Do algaza Eylül de zam yok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do algaza Eylül de zam yok"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde vatandafl m - z n, sanayicimizin kullanaca do al gaza bir zam yapmay düflünmüyoruz dedi. HABER 6 DA 29 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Çankaya sokaklar nda yaz temizli i HABER 17 DE Baflkan Ak tan M s r halk na destek HABER 17 DE Ankara da ulafl m rahatlatmaya dönük çok büyük yat r mlar var. Hele EGO Cepte uygulamas takdire flayan bir hizmet. Buna ra men yaflanan olumsuzluklar yok mu? Var Geçen cumartesi arabay çocu a kapt rd m için yaya idim ve K z lay dan eve gitmek için EGO otobüsüne binmeye tercih ettim. 143 nolu otobüse binmem gerekiyordu. Durakta büyük bir homurdanma vard. Sebebi Oktay YILMAZ n yaz s 18 DE K z l rmak yeflil Vadi Projesi hayata geçiyor Haberi 15 de Yenimahalle de çiftlere çifte zafer Haberi 15 de Mamak, yat r mc lar n ilgi oda oldu Haberi 18 de

2 2 YARIN SineMagazin Flo Rida, 7 Eylül'de stanbul'da sahne alacak STANBUL - "Amerika'n n son dönemdeki en baflar l rap sanatç s " olarak gösterilen Flo Rida, Türkiye Jokey Kulübü'nün ev sahipli inde 7 Eylül'de Veliefendi Hipodromu'nda sahne alacak. Türkiye Jokey Kulübü'nün yaz l aç klamas na göre, flark c, her y l düzenlenen "Uluslararas Yar fl Festivali" kapsam nda, Veliefendi Hipodrom'unda konser verecek. Aç klamada, Flo Rida'n n seyahati öncesi Türkiye'ye iliflkin görüflleri yer ald. Türkiye'nin son dönemde turizm ve ekonomik anlamda dikkati çeken ülkelerden biri oldu unu belirten Flo Rida, flöyle devam etti: " stanbul, dünyan n en büyük flehirlerinden biri ve t pk benim yaflad m flehir gibi kültürlerin kaynaflma noktas. Bu yüzden stanbul'u görmeyi çok istiyorum. Asl nda daha önce bir seyahat plan m vard ama bugüne kadar hayata geçirememifltim. Türkiye Jokey Kulübü'nden konser daveti al nca bu süreç h zland. stanbul'da sahneye ç kacak olmaktan onur duyuyorum. Türkiye, geliflen bir ülke olmas na ra men dünyan n en büyük ekonomilerinden biri. Ayr ca stanbul'un 2020 Olimpiyatlar 'n n en güçlü ev sahibi adaylar ndan biri oldu unu duymufltum. Son dönemde dünyan n gözü kesinlikle Türkiye'nin üzerinde." Dünyan n pek çok ülkesinde oldu u gibi Türkiye'de de hayran kitlesine sahip oldu unu ve zaman zaman Twitter sayesinde iletiflim kurdu unu anlatan Flo Rida, ilk kez bir hipodromda konser verece i için heyecanl oldu unu ifade etti. Flo Rida, müzisyen bir ailede yetiflti ini anlatarak, "Babam müzisyendi ve küçüklü ümden beri kendimi müzikle ifade etmem konusunda hep teflvik etti. Üstelik 7 tane k z kardeflim var ve hepsi kilise müzi i yapan bir grup kurmufltu. Müzik anlam nda etkilendi im ilk kifliler k z kardefllerimdi diyebilirim" ifadelerini kulland. Türkiye Jokey Kulübü'nün ev sahipli inde, 7 Eylül akflam Veliefendi Hipodromu'nda sahne alacak Flo Rida'y yaklafl k 30 bin kiflinin izlemesi bekleniyor. "Uluslararas Yar fl Festivali" kapsam nda gerçeklefltirilecek konser, ücretsiz olarak izlenebilecek. (AA) 29 A ustos 2013 Kenan Do ulu, fiebnem Ferah ve Emre Ayd n Erzurum da sahne ald ERZURUM Fanta Gençlik Festivali kapsam nda Kenan Do ulu, fiebnem Ferah ve Emre Ayd n Erzurum'da sahne ald. Bu y l 16 flehirde düzenlenecek olan ve yüz binlerce kifliye ulaflmas hedeflenen festivalin Erzurum konseri, Kaz m Karabekir Stadyumu Otopark'ta gerçeklefltirildi. Halk n yo un ilgi gösterdi i konserde, Kenan Do ulu, fiebnem Ferah ve Emre Ayd n, sevilen flark lar n seslendirerek, hayranlar n coflturdu. fiebnem Ferah, flark lar n seslendirdi i s rada Meral Oktay, Bar fl Manço, Kemal Sunal gibi ünlü isimlerin foto raflar n n ekrana yans t lmas, izleyicilerden alk fl ald. Sanatç Ferah, baz flark lar n da hayranlar yla seslendirdi. En son sahneye ç kan Kenan Do ulu da be enilen flark lar n seslendirerek, davetlilerin güzel vakit geçirmesini sa lad. Bu arada, gazetecilerin oldu u bölümde bulunan bir kifli, Fanta Fençlik Festivali'ni takip eden baz bas n mensuplar na sözle sataflarak, görüntü al nmas n engellemeye çal fl nca k sa süre gerginlik yafland. (AA) sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 29 A ustos 2013 ZM R - Alsancak Liman 'nda toz içecek ihraç edece ini beyan etmesine ra men konteynerlerinde sadece pet fliflede su bulunan firmayla ilgili yap lan incelemede, firman n flekerli mamul ihraç taahhüdüyle Türkiye fieker Kurumu'ndan piyasan n yaklafl k 3'te 1'i fiyat na ald yaklafl k 10 bin 425 ton flekeri, paketleyip iç piyasaya sürdü ü tespit edildi. zmir Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ünden yap lan yaz l aç klamaya göre, gümrük muhafaza ekipleri, ihbar sonucu, bir firma ad na zmir Gümrük Müdürlü ünce ifllem gören Alsancak Liman sahas nda ngiltere ve Almanya'ya gitmek üzere bekleyen ve gümrük ifllemleri tamamlanan 14 adet ihracat beyannamesi kapsam ndaki 14 konteynerde inceleme H CR RUM msak : kindi : Yaflam 22 fievval 16 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN zmir de Hayali ihracat operasyonu yapt. Her birinde 1,5 ton su ve 22 bin 950 kilo toz içecek oldu u beyan edilen konteynerlerin, x- ray cihaz taramas sonucunda aç lmas na karar verildi. Konteynerlerin tamam nda çeflitli ebatlarda pet flifleler içerisinde toplam 372 bin 360 litre su bulunmas üzerine, firman n Türkiye fieker Kurumu'ndan 2010 y l ndan itibaren ihraç etmek flart yla flekerli mamul (toz içecek) üretiminde kullanmak üzere toplam 10 bin 425 ton 510 kilo fleker ald tespit edildi. Firmada yap lan aramada, kapasite raporunda belirtilmesine ra men üretime iliflkin makine ve teçhizat n eksik, fabrikada iç piyasaya sürülmeye haz r vaziyette paketlenmifl fleker oldu u, firman n flekerli mamul üretip ihraç etmek taahhüdüyle Türkiye fieker Kurumu'ndan piyasan n yaklafl k üçte bir fiyat na sat n ald flekeri üretimde kullanmayarak fabrikas nda paketleme ifllemini gerçeklefltirdikten sonra iç piyasaya sürdü ü ve büyük miktarlarda rant elde etti inin tespit edildi i ileri sürüldü. Firman n, 18 Nisan'da ünvan n de ifltirip Türkiye'de büyük ticaret hacmine sahip bir flirketle benzer ismi kullanarak hedef sapt rmaya çal flt n n düflünüldü ünün belirtildi i aç klamada, firma yetkilisi A.S.K'nin, ifade vermeye STANBUL - Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü ekipleri, okul ve k rtasiye malzemelerine yönelik denetim yapt. Gümrük ve Ticaret Bakanl na ba l denetim ekipleri, okullar n aç lmas na k sa süre kala, Ba c lar STOÇ ta okul ve k rtasiye malzemelerine yönelik denetim yapt. flyerlerinde araflt rma yapan ekipler, malzemelerden ald klar örnekleri incelemek üzere laboratuvara gönderdi. Çal flmalar hakk nda bilgi veren denetim görevlisi Mühendis Meral Karaaslan, Okullar n aç lmas yak n oldu u için her y l oldu u gibi bu y lda denetimlerimize h z verdik. Say n bakan m z n talimat yla denetimlerimize devam ediyoruz y l nda bakanl m z kimyasallarla ilgili bir tebli ç kard. Bu tebli i çerçevesinde özellikle tekstil, k rtasiye ürünleri olmak üzere birçok tüketici ürünlerine bir tak m k s tlamalar getirdik. Birçok tüketici ürününde azo boyar maddeler, fitalatlar ve alev geciktiricilerin kullan m na iliflkin k s tlamalar getirildi. Azo boyar madde tekstil, deri ve plastik ürünlerin boyanmas nda kullan lan ve kanserojen içeren bir madde. Fitalat denilen madde ise çocuklar için çok tehlikeli. Fitalat, ileride çocuklar n üreme hormonlar na zarar verebilecek ya da tamamen bozabilecek maddeler içeriyor. Bu anlamda en fazla su mataralar ve beslenme çantalar risk tafl yor." fleklinde konufltu. gelmeyip el koyma iflleminin gerçeklefltirildi i gün yurtd fl na ç k fl yapt n n belirlendi i kaydedildi. Firman n büyük orta M.K'nin de yurtd fl nda bulundu u ö renildi. Soruflturmaya konu eflyalar n piyasa de erinin yaklafl k bir milyon 100 bin lira oldu u kaydedilen aç klamada, A.S.K ve M.K'nin de aralar nda bulundu u 6 flüpheli hakk nda, "Kaçakç l kla Mücadele Kanunu" uyar nca cumhuriyet savc l na suç duyurusunda bulunuldu u bildirildi. (AA) Okul ve k rtasiye ürünlerine s k denetim Tüketicilerin ürün sat n al rken, ürünlerin üzerinde "CE" iflareti olmas na dikkat etmeleri gerekti ini belirten Karaaslan flunlar söyledi: "Ürün üzerindeki 'CE' iflaret, o ürünün güvenli oldu unu, çocuklar n sa l na zarar vermedi ini göstermektedir. Bunun yan s ra oyuncak de ildir ya da yafl s n r iflaretlerine de dikkat edilmeli. EN 71 denilen oyuncak standartlar ibaresi de çok önemli. Bu ibare, malzemelerin ve k rtasiye ürünlerinin sa l a zararl kimyasal maddeler, çocuklar n yutabilece i küçük parçalar, keskin kenar ve sivri köfle içermedi ini gösteren iflarettir. Tüketiciler ürünü ald klar yerin, ürünün sat c s n n, üreticisinin ve ithalatç s n n belli olmas na dikkat etmeli. (CHA) Van, eroin yakalamada Türkiye birincisi VAN - Van Emniyet Müdürlü ü ekipleri alt ayda gerçeklefltirdikleri operasyonlarda uyuflturucu tacirlerine a r darbe vurdu. Van Emniyet Müdürlü ü Narkotik fiube Müdürlü ü ekiplerinin uyuflturucuyla mücadele kapsam nda, 6 ayda gerçeklefltirdi i uyuflturucu operasyonlar nda, bir ton 72 kilo 400 gram eroin, bir ton 231 kilo 346 gram toz esrar, 55 kilo 547 gram afyon sak z ve bir kilo 685 gram metafetamin ele geçirilirken, olaylarla ilgili gözalt na al nan 23 kifliden 20'si tutukland. Narkotik flube ekiplerince el konulan eroinden 520 kilo 261 gram n n son bir ayda düzenlenen 6 ayr uyuflturucu operasyonunda ele geçirildi i ö renilirken, Van' n Türkiye'de en fazla eroin ve afyon sak z n n ele geçirildi i il oldu u bildirildi. Narkotik fiubesi ekipleri uyuflturucu tacirlerine yönelik çal flmalar n aral ks z sürdürürken, uyuflturucu tacirlerinin ekipleri atlatmak için kulland klar yöntemler ise dikkati çekiyor. Daha önce çok farkl yöntemlerle bat illerine uyuflturucu nakletmek isteyen tacirler, bu kez de uyuflturucuyu meyve suyu kutular nda tafl may denedi i dikkati çekti. Van'dan yolcu otobüsüyle bat illerine uyuflturucu sevkiyat n n yap laca ihbar n alan narkotik polisleri, otobüsü durdurarak arama yapt. Otobüsün bagaj nda bulunan meyve sular n kontrol eden ve kutular n normal gramaj ndan daha a r oldu unu belirleyen ekipler, kutularda meyve suyu yerine eroin oldu unu tespit etti. Van Emniyet Müdürlü ü taraf ndan daha önce yap lan operasyonlarda da, semaver, tablo ve dolap kapa içine gizlenmifl uyuflturucu maddesi ele geçirilmiflti. (AA)

4 4 YARIN ki bin y ll k iskeletin yüzünde mask bulundu KÜTAHYA - Çavdarhisar ilçesinde, 2011 y l ndan beri kaz lar devam eden ve Roma döneminden kalma Aizanoi Antik Kent te, 2 bin y ll k bir iskeletin yüzünde mask ç kt. Kaz Grubu Baflkan Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Elif Özer, gazetecilere yapt aç klamada, antik kentteki kaz lar n n 2011 y l ndan beri devam etti ini ve kaz alan n n Kuzey Nekropol bölümünde bir iskeletin yüzünde mask n ç kt n söyledi. Bu mask n Aizanoi deki ölü gömme adetleri hakk nda eldeki bilgilerin artmas n sa lad n belirten Özer, skeletin yüzüne yerlefltirilmifl bu mask, ölen kiflinin Dionysos törenleri ile iliflkisini gösteriyor olabilir. Ayn zamanda Roma döneminde, talya da da mezarlardan bu tür terrakotta masklar ç km flt. Bunlar ata kültü ile iliflkilendirilmektedir. Aizanoi den ç kan bu mask da belki bu tür bir ata kültü ile ilgisi olabilir. Bu konu ile ilgili araflt rmalar m z devam ediyorr diye konufltu. Özer, Aizanoi kaz lar nda tiyatrodan ç kan heykeller ile tiyatro sahne binas na ait bilgilerin de de iflmeye bafllad n dile getirdi. Antik kentteki tiyatro kaz lar nda 2 bin y ll k geçmifle sahip Medusa n n bafl na ait heykelin de bulundu unu ifade eden Özer, flöyle devam etti: Tiyatroda bulunan Medusa bafl, gözleri ve yüz ifadesi ile Pergamon Heykel Okulunun, Roma dönemine yans yan etkilerini göstermektedir. Aizanoi de mezar tafllar, tiyatro kabartmalar, heykeller ve mimari plastikte yo un olarak Pergamon Heykel Okulunun etkileri izlenmektedir. Hellenistik dönemden itibaren Aizanoi- Pergamon iliflkisine bak ld nda Pergamonlu heykeltrafllar n, Aizanoi de çal flm fl ve burada ustalar yetifltirmifl olmalar muhtemeldir. (AA) ERZ NCAN - Erzincan n Üzümlü ilçesinde Urartular dan kalan Alt ntepe Kalesi nde 11. dönem kaz çal flmalar na baflland. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö retim Üyesi ve Alt ntepe Kalesi Kaz Baflkan Prof. Dr. Mehmet Karaosmano lu, bas n mensuplar na yapt aç klamada, çal flmalar n 6 ayr noktada yürütülece ini belirtti. Bir aç k hava tap na ile 2 mezarda planlanan restorasyon için ön proje çal flmas yapmak istediklerini ifade eden Karaosmano lu, kaz n n ramazan ay dolay s yla yaklafl k 1,5 ay geç bafllad n dile getirdi. Karaosmano lu, Alt ntepe Kalesi ndeki kaz lar n 11. y l na girdi ini ve bu y l 40 kiflilik ekiple çal flmalar n yürütüldü ünü aktararak, Yar m kalm fl binalarda, tafl yap da, Turizm afla daki d fl sur do u duvar nda, kilisenin üstündeki d fl sur duvarlar nda, apadanan n kuzeyindeki hiç kaz lmam fl alanda, bat d fl sur ve iç sur alanlar nda çal flmak istiyoruz diye konufltu. Alt ntepe Kalesi nin ziyarete aç labilmesi için de çal flmalar n yap laca n belirten Karaosmano lu, flunlar söyledi: y llar aras nda Alt ntepe nin ilk kaz döneminde Prof. Dr. Tahsin Özgüç taraf ndan ortaya ç kart lan 3 mezardan 2 si k smen sa lam durumda ve yan nda da bir aç k hava tap na var. Bu aç k hava tap na ve 2 mezar, Urartu döneminin en önemli yap lar. Benzerleri yok ve bu nedenle de bu 3 yap y restore etmek istiyoruz. Bu y l bir ön çal flma yapmak istiyoruz. ç sur duvarlar nda da çal flma yapmay planlad klar n dile getiren Karaosmano lu, Yap lar 29 A ustos 2013 Alt ntepe Kalesi nde kaz çal flmalar yeniden bafllad tamamland nda Alt ntepe ziyarete aç labilir duruma gelecek dedi. Karaosmano lu, bu y lki kaz lar n yaklafl k 45 gün sürece ini sözlerine ekledi. - Alt ntepe Kalesi Kaynaklara göre, Urartular döneminde infla edilen Alt ntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin kuzeydo usunda yaklafl k 60 metre yüksekli indeki tepe üzerinde bulunuyor. Do u Roma mparatorlu u nun önemli bir merkezi konumundaki tepenin do u yüzündeki burun üzerinde üç nefli, zemini mozaik kapl bir kilise mevcut. Sur duvarlar, kabul salonu, aç k hava tap na, mezarlar ve geliflmifl kanalizasyon flebekesiyle Do u Anadolu bölgesinde örnek bir yap ya sahip Alt ntepe de, 2003 y l ndan itibaren Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ö retim üyelerince kaz çal flmas yürütülüyor. (AA)

5 29 A ustos 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Otonomi, muhtariyet. 2. A r bafll. Renklerin en koyusu, siyah. 3. Yar memnunluk anlatan ünlem. Metin olma, dayan kl l k. 4. Bahçelerin yeflillendirilmesinde kullan lan çok y ll k bitki. Bir süs bitkisi. 5. Küçük kitap, broflür. Genifllik. 6. Hiç kullan lmam fl, eski olmayan. Avrupa da bir baflkent. 7. Alaz, yal m, yalaz. Bir cetvel türü. 8. Bir tür savafl silah. 9. telefon sözü. Üstten sa a do ru e ik olan bas m harfi. 10. Saçl deride oluflan pulcuklar. l bay. 11. Borsada al n p sat labilecek en az miktar tan mlamada kullan lan birim. Bir nota. 12. dare lambas. Kabaca evet. 13. Bir fleyin akmas na yarayan üst yan aç k boru. Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. 14. Vücudun herhangi bir yerinde oluflmufl küçük ç k nt. Namzet. 15. Gidifl. Saniyede bir jullük ifl yapan bir motorun güç birimi. 16. Günefl do madan önceki alaca karanl k. Matadorlar n bo ay k zd rmakta kulland klar k rm z bez. 17. Askerler. 18. mkân. Güney Afrika n n plaka iflareti. 19. Vilayet. Bir nota. Edirne ilinin bir ilçesi. 20. Yengeç. Eski M s r da bir tanr. Yukar dan afla ya: 1. ki üç yafl ndaki erkek koyun. Aflç yard mc s. E lence, cümbüfl, flaka. Duman kars. 2. Gere inde kullan lmak üzere saklanan tah l. Aç k, ortada, herkesin gözü önünde. Üzme, s k nt verme. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 3. lave. Tafl levre i. Ad belirtilerek yap lan. 4. Müslüman ülkelerde oturan Yunan as ll kimse. Temiz, iffetli. Herkes, el gün, yabanc lar. Bir sinir hastal, tutarak, yilbik. 5. Bir tür yumurtal süt tatl s. yiden iyiye, iyice. nam, vedia. 6. Kuran güzel ve yüksek sesle, usulünce okuma. Gürültü, pat rt. 7. Bir yerde oturma, e leflme. Yanarda püskürtüsü. Kafl nd r c bir deri hastal. 8. Kürekle yürütülen, dar ve uzun yar fl kay. Anlaflma, uyuflma, uzlaflma. Emir subay. 9. Maydanozgillerden, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan lan bir bitki. Tanr bilimi. Alt n. 10. Bir cins iri at. Kayak. fiikâr. Bafla kakma, serzenifl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde vatandafl m z n, sanayicimizin kullanaca do al gaza bir zam yapmay düflünmüyoruz dedi. Y ld z, Bakanl kta Ericsson Türkiye Yönetim Kurulunu kabulünün ard ndan bas n mensuplar n n sorular n yan tlad. Eylül ay nda do al gaz fiyatlar na zam yap l p yap lmayaca n n sorulmas üzerine Y ld z, flunlar kaydetti: Bölgemizdeki siyasi geliflmelerin olumsuz seyir izliyor olmas, Suriye ve M s r n içinde bulundu u hal dikkate al nd nda ham petrol fiyatlar nda ciddi bir art fl oldu. 3 Temmuz dan bu yana baflka etkileri de dahil edersek 103 dolardan yaklafl k dolar seviyesinde. Bu tabii ki bizim girdilerimizi olumsuz etkiliyor. Girdilerimizde maliyet art fl na sebep oluyor. Bunu önceden tahmin ediyorduk. Hatta Suriye deki dünden bu yana olan geliflmeler belki daha da olumsuz yönde tahrik edecektir, bunu izleyip görece iz. Önemli olan bu girdileri minimize etmek ve olumsuz tesirlerini giderebilmek. As l enerji politika ve stratejileri burada devreye giriyor. Türkiye nin AB üyesi ülkeler aras nda do al gaz en ucuz alan de il ama en ucuz satan ülke oldu unu vurgulayan Y ld z, flöyle konufltu: AK Parti hükümetlerimizin bu konuda hassasiyeti her zaman gözlemlenmektedir. Döviz fiyatlar ndaki art fl, özellikle aç k pozisyondan kalan enerji sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Eylül ay içerisinde vatandafl m z n, sanayicimizin kullanaca do algaza bir zam yapmay düflünmüyoruz. Bütün bu girdileri HES, rüzgar, günefl ve su bütün kaynaklar m zla beraber absorbe etmeyi planl yoruz. Bizim maliyetlerimiz zorlan yor ama buna ra men ekibimizle yapt m z çal flmalarla herhangi bir fiyat art fl yapmamak için direniyoruz. TAQA n n, Afflin-Elbistan da yapmay planlad kömür yat r m n erteledi ine yönelik haberlerin sorulmas üzerine Y ld z, flöyle konufltu: Her proje karfl s nda B ve C plan m z vard r. Afflin-Elbistan daki kömür havzalar Türkiye nin kömür rezervinin yaklafl k yüzde i. Bizim için son derece önemli. Yerli kaynaklar yla elektrik üretimi hedeflerimizin de bafl nda geliyor. Birleflik Arap Emirlikleri ile yapt m z hükümetler aras anlaflma IGA ve onun ev sahipli i anlaflmalar n da haz rl - yorken, böyle bir karar tek tarafl olarak al yor olmalar tart fl l r. Bu taraflar olan bir anlaflmad r. Kendi hükümetlerinden bu anlaflmay geçirmifller, finansman yap lar n da düzenlemifllerdir. Biz bu kararl l - m zdan vazgeçmeyece iz. Birleflik Arap Emirliklerindeki kardefllerimiz ister böyle bir karar als nlar, ister devam edecek olsunlar, biz flu anda di er ülkelerle görüflmelerimize bafllad k. Y ld z, kömür yat r mlar ndan vazgeçilmemesi gerekti ini vurgulayarak, Birleflik Arap Emirlikleri TA- QA firmas, görüflmeleri belli oranda olgunlaflt rd m z ve bir seviyeye getirdi imiz, aydan beri bir seviyeye getirdi imiz noktadayd. TAQA firmas n n tercihlerinin siyasi gerekçelere dayanmamas n temenni ederim. Böyle bir fleyi ne kardefllik hukukuna ne de iliflkilerimize s d rabilirim. Bunun böyle olmad na inanmak isterim. Ama özellikle M s r ve Suriye deki geliflmelerin, enerji yat - r mlar yla alakal konularda kendileri aç s ndan bir tercih noktas na geldi- ini gösteriyor. Kendilerinin aç klamalar n bekliyoruz de erlendirmesinde bulundu. Türkiye nin yat r mlar n devam ettirece ini ifade eden Y ld z, son 10 gün içerisinde yapt klar görüflmelerle yerli kömüre hem yabanc hem yerli yat r mc n n ilgi gösterdi ini söyledi. Y ld z, Türkiye de karamsar bir hava yaratmaya çal flanlara bizim siyasi kararl l m z en büyük cevap olacakt r. Bu karmafladan baz arkadafllar m z n ilki geldi, devam n bekliyoruz tarz haberlerini de son derece yak fl ks z buluyorum. Hepimiz ülkemiz için koflturmam z laz m diye konufltu. Baflka bir soru üzerine Y ld z, Türkiye nin yat r mlar konusunda bekleme moduna girmeyece ine iflaret etti. Türkiye deki enerji yat r mlar n anlatan Y ld z, IGA n n feshi söz konusu de il ancak ifllemiyor olmas söz konusu olabilir. Bizim taraf m zdan herhangi bir olumsuz mod yok. Türkiye ye gelen yat r mc burada zorla gelmiyor, kendi tercihleriyle geliyor. Birçok ülke Türkiye de yat r mlar yla alakal çal flmalara devam ediyor. Çin den tutun birçok ülkeye var ncaya kadar dedi. Türkiye de yarat lmak istenen piyasa durgunlu unun AB ülkelerinde 3-4 y ld r görüldü ünü an msatan Y ld z, Türkiye nin bu duruma düflmeyece ini söyledi. Y ld z, Tamamen yerli kaynaklardan üretece imiz bir elektrikten vazgeçmemiz söz konusu de ildir. TAQA olmazsa baflka bir firma olur, bir yolumuza devam ediyoruz ifadesini kulland. (AA) 29 A ustos 2013 Do algaza Eylül de de ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde vatandafl m z n, sanayicimizin kullanaca do al gaza bir zam yapmay düflünmüyoruz dedi. SO Baflkan Bahç van: Büyüme var ama istenen ölçüde de il STANBUL (AA) - stanbul Sanayi Odas ( SO) Baflkan Erdal Bahç van, Ekonomimizin büyümesi yüzde 9 lardan, yüzde 2,2 lere kadar geriledi. Bu daralman n yaratt etki sanayi flirketlerimizin büyüme performanslar nda da görülüyor. Büyüme var ama istenen ölçüde de il dedi. Bahç van, kinci 500 Büyük Sanayi Kuruluflu sonuçlar hakk ndaki de- erlendirmesinde, Cumhuriyetin 100 üncü y l olan 2023 e odakl bir hedef do rultusunda gelece e do ru yol al rken, küresel büyümeye iliflkin afla yönlü risklerin artarak devam etti ini belirtti. Eski risklerin varl n sürdürdü ünü anlatan Bahç van, yükselen piyasa ekonomilerinde ortaya ç - kan düflük potansiyel büyüme, yavafllayan kredi hacmi ve ABD deki parasal s k laflt rman n sermaye hareketlerini s n rlamas ve benzeri faktörlerin yeni riskler ortaya ç kartt n vurgulad.bu konjonktürün ekonominin genel performans na olan negatif etkilerinin 2012 y l nda yafland n ve Türkiye nin ekonomik büyümesinin yüzde 9 lardan, yüzde 2,2 lere kadar geriledi ini an msatt.

7 29 A ustos 2013 Ekonomi Kayseri'nin rüzgar art k para ediyor Do al güzelli i ile oldu u kadar do al kaynaklar ile dikkat çeken Kayseri'nin Yahyal ilçesi, yenilenebilir enerji yat r mlar n n da merkezi oldu. lçeye 36 rüzgar gülünden oluflan ç Anadolu Bölgesi'nin ilk rüzgar santrali kuruldu. KAYSER - lk yat r m yapan Aksu Enerji isimli firma, Avla a, Dikmen, Karaköy, Sazak ve Taflhan köylerine 72 megawatt gücünde rüzgar santralini faaliyeti geçirdi. Firma yap lan yat r mla 400 bin kiflinin ihtiyac n karfl layabilecek flekilde ayda 19.5 milyon kilowat saat elektrik üretecek. lçeye benzeri yat r m için 3 firma daha s rada bekliyor. Yahyal Belediye Baflkan Mehmet Araç, Avla a, Dikmen, Karaköy, Sazak ve Taflhan köylerinin bulundu u bölgede, yenilenebilir enerji olarak rüzgar gülünden üretim için 295 megawatl k kurulu güç lisans al nd n ifade etti. Araç, ilk yat r m ve beraberinde elektrik üretiminden sonra Yahyal 'n n art k rüzgar enerjisi merkezi oldu unu dile getirdi. Rüzgar ölçümleri sonucunda belirlenen bölgede 72 megavat gücünde 36 rüzgar gülünün yer ald bir santralin elektrik üretti ini aktaran Araç, "223 megavat gücündeki santralinde kurulmas yla birlikte bölgede 150'ye yak n rüzgar gülü olacak ve Yahyal rüzgar enerjisi merkezi haline gelecek. Bu sayede ilçemizin do- al kayna dedi imiz rüzgar da elektrik enerjisine dönüfltürüldü. Ülke ekonomisine katk sa lad. fiuan ilçemizde güneflten de elektrik enerjisi üretilmesine yönelik çal flmalar var. K sa zamanda bu yat r mlar nda olaca n biliyoruz diye konufltu. Belediye Baflkan Mehmet Araç, yenilenebilir enerji yat r mlar ile birlikte ilçede ciddi bir istihdam kap s aç ld na da dikkat çekerek, bu yönde haz rl k yapt klar n ve yenilenebilir enerji meslek yüksekokulu aç laca n belirtti. 97 bin metrekarelik arsa tahsisi yap ld n hat rlatan Araç, Bu arsay Erciyes Üniversitesi bünyesine tahsis ettik. Meslek yüksekokulu enerji mühendisli i bünyesinde olacak ve ö retim görevlilerimiz burada inceleme yapt. Okulla ilgili proje çal flmas bitmek üzere. Derslikler ve sosyal konutlar infla edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile temas halindeyiz. Özkoyuncu ailesi bu okulun yap m için büyük miktarda bize destek veriyor dedi. Mehmet Araç, bu yüksekokul sayesinde yenilenebilir enerji yat - r mlar nda istihdam edilecek ara eleman ihtiyac n n karfl lanaca n hat rlatarak, yine madenle ilgili bir bölümün daha olaca n ifade etti. Araç, ara eleman konusunda rüzgar gülü yat r mlar s ras nda büyük ihtiyaç duyuldu unu dile getirerek, yat r m yapan yabanc flirketin istihdam için bulamad ara eleman 7 ayl k döneminde Danimarka ve spanya dan gibi ülkelerden getirdi ini hat rlatt. Yahyal 'n n rüzgar enerjisi aç - s ndan verimli bir bölge oldu una dikkati çeken Baflkan Araç, enerji santrallerinin kurulmas yla birlikte ilçe ekonomisinde de hareketlilik yafland n vurgulad. Bu tür yat - r mlar her zaman desteklediklerini kaydeden Araç, kurulan santrallerin bölge istihdam na da katk sa lad n belirtti. (CHA) YARIN 7 TZOB, çiftçiye verilen deste in sürmesini istedi ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, çiftçiye verilen desteklerden kesinti yap lmamas gerekti ini bildirdi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, tar msal desteklerden yüzde 4 vergi kesintisi yap lmamas na yönelik taleplerini, 13 May s 2013 te TZOB un bina aç l fl s ras nda yönetim kurulu toplant - s na kat lan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a ilettiklerini, konuyu ilgili bakanlarla paylaflt klar n belirtti. Tar m sektöründe sermaye gereksiniminin büyük önem tafl d n n alt n çizen Bayraktar, flöyle devam etti: Ancak birçok ürünü y lda bir sat - lan, buna karfl l k bütün bir y l masraf yap lan tar m sektöründe sermaye birikimi yap lam yor, kullan labilir sermaye miktar ço u zaman yetersiz kal yor. Bu durumda öz sermayesi yetersiz olan iflletmelerin, üretim faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, iflletmelerini büyütebilme ve yeni yat r mlar gerçeklefltirebilmeleri için d fl kaynaklara ihtiyaçlar bulunuyor. Bundan dolay tar msal politikalar n en önemli bölümünü oluflturan tar msal kredilerin, faiz oranlar n n düflük olmas, zaman nda ve yeterli miktarda kolayl kla kullan lmas sektörün geliflmesi aç s ndan büyük önem tafl yor. Çiftçiye verilen desteklerden kesinti yap lmamal. Destek gelir de ildir. Bunun kabul edilebilir bir yan yoktur. Üreticilerin kredi ihtiyaçlar n n karfl - lanmas bak m ndan Ziraat Bankas n n önemli bir rol üstlendi ini belirten Bayraktar, flöyle devam etti: Kredi kullan m ile ilgili ifl ve ifllemlerde zaman zaman yaflanan sorunlar karfl l kl görüflmeler ile halledilmeye çal fl l yor. Ziraat Bankas ile yaflanan en son sorunlardan biri de Ziraat Bankas flubeleri taraf ndan çiftçilerimizin hesaplar na yatan destekleme ödemelerinden vergi d fl nda çeflitli adlar alt nda kesinti yap lmas. Konuyla ilgili olarak Ziraat Bankas Genel Müdürlü ü ile görüflüldü, Ziraat Bankas fiubeleri taraf ndan vergi d fl nda herhangi bir ücret al nmad, al nan ücretlerin tespit edilmesi durumunda çiftçilerimizin hesaplar na aktar laca ifade edildi. Ziraat Bankas nca yap lan aç klamaya ra men bas na yans yan haberlere göre çiftçilerimizce istenen dekontlar için ücret talep edilmifltir. Sorunun devam etti i görülmektedir. Çiftçilerimizin ma duriyetinin giderilmesi, hak ettikleri desteklerin her ne ad alt nda olursa olsun kesintiye u ramamas bak m ndan gere inin yap lmas önem arz etmektedir. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi STANBUL - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Merkez Bankas (MB) Baflkan Erdem Baflç n n AA Finans Masas nda yapt aç klamalarla ilgili Benim anlayafl ma göre, MB n n dolar n yükselifline iliflkin müdahale yapmas na bir gerek yok dedi. Orta Asya da Türk-Kore flbirli i Müteahhitlik Toplant s n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlayan Ça layan, MB Baflkan Dolar n de erini aslanlar gibi koruyaca z dedi. Kurdaki geliflmeleri nas l de erlendiriyorsunuz? hracata nas l yans r? sorusu üzerine, MB n n bazen sözle, bazen fiili olarak müdahale edebilece ini belirterek, MB Baflkan n n da gündeme iliflkin önemli aç klamalar yapt n söyledi. Ça layan, dolar n 2 liray geçmesinin psikolojik bir s n r oldu- unu ifade ederek, flöyle konufltu: Benim anlay fl ma göre MB n n dolar n yükselifline iliflkin müdahale yapmas na bir gerek yok. Ç kaca yere kadar ç kar. Dövizle borçlanan özel sektörün de gerekli tedbiri ald n varsayarak bunu söylüyorum. E er bu tedbir al nm flsa fazla da endiflelenecek bir fley yoktur. Bu noktada MB s n n kaynaklar n boflu bofluna harcaman n, müdahale etmenin bana göre bir anlam yok. Bunu asl nda faiz beklentisi ve faizlerin art r lmas ile ilgili bir bask olarak yorumluyorum. Daha fazla faizler yükseltilsin diye faiz lobisinin bir çabas olarak bunu görüyorum. Bu, Fed in yapt aç klamalarla direkt ilintili bir konu. Geliflmekte olan ülkeler bundan daha fazla etkilendi. Ancak Türkiye kaya gibi dimdik. fiükürler olsun bir s - k nt söz konusu de il. Dolar iner ç kar bunda bir sorun yok. Ça layan, orta vadeli hedefler konusunda herhangi bir de iflikli- in söz konusu olmad n vurgulayarak, hracatta geçen y l gibi bir art fl olmayacak. D fl ortam n yaratt bir durum bu. hracatta 158 milyar dolar hedefi söz konusu, ancak bunu yakalayamayaca m z görünüyor. Büyüme öngörümüz yüzde 4 idi. Ancak yüzde 3 ün üstünde yüzde 4 ün alt nda bir rakam öngörüyorum. Dünya konjonktürüne bakt m zda çok da küçümsenmeyecek bir durum olacak diye konufltu. Dalgal kurun ihracatç ya yans mas n de erlendiren Ça layan, dalgal kur politikas n asla de ifltirmeyi düflünmediklerini belirterek, ihracatç n n flikayetinin dalgal kur konusunda de il, kurun gelecekle ilgili öngörülürlü ü konusunda oldu unu söyledi. 29 A ustos 2013 Ça layan: MB nin dolara müdahalesine gerek yok Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Merkez Bankas (MB) Baflkan Erdem Baflç n n AA Finans Masas nda yapt aç klamalarla ilgili Benim anlayafl ma göre, MB n n dolar n yükselifline iliflkin müdahale yapmas na bir gerek yok dedi. Suriye nin koalisyonunda yer al p almama konusu bizim ekonomimiz üzerinde direkt etki etmez Ça layan, ihracatç lara ça r - da bulunarak, Bankac l kla ilgili kendinizi birçok araçla koruyun. Ama Türk halk n n bu konuda biraz eksikli i var. Fazla kaderci davran yoruz dedi. Bakan Ça layan, Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç n Suriye koalisyonunda yer alabiliriz aç klamalar yla ilgili, Suriye nin koalisyonunda yer al p almama konusu, bizim ekonomimiz üzerinde direkt etki etmez dedi. Türkiye nin, Suriye ile s k nt - n n ç kt dönemde ihracat n n 1,5 milyar dolar oldu unu an msatan Ça layan, bugün bu rakam n oldukça düflük seviyelere geriledi ini dile getirdi. Suriye deki durumun normal olmas halinde bugün Türkiye nin bu ülkeye ihracat n n 2,5-3 milyar dolara ç kabilece ini aktaran Ça layan, Suriye nin Türkiye için sadece ticaretini yapt bir ülke olmad n, ayn zamanda 7 ülkeye direkt ulaflma noktas nda önemli bir transit geçifl güzergah oldu unu an msatt. Ça layan, 12 milyar dolarl k yat r m karar n erteleyen Abu Dabili enerji flirketi ile ilgili bir soru üzerine de flunlar kaydetti Ben gerçek nedenini bilmiyorum, ama flunu biliyorum ki ekonomide duygusall a asla yer yok. Ekonomi ayr fleydir, duygusall k ayr fleydir. Türkiye enerji yat r mlar aç s ndan son derece önemli bir yer. Gitti imiz her yerde ve gelen her misafirimize önümüzdeki 10 y lda mevcut elektrik enerjisi üretim kapasitesini 2 ye katlayaca m z söylüyoruz. Bunun için de Türkiye de 10 milyar dolarl k yat r m yap lacakt r. Ben firman n karar n bilmiyorum. Karar ekonomik ise tabii ki normal karfl lanabilir, siyasi ise bilemem. Neticede o yat r m yapacak ve yapmak için bekleyecek bir çok firma oldu unu ben çok net biliyorum. hracat hedefi ile ilgili de de- erlendirmelerde bulunan Ça layan, revize edilmifl ihracat hedefi ile ilgili herhangi bir çal flmalar olmad n söyledi. OVP konusunda herhangi bir fley gündeme gelecek olursa oturup de erlendireceklerini aktaran Ça layan, 1 A ustos-26 A ustos tarihleri aras nda bayram hariç 19 ifl gününde Türkiye nin ihracat n n geçen y l n ayn ay na göre yaklafl k yüzde 2 lik art flla 8,3 milyar dolar olarak gerçekleflti ini bildirdi. hracat n y l n son 3 ayl k döneminde çok yükselece i öngörüsünde bulunan Ça layan, 158 milyar dolarl k ihracat rakam yakalanmasa bile buna yak n rakamlar olmas konusunda gayret sarf edece ini dile getirdi. (AA)