3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3 gazeteye neden ilan verilmiyor?"

Transkript

1 Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda eþlik ettiði incelemelerde Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr fabrika hakkýnda bilgi verdi. 7 DE TYP 3 ay uzatýldý ÝÞKUR'un belediyelerle iþbirliði yaparak yürüttüðü Toplum Yararýna Çalýþma Programýnda çalýþanlarýn süreleri 3 ay daha uzatýldý. 5 TE Salim Uslu 05 TEMMUZ 2014 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Nurettin Türkoðlu 3 gazeteye neden ilan verilmiyor? 2015 projelerini 2014'te yapacaðýz KPSS maratonu baþlýyor YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "2014 yýlýnýn sonuna kadar kýrsaldayýz" dedi. Kýrsaldaki bölge halký taleplerini iletti. "Sen yapmýþsýn, o yapmýþ, bu yapmýþ demeden, "Hepsi bizim" diyerek çalýþacaðýz. Hedef, gün boyu kaliteli ve kesintisiz enerji" diyen Türkoðlu... 6 DA Baþkan Külcü'den CHP'ye seçim tavsiyesi Çorum Belediye Meclisi'nin temmuz ayý toplantýsý dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen meclis toplantýsýnda 6 gündem maddesi görüþüldü. 3 TE CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dün yapýlan meclis toplantýnda Baþkan Muzaffer Külcü'nün yanýtlamasý için bir dizi talepde bulundu. Taleplerini yazýlý olarak Baþkan Külcü'ye ileten Mehmet Tahtasýz, açýklamasýna "Grubumuz adýna Ýslam aleminin mübarek Ramazan ayýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim Çorum olaylarýnda hayatýný kaybeden ve 2 Temmuz da Sivasta canice yakýlarak katledilen aydýnlarýmýzýn ölüm yýldönümünüde saygý ile anýyor. 3 TE "Günümüz koþullarýnda elindeki gücü kullanabilen ve hýzlý olabilen kazanýr" Mehmet Tahtasýz Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý programa konuk oldu. 7 DE Öðretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) 4 oturum þeklinde hafta sonu gerçekleþtirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleþtirilecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa'da cumartesi sabah ve öðleden sonra, pazar sabah ve öðleden sonra olmak üzere 4 oturumda yapýlacak. 5 TE Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi 1 Aðustos'ta yürürlükte Av.Neslihan Boyabatlý Çorum Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu Baþkaný Av.Neslihan Boyabatlý, Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesinin 1 Aðustos 2014 tarihinde yürürlüðe gireceðini söyledi. 4 TE Anadolu Ýmam Hatip iftarda buluþtu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde yýl içinde okulda düzenlenen kermeslerde ve Ýmam Hatip Günlerinde aktif görev alan öðrenciler Kadýkýrý köyünde bir iftar programý düzenlediler. Ýftara okul idarecileri, öðretmenleri ve öðrenciler katýldýlar. 5 TE OKA'da il ayrýmý kalkmýþ Orta Karadeniz Kalkýnma Aksoy, Amasya Valisi Ý.Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can, To- Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu temmuz ayý olaðan toplantýsý kat Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, Tokat Valisi Cevdet Can'ýn baþkanlýðýnda ve ev sahipliðinde yapýldý. Adem Dizer, Çorum Ýl Ge- Tokat Ýl Genel Meclis Baþkaný Tokat Valiliði Toplantý Salonunda nel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve yönetim ku- yapýlan toplantýya Çorum Valisi Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin rulu üyeleri katýldý. 2 DE Belediye akademisyenlerin projelerine destek verecek Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi artýk ortak projeler üretecekler. Belediye proje olan akademisyenlere gerekli desteði verecek. Konu dün yapýlan temmuz ayý meclis toplantýsýnda gündeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum Ýçin Bir Projem" var adýn hayata geçirilecek proje ile özellikle Hitit Üniversitesinde görevli genç akademisyenlerin... 3 TE

2 YILDIZ HABER 2 OKA'da il ayrýmý kalkmýþ YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 03:10 Güneþ : 05:08 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:23 Yatsý : 22: Ay, 31 Gün, 27. Hafta Ýnsanlar konuþmayý severler fakat, konuþtuklarý ile amel etmeyi, öðrendikleriyle yaþamayý terkederler. Seleme bin Dînâr "Rahmetullahi aleyh" ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖMSAN TIREYLER Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Yönetim Kurulu temmuz ayý olaðan toplantýsý Tokat Valisi Cevdet Can'ýn baþkanlýðýnda ve ev sahipliðinde yapýldý. Tokat Valiliði Toplantý Salonunda yapýlan toplantýya Çorum Valisi Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Amasya Valisi Ý.Halil Çomaktekin, Tokat Valisi Cevdet Can, Tokat Belediye Baþkaný Eyüp Eroðlu, Tokat Ýl Genel Meclis Baþkaný Adem Dizer, Çorum Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Tokat Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Cevdet Can, toplantýda yaptýðý konuþmada, Tokat'ta göreve baþladýðý üç haftalýk dönem içerisinde iki defa OKA toplantýsýna katýldýðýný belirterek, "Artýk anladým ki Orta Karadeniz'de il ayrýmý ortadan kalkmýþ. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, iþlerini birlikte yapýyor. Ýnþallah buradan memleketimiz, illerimiz kazanýr " dedi. Geçen aydan itibaren baþlamýþ olduðu Tokat Valiliði görevinin yanýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurul dönem baþkanlýðý görevini de üstlendiðini belirten Vali Cevdet Can, konuþmasýnda þunlarý ifade etti: "OKA tarafýndan bölgemizde baþta kamu kurumlarýmýz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluþlarý, özel sektör ve diðer sosyal aktörlerin birbirleriyle iþbirliðini geliþtirerek bölgemizin geliþmesini saðlamak ve bu geliþimi sürdürmek amacýyla çalýþmalar yürütülmektedir. Ýlimizde gerçekleþtireceðimiz Temmuz ayý Yönetim Kurulu toplantýsý vesilesiyle Yönetim Kurulumuzun üyelerini burada misafir etmekten dolayý memnuniyetimi ifade ederken ayný zamanda toplantýmýzýn da ilimize ve bölgemize hayýrlý olmasýný diliyorum. Bilindiði üzere, kalkýnma Ajansýmýz tarafýndan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluþan bölgemizin sosyo-ekonomik geliþmesine katkýda bulunmak ve sürekli deðiþmekte olan ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna bölgemizin uyum saðlama imkân ve kabiliyetlerinin geliþtirilmesine katký saðlamak üzere çeþitli projeler ve faaliyetler yürütülmektedir yýlýnda kurulduðundan günümüze kadar Ajansýmýz aracýlýðýyla veya saðlanan mali desteklerle özel sektörün KO- BÝ projeleri ile desteklenmesi, belediyelerin ve il özel idarelerinin turizm ve çevre altyapýsýnýn geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli altyapý projeleri, kümelenme, lojistik, insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme projeleri gibi çeþitli konularýndaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamalarý devam ediyor. Son olarak 2013 yýlý Aralýk ayýnda ilan edilen "KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý" ve "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý"nýn idari, teknik ve mali deðerlendirilmesi tamamlanmýþ olup deðerlendirme sonucu oluþan baþarýlý proje listeleri programlar bazýnda Ajansýmýz internet sitesinde açýklanmýþtýr. KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý için toplam 77 proje sahibi ve Yenilenebilir Enerji Mali destek Programý için toplam 16 proje sahibi sözleþmeye davet edilmiþ olup, geçtiðimiz 2 hafta içinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluþlarýnýn arasýnda bulunduðu ve sözleþme imzalamaya hak kazanan baþvuru sahipleri ile dört ilimizde sözleþmeler imzalanmýþ ve projelerin uygulanmasýna baþlanýlmýþtýr. Uygulamaya konulan projelerin ilimizin ve bölgemizin geliþmesine olumlu katkýlar saðlayacaðýna inanýyor ve proje sahiplerine baþarýlar diliyorum. Bugün bu toplantýmýzda her ay olduðu üzere Ajansýn bölgemizin ve yönetim kurulumuzun gündeminde bulunan konulara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr. Son olarak bu toplantý vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantýmýza katýlan Sayýn Valilerimize, Belediye Baþkanlarýmýza, Ýl Genel Meclisi Baþkanlarýmýza ve Ticaret ve Sanayi Odasý baþkanlarýmýza, yönetim kurulu toplantýmýza ve Tokat ilimize bir kez daha hoþ geldiniz derken, Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu toplantýmýzýn bölgemiz için hayýrlý olmasýný ve baþarýlý çalýþmalara vesile olmasýný diliyoruz." Günün Þiiri BANA KARA DÝYEN DÝLBER Bana kara diyen dilber Gözlerin kara deðil mi Yüzünü sevdiren gelin Kaþlarýn kara deðil mi Güzel, ben seni isterim Seni koynumda beslerim Yüzünü, güzel, göreyim Zülüfün kara deðil mi Boyun uzun, belin ince Yanaklarýn olmuþ gonca Salýverirsin kolunca Beliðin kara deðil mi Utanýrým akar terim Güzellikte yok benzerin En sevgili makbul yerin Saçlarýn kara deðil mi Beni kara diye yerme Mevlâ'm yaratmýþ, hor görme Ala göze siyah sürme Çekilir, kara deðil mi Hind'den, Yemen'den çekilir Ýner Baðdad'a dökülür Türlü taama ekilir Biber de kara deðil mi KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: TEMMUZ 2014 CUMARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,130 2,132 EUR 2,895 2,896 STERLiN 3,652 3,654 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VOLKAN ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 SÖNMEZ ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 3 gazeteye neden ilan verilmiyor? CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dün yapýlan meclis toplantýnda Baþkan Muzaffer Külcü'nün yanýtlamasý için bir dizi talepde bulundu. Taleplerini yazýlý olarak Baþkan Külcü'ye ileten Mehmet Tahtasýz, açýklamasýna "Grubumuz adýna Ýslam aleminin mübarek Ramazan ayýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim Çorum olaylarýnda hayatýný kaybeden ve 2 Temmuz da Sivasta canice yakýlarak katledilen aydýnlarýmýzýn ölüm yýldönümünüde saygý ile anýyor. Bu tür üzücü olaylarýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyorum. Belediye meclisimizin Çorum ve kamu yararýna alacaðý kararlarda her zaman yanýnda yer alacaðýmýzýn da bilinmesini isterim" dedi. Tahtasýz daha sonra taleplerini þöyle sýraladý: Meclisimizin bugünkü gündeminde meslek lisesi kampusu için Ýller Bankasýndan ondokuzmilyonaltýyüzyirmiüçbinlira kredi almasý için yetki isteniyor. 4'üncü ayda ki toplantýmýz da ise imam hatip lisesi kampusu, rüzgar enerjisi santrali, kent park, atýk su arýtma tesisi için yüzonbeþmilyonlira borçlanma yetkisi verdik. Bu yýl toplam da yüzotuzdörtmilyonaltýyüzyirmiüçbinlira kredi kullanýlacak/toplam da iller bankasýna borcumuz ne kadardýr. Ne kadar faiz ödeyeceðiz ve bu borcu kaç yýlda ödeyeceðiz. Diðer gündem maddemiz ise rüzgar enerji santrali için samsun ladik ilçesinde alýnan 17 dönüm arazinin fiyatý ile bu projeye ayrýlan bütçe ne kadardýr ve bu proje ne kadar zaman da hayata geçirlecektir. Bu projeden ne kadar elektrik elde edilecek ve ne kadar sürede kendini amorti edecektir. -"ÇORUM'UN OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR"- Çorum'un acil sorunlarýdan biri de Çevre Düzeni Planýna uygun olamak kaydý ile mücavir alan sýnýrlarý içerisinde nazým imar planýn yapýlmasýdýr. Belediye kanunun otopark hesabýnda yapýlacak harcamalar. Madde 11 - otopark hesabýnda toplanan meblað belediyelerin kendi kaynaklarýndan ayrýcaðý tahsilatla birlikte, tasdik plan ve 5 yýllýk imar programýna göre hazýrlanan kamulaþtýrma projesi karþýlýðýnda otopark tesisi için gerekli arsa alýmlarý ile bölge ve genel otoparklarýn inþaasýnda kullanýlýr. Otopark hesabýnda toplanan para otopark tesisi dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlamaz. Toplanan otopark paralarý ile acilen Çorum'un otopark sorunu çözülmelidir. Kamuoyu þunu merak etmektedir 5 yýldýr toplanan otopark parasý ne kadardýr. -DÝÐER TALEPLER- Her yýl düzenlenen uluslar arasý Hitit Festivali'nin belediyimize bu yýl ki maliyeti ne kadardýr. Hitit Festivalinde kapanan yollardan dolayý trafik sorunu içinden çýkýlmaz bir hal almaktadýr. Önümüzde ki yýlda bu sorunlarý yaþamamak adýna fuar alanýnýn bitiþiðinde yer Mehmet Tahtasýz alan Park Bahçeler Müdürlüðü'nün Çorumgazýn terk ettiði alanýn ve Çimento Fabrikasýnýn çamlýk arazisinin de içine alýnarak bu bölgede toplantý salonlarý, açýk hava konser alanlarý, lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi yerler inþa edilerek fuar alaný kompleksi oluþturulup 12 ay boyunca kullanýma açabiliriz. Ayrýca burada ki trafik sorununu çözebilmek için Fatih Caddesinden gelen fuar alanýnýn yanýnda biten 25 metrelik yolun çevre yoluna kadar baðlanýp trafiðin rahatlamasý saðlanabileceði gibi þehitlikten Nadýk bölgesine giden yolunda düzenlenip o bölgeninde fuar alanýna baðlantýsýný kolaylaþtýrýp þehitlik yanýnda yer alan þuanda pancar kooparatifinin eski depo ve kantar olarak kullandýðý araza yi otopark yaparak þehitlikte yapýlan törenlerde de burada ki park sorununu çözmüþ oluruz. Çorumda çýkan yangýnlara daha kýsa zaman da müdahale edebilmek maksadý ile yukarý sanayi sitesi ile Mimarsinan Mahallesi arasýnda ki bölgeye ve Buharaevler Mahallesinde ki uygun bir alana küçük itfaiye birimleri kurularak acil müdahaleyi hýzlandýrabiliriz. Binevler yolu üzerinde inþaatý devam eden yapýlarýn kazýsýnda tarihi eserler bulunduðunu gazetelerden öðrendik belediyemizin bu konu hakkýnda bir bilgisi var mý var ise bu konu üzerinde ne gibi çalýþmalar yaptýðýný kamuoyuna açýklanmasý gerekir. Kuyumcular Çarþýsý, Kubbeli Cami önü ve Zafer Çarþýsýndan Sancaktar Camine kadar olan alan trafiðe kapalý olduðu için yýllardýr akþam mesai saatlerinden sonra çok ciddi seyyar satýcý bulunmakta bu da ailelerimizin daha rahat alýþ veriþ yapmalarýna mani olmaktadýr. Bu da bu bölgede ki esnafýmýza ciddi zararlar vermektedir. Bu bölgede zabýta memurlarýmýzýn seyyar satýcýlarýnýn yoðun olduðu saatlerde daha fazla mesai harcamalarý gerektiðini düþünmekteyim. Ramazan ayýnýn gelmesi ile beraber ciddi anlamda dilenci sayýsý artmýþtýr bunlarýn bir çoðuda þehir dýþýndan gelenler oluþturmaktadýr. Bunlara da gerekli önlemlerin alýnmasýný talep ediyoruz. -3 GAZETEYE NEDEN ÝLAN VERÝLMÝYOR?- Çorum Belediyesi resmi ilanlar haricinde milli ve dini bayramlar, özel günler de kutlama ilanlarýný Çorum'da resmi ilan hakký bulunan 7 yerel gazeteye ve internet gazetelerine destek amaçlý tam sayfa ilan vermekteydi. Özellikle yerel seçimlerden sonra 7 gazeteden 3 gazeteyi ayýrarak kutlama ilanlarýnýn verilmediðini görüyoruz. Kamuoyu ve camia içerisinde bu uygulamanýn nedenleri sorulmaktadýr. Basýn demokrasimizin ve kuvvetler ayrýlýðýnýn vazgeçilmez unsurlarýndan biridir. Bizleri eleþtirileri ve görüþleri ile diri tutan kamuoyunu bilgilendirme adýna her saat, sýcak, soðuk demeden özveri ile yýllardýr gayret eden çorum basýnýn desteklenmesine kimse hayýr diyemez. Elbette basýn özgürlüðü adýna kimsenin kimseye iftira ve hakaret yapma hakký yoktur. Þayet iftira ve hakaret var ise bunun yolu yargýdan geçer. Belediye özel bir þirket deðildir bir kýsým basýna reklam verip diðer bir basýna reklam vermemek gibi bir lüksü olmamalýdýr." Fatih AKBAÞ Baþkan Külcü'den CHP'ye seçim tavsiyesi Çorum Belediye Meclisi'nin temmuz ayý toplantýsý dün yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen meclis toplantýsýnda 6 gündem maddesi görüþüldü. Meclis toplantýsýnda ilk olarak Çorum Belediyesi tarafýndan Samsun'un Ladik ilçesine kurulacak olan Rüzgar Santrali arazisinde yeni arazi satýn alýnmasý için Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yetki verilmesi görüþülerek karara baðlandý. Gündem maddesi hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, daha önce bölgede santral için arazi satýn aldýklarýný kapasitenin büyümesi nedeniyle rüzgar tirübünün pervanelerinin de büyüdüðümü ifade ederek, "Bundan dolayý mevcut araziyi biraz daha geniþletmemiz gerekti. Satýn alacaðýmýz yeri zaten kiralamýþtýk. Gerekir satýn alacaðýz" dedi. Santralin tahminin 4 milyon Avroya mal olacaðýný kaydeden Baþkan Külcü, "Henüz fizibiliteleri hazýrlanmadý. Fizibiliteler bittikten sonra gerçek maliyet ortaya çýkacak. Türkiye'de böyle bir yatýrýmda bu tür bir aþamaya gelen tek belediye biziz" þeklinde konuþtu. Baþkan Külcü, tesisin kendisini 4-5 yýlda amorti edeceðini ve bundan itibaren de ömrünün yýl olacaðýný açýkladý. Daha sonra konuþan CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Þamlý, santral ile ilgili daha detaylý bilgi istediklerini dile getirerek, "Bizimde dosyanýn içeriðini bilme hakkýmýz var. Burada biþeyler söyleniyor. Ama bizi tam bilgimiz yok. Ayrýntýlý bilgi istiyoruz" dedi. Baþkan Külcü ise Þamlý'ya "Dosya tamamlandýðýnda öðrenirsiniz. Siz CHP içinde ki herþeyi biliyormusunuz. Ýl Baþkanýnýz Cengiz Atlas'ýn Milletvekili Tufan Köse'nin her bildiðini biliyormusunuz. Size göre belediye kanunu yazacak deðiliz. Çok çalýþýn bir sonra ki seçimlerde kazan ve dediðiniz gibi yapýn" diyerek cevap verdi. Gündem maddesi yapýlan oylama da oy çokluðu ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Ayhan Þamlý Belediye kaðýt, cam ve metal atýklarý toplayacak Çorum Belediyesi hayata geçireceði proje ile metal, cam ve plastik gibi atýklarý toplayacak. Konu dün yapýlan temmuz ayý meclis toplantýsýnda gündeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, belediye olarak metal, kaðýt ve cam gibi atýklarýn toplanarak geri dönüþümünün saðlanmasý için bir projesi hayata geçireceklerini dile getirerek, "Projeyi ya Bakanlýktan bu konuda lisans almýþ bir firma yada belediye kendisi yapacak. Ýlk etapda Mimar Sinan, Kale ve Buhraevler Mahallelerinde proje hayata geçecek" dedi. -BELEDÝYE YILDA 5 TON ATIK PÝL TOPLUYOR- CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Þamlý ise atýk pil konusuna dikkat çekerek, belediyenin bu konuda da çalýþma yapmasýný istedi ve gerekirse ceza-i iþlem uygulanmasýný talep etti. Baþkan Külcü de belediye olarak yýlda 5 ton atýk pil topladýklarýný ve bu rakamýn daha önce 5 ton olduðunu kaydetti. Atýk pilleri çevreye atanlara ceza yazýlmasý gibi bir durumunun sözkonusu olmadýðýnýn altýný çizen Külcü, "Hangi durumlarda ceza yazýlacaðý Kabahatlar Kanununda belirlenmiþtir. Bunun dýþýnda ceza yazmak gibi bir yetkimiz yoktur" diyerek sözlerini tamamladý. Gündem maddesi oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Belediye akademisyenlerin projelerine destek verecek Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi artýk ortak projeler üretecekler. Belediye proje olan akademisyenlere gerekli desteði verecek. Konu dün yapýlan temmuz ayý meclis toplantýsýnda gündeme geldi. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Çorum Ýçin Bir Projem" var adýn hayata geçirilecek proje ile özellikle Hitit Üniversitesinde görevli genç akademisyenlerin projelerinin deðerlendirileceðini söyledi. Baþkan Külcü projenin ilk olarak 2011 yýlýnda gündeme geldiðini ancak o dönemin þartlarýndan dolayý hayata geçirilemediðini de kaydetti. Gündem maddesi oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ

4 YILDIZ HABER 4 Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER-2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Baþkan Külcü'ye Ýmam Hatip Kampüsü için borçlanma yetkisi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye inþaasý devam eden Ýmam Hatip kampüsünde kullanýlmak üzere Ýller Bankasýnda kredi kullanma yetkisi verildi. Gündem maddesi dün yapýlan belediye meclisi toplantýsýnda görüþüldü. Madde hakkýnda konuþan CHP'li Meclis Üyesi Ayhan Þamlý, daha önce ayný þey için baþkana yetki verdiklerini dile getirerek konunun neden yeniden meclise geldiðini sordu. Baþkan Külcü ise Kimse Yok Mu hayýrseverlerin desteðini bekliyor Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Ramazan ayýnda yaptýklarý faaliyetleri ve Ramazan ayýný deðerlendirdi. Deðerlendirmesinde Aykaç, "Bütün Ýslam dünyasýnýn ve dahi ülkemizin heyecanla beklediði, bütün hayýr ve hasenatý cami ve mübarek aya tekrar kavuþmuþ olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Müslümanlarýn neþe ve sabýrsýzlýkla beklediði Ramazan, hayýrda yarýþýldýðý, rahmet ikliminin zirvede soluklandýðý, kardeþlik baðlarýnýn sýký sýkýya baðlandýðý kutsal zaman dilimi Ramazan baþkadýr ama Kimse Yok Mu' da Ramazan bambaþkadýr. Aylar öncesinden tatlý bir telaþ sarar KYM ekibini. Hayýr yapmak için sevaplarýn katlandýðý bu mübarek günlerin fýrsat bilen hamiyetperver milletimizin emanetlerini zamanýnda ve en doðru yere ulaþtýrmanýn telaþý baþlar haftalar, hatta aylar öncesinden. Ramazan'ý deðerlendirerek tüm dünyaya kardeþlik ve sevgi tohumlarý atýlsýn diye planlar, programlar yapýlýr; geceler gündüzlere katýlýr. "Komþusu açken tok yatan bizden deðildir.'' sýrrýnca tüm dünyayý komþu kabul eden Kimse Yok Mu, sahursuz iftarlar yapýlmasýn, iftarsýz oruçlar tutulmasýn diye kýlý kýrk yararcasýna bir hazýrlýk içerisine girer. Ramazan kolileri itinayla hazýrlanýr, iftar organizasyonlarý en ince detaylarýna kadar planlanýr. Ramazan bereketi ve coþkusu 110 ülkeye taþýnsýn diye seferberlik ilan edilir. Bu Ramazan daha bir baþka yaþanýyor Kimse Yok Mu'da! Milyonlarca yetimin baþlarý okþanýyor, KYM' nin kurduðu iftar sofralarýnda gülücükler, kaþýk seslerine karýþýyor. Milyonlarca yetimin hem karýnlarý hem gönülleri doyuyor. Ýnsanlarýn en hayýrlýsýnýn, yetimlerin tebessümü eksik kalmasýn diye ortaya koyduðu civanmertliðin destaný yazýlýyor onlarca ülkede. Her akþam bir yetim misafir edilmeden sofralara oturulmuyor. Tabii sadece KYM çalýþanlarýnýn eliyle gitmiyor bu güzellikler ulaþtýrýlmasý gereken yerlere. Ýhtiyaç sahibi milyonlarca insana el uzatmak isteyen paylaþmak için en güzel an Ramazan'dýr diyen onbinlerce KYM gönüllüsü de seferber oluyor ve düþüyor yollara. Onlar için Konya, Kenya fark etmiyor. Malatya'dan Mali'ye uzanan yollarda, birleþen yollar deðil, gönüller oluyor adeta. Sadece yurtdýþýna uzanmýyor tabii ki þefkatli eller. Yurt içinde de tek tek dolaþýyor aileler kardeþ ailelerini. Beraber iftar edilen sofralarda koyu sohbetler demleniyor. Çalýnmadýk kapý, sorulmadýk hatýr kalmasýn diye, Ramazan Ramazan gibi yaþansýn, bir ay Bayram havasý soluklansýn diye karýþ karýþ geziliyor Anadolu topraklarý.geçen sene milyonlarca kiþiyi iftar sofralarýnda misafir eden, yüzbinlerce ailenin Ramazan kolileriyle yüzünü güldüren, onbinlerce çocuða hediye ettiði bayramlýklarla onlarýn bayramýný bayram eden KYM, bu Ramazan daha büyük hedeflerle düþtü yollara. Desteðinizle hedeflerini ikiye katlayan Derneðimiz, sizleri bu Ramazan rahmet þemsiyenizi paylaþmanýn bereketiyle doldurmaya davet ediyor ve gelin açalým açabildiðimiz kadar sinemizi ummanlar gibi olsun, kalmasýn el uzatmadýðýmýz bir mahzun gönül diyor" dedi. Derneðin Çorum'daki Ramazan ayýndaki faaliyetlerine de deðinen Aykaç, Çorum'da bin 500 adet kumanya paketi daðýtacaklarý, þu ana kadar 600 adet kumanya paketi daðýttýklarýný, Ramazan ayý boyunca bayramlýk elbise ve ayakkabý da vereceklerini ifade etti. Aykaç, hayýrsever insanlara da seslenerek, ihtiyaç sahiplerine yardým elini uzatýp sahurla iftar arasýnda kardeþliðin ve paylaþmanýn huzurunu yaþatmak için maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi. Bir kumanya bedelinin 60 lira olduðunu belirten Aykaç, veren el ile alan eli buluþturmak için Ramazan ayýnýn çok daha iyi bir fýrsat olduðunu, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içinde olmak isteyenlerin Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi No:86/A adresindeki dernek merkezine gelebilecekleri gibi Bankasya Çorum Þubesi'ndeki nolu hesaba da katkýda bulunabileceklerini belirtti. Yasin YÜCEL daha önce gelen borçlanma yetkisinin Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn talebi üzerine genel bir yetki olduðunu bu yetkinin ise proje bazlý olduðunu söyledi ve birkaç meclis toplantýlarýnda bu tür gündem maddelerini geleceðini söyledi. Daha sonra Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye inþaasý devam eden Ýmam Hatip kampüsünde kullanýlmak üzere Ýller Bankasýnda 19 milyon 623 bin TL kredi kullanma yetkisi oy birliði ile verildi. Fatih AKBAÞ Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesi 1 Aðustos'ta yürürlükte Çorum Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu Baþkaný Av.Neslihan Boyabatlý, Avrupa Konseyi Ýstanbul Sözleþmesinin 1 Aðustos 2014 tarihinde yürürlüðe gireceðini söyledi. "Kadýnlara Yönelik Þiddet ve Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Ýliþkin Avrupa Konseyi Sözleþmesi"nin, 11 Mayýs 2011 tarihinde Ýstanbul'da imzaya açýlmýþ olmasý nedeniyle; Ýstanbul Sözleþmesi olarak anýldýðýný kaydeden Av.Neslihan Boyabatlý, "Türkiye, Avrupa Konseyinde Ýstanbul Sözleþmesini imzalayan ve onaylayan ilk ülke olmuþtur. Sözleþmenin 75. maddesi gereðince, sözleþme sekizi Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere on devlet onayladýktan sonraki üç aylýk sürenin sonunu takip eden ayýn ilk günü yürürlüðe girecektir. Sözleþmenin 10. ülke olarak 22 Nisan 2014 tarihinde Andorra tarafýndan onaylanmasýndan sonra yürürlük için aranan 10 ülke koþulu tamamlanmýþtýr" dedi. Sözleþme ile devletlere, toplumsal cinsiyete duyarlý politikalar uygulama yükümlülükleri ve gereken özeni gösterme, farkýndalýðý arttýrma, sýðýnaklarýn açýlmasý hakkýnda yasal ve uygulamaya yönelik yaptýrýmlar getirme, veri toplama, sivil toplumun bu alandaki çalýþmalarýný destekleme, önleyici müdahale ve tedavi programlarý yapma, özel sektör ve medyanýn katýlýmýný saðlama, sorumluluðu verildiðini kaydeden Boyabatlý, "Sözleþmede, taraf devletlerin kadýn-erkek eþitliði ve kadýna yönelik þiddet konularýný eðitimin her düzeyinde müfredata eklemeleri de öngörülmektedir. 6 Mayýs 2014 itibariyle Sözleþmeyi onaylayan ülkeler: Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Bosna Hersek, Danimarka, Ýtalya, Karadað, Portekiz, Sirbistan, Ýspanya, Türkiye. Türkiye açýsýndan, Anayasanýn 90. maddesinde yer alan "Usulüne göre yürürlüðe konulmuþ temel hak ve özgürlüklere iliþkin milletlerarasý antlaþmalarla kanunlarýn ayný konuda farklý hükümler içermesi nedeniyle çýkabilecek uyuþmazlýklarda milletlerarasý antlaþma hükümleri esas alýnýr" hükmü gereðince büyük önem taþýmaktadýr. Sözleþmenin uygulamasý Avrupa Konseyi bünyesindeki baðýmsýz bir komite tarafýndan izlenecek ve denetlenecek olmasý onaylayan devletlerde Sözleþme hükümlerinin yaþama geçirilmesi için itici güç olacaktýr. Sözleþmenin duyurulmasý ve etkin uygulanmasýnýn saðlanmasý için biz kadýnýn insan haklarý savunucularýna büyük görevler düþmekte olup; taraf devlet olarak ülkenin siyasal ve kamusal yaþamýnda kadýnlara karþý ayrýmcýlýðý tasfiye etmek için gerekli her türlü tedbiri almak, kadýnlara karþý ayrýmcýlýk oluþturan mevcut yasalarý, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamalarý deðiþtirmek veya kaldýrmak için gerekli siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda her türlü tedbiri almakla yükümlü olduðumuzu da hatýrlatýrýz" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL YHKB temmuz toplantýsýný yaptý Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði'nin (YHKB) temmuz ayý Encümen Toplantýsý Tokat Valilik Toplantý Salonunda yapýldý. Toplantýda haziran ayýna ait YHKB aylýk cetvelleri incelendi. Birlik çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Toplantýya Amasya Valisi Birlik Baþkaný Halil Çomaktekin, Çorum Valisi Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Cevdet Can, Amasya Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Çittýr ve Ýl Genel Meclis Üyesi Yücel Gümüþ, Tokat Ýl Genel Meclis üyesi Salih yýldýrým ve Birlik Müdürü Yelgin Mesci ve personelleri katýldý. Yazamýyorsan hiç olmazsa okuyucu ol. Dünya geniþ lakin kötü insanlar yüzünden daralýyor. Samimi sevgiler ölümsüzdür. Þayet ölüyorsa samimi deðildir. Þu dünyada kimi söze kimi göze bakar. Sen söze bakanlardan ol. Bizler babamýza hizmet ediyorduk. Sizler ise bebenize hizmet ediyorsunuz. Makama gelirken yanýnda olanlara bakma. Giderken yanýnda olacaklara bak. Özde herkes kardeþtir ancak menfaat duvarýna kadar. Ondan sonra bakarsýn ki kalleþ oluverir. Sen her daim kardeþ olanlardan ol. Bilirsin ki aracý, þoför kullanýr. Lakin þoför kaza yaparsa yanýndakilerinde az çok vebali vardýr. Görevden alýnan müdüre bir üzülen, iki sevinen olur. Görevden alýnan üzülürken yeni atanan ve çiçekçi sevinir. Yatalak için koltuk deðneðiyle yürümek güzeldir. Ancak saðlamlar için koltuk deðnekleri olmadan yürümek daha güzeldir. Ýnsanýn anne-babasýný seçme hakký yoktur. Lakin kayýn validesini-kayýnpederini seçme hakký vardýr. Seçme hakkýný iyi kullan. Kapýdan gelecek hýrsýzlar için kapýyý iyice kitlerken, bacadan gelebilecek sanal hýrsýzlarý sakýn unutma. Kapýdan gelecek hýrsýz en fazla eþyaný götürür ama bacadan gelecek olanlarý fark edemezsen evladýný götürür. Ýnsaný konumuna göre iki kiþi arar. Biri vefalý akrabalarý - dostlarý. Diðeri ise iþi olanlar veya gelecekte olacak olanlar. Buna göre sende kýl karar. Ýnsanoðlu iki yerde masumlaþýr. Birincisi görevden ayrýlýrken ikincisi ise dünyadan ayrýlýrken. Sen her zaman masum ol ki, kazançlý çýkasýn. Amirsen memurunla karþýlaþýnca önce konuþan sen ol. Hele köydeki çoban arkadaþlarýnla karþýlaþýrsan halk tabiri ile sakýn ola kýrýþma Yine önce konuþan, hal hatýr soran sen ol. Bakarsýn yarýn salýndan o çobanda tutar. Ömründe iki sayfa yazý yazmamýþ olan birilerinin ÝKÝ BÝN sayfa yazý yazmýþ olan SENÝ eleþtirmesine kulak asma. Unutma ki, üretemeyen her daim tüketir. (yazara eleþtiri-öneri: ) * ÖÐRETMENÝME VEFA (1) : Çorum ÝHL öðretmenlerimizden (1983) merhum Sami AKGÜL hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu þad ola Hasan Kýzýltepe hayýrseverlerden destek bekliyor Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Ramazan ayý ile birlikte özellikle gýda yardýmý konusunda büyük bir talep patlamasýyla karþýlaþtýklarýný belirterek, gelen bu talepleri karþýlamak amacýyla Çorum'daki tüm yardýmsever insanlardan destek istedi. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý olarak þu ana kadar 1500 aileden gýda yardýmý konusunda baþvuru talebi aldýklarýný ifade eden Hasan Kýzýltepe, "Gelen bu talebe karþýlýk Kimse Yok Mu? Derneði 70 paket, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý 10 paket gýda yardýmý gönderdi. Bunun yanýnda Çorum Emniyet Müdürlüðü 10 çocuðu, Çorum Belediyesi 150 çocuða giysi yardýmýnda bulunacaðýný belirtti. Çorum Pazarý da ihtiyaç sahipleri için 200 çift ayakkabý yardýmýnda bulundu. Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý olarak gelen yardým taleplerini karþýlamak konusunda zor duruma düþtük. Gelen bu yardým taleplerinin karþýlanmasý konusunda hayýrsever ve yardýmsever iþadamlarý ile vatandaþlarýmýzdan destek bekliyoruz. Maddi durumu iyi tüm insanlarý Ramazan ayýnda hayýrda yarýþmaya ve ihtiyaç sahibi aileleri el uzatmasýný bekliyoruz" dedi.

5 YILDIZ HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM KPSS maratonu baþlýyor Öðretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) 4 oturum þeklinde hafta sonu gerçekleþtirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleþtirilecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa'da cumartesi sabah ve öðleden sonra, pazar sabah ve öðleden sonra olmak üzere 4 oturumda yapýlacak. Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.00'de baþlayacak. Tüm adaylarýn, cumartesi sabah oturumuna girmesi ve genel yetenek, genel kültür testlerini cevaplamasý gerekiyor. Öðretmen kadrolarýna atanmak isteyenler, sýnavýn cumartesi öðleden sonra oturumuna ve alanlarýna baðlý olarak da 20 Temmuz'da yapýlacak Öðretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) de katýlacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda din hizmetlerinde görev almak isteyenler de cumartesi sabah oturumuyla birlikte 18 Ekim'de yapýlacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katýlmasý gerekiyor. Her oturumda bir soru kitapçýðý ve bir cevap kaðýdý kullanýlacak. Cumartesi sabah oturumunun süresi iki saat (120 dakika), öðleden sonra oturumunun süresi 100 dakika, pazar sabah ve öðleden sonra oturumlarýnýn süresi ise 160 dakika olacak. Cumartesi sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültürden 60'ar soru cumartesi öðleden sonra oturumunda eðitim bilimlerinden 80 soru yöneltilecek. -KPSS SINAV GÝRÝÞ BELGESÝ ALMA- Pazar sabah oturumunda ise adaylara hukuk, iktisat, iþletme, maliye ve muhasebeden 30'ar soru sorulacak. Pazar öðleden sonra oturumunda da adaylara, çalýþma ekonomisi ve endüstri iliþkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi, uluslararasý iliþkilerden 30'ar soru yöneltilecek. Adaylar sýnava, ÖSYM'nin "http://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, her oturum için ayrý ayrý edinecekleri sýnava giriþ belgeleri ve nüfus cüzdaný/pasaport ile girecekler. Sýnava giriþ belgeleri adaylarýn adreslerine ayrýca gönderilmeyecek. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri yararlarýna olacak. TYP 3 ay uzatýldý ÝÞKUR'un belediyelerle iþbirliði yaparak yürüttüðü Toplum Yararýna Çalýþma Programýnda çalýþanlarýn süreleri 3 ay daha uzatýldý. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte belediyelerin personel ihtiyaçlarýnýn artmasý, Toplum Yararýna Çalýþma Programýnýn sona ermesi nedeniyle Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu önceki gün Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile görüþerek belediyelerde çalýþan personellerin sürelerinin uzatýlmasýný talep etti. Bakanlýk Müsteþarý Ahmet Erdem ve ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý ile görüþmeler yapan Uslu, belediyelerde çalýþan 200 kiþi için 3 ay süre uzatýmý müjdesini verdi ve yaklaþýk 800 bin TL ilave kaynaðýnda Çorum'a aktarýldýðýný söyledi. Böylece 2010 yýlýndan bugüne kadar Toplum Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda aktarýlan kaynak toplamý 18 milyon TL'nin üzerine çýkmýþ oldu. Güney Kore Gençlik Deðiþimi programýna Çorum'dan katýlým Bu yýl onuncusu düzenlenen Türkiye - Güney Kore Gençlik Deðiþimi Programý Haziran 2014 tarihleri arasýnda Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Emre Kaçar ile Gençlik ve Spor Uzmanlarý Þükrü Yýlmaz ve Ýsmail Haspoat'ýn eþliðinde 20 gencin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Deðiþim Programýna, tek gençlik lideri olarak Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Mahmut Atalay Gençlik Merkezini temsilen, Gençlik Lideri Merve Yallým katýldý yýlýnda Kore savaþý ile temeli atýlan iki ülke arasýndaki dostluk, yapýlan gençlik deðiþimleri ile daha da anlam kazanýyor. Güney Kore'deki gençlik faaliyetlerinden sorumlu üst yönetim ile yapýlan resmi görüþme ile baþlayan program, Güney Kore gençlik merkezlerini inceleme ve Güney Kore tarihi ve turistik alanlarýnýn ziyareti ile devam etti. Güney Kore gençlik merkezleri yöneticileri ile yapýlan görüþmelerde karþýlýklý gençlik liderleri eðitimi ve ortak gençlik kamplarý gibi farklý projeler gerçekleþtirme konusunda altyapý çalýþmalarý yapýlmasýna karar verildi. Diðer taraftan kültürler arasý kaynaþma kapsamýnda Türk ve Güney Koreli gençler demokrasi, eþitlik, istihdam ve dil eðitimi gibi konularda çalýþma gruplarý oluþturarak karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulundular. Güney Kore kültürünü daha yakýndan tanýma amaçlý bir günlük aile yanýnda konaklama etkinliði ise programýn en samimi ve duygusal görüntülerinden bir tanesiydi. Programýn finalinde Kore Savaþýnda þehit düþen Türk askerlerinin mezarlarý ziyaret edildi, gençler dedelerinin ruhlarýna Kuran-ý Kerim okudular. Büyük'ten emeklilere ziyaret Anadolu Ýmam Hatip iftarda buluþtu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde yýl içinde okulda düzenlenen kermeslerde ve Ýmam Hatip Günlerinde aktif görev alan öðrenciler Kadýkýrý köyünde bir iftar programý düzenlediler. Ýftara okul idarecileri, öðretmenleri ve öðrenciler katýldýlar. Öðrenciler adýna konuþma yapan Fatih Aktý düzenledikleri bu iftar programlarýný geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Okul Müdürü Hüseyin Kýr ise, "Yýl içinde sosyal etkinliklerde ve kermeslerde aktif olarak görev alan ve Ýmam Hatip ruhuyla yoðrulmuþ siz gençler bizi mutlu ediyor. Güzel çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum. Yapmýþ olduðunuz bu incelikten dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Yasin YÜCEL Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý'yý ve yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu.ziyarette konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Çorum'daki emekli insanlarý bir araya toplayarak onlar için çalýþtýklarý ve hizmet ettikleri için Hýdýr Kýnýklý'yý tebrik etti. Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. Kýnýklý, 2011'de görevi devir aldýklarýný bu zamana kadar da çok yol kat ettiklerini belirtti. Yasin YÜCEL

6 YILDIZ HABER 6 Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ; 1- Bankasya Çorum þubesindeki no lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz. 2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz. 3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell, Avea, Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz. MHP eski yöneticilerinden, Demiran'a ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Vahit Demiran'a hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Çorum Ülkü Ocaklarý eski Baþkaný Mehmet Akif Aras, eski yöneticilerden Erkan Yavuz ve TÜRKAV eski Baþkaný Fikret Akdað, Demiran'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Merkez Ýlçe Baþkaný Bekir Çetin ve yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Demiran'a yeni görevinde baþarýlar dileyen heyet, birlik ve beraberlik vurgusu yaptý. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Demiran ise, MHP'yi Çorum'da bir numara yapmak için gece gündüz demeden çalýþacaklarýný söyledi projelerini 2014'te yapacaðýz YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "2014 yýlýnýn sonuna kadar kýrsaldayýz" dedi. Kýrsaldaki bölge halký taleplerini iletti. "Sen yapmýþsýn, o yapmýþ, bu yapmýþ demeden, "Hepsi bizim" diyerek çalýþacaðýz. Hedef, gün boyu kaliteli ve kesintisiz enerji" diyen Türkoðlu, "Kayýt dýþý olan mera, yayla ve/veya baðýmlýsý yerlerin de kendilerini kayýt altýna aldýrýp statülerini bildirmeleri halinde enerji talepleri ivedilikle karþýlanacaktýr. Müþteri Memnuniyeti odaklý hizmet anlayýþýmýz gereði tüm talepleri önemsiyoruz ve talep sahiplerini doðru bir þekilde bilgilendirmeyi de bir sorumluluk anlayýþý ile önceliklendiriyoruz" dedi. Samsun'un Vezirköprü ilçesine baðlý Boruk köylülerinin kullandýðý 94 haneli Sarýçiçek Yaylasý'na elektrik enerjisinin verilememesi nedeniyle Boruk Köyü Muhtarý Ali Bilgin'in yapmýþ olduðu "Yayla sakinleri olarak yaylamýza elektriðin getirilmesini istiyoruz" talebine YEDAÞ Samsun il Koordinatörlüðü tarafýndan yazýlý bir açýklama yapýldý. Açýklamada, EPDK'nýn tarih ve 8881 sayýlý yazý gereði, ilgili valiliklerin oluþturacaðý komisyonun, "Mera, yaylak ve kýþlaklarýn geleneksel kullaným bölgeleri olarak görülen yerleþim yerlerini 'Geçici Yerleþme Yeri' olarak göstermesi halinde, þirketimizin yatýrým programýna dahil edilebileceði kaydedildi. Kýrsalýn sorunlarýna bu yýl gerçekleþtirilecek þebeke ve iyileþtirme yatýrýmlarýyla çözüm bulacaklarýný söyleyen YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Kýrsalýn sorunlarýný biliyoruz ve kýrsalda yatýrým ve iyileþtirme ataðýna geçtik. Þirket olarak, hangi bölgenin ne kadar yatýrýma ihtiyacý var biliyoruz yýlý sonuna kadar sahadayýz. Hedefimiz enerjinin gün boyunca kaliteli ve kesintisiz bir þekilde müþterilerimize ulaþmasýdýr" dedi. YEDAÞ Samsun il Koordinatörlüðü'ne gelen Sarýçiçek Yaylasý sakinlerinin enerji taleplerinin olduðunu ve ilgili taleplere yönelik bölgede þirketimizin yatýrým programý dahilinde keþif yapýldýðý belirtilen açýklamada, "Þirketimiz, bölgeden gelen enerji baðlantý taleplerini deðerlendirerek, bölgede yatýrým keþiflerini yapmýþtýr. Ancak ilgili keþfin yatýrým programýna dahil edilebilmesi için valiliklerce komisyon kurularak, bölgelerin 'Geçici Yerleþme Yeri' olarak uygun görülmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan tarih ve 8881 sayýlý ile þirketimize göndermiþ olduðu, "Meralar ve Yaylalardan Gelen Elektrik Talepleri" konulu yazýsýnda,3194 sayýlý Ýmar Kanunu'nun 4.'ncü ek maddesinde belirtilen "Mera, yaylak ve kýþlaklarýn geleneksel kullaným amacýyla geçici yerleþme yeri olarak uygun görülen kýsýmlarý ilgili valiliklerce, bu amaçla kurulacak olan bir komisyon tarafýndan tespit edilir." hükmü yer almaktadýr. Konuya iliþkin olarak, komisyonun tespitini yaptýðý ve 'Geçici Yerleþme Yeri' olarak uygun gördüðü bölgeler ancak þirketimizin yatýrým programý planýna dahil edilebilmektedir.bu doðrultuda þirketimiz, yaylalarda ve meralarda ikamet eden bölge halkýnýnilgili valiliklerveya Ýl Özel Ýdaresi'nce tespiti yapýlmýþ ve düzenlenmiþ olan Yapý Ruhsatý ve Yapý Kullanma Ýzin Belgesi, onaylý elektrik projesi ve ilgili mercilerden alýnmýþ gerekli izinlerinin olmasý halinde elektrik baðlantý taleplerini yatýrým programý çerçevesinde karþýlayabilmektedir" denildi. -"ÞEBEKE AYRIMI YAPMADAN YATIRIMLARI YAPACAÐIZ"- YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, son zamanlarda kýrsaldan gelen taleplerin üzerine 2015 yýlýnda planlanan 'Kýrsal iyileþtirme ve yatýrýmý' projelerini 2014 yýlý içerisinde tamamlamayý hedeflediklerini söyleyerek, "YEDAÞ, yatýrýma açýk, sürekli iyileþtirmeyi amaçlayan bir þirket. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinin kýrsalýndaki yetersiz ve ömrünü tüketmiþ þebekeleri, günümüz teknolojisi ile yenileceðiz. Hangi bölgenin ne kadar yatýrýma ihtiyacý var biliyoruz. Kýrsaldaki þebekelerin çoðunu bölge halkýnýn kendi çabalarý ile yaptýðýný biliyoruz. Biz bu noktada 'sen yapmýþsýn o yapmýþ bu yapmýþ' demiyoruz. 'Hepsi bizim' diyoruz. Bu þebekeleri düzenlemek için çalýþmalar yapacaðýz. Basit bir örnekle bu þebekelerde meydana gelen bir arýzalar, benim bütün hattýmý etkiliyor. Bu nedenle müþteri memnuniyetsizliði oluþuyor. YEDAÞ, müþteri memnuniyetine önem veriyor ve bu doðrultuda yatýrýmýn bütçesel payýný büyüttük.2014 yýlý sonuna kadar sahadayýz. Hedefimiz enerjinin gün boyunca kaliteli ve kesintisiz bir þekilde müþterilerimize ulaþmasýdýr" dedi. ÝSDAK üyeleri iftarda buluþtu Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: Ýskilip te bir süre önce doða gönüllüleri tarafýndan kurulan Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði (ÝS- DAK) üyelerine Ýskilip Atatürk Orman çiftliðinde iftar yemeði verdi. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Dernek Yönetim Kurulu, üyeler ve basýn mensuplarýnýn katýldýðý Ýftar programýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü "Ramazan ayýnda üyelerimizin kaynaþmasý, üyeler arasýnda diyaloðun artmasý, birlik ve beraberlik örnekleri sergilemek amacýyla üyelerimizi iftar yemeðinde buluþturduk. Derneðimizin yönetim kurulu ile birlikte aldýðýmýz karar ile böyle bir programý hazýrlamanýn önemli olduðunu, ramazan ayý kardeþlik, birlik, beraberlik, paylaþma ve hoþgörü ayýdýr. Bu güzel ayýn ilk günlerinde evimizde ailemiz yerine, burada kardeþlerimizle hem kaynaþtýk hem de dinimizin vecibesi olan ramazan ayýnýn ilk günlerini ihya etti. Bu tür etkinlikler derneklerin görevleri içerisinde yer almaktadýr. Bu tür çalýþmalara devam edeceðiz inþallah" dedi. Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy yaptýðý konuþmada ÝSDAK Baþkaný Hasan Güçlü ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL

7 YILDIZ HABER 7 "Günümüz koþullarýnda elindeki gücü kullanabilen ve hýzlý olabilen kazanýr" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Umut Radyo'da yayýnlanan, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Meltem Çýnar'ýn yaptýðý "Beyaz Mikrofon" adlý programa konuk oldu. Umut Radyo dinleyicilerine Hitit Üniversitesi ile ilgili güncel bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite tercih döneminde öðrencilere bölüm ve programlar hakkýnda bilgiler verdi. Üniversitede yaþanan geliþmeler ve bundan sonraki yapýlacak çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Alkan, bir önceki dönemde üniversitenin kontenjanlarýný %100 dolduran 20 üniversiteden biri olduðunu ve bu yýlda ayný baþarýyý yakalamayý hedeflediklerini belirtti. Üniversite tercihinde bulunacak üniversite öðrenci adaylarýna öncelikle önerilerde bulunan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Sevdiðiniz mesleði ve iþ imkanlarýný düþünerek reel tercihler yapýn" dedi. Üniversite imkanlarýný ve üniversitede öðrenci olmayý anlatan Prof. Dr. Alkan, üniversite öðrencilerini çeþitli programlarla yurt dýþýna gönderdiklerini ve üniversitede yabancý uyruklu 15'e yakýn akademisyenin HÝTÝTSEM'de öðrencilerimize sunduðu imkan, kurslar ve desteklerin olduðunu dile getirdi. Öðrencilerin sosyalleþmesinin kendisi için büyük önem arz ettiðini ve bu kapsamda 78 öðrenci kulübünün olduðunu vurgulayan Rektör Alkan, "Öðrencilerimize destek olduk ve þu anda da meyvelerini almaya baþladýk" dedi. Rektör Alkan, ayrýca öðrencilere saðlanan burs,yemek bursu ve kýsmi zamanlý çalýþma imkanlarý veren üniversitenin, bölümüne birincilikle giren öðrencilere karþýlýksýz burs ve öðreniminde katký saðlamak adýna bir adette bilgisayar hediye ettiklerini dile getirdi. Yabancý uyruklu öðrenci alýmý konusunda da önemli bir mesafe kat ettiðini dile getiren Alkan, 3 kýta ve 15 farklý ülkeden Hitit Üniversitesini tercih ederek gelen yaklaþýk 100'e yakýn yabancý uyruklu öðrencinin üniversiteye dahil olduðunu sözlerine ekledi. Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler, programlar açýldýðýný ve bu yeni bölümlerin, programlarýn açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birinin istihdam odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu ifade eden Alkan, ön lisans, lisans ve lisansüstü eðitim programlarýnýn sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný belirtti. "Dünyaya entegre bir üniversite olma hedefiyle çýktýðýmýz bu yolda, sayýlarý her geçen gün artmakla birlikte 4 kýtada, farklý ülkelerden 60'ý aþkýn üniversite ile gerek Erasmus ve Mevlana programý kapsamýnda gerekse eðitim ve araþtýrma iþ birlikleri kapsamýnda yapmýþ olduðumuz protokoller ile dünya ölçeðinde rekabet gücüne sahip, evrensel bir eðitim kurumu olabilmek için çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam etmekteyiz" diyen Alkan, üniversitede gerçekleþtirilen tüm çalýþmalarýn büyük bilgi birikimine ve tecrübeye sahip akademik personel ve büyük fedakârlýklarla çalýþan idari personel tarafýndan yapýldýðýna dikkat çekti. Üniversitenin çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiðini belirten Alkan, Teknokent'i "Üniversitedeki bilgi ve sanayideki giriþimin bir araya gelmesiyle oluþan arayüz/iþ birliði" þeklinde tanýmlayarak, ilde Ar- Ge faaliyetlerinin yaygýnlaþarak üniversite-sanayi iþ birliðine büyük katkýlar saðlamasý açýsýndan cazip fýrsatlar sunacak olan Teknokentin çok yakýn bir zamanda temelinin atýldýðýný ve bu noktada projeciliðe gerçekten önem verdiklerini sözlerine ekledi. Üniversitenin en önemli fiziki eksikliði olarak bilinen yerleþke konusunda da 2 yýldýr devam eden yoðun çalýþmalarda son aþamaya gelindiðini, profesyonel bir ekip tarafýndan hazýrlanan master plan çerçevesinde yakýn bir zamanda somut adýmlar atýlarak yerleþkenin yapýmýna baþlanacaðýný söyleyen Alkan, baþlangýçta merkez ve ilçelerde yaklaþýk 2 yüz bin m2'lik alana sahip olan üniversitenin, gerçekleþtirilen yoðun çalýþmalar sonucunda tapulu, tahsisli ve tahsis süreci devam eden yerleþke alanlarýyla birlikte bugün itibariyle yaklaþýk 3 milyon m2 olduðunu belirtti.çorum sýnýrlarýný geçemeyen bir üniversite deðil de uluslararasý saygýnlýða sahip bir üniversite olabilmek için emin adýmlarla ilerlediklerini vurgulayan Alkan, günümüz koþullarýnda elindeki gücü kullanabilen ve hýzlý olabilenin kazanacaðýna dikkat çekti. Yakýn gelecekte Çorum'un bilim, teknoloji ve saðlýk merkezi haline geleceðine olan inançla bu ülkenin hizmetinde olduðunu bir kez daha dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, doðup büyüdüðü topraklara hizmet etmenin gururunu yaþadýðýný ve kendisini daima destekleyen Çorum'a minnettar olduðunu da sözlerine ekledi. Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký 4000 LÝTRE 95 OKTAN KURÞUNSUZ BENZÝN VE 8000 LÝTRE MOTORÝN (DÝZEL) ALIMI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ 4000 LÝTRE 95 OKTAN KURÞUNSUZ BENZÝN VE 8000 LÝTRE MOTORÝN (DÝZEL) ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ /ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Malýn miktarý ve türü ekte yeralmaktadýr Litre Kurþunsuz Benzin (95 Oktan), Litre Motorin (Dizel) olmak üzere toplam Litre Akaryakýt. Ayrýntýlý bilgi idari þartnamenin ekinde yer almaktadýr Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün Resmi Plakalý Araçlarýna c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýnda itibaren toplam akaryakýt miktarý 400 (Dörtyüz) takvim günü içerisinde teslim alýnacaktýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MÝMAR SÝNAN MAH.ÝNÖNÜ CAD. NO : 167 ÇORUM-MER KEZ KONFERANS SALONU b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1- Ýstekli bir akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþu ise; Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu tarafýndan verilmiþ ve iþ bitim tarihine kadar geçerliliði olan teklif sahibinin akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþu olduðunu gösteren belgeyi, 2- Ýstekli bir akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþunun bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduðu kuruluþtan verilmiþ ve iþ bitim tarihine kadar geçerliliði olan akaryakýt ve daðýtým pazarlama kuruluþunun bayisi olduðuna dair bayilik yazýsý veya bayilik sözleþmesini, 3- Ýstekliye Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiþ ve iþ bitim tarihine kadar geçerliliði olan bayilik belgesini sunmak zorundadýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MÝMAR SÝNAN MAH.ÝNÖNÜ CAD. NO : 167 ÇORUM- MERKEZ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ -EVRAK KAYIT BÜROSU adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 706 Resmi ilanlar de Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda eþlik ettiði incelemelerde Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr fabrika hakkýnda bilgi verdi. 35 senelik geçmiþi olan, m2 açýk, 6300 m2 kapalý alanda kurulu, 90 kiþinin çalýþtýðý firmalarýnýn, basýnçlý kap üretimi alanýnda, üstün donanýmlý iþ gücü, yüksek teknolojisi, kapasitesi ve sahip olduðu sertifikalarýyla dünya çapýnda bir üretici ve servis saðlayýcýsý olduðunu belirten Orhan Cazgýr, "CAZ- GIR Kreyojenik Tanklar, Offshore&IMO Konteynerler, Tankerler, Özel Kreyojenik Ekipmanlar ve Gaz Tanklarý, Petrol Ekipmanlarý alanlarýnda uzmanlaþmýþ, uluslar arasý olarak akredite edilen bir basýnçlý kap üreticisidir. Sertifikalarýmýz; Ürünlerimiz CE, PED, TPED, ADR/RID, IMDG, T75, EN , DNV , ASME S,U,R, NB, GOST ve DOT sertifikalýdýr. Her geçen gün referanslar listemiz artmakta ve ABD, Avusturalya, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Mýsýr ve daha bir sürü ülkede ürünlerimiz yer almaktadýr. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) tarafýndan yurt dýþýnda 2,5 milyon dolara yaptýrýlan çamur damýtma tankýný, 670 bin dolara üretebiliyoruz. TPAO tarafýndan petrol kuyularýnda kullanýlmak üzere yaptýrýlan 7 arýtma tankýndan 4.sünün yapýmýný tamamladýk. Petrol sondajýnda kullanýlan yurt dýþýnda aldýðýmýz bu sistemleri artýk üst yöneticilerin ve hükümetin destekleriyle Türkiye'de Çorum'da imal ediyoruz" dedi. Ülkemiz ve ilimiz ekonomisine saðladýklarý katma deðerden dolayý Cazgýr AÞ. yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr'a teþekkür eden Vali Baþköy, "Bize düþen ne ise yapmaya hazýrýz, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" ifadelerini kullandý. Vali Baþköy'den Ünal Yem'e ziyaret Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Ünal Yem Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda eþlik ettiði incelemelerde Ünal Yem San.Tic.Ltd.Þti. Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Sarýaslan fabrika hakkýnda bilgi verdi. Fabrikanýn 1990 yýlýnda bölgenin karma yem ihtiyacýna cevap verebilmek amacýyla "tek deðiliz ama farklýyýz" sloganý ile kurulduðunu söyleyen Muharrem Sarýaslan " 20,000 m² açýk alan ve 9,000 m² kapalý alanda hizmetlerini sürdüren fabrikamýzda 20 ton/saat kurulu kapasiteli ve 36 personele istihdam alaný saðlamaktayýz. Fabrikamýzda 15'in üzerinde yem hammaddesi ve yem katký maddesi bulunmaktadýr. Bu hammaddeler yurtdýþý ithalat ve yurtiçi tedarikçilerden karþýlanmaktadýr. Fabrikamýzda 15 çeþit büyükbaþ yemi üretilmektedir. Üretilen bu yemler Karadeniz Bölgesi, Ýç Anadolu Bölgesi ve Doðu Anadolu Bölgesinde bayii ve satýþ elemanlarý aracýlýðýyla müþterilerimize ulaþmaktadýr. Ayrýca 2010 yýlýnda OKA destekli kurduðumuz laboratuarýmýzda yemlerimizin protein, nem, kül, selüloz, yað ve niþastalarýna oranlarý ile 2,5 dakikada protein analizi yapan son teknoloji cihazlarýmýzla üretiminin her aþamasýnda kalite kontrolü yapýlmaktadýr. Firmamýz TS EN ISO 22000:2005 Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir" dedi. Çorum yaptýklarý yatýrýmlarýndan dolayý Ünal Yem San.Tic.Ltd.Þti yönetimine teþekkür eden Vali Baþköy, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný diledi.

8 YILDIZ YAÞAM 8 Cenaze Þoförü Taksicilikte ilk günü olan þoförün taksisine binen müþteri þoföre bir þey sormak için hafifçe omzuna dokunur. Omzuna dokunulmasýyla Þoför bir çýðlýk atýp, direksiyonun kontrolünü kaybeder ve kaldýrýma çýkýp, bir vitrinin önünde arabayý durdurur ve arkaya dönüp müþteriye: Bir daha bunu yaparsan Kelime Avý gözünü patlatýrým! diye baðýrýr. Müþteri; Ufacýk dokunmanýn sizi bu kadar korkutup sýçratacaðýný düþünemedim, özür dilerim; der. Kendini toparlamýþ olan þoför, müþteriye dönüp: Haklýsýnýz, sizin kabahatiniz yok, bugün benim taksicilikte ilk günüm, 25 senedir cenaze arabasýnda þoförlük yapýyordum da! Ramazanda az su tüketimi, Böbrek yetmezliðine sebep olabilir Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Coþkun Þahin, hastalýðýnýn farkýnda olmayan bir çok kiþinin iftar ve sahur arasýnda yeterli miktarda sývý tüketmedikleri için Ramazan sonrasý böbrek yetersizliði þikayetiyle doktora baþvurduklarýný söyledi. Diyalize giren böbrek hastalarýnýn çoðunun ayný zamanda tansiyon, þeker ya da kalp hastasý olduðu için ilaçlarýný düzenli almalarý tavsiyesinde bulunan Þahin, "Uzun süreli açlýkta vücudumuz, kan þekerini düþürmemek ve tansiyonu kontrol etmek için bazý maddeler salgýlar. Bu maddeler diyaliz hastalarýnda daha azdýr. Bu nedenle þekerlerinin kolay düþüp, tansiyon deðerlerinin deðiþebileceði, kalp yetersizliði de daha çabuk ortaya çýkabileceði unutulmamalýdýr." dedi. Diyalize giren hastalarýn içinde böbrek yetersizliði dýþýnda, baþka bir rahatsýzlýðý olmayan kiþiler de bulunuyor. Söz konusu hastalarýn oruç tutmak istemeleri halinde doktorlarýnýn tavsiyesi doðrultusunda bu isteklerini gerçekleþtirebileceklerini söyleyen Þahin, "Bu grup hastalarýn günlük sývý ihtiyaçlarý ve ilaç düzenleri iftar ve sahur vakitlerine göre doktorlarý tarafýndan ayarlanýr. Protein miktarý yüksek, kompleks karbonhidratlý gýdalarla beslenmeleri uygun olur. Öðünleri aþýrýya kaçmadan, tokluk hissettikleri ilk anda yemeye son verecek þekilde yapmalarýný tavsiye ediyoruz. Gün içinde özellikle beden gücü gerektiren iþlerden uzak durmalarý, güneþte kalmamalarý ve günün büyük bölümünü serin yerlerde istirahat ederek geçirmeleri önerilir." diye konuþtu. (CÝHAN) Islak saç ile dýþarda dolaþmak kuru öksürüðe neden oluyor Sinema 23:30 Dünyanýn Sonu Dünya yüzeyinin çok yükseklerinden garip þekilli elektromanyetik plazma yaðmurlarý yaðmaktadýr. Her çarpma büyük güç kesintilerine sebep olur, elektrik ve haberleþme sistemlerini çökertir. Bu kýyamet günü tam olarak bilim kurgu filmlerinden fýrlamýþ gibidir ve iki video kaset dükkaný tezgahtarýnýn tam olarak hazýrlandýðý þeyde budur.oyuncular : Graem Beddoes, Caroline Cave, Simon Chin, Brad Dourif, Merrilyn Gann Yönetmen : Steven R. Monroe 21:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaz aylarýnda sýkça görülen ve halk arasýnda 'yaz öksürüðü' olarak bilinen uzun süreli kuru öksürüðe ýslak saç ile açýk alanda dolaþma veya çim, aðaç ya da yabani otlardan oluþan polen alerjisinin neden olduðu belirtildi. Denize girenler ya da evinde duþ alýp ýslak saç ile açýk havada dolaþanlarýn yaz öksürüðüne maruz kalabilecekleri konusunda uyarýda bulunan Medical Park Samsun Hastanesi, Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Þevket Özkaya, "Özellikle gençlerin duþ, deniz veya banyo sonrasý ýslak ve nemli saçlar ile açýk havada ve ani ýsý deðiþiminin olduðu ortamlara girdiklerinde kuru öksürük ve/veya geniz akýntýsý ile seyreden üst solunum yolu hastalýklarý ile karþýlaþabilirler. Burun akýntýsý ve yaz boyunca devam eden burun týkanýklýðý ile birlikte kuru öksürük, saman nezlesinin bir sonucu olabilir. Yaz mevsiminin doðasý olarak soðuk içeceklerin aþýrý tüketimi ile var olan gastroözofageal reflü (GÖRH) hastalýðý aðýrlaþabilir ve kuru öksürük nedeni olabilir. Gerek araç içi ya da kapalý ortamlarda klimaya maruz kalma sonucu atpik pnömoniler dediðimiz zatürree ve alt solunum yollarý enfeksiyonlarý geliþebilir, uzamýþ inatçý kuru öksürüðe neden olabilmektedir." dedi.ani deðiþen hava sýcaklýklarý ile birlikte özellikle hastalarda öksürük gibi þikayetlerde uzama olduðunu ve bu durumun kalabalýk ortamlarda rahatsýzlýk verdiðini kaydeden Özkaya, "Yaz aylarýnda öksürüðe neden olan baþlýca etkenler alerjenlere ve kimyasallara maruz kalma, hava kirliliði, astým, kronik ve akut sinüzit, soðuk algýnlýðý, saman nezlesi, gastro-ösefagial reflü, kiþisel alýþkanlýklar ve eþlik eden hastalýklardýr. Eðer çim, aðaç veya yabani otlardan polen alerjimiz varsa, burun týkanýklýðý ve yaz aylarýnda hapþýrma ile birlikte kuru öksürük yaþayabilirsiniz. Yaz aylarýnda, kuru vasýflý olan bir öksürük, spor yaparken ya da egzersiz yaparken þiddetlenebilir, bu durum astýmýn bir belirtisi olabilir. Eðer baþ aðrýsý ve gerginlik ile birlikte burun týkanýklýðý, kronik ile birlikte bir kuru öksürük varsa, semptomlar kronik sinüzit olabilir." þeklinde konuþtu.kuru öksürüðü yakalanan hastalarýn mutlaka doktora gözükmesi gerektiðini söyleyen Þevket Özkaya doktorun hastalýða göre, uygun tedaviyi uygulayacaðýný sözlerine ekledi. (CÝHAN) Sinema Sinema Sevimli Canavarlar Adasý Efsaneye göre bir adada çok eski çaðlardan beri canavarlar yaþamaktadýr, bu yüzden yerli halk oraya Canavarlar Adasý ismini vermiþtir. Aslýnda bu adada yaþayan canavarlar dost canlýsýdýr ancak insanlar onlarýn korkunç olduklarýný düþünmektedir. Günün birinde Kotake ve Takeichi adlý iki kardeþ, anneleri için mantar toplamak üzere bu adada dolaþmaya çýkar ve iki canavarla karþýlaþýrlar. Takeichi kaçmayý baþarýr ancak küçük kardeþi Kotake adada mahsur kalýr. Acaba Kotake bu canavarlarýn elinden kurtulmayý baþarabilecek midir? 21:30 Akrep Kral Beþ bin yýl önce acýmasýz savaþçý Kral Memnon, kaderinde çöllerin korku dolu insanlarýný yönetmek olduðuna inanýyordu. Memnon, komutasý altýndaki zalim barbarlardan kurulu ordusuyla her tarafý silip süpürür ve büyük bir katliam yapar. Öldürmediði insanlarý da köleleþtirir. Kendisine muhalefet edenleri sistemli bir biçimde yok eden Memnon'un stratejilerinin kaynaðýnda geleceði çok iyi gören bir büyücü vardýr.oyuncular : Dwayne Johnson, Steven Brand, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan Yönetmen : Chuck Russell Kemal Sunal 1964 yýlýnda Ankara Bando- Mýzýka birliðinde askerliðini yaptý. Sanat hayatý, Vefa Lisesi'nde amatör olarak "Zoraki Tabip" adlý tiyatro oyunuyla baþladý. Ýlk kez Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalýþtýktan sonra uzun süre Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, kýsa süre Ayfer Feray Tiyatrosu'nda, son olarak da Devekuþu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldý. Devekuþu Kabare Tiyatrosu'nda oynadýðý bir oyunda Ertem Eðilmez tarafýndan çok beðenildi ve böylece beyaz perdeye transfer oldu. Ýlk rolünü 1973 yýlýnda Ertem Eðilmez'in yönettiði Tatlý Dillim adlý filmde uzun boyundan dolayý basketbolcu olarak aldý.[2] Bunun ardýndan Ertem Eðilmez'in yönettiði kalabalýk kadrolu filmlerde rol almaya baþladý.kemal Sunal, 1974 yapýmý Hababam Sýnýfý filmindeki Ýnek Þaban rolünde.1980 yapýmý Devlet Kuþu filmindeki Mustafa karakterinin odasýnda asýlý olan ve Kemal Sunal'ýn Belmondo'ya benzediði fotoðraf.kemal Sunal kendi aðzýnda, ilk yýllarýný ve komediye yöneliþini þu sözlerle dile getiriyor;"nasýl oldu bilmem, ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasýnda buldum. Ses Tiyatrosu'ndaki ilk rolüm çok kýsaydý. Üç dakika sahnede ya kalýyor ya kalmýyordum. Öyle pek bir þey söylediðimi de hatýrlamýyorum. Sahnenin bir ucundan girip öbür ucundan çýkýyordum. Ne yaptýðýmý da pek hatýrlamýyorum; ama seyirci kahkahadan kýrýlýyor. Bu da benim hoþuma gitmiþti. Bildiðiniz gibi o gün bugündür insanlarý güldürmeyi seviyorum." Ustalýk Türk sinemasýnda baþta Ýnek Þaban tiplemesi olmak üzere canlandýrdýðý pek çok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran Kemal Sunal, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandý. SOÐAN PÝDESÝ Malzemeler 4 su bardaðý su Yarým küçük paket yaþ maya 1 yemek kaþýðý tuz 1 tatlý kaþýðý þeker Yeteri kadar un 1,5 su bardaðý sývý yað ( üzerini yaðlamak için) Ýç malzemesi : 400 gr kýyma 2 adet domates 3 adet sivri biber 3 adet büyük soðan 1 kahve fincaný sývý yað Yeteri kadar tuz, kara biber, pul biber Yemeðin Tarifi Maya ve þekeri lhk suda eritin. Ýçerisine tuz ve un ilave ederek yumuþak bir hamur yapýn. Hamuru on parçaya bölerek beþli iki grup yapýn. Parça hamurlarý cm. çapýnda açýp aralarýna yað sürerek üst üste koyduðunuz beþ bezeyi oklava yardýmý ile açýn.açýlan hamuru yaðlanmýþ fýrýýn tepsinizin büyüklüðünde yayýn. Üzerine iç malzemeyi sürün. Ayný þekilde diðer beþ bezeyi de açýp üzerine yayýn. Üstünü sývý yað ile yaðlayarak kare þeklinde kesin. 200 derece ýsýdaki fýrýnda piþirin. (fýrýný önceden ýsýtmayýn.)ýçin hazýrlanýþý : Sývý yaðda kýymayý kavurun. Ýçerisine küçük doðranmýþ soðanlarý ilave ederek kavurmaya devam edin. Ýnce kesilmiþ domates, sivri biber, tuz, karabiber ve pul biberi içerisine ilave ederek sote yapýn. Öyle bir yar sevki evladým. Elinde su tasýyla iftarý bekleyen oruçlu gibi beklesin seni. Hz Mevlana Haberleri Müge Anlý Ýle Tatlý Sert Kýzlar Ve Annleri Alemin Kralý Zahide Ýle Yetiþ Hayata Ana Haber 19:45 Nihat Hatipoðlu ile Ýftar 21:15 Akrep Kral 23:20 Þoray Uzun la 7 de 7 06:30 Haber 08:00 Yasemince 09:45 Dr. Feridun Kunak Show 12:00 Zor Sevda 14:00 Uður Arslan la Umut Var 15:50 Kalbin Dili 17:50 Ýftar Saati 20:45 Ana Haber 21:45 Zengin ve Yoksul 23:30 Malkoçoðlu Cem Sultan Sinema 08:00 Cennet Mahallesi 08:30 Yeni Bir Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Lezzet Haritasý 15:00 Misafir Ol Bana 17:45 Pepee 18:15 Kukla Tipler 19:00 Ana Haber 19:45 Mustafa Karataþ Ýle Ýftar 21:00 Sevimli Canavarlar Adasý Animasyon Doktorum Magazin D Gün Arasý Kaynana Gelin Seda'ya Gelin 14:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 16:45 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 19:45 Çarkýfelek 21:00 Alabora 23:30 Dünyanýn Sonu Sabah Haber Kapýlar TRT 1 Stüdyosu: Saðlýk Sýhat Ýyi Þeyler Ýyi Fikir Haber Aileler Yarýþýyor 17:00 Yedi Güzel Adam 19:10 Ranazan Sevinci 20:55 Ana Haber 21:25 Akýl Karý 22:50 Hollanda-Kosta Rika 05:00 Belgesel Merhaba Yenigün Tv Filmi Saðlýcakla Tv Filmi Tv Filmi Yeþil Elma Tv Filmi Ana Haber Bülteni 18:50 Küçük Kýyamet 19:40 Ýftar Zamaný 20:35 Ramazan Naðmesi 21:00 Þefkat Tepe

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti "Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, iþte onlar, Allah'ýn kendilerine nimet verdiði peygamberlerle, (özü sözü bir olan) sýddîklarla, þehitlerle ve iyi iþler yapanlarla birliktedirler. Ne güzel arkadaþtýr onlar." (Nisa, 4/69) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "Allahým! Harama bulaþmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kýlarak) Senden baþkasýna muhtaç etme. " (Tirmizî, "De'avât",110) Ramazan Damlalarý BÝR BAÞKA AÇIDAN ORUÇ Dýþ organlarýmýzla yaptýðýmýz bütün amellerimizin içe yönelik, kalbî anlamlarý da vardýr. Bu mana kalpte hissedildiði ölçüde, ibâdet adýna ortaya konulan hal ve hareketler bir anlam taþýrlar. Namazýn sadece eðilip kalkmaktan ibâret olmayýp, dünyevî her þeyi arkaya atarak mi'raca yükselme, Hak kapýsýný çalma; haccýn bir çok masraf ve zahmetle o kudsi mekanlarý sadece ziyaret etmenin ötesinde þeytan taþlamakla nefsi taþlama, ihram elbisesini giymekle bütün benlik davalarýndan vazgeçme; zekat vermekle malý temizleme, mala düþkünlük hastalýðýndan kurtulmaya çalýþma gibi pek çok ince manalarý vardýr. Kurban kesmekte Cenab-ý Allah'a kurbet (yaklaþmak) niyyeti ön planda tutulur. Duada da aslolan aðýzdan çýkan kelimeler deðil, kalpte duyulan acziyet ve nedamet hissi ve onu arz ederken iki büklüm olmadýr. Bir ayet-i kerimede mealen "onlarýn (kestiðiniz kurbanlarýn) ne etleri, ne de kanlarý Allah'a ulaþmaz. Ona ancak sizin takvanýz ulaþýr" buyrulmuþtur. Peygamberimiz (sav) ise : "Nice namaz kýlanlar vardýr ki, kýldýklarý namazdan ellerine geçen sadece uykusuzluk ve zahmettir ve yine nice oruç tutanlar vardýr ki oruçtan onlara kalan sadece açlýk ve susuzluktur" buyurmuþtur. Bu manada pek çok âyet ve hadis zikredilebilir. Hep kalbin zümrüt tepelerinde gezinmeyi hedef gösteren bir ehl-i hakîkatin þu veciz sözü bu manayý ne kadar güzel ifâde eder: "Oruç, aç-susuz durmaktan ibaretse perhizden farký ne? Hac, yörüngesinde icrâ edilmezse bir þehirden bir þehre seyahatten ve birilerine döviz kazandýrmadan farký kalýr mý? Ýbadetlerde kemmiyet eksenli kalmak çocuklarýn eðlencesi olsa gerek. Duâlardaki ruhsuz baðýrýp-çaðýrmalar, gýrtlak harcý arayanlarýn iþi olmalý. Özünden habersiz hac ve umre, ``hacý" adý ve hac menkýbeleriyle mütesellî olma yolunda katlanýlmýþ bir meþakkat deðilse, mânâlandýrmada biraz zorlanacaðýz..." Cenâb-ý Hakk'ýn "o doðrudan doðruya benim içindir, onun karþýlýðýný ben vereceðim" buyurarak müjdelediði oruç ibadetine de bu iç anlamý açýsýndan bakýlmalýdýr ki, ötede o sürprize nâil olunabilsin. Bu açýdan bakýldýðýnda takdir edilecektir ki, Allah'ýn (celle celalühü) oruç ibadetini farz kýlmasýndaki hikmet, kulunu belli vakitler arasýnda aç ve susuz býrakmaktan ya da bazý duygularýna sýnýr koymaktan ibâret deðildir. Öyleyse nedir? Asýl anlamý itibariyle oruçta aç kalmak yoktur. Onda nefsi aç býrakmakla ruhu doyurmak vardýr. Ruh ise insanda asýldýr. Nefsin aç býrakýlmasý ise, yaratýlýþ hikmeti Yaratýcýsýný tanýma olan insanýn kat' edebileceði en kestirme yollardan birisidir. Bunun içindir ki Ramazan ayý dýþýnda da belli günlerde oruç tutulmasý tavsiye edilmiþtir. Midenin boþ olmasý onu nefse zindan eder. Nefis, dolu midede adeta at oynatýr. Þeytanlarýn zincire vurulduðu bu ayda oruçlu da nefsine zincir vurmakla ruhuna yardýmcý olmuþ olur. Oruçlu kimsenin lüzumsuz iþlerden kaçýnma hususunda ayrýca dikkat göstermesi gerektiði açýktýr. Bazý Allah dostlarý abesle iþtigalin ve Allah'ý zikirden uzak kalmanýn oruçlarýnýn sýhhatini zedeleyeceði endiþesini hep taþýmýþlardýr. Kiþinin kendisine yapýlan câhilce muâmeleler karþýsýnda "ben oruçluyum" deyip sabretmesi, sonra israf-ý kelamdan sakýnmasý ne güzel bir harekettir! Ramazan ayýna asýl anlamýný kazandýran özelliðin Kur'an'ýn bu ayda indirilmiþ olduðu düþünülerek, onu okuyup tefekkür de bulunmakla da oruca ayrý bir buud kazandýrýlmýþ olunur. Bu ayda yapýlan diðer amellerin karþýlýðý da binler katýyla muamele göreceðinden cemaatle namaza devam etmek, zikir ve dua gibi ibâdetleri artýrmak oruca ayrý bir güzellik katacaktýr. Kalbin derece-i hayatýna girmeyi baþarabilmiþlerin oruçlarýnda midenin yaný sýra göz, kulak ve kalp gibi diðer organlar da oruç tutarlar. Onlar oruçlarýný, haramlardan ve lüzumsuz iþlerden uzak durmak ve kendilerine mahsus ibadetlerle meþgul olmak suretiyle yerine getirirler. Mesela; dil yalandan, gýybetten uzak durarak, Kur'an, zikir, tesbih, salavat ve istiðfar gibi þeylerle meþgul olarak, göz harama bakmayarak, kulak fena þeyleri iþitmeyerek bu oruca katkýda bulunur. Seçkinlerin oruçlarý mideye bir þey sokmamakla beraber kalbe de Allah'tan gayrý bir þey sokmamak þeklinde tecelli eder. Onlar kalpleri itibariyle dünyaya karþý hep oruçludurlar. Mustafa Yýlmaz RAMAZAN YAZILARI DUA "Allah'ým! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sýðýnýrým; zulmetmekten ve zulme uðramaktan da sana sýðýnýrým."amin MANÝ Akþam ezaný dinlemek Sahur vakti yemek yemek Ramazana mahsus þeydir Gece davulcu söylemek HER YIL YENÝ BÝR RAMAZAN Dini hayatý muhatap kitleler için insan ömrünü bütün kareleri ile dolduran yoðun bir program olarak anlamalýdýr. Uzun gibi görünen ancak "doðumölüm" den ibaret iki kelimeye sýkýþtýrýlan insan hayatýný bütün varlýkla münasebete geçiren iþte bu yoðun ve eksiksiz programdýr. Ýlahi himaye ile emniyet altýna alýnmýþ olan dini hayat her türlü dýþ müdahelenin menfi tesirine de kapalýdýr. Her sabah þafaðýn atmasý yeni bir günün baþlamasýný haber vermeden önce müslüman için sabah namazýnýn vaktini belirler. Gün ortasýnda ortalýðý kavuran güneþ biraz sonra batýya yönelip öðle namazýnýn girdiðini haber verir. Bütün ihtiþamýna raðmen akþam namazý vakti için, gün boyu yeryüzünü ýþýða boðan güneþin batmasý gerekir. Cenab-ý Hakk'ýn bütün varlýða boyun eðdiren yüce kudreti karþýsýnda kulluðun bu derece önemli sebeblere baðlanmasý " doðum-ölüm" arasýndaki yolcuðu daha bir deðerli kýlmaktadýr. Demek varlýða her an müdahele eden Cenab-ý Hakk namaz için güneþi her gün halden hale sokmaktadýr. Ýbadetler çoðu zaman insan aklýnýn tam kavrayamayacaðý sebeplerle irtibatlýdýr. Bu sebepler ortaya çýktýðýnda, ilahi vahyin sözkonusu sebeplere baðladýðý ibadet þekli ne ise onun yerine getirilmesi gerekir. Sebep ile ibadet arasýndaki münasebeti yakalamak ancak derin bir ibadet þuuru ile mümkün olabilir. Bütün bir kainat ile alakalý olan bu þuurun elde edilmesi mevzuunda da coðrafik konumun ve özellikle insan için tesiri inkar edilemeyecek olan kültürün, ilginçtir, köklü bir tesirinden bahsedilemez. Cenab-ý Hakk'a kulluk zemininde herkes eþit þartlarý paylaþmaktadýr. Kültürün dini hayata kattýðý renklilik bir gerçek ise de, ibadet hayatýnýn geçmiþ kültürden meded umar hale gelmesi dini þuuru zedeleyen büyük tehlikelerden birisidir. Hele ibadeti, kültürün folklorik bazý yansýmalarý ile özdeþleþtirmek düþüncedeki ciddi sapmalarýn bir sapma ile izah edilebilir. Ramazan bu yýl da bütün ihtiþamýyla bir kez daha kapýlarýmýzý çalmaya baþladý. Receb ve Þaban'ýn sýrf Ramazan'a hazýrlýk olmalarý açýsýndan bile kazanmýþ olduklarý kudsiyet,onlarý da diðer aylardan ayrý bir hüviyete sokar. Þairlerin ilham kaynaðý hilal, ne sevgilinin kaþlarýna, ne servi boyuna benzetildiðinde, Ramazan'da olduðu kadar beklenen, özlenen ve milyonlarýn göðe yükselen mana yüklü bakýþlarýndan dökülen manayý ifade eder. Zira o hiç eskimeyen Ramazan Hilal'idir. Bir anda bütün inananlarý bir ay boyunca ibadete, kulluða kilitleyen, onlarýn mana alemlerinde yeni baþlangýçlarýn kývýlcýmlarýný tutuþturan fýrsatlar ayý'nýn habercisidir. Orucun nefsi teslim alan güçlü atmosferi, iftara, sahura, teravih namazýna, sabah namazý sonrasý Kur'an-ý Kerim okumalarýna bu ayýn her zamanki canlý neþvesini katar. Senenin her vaktinde yerine getirilmesi mümkün olan zekatýn bile bu ay içinde edasýna özen gösterilmesi Ramazan'a has sevap saðanaðýndan istifade etme hedefine yöneliktir. Akif Coþkun Ramazan Yemeði ÝMAM BAYILDI YAPILIÞI: 1. Patlýcanlarýn saplarý ve yeþil kýsýmlarý kesilerek çýkarýlýr. Kabuklarý alacalý soyulur. Dört tarafýndan býçakla yarýlýr, yýkanýp tuzlu suya konur, bekletilir, suyu dökülür, tekrar sudan geçirilir. Biraz sýkýlarak sudan alýnýr. 2. Yarým ay þeklinde doðranmýþ soðanlar, kýyýlmýþ sarýmsaklar, kabuklarý soyulmuþ küçük doðranmýþ domatesler ve tuz karýþtýrýlýr. 3. Hazýrlanan bu iç patlýcanlarýn arasýna doldurulur, kenarlý bir tepsiye dizilir. Su konur, zeytinyaðý gezdirilir, patlýcanlar yumuþayýncaya kadar, hafif ateþte piþirilir, soðuk servis yapýlýr. Malzemeler Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:10 20:23 22:11 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Patlýcan: 6 adet Soðan: 2 adet Zeytin yaðý: 1/3 su bardaðý Sarýmsak:6 diþ Domates: 2 adet Maydanoz: 1/2 demet Tuz BAYRAM NAMAZI: 06: 17

10 YILDIZ HABER 10 Hükümete 'maaþ zammý' çaðrýsý Her yýl ocak ve temmuz aylarýnda iki kere zam alan memurlar, ilk defa bu yýl ikinci zammý alamayacaðý gibi 6 aylýk enflasyon farkýndan da mahrum kaldýðýný belirten Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, "En düþük memur maaþýnda enflasyon farký ve temmuz ayýnda zam yapýlmayacaðýndan kaynaklý oluþan kayýp 40 lirayý buldu. Hükümet gerekli adýmý atmalýdýr" dedi. Okay Erözgün, "Hükümet ile yetkili konfederasyon arasýnda varýlan uzlaþma gereði her yýl ocak ve temmuz aylarýnda iki kez zam alan memurlar, ilk defa bu yýl ikinci zammý alamayacaðý gibi 6 aylýk enflasyon farkýndan da mahrum kalacak. 3 milyon memur bu yýl maaþlara uygulanan 123 liralýk seyyanen zam nedeniyle maðdur oldu. Maaþlar enflasyon karþýsýnda erirken ilk altý aylýk dönemde enflasyonun yüzde 5.7 çýkmasý memurun yüzde 2.7'lik, kümülatif hesaplandýðýnda yüzde 2.3'lük bir zam farký almasýnýn da önüne geçti. En düþük memur maaþýnda enflasyon farký ve temmuz ayýnda zam yapýlmayacaðýndan kaynaklý oluþan kayýp ise 39.3 lirayý buldu" þeklinde kaydetti. Memur maaþlarýna yapýlan seyyanen zammýn yýlýn ilk 6 ayýnda oluþan enflasyon karþýsýnda eridiðine dikkat çeken Erözgün, "Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan açýklanan Tüketici Fiyat Endeksine göre enflasyon 2013 yýlý Aralýk ayýna göre yýlýn ilk 6 ayýnda yüzde 5.7 oranýnda gerçekleþti. Her sene ocak ve temmuz aylarýnda iki kere zam alan memurlar, ilk defa bu yýl ikinci zammý alamayacak. Hükümet ile yetkili konfederasyon arasýnda geçtiðimiz yýl aðustos ayýnda imzalanan ve 2014 ile 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmede yetkili konfederasyonun "yüzde 3+3+enflasyon farký' önerisi yerine 123 lira seyyanen zammý kabul etmesi maðduriyet yarattý"dedi. "Ocak baþýnda uygulanan 123 liralýk seyyanen zam öncesi bin 900 lira olan en düþük memur maaþýna Ocak'ta yüzde 3, ilk 6 aylýk enflasyon farký ve Temmuz'da yine yüzde 3'lük zam uygulanmýþ olsaydý, memur þuanda seyyanen zamla 2 bin 62 lira alacaðýný ancak þuan en düþük memur maaþý 2 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor" Erözgün þunlarý söyledi: "Bu yýl geçerli olan toplu sözleþmeden önce, her 6 ayda bir belirlenen enflasyon farklarý Temmuz ve Ocak aylarýnda memurlarýn maaþlarýna yansýtýlýyordu. Ancak hükümet ile yetkili konfederasyon arasýnda imzalanan toplu sözleþmede 2014 yýlý için seyyanen zam pazarlýðý yapýlýnca bu yýl memurlara enflasyon farký ödenmesine engel olundu yýlý için ise yine toplu sözleþmede altý aylýk dönemler için maaþlara yüzde 3 artý 3 zam yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Ancak 2015'te uygulanacak toplu sözleþmede de enflasyonun yüzde 3 artý 3'lük zammý aþmasý halinde maaþlarýn, "6 aylýk veya 12 aylýk dönemlere iliþkin enflasyon rakamýnýn ilan edildiði ayýn 1'inden geçerli olmak üzere" artýrýlacaðý ifadesi ile sözleþmede "ve" yerine "veya" kullanýlmasý nedeniyle hükümet yine enflasyon farkýný ilk 6 ayda ödeme zorunluluðundan kurtarýlmýþ oldu. Hükümet ve Yetkili Konfederasyon arasýnda imzalanarak diðer konfederasyonlara dayatýlan toplu sözleþme memurlar açýsýndan son yýllarýn en büyük hüsranýdýr. Hükümet, memurlara yapýlan zam oranýnýn enflasyonun altýnda kaldýðýný kabul ederek gerekli düzenlemeleri yapmalýdýr." Bahadýr YÜCEL Mýsýr darbesinin yýldönümünde Sisi'yi protesto ettiler Mýsýr'da Sisi darbesinin yýldönümünde Eðitim Bir Sen, Çorum ÝHH, Ýlke-Der ve Özgür-Der'den oluþan Mýsýr Halkýyla Dayanýþma Platformu basýn açýklamasý düzenledi. PTT önünde yapýlan eylemde platform adýna konuþan Eren Kýlýç konuþmasýna Ramazan ayýna girdiðimiz þu günlerde Ýslam coðrafyasýnýn yine kan, gözyaþý ve acýya boðulduðunu dile getirerek baþladý. Doðu Türkistan, Filistin, Orta Afrika, Irak'ta yaþanan son geliþmelere üzerinden Ýslam dünyasýnýn zulme maruz kaldýðýný dile getiren Kýlýç, Irak'ta Maliki despotizmine karþý ayaða kalkan Müslümanlarýn ve Ýslami hareketlerin, medya ve Ýslamofobikler eliyle Iþid üzerinden karalanmaya çalýþýldýðýnýn altýnýn çizdi. Suriye'deki Esed, Rusya, Ýran vahþetine tüm dünyanýn utanç verici sessizliðe devam ettiðini belirten Kýlýç, Suriye halkýnýn Ramazan ayýnda da varil bombalarýyla vurulmaya devam edildiðini belirtti. Kýlýç sözlerine þöyle devam etti: "Diktatörlere, emperyalistlere ve askeri vesayet rejimlerine karþý baþkaldýrý olan Ortadoðu intifadalarýnýn önemli ayaklarýndan biri olan Mýsýr devrimi, askeri cunta Eren Kýlýç ve Ýslam karþýtý Kýpti, liberal, sosyalist ve milliyetçi koalisyona terk edildi. Seçimle iktidardan uzaklaþtýramayacaklarý Ýslamcý kadrolarý, askeri darbe ile saf dýþý býrakmaya çalýþýyorlar. Týpký dün Gezi Parký eylemleri vesilesi ile ülkeyi kaosa sürükleyip hükümeti iþ yapamaz duruma düþürerek iktidardan uzaklaþtýrmaya, boðmaya çalýþtýklarý Türkiye örneði gibi. Gezi parký üzerinden darbe çýðýrtkanlýðý yapanlara selam çakan katil Esed, Ýsrail, ABD ve AB, Mýsýr'daki askeri darbeyi timsah gözyaþlarý arasýnda Suud ve Körfez Emirlikleri ile beraber selamlýyorlar. Bugünde yüzlerce kiþiye çok kýsa bir zamanda yargýlayarak idam cezasý veren Mýsýr mahkemesi de insanlýk tarihinin utanç sayfalarýnda çoktan yerini aldý. Ve tüm dünyaya Ýslami harekete karþý düþmanlýk yürüten güçlerin ne kadar hukuksuz, ne kadar vicdansýz ve vahþi olabildiklerini bir kere daha ispatladý. Biz bunlarý yeni tanýmýyoruz. Kimse þaþýrmasýn, kimse bu kadarý da olmaz demesin? Darbenin hukuku budur! Sokaklarda canlý yayýnlarda yüzlerce insaný katleden, slogan atanlarýn üstüne kurþun yaðdýran, cezaevi aracýnda 37 insaný boðanlarýn, iþkencecilerin hukuku budur! Bizler Sisi gibi zalimleri, Beþþar gibi kasaplarý, Maliki gibi despotlarý, Suud ya da Ýran gibi iþbirlikçileri ve tüm bu katil diktatörlüklerin patronluðunu yapan ABD'sini, Rusya'sýný lanetlemeyi sürdüreceðiz. Mýsýr'da gerçekleþen darbe ve vesayet özlemlerinin Tunus, Yemen, Suriye, Libya ve Türkiye'yi de sarmasýna izin vermemeli, bu doðrultuda duyarlý tüm kesimlerin özellikle bugünlerde aktif bir þekilde tavýr almasý ve Müslüman Kardeþleri ile dayanýþmasý gerektiðini belirtmek istiyoruz." Konuþmanýn ardýndan platform adýna Bahadýr Bayram, Ramazan duasýný içeren ve Ýslam ümmetinin vahiyle yeniden ayaða kalkmasýný niyaz eden bir dua gerçekleþtirdi. Bahadýr YÜCEL Kamu-Sen'den Demiran'a tebrik Hasan Saðýndýk'dan Türkmen'lere yardým standýna ziyaret Ramazan Þenlikleri bünyesinde Çorum'da konser veren özgün müziðin güçlü sesi Hasan Saðýndýk konserden sonra Düvenci Beldesi Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn ile ramazan sokaðýnda Irak'ta ki Türkmen'lere yardým için kurulan standý ziyaret etti. Ziyarette ÝHL Mezun ve Mensuplarý Platformu Temsilcisi Ayhan Boyraz ve Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel hazýr bulundu. Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran'a hayýrlý olsun ziyareti gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz günlerde MHP Genel Merkez'in atamasý sonucunda Ýl Baþkanlýðý görevine gelen Demiran'ý ziyaret eden Alparslan ve beraberinde Kamu-Sen'e baðlý sendika il temsilcileri de hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Alparslan "Geçmiþte Kamu- Sen baþkanlýðý yaparak kamusal alandan gelen Vahit Demiran'a görevinde baþarýlar diliyorum. Ben inanýyorum ki MHP adýna çok þey katarak Çorum'da en iyi yerlere taþýyacaktýr" dedi. MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek Kamu-Sen'in sýkýntýlarýna çözüm aramada ve üyelerin sýkýntýlarýný çözme noktasýnda çalýþmalarýný sürdüren Mahmut Alparslana teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL Belediye, Çatalhavuz Sokaklarý asfaltlýyor Çorum Belediyesi, Ramazan ayýnda da asfalt çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Ýhtiyaç duyulan bölgeleri program dahilinde belirleyen Belediye, bu bölgelerde asfalt çalýþmasý yapýyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekiplerinin zorlu þartlarda çalýþma yaptýklarýný, Ramazan ayý içerisinde bulunmalarýna raðmen ekiplerin büyük bir özveri ile çalýþtýklarýný belirterek "Belirlediðimiz program çerçevesinde ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt çalýþmalarýmýzý aksatmadan sürdürüyoruz. Çatalhavuz 16., 18., 20.,021., 22., 23. ve 24. Sokaklarda asfalt çalýþmalarýmýz baþladý. Ekiplerimiz bu bölgede asfalt serimine devam ediyor" dedi. Çatalhavuz Sokaklarda toplam 10 bin m2'lik alanda asfalt çalýþmasý yapacaklarýný dile getiren Zahir, bu çalýþmalarda yaklaþýk ton sýcak asfalt kullanacaklarýný kaydetti. Baharým Halý Yýkama emeklilere indirim yapacak Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile Baharým Halý Yýkama Merkezi arasýnda indirim anlaþmasý imzalandý. Baharým Halý Yýkama yapýlan imza törenine Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri ile Baharým Halý Yýkama Nuri Þengül ile metresi 2 TL'den Emekliler Derneðine üye olanlar için anlaþma yapýldý. Bahadýr YÜCEL

11 YILDIZ SPOR 11 Baki Aygün: En fazla sporcuya sahip spor Kulübü olacaðýz Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði Kurucu Baþkaný Baki Aygün, kuruluþ amaçlarý doðrultusunda çalýþma yaptýklarýný belirterek yeni oluþacak yönetiminde bu doðrultudaki faaliyetlerine devam edeceðine inandýðýný söyledi. Aygün, Genel Kurul toplantýsýnda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda derneðin kuruluþ amaçlarý, öðretmenlerin eðitimsel, mesleki ve özlük olarak deðiþik baþlýklar altýnda sýralayarak açýklamalarda bulundu. Dernek olduklarýný ancak asýl önemli hedeflerinin spor kulübü olmak olduðunu belirten Baki Aygün, Çorum'un en fazla sporcusuna sahip bir kulüp olacaklarýna inandýðýný çünkü ellerinde öðrenci kaynaðý olduðunu belirterek 'Bizler her birimiz branþý olduðumuz dalda çýkartacaðýmýz takýmlarla Çorum sporuna büyük katký saðlayacaðýmýza inanýyorum. Bizler ayný iþi yapan öðretmenler olarak mesleðimizi daha iyi yapmak ve Çorum'da spora katkýda bulunmak adýna çalýþmalar yapacaðýz. Tüm çalýþmalarýný ve sorunlara çözüm anlayýþlarýný, yasalara uygun olarak ve demokratik kurallar içerisinde sürdüreceðiz. Gerektiðinde yasal tepki yöntemlerini uygarca kullanacaðýz. Beden eðitimi ve spora hizmet sunan ulusal ve uluslararasý kuruluþlarla, her türlü yasal ve açýk iþbirliði içinde olacaðýz. Beden eðitimi öðretmenlerinin, kendilerini etkileyen politikalarýn geliþtirilmesi sürecine, eþitlik ilkesi doðrultusunda etkin katýlma hakký elde etmelerini saðlayacak her türlü yasal giriþim ve iletiþimler için çaba göstereceðiz. Kuruluþ döneminde önceliði il merkezine verdik. Merkezde 95 BESYO mezunu beden eðitimi öðretmeni bulunuyor. Bunlardan 69'u derneðe üye oldular. Ýlçelerle birlikte bu sayý 225'e yükseliyor. Bu sayýya rehber öðretmen olan ve Beden Eðitimi dersine giren arkadaþlar dahil deðil. Tüzük gereði bu arkadaþlarý üye olarak kabul edemiyoruz. Kulüpleþme çalýþmalarýna hemen baþlayacaðýz ve kýsa sürede Çorum'un en büyük sporcusuna sahip kulüp olacaðýmýza inanýyorum. Kulüpleþme çalýþmasýný tamamladýktan sonra ekonomik olarak katký almamýzýn daha kolay olacaðýna ve kýsa sürede Dernek yeri ve lokali gibi çalýþma yapabileceðimize inanýyorum. Kurucu yönetim kurulunda görev yapan arkadaþlara ayrý ayrý teþekkür ediyorum' dedi. ADNAN YALÇIN Hitit Üniversitesi destek bekliyor Kasap: Serhan Yýlmaz'la Ýlgilenmiyoruz Transfer çalýþmalarýný yürüten Darýca Gençlerbirliði Sportif Direktörü Ýlter Kasap, Gaziantepspor'un genç forveti Serhan Yýlmaz'la ilgilendiklerine dair çýkan haberleri yalanladý.transfer çalýþmalarýný yürüten Darýca Gençlerbirliði Sportif Direktörü Ýlter Kasap, Gaziantepspor'un genç forveti Serhan Yýlmaz'la ilgilendiklerine dair çýkan haberleri yalanladý. Transfer çalýþmalarýný yürüten Darýca Gençlerbirliði Sportif Direktörü Ýlter Kasap, Gaziantepspor'un genç forveti Serhan Yýlmaz'la ilgilendiklerine dair çýkan haberleri yalanladý. Kasap, Serhan transfer listemizde yok '' diyerek basýnda çýkan transfer dedikodularýna açýklýk getirdi. Gökhan Erdöl ve Gökhan Gümüþsu'nun takýmdan ayrýlmasýnýn ardýndan kamuoyunda forvet beklentisi oluþmasýna karþýn açýklamalarda bulunan Sportif Direktör Kasap, ''Darýca Gençlerbirliði'nin Ahmet ve Aykut gibi 2 tane önemli forvetlere sahip. Takýmýmýzýn forvete ihtiyacý olduðunu düþünmüyorum. Ahmet Kutluer'in geçen sene göstermiþ olduðu performans ortada. Aykut Sevim de çok yetenekli ve faydalý bir oyuncu. Gökhanlar gittiyse Ahmet ve Aykut geldi. Taraftarlarýmýz endiþe duymasýn, bu futbolcularýmýz önümüzdeki sezon formanýn hakkýný vermeye devam edeceklerdir'' þeklinde konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Sungurlu'da ilçe spor merkezleri açýldý Tüm Türkiye genelinde olduðu gibi Sungurlu'da da Ýl Spor Merkezleri yeni dönem çalýþmalarýna 29 Haziran pazar günü düzenlenen törenlerle baþladýlar. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda düzenlenen Ýlçe Spor Merkezleri açýlýþ törenine katýlan Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner minik sporcularý sevindirdi. Spor Merkezleri açýlýþ törenine katýlan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, branþlarýn ihtiyaçlarý olan malzemeleri Belediye tarafýndan alarak minik sporculara daðýttý. Þahiner, yaz tatilinde çocuklarýn spor alanlarýnda olmasýnýn önemine dikkat çekti ve Belediye olarak bu tür faaliyetlere güçleri oranýnda destek vermeye devam edeceklerini söyledi. SPOR SERVÝSÝ sezonunda hedefi ''Þampiyonluk'' olarak gösteren Darýca Gençlerbirliði'nde transferde hareketli saatler yaþanýyor. Darýca Gençlerbirliði Baþkaný Halil Akbaþoðlu ve Sportif Direktör Ýlter Kasap'ýn uzun süredir yürüttükleri transfer çalýþmalarýnda, yýldýz isimler birer birer Darýcalý oluyor. Darýca Gençlerbirliði; Kahramanmaraþspor'dan Adem Aydýn, Tekirovaspor'dan Muhammet Hastürk, Maltepespor'dan Bülent Uzun, Almanya'nýn Rot-Weiss Essen takýmýndan ise Murat Yýldýrým ve Gökhan Öztürk'ü transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. ÝÞTE DARICA G.B'NÝN YENÝ TRANSFERLERÝ: BÜLENT UZUN Defans mevkiinde görev yapan 24 yaþýndaki Bülent, futbola 2003'te Beþiktaþ'ta baþladý. Çeþitli seviyelerde futbol oynayan Uzun, sezonunda Beþiktaþ A2'de forma giymeye baþladý sezonunda Beþiktaþ A2'de oynamasýna raðmen Jean Tigana tarafýndan A takýmla antrenmanlara alýndý. 19 Ocak 2008'deki Kasýmpaþa maçýnýn son dakikasýnda oyuna girerek ilk kez A takým formasýný giydi sezonunda 1.lig takýmý Kasýmpaþaspor'da 1 yýl kiralýk olarak forma giydi sezonunun ilk dönemi Beþiktaþ'ta A2 takýmýnda forma giyemeyen Uzun, ikinci dönem yine kiralýk olarak Kocaelispor formasý giydi sezonu baþýnda Beþiktaþ ile sözleþmesi biten Uzun, Eyüpspor ile 2 yýllýk sözleþme imzaladý. Ardýndan sýrasýyla Kasýmpaþa, Yeni Malatya, Kasýmpaþa, Aydýnspor formalarý Hitit Üniversitesi ligden çekilmek zorunda kalabileceði öðrenildi sezonunda Bölgesel ligde 125 takým arasýndan grubunda ve play off müsabakalarýnda namaglup olarak 3. Lige yükselen ve son iki sezondur Bayanlar Voleybol 3. Liginde ilimizi ilk defa temsil etme baþarýsý gösteren Hitit Üniversitesi Spor Kulübü Bayan Voleybol takýmý maddi imkansýzlýklar sebebiyle 9 Temmuz2014 Çarþamba gününe kadar katýlým ücreti olan 2500 lira Voleybol Federasyonu hesabýna yatýramazsa ligden çekilmek zorunda kalacak. Hitit Üniversitesi Bayan Voleybol takýmý içinde bulunduðu durumu hakkýnda açýklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Voleybol Takýmý antrenörü ve Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Yönetim Kurulu üyesi Turgut Yýldýrým durumun bir spor takýmýnýn ligdeki mücadelesinin sona ermesi þeklinde algýlanmasýndan ziyade ilimizin spor kültürü alanýndaki kazanýmlarýn bir anlamda boþa çýkmasý olarak deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Son iki sezondur Çorumun voleybol alanýnda yetiþtirmiþ olduðu sporcular ve Hitit Üniversitesi Besyo'da öðrenim gören öðrencilerden oluþan kadrosuyla ligde bir çok güçlü kulüp arasýnda varolma mücadelesi gösterdiklerini belirten Yýldýrým, bu konuda en büyük kazanýmlarýnýn lig takýmýnda oynamasý sebebiyle Üniversitelerin Beden Eðitimi Spor Yüksekokullarýna girmiþ olmalarý ve Çorum'un spor kültürüne yapmýþ olduklarý katkýya dikkat çekti. "Çevremizde birçok ilde Bayanlar Voleybol branþýnda ligde Bayan Voleybol takýmý yer almazken ilimizde 3 sezonundur ligde oynayan bir Bayan Voleybol takýmýmýzýn bulunmasý ilimiz spor kültürünün hangi seviyede olduðunun bir göstergesidir" Turgut Yýldýrým altyapýdan yetiþen yetenekli sporcularýmýzýn bulunduðunu ne acýdýr ki bu sporcularýmýzýn ligde mücadeleye devam edebilmeleri için bir bütçe oluþturamamýþ olmasý ilimiz adýna üzüntü verici bir durum olduðunun altýný çizdi. "Beklentimiz ilimizde ulusal ve uluslar arasý bazda bir çok büyük firmanýn bulunduðu spor genel müdürlüðünün sponsorluk yasasý çerçevesinde yapýlacak bir sponsorluk anlaþmasýyla Voleybol Takýmýmýza ve genç sporcularýmýza sahip çýkacaklarý noktasýnda umudumuz ve beklentimiz devam etmektedir. Umuyoruz ki 9 Temmuza kadar bu konuda duyarlý insanlarýmýz olacaktýr ve salon sporlarýnda Bayan voleybol 3.liginde ilimizi temsil eden bir takým bulunmaya devam edecektir" açýklamasýna son verdi. SPOR SERVÝSÝ DARICA G.B'NDE TRANSFER TAARRUZU BAÞLADI giyen Bülent Uzun, sezonunda Maltepespor'da forma giydi. MUHAMMET HASTÜRK Stoper mevkiinde görev yapan 24 yaþýndaki Muhammet, profesyonel futbol hayatýna 2010 yýlýnda Altay takýmý ile baþladý. Ýzmir temsilcisinde çok az forma þansý bulan Muhammet, 1 yýl sonra 3. Lig temsilcisi Yimpaþ Yozgatspor'a transfer oldu. Yozgat takýmýnda 5'i ilk 11 olmak üzere, 15 maçta forma giyen Muhammet, 539 dakika sahada kaldý. Bu süreç içerisinde rakip filelere 1 gol atan 24 yaþýndaki stoper, sezon sonunda yine bir 3.lig temsilcisi Lüleburgazspor'a transfer oldu sezonunda Lüleburgaz formasýný terleten Muhammet, 13 maçýn tamamýnda sahaya ilk11'de çýkarak, bin 170 dakika süre aldý. Son olarak Tekirovaspor formasýný giyen Muhammet Hastürk, geçen sezon ilk 11'de sahaya çýktýðý 30 karþýlaþmada, 2 bin 700 dakika süre aldý ve 2 gol kaydetti. MURAT YILDIRIM Darýca Gençlerbirliði, Almanya'nýn Bölgesel Batý Ligi'nde mücadele eden Rot-Weiss Essen takýmýndan Murat Yýldýrým ve Gökhan Öztürk'ü kadrosuna kattý. Bir zamanlar Galatasaray'a transfer olan Serkan Çalýk ve Barýþ Özbek'in de yetiþtiði bir kulüp olan Essen, Almanya'da futbolcu fabrikasý benzetmeleriyle dikkat çekiyor. Orta sahanýn sað kanat mevkiinde forma giyen Murat Yýldýrým, iki ayaðýný da etkili kullanmasýyla dikkat çekiyor. 22 yaþýndaki Murat güçlü fiziði ve teknik bir futbolcu olma özelliði taþýyor boyundaki gurbetçi oyuncu Murat, 2009 yýlýnda Bochum ve 2010 yýlýnda Wattenschd U-19 takýmlarýnda forma giydi. Son olarak Essen takýmýnda oynayan Murat, önümüzdeki sezon sarý yeþilli temsilcimizde forma giyecek. GÖKHAN ÖZTÜRK Rot-Weiss Essen takýmýndan bir diðer transfer ise Gökhan Öztürk oldu yýlýnda Almanya'nýn Gelsenkirchen kentinde dünyaya gelen Gökhan, Almanya'nýn farklý takýmlarýnda forma giydi. Sýrasýyla, Schalke 04 U-17, Essen U-17, Erkenschw U-19 takýmlarýnda oynayan Gökhan, orta sahanýn farklý bölgelerinde görev yapabiliyor boyunda olan genç oyuncu, oynadýðý takýmlarda hücuma yönelik futboluyla baþarýlý oldu. Darýca Gençlerbirliði'nin bir diðer transferi Murat Yýldýrým'la birlikte ayný Rot- Weiss Essen takýmýnda forma giyen Gökhan, önümüzdeki sezon Darýca Gençlerbirliði takýmýnda forma giyecek. SPOR SERVÝSÝ

12 Efþan Geçgin, Denizli BBSK'da! 05 TEMMUZ 2014 CUMARTESÝ Spor Toto 3. Lig 2. Grup takýmlarýndan Denizli Büyükþehir Belediyespor, Gençlerbirliði'nden Efþan Geçgin ile anlaþtý. Denizli Büyükþehir Belediyespor, transferde hýz kesmiyor. Ýddialý bir takým oluþturma gayretinde olan kýrmýzý beyazlýlar, Gençlerbirliði'nin futbolcusu Efþan Geçgin ile 1 yýllýk anlaþma saðladý. Efþan, geçen sezon 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Bergama Belediyespor'da sol bek oynamýþtý. Kýrmýzý siyahlý yönetim bir futbolcu ile daha kötü oldu. Genel kaptan Hamit Iþýk kaleciye güvence verdikten sonra bir daha aramadý Kaleci Çaðrýcan'ý bir kalemde sildiler Geçtiðimiz sezon Çorum Belediyespor kalesindeki performansý ile taraftarlarýn en çok güvendiði futbolcular arasýnda ilk sýrada yer alan kaleci Çaðrý Can Tanrýbilir'in Çorum Belediyespor'a dönmek istemediði öðrenildi. Baþarýlý kaleci sezon bitiminde takýmda kalacaðý hakkýnda söz verilmesine raðmen kýrmýzý siyahlý yönetim tarafýndan gözden çýkarýldýðýný öðrenen Çaðrýcan yönetimin kaleci transferi arayýþýnda olmasýndan rahatsýz olmasý sebebiyle Çorum Belediyespor'a dönmeme kararý aldýðý bilgisine ulaþýldý. ÇAÐRICAN KIZGIN VE KIRGIN Deneyimli kalecinin kýrmýzý siyahlý yönetimine kýrgýn olduðu öðrenildi. Kaleci Çaðrýcan'ýn özellikle üç isme genel kaptan Hamit Iþýk, Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram ve Baþkan Zeki Gül'e kendisini yarý yolda býraktýklarý için kýzgýn ve kýrgýn olduðu öðrenildi. YA GÝTMEK ÝSTEMEZSE! Takýmdan bir an evvel gönderilerek kadroda kontenjan sayýsýný düþürmek isteyen kýrmýzý siyahlý yönetimin evdeki hesabý tutmaz kaleci Çaðrýcan sözleþmesini feshetmeyerek kulüpte bir yýl daha kalmak istemesi halinde kýrmýzý siyahlý yönetimin bu sorunu nasýl çözeceði þimdiden merak ediliyor. ADNAN YALÇIN Hamit Iþýk Sezon bitiminde baþkan Zeki Gül, basýn sözcüsü Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk kaleci Çaðrýcan'a 'Takýmda gidecekler ve kalacaklar belirlendi. Senin için sorun yok' demesine raðmen teknik direktör Yavuz Ýncedal ile anlaþmanýn ardýndan genel kaptan Hamit Iþýk vasýtasýyla ' Teknik direktör kontenjan kaleci istemiyor. Kendine takým bul' demesi ve geçtiðimiz günlerde takýmdan ayrýlan bazý futbolcularýn Belediyespor'a haklarýný helal etmediklerinin ortaya çýkmasýyla Çorum Belediyespor isminin il dýþýnda kötü Mustafa Özbayram Zeki Gül BELEDÝYESPOR ÇOK ÝYÝ YÖNETÝYORLARMIÞ! anýlmaya baþladýðý spor kamuoyunda konuþulmaya baþlandý. HEM GÝT DÝYORLAR, HEM PARA ÝSTÝYORLAR! Belediyespor yönetimi Kaleci Çaðrýcan'ý takýmdan göndermek isterken diðer yandan kalecinin bonservisinden para beklediði öðrenildi. Kýrmýzý siyahlý yönetim kaleci Çaðrýcan'ý takýmdan göndermek isterken bir yandan da futbolcunun baþka takýma transferi olmasý halinde bonservis ücreti istediði öðrenildi. ADNAN YALÇIN YÝNE HAMÝT IÞIK VAKASI! Geçtiðimiz günlerde Kayseri'ye giderek kaleci Çaðrýcan'ýn niþanýna katýlan baþkan Zeki Gül ve genel kaptan Hamit Iþýk niþanda futbolcuya gelecek sezon için bir kez daha güvence verirken niþanýn ardýndan birkaç gün sonra genel kaptan Hamit Iþýk'ýn kaleci Çaðrýcan'ý arayarak 'Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, kalecinin kontenjan olmasýný istemiyor. Fakat ben hoca ile görüþeceðim bu iþi çözeceðim' dediði ortaya çýktý. Genel Kaptan Hamit Iþýk'ýn, kaleci Çaðrýcan'ý görüþmenin ardýndan bir daha aramadýðý öðrenildi. Genel Kaptan Hamit Iþýk'ýn 'seni arayacaðým' taktiðini ara transfer döneminde Aksarayspor'a gönderilen Macit Arabacý'da kullandýðý iddia edildi. ADNAN YALÇIN Belediyespor'un futbolcusunu tanýmýyor! Semih'in transferine Hamit Iþýk mý engel oldu? Çorum Belediyespor'un transferden sorumlu genel kaptaný Hamit Iþýk eski Belediyesporlu futbolcu Halil Ýbrahim Ethem'i tanýmadýðý ortaya çýktý. Geçtiðimiz sezon iki kez kendisine önerilen Halil Ýbrahim Ethem, kýsa bir süre önce tekrar Belediyespor'un gündemine geldiðinde Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk'ýn Halil Ýbrahim Ethem için ' Halil Ýbrahim Ethem iyi futbolcuymuþ. Haberim yoktu' dediði ve bu futbolcunun transferi için düðmeye bastýðý ancak trajikomik bir olay sonrasýnda futbolcuyu elinden kaçýrdýðý öðrenildi. Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk'ýn Belediyespor'un 3. Lig'e çýktýðý dönemde maçlarýna gelmediði bu yüzden Belediyespor takýmýný ve Halil Ýbrahim Ethem'i izlemediði ortaya çýktý. ADNAN YALÇIN Sinan Özdilli Belediyespor'un beðenmedikleri 2. Lig'e transfer oluyor Belediyespor'un hatalý transfer politikasý dikkat çekiyor! Çorum Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk bir skandala daha imza attýðý iddia edildi. Iþýk'ýn neden olduðu iddia edilen skandal ara transfer döneminde gerçekleþti. Ara transfer döneminde Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, 3. Lig ekiplerinden Yeþil Bursa takýmýndan 1.90 boyunda 1992 doðumlu stoperde oynayan Semih Durmuþ'un transfer edilmesini genel kaptan Hamit Iþýk'a bildiriyor. Genel kaptan Iþýk, bu transferin doðru olmayacaðýný belirterek teknik adamýný hiçe sayarak santrafor ve orta alana futbolcu aldýrdýðý iddia edildi. ADNAN YALÇIN Transfer döneminde kendilerine önerilen futbolcular hakkýnda çok ciddi çalýþmalar yaptýklarýný iddia eden Çorum Belediyespor yönetiminin geçtiðimiz sezon önerilmesine raðmen beðenmediði futbolcular 2. Liglere transfer yapmaya devam ediyor. Yeni sezona iddialý bir takým kurarak girmek isteyen Çorum Belediyespor yönetimi dýþ transferde henüz hiçbir futbolcuya imza attýrmadý. Buna raðmen yerel basýna verdikleri demeçlerde futbolcu transferinde çok ciddi çalýþmalar yaptýklarýný iddia eden kýrmýzý siyahlý yöneticilerin geçtiðimiz sezon transfer etmedikleri futbolcular þimdiden akýllarda soru iþareti býrakmaya yetti! ÝÞTE BELEDÝYESPOR TRANSFER KOMÝTESÝNÝN ALMADIÐI FUTBOLCULAR Geçen sezon baþýnda transferde kendilerine önerilen futbolculardan birisi olan 3. Lig takýmlarýndan 21 gol atarak Çorumspor'un bulunduðu grupta gol kralý olan Kayseri Þekersporlu Timur Kosovalý 2. Lig ekiplerinden Bandýrmaspor'a transfer yaparak sezonu 22 golle tamamladý. Þampiyonlukta iddialý takým kuracaklarýný belirten yönetim futbolcunun maliyetini bahane ederek önemli bir golcüyü elden kaçýrdý. Timur Kosovalý'nýn dýþýnda bir baþka golcü Orhangazisporlu Tahir Kurt'ta geçen sezon hem sezon baþýnda hem ara transfer döneminde Belediyespor'a önerilmesine raðmen futbolcunun yine çok maliyetli olduðu belirtilerek transferi gerçekleþtirilemedi. Golcü futbolcu ara transferde gittiði Ümraniyesporla þampiyonluk yaþadý ve geçtiðimiz gün 2. Lig ekiplerinden Altay ile anlaþtý. Belediyespor yönetiminin geçtiðimiz sezondaki transferdeki baþarýlý adýmlarý bunlarla bitmedi. Yine geçtiðimiz sezon baþýnda genel kaptan Hamit Iþýk'a hem sezon baþýnda, hem ara transfer döneminde iki kez önerilen Vehbi Furkan Semih Durmuþ Yýldýrým ile Çorum Belediyespor'un eski futbolcusu Halil Ýbrahim Ethem birkaç gün önce 2. Lig takýmlarýndan 1461 Trabzon ve Gümüþhanespor ile anlaþtýlar. Bu futbolcularýn dýþýnda yine Belediyespor Genel Kaptanýna önerilen Çorumspor'un eski futbolcusu Fatih Bolat transfer olduðu Ayvalýkgücü takýmýnda geçtiðimiz sezon 14 gole imza atarken bu yýl transfer yapmasý bekleniliyor. Yine geçtiðimiz sezonun ara transfer döneminde bir transfer skandalýna daha imza atan Belediyespor transfer komitesi bu kez kendi teknik direktörü Sedat Özbað'ýn önerdiði Yeþil Bursa takýmýndan stoper Semih Okumuþ'u transfer etmedi. Semih Okumuþ 3 gün önce 2. Lig takýmlarýndan Ýnegölspor'a imza attý. Geçtiðimiz sezon transfer planlamasýnda büyük hatalar yapan Belediyespor transfer komitesinin bu sezonda transferde henüz olumlu bir adým atamamasý spor camiasýný ve taraftarlarýný endiþeye sevk ediyor. ADNAN YALÇIN Altyapýda paylaþým yapýldý Futbol Sezonundan Akademi Liglerine katýlým baþvurusunu yapan Çorum Belediyespor'un gelecek sezonda altyapýda görev alacak antrenörlerin hangi kategorilerde görev yapacaklarý belirlendi. Çorum Belediyespor Altyapý Sorumlusu Sinan Özdilli yaptýðý açýklamada Cemalettin Hoþgörün altyapý koordinatörlüðü görevinde bulunacaðý ve Hoþgör koordinatörlüðünde altyapýda çalýþacak antrenörlerden Selahattin Karaca'nýn U14, Mustafa Doðan'ýn U15, Alpay Ardýk'ýn U16, Hüseyin Eðer'in U17 ve Selim Sümer'in ise U19 alt kategoride görev yapacaklar. ÝÇ ANADOLU GRUBU'NDA MÜCADELE ETMEK ÝSTÝYORUZ Yeni sezonda hangi grupta mücadele edecekleri konusunda federasyona gerekli baþvuruyu yaptýklarýný bildiren Sinan Özdilli Ýç Anadolu grubunda mücadele etmek istediklerini kaydetti. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

* HABERÝ 10 DA. Yöntem tartýþmasý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP Belediye Meclisi Gurup Baþkaný Ayhan Þamlý'ya yol gösterdi.

* HABERÝ 10 DA. Yöntem tartýþmasý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, CHP Belediye Meclisi Gurup Baþkaný Ayhan Þamlý'ya yol gösterdi. Hattuþa Enerji devler liginde Çorum Hattuþa Enerji, Türkiye'nin en büyük 500 þirketi arasýna girdi. ÇorumGaz, SürmeliGaz, KarGaz, Hattuþa ve ÇEDAÞ gibi þirketleri bünyesinde bulunduran Hattuþa Enerji Gaz

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı