç tutmadýðýnýzda, tutmadýðýnýz oruçu ya sonradan tutarak telafi edersiniz, ya da parasýný ödersiniz. Baþörtüsü, örtemeyenler ile ilgili kesin bir ceza yoktur. 76 tane temel farzdan bahsedilmektedir. Bu 76 farzda kesinlikle baþörtüsü geçmemektedir. Kesin bir dini emir diyeceksiniz ve yapmayan hakkýnda da bunun bir cezasý yok diyeceksiniz. Allah ile kul arasýnda diyeceksiniz. Allah ile kul arasýnda ise, kamusal alana dinsellik taþýnmak isteniyor. Dinsel kanýtlarda dil oyunu yapýlýyor. Yazar Alevi Haber Ajansý Ýsmail AKKAYA / DHA VATAN