HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun."

Transkript

1 Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek yazd. A z m z n bir hareketiyle ç kan ses ya da ses topluluklar na hece denir. Bir kelime, a z m z n kaç hareketiyle ç k yorsa o kadar heceden oluflmufltur. Örne in, ö retmenler derken a z m z ö - ret - men - ler fleklinde dört kez hareket ediyor. O hâlde bu kelime dört heceden oluflmufltur diyebiliriz. Örnek verdi imiz kelime birden çok heceden oluflmufltur. Ancak tek heceden oluflan kelimeler de vard r: yurt, tren, y l gibi... Türkçe kelimelerin her hecesinde bir ünlü vard r. demeden önce dilimizdeki ünlü ve ünsüzleri görelim: 276 Ünlüler (Sesli Harfler) a, e,, i, o, ö, u, ü A, E, I,, O, Ö, U, Ü Ünsüzler (Sessiz harfler) b, c, ç, d, f, g,, h, j, k, l, m, n, p, r, s, fl, t, v, y, z B, C, Ç, D, F, G,, H, J, K, L, M, N, P, R, S, fi, T, V, Y, Z Evet, Türkçede her hecede bir ünlü bulunur. Yani bir kelimenin hece say s n bulmak için o kelimedeki ünlüleri saymam z yeterlidir. Örne in, kalemlik kelimesinde a, e, i olmak üzere üç ünlü vard r. O hâlde bu kelime üç heceden oluflmufltur: ka - lem - lik Bir hecedeki harf say s en az bir, en çok dörttür. Örne in, ak ll kelimesinin ilk hecesi bir harften (a), ikinci hecesi üç harften (k l), üçüncü hecesi ise iki harften oluflmufltur (l ). Kalp kelimesi ise dört harften oluflmufltur.

2 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 21 TÜRKÇE 1. Afla daki meyvelerin içindeki kelimelerin hece say s n bulup uygun taba n içine okla yerlefltiriniz. park telgraf otobüs televizyon top kap bilgisayar jeton çamafl r hece bal sert Afla daki kelimelerden hecelerine do ru ayr lanlar n önüne D, yanl fl ayr lanlara Y yaz n z. Yanl fl hecelenenlerin do rular n yanlar ndaki noktal yere belirtiniz. kal - a - bal - k... pa - zar - te - si... sal - n - cak... yurd - u - muz... ço - cuk - luk... sus - uz - luk... cum - hur - i - yet... elek - tri - k

3 Temel Kaynak 3 J Pazara gitmeyi çok severim. Filemi doldurmadan önce bafllar m kalabal n aras nda dolaflmaya. Bir süre, öylece pazarl k edenlere bakar m. Üzüm kaça?, Aman iyisinden koy!, Yumurtalar taze mi? diye pefl pefle soru soranlar seyretmesi öyle e lenceli olur ki. Hele sat c lar n ba r fllar! TEST 20 lk 6 soruyu metne göre cevaplay n z. 1. Afla dakilerden hangisi yazar n pazarda yapt klar ndan de ildir? a. Sat c larla pazarl k yapmak b. Kalabal n aras nda dolaflmak c. Soru soranlar seyretmek 2. Metnin ilk cümlesinde hangi kelime tek heceden oluflmufltur? a. pazara b. çok c. gitmeyi 3. Pazarl k edenlere bakar m. cümlesindeki hangi kelimenin hece say s di erlerinden fazlad r? a. edenlere b. pazarl k c. bakar m 4. Seyretmesi kelimesinde afla daki hece türlerinden hangisi yoktur? a. iki harfli hece b. bir harfli hece c. üç harfli hece Metinde geçen hangi kelimede bir harften oluflan hece vard r? a. soranlar b. yumurtalar c. iyisinden

4 TÜRKÇE 6. Metinde geçen hangi kelimede üç harften oluflan hece yoktur? a. filemi b. dolaflmaya c. ba r fllar 7. Afla daki kelimelerden hangisi hecelerine do ru ayr lm flt r? a. s - pan - ak b. p r - a - sa c. do - ma - tes 8. Afla daki hayvan adlar ndan hangisi daha çok heceden meydana gelmifltir? a. kurt b. ay c. at 9. Afla dakilerden hangisi hem hece hem de kelimedir? a. sap b. ler c. tes 10. Afla daki cümlelerin hangisinde dört heceden oluflmufl bir kelime yoktur? a. Annem balkonda çay içiyor. b. Pazartesi günü gidece iz. c. Belediye iflçileri temizliyor. 279

5 Temel Kaynak 3 KEL ME TÜRETME Anneci im, ayakkab lar m nereye koyay m? Tabi ki ayakkab l a Onur cu um. Yukar daki konuflmada geçen ayakkab ve ayakkab l k kelimeleri farkl anlamda kelimelerdir. Baflka bir deyiflle ayakkab kelimesine getirilen -l k eki, bu kelimeye yeni bir anlam kazand rm flt r. Bir örnekle anlat rsak, çiçek kelimesine -ci eki getirildi inde (çiçekçi) çiçek satan kifli, -li eki getirilirse (çiçekli) çiçe i olan, -lik eki getirilirse (çiçeklik) içine çiçek konulan, -siz eki getirilirse (çiçeksiz) çiçe i olmayan anlamlar n kazan r. Yukar da gösterilen ekler, yeni kelimeler türetmeye yarar. 280

6 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 22 TÜRKÇE 1. Afla daki resimlerin anlatt kelimelere -c, -l k, -l, -s z eklerini getirerek yeni kelimeler türetip yaz n z Afla daki cümlelerde noktal yerlere -c, -l k, -l, -s z eklerinden uygun olan n getirerek cümleleri tamamlay n z. Dedem yemekleri tuz... yiyor. Ecza... ilaçlar nas l kullanaca m anlatt. Annem kasaptan köfte... k yma ald. Zeytinya... fasulyeyi çok severim. Kir... ve hava... yerlerde oynamamal y z. Simit..., tezgâh ndaki simitlerinin ço unu satm flt. Çamafl r makinemiz bozulunca tamir... ça rd k. K fl n yün... giysiler bizi s cak tutar. 281

7 Temel Kaynak 3 J TEST 21 ÇOCUKLAR KARDEfi OLDU MU Düfller denizine do ru Mutluluk bir yelken açar, Her yürek bir alt n p nar Çocuklar kardefl oldu mu. 282 Ne açl k kal r ne korku Korudaki fidanlar gibi Sevip sevip birbirini Çocuklar kardefl oldu mu. Tahsin SARAÇ 1, 2 ve 3. sorular fliire göre cevaplay n z. 1. fiiirin ilk dörtlü ünde hangi kelime ek alarak yeni anlam kazanm flt r? a. düfller b. mutluluk c. yürek 2. fiiirin ikinci dörtlü ünde ek alarak yeni anlam kazanan kelime hangisidir? a. açl k b. fidanlar c. çocuklar 3. fiiirde geçen kardefl kelimesine hangi eki getirirsek anlam de iflir? a. -ler b. -imiz c. -lik 4. Afla daki cümlelerin hangisinde -l k eki alm fl kelime yoktur? a. Çelik gibi güçlü kollar vard. b. Masaya tuzluk getirmeyi unutmufl. c. Odunluktan odun almaya gitti. 5. Afla daki kelimelerden hangisine getirilen -c eki kelimeye meslek anlam katm flt r? a. seyirci b. m s rc c. sanc

8 TÜRKÇE 6. Afla daki cümlelerin hangisinde ek alarak yeni anlam kazanm fl birden çok kelime vard r? a. K fll k giysilerini çekmeceli dolab na yerlefltirdi. b. Köfledeki kitapç da çok güzel kitaplar var. c. Köylüler bir araya gelip karar verecekler. 7. K z lay, depremde ev... kalanlara çad r yard m yapt. cümlesinde noktal yere hangi ek getirilmelidir? a. -li b. -siz c. -lik 8. Afla daki cümlelerin hangisinde -l eki alarak yeni anlam kazanm fl bir kelime vard r? a. Toplant sal gününe ertelenmifl. b. Pili kumandaya takamad m. c. Bu çorba çok sulu olmufl. 9. Afla daki cümlelerde alt çizili kelimelerden hangisi hem -c hem de -l k eki alm flt r? a. Bal kç tekneleri k y ya yanafl yor. b. Boyac l k yaparak geçimini sa l yordu. c. Ö retmenlik kutsal bir meslektir. 10. Afla daki cümlelerin hangisinde -s z eki alarak yeni anlam kazanm fl kelime yoktur? a. E itimsiz insanlar baflar l olamazlar. b. Cans z varl klara örnekler verelim. c. Bu heykelleri siz mi yapt n z? 283

9 Temel Kaynak 3 ADLAR Afla daki metni okuyunuz. ATATÜRK VE ÇOCUK Atatürk, çocuklarla konuflmay çok severdi. Bir gün Çankaya s rtlar nda dolaflmaya ç km flt. Küçük bir çocu a rastlad. Ona sordu: Ad n nedir senin bakay m? Cemil, efendim. Cemil, büyüdü ün zaman ne olacaks n? Asker olaca m. Asker olup da ne yapacaks n? Düflman bu topraklara bir daha ayak basacak olursa onu buradan kovaca m. E. Ekrem TALU Okudu unuz metinde geçen Atatürk, çocuk, Cemil, asker, toprak gibi kelimeler canl ve cans z varl klar anlat r. Canl, cans z tüm varl klar ve kavramlar tan tmaya yarayan kelimelere ad denir. Metinde Atatürk, Çankaya, Cemil adlar n n ilk harfi büyük yaz lm flt r. Bu adlar dünyada tek olan, benzeri olmayan varl klar anlat r. Atatürk ve Cemil kifli adlar d r. Bu kiflilerin dünyada bir benzeri daha yoktur. Baflka bir deyiflle, dünyada Cemil ad nda birden çok kifli olabilir. Ama sözü edilen Cemil, dünyada tektir. Çankaya ise bir ilçenin ad d r. Bu ilçeden dünyada sadece bir tane vard r. Tek olan, di er varl klar n içinde bir benzeri olmayan varl klara verilen böyle adlara özel ad denir. Özel adlar cümlenin neresinde yaz l rsa yaz ls n büyük harfle bafllar. Özel adlara getirilen ekler kesme iflaretiyle ( ) ayr l r. Ancak -li, -siz, -ler, -gil, -cik ekleri özel adlara birleflik yaz l r. Kesme iflaretiyle ayr lmaz. 284

10 TÜRKÇE Bafll ca özel adlar flöyle s ralayabiliriz: nsan Ad ve Soyadlar Füsun Özer Hidayet Türko lu Gamze Ifl klar Ülke ve Ulus Adlar Türkiye Azerbaycan Cumhuriyeti Alman K ta Adlar Asya Avrupa Afrika fiehir, lçe, Köy ve Bölge Adlar Ankara Bak rköy Marmara Bölgesi Sa anc Köyü Cadde, Sokak, Mahalle Adlar Millet Caddesi Ç nar Sokak Merkez Mahallesi Hayvan Adlar Pamuk Karabafl Tekir Ayn türden varl klar n ortak adlar na da tür ad denir. Örne in, çocuk tür ad d r. Yeryüzünde yaflayan tüm çocuklar n ortak ad d r. Kitap da tüm kitaplar n ortak ad olan bir tür ad d r. Akraba adlar (teyze, anneanne, teyze, day ), Meyve ve sebze adlar (elma, portakal, p rasa), Hayvan ve bitki adlar (köpek, aslan, menekfle), Eflya adlar (masa, avize, koltuk), Organ adlar (göz, burun, mide), Mevsim adlar (ilkbahar, yaz, k fl) tür adlar na örnek olarak verilebilir. 285

11 Temel Kaynak 3 yelik Ekleri ye kelimesinin anlam sahip tir. yelik eklerini varl klar n kime ait oldu unu göstermek için kullan r z. Örne in, Kitab n kendimize ait oldu unu belirtmek için kitab m, Karfl m zdaki kiflinin oldu unu belirtmek için kitab n, Karfl m zdaki kiflilere ait oldu unu göstermek için kitab n z Bizim de içimizde oldu umuz birden çok kifliye ait oldu unu göstermek için kitab m z Herhangi birine ait oldu unu göstermek için kitab Herhangi kiflilere ait oldu unu göstermek içinse kitaplar deriz. Baflka bir deyiflle; Benim kitab m Senin kitab n Onun kitab Bizim kitab m z Sizin kitab n z Onlar n kitaplar Afla daki cümleleri iyelik eklerinin nas l kullan ld na dikkat ederek okuyunuz. Bak, uçurtmam nas l da havalan yor! Bebe iniz ne kadar sevimli! Gözlü ünü bizde unutmuflsun. Çorbam z so utmadan içelim. Ayakkab s çamurlan nca çok üzüldü. Toplar n yandaki evin bahçesinde buldular. 286

12 TÜRKÇE Afla daki fliiri okuyunuz. A AÇLAR Evlerimin efli i, çocu umun befli i S rada lar n görünen güzelli i, Topraklar n yüre i, bayraklar n dire i, A açlard r, a açlar. Topra kayd rmayan, durduran seli, Ya muru çeken, topra a döken, Günefli kesen, tozu dindiren, A açlard r, a açlar. Zeki TEOMAN fiiirde geçen çocuk, beflik, ya mur, günefl, toz kelimeleri ayn türden varl klar n yaln zca bir tanesini anlatmaya yarar. Böyle adlara tekil ad denir. fiiirde geçen evler, s rada lar, topraklar, bayraklar, a açlar kelimeleri ise ayn türden birden çok varl anlat r. Böyle adlara da ço ul ad denir. Tekil adlar n sonuna getirilen -ler (-lar) eki ad ço ul yapar. Tekil ve Ço ul Adlar Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM Afla daki kelimelerden; Özel ad olanlar k rm z ya, Tür ad olanlar maviye, Hem özel hem de ço ul ad olanlar yeflile, Hem tür ad hem de ço ul ad olanlar sar ya boyay n z. Almanlar Kitapl k Sandalye Ba dat Caddesi Çiçekler Karadeniz Adanal lar Köylüler Bisiklet Belginler Armutlar Horoz Sarman Makas Çanakkale Da Avustralya Bahçeler Uçurtmalar Simitçi Karaci er Babaanne nsan Güler Bulutlar 287

13 Temel Kaynak 3 2. Afla daki tabloda verilen adlar n özelliklerini örnekteki gibi iflaretleyiniz. Adlar Özel Ad Tür Ad Tekil Ad Ço ul Ad Kafl klar x x Ayfleler Kalemt rafl Bursa Memleket Çimenler Irmaklar Ö retmen Kuzular 3. Afla daki cümlelerde noktal yerleri uygun iyelik ekleriyle tamamlay n z. Selen in kardefl... anaokuluna gidiyor. Bizim ev... soka n en bafl ndaki evdir. Faruk ile Zafer in resim... panoya as lm fl. Benim boyalar... yan mda de il, senin boyalar... kullanabilir miyim? Sizin tak m... daha baflar l. Zeyneplerin oda... benim oda... daha büyük. Mehmet amcan n çiçekler... bizim çiçekler... kadar canl durmuyor. 288

14 J TEST 22 TÜRKÇE Ülkemiz topraklar nda ilk futbol maçlar 1875 y l nda Selanik te oynanm flt r y l nda ise zmir in Bornova çay rlar futbolla tan flm flt r. Oralarda hafta tatilleri ya da yaz akflamlar n n en büyük e lencesi bu maçlar olmufltur. Yap lan maçlar n ilk seyircilerinin de bu ailelerde yaflayan k z ve kad nlar olduklar bilinir. Daha sonra semt gençleri de bu cazip oyuna ilgi gösterip maç yap lan alan n etraf n çevirmeye bafllam fllar. 1. Ülkemiz topraklar nda ilk futbol maçlar 1875 y l nda Selanik te oynanm flt r. cümlesinde geçen adlardan hangisi ço ul de ildir? a. ülkemiz b. topraklar nda c. maçlar 2. zmir in Bornova çay rlar nda oynanm flt r. cümlesinde alt çizili kelime için afla dakilerden hangisi söylenebilir? a. tür ad - tekil ad b. özel ad - tekil ad c. tür ad - ço ul ad 3. Daha sonra semt gençleri de bu cazip oyuna ilgi gösterip maç yap lan alan n etraf n çevirmeye bafllam fllar. cümlesinde hangi kelime ço uldur? a. gençleri b. oyuna c. alan n 4. Yap lan maçlar n ilk seyircilerinin de bu ailelerde yaflayan kad nlar olduklar bilinir. cümlesindeki ço ul adlar tekil duruma getirirsek cümleyi nas l yazar z? a. Yap lan maç n ilk seyircisinin de bu ailede yaflayan kad n oldu u bilinir. b. Yap lan maç n ilk seyircilerinin de bu ailelerde yaflayan kad n olduklar bilinir. c. Yap lan maçlar n ilk seyircilerinin bu ailede yaflayan kad n olduklar bilinir. 5. Metinde geçen adlardan hangisi özel ad de ildir? a. Selanik b. Bornova c. Semt 289

15 Temel Kaynak 3 6. Afla daki cümlelerin hangisinde özel ad tekil durumdad r? a. Onurlar arabalar n satacaklarm fl. b. Teyzemler Adapazar nda yafl yorlar. c. Karadenizliler gecesine kat lacak m s n? 7. Afla daki cümlelerde geçen özel adlardan hangisi do ru yaz lm flt r? a. Kayseri li arkadafl m n annesi mant yapm fl. b. Ayfle cik bebe ine elbise dikiyor. c. Akdeniz de turizm patlamas yaflanm fl. 8. Dedemin saçlar... pamuk gibi bembeyazd r. cümlesinde noktal yere afla daki eklerden hangisi yaz labilir? a. - m b. - c. - n z 9. Afla daki cümlelerin hangisinde alt çizili kelimenin birden çok kifliye ait oldu u anlafl lmaz? a. Bahçeniz ne kadar büyükmüfl! b. Gözlüklerin neden bu uland? c. Ablamla odam z temizledik. 10. Afla daki cümlelerin hangisindeki özel ad ayn zamanda ço ul add r? a. ngilizler kokulu çay severler. b. Adanal bir arkadafl m bize geldi. c. Onur ile Cem bana bir sürpriz yapm fllar. 290

16 TÜRKÇE ADLARIN YER NE KULLANILAN KEL MELER Hayvanlar çok severim, onlara hiç zarar vermem. Ben de öyle. Hatta bahçemizde bir kedim var, ona her gün süt veriyorum. Yukar daki konuflmada Ceren in söyledi i onlara kelimesi hayvanlar n yerine, Ahmet in söyledi i ona kelimesi ise süt verdi i kedinin yerine kullan lm flt r. Yukar daki konuflmay anlat rken Ceren hayvanlar çok severmifl. yerine O, hayvanlar çok severmifl. diyebiliriz. Kendimiz hakk nda bir fley anlat rken ismimizi söylemek yerine ben deriz. Adlar n yerine kullan lan kelimelere örnek olarak sen, siz, biz, onlar, o, flunlar, bunlar, kendim, bu, flu gibi kelimeleri verebiliriz. Afla daki cümleleri adlar n yerine kullan lan kelimelere dikkat ederek okuyunuz. Kitaplar n çok sever, onlara gözü gibi bakard. fiunlar tafl mama yard m eder misin? Ben de senin gibi baflar l olmak istiyorum. O her zaman bana yard mc olmufltur. Kendi gelemeyince kardeflini göndermifl. 291

17 Temel Kaynak 3 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM Afla daki paragraflarda koyu yaz lan kelimelerin hangi adlar n yerine kullan ld n bulup örnekteki gibi yaz n z. Örnek: Annem bana bir fliir kitab ald. Onu kitapl m n en üst raf na yerlefltirdim. Kardeflim kitaplara çok merakl yd. Onun kitab ma ulaflmas n istemiyordum. onu: fliir kitab n onun: kardeflimin Ali ile Ahmet bize geldiler. Onlara odam göstermek için sab rs zlan yordum. Odama girdiklerinde buray çok be endiklerini söylediler. Annemin haz rlad kurabiyeleri birlikte yedik. Onun kurabiyelerini arkadafllar m her zaman be enmifllerdir zaten. Sonra parka gidip oyun oynamaya karar verdik. Orada da çok güzel vakit geçirdik. onlara: buray : onun: orada: Çocuklar bahçede oyun oynuyorlard. Sonra birkaç eve, yemek yemeye gittiklerini söyleyerek oradan ayr ld. Oya, onlara inanmad, arkadafllar n takip etti. O, arkadafllar na güvenmeyen bir k zd. Uzun süre izledikten sonra her birinin evlerine girdi ini görünce çok utand. Tekrar oraya dönüp arkadafllar na yapt n n yanl fl oldu unu söyledi. birkaç : oradan: onlara: o: oraya:

18 TÜRKÇE 2. Afla daki cümlelerde noktal yerleri koyu yaz lan eklere de dikkat ederek ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimeleriyle tamamlay n z. Bu resmi... yapt m buraya ne zaman tafl nd n z? de oynamak ister misin? Bu projeyi... haz rlad k her zaman geç kal r. biraz geç geleceklermifl. 293

19 Temel Kaynak 3 J TEST 23 Bir bahar günüydü. Ayflegül, gökyüzüne bakt, gökkufla n gördü: Ne kadar güzel renkler, dedi. Gökkufla onun sesini duydu. Günefl e seslendi: Bak Günefl kardefl, ben senden daha güzelim, dedi. Günefl ona: O renkleri sana ben verdim, dedi. Gökkufla : Hay r, o renkler benimdir, dedi. Günefl, ona cevap vermedi. Hemen bulutlar n aras na saklan verdi. Gökkufla art k görünmez oldu. Günefl, kendini be enen gökkufla n böyle cezaland rd. 1, 2, 3 ve 4. sorular metne göre cevaplay n z. 1. Gökkufla onun sesini duydu. cümlesinde onun kelimesi hangi ad n yerine kullan lm flt r? a. Ayflegül ün b. gökyüzünün c. Günefl in 2. Bak Günefl kardefl, ben senden daha güzelim. cümlesinde ben ve senden kelimeleri hangi adlar n yerine kullan lm flt r? a. ben - gökkufla, senden - Günefl b. ben - Günefl, senden - Ayflegül c. ben - gökkufla, senden - renkler 3. Günefl, kendini be enen gökkufla n böyle cezaland rd. cümlesinde kendini kelimesi hangi ad n yerine kullan lm flt r? a. Ayflegül ün b. Güneflin c. Gökkufla n n 294

20 TÜRKÇE 4. Günefl, ona cevap vermedi. cümlesinde ona yerine hangi ad yazarsak cümlenin anlam de iflmez? a. Ayflegül e b. gökkufla na c. bulutlara 5. Annem bunlar size vermemi söyledi. cümlesinde hangi kelime ad n yerine kullan lmam flt r? a. bunlar b. annem c. size 6. Afla daki cümlelerin hangisinde ad n yerine kullan lan birden çok kelime vard r? a. Oraya gidince insan bütün s k nt lar n unutuyor. b. Köye gidince bana mektup yazmay unutma. c. Biz de onlarla birlikte kütüphaneye gidece iz. 7. Neden... de bizimle birlikte oynam yorsunuz? cümlesinde noktal yere afla dakilerden hangisi yaz lmal d r? a. siz b. sen c. ben 8. Afla daki cümlelerin hangisinde bir ad n yerine kullan lan kelime yoktur? a. fiunlar dolaba yerlefltirir misin? b. Elindeki kâ tta ne yaz yor? c. Bunu nereden ald n söylemedi. 9. Asl ile Canan ablalar na hediye ald lar, onu, görmesin diye dolaplar n n içine saklad lar. cümlesinde onu kelimesi hangi ad n yerine kullan lm flt r? a. Asl b. ablalar c. hediye 10. Afla daki cümlelerde alt çizili kelimelerden hangisi cans z bir varl n yerine kullan lm flt r? a. fiunlar caddedeki marketten ald m. b. O, yalan söyleyenlerden hiç hofllanmazd. c. Onlar otobüs terminalinde karfl layaca z. 295

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l.

TÜRKÇE. Bunlar biliyor musunuz? Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Sesin yaz daki karfl l. Türkçe Dil Bilgisi TÜRKÇE Bunlar biliyor musunuz? Ses Akci erlerimizden gelen havan n ses yolunda meydana getirdi i titreflim. Harf Sesin yaz daki karfl l. Alfabe Bir dildeki harflerin belirli bir s raya

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z.

Matematik. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. Ad : Soyad : S n f :. SINIF Nu. : S v lar Ölçme TEST 51 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki dönüflümleri yap n z. L =... ml 70 L =... ml 9000 ml =... L 11 000 ml =... L L 10 ml =... ml L 19 ml =... ml 960

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r

ALIfiTIRMALAR Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Ankara. Edirne. Van. K rklareli. Çank r ALIfiTIRMALAR 6 1. Afla da verilen flehir adlar n alfabetik s raya göre yaz n z. Van Ankara K rklareli Ordu stanbul Bursa Samsun Zonguldak Mardin Uflak Çank r Edirne 1.... 5.... 9.... 2.... 6.... 10...

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz.

1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Kesirler 53 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki flekillerin boyal k s mlar n bütün, yar m ve çeyrek olarak belirtiniz. 4. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay

Detaylı

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r?

Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? TARTMA B Z M MARKET Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Marketten tatl yiyecek olarak hangisini tartarak al r z? 5. 7. Resimdeki sebzelerden hangisi tart larak sat l r? Resimde yiyeceklerden tartarak

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B)

3. Dünya'y neye benzetmifller? A) B) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Oyun ve Spor / Dünya'm z ve Uzay 3. Dünya'y neye benzetmifller? TEST 5 Öykü ile Özen Uzayda ki kardefl uzay gemileriyle uzayda geziyordu. Önce y ld zlar n yan na u rad

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar?

6. 5 portakaldan 600 ml portakal suyu ç km flt r. Buna göre, 2 L 400 ml portakal suyu kaç portakaldan ç kar? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : S v lar Ölçme Sütun Grafi i Olas l k TEST. 920 ml = L ml Yukar da verilen eflitli e göre + iflleminin sonucu kaçt r? A) 29 B) 60 C) 69 D) 9 2. Çiftçi Ak n bahçesinden

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r?

5. S n f. 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl flt r? MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR, DO AL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA filemler Test 1 1. Afla da okunufllar verilen say lardan hangisinin rakamlarla yaz l fl yanl

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

KEND M Z DE ERLEND REL M 5

KEND M Z DE ERLEND REL M 5 A LEDE KURALLAR Okulda ve s n fta nas l davranmam z gerekti ini ö rendik. Bunlara okulun kurallar diyoruz. Okul gibi evimizin de kurallar vard r. Bu kurallar aile büyükleri koymufl olabilir. Baz kurallara

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir?

4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? Buna göre, Lale bir günde kaç bütün elma yemifltir? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Kesirler Simetri MATEMAT K TEST 17 1. Afla daki flekillerden hangisinin çeyre i boyanm flt r? 4. Lale bir günde 4 çeyrek elma yedi. Buna göre, Lale bir günde kaç bütün

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

1. Alfabemizdeki... harfi F harfinden sonra Ğ harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Çalışma Testi 13 Alfabetik Sıralama 1. Alfabemizdeki... harfi "F" harfinden sonra "Ğ" harfinden önce gelir. Yukarıdaki boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) E B) G C) H 2. Görseli

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir.

III. ad m: 5 i afla ya indiririz. 5 in içinde 5, 1 defa vard r. A aç dikme kampanyas nda günde ortalama 201 a aç dikilmifltir. Do al Say larla Bölme fllemi BÖLME filem Ankara daki ilkö retim okullar fiehrimizi Yeflillendirelim kampanyas bafllatt lar. Befl gün boyunca bofl alanlara toplam 1005 a aç dikildi ine göre günde ortalama

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür.

1 y l 365 gün 52 hafta 12 ayd r. 1 hafta, 7 gündür. Temel Kaynak Zaman Ölçme ZAMANI ÖLÇME Y l, Ay, Hafta, Gün Benim günüm var. Benim de günüm mü var, günüm mü anlayamad m. y l 6 gün hafta ayd r. hafta, 7 gündür. Benim de tam 0 günüm var. Benim de günüm

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI

MATEMAT K. Oran ve Orant ORAN VE ORANTI Oran ve Orant MATEMAT K ORAN VE ORANTI K z Kulesi nin foto raf n çeken Aylin çekti i foto raf farkl oranlarda büyütüp küçülterek ço alt p arkadafllar na da tt. Ço altt foto raflar n kenar uzunluklar n

Detaylı

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini

1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? 2. Tan mad m z insanlar n tekliflerini Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Benim Eflsiz Yuvam TEST 97 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki resimleri inceleyiniz. Siz olsayd n z ne cevap verirdiniz? Cevab n z konuflma balonlar ndaki bofllu a yaz

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92

6. Kalans z bir bölme iflleminde bölen 4, bölüm 23 ise bölünen kaçt r? a. 27 b. 82 c. 92 Bölme fllemi TEST 18 1. Afla dakilerden hangisi 5 iflleminde kalan olamaz? a. 5 b. 4 c. 3 2. 48 6 iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? a. 7 b. 8 c. 9 3. 95 4 ifllemi ile ilgili afla dakilerden

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir?

Manavdan 2 kg domates, 1 kg patl can ve 1 kg muz alan Sena Han m, manava toplam kaç YTL ödeyecektir? PARALARIMIZ V TAM N MANAVI Domates 500 YKr Salatal k 300 YKr Elma 1 YTL Muz 3 YTL Yeflil so an 250 YKr Maydanoz 150 YKr Patates 700 YKr Patl can Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. 1. 2. 3. 4. 5.

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425

Öncelikle tamamen dolu olan albümlerde toplam kaç foto raf oldu unu bulal m. 20 x 5 ifllemini çözümleyerek yapal m. 25 x 17 175 + 255 425 Do al Say larla Çarpma fllemi MATEMAT K DO AL SAYILARLA ÇARPMA filem Tolga Bey amatör bir foto rafç d r. Çekti i foto raflar her birinde 25 foto raf olan 17 albümde toplam flt r. 18. albümüne ise henüz

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler Çevre bilincinedir? sorusuna cevap arıyorum. Çevre bilinci konulu sohbet ediyorum. Kızılay hakkında sohbet ediyorum.

Detaylı

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e)

1) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) d) e) BÖLÜM KESİRLER KESİRLER TEST ) Aşağıdaki şekilleri altlarındaki kesirli sayılara göre boyayınız. a) b) c) 6 0 8 d) e) ) Aşağıdaki şekillerde, boyalı bölgelerin kesir sayısı olarak karşılıklarını yazınız.

Detaylı

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME

4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4. ÜN TE ÇARPMA, BÖLME 4.1. ÇARPMA filem Bafllang ç Say iflleme makinesi 3 ile çarp 170 ekle 12 ekle 150 ç kar Say 350 den büyük mü? Hay r Evet Bitifl Bafllang ç say lar 15 30 45 60 90 Bitifl say lar 386

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Cümlelerin mantıksal özellikleri

Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümlelerin mantıksal özellikleri Cümleler (önermeler) arasındaki mantıksal ilişkiler Gerektirme ör. P Q Bu bir köpektir. Bu bir hayvandır. Can arıyı öldürdü. Arı öldü. Tüm köpekler mordur. Köpeğim mor.

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

B REY VE TOPLUM. Metni okumadan önce; kirli, k v rc k saç, keyifsiz olma, simsiyah, esmer kelimeleri size ne an msat yor? Söyleyiniz.

B REY VE TOPLUM. Metni okumadan önce; kirli, k v rc k saç, keyifsiz olma, simsiyah, esmer kelimeleri size ne an msat yor? Söyleyiniz. B REY VE TOPLUM Haz rl k Metni okumadan önce; kirli, k v rc k saç, keyifsiz olma, simsiyah, esmer kelimeleri size ne an msat yor? Söyleyiniz. K RL M Y M? Ömür, simsiyah k v rc k saçl, sevimli bir çocuktu.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz?

Türkçe. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Güzel Ülkem Türkiye TEST 19 Uygulamal Etkinlik 1. Ülkemizin en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? Aç klay n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı