Do algaza Eylül de zam yok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do algaza Eylül de zam yok"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde vatandafl m - z n, sanayicimizin kullanaca do al gaza bir zam yapmay düflünmüyoruz dedi. HABER 6 DA 29 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Çankaya sokaklar nda yaz temizli i HABER 17 DE Baflkan Ak tan M s r halk na destek HABER 17 DE Ankara da ulafl m rahatlatmaya dönük çok büyük yat r mlar var. Hele EGO Cepte uygulamas takdire flayan bir hizmet. Buna ra men yaflanan olumsuzluklar yok mu? Var Geçen cumartesi arabay çocu a kapt rd m için yaya idim ve K z lay dan eve gitmek için EGO otobüsüne binmeye tercih ettim. 143 nolu otobüse binmem gerekiyordu. Durakta büyük bir homurdanma vard. Sebebi Oktay YILMAZ n yaz s 18 DE K z l rmak yeflil Vadi Projesi hayata geçiyor Haberi 15 de Yenimahalle de çiftlere çifte zafer Haberi 15 de Mamak, yat r mc lar n ilgi oda oldu Haberi 18 de

2 2 YARIN SineMagazin Flo Rida, 7 Eylül'de stanbul'da sahne alacak STANBUL - "Amerika'n n son dönemdeki en baflar l rap sanatç s " olarak gösterilen Flo Rida, Türkiye Jokey Kulübü'nün ev sahipli inde 7 Eylül'de Veliefendi Hipodromu'nda sahne alacak. Türkiye Jokey Kulübü'nün yaz l aç klamas na göre, flark c, her y l düzenlenen "Uluslararas Yar fl Festivali" kapsam nda, Veliefendi Hipodrom'unda konser verecek. Aç klamada, Flo Rida'n n seyahati öncesi Türkiye'ye iliflkin görüflleri yer ald. Türkiye'nin son dönemde turizm ve ekonomik anlamda dikkati çeken ülkelerden biri oldu unu belirten Flo Rida, flöyle devam etti: " stanbul, dünyan n en büyük flehirlerinden biri ve t pk benim yaflad m flehir gibi kültürlerin kaynaflma noktas. Bu yüzden stanbul'u görmeyi çok istiyorum. Asl nda daha önce bir seyahat plan m vard ama bugüne kadar hayata geçirememifltim. Türkiye Jokey Kulübü'nden konser daveti al nca bu süreç h zland. stanbul'da sahneye ç kacak olmaktan onur duyuyorum. Türkiye, geliflen bir ülke olmas na ra men dünyan n en büyük ekonomilerinden biri. Ayr ca stanbul'un 2020 Olimpiyatlar 'n n en güçlü ev sahibi adaylar ndan biri oldu unu duymufltum. Son dönemde dünyan n gözü kesinlikle Türkiye'nin üzerinde." Dünyan n pek çok ülkesinde oldu u gibi Türkiye'de de hayran kitlesine sahip oldu unu ve zaman zaman Twitter sayesinde iletiflim kurdu unu anlatan Flo Rida, ilk kez bir hipodromda konser verece i için heyecanl oldu unu ifade etti. Flo Rida, müzisyen bir ailede yetiflti ini anlatarak, "Babam müzisyendi ve küçüklü ümden beri kendimi müzikle ifade etmem konusunda hep teflvik etti. Üstelik 7 tane k z kardeflim var ve hepsi kilise müzi i yapan bir grup kurmufltu. Müzik anlam nda etkilendi im ilk kifliler k z kardefllerimdi diyebilirim" ifadelerini kulland. Türkiye Jokey Kulübü'nün ev sahipli inde, 7 Eylül akflam Veliefendi Hipodromu'nda sahne alacak Flo Rida'y yaklafl k 30 bin kiflinin izlemesi bekleniyor. "Uluslararas Yar fl Festivali" kapsam nda gerçeklefltirilecek konser, ücretsiz olarak izlenebilecek. (AA) 29 A ustos 2013 Kenan Do ulu, fiebnem Ferah ve Emre Ayd n Erzurum da sahne ald ERZURUM Fanta Gençlik Festivali kapsam nda Kenan Do ulu, fiebnem Ferah ve Emre Ayd n Erzurum'da sahne ald. Bu y l 16 flehirde düzenlenecek olan ve yüz binlerce kifliye ulaflmas hedeflenen festivalin Erzurum konseri, Kaz m Karabekir Stadyumu Otopark'ta gerçeklefltirildi. Halk n yo un ilgi gösterdi i konserde, Kenan Do ulu, fiebnem Ferah ve Emre Ayd n, sevilen flark lar n seslendirerek, hayranlar n coflturdu. fiebnem Ferah, flark lar n seslendirdi i s rada Meral Oktay, Bar fl Manço, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin foto raflar n n ekrana yans t lmas, izleyicilerden alk fl ald. Sanatç Ferah, baz flark lar n da hayranlar yla seslendirdi. En son sahneye ç kan Kenan Do ulu da be enilen flark lar n seslendirerek, davetlilerin güzel vakit geçirmesini sa lad. Bu arada, gazetecilerin oldu u bölümde bulunan bir kifli, Fanta Fençlik Festivali'ni takip eden baz bas n mensuplar na sözle sataflarak, görüntü al nmas n engellemeye çal fl nca k sa süre gerginlik yafland. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 29 A ustos 2013 ZM R - Alsancak Liman 'nda toz içecek ihraç edece ini beyan etmesine ra men konteynerlerinde sadece pet fliflede su bulunan firmayla ilgili yap lan incelemede, firman n flekerli mamul ihraç taahhüdüyle Türkiye fieker Kurumu'ndan piyasan n yaklafl k 3'te 1'i fiyat na ald yaklafl k 10 bin 425 ton flekeri, paketleyip iç piyasaya sürdü ü tespit edildi. zmir Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, ihbar sonucu, bir firma ad na zmir Gümrük Müdürlü ünce ifllem gören Alsancak Liman sahas nda ngiltere ve Almanya'ya gitmek üzere bekleyen ve gümrük ifllemleri tamamlanan 14 adet ihracat beyannamesi kapsam ndaki 14 konteynerde inceleme H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 fievval 16 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN zmir de Hayali ihracat operasyonu yapt. Her birinde 1,5 ton su ve 22 bin 950 kilo toz içecek oldu u beyan edilen konteynerlerin, x- ray cihaz taramas sonucunda aç lmas na karar verildi. Konteynerlerin tamam nda çeflitli ebatlarda pet flifleler içerisinde toplam 372 bin 360 litre su bulunmas üzerine, firman n Türkiye fieker Kurumu'ndan 2010 y l ndan itibaren ihraç etmek flart yla flekerli mamul (toz içecek) üretiminde kullanmak üzere toplam 10 bin 425 ton 510 kilo fleker ald tespit edildi. Firmada yap lan aramada, kapasite raporunda belirtilmesine ra men üretime iliflkin makine ve teçhizat n eksik, fabrikada iç piyasaya sürülmeye haz r vaziyette paketlenmifl fleker oldu u, firman n flekerli mamul üretip ihraç etmek taahhüdüyle Türkiye fieker Kurumu'ndan piyasan n yaklafl k üçte bir fiyat na sat n ald flekeri üretimde kullanmayarak fabrikas nda paketleme ifllemini gerçeklefltirdikten sonra iç piyasaya sürdü ü ve büyük miktarlarda rant elde etti inin tespit edildi i ileri sürüldü. Firman n, 18 Nisan'da ünvan n de ifltirip Türkiye'de büyük ticaret hacmine sahip bir flirketle benzer ismi kullanarak hedef sapt rmaya çal flt n n düflünüldü ünün belirtildi i aç klamada, firma yetkilisi A.S.K'nin, ifade vermeye STANBUL - Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü ekipleri, okul ve k rtasiye malzemelerine yönelik denetim yapt. Gümrük ve Ticaret Bakanl na ba l denetim ekipleri, okullar n aç lmas na k sa süre kala, Ba c lar STOÇ ta okul ve k rtasiye malzemelerine yönelik denetim yapt. flyerlerinde araflt rma yapan ekipler, malzemelerden ald klar örnekleri incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çal flmalar hakk nda bilgi veren denetim görevlisi Mühendis Meral Karaaslan, Okullar n aç lmas yak n oldu u için her y l oldu u gibi bu y lda denetimlerimize h z verdik. Say n bakan m z n talimat yla denetimlerimize devam ediyoruz y l nda bakanl m z kimyasallarla ilgili bir tebli ç kard. Bu tebli i çerçevesinde özellikle tekstil, k rtasiye ürünleri olmak üzere birçok tüketici ürünlerine bir tak m k s tlamalar getirdik. Birçok tüketici ürününde azo boyar maddeler, fitalatlar ve alev geciktiricilerin kullan m na iliflkin k s tlamalar getirildi. Azo boyar madde tekstil, deri ve plastik ürünlerin boyanmas nda kullan lan ve kanserojen içeren bir madde. Fitalat denilen madde ise çocuklar için çok tehlikeli. Fitalat, ileride çocuklar n üreme hormonlar na zarar verebilecek ya da tamamen bozabilecek maddeler içeriyor. Bu anlamda en fazla su mataralar ve beslenme çantalar risk tafl yor." fleklinde konufltu. gelmeyip el koyma iflleminin gerçeklefltirildi i gün yurtd fl na ç k fl yapt n n belirlendi i kaydedildi. Firman n büyük orta M.K'nin de yurtd fl nda bulundu u ö renildi. Soruflturmaya konu eflyalar n piyasa de erinin yaklafl k bir milyon 100 bin lira oldu u kaydedilen aç klamada, A.S.K ve M.K'nin de aralar nda bulundu u 6 flüpheli hakk nda, "Kaçakç l kla Mücadele Kanunu" uyar nca cumhuriyet savc l na suç duyurusunda bulunuldu u bildirildi. (AA) Okul ve k rtasiye ürünlerine s k denetim Tüketicilerin ürün sat n al rken, ürünlerin üzerinde "CE" iflareti olmas na dikkat etmeleri gerekti ini belirten Karaaslan flunlar söyledi: "Ürün üzerindeki 'CE' iflaret, o ürünün güvenli oldu unu, çocuklar n sa l na zarar vermedi ini göstermektedir. Bunun yan s ra oyuncak de ildir ya da yafl s n r iflaretlerine de dikkat edilmeli. EN 71 denilen oyuncak standartlar ibaresi de çok önemli. Bu ibare, malzemelerin ve k rtasiye ürünlerinin sa l a zararl kimyasal maddeler, çocuklar n yutabilece i küçük parçalar, keskin kenar ve sivri köfle içermedi ini gösteren iflarettir. Tüketiciler ürünü ald klar yerin, ürünün sat c s n n, üreticisinin ve ithalatç s n n belli olmas na dikkat etmeli. (CHA) Van, eroin yakalamada Türkiye birincisi VAN - Van Emniyet Müdürlü ü ekipleri alt ayda gerçeklefltirdikleri operasyonlarda uyuflturucu tacirlerine a r darbe vurdu. Van Emniyet Müdürlü ü Narkotik fiube Müdürlü ü ekiplerinin uyuflturucuyla mücadele kapsam nda, 6 ayda gerçeklefltirdi i uyuflturucu operasyonlar nda, bir ton 72 kilo 400 gram eroin, bir ton 231 kilo 346 gram toz esrar, 55 kilo 547 gram afyon sak z ve bir kilo 685 gram metafetamin ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözalt na al nan 23 kifliden 20'si tutukland. Narkotik flube ekiplerince el konulan eroinden 520 kilo 261 gram n n son bir ayda düzenlenen 6 ayr uyuflturucu operasyonunda ele geçirildi i ö renilirken, Van' n Türkiye'de en fazla eroin ve afyon sak z n n ele geçirildi i il oldu u bildirildi. Narkotik fiubesi ekipleri uyuflturucu tacirlerine yönelik çal flmalar n aral ks z sürdürürken, uyuflturucu tacirlerinin ekipleri atlatmak için kulland klar yöntemler ise dikkati çekiyor. Daha önce çok farkl yöntemlerle bat illerine uyuflturucu nakletmek isteyen tacirler, bu kez de uyuflturucuyu meyve suyu kutular nda tafl may denedi i dikkati çekti. Van'dan yolcu otobüsüyle bat illerine uyuflturucu sevkiyat n n yap laca ihbar n alan narkotik polisleri, otobüsü durdurarak arama yapt. Otobüsün bagaj nda bulunan meyve sular n kontrol eden ve kutular n normal gramaj ndan daha a r oldu unu belirleyen ekipler, kutularda meyve suyu yerine eroin oldu unu tespit etti. Van Emniyet Müdürlü ü taraf ndan daha önce yap lan operasyonlarda da, semaver, tablo ve dolap kapa içine gizlenmifl uyuflturucu maddesi ele geçirilmiflti. (AA)

4 4 YARIN ki bin y ll k iskeletin yüzünde mask bulundu KÜTAHYA - Çavdarhisar ilçesinde, 2011 y l ndan beri kaz lar devam eden ve Roma döneminden kalma Aizanoi Antik Kent te, 2 bin y ll k bir iskeletin yüzünde mask ç kt. Kaz Grubu Baflkan Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Elif Özer, gazetecilere yapt aç klamada, antik kentteki kaz lar n n 2011 y l ndan beri devam etti ini ve kaz alan n n Kuzey Nekropol bölümünde bir iskeletin yüzünde mask n ç kt n söyledi. Bu mask n Aizanoi deki ölü gömme adetleri hakk nda eldeki bilgilerin artmas n sa lad n belirten Özer, skeletin yüzüne yerlefltirilmifl bu mask, ölen kiflinin Dionysos törenleri ile iliflkisini gösteriyor olabilir. Ayn zamanda Roma döneminde, talya da da mezarlardan bu tür terrakotta masklar ç km flt. Bunlar ata kültü ile iliflkilendirilmektedir. Aizanoi den ç kan bu mask da belki bu tür bir ata kültü ile ilgisi olabilir. Bu konu ile ilgili araflt rmalar m z devam ediyorr diye konufltu. Özer, Aizanoi kaz lar nda tiyatrodan ç kan heykeller ile tiyatro sahne binas na ait bilgilerin de de iflmeye bafllad n dile getirdi. Antik kentteki tiyatro kaz lar nda 2 bin y ll k geçmifle sahip Medusa n n bafl na ait heykelin de bulundu unu ifade eden Özer, flöyle devam etti: Tiyatroda bulunan Medusa bafl, gözleri ve yüz ifadesi ile Pergamon Heykel Okulunun, Roma dönemine yans yan etkilerini göstermektedir. Aizanoi de mezar tafllar, tiyatro kabartmalar, heykeller ve mimari plastikte yo un olarak Pergamon Heykel Okulunun etkileri izlenmektedir. Hellenistik dönemden itibaren Aizanoi- Pergamon iliflkisine bak ld nda Pergamonlu heykeltrafllar n, Aizanoi de çal flm fl ve burada ustalar yetifltirmifl olmalar muhtemeldir. (AA) ERZ NCAN - Erzincan n Üzümlü ilçesinde Urartular dan kalan Alt ntepe Kalesi nde 11. dönem kaz çal flmalar na baflland. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi ve Alt ntepe Kalesi Kaz Baflkan Prof. Dr. Mehmet Karaosmano lu, bas n mensuplar na yapt aç klamada, çal flmalar n 6 ayr noktada yürütülece ini belirtti. Bir aç k hava tap na ile 2 mezarda planlanan restorasyon için ön proje çal flmas yapmak istediklerini ifade eden Karaosmano lu, kaz n n ramazan ay dolay s yla yaklafl k 1,5 ay geç bafllad n dile getirdi. Karaosmano lu, Alt ntepe Kalesi ndeki kaz lar n 11. y l na girdi ini ve bu y l 40 kiflilik ekiple çal flmalar n yürütüldü ünü aktararak, Yar m kalm fl binalarda, tafl yap da, Turizm afla daki d fl sur do u duvar nda, kilisenin üstündeki d fl sur duvarlar nda, apadanan n kuzeyindeki hiç kaz lmam fl alanda, bat d fl sur ve iç sur alanlar nda çal flmak istiyoruz diye konufltu. Alt ntepe Kalesi nin ziyarete aç labilmesi için de çal flmalar n yap laca n belirten Karaosmano lu, flunlar söyledi: y llar aras nda Alt ntepe nin ilk kaz döneminde Prof. Dr. Tahsin Özgüç taraf ndan ortaya ç kart lan 3 mezardan 2 si k smen sa lam durumda ve yan nda da bir aç k hava tap na var. Bu aç k hava tap na ve 2 mezar, Urartu döneminin en önemli yap lar. Benzerleri yok ve bu nedenle de bu 3 yap y restore etmek istiyoruz. Bu y l bir ön çal flma yapmak istiyoruz. ç sur duvarlar nda da çal flma yapmay planlad klar n dile getiren Karaosmano lu, Yap lar 29 A ustos 2013 Alt ntepe Kalesi nde kaz çal flmalar yeniden bafllad tamamland nda Alt ntepe ziyarete aç labilir duruma gelecek dedi. Karaosmano lu, bu y lki kaz lar n yaklafl k 45 gün sürece ini sözlerine ekledi. - Alt ntepe Kalesi Kaynaklara göre, Urartular döneminde infla edilen Alt ntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin kuzeydo usunda yaklafl k 60 metre yüksekli indeki tepe üzerinde bulunuyor. Do u Roma mparatorlu u nun önemli bir merkezi konumundaki tepenin do u yüzündeki burun üzerinde üç nefli, zemini mozaik kapl bir kilise mevcut. Sur duvarlar, kabul salonu, aç k hava tap na, mezarlar ve geliflmifl kanalizasyon flebekesiyle Do u Anadolu bölgesinde örnek bir yap ya sahip Alt ntepe de, 2003 y l ndan itibaren Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö retim üyelerince kaz çal flmas yürütülüyor. (AA)

5 29 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Otonomi, muhtariyet. 2. A r bafll. Renklerin en koyusu, siyah. 3. Yar memnunluk anlatan ünlem. Metin olma, dayan kl l k. 4. Bahçelerin yeflillendirilmesinde kullan lan çok y ll k bitki. Bir süs bitkisi. 5. Küçük kitap, broflür. Genifllik. 6. Hiç kullan lmam fl, eski olmayan. Avrupa da bir baflkent. 7. Alaz, yal m, yalaz. Bir cetvel türü. 8. Bir tür savafl silah. 9. telefon sözü. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. 10. Saçl deride oluflan pulcuklar. l bay. 11. Borsada al n p sat labilecek en az miktar tan mlamada kullan lan birim. Bir nota. 12. dare lambas. Kabaca evet. 13. Bir fleyin akmas na yarayan üst yan aç k boru. Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. 14. Vücudun herhangi bir yerinde oluflmufl küçük ç k nt. Namzet. 15. Gidifl. Saniyede bir jullük ifl yapan bir motorun güç birimi. 16. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Matadorlar n bo ay k zd rmakta kulland klar k rm z bez. 17. Askerler. 18. mkân. Güney Afrika n n plaka iflareti. 19. Vilayet. Bir nota. Edirne ilinin bir ilçesi. 20. Yengeç. Eski M s r da bir tanr. Yukar dan afla ya: 1. ki üç yafl ndaki erkek koyun. Aflç yard mc s. E lence, cümbüfl, flaka. Duman kars. 2. Gere inde kullan lmak üzere saklanan tah l. Aç k, ortada, herkesin gözü önünde. Üzme, s k nt verme. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 3. lave. Tafl levre i. Ad belirtilerek yap lan. 4. Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. Temiz, iffetli. Herkes, el gün, yabanc lar. Bir sinir hastal, tutarak, yilbik. 5. Bir tür yumurtal süt tatl s. yiden iyiye, iyice. nam, vedia. 6. Kuran güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. Gürültü, pat rt. 7. Bir yerde oturma, e leflme. Yanarda püskürtüsü. Kafl nd r c bir deri hastal. 8. Kürekle yürütülen, dar ve uzun yar fl kay. Anlaflma, uyuflma, uzlaflma. Emir subay. 9. Maydanozgillerden, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan lan bir bitki. Tanr bilimi. Alt n. 10. Bir cins iri at. Kayak. fiikâr. Bafla kakma, serzenifl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde vatandafl m z n, sanayicimizin kullanaca do al gaza bir zam yapmay düflünmüyoruz dedi. Y ld z, Bakanl kta Ericsson Türkiye Yönetim Kurulunu kabulünün ard ndan bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Eylül ay nda do al gaz fiyatlar na zam yap l p yap lmayaca n n sorulmas üzerine Y ld z, flunlar kaydetti: Bölgemizdeki siyasi geliflmelerin olumsuz seyir izliyor olmas, Suriye ve M s r n içinde bulundu u hal dikkate al nd nda ham petrol fiyatlar nda ciddi bir art fl oldu. 3 Temmuz dan bu yana baflka etkileri de dahil edersek 103 dolardan yaklafl k dolar seviyesinde. Bu tabii ki bizim girdilerimizi olumsuz etkiliyor. Girdilerimizde maliyet art fl na sebep oluyor. Bunu önceden tahmin ediyorduk. Hatta Suriye deki dünden bu yana olan geliflmeler belki daha da olumsuz yönde tahrik edecektir, bunu izleyip görece iz. Önemli olan bu girdileri minimize etmek ve olumsuz tesirlerini giderebilmek. As l enerji politika ve stratejileri burada devreye giriyor. Türkiye nin AB üyesi ülkeler aras nda do al gaz en ucuz alan de il ama en ucuz satan ülke oldu unu vurgulayan Y ld z, flöyle konufltu: AK Parti hükümetlerimizin bu konuda hassasiyeti her zaman gözlemlenmektedir. Döviz fiyatlar ndaki art fl, özellikle aç k pozisyondan kalan enerji sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Eylül ay içerisinde vatandafl m z n, sanayicimizin kullanaca do algaza bir zam yapmay düflünmüyoruz. Bütün bu girdileri HES, rüzgar, günefl ve su bütün kaynaklar m zla beraber absorbe etmeyi planl yoruz. Bizim maliyetlerimiz zorlan yor ama buna ra men ekibimizle yapt m z çal flmalarla herhangi bir fiyat art fl yapmamak için direniyoruz. TAQA n n, Afflin-Elbistan da yapmay planlad kömür yat r m n erteledi ine yönelik haberlerin sorulmas üzerine Y ld z, flöyle konufltu: Her proje karfl s nda B ve C plan m z vard r. Afflin-Elbistan daki kömür havzalar Türkiye nin kömür rezervinin yaklafl k yüzde i. Bizim için son derece önemli. Yerli kaynaklar yla elektrik üretimi hedeflerimizin de bafl nda geliyor. Birleflik Arap Emirlikleri ile yapt m z hükümetler aras anlaflma IGA ve onun ev sahipli i anlaflmalar n da haz rl - yorken, böyle bir karar tek tarafl olarak al yor olmalar tart fl l r. Bu taraflar olan bir anlaflmad r. Kendi hükümetlerinden bu anlaflmay geçirmifller, finansman yap lar n da düzenlemifllerdir. Biz bu kararl l - m zdan vazgeçmeyece iz. Birleflik Arap Emirliklerindeki kardefllerimiz ister böyle bir karar als nlar, ister devam edecek olsunlar, biz flu anda di er ülkelerle görüflmelerimize bafllad k. Y ld z, kömür yat r mlar ndan vazgeçilmemesi gerekti ini vurgulayarak, Birleflik Arap Emirlikleri TA- QA firmas, görüflmeleri belli oranda olgunlaflt rd m z ve bir seviyeye getirdi imiz, aydan beri bir seviyeye getirdi imiz noktadayd. TAQA firmas n n tercihlerinin siyasi gerekçelere dayanmamas n temenni ederim. Böyle bir fleyi ne kardefllik hukukuna ne de iliflkilerimize s d rabilirim. Bunun böyle olmad na inanmak isterim. Ama özellikle M s r ve Suriye deki geliflmelerin, enerji yat - r mlar yla alakal konularda kendileri aç s ndan bir tercih noktas na geldi- ini gösteriyor. Kendilerinin aç klamalar n bekliyoruz de erlendirmesinde bulundu. Türkiye nin yat r mlar n devam ettirece ini ifade eden Y ld z, son 10 gün içerisinde yapt klar görüflmelerle yerli kömüre hem yabanc hem yerli yat r mc n n ilgi gösterdi ini söyledi. Y ld z, Türkiye de karamsar bir hava yaratmaya çal flanlara bizim siyasi kararl l m z en büyük cevap olacakt r. Bu karmafladan baz arkadafllar m z n ilki geldi, devam n bekliyoruz tarz haberlerini de son derece yak fl ks z buluyorum. Hepimiz ülkemiz için koflturmam z laz m diye konufltu. Baflka bir soru üzerine Y ld z, Türkiye nin yat r mlar konusunda bekleme moduna girmeyece ine iflaret etti. Türkiye deki enerji yat r mlar n anlatan Y ld z, IGA n n feshi söz konusu de il ancak ifllemiyor olmas söz konusu olabilir. Bizim taraf m zdan herhangi bir olumsuz mod yok. Türkiye ye gelen yat r mc burada zorla gelmiyor, kendi tercihleriyle geliyor. Birçok ülke Türkiye de yat r mlar yla alakal çal flmalara devam ediyor. Çin den tutun birçok ülkeye var ncaya kadar dedi. Türkiye de yarat lmak istenen piyasa durgunlu unun AB ülkelerinde 3-4 y ld r görüldü ünü an msatan Y ld z, Türkiye nin bu duruma düflmeyece ini söyledi. Y ld z, Tamamen yerli kaynaklardan üretece imiz bir elektrikten vazgeçmemiz söz konusu de ildir. TAQA olmazsa baflka bir firma olur, bir yolumuza devam ediyoruz ifadesini kulland. (AA) 29 A ustos 2013 Do algaza Eylül de de ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde vatandafl m z n, sanayicimizin kullanaca do al gaza bir zam yapmay düflünmüyoruz dedi. SO Baflkan Bahç van: Büyüme var ama istenen ölçüde de il STANBUL (AA) - stanbul Sanayi Odas ( SO) Baflkan Erdal Bahç van, Ekonomimizin büyümesi yüzde 9 lardan, yüzde 2,2 lere kadar geriledi. Bu daralman n yaratt etki sanayi flirketlerimizin büyüme performanslar nda da görülüyor. Büyüme var ama istenen ölçüde de il dedi. Bahç van, kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu sonuçlar hakk ndaki de- erlendirmesinde, Cumhuriyetin 100 üncü y l olan 2023 e odakl bir hedef do rultusunda gelece e do ru yol al rken, küresel büyümeye iliflkin afla yönlü risklerin artarak devam etti ini belirtti. Eski risklerin varl n sürdürdü ünü anlatan Bahç van, yükselen piyasa ekonomilerinde ortaya ç - kan düflük potansiyel büyüme, yavafllayan kredi hacmi ve ABD deki parasal s k laflt rman n sermaye hareketlerini s n rlamas ve benzeri faktörlerin yeni riskler ortaya ç kartt n vurgulad.bu konjonktürün ekonominin genel performans na olan negatif etkilerinin 2012 y l nda yafland n ve Türkiye nin ekonomik büyümesinin yüzde 9 lardan, yüzde 2,2 lere kadar geriledi ini an msatt.

7 29 A ustos 2013 Ekonomi Kayseri'nin rüzgar art k para ediyor Do al güzelli i ile oldu u kadar do al kaynaklar ile dikkat çeken Kayseri'nin Yahyal ilçesi, yenilenebilir enerji yat r mlar n n da merkezi oldu. lçeye 36 rüzgar gülünden oluflan ç Anadolu Bölgesi'nin ilk rüzgar santrali kuruldu. KAYSER - lk yat r m yapan Aksu Enerji isimli firma, Avla a, Dikmen, Karaköy, Sazak ve Taflhan köylerine 72 megawatt gücünde rüzgar santralini faaliyeti geçirdi. Firma yap lan yat r mla 400 bin kiflinin ihtiyac n karfl layabilecek flekilde ayda 19.5 milyon kilowat saat elektrik üretecek. lçeye benzeri yat r m için 3 firma daha s rada bekliyor. Yahyal Belediye Baflkan Mehmet Araç, Avla a, Dikmen, Karaköy, Sazak ve Taflhan köylerinin bulundu u bölgede, yenilenebilir enerji olarak rüzgar gülünden üretim için 295 megawatl k kurulu güç lisans al nd n ifade etti. Araç, ilk yat r m ve beraberinde elektrik üretiminden sonra Yahyal 'n n art k rüzgar enerjisi merkezi oldu unu dile getirdi. Rüzgar ölçümleri sonucunda belirlenen bölgede 72 megavat gücünde 36 rüzgar gülünün yer ald bir santralin elektrik üretti ini aktaran Araç, "223 megavat gücündeki santralinde kurulmas yla birlikte bölgede 150'ye yak n rüzgar gülü olacak ve Yahyal rüzgar enerjisi merkezi haline gelecek. Bu sayede ilçemizin do- al kayna dedi imiz rüzgar da elektrik enerjisine dönüfltürüldü. Ülke ekonomisine katk sa lad. fiuan ilçemizde güneflten de elektrik enerjisi üretilmesine yönelik çal flmalar var. K sa zamanda bu yat r mlar nda olaca n biliyoruz diye konufltu. Belediye Baflkan Mehmet Araç, yenilenebilir enerji yat r mlar ile birlikte ilçede ciddi bir istihdam kap s aç ld na da dikkat çekerek, bu yönde haz rl k yapt klar n ve yenilenebilir enerji meslek yüksekokulu aç laca n belirtti. 97 bin metrekarelik arsa tahsisi yap ld n hat rlatan Araç, Bu arsay Erciyes Üniversitesi bünyesine tahsis ettik. Meslek yüksekokulu enerji mühendisli i bünyesinde olacak ve ö retim görevlilerimiz burada inceleme yapt. Okulla ilgili proje çal flmas bitmek üzere. Derslikler ve sosyal konutlar infla edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile temas halindeyiz. Özkoyuncu ailesi bu okulun yap m için büyük miktarda bize destek veriyor dedi. Mehmet Araç, bu yüksekokul sayesinde yenilenebilir enerji yat - r mlar nda istihdam edilecek ara eleman ihtiyac n n karfl lanaca n hat rlatarak, yine madenle ilgili bir bölümün daha olaca n ifade etti. Araç, ara eleman konusunda rüzgar gülü yat r mlar s ras nda büyük ihtiyaç duyuldu unu dile getirerek, yat r m yapan yabanc flirketin istihdam için bulamad ara eleman 7 ayl k döneminde Danimarka ve spanya dan gibi ülkelerden getirdi ini hat rlatt. Yahyal 'n n rüzgar enerjisi aç - s ndan verimli bir bölge oldu una dikkati çeken Baflkan Araç, enerji santrallerinin kurulmas yla birlikte ilçe ekonomisinde de hareketlilik yafland n vurgulad. Bu tür yat - r mlar her zaman desteklediklerini kaydeden Araç, kurulan santrallerin bölge istihdam na da katk sa lad n belirtti. (CHA) YARIN 7 TZOB, çiftçiye verilen deste in sürmesini istedi ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, çiftçiye verilen desteklerden kesinti yap lmamas gerekti ini bildirdi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, tar msal desteklerden yüzde 4 vergi kesintisi yap lmamas na yönelik taleplerini, 13 May s 2013 te TZOB un bina aç l fl s ras nda yönetim kurulu toplant - s na kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a ilettiklerini, konuyu ilgili bakanlarla paylaflt klar n belirtti. Tar m sektöründe sermaye gereksiniminin büyük önem tafl d n n alt n çizen Bayraktar, flöyle devam etti: Ancak birçok ürünü y lda bir sat - lan, buna karfl l k bütün bir y l masraf yap lan tar m sektöründe sermaye birikimi yap lam yor, kullan labilir sermaye miktar ço u zaman yetersiz kal yor. Bu durumda öz sermayesi yetersiz olan iflletmelerin, üretim faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, iflletmelerini büyütebilme ve yeni yat r mlar gerçeklefltirebilmeleri için d fl kaynaklara ihtiyaçlar bulunuyor. Bundan dolay tar msal politikalar n en önemli bölümünü oluflturan tar msal kredilerin, faiz oranlar n n düflük olmas, zaman nda ve yeterli miktarda kolayl kla kullan lmas sektörün geliflmesi aç s ndan büyük önem tafl yor. Çiftçiye verilen desteklerden kesinti yap lmamal. Destek gelir de ildir. Bunun kabul edilebilir bir yan yoktur. Üreticilerin kredi ihtiyaçlar n n karfl - lanmas bak m ndan Ziraat Bankas n n önemli bir rol üstlendi ini belirten Bayraktar, flöyle devam etti: Kredi kullan m ile ilgili ifl ve ifllemlerde zaman zaman yaflanan sorunlar karfl l kl görüflmeler ile halledilmeye çal fl l yor. Ziraat Bankas ile yaflanan en son sorunlardan biri de Ziraat Bankas flubeleri taraf ndan çiftçilerimizin hesaplar na yatan destekleme ödemelerinden vergi d fl nda çeflitli adlar alt nda kesinti yap lmas. Konuyla ilgili olarak Ziraat Bankas Genel Müdürlü ü ile görüflüldü, Ziraat Bankas fiubeleri taraf ndan vergi d fl nda herhangi bir ücret al nmad, al nan ücretlerin tespit edilmesi durumunda çiftçilerimizin hesaplar na aktar laca ifade edildi. Ziraat Bankas nca yap lan aç klamaya ra men bas na yans yan haberlere göre çiftçilerimizce istenen dekontlar için ücret talep edilmifltir. Sorunun devam etti i görülmektedir. Çiftçilerimizin ma duriyetinin giderilmesi, hak ettikleri desteklerin her ne ad alt nda olursa olsun kesintiye u ramamas bak m ndan gere inin yap lmas önem arz etmektedir. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Merkez Bankas (MB) Baflkan Erdem Baflç n n AA Finans Masas nda yapt aç klamalarla ilgili Benim anlayafl ma göre, MB n n dolar n yükselifline iliflkin müdahale yapmas na bir gerek yok dedi. Orta Asya da Türk-Kore flbirli i Müteahhitlik Toplant s n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlayan Ça layan, MB Baflkan Dolar n de erini aslanlar gibi koruyaca z dedi. Kurdaki geliflmeleri nas l de erlendiriyorsunuz? hracata nas l yans r? sorusu üzerine, MB n n bazen sözle, bazen fiili olarak müdahale edebilece ini belirterek, MB Baflkan n n da gündeme iliflkin önemli aç klamalar yapt n söyledi. Ça layan, dolar n 2 liray geçmesinin psikolojik bir s n r oldu- unu ifade ederek, flöyle konufltu: Benim anlay fl ma göre MB n n dolar n yükselifline iliflkin müdahale yapmas na bir gerek yok. Ç kaca yere kadar ç kar. Dövizle borçlanan özel sektörün de gerekli tedbiri ald n varsayarak bunu söylüyorum. E er bu tedbir al nm flsa fazla da endiflelenecek bir fley yoktur. Bu noktada MB s n n kaynaklar n boflu bofluna harcaman n, müdahale etmenin bana göre bir anlam yok. Bunu asl nda faiz beklentisi ve faizlerin art r lmas ile ilgili bir bask olarak yorumluyorum. Daha fazla faizler yükseltilsin diye faiz lobisinin bir çabas olarak bunu görüyorum. Bu, Fed in yapt aç klamalarla direkt ilintili bir konu. Geliflmekte olan ülkeler bundan daha fazla etkilendi. Ancak Türkiye kaya gibi dimdik. fiükürler olsun bir s - k nt söz konusu de il. Dolar iner ç kar bunda bir sorun yok. Ça layan, orta vadeli hedefler konusunda herhangi bir de iflikli- in söz konusu olmad n vurgulayarak, hracatta geçen y l gibi bir art fl olmayacak. D fl ortam n yaratt bir durum bu. hracatta 158 milyar dolar hedefi söz konusu, ancak bunu yakalayamayaca m z görünüyor. Büyüme öngörümüz yüzde 4 idi. Ancak yüzde 3 ün üstünde yüzde 4 ün alt nda bir rakam öngörüyorum. Dünya konjonktürüne bakt m zda çok da küçümsenmeyecek bir durum olacak diye konufltu. Dalgal kurun ihracatç ya yans mas n de erlendiren Ça layan, dalgal kur politikas n asla de ifltirmeyi düflünmediklerini belirterek, ihracatç n n flikayetinin dalgal kur konusunda de il, kurun gelecekle ilgili öngörülürlü ü konusunda oldu unu söyledi. 29 A ustos 2013 Ça layan: MB nin dolara müdahalesine gerek yok Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Merkez Bankas (MB) Baflkan Erdem Baflç n n AA Finans Masas nda yapt aç klamalarla ilgili Benim anlayafl ma göre, MB n n dolar n yükselifline iliflkin müdahale yapmas na bir gerek yok dedi. Suriye nin koalisyonunda yer al p almama konusu bizim ekonomimiz üzerinde direkt etki etmez Ça layan, ihracatç lara ça r - da bulunarak, Bankac l kla ilgili kendinizi birçok araçla koruyun. Ama Türk halk n n bu konuda biraz eksikli i var. Fazla kaderci davran yoruz dedi. Bakan Ça layan, Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç n Suriye koalisyonunda yer alabiliriz aç klamalar yla ilgili, Suriye nin koalisyonunda yer al p almama konusu, bizim ekonomimiz üzerinde direkt etki etmez dedi. Türkiye nin, Suriye ile s k nt - n n ç kt dönemde ihracat n n 1,5 milyar dolar oldu unu an msatan Ça layan, bugün bu rakam n oldukça düflük seviyelere geriledi ini dile getirdi. Suriye deki durumun normal olmas halinde bugün Türkiye nin bu ülkeye ihracat n n 2,5-3 milyar dolara ç kabilece ini aktaran Ça layan, Suriye nin Türkiye için sadece ticaretini yapt bir ülke olmad n, ayn zamanda 7 ülkeye direkt ulaflma noktas nda önemli bir transit geçifl güzergah oldu unu an msatt. Ça layan, 12 milyar dolarl k yat r m karar n erteleyen Abu Dabili enerji flirketi ile ilgili bir soru üzerine de flunlar kaydetti Ben gerçek nedenini bilmiyorum, ama flunu biliyorum ki ekonomide duygusall a asla yer yok. Ekonomi ayr fleydir, duygusall k ayr fleydir. Türkiye enerji yat r mlar aç s ndan son derece önemli bir yer. Gitti imiz her yerde ve gelen her misafirimize önümüzdeki 10 y lda mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesini 2 ye katlayaca m z söylüyoruz. Bunun için de Türkiye de 10 milyar dolarl k yat r m yap lacakt r. Ben firman n karar n bilmiyorum. Karar ekonomik ise tabii ki normal karfl lanabilir, siyasi ise bilemem. Neticede o yat r m yapacak ve yapmak için bekleyecek bir çok firma oldu unu ben çok net biliyorum. hracat hedefi ile ilgili de de- erlendirmelerde bulunan Ça layan, revize edilmifl ihracat hedefi ile ilgili herhangi bir çal flmalar olmad n söyledi. OVP konusunda herhangi bir fley gündeme gelecek olursa oturup de erlendireceklerini aktaran Ça layan, 1 A ustos-26 A ustos tarihleri aras nda bayram hariç 19 ifl gününde Türkiye nin ihracat n n geçen y l n ayn ay na göre yaklafl k yüzde 2 lik art flla 8,3 milyar dolar olarak gerçekleflti ini bildirdi. hracat n y l n son 3 ayl k döneminde çok yükselece i öngörüsünde bulunan Ça layan, 158 milyar dolarl k ihracat rakam yakalanmasa bile buna yak n rakamlar olmas konusunda gayret sarf edece ini dile getirdi. (AA)

9 29 A ustos 2013 Ekonomi YARIN zmir Enternasyonal Fuar 82. kez kap lar n açmaya haz rlan yor Türkiye nin en eski fuar zmir Enternasyonal Fuar, 82 nci kez kap lar n açmaya haz rlan yor. Cumhuriyetin ilk y llar nda ülke ekonomisinin geliflimine önemli katk larda bulunan, liberalleflme sonras kültür ve sanat yönüyle ön plana ç kan fuar, eski etkinli ini kaybetse de ortalama 1,5 milyon ziyaretçiyle ülkenin en önemli organizasyonlar ndan biri olmaya devam ediyor. ZM R - AA muhabirinin derledi i bilgilere göre Kurtulufl Savafl n n hemen ard ndan toplanan zmir ktisat Kongresi nde ortaya at lan yurt içinde üretilen mallar n sergilenmesi fikri üzerine temelleri at lan fuar, 1927 y l ndan bu yana Dünya Ekonomik Buhran ve kinci Dünya Savafl ndaki kesintiler d fl nda her y l düzenlendi y l ndan bu yana Kültürpark Fuar Alan nda gerçeklefltirilen fuar, Türk mallar n n tan t m, dünyada geliflen teknolojilerin ziyaretçilere tan t lmas anlam nda büyük faydalar sa lad. 2. Dünya Savafl nedeniyle 1942 y l nda aç lamayan fuar, savafl n bütün h z yla devam etti i 1943 y l nda savafl halinde olan ngiltere, talya ve Almanya n n kat l m yla aç ld. Fuar, savafl sonras nda uluslararas anlamda önemini giderek art rd ile 1970 li y llardaki fuarlar Amerika Birleflik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli i nin (SSCB) rekabetine sahne oluyordu. Bu iki ülkenin uzay teknolojilerini sergiledi i fuarda Almanya ve ngiltere de ürettikleri otomobillerle gövde gösterisi yap yordu. Türk insan, Apollo Uzay Arac, MIR Uzay stasyonu gibi uzay teknolojisi ürünleri ve yeni otomobil teknolojilerinin yan s ra çamafl r makinesi, televizyon gibi eflyalarla da zmir Fuar nda tan flt. Zamanlama olarak tar m ürünlerinin hasat sonras dönemine rastlayan fuar, Anadolu insan n n buluflma noktas oluyordu. Fuar bu nedenle ticari olmas n n yan nda kültürel bir nitelik de tafl d. Özellikle 1960 ve 70 li y llarda Fuar Gazinolar pek çok sanatç n n ün kazand ya da flöhretini art rd platformlar oldu. Fuar Göl Gazinosu, Mogambo Gazinosu ve ismini Zeki Müren in verdi i Manolya Bahçesi baflta olmak üzere say lar 20 ye yaklaflan gazino, sanatç lar n performans yar fllar na sahne oluyordu. Fuar gazinolar, Zeki Müren, Safiye Ayla, Bülent Ersoy, Gönül Yazar, Sezen Aksu, Tanju Okan, Ferdi Tayfur ve brahim Tatl ses konserleriyle kalabal klar çekerken di er yanda smail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Al fl k ve Öztürk Serengil, Metin Akp nar- Zeki Alasya, Levent K rca gibi tiyatro ve flov dünyas n n duayenleri fuarda vatandafllarla bulufluyordu. Fuar gazinolar ndaki hareketlilik 1990 l y llar n ortalar na kadar devam edebildi. Bu dönemde özel televizyonlar n kurulmas ve yayg nlaflmas yla sanatç lar n hayranlar na televizyon arac l yla ulaflmay tercih etmesiyle gazinolardaki fiyatlar n artmas zmir Fuar ndaki konser hareketlili ini azaltt. Sonraki y llarda birer birer kapanan gazinolardan ayakta kalabilen üçü halen çay bahçesi ve restoran olarak hizmet veriyor. zmir Enternasyonal Fuar n n e lence boyutu, sponsor deste iyle düzenlenen halk konserleriyle devam ediyor. Kapal ekonomi döneminde ithalat yapmak isteyen firmalara verilen fuar kotalar yla canl l n koruyan EF, 1990 l y llarda dünya ekonomilerindeki küreselleflme, ülkeler aras ticarette kotalar n kalkmaya bafllamas ve ülkelerden çok flirketlerin etkin bir yap ya kavuflur hale gelmesiyle etkinli ini yitirdi. SSCB nin y k lmas yla fuarda ABD ile devam eden rekabet ortam da sona erdi. Ülke payvonlar yerlerine flirket stantlar na b rakmaya bafllad. zmir Fuar, sonraki dönemde g da, mobilya, otomobil gibi iç tüketime dayal sektörlerde etkinli ini sürdürmekle birlikte d fl ticarette ihtisas fuarlar n n gerisinde kald. Bir genel ticaret fuar olan EF, bünyesinden 10 ihtisas fuar do urdu. Bu fuarlardan MARBLE Uluslaras Do altafl ve Teknolojileri ve IF Wedding Gelinlik, Damatl k ve Aksesuarlar fuarlar uluslararas niteli e kavufltu. letiflim teknolojisindeki h zl 9 geliflmelerden de olumsuz etkilenen Fuar gelece e tafl yabilmek amac yla 2000 y l nda ana tema, 2005 y l nda onur konu u il ve ülke uygulamas bafllat ld. Ticari ve sanatsal aç dan eski günlerinden uzak olmas na ve panay ra dönüfltü ü elefltirileri yap lmas na ra men fuarda ziyaretçi say s son 5 y lda 1 milyon 370 binin alt na düflmedi y l ndaki 76. EF de 276 s yabanc bin 91 firma kat ld. zmir in EXPO 2015 adayl temas na atfen Herkes çin Sa l k temas yla düzenlenen fuar kapsam nda 3. Türkiye Acil T p Kongresi de düzenlendi. Çorum ve Ukrayna n n onur konu u oldu u fuar 1 milyon 436 bin kifli ziyaret etti y l nda Küresel Is nma ve klim De iflikli i temas yla aç lan 77. EF de onur konu u ülke Küba, il ise Karabük oldu. 58 ülkeden 252 si yabanc bin 43 firman n kat ld fuar 1 milyon 495 bin kifli ziyaret etti. Etiyopya ve Çanakkale nin onur konu u olduklar 78 inci EF ye ise 61 ülkeden bin 3 firma kat ld, 1 milyon 498 bin kifli ziyaret etti y l ndaki 79 uncu fuarda 249 u yabanc bin 52 firma stant açt. Gaziantep in onur konu u kent oldu u fuar 1 milyon 410 bin kifli ziyaret etti. Fuar, 2011 y l ndaki 80 inci y l nda ise çevre ana temas yla ve Avusturya n n partnerli inde düzenlendi. Denizli nin onur konu u oldu u fuar 1 milyon 511 bin kifli ziyaret etti. Geçen y l düzenlenen 81. EF de Latin Amerika ülkelerinden Küba, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Ekvador, Peru, fiili ve Venezuela birlikte partner oldu. Hatay n onur konu u il oldu u fuarda ziyaretçi say s 1 milyon 500 binin üzerinde gerçekleflti. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi ORDU - Gürsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, 1 Eylül de bafllayan 2012 f nd k ihracat n n tamamlanmas na say l günler kald n belirtti. Bu sezon ilk defa f nd kta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ihracat rekorunun k r ld n ifade eden Gürsoy, Gerçekleflen rakamlar bizlerin de yüzünü güldürdü dedi. Yeflil alt n olarak da bilinen f nd n Türkiye için önemli bir tar m ürünü oldu unu vurgulayan Gürsoy, flöyle devam etti: 2012 ihracat sezonunun tamamlanmas na birkaç gün kald. Bugüne kadar yaklafl k 105 ülkeye 297 bin ton civar nda iç f nd k ihraç edildi. Bu ihracat karfl l nda ise 1 milyar 722 milyon dolar döviz girdisi sa land. Önümüzdeki günlerde yap - lacak ihracatla bu rakam n 300 bin tonun üzerinde olaca n tahmin ediyoruz. 31 A ustos tarihi itibar yla inflallah 300 ile 305 bin ton aras nda ihracat sezonunu kapataca z. Döviz girdisi olarak ise 1 milyar 750 milyon dolar civar nda bir döviz girdisi sa lanm fl olacak. Herkes flunu bilmeli ki baflar l bir ihracat sezonunu geride b rak yoruz. F nd kta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek miktar baz nda ihracat yap ld. F nd k ihracat nda avantajlar iyi de erlendirdiklerini anlatan Gürsoy, sözlerini flöyle sürdürdü: hracat m z n artmas nda çeflitli sebepler var y l ndan bu yana uygulanan serbest ekonomik f nd k stratejisinin art k bat l al c lar taraf ndan özümsendi i ve özellikle sanayi kesiminin f nd kta serbest ekonominin devam na inand ve dolay s yla f nd a yat r m yap lmaya bafllad görüldü. Oluflan rakamlardan bunu rahatl kla alg layabiliyoruz. Geçen sene arz n da çok yüksek olmas nedeniyle fiyatlar da makul seviyelerdeydi. Kalite olarak da Azeri ve Gürcü 29 A ustos 2013 hracatç lar n 2023 hedefi 350 bin ton iç f nd k Karadeniz F nd k ve Mamulleri hracatç lar Birli i (KFM B) Yönetim Kurulu Baflkan Dursun O uz Gürsoy, 2023 y l hedeflerinin 350 bin ton iç f nd k ihracat yaparak bunun karfl l nda Türkiye ye 2 milyar 300 milyon dolar döviz girdisi sa lamak oldu unu söyledi. Zeytinya, düzenlenecek festivalle tan t lacak ZM R - Forum Bornova Al flverifl Merkezi nde, 4-6 Ekim 2013 tarihleri aras nda düzenlenecek Zeytinya Festivali'nde Türkiye deki zeytinya çeflitleri tan t lacak. Sektördeki üretici ve tüketiciyi bir araya getirerek, zeytin ve zeytinya hakk nda halk bilinçlendirmeyi amaçlayan festival, tad m stantlar yla da tüketiciyle sektörün aktörlerini bir araya getirecek. Festival kapsam nda, zeytin ve zeytinya tad m yar flmas, sunumlar, profesyonel aflç lardan zeytinya l yemek tarifleri, elinin lezzetine güvenen amatör kat l mc lar için zeytinya l yemek yar flmas, diyetisyenden zeytin ve zeytinya n n faydalar n n anlat laca sunum, animasyon flovlar yap lacak ve ziyaretçilerine de binlerce zeytin fidan da t lacak. Organizasyonu gerçeklefltiren Tar m Art Organizasyon flirketi temsilcisi Kudret Çiçekçi, festivale Ege Bölgesi'nden 35 firman n kat laca n, festival kapsam nda ayr ca tad m organizasyonlar, e itimler, yemek yar flmalar, çocuklar için tiyatro ve animasyon gösterileri düzenlenece ini söyledi. Üretici flirketlerle tüketicileri arac s z flekilde biraraya getirmeyi amaçlad klar n ifade eden Çiçekçi, özellikle kad nlar ve çocuklara yönelik etkinliklere a rl k verdiklerini anlatt. Organizasyona destek veren Ulusal Zeytin ve Zeytinya Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ümmühan Tibet, zeytin a ac varl n h zla art ran Türkiye'nin, zeytinya tüketiminde ise ayn geliflmeyi sa layamad n, 2023 y l için belirlenen üretimde dünya ikincili i hedefinin desteklenmesi için tüketimi art rman n da kaç - n lmaz oldu unu vurgulad. Festivalin, zeytinya na iliflkin bilincin art r lmas n da amaçlad n ifade eden Tibet, etkinli i ziyaret eden vatandafllar n farkl bölgelerin ya lar n n özellikleri hakk nda bilgi f nd klar na göre bir kalite fark m z vard. Bu avantajlar en iyi flekilde kullanarak iyi bir ihracat yapma flans yakalad k. nflallah önümüzdeki sezon da bu yükselifl devam eder. Gürsoy, f nd k ihracatç lar n n da 2023 hedefi oldu unu dile getirerek, flunlar kaydetti: Türkiye Cumhuriyeti nin 2023 genel ihracat hedefi 500 milyar dolar. Burada sektörel bir hedef de biz koyduk y l nda hedefimiz 350 bin ton iç f nd k ihracat yaparak, bunun karfl l nda Türkiye ye 2 milyar 300 milyon dolar döviz girdisi sa lamak. Bunun yan s ra 150 bin ton iç tüketimle toplamda da 500 bin ton bir tüketim amaçl yoruz. Bu hedeflere ulafl lmas için yap lmas gereken projeler var. Örne in f nd k bahçelerinde dönüm bafl üretimin art r lmas gerekiyor. Üreticilerimizin haz rlanan programlar dahilinde e itilmesi flart. Yine f nd k bahçelerimizin bak m daha iyi yap lmal. Bu projeleri tamamlay p hayata geçirdi imiz takdirde hedeflerimize ulafl r z. Bunun için de hem üreticiye hem de ihracatç lara büyük ifller düflüyor. nan yoruz ki yap lacak strateji de ifliklikleriyle bu hedefe ulafl r z. (AA) alabilece ini, kat l mc lara zeytin fidan hediye edilece ini söyledi. Zeytin Dostu Derne i Müdürü Sedef Seven de festival kapsam nda 11 firma aras nda gerçeklefltirilen en iyi zeytinya yar flmas nda dereceye giren firmalar n tan t m n yapacaklar n duyurdu. (CHA)

11 Ekonomi 29 A ustos KOCAEL - Sanayi baflkenti Kocaeli yi uluslararas bir Expo merkezine dönüfltürmeyi amaçlayan Do u Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuar (SANTEK 13), Eylül de Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Fuar Merkezi nde aç lacak. Kocaeli Sanayi Odas (KSO) Yönetim Kurulu Baflkan Ayhan Zeytino lu, KSO Sosyal Tesisleri nde düzenledi i bas n toplant s nda, KSO ve Kocaeli Ticaret Odas (KOTO) üyelerinden 70 in üzerinde firman n fuara kat laca n söyledi. Fuar n, ilk bafllang c n karma fuar olarak yapacaklar n belirten Zeytino lu, bundan sonraki fuarlar ise ihtisas fuar olarak planlad klar n kaydetti. Zeytino lu, fuar n, Do u Marmara Bölgesi ndeki tüm firmalar n kat - l m na aç k oldu unu dile getirerek, tüm yerel iflbirlikçilerinin de standlar yla fuarda yer alaca n anlatt. Fuarda, Uluslarars kili fl Görüflmeleri Etkinli i nin de düzenlenece ine dikkati çeken Zeytino lu, fiu ana kadar 9 farkl ülkeden 14 flirket kat l m için teyit verdi. Ekonomi Bakanl konaklama deste i veriyor. Uluslarars kili fl Görüflmeleri Etkinli ini, bölgemizin ve firmalar m z n kalk nmas ve tan t m için büyük bir f rsat olarak görüyoruz. Böylece fuar m za uluslararas bir nitelik de kazand r lacakt r. steyen yabanc partnerlerimiz stant açabilecekler. Amac m z, uluslarars kat l m artt r p, bu fuar n uluslararas takvimde yer almas n sa lamakt r. KOTO Meclis Baflkan Bülent Karagöz de Kocaeli nin büyük bir sanayi kenti oldu unu ancak üretilen ürünlerin sergilenece i bir fuar n gerçekleflmedi ini ifade etti. Kocaeli deki fuar merkezinin de- erlendirilmesi gerekti ini dile getiren Karagöz, Fuar, k sa bir zamanda sadece ulusal bir fuar olarak de il, ayn zamanda uluslaras kat - l mc lar nda geldi i bir fuar olarak organize edece iz dedi. Fuara, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal sanayi, makina sanayi, kimya ve petrokimya sanayi, elektronik sanayi, plastik, lastik ve kauçuk sanayi, biliflim ve iletiflim teknolojileri, mobilya ve a aç ürünleri, yap YARIN SANTEK Eylül tarihlerinde Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Fuar Merkezi nde aç lacak KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ malzemeleri ve inflaat, lojistik destek-depolama ve g da sanayinde faaliyet gösteren firmalar kat - lacak. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Fuar Merkezi nde düzenlenecek fuar, Eylül tarihlerinde gerçeklefltirilecek. (AA) Ö Z E R K L K K 2 V A K U R K A R A 3 E H M E T A N E T 4 Ç M M M O Z A 5 R S A L E E N 6 Y E N A T N A 7 A A L E V T E 8 M A K N E L S 9 A L O T A L K 10 K E P E K V A L 11 N L O T F A 12 N A N A Y H A 13 A O L U K Y V 14 M E M E A D A Y 15 A Z M E T V A T 16 T A N M U L E T A 17 A A S A K R K 18 O L A N A K Z A 19 L R E E N E Z 20 S E R A T A N R A

12 12 YARIN Ekonomi 29 A ustos 2013 Özhaseki: Tafleron iflçilik, adeta modern kölelik durumuna dönüfltü Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki, devletin en üst düzeyindeki yetkilinin dahi talep etmesi halinde iflçi al m n n kanuni olarak yap lamad na dikkati çekerek,"personel al m konusundaki problem nedeniyle ifller hizmet al m fleklinde yürütülüyor. Maalesef hizmet al m nda ihaleyi alan tafleron firmalar bazen iflçilerin, çal flanlar n haklar n vermiyor. Ma dur ediyor. Birçok sorun ortaya ç kmaya bafllad. Çözümü için giriflim var. Ancak tafleron iflçilik, adeta modern kölelik durumuna dönüfltü. dedi. BÜKREfi - Romanya Moldova aras gaz boru hatt inflaat na yeniden baflland. Romanya n n Yafl flehri ile Moldova n n Ungheni flehri aras nda 7 y ld r at l duran do algaz boru hatt n n inflaat na yeniden baflland. Yap lan aç l fl, Moldova n n ba ms zl k gününe denk getirildi. Proje tamamland nda, Romanya Moldova ya y lda 1,5 milyar metreküp gaz verecek. Moldova, Sovyetler Birli- i nden ayr larak ilan etti i ba- ms zl n 22. y l n kutluyor. Kutlamalar için Romanya Baflbakan Victor Ponta, kalabal k bir heyetle Kiflinev e gitti. Resmi tören ve konuflmalar n ard ndan iki lider, Yafl-Ungheni do al gaz boru hatt inflaat n yeniden bafllatt. Aç l flta konuflan Romanya baflbakan Ponta, kurulacak bu hatla Moldova n n Brüksel yolunda önemli bir mesafe kat etti ini vurgulad. Ponta n n görüfllerini destekleyen Moldova Baflbakan urie Leanca da, projenin Avrupa Birli i ne üyelik yolunda pozitif bir ad m mahiyeti tafl d n söyledi. Toplam 43 kilometre uzunlu u sahip boru hatt, 27 milyon euroya mal olacak. Gelecek y l n sonunda tamamlanmas öngörülen proje sayesinde Moldova ya y lda KAYSER - Hak- fl Konfederasyonu Baflkan Mahmut Arslan, Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti. Ziyarette baflkana sözleflmelerde ve iflçi haklar n n ödenmesiyle ilgili konulardaki hassasiyetlerinden dolay teflekkür eden Hak- fl Baflkan Mahmut Arslan, Kayseri'de baz fabrikalarda, Büyükflehir Belediyesi'nde, Kocasinan ve Melikgazi belediyelerinde Hak- fl Konfederasyonu'na ba l sendikalar n örgütlü oldu unu söyledi. Kayseri de hiçbir sorun yaflamad klar n dile getiden Baflkan Arslan, Türkiye genelinde Kayseri yi bar fl modeli olarak tan tt klar n hat rlatarak, flunlar söyledi; Kayseri Anadolu'nun yeni y ld zlar ndan birisi. Her geliflimizde Kayseri'yi daha geliflmifl buluyoruz. Tramvay güzergah n n uzamas, Erciyes Master Plan, Harikalar Diyar yap lan hizmetlerden baz lar. Kayseri, ça dafl bir kent. Kentsel dönüflüm de bir taraftan devam ediyor. Arslan, çal flma hayat nda önemli bir sorun olarak duran 'Tafleron flçilik' konusunda da Hak- fl olarak baz çal flmalar yapt klar n belirterek, bu sorunun biran önce çözüme kavuflturulmas n gerekti ini savundu. Mahmut Arslan, M s r da ve Suriye de yaflananlara tepki gösterdiklerini ifade ederek, Bize bu ülkedeki mazlum insanlara neden sahip ç kt - m z sorgulan yor. Buradaki insanlar n, M s rl Suriyeli, Filistinli insanlar 1915 da Çanakkale de ne iflleri vard ysa, biz de bugün bu ülkelerde öyle bir iflimiz var. dedi. Ziyarette konuflan Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki de, Kayseri'nin binlerce y ll k ticari geçmifli, deneyimi, tecrübesi ve gelene i oldu unu ifade ederek, ''Kayseri'de genellikle insanlar, sorunlar n mahkemeye gitmek yerine, bir arabulucu sayesinde makuliyet esas na göre çözerler. Biz de belediyemizde ve ifllerimizde böyle davran yoruz. diye konufltu. Sendika yöneticileriyle karfl l kl anlay fl içerisinde toplu sözleflme görüflmelerini yapt klar n aktaran Baflkan Mehmet Özhaseki, tafleron iflçilik ile ilgili flunlar söyledi; Az verdiysek Allah raz olsun dediniz, çok verdiysek de teflekkür ettiniz. Arkadafllar m za tatmin edecek bir ücret verdi imizi düflünüyorum. Bize ifl için çok baflvuran oluyor. Vatandafl zannediyor ki, baflkan istedi mi olur. Hay r, öyle olmuyor. Mevzuat ve kanunlar gere i elimiz, kolumuz ba l. Devletin en üst makam ndaki kifli bile baflkana emir verse olmuyor, alam yoruz. Baflkan istese de olmuyor iflte. Bu nedenle uygulanan hizmet al m ilk bafllarda belediyeler çok be- endi. Ancak zamanla bu iflin böyle olmad n gördük. Adeta modern kölelik gibi bir durum ortaya ç kt. Hizmet al m için aç lan ihaleleri kazanan baz firmalar, iflçinin haklar n vermedi, s k nt lar yafland. Ya da 1 y l ihaleyi alan firma, ikinci y l ihaleyi alamad ve çal flanlar n tazminatlar - n, haklar n vermeden gitti. Bundan dolay çal flanlar büyük s k nt lar yaflad. Tafleron iflçilik konusunda Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk beyin bir çal flmas var. nflallah bu çal flma makuliyet ölçüsünde biter. Bitti i zaman inflallah iflçi arkadafllar m z rahata kavuflur, belediye olarak bizim de elimiz güçlenir. (CHA) Romanya dan Moldova ya ba ms zl k günü hediyesi yaklafl k 1,5 milyar metreküp do- al gaz nakledilecek. Projenin inflas n Avusturyal -Romen firmas üstlendi. Romanya, Karadenizin derinliklerinde do al gaz aray fl ve Dobruca bölgesindeki araziden kaya gaz elde etme projelerine a rl k vermifl durumda. Hayata geçecek projelerle, do algazda Rusya ya ba ml l n n azalt lmas hedefleniyor.(cha)

13 29 A ustos 2013 D fl Haberler YARIN 13 Rusya Greenpeace gemisine müdahale etti MOSKOVA - Rusya S n r Birli i ne ba l askerler kuzeyde Kara Denizi nde Greenpeace gemisine müdahalede bulundu. Rus nterfaks haber ajans na konuflan Greenpeace Rusya Temsilcili i yetkilileri, askerlerin gemiye girdi ini belirterek, "Rus sahil s n r birli i görevlileri, buzk ran gemimizde zorunlu teftifl çal flmalar yap yor. Daha önce Greenpeace üyeleri Kuzey Kutup bölgesinde sondaj yap lmas n protesto etmek için eylem yap yordu." aç klamas nda bulundu. Ria Novosti ajans na konuflan Greenpeace Rusya Temsilcili i Enerji Program Baflkan Valdimir Çurpov, Hollanda band ral gemide Rus askerlerin inceleme yapt n kaydetti. Çuprov, "Gemiye 4 asker ç kt. Birleflmifl Milletler (BM) Deniz hukukuna göre, s n r birli i güverteye ç kamaz. E er kimyasal at k madde veya kaçak bal kç l k söz konusuyla bu durumda onlar n gemiye ç kma hakk var." dedi. nterfaks a konuflan uluslar aras çevre örgütü üyeleri, bölgede proteso eylemi yapmak için Kuzey Denizcilik Yönetimi ne 3 kez baflvurduklar n ve her defas nda çeflitli gerekçelerle red yan t ald klar n belirtti. Ajansa konuflan Rusya Ulaflt rma Bakanl Bas n Bürosu, baflvuru dilekçelerinde gerekli teknik bilgilerin olmad n savundu. Yasa a ra men, söz konusu gemi Cumartesi günü Kara Denizi ne girmiflti. Greenpeace, Rus petrol flirketi Rosneft in ExxonMobil flirketiyle Kara Denizi nde jeololik keflifler yapmas n protesto ediyor. Rosneft bas n sözcüsü Vladimir Tyulin, "Kuzey Kutup bölgesinde yap lan çal flmalar - m zla ilgili objektif bilgi almalar için Greenpeace e televizyon arma an etmeye haz r z." esprisi yapmt. (CHA) Askeri müdahale tart fl l rken, ABD savafl gemileri Suriye aç klar nda ABD Baflkan Barack Obama Suriye de yaflanan kimyasal silah sald - r lar ndan sonra Ulusal Güvenlik Ekibi ile at labilecek ad mlar de erlendirirken, Amerikan donanmas da Akdeniz'e ek takviye sevk etti. STANBUL - Akdeniz den sorumlu ABD'nin Alt nc filosuna ba l USS Mahan destroyeri ana limana yol al rken, geri döndürülerek Akdeniz de görev yapmas emredildi. Di- er bölgede görev yapan USS Gravely, USS Barry ve USS Ramage destroyerleri birkaç düzine Tomahawk füzesi ile Akdeniz'in çeflitli noktalar nda görev yap yor. Bölgede görev yapan destroyerler ABD donanmas n n en büyük tonajl savafl gemileri durumundad rlar. Bu destroyerler Irak savafl - na ve Afganistan iflgalinde de aktif görev alm fllard r. En son Libya harekât na kat lm fl destroyerler 2000 kilometre menzilli ve nükleer bafll kl Tomahawk seyir füzesi de atabilmektedir. Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, geçen hafta Suriye de gerçekleflen kimyasal sald r ile ilgili iddialar Bat l ülkelerin Beflflar Esed rejimine karfl askeri müdahale kampanyas na dönüfltürdü ünü, ancak bu iddialar kan tlayan herhangi bir sonucun henüz al nmad n söyledi. Bat l ülkelerin askeri müdahale için medya üzerinden bir kampanya yürüttü ünü savunan Lavrov, Washignton, Londra ve Paris ten yetkililer tart fl lmaz bir flekilde kimyasal sald r n n JOHANNESBURG - Güney Afrika da geçen hafta otomotiv sektöründe patlak veren grevlerin ard ndan inflaat ve havaalan çal flanlar da ifl b - rakt. Grevlerin ülke geneline yay lmaya bafllamas n n ard ndan alt n madeni çal flanlar da ücret art fl istiyor. Johannesburg un Uluslararas Oliver Tambo Havaalan nda bafllayan grevler sebebiyle baz uçufllarda gecikme yafland. Ulusal Maden flçileri Sendikas ndan (NUM) yap lan aç klamaya göre yaklafl k 90 bin iflçi Pazartesi gününden itibaren ifl b rakt. Güney Afrika da gayri safi yurtiçi has lan n yüzde 6 s n karfl layan otomotivdeki grev ülke ekonomisine günlük milyonlarca dolara mal olurken, iflçiler yüzde 10 art fl olmadan fabrikalara dönmeyeceklerini söylüyor. Uzmanlar, Güney Afrika Rand n n Amerikan arkas nda Suriye hükümetinin oldu unu söylüyor. Ancak henüz bunu kan tlam fl de iller. K rm z çizginin geçildi ini söylemeye devam ediyorlar elefltirisi getirdi. Moskova da acil bir bas n toplant s düzenleyen Lavrov, Haziran 2013 te Lough Erne de düzenlenen G8 zirvesinde liderlerin ald kararla bu yaklafl m çelifliyor. Bu belgede Suriye de kimyasal silah kullan ld - na yönelik iddialar n kapsay c ve profesyonel bir flekilde araflt r lmas gerekti i yaz yor. hat rlatmas nda bulundu. AB D fl Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Suriye'ye askeri müdahale konusunda flu ana kadar al nm fl bir karar olmad n belirtti. Ashton, böyle kararlar için BM Güvenlik Konseyi karar n n hâlâ büyük önemi haiz oldu unu vurgulad. Estonya'n n baflkenti Tallinn'de gazetecilere aç klamada bulunan Ashton, Suriye'deki k y - m n durdurulmas için dünyan n siyasi bir çözüm bulmas gerekti ini dile getirdi. AB'nin 28 ülkesinin bu konuda ortak bir karar almas n n zor oldu unu dile getiren Ashton, bununla birlikte farkl seçenekleri de erlendirmekte olduklar n ekledi.(cha) Güney Afrika da grevler yay l yor Dolar karfl s nda bu y l yüzde 17 de er kayb na u ramas yla hayat pahal l n n artt n, piyasalar n gerilmesi ile grevlerin bafllad n belirtiyor. Güney Afrika, dünyada grevler nedeniyle en fazla iflgücü kaybeden ülkelerin bafl nda geliyor. Öte yandan festival havas nda geçen grevler geçen y l kana bulanm fl, 34 madenci Marikana da polis kurflunu ile hayat n kaybetmiflti.(cha)

14 14 YARIN Brezilya, Türkiye'nin stratejik savunma orta oluyor UNESCO, M s r da gazetecilerin öldürülmesinin araflt r lmas n istedi NEW YORK - Birleflmifl Milletler (BM) E itim, Bilim ve Kültür Kurumu, (UNESCO) M s r da öldürülen 3 gazetecinin ölüm nedenlerinin araflt r lmas n istedi. Konu ile ilgili bir aç klama yapan UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, M s rl Ahmed Abdel Gavad, Musap Al-fiami ile Tamer Abdel Rauf un ölümünü k nad n aç klad. Bokova, "Bas n çal flanlar n n güvenli ini sa lamak için mümkün olan her fley yap lmal." diyerek M - s rl yöneticileri uyard. Son birkaç gün içinde 5 gazetecinin öldürüldü ünü hat rlatan Bokova, M s r'da bas na karfl fliddet olaylar ndan ciddi endifle duydu unu ifade etti. S n r Tan mayan Gazeteciler taraf ndan verilen bilgiye göre 14 A ustos ta öldürülen Ahmed Abdel Gavad n, Al-Akhbar gazetesinde muhabir, Musap Al-fiami nin ise Rassd News Network da fotomuhabir olarak çal flt kaydedildi. Her iki gazetecinin de Kahire de 14 A ustos ta M s r polisi taraf ndan gerçeklefltirilen kanl bask nda silahla vurularak öldürüldü üne dikkat çekildi. Tamer Abdel Rauf un ise M s r n kuzeyinde güvenlik güçlerinin kontrol yapt noktada öldürüldü ü belirtildi. S n r Tan mayan Gazetecilerin verdi i bilgiye göre Al-Ahram gazetesinin bölge direktörü olan Rauf, 19 A ustos günü arabas nda vurularak öldürüldü. Rauf d fl nda arabada bulunan di er gazeteci Hamid Al-Barbari nin ise sald r dan yaral kurtuldu u aktar ld. (CHA) SAO PAULO - Brezilya ve Türkiye, savunma alan nda stratejik ortakl k için önemli ad mlar at yorlar. Geçti- imiz günlerde Brezilya Savunma Bakan Celso Amorim ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakan smet Y lmaz ile görüflen yetkililer stratejik ortakl a iliflkin 5 farkl çal flma grubu oluflturulmas konusunda görüfl birli ine vard. ki ülke aras nda bu y l imzalanmas beklenen savunma anlaflmas, denizcilik, havac l k, siber savunma ve komuta kontrol mekanizmalar n n gelifltirilmesi konular n kaps yor. Ayr ca oluflturulan çal flma gruplar n n içinde, uydu f rlatma sistemlerini araflt racak özel bir çal flma grubu da yer al - yor. Cumhurbaflkan Abdullah Gül ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu ile de görüflen Amorim, Brezilya Devlet Baflkan Dilma Rousseff'in Abdullah Gül'e hitaben gönderdi i ve SAO PAULO - ngiltere, Güney Atlantik Denizi'nde yer alan ve kendisine ba l deniz afl - r vilayetlerden birisi olan Falkland Adalar 'nda söz sahibi olma mücadelesini sürdürüyor. Adan n yönetimini elinde tutan ngiltere, Arjantin'in hak iddialar na karfl Güney D fl Haberler Türkiye-Brezilya aras ndaki savunma iflbirli i, giderek geliflen iki ülke stratejik ortakl n n öncü boyutu haline geliyor. hükümet olarak Türkiye ile savunma alan nda iflbirli ini konu alan mektubu da kendilerine takdim etti. Brezilyal Bakan n resmi ziyaretlerinde M - s r ve Suriye konular - n n da konufluldu u bilgisi verilirken konuya iliflkin herhangi bir bas n aç klamas yap lmad. Türkiye'de kald üç gün boyunca politikac - larla sürekli temas halinde bulunan Brezilyal Bakan, savunma sektöründe faaliyet gösteren Amerika'n n en güçlü ülkesi Brezilya'da kamu diplomasisi yürütüyor. Latin Amerika ülkelerini yan na almak isteyen ada yöneticileri, konuya iliflkin lobi faaliyetlerinde bulunmak için Brezilya'ya geldi. Bir hafta boyunca çeflitli sivil toplum kurulufllar ile görüflecek diplomatlar, adan n ngiltere'ye ba l l için halktan destek toplayacaklar. Adan n yönetimine iliflkin geçti imiz Mart ay nda düzenlenen referandumda kendi lehine sonuç ç kmas üzerine ngiltere, bu yolla Arjantin üzerindeki bask s n art - r yor. Ayr ca Arjantin'in 29 A ustos 2013 ifladamlar ile de görüfltü. Baflkan Rousseff'in yak n çevresinde yer alan Amorim, D fliflleri Bakan oldu u dönemden bu yana Türkiye ile iliflkilerin gelifltirilmesine ayr bir önem veriyor. Savunma alan nda bir çok konuda ortakl hedefleyen anlaflman n yürütülmesi için ilerleyen günlerde her iki ülkede düzenlenmesi planlanan teknik çal flmalar için toplant tarihleri belirlenecek. Çok say da bürokrat, sivil ve askeri temsilciden oluflan befl çal flma grubunun üyeleri aras nda ayr ca iki ülkede savunma sistemleri üreten flirketler de yer al yor. Anlaflma kapsam nda, denizcilik alan nda bilgi de iflimi ve ortak f rkateyn yap m hedeflenirken havac l k alan nda Türkiye, Brezilyal uçak üreticisi Embraer'in askeri ve sivil havac l k tecrübesinden yararlanmak istiyor. Ayr ca Brezilya hükümeti, anlaflma kapsam nda Kas m ay nda Türkiye'de gerçeklefltirilecek siber savunma fuar na bir temsilci gönderecek. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak isteyen Brezilya, askeri savunma alan nda verilen siber kurslara kat l m gerçeklefltirecek. Oluflturulan özel çal flma grubu ise iki ülke aras nda uydu f rlatma sistemleri yaz l m nda ortakl k gelifltirme imkanlar n araflt racak. (CHA) ngiltere, Falkland için Brezilya'n n kap s n çald taleplerini uluslararas kamuoyunda geçersiz k lmak isteyen ngiltere, komflu ülkelerde lobi faaliyetlerini destekliyor. Brezilya hükümeti, ço- u Latin Amerika ülkesi gibi Falkland Adalar konusunda Arjantin'in yan nda yer al yor. (CHA)

15 29 A ustos 2013 Ankara YARIN K z l rmak Yeflil Vadi Projesi hayata geçiyor Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara- K r kkale karayolu üzerinde, K z l rmak Vadisi içinde yer alacak dev rekreasyon alan K z l rmak Yeflil Vadi Projesi için çal flmalara bafllad klar n belirterek, lk etapta yaklafl k 500 bin metrekarelik bir alanda hem Ankaral lar n hem de K r kkalelilerin yararlanaca bir dinlenme, e lenme ve piknik alan oluflturaca z dedi. HABER MERKEZ Baflkan Gökçek, K z l rmak Yeflil Vadi Projesi nin ilk etap çal flmalar n önümüzdeki y l n ortalar nda tamamlamay hedeflediklerini de bildirdi. Baflkan Gökçek, Baflbakan Yard mc s Beflir Atalay n giriflimleri ile gerçeklefltirilecek 30 kilometre uzunlu undaki K z l rmak Yeflil Vadi Projesi nin Ankara Büyükflehir Belediyesi ile K r kkale Valili i yetkililerinin, kendisinin ve Bakan Atalay n da kat ld toplant larda de erlendirildi ini hat rlatt. Yap lan toplant lar sonucunda, vadideki tabii güzelliklerin, ulafl m kolayl n n ve su unsurlar n n, Ankara ve K - r kkale halk n n e lenmesi, dinlenmesi, mesire ve piknik gibi etkinlikler aç s ndan de- erlendirebilmesi fikrine var ld n belirten Baflkan Gökçek, bu amaçla nehir boyundaki 30 kilometrelik bir alanda rekreasyon alan oluflturulmas na karar verildi ini bildirdi. Baflkan Gökçek, flunlar söyledi : Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi bu kapsamda tarihinde 244 say l karar yla dev rekreasyon alan projesinde ilk ad m atm flt. 30 kilometrelik K z l rmak Yeflil Vadi Projesi nin ilk etab olan Irmak Beldesi ile Kalecik yol ayr m aras nda kalan yaklafl k 500 bin metrekarelik rekreasyon alan için hemen çal flmalara bafllad k. hale, ifl ve ifllemlerinin yürütülmesi ve uygulama çal flmalar n gerçeklefltirmek üzere de Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl n görevlendirdik. Bu kapsamda Ankara ve K r kkale yi ortak bir piknik alan nda buluflturacak rekreasyon alan projesinin Irmak Beldesi ile Ankara K r kkale karayolu Kalecik yol ayr m aras nda kalan 1. Etab n oluflturan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlar Ankara Büyükflehir Belediyesi mar ve fiehircilik Dairesi Baflkanl - m z taraf ndan haz rland. Söz konusu planlar K r kkale l Genel Meclisi ve Irmak Belediye Meclisi nin A ustos ay nda imzalanan kararlar yla onaylanarak yürürlü e girdi. Planlar n onaylanarak yürürlü e girmesi üzerine, Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl n n hemen harekete geçerek K z l rmak Yeflil Vadi Projesi rekreasyon alan ilk etab n n peyzaj projeleri, mesire, konaklama ve oturma alanlar n n tasar m na bafllad - n bildiren Baflkan Gökçek, K z l rmak Vadisi nde mesire yerlerinin yan s ra, K z l rmak la bütünleflen peyzajlar, a açland rma alanlar, çocuklar n oynay p e lenebilece i, koflu ve yürüyüfl yollar, bisiklet yollar gibi her yafltan insan n ilgisini çekecek etkinlik alanlar oluflturulacak. Böylece inflallah önümüzdeki y l n ortalar nda hem Ankaral lar hem de K r kkaleli hemflehrilerimiz ortak dev bir mekana kavuflmufl olacaklar diye konufltu. 15 Yenimahalle de çiftlere çifte zafer HABER MERKEZ Yenimahalle Belediyesi Evlendirme flleri Müdürlü ü Zafer Bayram mesaisi için haz rlan yor. Evlilik y l dönümlerini Zafer Bayram na denk getirmek isteyen çiftler, Yenimahalle Belediyesinin nikâh hizmetlerinden yararlanmak için s raya girdi. Günde 30 nikâh k y lan Evlendirme flleri Müdürlü ü nde 30 a ustos Zafer Bayram için nikâh randevular n n say s flimdiden 50 yi aflt. Yenimahalle Belediyesi, 30 A ustos günü, Mustafa Kemal in baflkumandanl nda Meydan Muhaberesinin 91 inci y l dönümü nedeniyle yap lan kutlamalara çiftlerin mutlulu unu da eklemeyi hedefliyor. Evlilik y l dönümlerini 30 A ustos a denk getirerek çifte zafer yaflayacak olan çiftlerin nikâhlar n Zafer Bayram dolay s ile Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar k yacak y l n ilk 6 ay nda 2 bin 892 nikâh ifllemi yapm fl olan Yenimahalle Belediyesi y lsonunda 5000 nikâh hedefini tamamlamak için h z kesmeden çal flmaya devam ediyor. Kaliteli ve sürekli hizmet anlay fl ile ön plana ç kan Yenimahalle Belediyesi evlendirme hizmetleri ile de vatandafl memnun etmek için çal fl yor. Belediye binas nda 250 kiflilik nikâh salonu ile hizmet veren Yenimahalle Belediyesi nin Çayyolu, Bat kent ve Naz m Hikmet Kültür Merkezi nikah salonlar ile de hizmeti vatandafllar n aya - na götürüyor.

16 29 A ustos YARIN Ankara Ba lum hizmet binas aç ld Türkiye nin en kalabal k nüfuslu ilçesi Keçiören in dört bir taraf na hizmet götüren Keçiören Belediyesi, k sa bir sürede yap m n tamamlad Ba lum Ek Hizmet Binas n törenle açt. HABER MERKEZ Aç l fla AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah fller, AK Parti Ankara l Koordinatörü ve 23.Dönem Sakarya Milletvekili Recep Y ld r m, 20.Dönem Çorum Milletvekili Mehmet Aykaç, Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören Kaymakam Nusret Dirim, AK Parti Keçiören lçe Baflkan Bülent Ya mur ve çok say da vatandafl kat ld. Hizmet binas n n aç l fl nedeniyle TBMM Baflkan Cemil Çiçek de bir tebrik telgraf gönderdi. Törende konuflan AK Parti Ankara Milletvekili fller, hizmet binas n n Keçiörenlilere hay rl u urlu olmas temennisinde bulunurken Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak n yapt birçok hizmetten bir tanesi de bu hizmet binas d r. Ba lum, çevresi çok h zla de iflen bir yerdir. Ek hizmet binas n n aç lmas, üniversiteye bir yer tahsis edilmifl olmas buraya de er kat yor. leride üniversite kampüsü de olursa çok iyi olur. fiehrin geniflleme alan Ba lum-pursaklar a do ru kay yor. AK Parti ve Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Keçiören e çok güzel hizmetler yapt. Baflkan ma her alanda yapt hizmetlerden dolay teflekkür ediyorum dedi. Emrullah fller, hizmetlerin devam etmesi için siyasi istikrara ihtiyaç duyuldu unun alt n çizerek Ekonomik kriz, siyasi kriz ç karmak için u raflt lar, ama ç karamad lar. fiimdi terör krizi ç karmak istiyorlar. Çözüm süreci ile 6-7 ayd r annelerin gözyafl akm yor. Mazlumlar n ve kimsesizlerin yard mc s olmak için yola ç kan Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an bu ifli çözdü. Allah kendisinden raz olsun diye konufltu. Terörle mücadeleye harcanacak milyar dolarlarla Türkiye ye h zl trenlerin, havayollar n n, hastanelerin yap ld na dikkat çeken fller, Kalk nan ve geliflen Türkiye den rahats z olanlar var. Bir fincan suda f rt na koparmak istediler. Gezi olaylar ile Say n Baflbakan m z hedef gösterdiler. Sizlerin sa duyulu deste iniz ile bunda baflar l olamad lar. Bu olaylar yeniden ç kabilir diye duyumlar al yoruz. Birileri sizleri soka a çekmek, geçmiflte yaflan lan ac lar yeniden yaflatmak istiyor. Ama bizler flunu biliyoruz ki siz de erli halk m z Biz bu filmi daha önce gördük diyorsunuz. Güçlü bir iktidar var Türkiye de, ald kararlar sonuna kadar götüren bir Baflbakan var Türkiye nin. Allah kendisinden raz olsun mesajlar n verdi. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak ise, Ek Hizmet Binas n n aç l fl n yapmaktan duydu u mutlulu u ifade ederek Ba lumlulara hay rl u urlu olsun. Ba lum belde olmaktan ç kt ktan sonra hizmetlerini Keçiören Belediyesi veriyor. Ba lum en eski yerleflim alanlar ndan bir tanesidir. Burada bulunan evliyalar, alimleri nedeniyle de ayr bir önemi vard r. Ba lum ileride gelece i olan, ayn zamanda bizim de aç l m noktam z olacak bir bölgedir, bizim bir parçam zd r dedi. Hizmet binas n n içerisinde KEDEM(Keçiören Belediyesi E itime Destek Merkezi), KADEM(Kad nlar n E itimine Destek Merkezi) ve KEÇMEK(Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek E itim Kurslar ) flubelerinin bulundu unu söyleyen Baflkan Ak, KE- DEM flubelerinde ilkokul ça ndaki çocuklar m za e itim veriliyor. Çocuklar m z hangi dersten zay f ise veya hangi dersin kursunu almak istiyorsa o kursu al yor. Buras ayn zamanda çocuklar m z sokaklar n bafl - bofllu undan ve kötülü ünden de koruyan bir yerdir. Okul sonras zamanlar n de erlendirdikleri bir yerdir. Çocuklar - m z burada büyüklerine sayg y, küçüklerine sevgiyi de ö reniyorlar diye konufltu. KEÇMEK flubelerinde vatandafllar n meslek e itim kurslar ald klar n, seçtikleri hobi kurslar ile kendilerini gelifltirdiklerini kaydeden Baflkan Ak, Ayn zamanda komflular n biraraya geldi i ve sa lam arkadafll klar n kuruldu u sosyal bir yaflam alan d r. KADEM ise çeflitli nedenlerle e itimi yar m kalm fl kad nlar m z n e itimlerini tamamlad bir kurstur. Bu kurslara kat lan kad nlar - m zdan üniversiteye girenler de vard r dedi. Baflkan Ak, binan n içerisinde Keçiören Belediyesi nin hizmet birimi ile kad nlara yönelik çal flmalar n yürütülece i ve çocuklar n spor yapabilece i birimlerin bulundu unu da sözlerine ekledi. Eski hizmet binas n n önceki ad Bilgi Üniversitesi olan Yüksek htisas Üniversitesi ne devredildi ini hat rlatan Mustafa Ak, S hhiye de bulunan Yüksek htisas Hastanesi nin bir yeri oldu ve art k orada sa l k hizmetleri verilecek bilgisini paylaflt. Ba lum da imar çal flmalar n n 2007 y l nda durduruldu unu, ancak belediye olarak dört ayr etapta imar çal flmalar n tekrar bafllatt klar n dile getiren Baflkan Ak sözlerini flöyle sürdürdü: Burada Kültür Merkezi inflaat yapaca z. Ba lum da asfalt ve park yenileme çal flmalar m z da devam ediyor. Burada bulunan mezarl n güvenli i konusunda sizlerden flikayet al yorduk. Mezarl n güvenli inin sa lanmas amac yla Büyükflehir Belediyesi oraya güvenlik koydu. Yeni bir mezar alan çal flmalar n Büyükflehir Belediyesi ile birlikte yap yoruz. Bizler sizlere hizmet için var z. Hizmetimizin temelinde Halka hizmet, Hakk a hizmet anlay fl mevcuttur. Sizlere AK Parti belediyesi olarak hizmet ediyoruz. Hepiniz Allah a emanet olun. Yenimahalle pazarlar temizleniyor HABER MERKEZ Yenimahalle Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü ekipleri, ilçe s n rlar içindeki tüm pazar yerlerini titiz bir flekilde temizliyor. Ekipler, süpürme, y kama ve dezenfekte çal flmalar ile vatandafllar n p r l p r l bir ortamda al fl verifl yapmalar n sa l yor. Özellikle yaz aylar nda çevre kirlili i ve kokuyu önlemek amac yla pazarlar n toplanmas n n ard ndan temizlik ekiplerinin girdi i pazar yerleri tepeden t rna a temizleniyor. At klar n topland ktan dezenfekte edildikten sonra deterjanl sularla y kan - yor. Yenimahalle de pazarlar n altyap s n yenileyen ve sürekli temizliklerini yapan belediye, esnaf vatandafl ile diyalologunda nazik olmalar konusunda uyar rken, tart ve ürün kontrolleri de yap l yor. Belediyecilik hizmetinin önem tafl d n belirten Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, S cak yaz günlerinde bakteriler ve mikroplar daha h zl ürüyor. Bu nedenle özellikle sebze ve meyve pazarlar n n temizli i büyük önem arz ediyor. Mikrop ve bakterilerin insan sa l aç - s ndan tehdit oluflturmas n engellemek için ekiplerimiz, pazar yerlerini tek tek gezerek temizlik yapmaya özen gösteriyor. Pazar yerlerinin standartlara uygun, temiz ve modern olmas için gayret ediyoruz. Bizim için esnaf m z n ve al flverifl yapan vatandafllar m z n sa l her fleyden önce geliyor. Halk m z memnun etmek en asli görevimizdir aç klamas nda bulundu.

17 29 A ustos 2013 HABER MERKEZ Ankara Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, M s r'da yaflanan iç savafl büyük üzüntü ile takip ettiklerini belirterek, "Üç maymunu oynar gibi görmedim, duymad m, bilmiyorum diyemezsiniz. Ülkemiz bu anlamda duyarl l n ortaya koymaktad r. Ancak bu herkesin duyarl olmas gereken bir zorunluluktur. Müslüman Müslüman'a sahip ç kmal d r. Gencecik bedenlerin yaflam na mal olan bu olaylara her duyarl insan gibi tepki vermeliyiz. slam co rafyas bir dayan flma co rafyas olabilmelidir" dedi. Baflkan Mustafa Ak, dünya gündeminde merkezde yer alan M - s r'da yaflanan olaylarla ilgili çarp c ifadeler kulland. S hhiye Abdi pekçi Park 'nda düzenlenen M s r'a destek mitingine kat lan Baflkan Ak, burada halka seslendi. M s r'da Halk n iradesine karfl yap lan her darbenin sevimsiz olaca n belirten Baflkan Ak, hangi ülkede olursa olsun bu tip olaylar n halklara travma yaflataca n söyledi. Halk n tercihine dolays yla Musri'ye karfl yap lan bu hareketin tasvip edilemeyece ini vurgulayan Baflkan Ak, "Burada bir zulümden bahsediyoruz. Genç yafll bir çok insan n yaflam na mal olan bir olayd r bu. Yaflananlar tüm kalbimizle k n yoruz. Umar m en k sa zamanda adalet tecelli eder ve bu YARIN Baflkan Ak'tan, M s r halk na destek 17 zulüm sona erer" diye konufltu. Baflkan Ak, iflin insani boyutunun dikkate al narak bütün sivil toplum kurulufllar n n tek yürek halinde hareket etmesi gerekti ini de ifade etti. Kötü gidifle dur demek için di- er ülkelerinde faaliyete geçmesi gerekti ini kaydeden Ak, "Güç adalet demek de ildir. slam co rafyas bir dayan flma co rafyas olmal d r. flbirli i içinde karfl l kl güvene dayal bir hareket tarz n n etkili olaca- na tüm kalbimle inan yorum. Rabia Meydan 'ndaki demokrasiye destek nöbetine sa elini kald rarak 4 iflareti ile destek veren Baflbakan - m z öncü kiflili ini bir kez daha ortaya koymufltur. Bize düflen hassasiyetle ve olabildi ince kuvvetli destek vermektir" fleklinde konufltu. Türkiye'nin dünya milletler sahnesindeki fark n ortaya ç karan ana olgunun Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ve onun demokrasi ve insan haklar na verdi i de erler oldu unu belirten Baflkan Ak, bu anlamda Keçiören Belediyesi'nin elinden gelen gayret ve sorumlulukla hareket edece inin de bilinmesini istedi. Baflkan Ak, S hhiye meydan ndaki konuflmas n n bafl nda oldu u gibi sonunda da eli ile M s r'a deste- in sembolü olan 4 iflaretini tekrarlad ve Türkiye'nin bu tavr n n tarihe alt n harflerle geçece ini sözlerine ekledi. Çankaya sokaklar nda yaz temizli i HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi bir yandan ilçede bulunan sokaklarda kald r m ve asfalt çal flmalar n aral ks z sürdürürken bir yandan da bölge temizli ine özen gösteriyor. Çankaya Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü ne ba l ekipler, rutin olarak sürdürdü ü temizli in yan s ra bölgelerdeki kapsaml temizlik çal flmas n da program dahilinde uyguluyor. Ekipler, son olarak gecekondular n yo un oldu u ve ka t toplay c lar n n bulundu u Yukar Öveçler Mahallesi nde sokaklar bafltan afla süpürerek y kad. Temizlik filosunu güçlendiren ve çöp koyteynerlerinin say s n art ran Temizlik flleri Müdürlü ü program dahilinde günlük olarak sokaklar temizlerken 5 ton kapasiteli su tankeri ile sokaklar p r l p r l y k yor. Sokaklar n d fl nda ibadethanelerde ve pazaryerlerinde de temizlik çal flmas n aral ks z sürdüren ekipler, s - cak hava ile birlikte sokaklarda oluflabilecek kötü kokular n önüne geçmek için sokaklar insan sa l na zarar vermeyen ilaçl su ile temizliyor. fieffaf belediyecilik uygulamas n n gere i olarak vatandafllar n bölgelerindeki çal flmalar hakk nda bilgi almas n önemseyen Çankaya Belediyesi, isteyen vatandafllar n belediyenin resmi web sitesinde yer alan Çal flma Güncesi sayfas n takip ederek bölgelerindeki çal flmalar hakk nda bilgi sahibi olabileceklerini bildirdi.

18 18 YARIN Oktay YILMAZ Ankara da ulafl m rahatlatmaya dönük çok büyük yat r mlar var. Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek ad na yaz lacak önemli art lardan biri de bu yöndeki hizmetler olsa gerek. Hele EGO Cepte uygulamas takdire flayan bir hizmet. Buna ra men yaflanan olumsuzluklar yok mu? Var Say n Gökçek hizmet neden eziyet oluyor bafll kl yaz m okumufl olanlar hat rlayacakt r, o yaz n n bafl nda, Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in uzun u rafllar sonunda hizmet araçlar n soktu u AOÇ içindeki çal flmalar ve civar yolandaki asfaltlama faaliyetleri birkaç hafta sonra Ankara trafi ini çok çok rahatlatacak olabilir; ancak bu yo un çal flmay vatandafla eziyete döndürmenin de alemi yok diyerek, herkesle birlikte yaflad - m ulafl m s k nt s n anlatm flt m. Sal sabah da ayn güzergahta yine uyar levhalar konmad için, Anadolu Bulvar na ulaflmak isteyen sürücüler ATO binas - n n önünden, yan ndan TPAO istikametine yol al rken bir de bakt - lar ki yol kapal. Bendenizin de aralar nda bulundu u sürücülerin tek flans sabah n çok erken bir saati olmas yd. Yar m saat sonra gelenlerin oluflturdu u yo un trafi i düflünmek bile istemiyorum. Yolun ortas ndan U dönüflü çekenlerin dilinden, kafas ndan Ankara ne tür cümleler geçti ini tahmin etmek de zor olmasa gerek. Geçen cumartesi arabay çocu a kapt rd m için yaya idim ve K z - lay dan eve gitmek için EGO otobüsüne binmeye tercih ettim. 143 nolu otobüse binmem gerekiyordu. Saat sabah n 8.30 idi. Di er duraklar n kiminde bir iki kifli vard kiminde hiç kimse yoktu. Ziyabey Caddesinden girip, Ceyhun Atuf Kansu dan geçip, Cevizlidere den dönüfl yapan Ankara Mamak ilçesi yap lan yat r mlarla ifladamlar n n da ilgisini çekmeye bafllad. Aç lan iflyerleriyle istihdam n artt n kaydeden Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Taflp nar Ma azas 'n n 16. flubesinin aç l fl n yapt. Aç l fl kurdelesini AK Parti Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi K nay ve AK Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer'le kesen Baflkan Akgül, iflletme sahibine 'hay rl kazançlar' temennisinde bulundu. Belediye olarak esnaf n yan nda olduklar n belirten Akgül, "Her gün baflka bir icraat ve yat r m hizmete sunarak, Mamakl lar n yaflam kalitesini yükseltiyoruz. fiartlar iyilefltikçe yat r mc ve iflveren de tercihini Mamak'tan yana kullan - yor." dedi. Aç l fl sonras iflyerini gezen K nay ve Akgül, al flverifl yapan 29 A ustos homur homur! Say n Gökçek, demedi demeyin 143 nolu otobüsün dura ise derbi maça girmek için turnike önünde biriken kalabal and r - yordu. Homurdananlar, hareket memurlu u binas na dönüp dönüp bakanlar Güven park n içine kadar uzanan bir kuyruk oluflturmufltu. fiafl rd m! Otobüs beklerken duraktakilerle otobüse dolufltuktan sonra da yolcularla konufltum her zaman böyleymifl. Özellikle de cumartesi günleri. Bu hat öyle bir hat ki, pek çok kamu binas ndan Milli Kütüphanesine, siyasi partilerin genel merkezlerinden tekstil sektörünün kalbi firmalara kadar tam bir yolcu/yo un güzergah Di er duraklar n sinek avlamas n n aksine 143 nolu hatt n böylesine yo un olmas normal de, normal olmayan, bunu kimsenin görmüyor ve de önlem alm yor oluflu. Benden söylemesi; say n Gökçek 143 homur homur Gerisi size kalm fl Mamak yat r mc lar n ilgi oda oldu vatandafllarla sohbet ettiler. Aç - lan her yeni iflyerinin ülke ekonomisine katk da bulundu unu söyleyen K nay, "Mamak'ta istihdam art yor." dedi. Kredi karts z Anadolu modeli büyümeye de inen K nay, "Kredi kartlar n n bu kadar yayg nlaflmad dönemlerde iflverenler müflteriye, müflteri de iflverene güvenirdi. Samimiyete dayal bir al flverifl vard. Günümüzde bu sistemle çal flan iflyerleri mevcut. Kredi karts z Anadolu büyüme modeli yani güvene ba l sat fl yap lan iflyerlerinin de yeni flubeler açarak büyümelerini görmek bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kulland.

19 29 A ustos 2013 E itim TTK Baflkan Hülagü: Kendi tarihimizi bat kaynaklar ndan tan yoruz SAKARYA - Türk Tarih Kurumu (TTK) Baflkan Prof. Dr. Metin Hülagü, "Kendi tarimizi baflka kaynaklardan tan yoruz. Balkanlar, Ermeniler, az nl klar ile ilgilenen araflt rmac lar m z, uzmanlar m z yok.bu konuda yap lan akademik çal flmalar ya çok zay f ya da hiç yok." dedi. Sakarya Üniversitesi nde gerçeklefltirilen 'Tarihteki ihtilafl konular, tart flmalar ve soyk r m olgusu' konulu seminerde konuflan Hülagü, Ermeni sorununun Avrupa devletlerinin do u politikas nedeniyle ortaya ç kt n ifade etti. Ermeni sorunu, Bulgar sorunu gibi sorunlar n, Osmanl Devleti nin son döneminde ngiliz d fl politikas sonucu ortaya ç kar lan yapay sorunlar oldu unu kaydeden Hülagü, flunlar söyledi; "Padiflah II. Abdülhamit, ngiltere nin istedi i politikay uygulamad için k z l sultan, deli, katil, barbar olarak nitelenmifltir. Bunlar n hepsi de bat ya ait s fatlar." Dönemin bat bas n nda yay mlanan karikatürlerden de örnekler gösteren Hülagü, karikatürlerde II. Abdülhamit üzerinden Türk halk na, do uya ve slam dünyas na sald r ld - n söyledi. Türk tarihi konusunda yap lan akademik çal flmalar n azl ndan da yak nan Hülagü, "Kendi tarihimizi bat kaynaklar ndan tan yoruz. Kendi kaynaklar m z, bilgilerimizi kullanam yoruz. Balkanlar, Ermeniler, az nl klar ile ilgilenen araflt rmac lar m z, uzmanlar m z yok. Bu konuda yap lan akademik çal flmalar ya çok zay f ya da hiç yok. Padiflahlarla ilgili de derli toplu bir çal flmam z yok. Olmay nca da bat l kaynaklardan bakmak zorunda kal yoruz." diye konufltu. (CHA) YARIN Güneydo u'ya ö renci ilgisi artt D YARBAKIR - Çözüm süreciyle oluflan huzur ortam nda bölgede çat flma ve gösteriler durma noktas na gelirken bölgedeki üniversitelere bölge d fl ndan e ilim artt. Bölgede etkisi her alanda hissedilen çözüm süreci, Lisans Yerlefltirme S nav (LYS) sonras nda yap lan tercihlere de yans d. Bölge üniversitelerindeki kontenjanlar n ortalama yüzde 95'i dolarken, bat dan gelen ö rencilerde de yüzde 30'a yak n art fl gözlendi akademik dönemde Türkiye'nin dört bir yan ndan gelecek ö rencilere ev sahipli i yapmaya haz rlanan üniversitelerdeki akademisyenler, kontenjanlarda ve bat dan gelen ö renci say - s ndaki bu olumlu de iflimi çözüm sürecinin bir yans mas olarak de erlendiriyor. Ö renci say s ndaki art fl n heyecan n yaflayan, akademisyen ihtiyac n da büyük ölçüde karfl layan bölge üniversiteleri gelecek y llarda daha çok ö renciyi bünyesine katmak için fiziki koflullar iyilefltirerek fakülte, bölüm ve program say s n art rmay hedefliyor. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. brahim Halil Mutlu, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l 4 bin 600'ü aflk n ö rencinin kay t yapt raca üniversitede 20 bin ö renciye ulaflt klar n söyledi. Bu y l master ve doktora ö renci say s nda da art fl yafland - n ifade eden Mutlu, yaklafl k yüzde 95 doluluk oran na ulaflt klar n, bunun ek kontenjanla daha da artaca n belirtti. "Huzur ve güvenin oldu u yerde her fley daha rahat ve tercih edilirdir. Çözüm süreci üniversitelere de yans d " diyen Prof. Dr. Mutlu, ö renci say - s ndaki art fl ile ek bina ve yeni 19 fakültelere ihtiyac n da artt n vurgulad. Mutlu flöyle dedi: "Yurt d fl ndan da ö rencilerin talebi artt. 2 y l önce farkl ülkelerden 12 ö renci ile bafllad m z uygulamada bu y l 36 ö renciye ulaflt k. Bu y l Suriye'den de talep bekliyorduk ancak Suriye'deki geliflmelerden dolay beklenen olmad. fiimdi mekan s k nt s n çözmek için giriflimlerde bulunuyoruz. Art k devletten bütçe isterken daha iyi bir pozisyona geçmifl olaca- z. Kentte Turizm Yüksekokulu açmak istiyoruz. Faaliyete geçen Yabanc Diller Yüksekokuluna önümüzdeki y l ö renci alaca z. Ezcac l k Fakültesi kurulmas talebimiz YÖK'te. Güzel Sanatlar, Do a Bilimleri ve Mühendislik Fakülteleri ile Devlet Konservatuvar n yeniden yap - land r yoruz." Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektör Yard mc s Prof. Dr. Aytekin S r, çözüm süreci ile sa lanan huzur ortam nda bölgedeki üniversitelere bu y l talebin artt - n söyledi. Prof. Dr. S r, bu y l hem kontenjan n hem de ö renci say s n n artt n ifade ederek, huzurun hakim oldu u bölgenin art k gençler taraf ndan da daha çok tercih edildi ini vurgulad. Ailelerin de çocuklar n bölgeye rahatl kla gönderebildi ine dikkati çeken S r, flöyle dedi: "Bu y l toplam 6 bin 340 ö renci üniversitemizi tercih etti. 885 yüksek lisans ve doktora ö rencisi ile de yeni akademik y la 7 bin 225 ilave ö renci ile bafllayaca z. Toplam ö renci say m z yaklafl k 30 bin. Geçen y l 5 bin 800 ö renci üniversitemizi tercih etmiflti. Bu y l e itim fakültelerinin ortaö retim bölümlerinin kapat lmas nedeniyle 300 kontenjan n eksilmesine ra men 6 bin 500'e yak n ö renci Dicle Üniversitesini tercih etti. Ö renci say m zda ve kontenjan m zda meydana gelen art fl çözüm sürecine ba l yoruz." S r, bu y l Eczac l k Fakültesinin de e itim ve ö retime aç laca n, meslek yüksek okullar - n n da programlar n n art r ld - n kaydederek, geçmifl y llarda akademisyenlerin bölgedeki üniversitelerde k sa süre hizmet vererek bölgeden ayr lma yönünde e ilimleri oldu unu ancak sa lanan huzur ortam ile art k akademisyen bulmakta da s k nt yaflamad klar n sözlerine ekledi. Bingöl Üniversitesi Rektör Yard mc s Prof. Dr. Mehmet Çiftçi, toplam ö renci say s 6 bin olan üniversiteyi bu y l 3 bin ö rencinin daha tercih etti- ini belirtti. Çiftçi, ek kontenjan ile bu y l ö renci say s nda yüzde 50 art fl beklediklerini ifade ederek, ö renci say s ndaki art flta en büyük etkenin çözüm süreci oldu unu kaydetti.(a.a)

20 20 YARIN ANTALYA - Antalya Büyükflehir Belediyesi taraf ndan 15 Ekim-15 Kas m tarihleri aras nda Uluslararas Mizahi Heykel Sempozyumu düzenlenecek. Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl nca Minicity Otopark Alan nda düzenlenecek sempozyuma, Türkiye, talya, Arjantin, Ukrayna, srail, S rbistan, Suriye ve Kültür Sanat Gürcistan dan 20 sanatç kat lacak. Sempozyum kapsam nda dünyaca ünlü sanatç lar n kat l m yla aç k heykel atölyeleri de yap lacak. Sanatç Ayhan Karap nar n sanat dan flmanl nda 15 Ekim-15 Kas m tarihlerinde gerçeklefltirilecek sempozyumda sanatç lar n yapaca heykeller, Antalya n n farkl noktalar na yerlefltirilecek. (AA) 29 A ustos 2013 Antalya da Uluslararas Mizahi Heykel Sempozymu düzenlenecek NfiAAT VE ELEKTR K fi YAPTIRILACAKTIR ANKARA DEFTERDARLI I M LL EMLAK DA RES BAfiKANLI I H SAR EMLAK MÜDÜRLÜ Ü Çankaya lçesi, Çukurambar Mahallesi, Dumlup nar Bulvar No:33 adresinde bulunan Vergi Denetim Kurulu Baflkanl A-Blo un Zemin, 1, 2 ve 3. katlar na s n f sistemi yap lmas yap m ifli aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. hale kay t numaras : 2013 / darenin a) Adresi :Ink lap Mah. Çam Sok. No:6 Ulus - ALTINDA / ANKARA b) Telefon ve faks numaras : (312) (0312) c) Elektronik posta adresi ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü, miktar : halenin niteli i, türü ve miktar na iliflkin ayr nt l bilgiye EKAP ta (Elektronik Kamu Al mlar Platformu) yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Çukurambar Mah. Dumlup nar Bulvar No:33 Çankaya / AN- KARA c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. d) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Defterdarl Milli Emlak Dairesi Baflkanl hale Salonu " nk lap Mah. Çam Sok. No:6 Ulus / ANKARA" b) Tarihi ve saati : haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. stekliler, ihale konusu yap m iflinde alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali Resmi lanlar müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler, Organizasyon yap s ve personel durumuna iliflkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Ünvan Mesleki Özellikleri 1 fiantiye fiefi nflaat Mühendisi veya Mimar En az 5 y l deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Bu ihalede benzer ifl olarak; Yap m fllerinde fl Deneyiminde De erlendirilecek Benzer fllere Dair Tebli de yer alan B / III grubundaki ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri; nflaat Mühendisli i veya Mimarl k bölümleridir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Yüz Türk Liras ) karfl l Ankara Defterdarl Hisar Emlak Müdürlü ü (Onar m Servisi 2. Kat) " nk lap Mah. Çam Sok. No:6 Ulus / ANKARA" adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Defterdarl Hisar Emlak Müdürlü ü (Onar m Servisi 2. Kat) " nk lap Mah. Çam Sok. No:6 Ulus / ANKARA" adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,00 (Bas n ) 622 (www.bik.gov.tr)

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı