EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K"

Transkript

1 EYÜP TE BAHÇE-BOSTAN KÜLTÜRÜ VE Ç ÇEKÇ L K Semra fi MfiEK 1969 y l nda istanbulda do du. lk orta ve liseyi Boyabat ta tamamlad y l nda stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl Bölümü nde lisans e itimini, 1993 te.ü. Fen Bilimleri Enstitüsü nde yüksek lisans e itimini tamamlad. Halen Eyüp Belediyesi nde peyzaj mimar olarak çal flmaktad r. 318

2 Eski ve yeni bütün medeni milletlerde ilk giriflimin bir bahçe vücuda getirmekle bafllad kabul edildi ine göre, Türk bahçecili inin de uzak eski devirlere kadar uzan p giden bir geçmifli oldu unu kabul etmek gerekecektir. Savafl meydanlar nda bile çad r ve karargahlar n n etraf n bahçeye çeviren Türk kumandanlar eksik olmam flt r.orta Asya daki eski Türk bahçeleri için oldu u gibi Selçuklu, Karamanl, Germiyanl ve Osmanl devrindekiler için bu konuda bizi tatmin edecek kay t ve örneklerden oldukça uzak bulunmaktay z.en eski tarihlerden itibaren imparatorlu un askeri ve siyasi durum ve seyir tarz na dair gayet bol ve zengin sayfa ve sat rlar bulundu u halde medeni durum ve cephesini ayd nlatabilecek bilgi ve belgeleri göstermekten sak nmalar n n veya ihmal etmelerinin sonucu de eri yeterince bilinemeyen Osmanl Bahçecili i hakk nda bize fl k tutacak kaynak s k nt s yaflanmaktad r. Di er taraftan ortada o dönemlere ait bahçe örneklerinin kalmam fl olmas iflimizi biraz daha zorlaflt rmaktad r.eski Osmanl devri bahçeleri ne yaz k ki ortadan kalkm fl bulunmaktad r.bunlara ancak baflta eski minyatürler oldu u halde divanlar ile çiçek ve bahçelere dair yaz lm fl eserler ve arfliv belgelerinde rastlanmaktad r. Bütün bunlar bize klasik devirdeki Osmanl Bahçelerinin özellikleri hakk nda afla yukar bir fikir verebilmektedir. Bu bahçelerde genellikle dört köfle büyük mermer havuzlar n, gölge veren ve meyve veren a açlar n, sarmafl kl ve salk ml çardaklar n, set ve merdivenlerin, f skiye ve selsebillerin, lalezar ve çemenzarlar n bulundu u kuvvetle tahmin edilebilir. Bundan baflka Osmanl devri bahçelerinin bir tabiat taklidi olmad n da kabul etmek gerekir.bu itibarla Osmanl devri bahçesini Osmanl mimarisi gibi s rf milli bir zevk ve duygunun ürünü olarak düflünmek gerekir.süsten çok mant k ve faydaya önem veren bu zevk ve duygu, yaratt bahçesinde de kendini göstermifl ve bu sebeple çiçek kadar yemifle ve a aca da de er vermifltir. Osmanl devrinde Türk bahçesini, yukar da aç klanan belli bafll unsurlar gibi; bir ev veya kona n, köflk veya bir saray n en gerekli bölümü olarak göz önüne almak gerekir.aralar nda yerin konumuna ve topografyas na göre de iflik flekillerde düzenlenmifl olmas gibi ayr l klar na ra men içerik ve karakter olarak afla yukar birbirine benzemektedir.topo rafik yap ya uyumlu olarak mimari yap yla da bir bütünlük oluflturarak flekillenen bahçeler evlerin iç dünyas n n ayr lmaz bir parças n oluflturur. Her ev bir bahçeye sahiptir. Çeflit çeflit meyveli ve gölgeli a açlar, renk renk çiçekler ve fl r ldayan su, ev bahçelerinin d fl nda cami avlular nda, çevrelerinde, flehir merkezi alanlar nda ve mesire yerlerinde de ana unsurlar olarak de erlendirilmifltir. Fatih Sultan Mehmet ten itibaren imparatorlu a befl as r boyunca merkezlik yapan stanbul un bütün bahçeleri ne yaz k ki bugün bizce ayn derecede bilinmemektedir.bu nedenle bu araflt rma s ras nda ancak padiflahlara mahsus olan Hasbahçeler hakk nda kay tlara ulafl labilmifltir. Osmanl devrinde stanbul da her ev veya konakta oldu u gibi padiflahlara ait saray, kas r ve köflklerin de birer bahçesi oldu u kesindir. Zira gerek Osmanl tarihlerinde gerekse arfliv belgelerinde bu tür yap lar n bahçe ismi ile an ld gözlenmektedir. Evvelce flah s elinde iken sonra ölüm, terk gibi daha birçok nedenlerden dolay padiflahlara intikal eden bahçeler bile böyle bir durumu genellikle korumufl bulunmaktad r. stanbul da Topkap Saray ndaki hasbahçe içindeki binalar n bir ço u bilim ve sanat ö retilen bir yuva idi.o zamana göre bir bilim ve sanat akademisi say lan bu yere Hasbahçe denirdi.hatta Mimar Koca Sinan ile Mimar Memed A a n n hep bu hasbahçedeki çal flma yerlerinden ilham alarak yetifltikleri bilinmektedir. Osmanl mparatorlu unun Fransa ile iliflkilerini güçlendirmeye bafllamas yla birlikte, Frans z yaflam ve düflünce tarz yaflam etkilemeye bafllar.18. yy Avrupas nda de iflim rüzgarlar esmektedir.fransa da ihtilal olmufl etkileri komflular na da yay lm flt r.avrupa daki Resim 1; Surname-i Vehbi de Bahçeci Geçifli, 1720 (Galeri Alfa Diatek Arflivi) 319

3 Resim 2; Mesire Yeri, Warwick Goble taraf ndan çizilmifl, A Van Millingen in Constantinapole adl yap t nda yay nlanm fl heliobask gravür, Londra (Galeri Alfa Diatek Arflivi) gösteriflli, özentili bahçeler, yerini basit geometrili, dekoratif ve tarhl bitkilere b rak r. ç bahçeler de er kazanmaya bafllar.havuzlar, küçük flelaleler, heykeller bahçeleri süsler. Do- adan kopuk, dekoratif, sembolik güven duygusunu tatmin eden, evcimen bir bahçe anlay fl ile do adan soyutlanma düflüncesi mikro mekanlara yans r. Bu dönemde bat dan en fazla etkilenen Eyüp olmufltur. 18. yy. Lale Devri olarak da bilinen saray e lencelerinin Ka thane Deresi nin iki yakas boyunca taflt, Haliç k y lar n n irili-ufakl yal lar, konaklar, köflkler ve sahil saraylarla doldu u, Hollanda dan so an getirtilerek nefis Lale Bahçelerinin düzenlendi i bir dönemdir.çinilerden her türlü süsleme ö esine kadar kullan lan motif lale dir ve devre de ad - n verecektir. Lale devrinde çeflmeler, sebiller, saraylar, külliyeler, tekkeler yap l r. III. Ahmet in, Nevflehirli brahim Pafla n n saraylar,eyüp te Mihriflah Sultan, Zal Mahmut Pafla Külliyeleri, II. Mahmut un efllerinden Saliha Sultan Çeflmeleri bunlar aras ndad r. nsanlarda yeni bir yaflam standard olarak sayfiye=yazl k kavram ortaya ç km flt r. Padiflahlar Haliç yoluyla Eyüp sahiline gelmekte, Hüsrevpafla Külliyesi ile Adile Sultan Türbesi aras ndaki iskeleden (Bostan skelesi) Eyüp Camii ne törenlere gitmekte k l ç kuflanmaktad rlar. Sultan k zlar, k z kardeflleri ve kardefl k zlar, Sultan efendiler evlenince Haliç te Eyüp ve bo az k y lar ndaki sahil saraylara yerleflmektedirler. Karaa aç, Esma Sultan, Beyhan Sultan, Fatma Sultan saraylar gibi 30 civar nda saray ve bahçesi Haliç k y lar n süsler. K fl n Topkap Saray nda oturan III. Ahmed, yaz n Tersane Bahçesine, Befliktafl ve Eyüp e göçer ve buralarda uzun süre kal rd. Eyüp te Valide Sultan Saray, Alibeyköyü nde Hüsrevabad III. Ahmed için yap lm fl e lence ve zevk yerlerinden sadece birkaç yd. Kiflisel gelirlerinin ve zevklerinin bir bölümünü temin ve tatmin etmek endifle ve düflüncesiyle Osmanl padiflahlar n n stanbul un muhtelif yerlerinde bahçeler tesis ve iflletmeleri çok eski bir yöntemdi ve bu ifl saray n bostanc lar s n f taraf ndan yap l yordu. Kuruluflu Yeniçeri Oca kadar eski olan, efrad n devflirme o lanlar ndan sa layan Bostanc Oca n n as l görevi ba -bahçelerde çal flmak, hanedana ait saraylar n muhaf zl n yapmakt. Fatih in teflrifat kanunnamesinde görevi: Bahçeye bir bostanc bafl konulmufltur. Kay a girildikte, bostanc lar kürek çekip ol dümen duta fleklinde belirtilen bostanc bafl, Topkap Saray n n Yal Köflkü taraf ndaki dairesinde ikamet ederdi. Padiflahtan baflka sakal b rakma hakk na sahip tek kifli olan bostanc bafl padiflahla arac s z görüflme hakk na sahipti. Ayr ca stanbul un önemli bir k sm - n n asayiflinden de sorumluydu. Ayn zamanda belediye iflleri ile de ilgileniyordu. Bostanc oca na ayr lan efrad ya saray n hasbahçesinde ya da saray d fl ndaki di er bahçe ve bostanlarda hizmet ederlerdi. 18. yüzy lda stanbul da 6000, Edirne de 3100 kadar bostanc oldu u bildirilmektedir.bunlar dokuz dereceli bir s n f idi.ocak kendi içinde bölük ve cemaatlere ayr lm flt. Bahçe ve bostan iflleriyle u raflan bostanc lar, Hasbahçe ve hassa bostanc lar olmak üzere iki k s md.birinciler yirmi bölüktü ve saraydaki Hasbahçeye bakarlard. Saray d fl ndaki bahçe ve bostanlarda çal flan bostanc lar ise üstad denilen bafllar n n nezaretinde ayr ayr gruplar halinde idiler. stanbul bostanc bafl s her sene idaresi alt ndaki bütün bu bahçelerde yetiflerek sat lan ürünlerin defterini zaman nda padiflaha takdim etmekle yükümlü idi. D flar da sebzelerin 200, çiçeklerin ise yaklafl k 17 dükkanda sat fla sunuldu u, bütün hasbahçelere dikilen ç nar, diflbudak, hlamur, karaa aç, çitlenbik, mefle, defne, erguvan ve 320

4 ahlat a açlar n n fidanlar n n zmit, Karamürsel ve Yalova dan getirildi i anlat lmaktad r. Bahçecilik ve çiçekçilik alan nda vaktiyle yetiflen Türk ve özellikle Osmanl uzmanlar n say ca bollu u ve her bak mdan di er milletlerden meslektafllar yla boy ölçüflebilecek durumda olduklar da bir gerçektir.osmanl Döneminde bahçecili in bir bilim ve sanat dal olarak alg lanmas çok yak n bir devrin ürünü de ildir. Bu eskili in H.900(1495) tarihlerinden daha eski zamanlara do ru uzay p gitti ini gösterir içerikte Tezkire-i flüküfeciyan, fiükufename Ferahname, Garsname gibi bir tak m tarihi kaynaklara rastlanmaktad r.hicri 1100 (M.1689) y llar nda fiehremini Camii nin hatibi Übeydullah Efendi nin yazd Netayicü l-ezhar adl çiçekçi tezkiresinde çiçekperverli e gayret edip zaman nda mevcut olan çiçeklerin kimler taraf ndan husul buldu unu bize anlat lmaktad r.alfabetik bir s ra ile çiçekçilikle u raflan kiflilerin adlar bu kitapta s ralanm flt r ki bunlar aras nda Ebusuud Efendi gibi önemli kimseler bulunmaktad r.zaman n n en önemli hukukçusu ve din bilgili olan,üç padiflah devrinde fleyhülislaml k yapm fl, Kanuni Sultan Süleyman n kendisine Halda yoldafl m, sinde kardafl m, ahiret kar ndafl m fleklinde hitap etti i ve türbesinin Eyüp te bulundu u fieyhülislam Ebusuud Efendi; stanbul da ilk kültür lalelerinden birini yetifltirmifl ve lalecili e öncülük etmifltir. Günümüzde bol miktarda ithal edilen Lale-i Rumi denilen kültür lalesinin ve türlerinin ana vatan stanbul dur. Ayr ca Avc Sultan Mehmet devrinde yani yaklafl k 1667 y llar nda fiuküfename-i musavver adl bir eser yazan Ali Çelebi ile bir çok isim ile birlikte Eyüblü Veli Çelebi bunlar aras nda an lmaktad r. Tabib Mehmed Aflki nin Lale simleri ad ndaki eseri, XVIII. Yüzy lda 1350 adet lale ad n n varl ndan bahsetmekte, yaln z Tabak Ata isminde bir lale merakl s n n 401 adet lale elde etti ini, devrin ünlü lalecileri olarak baflta fieyhulislam Veli Efendi olmak üzere Eyüplü Feyzullah A an n da içinde bulundu u 124 kiflinin ismini belirtmektedir. Hicri y llar aras nda yirmiye yak n müvacib defterinde adlar na rastlad m z baz stanbul bahçeleri aras nda Eyüp teki Ba çe-i Yusuf Pafla, Ba çe-i fiah- huban ile Hüsrev bey çiftli i, Alibeyköy ndeki Mustafa Pafla çiftli i, Eyüp teki, Topçular daki Valide Sultan bahçeleri yer almaktad r.ba çe-i Yusuf Pafla da (Baz kaynaklarda ayn isimde Eyüp ün karfl s nda bir bahçeden de bahsedilmektedir.) 1067 senesi seferinde Acem flah taraf ndan bar fl teklifi ile stanbul a gönderilen ran elçisi Kelb Ali Han a Köprülü Mehmet Pafla ziyafet vermifltir.(silahtar Tarihi,I,63-64). Eyüp te bundan baflka bahçelerin bulundu u muhakkakt r.örne in; veziri azamlardan Hüseyin Pafla n n bahçesi bu flekilde an l r.hüseyin Pafla n n bahçesiyle sair emlak na ait iki tarihi belgeye rastlanm flt r.(bk.ky. Ahk. Bv. Evm. fir. Df, Ml. Df. T. 2945, s.196 ve 197, Baflvekalet Arflivi). Reis ül Küttap, K br s Valisi ve Sadrazam Rami Mehmet Pafla n n çiftli inin yan na ise ordugahlar kurulurdu giderek burada askeri k flla infla edilmifltir. Türk Çiçekçili i nin I. Mahmut zaman nda kaleme al nm fl di er de erli eserlerinden biri olan Ahmet Kamil in Lale Risalesi nde, Hüdai Aziz Mahmut Efendi nin bir müridinin lale merakl s oldu u ve bu müridin etkisiyle Mahmut Efendi nin de laleye merak sald, nihayet bu merak n bütün stanbul a sirayet etti i belirtilmektedir, 558 lale merakl s n n ad verilmektedir. Böylece lale merak Lale Devri nden bir as r önce bafllam flt r.1730 htilali, III. Ahmet in saltanat n n y k ld, Sadabat Kas rlar yerle bir edildi i halde lale merak devam etmifltir. 16. yy dan 20. yy a kadar stanbul da geliflen çiçekçilik sa l k, zevk ve sanat a rl kl üretim koluydu. Osmanl bahçe kültürü içinde önemli yeri olan stanbul çiçekçili i II. Mehmet in (Fatih. Hd ) yapt rd saraylar n bahçelerindeki cennet misali düzenlemelerle bafllad.16. yy n ikinci yar s nda tarihinin en görkemli dönemini yaflayan kentte çiçekçilik bafll bafl na bir sektör durumundayd. Ar- Resim 3; Bostanc Neferi, G. Brindesi. Elbice-i Atika, Renkli tafl bask (Galeri Alfa Diatek Arflivi) 321

5 Resim 4; Dü mecilerde bir bostan (Eyüp Belediye arflivinden) 322 fliv belgeleri bu dönemde saray için getirtilen çiçekler konusunda bilgi vermektedir de K r m dan Kefe lale so an, 1579 da Halep ten stanbul daki hasbahçeler için adet sünbül so an, 1587 de Edirne den Eski saray için gül fidanlar getirtilmesi için fermanlar ç kar lm flt r. I Ahmet (hd ) Haliç k y s nda düzenlenen hasbahçelerde vezirleriyle birlikte çiçekler, süs bitkileri dikmiflti. Bu dönemde lale, sünbül, zerrin, gibi so anl larla gül, menekfle ve flakay k ra bet görüyordu.çeflitli yerlerden getirtilen yabani çiçek so anlar ve tohumlar stanbul da çiçek pazarlar nda sat l yordu. Lale yetifltiricileri de fulyac lar gibi, Eyüp, Kas mpafla, Befliktafl ta bahçelere sahiptiler. stanbul da 16. yy dan 18. yy n sonlar na kadar süren lale kültürüne hizmet edenlerden baz lar özgeçmiflleriyle, baz lar ise isimleriyle unutulmam flt r. Eyüplü Salih A a, Eyüplü Yusuf Efendi, Eyüplü Hac mam Veli Efendi,Eyüplü Past rmac, Eyüplü Berber Abdullah Çelebi, bunlar n aras ndan birkaç tanesidir. Kendi yetifltirdikleri laleye isim veren Eyüplü lale merakl lar ndan Esseyid Feyzullah A a:ebül Feyz, Salih A a: Aludei Naz, Dühanzade : Bala turunci, Arifzade: Benam fievk, Osman Efendi Türbedar Eyyübi Ensari:Cam Aflk, Berber Mehmed Çelebi: Dilcu, Ahmet Pafla Tabii Salih A a: Suzeni Yakut gibi de iflik meslek gruplar ndan isimler vermifllerdir. Çiçekçilik 18. yy a kadar alt n devrini yaflad ise de Lale Devri nde ( ) doru a ulaflt.dünyan n her taraf ndan stanbul a lale so an getirtiliyordu. Laleye ve olas l kla di- er çiçeklere narh uygulamas da bu dönemdedir. fiükufeciyan denen çiçekçi esnaf ilk kez yasal denetime al nd. Mezada ç kan, al n p sat lan tüm çiçekleri defterleri haz rlanarak narhlar belirlendi. stanbul da çiçek al m sat - m n n normal fiyatlarla olmas na karfl n sa lanan bar fl ve refah sonucu ra betin artt ve karaborsan n bafllad bu nedenle de bir narh defteri düzenleyip fiükufeciyan fieyh Mehmet Efendi nin, çiçekleri toplayarak her bir lale ve çiçek türüne narh koyacaklar, bunun üstünde fiyatla satanlar n sürgüne gönderilece i vb. aç klanm flt. Kaynaklardaki bilgiler bu s rada yaln zca lalenin 2000 e yak n türünün bilindi- ini göstermektedir. Eyüp, Kas mpafla, Haliç k y lar, Edirnekap ve Topkap d fl ndaki genifl alanlar, Befliktafl, Üsküdar, çiçek bahçelerinin bulundu u yerlerdi.çevre köylerden çiçek ve gül pazarlar na her türlü çiçek, tohum ve so an getirildi i gibi d flar dan da tohum ve so an getirilmekte, stanbul dan da so an ve tohum ihraç edilmekteydi. Çiçek ve çiçekçilik baflta padiflahlar olmak üzere vezirlerin ve ilmiye ileri gelenlerinin zevkleri aras ndayd. Örne in III. Selim (hd ) s k s k bahçe köflklerini ziyaret eder çiçek ve lale tarhlar n seyrederek dinlenirdi. Bir k r çiçe i olan lalenin kültür çiçe ine dönüflümü, bununla da yetinilmeyip yüzlerce türünün yetifltirilmesi, stanbul çiçekçili inin bir baflar s say l r. stanbul a gelifli erken zamanlarda olan lale için, Eyüp ve Ka thane vadisinin topra çok uygun düflmüfl, olas l kla da ilk yetifltirme çabalar bu semtlerde bafllam flt r. Eyüp ve Bahariye caddelerinde menekfle, lale, sünbül, Bahariye s rtlar nda fulya yetifltiriliyordu.fulyay, tatl ve flurup kaynatmak üzere kentin flekerci esnaf almaktayd. Gül, hüsnüyusuf, karanfil, karagöz, yasemin, leylak, anberbu, flakay k, nemnem, reyhan, menekfle, zambak, hünkar be endi, nergis, süsen, erguvan, kadife, hatmiye, flebboy stanbul çiçekçili inin bafll ca ürünleriydi. Çok merakl lar, bir sünbül so an na ya da reyhan tohumuna yüksek bedeller ödeyerek yeni türler yetifltirmek için yar flmaktayd lar. Eyüp ün yaln z köylerinde de il, mahalleleri aras nda da bahçevan, bostani, bahçeci denilen küçük bahçe iflletmecilerine s kça rastlanmaktad r. Bütün dini önemine ra -

6 men Eyüp, gayrimüslimlerin de oturdu u bir semtti.bulgarlar, Ermeniler de yaflam fl, özellikle Bulgarlar bahçecilik ve mand rac l k yapm fllard r.olas l kla kendi özel becerilerini kullanabildikleri için Eyüp e gelen göçmenler aras nda en popüler meslek bahç vanl k idi. Örne in; Eyüp siciline geçen Arnavut Belgrad l üç göçmenden birisi bahç van idi.premedi den gelen alt kifliden üçü hatta olas l kla dördü bahç vand. stanbul a özgü bir çiçekçilik gelene i de her y l düzenlenen çiçek sergileriydi.bu sergilerde en iyi çiçek yetifltiricileri ödüllendirilirdi. stanbul toplumunun ortak tutkusu olan çiçekçilik yayg n bir sanat ve iflkolu konumunu ald ktan sonra IV.Mehmet döneminde ( ) Çiçek Encümen-i Danifli ya da Meclis-i fiükufe denen bir tür çiçek enstitüsü kuruldu.çiçekçibafl baflkanl nda Eyüplü Veli Efendi gibi Eyüplü çiçekseverlerin de içinde yer ald devrin ünlü çiçek uzmanlar ve merakl lar n n kat ld bir kurul üretilen yeni türlerin kokular, biçimleri hatta vazodaki görünüfllerini inceden inceye tetkik etmekte, buna göre yeni çiçeklere de er biçilmekte, isim verilmekte, bu münasebetle çiçek sohbetleri, tart flmalar yap lmaktayd. Bu kurulun zaman nda henüz Avrupa da bile benzeri olmayan bir bahçe ve çiçek enstitüsü gibi hizmet etti i anlat lmaktad r. Saray ve çevresi d fl nda normal halk n bahçe-bostan yaflam na bakt m zda, bunun sosyal yaflama ve özellikle komfluluk iliflkilerine nas l yans d n da görüyoruz.eski stanbul da baflta Eyüp Sultan olmak üzere bütün semtlerde komfluluk iliflkileri çok güçlü idi.kad nlar kad nlar, erkekler erkekleri, hepsi birbirini tan r, tan fl r, görüflür, selamlafl r, evlerine gider gelirlerdi. Ramazan ay d fl nda ayl k ve haftal k toplant lar yaparlard. Helva sohbetleri denilen ayl k toplant lara han mlar ve çocuklar kat lmazd.bu yemekli ayl k toplant lar yaz aylar nda mesire mevsimi oldu u için yap lmaz, genellikle k fl aylar nda yap l rd. Komflular birleflip yaz n mesire yerlerine giderlerdi.ayr ca can ci er komflular aras nda Ramazan dan baflka yaz ve k fl aylar nda her hafta yemekten sonra yap lan gece oturmalar vard ki kad nlar bir evde, erkekler bir evde toplan r ve mevsimin yemiflleri ikram edilirdi.komflu ve dostlar n hal ve vakitlerine, kazanç durumlar na göre ikram edilen yemifller, meyveler de de iflirdi. lkbaharda Eyüp Sultan bahçelerinin ünlü can erikleri, yaz n Alibeyköy ün m s rlar ikram edilen yiyeceklerin bafl nda geliyordu. Her Cuma bilhassa arabi aylar n n ilk Cuma günleri Eyüp Sultan camii bir mahfler yeri idi.bütün stanbul halk n n Eyüp e dökülmüfl oldu u san l rd. Halk Cuma namaz n Eyüp Camii nde k lmak için en uzak semtlerinden atlarla, arabalarla deniz afl r olan Üsküdar, Bo aziçinden Pazar kay klar yla sel gibi akard. O zamanlar stanbullularca Eyüp ün ünlü say lan pek çok matahlar vard ; Eyüp kebab, Eyüp kayma, yo urdu, Eyüp oyunca, Eyüp kufl lokumu, Eyüp Hac lokumu, el ifllemeli eldivenleri, Eyüp Sultan balç ile yap - lan desti ve çömlekler, mezar tafl ustalar vb. yan nda reçellik gülleri, Eyüp Türbe eri i, can erikleriyle ünlü eyüp bostanlar, fulya tarlalar, lale ve sümbül bahçeleri, han mlar n içinde ferace ve yaflmaklar n ç kararak kebap ve kaymak yedikleri ünlü türbe bahçesi ile çay r ve mesire yerleri vard. lk defa 17. yüzy lda Eba Eyyüb El Ensari nin türbesi civar nda yetifltirildi i için Türbe Eri i ad verilmifl olan Eyüp Sultan Türbe Eri i ise iri, durdukça kendili inden k zaran ve pek latif kokusu ile Eyüp ün ünlüleri aras nda idi. E er mevsim ilkbaharsa, yol kenarlar nda koskoca sepetlerde ortalar na k rm z laleler konmufl bilek kal nl ndaki fulya ve sünbül demetleri sat l rd.sokaklar dolduran fulya kokular na dayanamayanlar bir demet fulya, bir demet sünbül almadan geçemezlerdi.eskiden çiçekçili in merkezi olarak bilinen Eyüp te Gümüflsuyu nun bulundu u vadi etraf ndaki tepeler tarlalar halinde çiçek bahçeleri idi.gül, sünbül, lale, zerrin ve fulya yetifltirilir, Cuma günleri Eyüp ün Oyuncakç lar Çarfl s nda büyük bir çiçek pazar kurulurdu. fiu anda yerinde olmayan Yavedüt Mahallesinde eskiden çiçekçilik yayg n olarak yap - Resim 5; Karya d Bay r ndan Haliç, Allom, Thomas taraf ndan çizilmifl, R. Walsh n Constantinapole adl eserinde yay nlanm fl çelikbask gravür.(galeri Alfa Diatek Arflivi) 323

7 Resim 6; Sebzeci, Anonim c.1850 (Galeri Alfa Diatek Arflivi) 324 l rd.bal khane Naz r Ali R za Bey, Eyüp bostanlar nda okka gülü yetifltiridi ini, gül mevsiminde Eyüp te Yavedüt Semtinde flafakla bafllayan gül pazar kuruldu unu, bu pazar n mevsim boyunca sürdü ünü yazmaktad r. Eyüp bir zamanlar Türkiye nin en mamur yerlerinden biri idi.eski Eyüp te güzel saraylar, konaklar, her birisi Türk mimarisinin flaheseri olan evler, yal lar vard. Eyüp te nice büyük sanatkarlar yetiflti.bunlardan Itri Mustafa Efendi çok güzel bir bahçe yapm fl ve bu bahçeye Ferahfeza ismini vermifltir. Eskiden ilkbahar gelince padiflahlar n Eyüp, Haliç ve Bo aziçi saraylar na giderek çiçek bahçelerinde ve köflklerinde dinlenmesi bir gelenekti.eyüp teki sosyal ve kültürel yaflant n n zengin olmas nda Osmanl Sultanlar - n n, hanedan n n, devlet ricali ve varl kl kiflilerin ziyaretin ötesinde burada ikameti tercih etmeleri de etkili olmufltur. Eyüp ayn zamanda, Haliç k y s ve gerisindeki zengin do al bitki örtüsü, serin ve tatl sular, lezzetli bal k ve yabani ördek avlanan adalar ve stanbul un derinliklerine do ru son derece güzel genifl panoramik manzara veren co rafi konumu ile sultanlar kadar stanbul halk n n da günübirlik dinlenmek üzere geldi i önemli mesire yerleri olan bir semtti. Eskiden Eyüp te hayat vard. stanbul un hay huyundan s k lanlar; e lenmek, dinlenmek ve serinlemek için Eyüp ün mesirelerine gelirlerdi.örne in; Ayazma, Küplüce, Deniz hamam, Can Kuyusu, dris köflkü, K rk selviler, A a K rl,kalam fl, Bülbül Deresi,Harp Meydan, Topçular, Türbe mesireleri önemli u rak ve dinlence-e lence yerlerindendi. UYKUCU, Alibeyköyü nün tarihi bir mesire yeri oldu una de inir. IV. Mehmet taraf ndan yapt r lan av köflkü harap olunca III. Ahmet taraf ndan onar lm fl, Ka thane gezilerinde u ranan Ç naralt düzenlenmifl ve 3 adet havuz eklenmifltir. Alibeyköy ayr ca sütlek veya Alibeyköy M s r diye an lan m s r yla ünlenmifltir. Bülbül Deresi Mesiresi; dris Köflkü Tepesi ile slambey Tepesi aras ndaki vadide ve Evlice Baba Tekke Soka ile Eyüp Gümüflsuyu Soka aras nda idi.bu derenin etraf evvelce ba l k, bahçelik ve a açlarla örtülü idi.arka s rtlar, Bülbül Deresi üstlerine do ru fulya, zerrin tarhlar ile kapl, bülbüller öten bir mesire yeri idi.evliya Çelebi, Bu derede sesi güzel bir çok bülbüllerin ötüflmelerinden gönüllere sevinç ve safa husule gelir diyor. Can Kuyusu Mesiresi; dris Köflkü Mevkii nde, Karya d ve dris köflkü Sokaklar ile çevrili genifl alan kaplayan tepe üzerinde idi. Buras Eyüp ün en yüksek yeridir.manzaras nefistir.as rl k ç nar ve di er a açlar n gölgeledi i bu yerde ayr ca bir de niyet kuyusu veya k smet kuyusu bulunmaktad r. Bu kuyunun yan nda bir kuyu daha vard r.bir eflyas n kaybedenler, bir hasretinden uzun zaman haber alamayanlar, bu arzular n n olup olmayaca n merak edenler niyet kuyusuna giderlerdi. Evlerinden niyetli ve abdestli ç karlar, Eyüp Sultan a ayak basar basmaz do ru türbeyi ziyaret ederler, Hacet penceresi önünde gözlerine, kalplerine basiret dilerler, sonra iki taraf mezarl k olan dar ve dik bir yokufltan ç - karak niyet kuyusuna ulafl rlard.niyet kuyusunun oldu u yere ç k ld nda dünyada baflka bir efli olmayan bir manzarayla karfl lafl rlard.ka thane den, Silahtara a dan Üsküdar önlerine, Çengelköy s rtlar na kadar bütün Haliç, Marmara, Bo az ayaklar n n alt na serilmifl eflsiz bir hal gibi seyredilirdi. Bu bafl döndüren, insan kendinden geçiren nefis manzaray doya doya seyrederler, yorgunluklar n al nca kuyu yak n ndaki evlerden ücret karfl l abdest tazeleyerek niyetlerini görürlerdi. Fulya Tarlas önemli bir mesire yeridir. Fulya tarlalar, lale, gül, zerrin, sümbül bahçeleri ünlüdür. Tümüne Fulya Tarlas ad verilmifltir. Bu çiçekler Cuma pazar nda sat l r.geceleri sabahlara kadar süren havuzbafl sohbetleri yap l rd. Eyüp ü çok iyi bilenlerden Osman Cemal Kayg l flöyle bahsediyor: Fulya Tarlas veya Fulya Ba denilen mesire ise yar ve a yar gözlerinden gizli buluflma yeri olarak bilhassa tercih edilirdi. Bir Bulgar çiçekçi bahç van tarla bahçesine büyük bir havuz yapt rm flt.yaz n gençler gelir, soyunur devrin adetince bellerine pefltamal sararak

8 türlü cümbüfllerle yüzerlerdi. fiifa Tepesinde fiifa Hazuvu ad yla bilinen bir havuz vard.yeri yüksek oldu undan daima rüzgarl d r. Bu özelli inden dolay yaz günleri çok geleni olurdu. Suyunun her derde flifa oldu u söylenir.havuzun çevresindeki bahçe ve ba larda kokulu yap ncak üzümü yetifltirilirdi. Bahçe sahipleri meyve üzümleri gelenlere satarlard. Topçular mesiresi;incir, kiraz ve üzüm ba lar yla ünlü idi.cuma günleri gelenlerle dolard. Türbe-i fierifi ziyarete gelen han mlar da sokaklar kaplayan kebap dumanlar aras ndan geçerlerdi. Ama canlar çekmifl olsa, hatta içlerinde hamile olanlar bile erkekler gibi kebapç dükkan na girip kebap yiyemezlerdi. O zamanlarda bunun çaresini düflünen bir ihtiyar türbedar kaymakç dükkanlar n n s ras nda demir kap l, içine dört befl ayak merdivenle inilir, içinde aç k kapal birçok aile mezar bulunan, ulu servi ve ç nar a açlar yla gölgelenmifl, dört taraf kale duvarlar gibi kapal, çukur ve kasvetli bir mezarl TÜRBE BAH- ÇES ismi ile han mlara açm flt. Bu zengin bir aileye mahsus olan kabristan n türbedar buraya getirdi i bir yafll, iki genç han ma görev vermifl, yafll han m kap n n arkas na bir kulübe yaparak içine oturtmufltu. Duvar dibine yapt rd koca bir salafl n duvarlar na koca koca temel çivileri çakt rm fl, içine boy boy kaba has rlar y m flt. Genç han mlardan birisini salafl n kap s na dikmifl, han mlar n s rt ndan ald feraceleri çivilere asmaya, di er genç han m da türbe bahçesinde gelen han mlar n alt na has r vermeye memur etmiflti.ç - nar a açlar na kal n iplerle sal ncak kurmufltu. Han mlar kap y çal nca yafll han m kap y açar, gelen han mlardan han m bafl na 10 para, çocuklardan 5 para hesab girifl ücreti al rd. Girifl ücretini ödeyen han mlar 4-5 ayak merdivenden inince görevli han m onlar salafla getirir. Han mlar yaflmaklar n açar, feracelerini ç kar r, görevli han m onlar salafl n çivisine asard. Koruma ücreti olarak 20 para verilirdi. Di er genç han m da misafirlere has r verirdi.kalabal k ailelere verilen has rlar 40 para, orta boylar 30 para, 3-4 kiflilik küçük has rlara da 20 para kira al n rd.mezarlar aras na yay - lan bu has rlar, üzerine bafllar yaflmaks z, s rtlar feracesiz, serbestçe, dü ünde imifller gibi rahat ve mutlu otururlard. Genç han mlar, genç k zlar sal ncakta kolan vururlard.k zlar n, gelinlerini, torunlar n bahçeye sokup girifl ücretlerini verdikten sonra büyük anneler tekrar soka a ç kar, kaç kifli iseler o kadar kebap, kaymak smarlar, kebapç ve kaymakç ç raklar n ç raklar n n ellerindeki tepsileriyle türbe bahçesine gelirlerdi.böylece her aile has r n üstünde toplan r, kebap ve kaymaklar n yerlerdi.bu türbe bahçesine stanbul un her semtinden Türbe-i fierifi ziyarete gelen han mlar kebap ve kaymak yemek için girerler, fakat yaflmaks z, feracesiz olduklar için birbirlerinin elbiselerini,hotozlar n, elmaslar n n doya doya seyrederler.sal ncakta sallan r, gülüflür e lenirlerdi.yaban kerevizleri ile dolu bu kasvetli türbe bahçesi onlara çiçekler aras nda hasbahçede ya da deniz kenar nda imifller gibi bir hava yarat rd.baz günler türbe bahçesinin kap s önüne bir veya iki saray arabas gelirdi. Türbe-i fierifi ziyarete gelmifl sultan efendilerle han m sultanlar n içeri girdi i görülürdü. Harem a alar, sultan efendileri ve han m sultanlar içeri sokarlar, fakat kendileri içeri al nmazlard. Sultanlar iki kifli de üç kifli de olsalar onlara k rkl k has r serilirdi. Gelen kebap ve kaymak tepsisini harem a as n n elinden cariyeler al r, sultan efendilerin önüne getirir, onlar yiyinceye kadar elpençe divan dururlard.sultanlar n türbe bahçesine geliflleri bahçeyi daha renklendirirdi. stanbul un kar - fl k semt ve s n flar ndan gelen han mlar pek e lendirirdi. O zamanlar stanbul bir bahçeler ve bostanlar memleketi idi. Her evin büyük bahçeleri, bu bahçelerde türlü türlü çiçekler, her çeflitten meyve a açlar oldu u gibi stanbul un her semtinde Yedikule, Çukurbostan gibi meflhurlar bir tarafa her mahalle aras nda taze sebzesini yetifltiren küçük mahalle bostanlar ndan baflka sur d fl ndaki Bayrampafla, Ni- Resim 7; Fidanc, J. Hedenborg, Turkiska,1839.Stockholm da bas lm fl renkli tafl bask. (Galeri Alfa Diatek Arflivi) 325

9 Resim 8; Alibeyköy de apartmanlar n aras na s k fl p kalm fl günümüzde bir bostan zam, Merkezefendi bostanlar da ünlü idi. Bu bostanlar n en çok ve s k oldu u kadar ünlü olanlar da Eyüp Sultan bostanlar idi. Bu bostanlarda her türlü sebze yetiflirdi.fiöhretlerinin sebebi, ilkbaharda can erikleri ile reçellik gülleri, yaz n türbe erikleri, sonbaharda nefis Sultanselim incirlerinin yetiflmesi idi. Cinslerinin en iyisi olan bu meyveler baflka yerde bulunmazd. Baz konak bahçelerinde yetifltirilir ise de manavlara geçemezdi.bu meyvelere merakl han mlar mevsiminde bostana bir kere olsun gitmeyi büyük bir gezme sayarlard.bostana gitmeyi karalaflt ran yak n birkaç komflu önce erkeklerinden izin isterdi. Çünkü baz erkekler kad nlar n bostana gidip bahç - vanlara görünmesine raz olmazd.fakat küçükken anneleri ile bostana giden erkekler bostanlar n ne oldu unu, bostana giden han mlara bahç van ve ç raklar n n de il, bahç - vanlar n han mlar, k zlar ve gelinlerinin hizmet etti ini bildikleri için izin verirlerdi. Böyle hoflgörülü erkeklerin han mlar da bu f rsat kaç rmazlar, meyvelerin mevsimlerinde birkaç kere bostan sefas yaparlard.bostanlarda dikili reçellik gül, meyve a açlar bostanlar n sebze k sm ndan uzakta, bostan kuyusunun bulundu u yere yak n olurdu. Bostan kuyular n n su dolaplar n gözleri ba l bir at çevirirdi. Geniflçe bir çevre etraf nda beygir döndükçe su dolab da döner, tahta dolaptan bir inilti ve g c rt duyulur, dolab n etraf na as l kovalardan flar l flar l sular, aç k bir oluk fleklindeki çinkoya dökülürdü. Çinkodan dere haline konmufl su yoluna akard. Bu derecik fl r l fl r l akarak oldukça uzar, sonunda bostanlar n sebze k sm na ulafl rd. Orada bahç vanlar da ellerindeki küreklerle suyu sebze evleklerine verirler, sulanan evle i kapar, sulanacak evle- i açar, böylece bostan sulam fl olurdu. Bostan sulama ifli ikindi üstü bafllad için han mlar da bostana ikindi üstü giderlerdi.gerek Eyüp Sultan n yerli gerek kay kla, araba ile gelen baflka semt han mlar, bostana gitmeden önce f r nlara u rar, ünlü kufl lokumlar ndan, halkalar ndan al rlard. Bostanda han mlar bahç van n aileleri bir müflteri karfl lar gibi de- il, bir misafir gibi karfl lard. Çünkü bu bostanda yetiflen meyveleri han mlara manava sataca fiyattan daha fazlaya sataca için bahç van bu iflten hoflnut kal rd. Han mlara sat lan meyvelerin paras bahç van n ailesine harçl k kald için bahçivan ailesi de bostana gelen müflteri han mlar memnun etmek için çal fl rlar, kofluflturulard. Müflteri han mlar da meyvelerin yan nda ald klar rekreasyonel hizmet için bu durumdan çok memnun olurlard. Bostan kuyusuna yak n fl r l fl r l akan dere kenar ile gül a açlar aras na, gölgeli bir yere has rlar yay l r, has rlar n üstüne içleri k rp nt doldurulmufl yer minderleri konulurdu.han mlar yaflmaklar n çözüp, bafllar na i nelerdi. Feracelerinin yakas n kald r p, yer minderine otururlard. Bahç van n han m hangi meyve zaman ise, kaç okka arzu edildi- ini sorar, smarlanan meyvelerle dolu kaseler önlerine gelirdi. Dolab n de iflmeyen iniltisi, derenin fl r lt s, c v ldaflan kufl sesleri çok hofl bir uyum yarat rd. Bu tatl uyum içinde hele ilkbaharda, bülbül sesleri, mis gibi gül kokular aras nda o nefis ince kabuklu can eriklerini yemek, stanbul han mlar n n en bafl safas n olufltururdu. Mesirelerde halk topluca e lenir, çay rda türlü e lenceler düzenlenirdi. Pehlivan güreflleri, davul-zurna eflli inde yap lan gösteriler, çeflitli cambaz oyunlar geleneksel e lencelerdendi.özellikle h drellez günü mesireleri dolduran halk, içinde gümüfl kurufllar, çeyrekler bulunan keseleri a açlara asarak, H z r lyas n kendilerine bereket getirmesini dilerdi.büyük bahçeleri olanlar bu geleneksel törenleri kendi bahçelerinde, olmayanlar da mesirelerde yapmaktayd lar. stanbul mesireleri y llar boyunca çeflitli tarihi olaylara sahne olmufltur. Bunlar n aras nda özellikle Lale ve II.Mahmut dönemlerinde Ka thane mesiresi baflta gelmekteydi.veliahtlar n sünnet dü ünleri, çeflitli ülkelerin elçilerine verilen büyük 326

10 ziyafetler ve esnaf loncalar n n y ll k geleneksel törenleri mesirelerde yap l rd. Baz hafifmeflreb kad nlar yüzünden 1751 y l nda stanbul lu kad nlar için mesire yasa konulmufltu. stanbul un o devirde flehirden uzak say labilecek baz mesirelerinde baz kad nlar afl klar yla bulufluyorlard.özellikle Çaml ca, Akbaba, Yufla, Bentler bunlara sahne oluyordu.bununla ilgili flikayetlerin ço almas üzerine Hicri 1164 (I. Mahmut Devri) kad nlar n baz mesirelere gitmeleri yasakland.bir fermanla adlar say lan mesirelere kad n yolcu götüren arabac lara a r cezalar verilece i belirtildi. Görüldü ü gibi Eyüp Sultan, kad nlara birçok fleyin yasak oldu u o dönemde türbe bahçesi ve bostan bahçeleri ile gerek do as gerekse iflletmecili i ile kad nlara bir ayr cal k sunmufl, kad nlar n kendi aralar nda ve do ayla bafl bafla güzel zamanlar geçirece i, gidenlerin kendilerini mutlu ve özgür hissedece i bir ortam n yarat ld mekanlara ev sahipli i yapm flt r. Böylece bostanlar n o dönemlerde ayn zamanda rekreasyonel amaçl olarak ne flekilde kullan ld n görmüfl oluyoruz. Eyüp te bahçe- bostandan bahsederken nefis Haliç manzaras na sahip, erguvan ve servilerle Eyüp s rtlar n kaplayan tarihi Eyüp mezarl n anmamak mümkün de il. stanbul un baflka hiçbir yerinde ölüm tasvirini güzellefltiren ve korkmadan seyrettiren, dudaklarda hem dua hem de tebessüm uyand ran, hüzün ve zerafet dolu kabristan bir bahçedir syan ndan sonra Ka thane civar ndaki kas rlar, yal saraylar ile birlikte Nevflehirli Damat brahim Pafla n n Kasr da tahrip edilir de II. Selim kasr yeniden infla ettirir ve mesire e lenceleri yeniden bafllar. XX. yy a kadar da devam eder. Kentsel ve endüstriyel faaliyetler gelifltikçe rekreasyon (gezi/mesire) alanlar önemini yitirmeye ve befleri kimli ini de ifltirmeye bafllar. Haliç in tafl mac l k ve besleyen dereleri dolay s yla imalata olan çekicili i sonucu, sahil saraylar 19. yüzy lda yerini imalathane ve depolara terketmeye bafllar. KAYNAKÇA 1- Abdülkadir Özcan, Bostanc bafl lar n Beledi Hizmetleri ve Bostanc bafl Defterlerinin stanbul un Toponomisi Bak m ndan De eri, Tarih Boyunca stanbul Semineri Bildirileri (29 May s-1 Haziran 1988),.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araflt rma Merkezi Yay n (1989). 2- Nezih BAfiGELEN, Kartpostallarda Yaflayan Eski stanbul: Eyüb stanbul Arma an 3; Gündelik Hayat n Renkleri, BfiB, Kültür flleri Daire Baflkanl,1997, yay n no: Turgut CANSEVER, stanbul da Bahçe Kültürü, Bahçe Kültürü Dergisi, 1995, say :58, Yap Kredi Yay nlar. 4- Osmanl Devrinde stanbul Bahçeleri, Vak flar Dergisi, 1958, Ankara. 5- Selma Mine ERSES; Kuruluflundan Günümüze Eyüp Sultan da Kimlik Aray fl 8-10 May s 1998, II. Eyüp Sultan Sempozyumu, Eyüp Belediyesi Yay n. 6- Ertan ÜNAL; stanbul un Mesireleri:2, Hayat Tarih Mecmuas, cilt:2, say :11, stanbul, Münevver ALP; Eski stanbul da Komflu ve Komfluluk, stanbul Folkloru:2, Türk Folklor Araflt rmalar, 8(171), , s. 8- Süheyl ÜNVER; Türk Halk ve Lale, Türk Folklor Araflt rmalar, Y l:11, cilt:6, no:129, Nisan-1960, stanbul. 9- Münevver ALP; Eski Eyüp Sultan, stanbul Folkloru:3, Türk Folklor Araflt rmalar, 8(172), , s. 10- Mehmed CEM L; III. Ahmet Devrinde Lale E lenceleri ve Ziyaretler, Hayat Tarih Mecmuas 11- Çiçekçilik, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, cilt:2, 1994, Kültür Bakanl ve Tarih Vakf n n ortak yay n, stanbul. 12- Lale, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, cilt:5, 1994, Kültür Bakanl ve Tarih Vakf n n ortak yay n, stanbul. 13- Eyüp, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, cilt:3, 1994, Kültür Bakanl ve Tarih Vakf n n ortak yay n, stanbul. 14- Reflad Ekrem KOÇU; Eski stanbul un Hayat nda Çiçek ve Çiçekçiler, Hayat Tarih Mecmuas, 7(10), , 8-12 s. 15-Evliya ÇELEB, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyehatnamesi: stanbul, 1.cilt-1. ve 2. kitap, Yap Kredi Yay nlar, stanbul, Tülay ARTAN, 18. Yüzy l Kad Sicilleri Ifl nda Eyüp te Sosyal Yaflam, Tarih Vakf Yurt Yay nlar, stanbul, 1998 Resim 9; Akarçeflmede bir bostan (Eyüp Belediye arflivinden) 327