ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2366 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1363 ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI Yazar Prof.Dr. M.A. Yekta SARAÇ (Ünite 1-4) Editör Prof.Dr. Abdülkadir GÜRER ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Prof.Dr. Cemil Ulukan Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. lker Usta Kitap Koordinasyon Birimi Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Kas m 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... v Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl... 2 G R fi... 3 ÎCÂZ VE TNÂB... 3 Îcâz... 3 tnâb... 5 HAfi V... 6 BEYÂN... 9 Delâlet... 9 Laf z-mana liflkisinde Hakikat ve Mecâz Hakîkat Mecâz Teflbîh stiâre Teflhîs ve ntâk Kinaye Ta rîz Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Anlam Sanatlar G R fi Bedî ANLAM YAKINLI I VE KARfiITLI INA DAYALI SANATLAR Anlam Yak nl na Dayanan Sanatlar Tenâsüb Îhâm- Tenâsüb Leff ü Neflr Anlam Karfl tl na Dayanan Sanatlar Tezâd Îhâm- Tezâd Di er Anlam Sanatlar Mukabele Cem -Tefrîk-Taksîm Tensîkü s-s fât (=sürekli niteleme) Rücû Tecrîd ltifât Tevriye Müflâkele Mübâla a dmâc ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Tecâhül-i Ârif (=bilmezlikten gelme) Hüsn-i Ta lîl Te kîdü l-medh Bimâ Yüflbihü z-zemm ve Te kîdü z-zemm Bimâ Yüflbihü l-medh Mezheb-i Kelâmî Tekrîr (=yineleme) Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynak ÜN TE 4. ÜN TE Ses ve Kelime Tekrar na Dayal Söz Sanatlar G R fi SES TEKRARINA DAYALI SÖZ SANATLARI Cinâs fltikak Seci rsâd KEL ME TEKRARINA DAYALI SANATLAR Reddü l-acüz ale s-sadr âde Akis Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynak Müflterek Malzemeyi Kullanmaya Dayal Sanatlar ve Belâgate Dahil Edilen Hünerler G R fi SER KAT- fi R YYE Nazîre ve Nakîza MÜfiTEREK MALZEMEY KULLANMAYA DAYALI SANATLAR ktibâs Îrâd- mesel Tazmîn Telmîh BELÂGATE DAH L ED LEN HÜNERLER Muammâ Lügaz Telmî Sihr-i helâl TAR H DÜfiÜRME Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynak

5 Önsöz v Önsöz Eski Türk Edebiyat na Girifl: Biçim ve Ölçü adl ders kitab n z n önsöz ünde, Türk edebiyat n n, baz edebiyat tarihlerinde slâmiyet öncesi Türk edebiyat, slâmî dönem Türk edebiyat ve Bat etkisindeki Türk edebiyat olmak üzere üç ana döneme ayr ld n ; slâmiyet öncesi Türk edebiyat n n bugün elimizde bulunan yaz l ürünlerinin VII-IX. yüzy llara ait Köktürkçe ve Uygurca metinler oldu unu; slâmî dönem Türk edebiyat n n ise, XI. yüzy lda slâmî dönem ran edebiyat n örnek alarak do up geliflmifl ve varl n kesintisiz olarak XIX.; hatta, XX. yüzy l bafllar na kadar devam ettirmifl bir edebî dönem oldu unu belirtmifl ve bugün eski Türk edebiyat olarak adland rd m z dönemin slâmî dönem Türk edebiyat n n, slâmî dönem Do u Türk Edebiyat ve slâmî dönem Bat Türk edebiyat fleklinde ikiye ay rabilece imiz slâmî dönem Türk edebiyat n n Bat kolunu oluflturdu unu söylemifltik. Yine bu önsöz de slâmî dönem Bat Türk edebiyat metinlerinin O uzlar n konuflma dilinden do an ve Bat Türkçesi, Bat O uzcas ve Türkiye Türkçesi gibi adlar verilen bir yaz diliyle meydana getirildi ini ve bu yaz dilinin ilk dönemine Eski Osmanl ca, Eski Türkiye Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesi ; ikinci dönemine de Osmanl ca ya da Osmanl Türkçesi gibi adlar verildi ini; zaman olarak bu ilk dönemin Anadolu Selçuklular ve Beylikler ça ile Osmanl Devleti nin XV. yüzy l ortalar na; yani, stanbul un fethine kadar uzanan kurulufl y llar n ; ikinci dönemin de XV. yüzy l ortalar ndan XX. yüzy l bafllar na kadar uzanan yaklafl k befl yüz y ll k uzun bir zaman dilimini içine ald n belirtmifltik. Bu önsöz de üzerinde önemle durdu umuz bir baflka önemli nokta da gerek slâmî dönem ran, gerekse ayn dönem Türk edebiyat n n naz mda ve nesirde Arap edebiyat örnek al narak meydana getirilmifl edebiyatlar oldu u ve bu dönem ran ve Türk fliirinde büyük ölçüde Arap edebiyat n n naz m biçimleri ile vezin ve kafiye sisteminin kullan ld ve bu edebiyatlar n di er estetik esaslar n n da yine Arap belâgatince belirlendi idir. Bir önceki yar y lda okudu unuz Eski Türk Edebiyat na Girifl: Biçim ve Ölçü adl ders kitab n zda, eski Türk edebiyat nda kullan lan naz m biçimleri ve bu edebiyat n vazgeçilmez ahenk ögeleri olan vezin ve kafiye konular üzerinde ayr nt l olarak durmufl; bir sonraki yar y lda okuyaca n z Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar adl kitab n z n konusunun ise, klasik dönem naz m ve nesrinin di er estetik esaslar n meydana getiren söz ve anlam sanatlar olaca n ifade etmifltik. Söz ve anlam sanatlar n n klasik dönem fliir ve nesrindeki ifllevleri üzerinde ilgili ünitelerde ayr nt l olarak durulmufltur. Söz konusu ifade biçimleri hakk nda bu ünitelerde verilecek bilgileri iyice ö renerek ve örnek metinleri yeterince inceleyerek, bafllang ç aflamas nda eski Türk edebiyat metinlerini okuyup anlayacak ve bu metinler üzerinde s n rl da olsa birtak m de erlendirmeler yapabilecek bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Ancak Eski Türk Edebiyat na Girifl: Biçim ve Ölçü ve Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar adlar n tafl yan ve biri di erinin devam olan bu iki kitapta verilen bilgilerin bir önceki kitab n z n önsöz ünde de belirtti im gibi, eski Türk edebiyat metinlerini okuyup anlamak ve bu metinler üzerinde baz de erlendirmeler yapabilmek amac na ulaflmak için tek bafl na yeterli olmad n, program n zdaki di er derslerle birlikte ilk dört yar y ldaki dersleriniz aras nda yer alan Osmanl Türkçesi derslerine verece iniz önemin ve gösterece iniz ilginin bu amaca ulaflabilmekteki en büyük yard mc n z olaca - n tekrar hat rlat r, baflar l bir ö renim dönemi geçirmenizi dilerim. Editör Prof.Dr. Abdulkadir GÜRER

6 1ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: SÖZ SANATLARI Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Îcâz ve itnâb n edebî dildeki ifllevlerini belirleyebilecek, Sözle anlam aras ndaki iliflkinin s n rlar n çizebilecek, Gerçek anlamla mecâzî anlam n ayr m na varabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Îcâz tnâb Delâlet Hakîkat Mecâz Mecâz- mürsel Teflbîh stiâre Kinâye Ta rîz çerik Haritas Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl G R fi ÎCÂZ VE TNÂB BEYÂN DELÂLET LAFIZ MANA L fik S NDE HAK KAT MECÂZ K NÂYE TA RÎZ

7 Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl G R fi Eski Türk Edebiyat na Girifl: Biçim ve Ölçü kitab n z n birinci ünitesinde belâgatin me ânî, beyân ve bedî olmak üzere üç ana bölümden meydana geldi ini belirtmifl ve her bölümün içeri i hakk nda k saca bilgi vermifltik. Söz konusu ünitede de belirtti imiz gibi Divan fliirinde anlam sanatlar ve söz sanatlar bafll klar alt nda ikiye ayr lan edebî sanatlar bu üç bölümden bedî in alan na girer. Beyan n konusu ise en k sa ifadeyle sözle anlam aras ndaki iliflki ve bu iliflkiden do an ifade flekilleri olarak özetlenebilir. Teflbîh, mecâz ve kinâye adlar verilen ve günlük dilde de önemli bir yer tutan bu ifade flekilleri edebî amaçla kullan ld klar zaman birer anlam sanat na dönüflür ve edebî eserlerin üslûbu üzerinde büyük etki yaparlar. Bu ünitede ele al nacak konular teflbîh, mecâz ve kinâye adlar verilen ifade flekilleriyle ilgilidir. Ancak bu ifade flekillerinin iyice anlafl labilmesi için îcâz ve itnâb konusunun bilinmesinde büyük yarar vard r. Bu nedenle elinizdeki ünitede önce asl nda me ânîye ait bir konu olan îcâz ve itnâb üzerinde durulacak, daha sonra söz ve anlam aras ndaki iliflki, bu iliflkiden do an ifade flekilleri ya da anlam sanatlar ele al nacakt r. ÎCÂZ VE TNÂB Îcâz Belâgatte bir cümlede kullan lan sözcüklerin ifade edilmek istenen maksada göre azl k ya da çoklu unu veya cümlenin uzunluk ya da k sal n belirlemek için üç ölçüt vard r: Îcâz, itnâb ve müsâvât. Îcâz n as l anlam sözü k saltmak, itnâb nki ise sözü uzatmak t r. Bir maksad s radan insanlar n günlük hayatta kulland klar ifadelere göre daha az sözle ifade etmeye ya da onu ifade için yeterli en az sözle söylemeye îcâz, daha çok sözle ifade etmeye de itnâb denir. Sözü güzel ve maksada uygun olarak ifade edebilen biri, muhatab n n durumunu göz önünde bulundurarak maksad n s radan insanlar n günlük hayatta kulland klar sözlerle ifade ederse buna da müsâvât denir. Îcâz ya da itnâb oldu unda belirsizlik bulunan sözler genellikle müsâvât olarak de erlendirilir. Ancak bir sözün uzunlu undan ya da k sal ndan söz edebilmek mümkün oldu u hâlde, bu konuda üçüncü bir boyut belirlemenin güç oldu unu ileri sürenler de vard r. Belâgatte îcâza büyük önem verilmifltir. Îcaza verilen bu önemi onun özellikle ayr bir bilim dal hâline gelmeye bafllad ilk dönemlerde belâgat ile özdefl tutulmufl olmas ndan da anlamak mümkündür. Îcâz bazen bir kusur olabilece i gibi itnâb da bir meziyet olabilir. Nitekim Nef î,

8 4 Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar Du âyile sözü hatm idelüm zîrâ hakîkatde Sözün gevher olursa yegdür itnâb ndan îcâz beytinde söz inci gibi de erli olursa, yani ifadede bu baflar lm flsa îcâz n itnâb dan daha iyi oldu unu söylemektedir. Bir ibarenin uzunluk ve k sal n belirlemenin ölçütü, ortalama kültür düzeyine sahip s radan insanlar n genellikle dilde haz r malzeme olarak bulunan sanatl, mecazl ifadeler de dahil olmak üzere hakikat düzleminde iletiflim kurduklar günlük dildir. Sözün muktezâ-y hâl(=sözün gere i) e uygun olarak ifade edilmifl olup olmamas da bu konuda esas al nan ikinci derecede baflka bir ölçüttür. Bundan dolay îcâz az sözle çok anlam ifade etme nin yan s ra, ifadesi amaçlanan anlam n gere i ne ise o kadar sözle ifade etmek diye de tan mlanabilir. fiiir dilinin en önemli özelliklerinden biri, k sa ve eksiltili anlat md r. Bu, fliirde gereksiz kelimeleri kullanmamak, ifadede anlamlar ve ça r fl mlar zengin sözcükleri seçmek ve cümlenin unsurlar nda eksiltmeye gitmekle sa lan r. K sa ve eksiltili anlat m ayn zamanda metnin kal c l n da sa layan önemli bir etkendir. Ancak k sa fliir ve m sralarla îcâz birbirine kar flt rmamak gerekir; çünkü, îcâz biçimde de il, ancak ifadede olabilir. E er îcâz biçimde olsayd her k sa cümle ya da m sra îcâz olarak nitelenebilir, bu vasf alabilirdi. Bu yüzden îcâz niteli i kazanmaya en uygun ifadeler kelimelerin temel anlamlar n n de il, daha çok ça r fl mlar, yan anlamlar zengin olan mecazî anlamlar n n kullan ld ifadelerdir. Bir düflünceyi ifade etmek için kullan lan az say da kelime ya da k sa bir ibare as l söylenmek isteneni ifadeye yetiyorsa bu îcâz söze güzellik katar; yetmiyorsa, îcâz- muhill (=anlam bozan îcâz) ya da ihtisâr- muhill (=anlam bozan k saltma) ad n al r ve bir meziyet de il kusur say l r. Îcâz her ne kadar söze de er katan bir özellik olsa da bunu belirleyen ölçü, îcâz n yerinde ve durumun gere ine uygun olarak yap lm fl olmas d r. Bu nedenle îcâz, her durum ve zamanda makbul say lan bir fley de ildir. Îcâz, îcâz- hazif ve îcâz- k sar olmak üzere ikiye ayr l r: 1. Îcâz- hazif (=eksiltmeyle yap lan îcâz): Sözden kelime ya da cümle ç karma ile yap lan îcâzd r. Bu tür îcâzda, ibarede eksiltme yap ld n n belli olmas, anlafl lmas gerekir. Eksiltme ile yap lan îcâz n baz örnekleri dilbilgisindeki k saltma gruplar na girer. Bu yolla yap lan îcâza genellikle bilinen ya da tahmini kolay hususlar söyleyerek ibareyi uzatmamak, dikkati as l önemli olan noktaya çekmek ya da karine(=ipucu)yle anlafl labilecek fleyleri dile getirmeden bunlar n anlafl lmas n muhatab n yorumuna b rakarak anlam zenginli i kazand rmak amac yla baflvurulur. Bu yolla meydana gelen îcâzlar, estetik kayg lar ve benzeri nedenlerle yap labilece i gibi, vezin gere i de yap lm fl olabilir. Cümle yap s nda genellikle mant ksal s ralaman n egemen oldu u darb- mesel(=atasözü)ler, îcâz n bu türünün en iyi örnekleridir. Örnek olarak Kâh nal na, kâh m h na, sonunda becerdi. cümlesinde vurarak gibi bir zarf-fiil ya da vurdu gibi bir fiil, Hay rl ifller! dile inde de dilerim ya da olsun gibi bir fiil hazfedilmifltir. Seviyorum... Goncalar senin on befl yafl nd r. Faruk Nafiz m sra nda da estetik amaçlarla böyle bir ifadenin kullan lm fl oldu unu görüyoruz. Bir sözde hazif yap ld n n anlafl lmas n sa layan üç fley vard r: Ak l, cümlenin kendisi ve geleneksel üslûp.

9 1. Ünite - Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl 5 Okutmad lar ortadan sonra Tahsilim de kald yar m Behçet Necatigil dizelerindeki orta kelimesi orta okul ibaresinin k salt lm fl d r. Burada hazfin oldu unu gösteren geleneksel üslûp tur. 2. Îcâz- k sar: Az ve öz söz söyleyerek yap lan îcâzd r. Cümlede bir eksiltme yapmadan k sa bir söze çok anlam s d rmak; herkesçe kullan lan yayg n tan m - na göre de sözün az, anlam n çok olmas d r. Buna Nam k Kemal in, Bârika-i hakîkat müsâdeme-i efkârdan ç kar sözünü örnek olarak gösterebiliriz. Burada gerçek dünyada bulutlar n çarp flmas yla meydana gelen flimflek ve bu flimfle in etraf ayd nlatmas, teflbih ve mecazl bir üslûpla soyut bir alana tafl nm fl; fikirlerin çarp flmas yla gerçe in ortaya ç kmas birtak m ça r fl mlarla zihinde canland r larak gerçe in karanl klar ayd nlatan bir flimfle e benzedi i ve bu flimfle in farkl görüfllerin çarp flmas ndan meydana geldi i, böylece insanlar n zihinlerini ayd nlatt... söylenmifltir. Güli yok gülsitanda n eylersin Emrî m sra nda da bu tür bir îcâz vard r. fiartlar na uygun olarak yap lan îcâz n her türünde belâgat vard r. Fakat bunlar n en de erlisi îcâz- k sar d r. Îcâz- hazif derece itibar yla îcâz- k sar dan sonra gelir; veciz söz nitelemesi de genellikle îcâz- k sar için kullan l r. Îcâz konusu Türkçe belâgat kitaplar nda Arapça belâgat eserlerinin çizdi i çerçeve içinde ele al nm flt r. Recaizade Mahmud Ekrem (öl. 1913) ise bu konuda farkl bir yol izleyerek îcâz münakkahiyyet (=özlü söz söyleme) konusu içinde ele alm fl ve sadece îcâz- k sar üzerinde durmufltur. Ona göre îcâz en çok f k h ya da kanun ile ilgili hükümlere, atasözlerine ve hikmetli (=felsefî) sözlere yak fl r. Îcâz, belâgatte söz ve anlam iliflkisinin konu edildi i i tilâf ve haflvin yan s ra sanatl ifade yollar olan mecâz ve kinâye ile de ilgilidir. tnâb Îcâz her zaman olumlu bir durumu nitelemedi i gibi, itnâb da mutlaka olumsuz bir durumu ve kullan m ifade etmez. Maksad ifadede al fl lagelen ibareden fazla kelime kullan ld nda, e er bu kelimelerin cümledeki anlama katk s varsa ya da muhatab n durumu bunu gerektiriyorsa, bu itnâb kusur de ildir; söze güzellik katar. Fakat bu fazlal k bir yarar sa lam yorsa tatvîl (=sözü uzatma) kabul edilerek itnâb- mümill (=b kt r c uzatma) ad n al r ve bir kusur say l r. Anlama olumlu bir katk s olmayan tekrîr (=yineleme)ler de bu aç dan tatvîl say l r. tnâb n bafll ca türleri flunlard r: a) Geneli ifade eden sözden sonra özeli ifade eden bir söz söylemek: Bu sözüme herkes dikkat etsin; Ahmet sen de dikkat et! cümlesinde herkes kavram n n kapsam na Ahmet de girdi i hâlde onun özellikle dikkatini çekmek için ismini ayr ca belirtmek bu tür itnâb için bir örnektir. b) Özeli ifade eden bir sözden sonra geneli ifade eden bir söz söylemek: Okullar, bakanl klar bütün resmî daireler kutlamalara kat ld. cümlesinde F k h (<f kh), slam hukukunda ana kaynaklardan yararlan larak konulmufl olan din ve dünya iflleriyle ilgili kurallar n bütünüdür. tilaf sözün sözle, sözün anlamla, sözün vezinle ve anlam n anlamla uyumlu olmas anlam nda bir edebî terimdir. Tekrîr hakk nda 7. ünitede bilgi verilecektir.

10 6 Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar okullar ve bakanl klar bütün resmî daireler in kapsam na girdi i hâlde bunlar ayr ca belirtmek bu ifade türüne örnek olarak gösterilebilir. c) Kapal bir ifadeden sonra söylenene aç kl k getirmek: nsan n iki fleyin de erini elinden kaçmadan bilmesi laz md r. Biri s hhat, di eri gençlik. örne indeki ikinci cümle, ilk cümledeki kapal l ortadan kald rmakta ve önceki cümlede kapal olarak söylenen iki fleyden birinin s hhat, ikincisinin de gençlik oldu u aç kl k kazanmaktad r. d) Tekrîr-tekrâr: Bir kelime veya kelime grubunu anlam güçlendirmek, ona dikkat çekmek gibi bir amaçla tekrarlamakt r. e) Cümle-i mu terize kullanmak: Bir cümle içinde ara cümle kullanmakt r. Kültürlü bir insan n hâl ve makama -bunun yerine k saca duruma da diyebiliriz- en uygun sözü seçip kullanmas gerekir. cümlesindeki ara cümle gibi. f) Ekleme: Cümle tamamland ktan sonra onunla ilgili ayr bir cümle daha söylemektir: Ahmet istedi i fakülteye girdi. nsan elbette çal flmas n n karfl l n al r. örne inde oldu u gibi. Bu ibarede ikinci cümle tezyîl dir. tnâbda muhatab n durumu ve vurgulanmak istenen husus rol oynar. Bu ihtiyac karfl layan itnâb, üslûba güzellik katan bir özelliktir. Bir söze itnâb niteli i veren söz ya da sözlere hafliv (<haflv) denir. HAfi V As l anlam yast k ve yorgan içine t k lan yün, pamuk gibi fleyler dir. Cümlenin temel ögelerinden olmayan, ifade edilmek istenen as l anlama da katk s bulunmayan kelimelere denir. Baflka bir ifadeyle hafliv, cümlenin kendisi olmadan da anlam yönünden tamamland sözcüklerdir. Mutlak anlamda, yani bir flarta ba l olmaks z n bir kusuru ifade eden haflvin belli durumlarda söze güzellik kazand rd da olur. Bu nedenle hafliv, biri haflv-i müfsid (=anlam bozan fazlal k) ve di eri haflv-i gayr-i müfsid (=anlam bozmayan fazlal k) olmak üzere iki k sma ayr l r. Örnekler Olmay nca hasta kadrin bilmez âdem s hhatin F tnat Han m *** fiâne-i zülf-i sühand r i tirâz Cevdet Pafla Bu iki m sra; sözün az, anlam n çok oldu u, bununla birlikte herhangi bir kelimenin eksiltilmesi ya da düflürülmesi yoluna gidilmeden söylenmifl ifadeler olduklar için îcâz- k sar a örnek olarak gösterilebilir. lk örnekte, insan n sa l n n k ymetini hasta olmadan bilemedi i ; ikinci örnekte de saç n tarand kça güzelleflti i gibi, sözün de itirazla kusursuz hâle geldi i ifade edilmektedir. Ölümlerden ölüm be en, be endim Yük olmadan, b kt rmadan kimseyi Behçet Necatigil kinci m sradaki Yük olmadan, kimseyi b kt rmadan ifadesinde ölmeyi düflürülerek cümlede bir eksiltmeye gidilmifltir.

11 1. Ünite - Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl 7 Bu fliirin dikkat edilecek di er bir hususili i de -ayn fley nesirde de vard r- dil hünerlerine verdi i yerdir. Ahmet H. Tanp nar Yazar n Divan fliirinden söz etti i bu cümlede ana cümlenin hükmü tamamlanmadan ayr bir hüküm daha ilâve edilmifltir: Ayn fley nesirde de vard r. bu bir ara cümle(=cümle-i mu terize)dir. Ana cümlenin tamamlanmas n geciktirmekle birlikte bu ara cümlenin konu ile dolayl da olsa bir iliflkisi vard r ve bu nedenle söz konusu ara cümle makbul bir itnâb örne i olarak de erlendirilebilir. Nerede kasd- flikâr eyledi im Dili bî-sabr u karâr eyledi im Recaizâde M. Ekrem Beytinde her iki m sra n sonunda da günler, zamanlar gibi bir söz eksiltilmifltir. Bu eksiltme kapal de ildir; cümlenin gelifli bu m sralarda bir hazfin oldu unu aç kça göstermektedir. Bir paraya bini âferînin Pabuc at ld Gevherî nin Ziya Pafla Burada eksiltme yolu ile yap lan bir îcâz vard r, cümledeki dama sözü ibareden ç kar lm flt r. Ac yan har meseldir at geçer. Atasözü Bu örnekteki îcâz eksiltme ile yap lm flt r. Ac yan har (=eflek) sözü asl nda can ac yan eflek anlam nda oldu undan can sözcü ü cümleden ç kar lm flt r. Âdet muhakkemdir. Mecelle kural Îcâz- k sar yolu ile yap lm fl bir îcâzd r. Cümlede az söze çok anlam s d r lm flt r. Söz toplumda yerleflik örf ve âdetlerin temel esaslarla çeliflmemek flart yla, yasama ve yarg ya dayanak oluflturabilece i ne iflaret etmektedir. Mecelle, Osmanl dönemindeki ilk medeni kanunun ad d r. Sokaktay m, kimsesiz bir sokak ortas nda Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum Necip Faz l Her iki m srada da as l anlam ilk kelimelerde verilmektedir. Bununla birlikte sokakta olma hâli ile yürüme hâli kapal ifadelerdir, aç klanmaya ihtiyaçlar vard r. Bu iki kelimeden sonra gelen ifadeler bu anlamlar aç klamaktad r. fiairin önce kapal bir söz söyleyip daha sonra buna aç kl k getirmesi (=îzâh ba de l-ibhâm) ise m sralara etkileyicilik kazand rmaktad r. Dolay s yla her iki m srada da makbul bir itnâb n oldu u söylenebilir. Var m hele söylenilmedik söz Kalm fl m me er denilmedik söz fieyh Galib Beyitte tatvîl türünden bir itnâb vard r. lk m sra amac ifade için yeterli oldu u hâlde flair bu m sra yaln z b rakmamak için olsa gerek ayn anlamda bir m sra daha söylemifltir. Burada ikinci m sra n anlam aç s ndan ilk m sraya bir katk s ndan söz etmek mümkün de ildir.

12 8 Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gams n sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsams n sen... fieyh Galib Ey gönül! Ey gönül! Niye bu kadar gamla dolusun sen? Gerçi virâne isen de t ls ml bir definesin sen. anlam ndaki beyitte geçen Ey dil ve sen sözlerinde anlam kuvvetlendiren ve flairin içinde bulundu u ruh hâlini yans tan ve itnâb tatvîl flekline koymayan bir söz tekrar (=tekrîr) vard r. Âfl k m âfl k- hayret-zede-i dîdâr m Sûfîyim sôfî-i beytü l-harem-i esrâr m Öyle bir âfl k m ey dil ki hemân ma flûkum kimizin aras nda beni sanma var m Esrar Dede Yukar daki m sralarda itnâb vard r. Ancak bu itnâb, sözü de erinden düflürmeyen, hatta onun edebî de erine katk da bulunan bir itnâbd r. Bu dörtlükte söylenmek istenen flairin, âfl k ve sofi oldu udur. Âfl k m ve Sûfîyim le asl nda cümle tamamlanm flt r. Fakat bunlar kapal ifadelerdir. Bu nedenle flair bu iki hükmü verdikten sonra, nas l bir âfl k ve nas l bir sûfî oldu unu aç klamaktad r. Burada itnâb n bir ifade tekni i olarak cümleye de er katt görülmektedir. Sâz u söze kalmad evvelki gibi meylümüz Ya ni dilden ârzû bafldan hevâ eksilmede Rûhî-i Ba dadî fiair ilk m srada söyledi ine ikinci m srada aç kl k getirmektedir. Bu ilâve edilen k s m anlama katk da bulunmakta, hatta edebî bir dille söylendi i için estetik de er de tafl maktad r. Bundan dolay bu itnâb, kusur olmay p makbul bir itnabd r. Düfldüm belâ-y aflka h red-mend-i asr iken El flimdi benden aldu pendi bana virür Fuzûlî Beyit, Zaman n insanlara ak l veren ak ll kiflisi ben iken aflk belâs na düfltüm. Eller flimdi benden ald ö üdü bana veriyor. anlam ndad r. Beyitte anlamla ilgisiz hiçbir sözcük kullan lmad için bu ifade müsâvât olarak de erlendirilebilir. Dilâ âfl klar ölmez ölmedi Ferhâd ile Mecnûn Günün târ idicek gam her biri flebdür diyü yatd Emrî Ey gönül! Âfl klar ölmez, Ferhad ile Mecnûn da ölmedi! Onlar gam, gündüzlerini karartt için, gece oldu san p uykuya dald lar. anlam ndaki bu beyitte âfl klar ölmez denildikten sonra bu hüküm Ferhâd ve Mecnûn gibi örneklerle pekifltirilmifltir. Bu beyitte itnâb n türlerinden geneli ifade eden sözden sonra özeli ifade eden bir söz söylemek (=zikrü l-hâss ba de 1-âmm) vard r. DÜfiÜNEL M 1 Îcâz, itnâb SIRA ve S ZDE müsâvât tan mlayarak türleri hakk nda bilgi veriniz. DÜfiÜNEL M SORU SORU D KKAT D KKAT

13 1. Ünite - Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl 9 BEYÂN Beyân n as l anlam ortaya ç kmak, görünmek, zâhir olmak, aç klamak, maksad ortaya koymak t r. Belâgatin ikinci bölümü olarak ise bir maksad de- iflik yollarla ifade etmenin yöntem ve kurallar ndan bahseden bir bilim dal n n ad d r. Yazan ya da konuflan n dile getirmek istedi i bir anlam çeflitli yollarla ifade etmesi mümkündür. Bir amaç, gerçek anlam nda kullan lan sözcüklerle ifade edilebilece i gibi, benzetmelerle ya da gerçek anlamlar nda kullan lmayan sözcüklerle de ifade edilebilir. Bunlar manaya delâletlerinin vuzuhu (=gösterdikleri anlam n aç kl ) bak m ndan birbirlerinden farkl ifade biçimleridir. Beyan, bu farkl ifade biçimleri aras nda sözü söyleyenin ve söze muhatap olan n durumu ile dile getirilen konu ve sözün ba lam n n gere i gözetilerek seçim yap lmas n sa lar. Di er bir ifade ile beyan söz ile anlam aras ndaki ilginin niteliklerini ele al r ve araflt r r. Söz ile anlam aras ndaki bu ilgiye delâlet denir ve delâlet beyan n özüdür. Kullan lan sözlerin anlafl labilir olmas gerekti i, beyan n tan m nda özellikle vurgulan r. Bunun nedeni beyân n, lafzî-aklî delâlet(=sözel aklî delâlet)in sözle anlam aras ndaki iliflkisini konu edinmesidir. Lafzî türdeki delâlet-i akliyye(=aklî delâlet)de gerçekten ayr lma söz konusu oldu u için do al olarak k smî bir kapal l k vard r. Amaç bu kapal l n, kelimelerin anlamlar n belirsizlefltirmemesi, anlam n bütünüyle kapal ve anlafl lmaz olmamas n sa lamakt r. Fakat bu, belâgatin bütünüyle vuzuh(=aç kl k)u hedefledi i fleklinde anlafl lmamal d r. Beyanda birçok ifade özelli i ve söz sanat nda anlafl l r mübhemiyyet (=kapal l k) bulunmas, gerekli bir flart olarak görülmüfltür. Delâlet yol gösterme, k lavuzluk, delil ve alamet olma, iflaret etme anlamlar na gelen bir sözdür. Delâlet Delâlet, herhangi bir söz, durum ve hareketin belli bir anlam ve hükümle ba lant s n ifade eden bir kavramd r. Klâsik eserlerdeki tan m ise flöyledir: Bir fleyin anlafl lmas n n baflka bir fleyin daha anlafl lmas n gerektirmesi durumudur. fiu hâlde burada iki unsur söz konusudur: Biri herhangi bir söz, durum veya hareket gibi var olan bir fley; di eri de onun gösterdi i, iflaret etti i anlam, kavram, hüküm gibi baflka bir fleydir. Bu iki unsurdan ilkine dâll (=delâlet eden, gösteren, iflaret eden), ikincisine de medlûl (=delâlet edilen, gösterilen, iflaret edilen) denir. Delâletin türleri: Dâll anlaml bir söz olabilece i gibi, söz d fl bir fley de olabilir. Bu nedenle delâleti biri lafzî delâlet (=sözlü delâlet) ve di eri gayr-i lafzî delâlet (=söz d fl delâlet) olmak üzere ikiye ay r yoruz: 1. Lafzî delâlet: Kendi içinde üçe ayr l r: a) Aklî delâlet (=akla dayal delâlet): Zihnin gösteren/iflaret eden ile gösterilen/iflaret edilen aras nda var olan zorunlu ve do rudan bir iliflki arac l yla bir bilgiye ulaflt akla dayal delâlettir: Kendisini görmedi imiz hâlde insan sesinin onun varl n göstermesi gibi. b) Tabî î delâlet (=do al delâlet): Zihnin gösteren/iflaret eden ile gösterilen/iflaret edilen aras ndaki psikolojik, fizyolojik bir iliflki arac l yla bir bilgiye ulaflmas d r: Bir insan n Off! demesinin onun s k ld n, Ah! demesinin ac çekti ini göstermesi gibi. c) Vaz î delâlet (=uzlafl ya dayal delâlet): Gösteren/iflaret eden ile gösterilen/iflaret edilen aras ndaki -yukar da belirtilen iliflkiler d fl nda- örf, müflterek kültür, ortak ve kabul görmüfl bir iletiflim, kullan m ve bir uzlafl ya dayal iliflki ile zihnin bir bilgiye ulaflmas d r: Kalem sözünün yaz yazan aleti göstermesi gibi.

14 10 Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar DÜfiÜNEL M SORU 2. Gayr- lafzî delâlet: Bu da kendi içinde üçe ayr l r: a) Aklî delâlet: Tüten bir duman n ateflin varl n göstermesi gibi. b) Tabî î delâlet: K zaran veya solan bir yüzün utanmay ve korkuyu, h zl atan nabz n heyecan ya da bir rahats zl göstermesi gibi. c) Vaz î DÜfiÜNEL M delâlet: Bafl afla sallaman n kabul anlam n, harfler de dahil olmak üzere belli iflaretlerin belli sembolik de er ve hükümleri göstermesi gibi. Görüldü ü gibi delâlet, birtak m iflaretlerden yola ç karak kavramlara ulaflmay SORU ifade etmektedir. D KKAT Bu s n fland rmada D KKAT lafzî ve gayr- lafzî delâlet olmak üzere iki gruba ayr lan delâlet türlerinin her ikisinin de alt gruplar nda ayn terimler kullan lm flt r. Bu yüzden alt gruplardaki delâlet SIRA türlerinin S ZDE hangi ana gruba ait oldu unu göstermek için burada lafzî- vaz î, lafzî-tabî î ya da gayr- lafzî-vaz î, gayr- lafzî-tabî î gibi hem ana gruplar hem de alt gruplar birlikte gösteren terimler kullan lm flt r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Beyan n as l konusu de iflmez (=sâbit) anlam tafl yan, bir fikir veya duyguyu en iyi, tutarl ve do ru flekilde ifade etmeye yarayan, ak l, idrak ve duygu alan na giren bütün K bilgi T objelerini A P ifade edebilen lafzî-vaz î delâlettir: Örnek olarak ka- K T A P lem sözcü ünün yaz yazma aleti olma durumu ile ilgisi; örf, kültür ve müflterek bir iletiflim karar na, k sacas uzlafl ya dayanan bir alâkad r. TELEV ZYON Delâlet TELEV ZYON iliflkisinin daha iyi anlafl lmas için konu ile ilgili mevcut yaklafl ma da k saca de inmekte yarar vard r. Göstergebilimde de ayn konuda çeflitli s n fland rmalar yap lm flt r. Bunlardan yayg n olan flu üçlü tasniftir: 1. Belirti: D fl gerçeklikle ilgili olan ve bir fleyi aktarma ya da iletiflim amac tafl mayan, do al, istemd fl ve sebep-sonuç iliflkisi tafl yan özellikteki bir ifla- NTERNET NTERNET rettir: Ateflin dumana, baz belirtilerin de bir hastal a delâlet etmesi, göstermesi gibi. 2. Görüntüye dayal gösterge-ikon: Gösteren ile gösterilen aras ndaki gerçek bir benzerli e dayan r. letiflim amaçl oldu u için bir bilgi aktarma görevi vard r. Bir kiflinin foto raf, karakalem ya da ya l boya resmi bu tür göstergelerdendir. 3. Simge-sembol: Anlam sebep-sonuç iliflkisine de il anlaflmaya, uzlaflmaya dayal, iletiflim ve bilgi aktar m de erine sahip bir iflaret biçimidir. Güvercin (resmi de il) bar fl n sembolüdür, bar fl simgeler. Bir dili oluflturan sözcükler de bu s n fa girer. Dilbilim de belâgat gibi bütün bu iflaretleri de il; dille ilgili olanlar konu edinir ve inceler. Dil-d fl olanlar da dahil olmak üzere bütün bu sistemi ise göstergebilim (=semiyoloji) ad verilen özel bir bilim dal inceler. Dâll kendi d fl nda bir fleyden haber veren, onun varl na iflaret eden onu gösteren bir unsurdur. Belâgat bu unsurun söz olan ile ilgilenir. Medlûl bu sözün gösterdi i fley, yani gösterilendir. Bu ikisi aras ndaki iliflkiye delâlet denir. Beyan lafzî-vaz î delâleti mutâbakat, tazammun ve iltizâm olmak üzere üç k sma ay rarak inceler: a) Mutâbakat: Bir nesneyi ya da kavram ifade etmek üzere kullan lan lafz n o nesnenin bütününü göstermesine denir: Arslan sözcü ünün bilinen y rt c hayvan göstermesi gibi. Bu durumda söz sadece o anlam için konulmufltur. b) Tazammun: Bir sözün, gösterdi i nesnenin unsurlar ndan ya da özelliklerinden bir k sm na iflaret etmesine denir: Bir insan için kullan lan arslan lafz ile o hayvan n yaln zca cesaretinin ve gücünün kastedilmesi gibi.

15 1. Ünite - Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl 11 c) ltizâm: Bir lafz n, o lafz n mutâbakat yoluyla gösterdi i nesne veya anlam de il, zihnin o nesne ile ilgili ya da ilgili oldu unu varsayd bir baflka nesne veya anlam göstermesidir: Dövmek kavram n gösteren kelimenin insan zihninde bu fiili yapan, yani döven ve bu fiilin üzerinde gerçekleflti- i dövüleni ça r flt rmas ya da göstermesi iltizamd r. Beyanda mutabakata hususî anlamda vaz î delâlet, tazammun ve iltizâma ise bu delâletlerde laf zlar temel anlamlar n n d fl nda kullan ld için yine hususî anlamda aklî delâlet denir. Beyan bu üç delâlet yolundan hangisinin edebiyat dili aç s ndan daha de erli oldu unu da inceler. Genellikle iltizam ve tazammun, mutabakattan daha beli ve de erli kabul edilir. Bu yaklafl m, belâgatte aç kl k(=vuzûh) esas olmakla birlikte, bu aç kl n maksad n ç plak gerçekle de il, anlafl lmazl a düflmemek flart yla belli ölçüde kapal olarak ifadesine verilen önemi de gösterir. Delâlet Lafzî (=sözel) delâlet Gayr-i lafzî (=söz d fl ) delâlet Aklî (Akla dayal ) Vaz î (Uzlafl ya dayal ) Tabiî Aklî (Akla dayal ) Vaz î (Uzlafl ya dayal ) Tabiî Mutabakat / vaz î ltizam / aklî Tazammun/ aklî Laf z-mana liflkisinde Hakikat ve Mecâz Hakîkat nsan d fl dünyada alg lad soyut ve somut kavramlar önce zihninde tasarlamakta, sonra da onu söz(=laf z)lerle simgelefltirilip ifade etmektedir. Bu nedenle sözler, temel ve gerekli bir flart olmakla birlikte as l maksat olmad klar gibi, tek bafllar na da var de ildirler. Anlamlar da ancak sözlerle ba lant l olduklar sürece var olurlar. Dolay s yla bunlar n varl klar birbirine ba l d r ve bir kâ d n iki yüzü gibidirler. Söz ile anlam aras ndaki bu ba ; dil kurallar, sözün ba lam, kullan m alan gibi sözlü ya da zaman, ortam gibi söz d fl karîne(=ipucu) ler ile aç klanabilir. Mant kta sözün konuldu u anlam ifade edip etmemesi konusunda hakikat, mecaz, kinaye ve galat olmak üzere dört durumdan söz edilmektedir: Sözün konuldu u gerçek anlamda kullan lmas hakikat, bir ilgi dolay s yla bu anlam n d - fl nda kullan lmas mecâz, sözün gerçek anlam nda kullan lm fl olmas da mümkün olmakla birlikte onun zihinde ça r flt rd di er anlam da göstermesi kinâye ve hiçbir ilgi bulunmaks z n bir baflka anlamda kullan lmas ise galat(=yanl fl) t r. Lafzî-vaz î delâletin mutabakat, tazammun ve iltizâm olmak üzere üç k sma ayr larak incelendi ini daha önce söylemifltik. Söz ve anlam aras ndaki mutabakat iliflkisi hakikat, tazammun iliflkisi mecâz, iltizâm iliflkisi ise kinâye ad n

16 12 Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar bdâ yeni, güzel ve benzeri olmayan bir eser meydana getirme anlam nda bir edebî terimdir. al r. Her üç durum da anlam n de il sözün nitelikleridir ve bu nitelik kullan mda ortaya ç kar. Hakikat, bir lafz n kendisi için konulmufl olan anlamda kullan lmas - d r. Bu anlam onun lügavî (=temel, gerçek) anlam d r. Sözün iflaret etti i ya da gösterdi i bu ilk anlama ya da kavrama temel anlam diyebiliriz. Lafz n bu temel anlam d fl nda düflüncenin her alandaki geliflimine ba l olarak bazen anlam genifller, bazen de eski anlam unutularak yeni anlamlar kazan r. kinci anlam-yan anlam: Sözlerin sonradan kazand anlamlar yan anlam ya da anlamlard r ve bunlar beyan n da ilgi alan na girer. Bu yan anlamlar, sözlerin gösterdikleri temel anlamlar yla aralar nda herhangi bir ilgi veya benzerlik bulunan ya da kurulan di er anlamlar d r. Bu, asl nda do ufl an nda, bir ibdâ eseridir ve sanat de eri tafl r. Belâgatte sözlerin sonradan kazand bu anlamlara me ânî-i sevânî (=ikinci anlamlar) ad verilmifltir. Baz klâsik kaynaklarda me ânî-i sevânî karfl l olarak ma ne l-ma nâ (=anlam n anlam ) teriminin kullan lm fl oldu u da görülmektedir. Bütünüyle karfl lamamakla birlikte gerek me ânî-i sevânî gerekse ma ne lma nâ terimlerinin iflaret etti i mecazî anlamlar dilbilimdeki yan anlam kavram - n n kapsam na girmektedir. Yan anlam, kelimenin temel anlam d fl nda yüklendi- i, bazen muhatab n kültürel birikiminin, toplumsal de erlerin belirleyici oldu u bazen de mecaz ve kinayenin yan s ra metnin kendi üretti i, laf zlar n ve cümlelerin ça r fl mlar ile daha da geniflleyen anlamlar d r. Laf zlar n temel anlam nda kullan ld metinler okur için daha kurudur. Çünkü bu metinler okurun hayal gücünü kullanarak metni yorumlamas na, baflka bir ifade ile metni yeniden üretmesine gerek b rakmaz. Bilgi verici metinler daha çok bu tarzda yaz l rlar. Bundaki bafll ca amaç okur için yan lma pay b rakmamakt r. Yan anlamlar n yo un olarak kullan ld metinlerde ise okur üreticidir, metni zenginlefltirme imkân na sahiptir. Bundan dolay edebî metinler genellikle yan anlamlar n zengin oldu u metinlerdir. Bu ayn zamanda metnin kal c l n da sa layan önemli bir etkendir. Sözde as l olan gerçek anlamd r; mecazî anlam ise âr zî(=geçici)dir. Dolay s yla bir sözün yorumu gerçek ve mecaza ayn oranda yak nsa o söz -özellikle edebî metinler d fl nda- gerçek anlam na yorulur. Bir sözün gerçek anlam kendisinde bizzat sâbittir. Konuflan n niyetiyle ya da mecazî kullan mla gerçek anlam n bir sözden bütünüyle kald r lmas mümkün de ildir. Hakikatle mecaz aras ndaki fark, hakikatin gösterdi i anlam için bir karine (=ipucu)ye ihtiyaç göstermemesi, mecaz n ise bu karineye ihtiyaç duymas yla ortaya ç kar. Bir laf z ayn anda hem hakikat hem de mecazî anlama yorulmaz. Örnekler Renkli, kokulu, güzel bir bitkiyi gösteren çiçek, malûm a aç serv (=selvi), bir gök cismi olan ay, içecek kab olan bardak sözcüklerinin kendileri için konulmufl olan anlamlarda kullan lmalar : Çiçek, serv, ay, bardak kendileri için konulmufl olan anlamlar nda kullan ld klar nda sözle anlam aras ndaki delâletin türü, uzlafl ya dayal sözlü delâlet olur. Bu örneklerde söz ile anlam aras ndaki iliflki hakikattir. Bir güzel k z için kullan lan çiçek, Divan fliirinde sevgilinin boyunu nitelemek için kullan lan serv, onun güzel yüzü için kullan lan ay, Barda sonuna kadar içti. cümlesindeki bardak laf zlar n n delâletlerinin türü: Önceki örneklerde gerçek anlamlar nda kullan lan bu sözcükler bu maddedeki anlamlar gösterirlerse durum de iflir. Art k çiçe in bir bitki, servinin bir a aç,

17 1. Ünite - Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl 13 ay n bir gök cismi, barda n bir kap ad olmalar de il, bunlar n özellikleri olan güzellik, düzgün bir boy, parlakl k kastedilmektedir. Yani bu laf zlar n mecazî anlamlar söz konusudur. Bu tür bir delâlet iliflkisi tazammun ad n al r. Barda sonuna kadar içti., cümlesinde de bardak cisminin içme eylemine konu olamayaca bellidir. O takdirde burada bardak ile gösterilenin bir baflka fley olmas gerekmektedir ki, o da barda n içindeki s v d r. Yani burada söz kendisine ayr lan anlamda kullan lmam fl, onunla ilgili bir baflka nesne kastedilmifltir. Burada da söz ile anlam aras ndaki delâlet iliflkisi tazammun yolu ile olmufltur. K skançl ktan benzi sarard. cümlesindeki delâletin türü: fade sahibinin K skançl ktan benzi sarard. cümlesiyle, söylemek istedi i fley bahsetti i flahs n benzinin sarard n de il de zihnin bu durumla ilgili kabul etti i bir baflka durumu, yani kederli ve üzüntülü oldu unu söylemek istedi i düflünülürse burada bir mecazî anlat m n bulundu u ve bu söz ile ifadesi kastedilen düflünce aras ndaki iliflkinin iltizâm ad verilen bir delâlet türü oldu u anlafl l r. Mutabakat, tazammun ve iltizâm terimlerini tan mlayarak bunlar n hakikat, mecâz ve kinaye yle olan iliflkilerini aç klamaya çal fl n z. 2 Mecâz DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M Mecâz, bir kelimenin gerçek(=temel) anlam d fl nda baflka bir anlamda kullan lmas - d r. Mecâzda kelimenin temel anlam ile karfl lad yeni anlam aras ndaki SORU iliflki gerçek d fl d r. Bir kelimenin hakiki(=gerçek, temel) anlam de il de mecazî anlam n n SORU kastedilmesi için bu iki anlam aras nda bir iliflki bulunmas gerekir. Kelimenin hakiki D KKAT D KKAT anlam n n anlafl lmas na karîne-i mâni a(=engelleyici ipucu) ad verilen akla dayal (=aklî) bir engel vard r. Bu, sözü söyleyenin, sözü gerçek anlamda kullanmad n n delilidir. Bu delîl(=karine) bazen ibarenin içinde yer al r; bazen de ibare içinde yer almamakla birlikte sözün öncesi ve sonras ndan, yani ibarenin kendisinden anlafl l r. Baz durumlarda da bu karine söz de il; hisse, akla dayal bir AMAÇLARIMIZ olgu ya da bizzat hayattan kaynaklanan, ortak kültüre dayanan bir husus olabilir. AMAÇLARIMIZ O hâlde mecaz k saca bir sözün gerçek anlam nda kullan lmamas d r. Mecazda bu anlam n gerçek anlam olmad n gösteren ve sözü gerçek K anlam n n T A P d fl na ç - K T A P karan bir ilgi vard r. Mecâz n hükmü, kastedilen anlam n anlafl lmas d r. Hukuk dilinde bir sözün gerçek anlam n n anlafl lmas na engel bulunmad kça mecazî TELEV ZYON anlam kullan lmaz. TELEV ZYON Edebî dilde ise durum farkl d r. Bu dilde gerçek anlam yerini büyük ölçüde mecaza b rakm flt r. Bundan dolay zihnin edebî metinlerde kavrad ilk anlam gerçek anlam oldu u hâlde mecaz arar. Her ikisi de ihtimal dahilindeyse daha çok mecaza yönelir. Ayn anda bir sözcükten hem gerçek hem de mecâzî NTERNET anlam anlafl lmaz. NTERNET Mecâz, mecâz- aklî (=aklî mecâz) ve mecâz- lügavî (=lügavî mecâz) olmak üzere ikiye ayr l r: 1. Aklî mecâz (akla dayal mecâz): Bir fiili as l failinden, aralar ndaki bir iliflki nedeniyle bir baflka faile isnat etmektir. Aklî mecâzda sözcükler temel anlamlar nda kullan l r. Geçen sene Ö retmen Mehmet Bey, baflar l yd. cümlesinde ö rencilerin baflar s ö retmenlerine mal edilmifltir. Size duydu um sevgi beni buraya kadar getirtti. cümlesinde de o flahs oraya kadar götüren fleyin fiziksel olarak sevgi olamayaca- belli iken sevginin bundaki pay ndan dolay hareket sevgiye isnat edilmifltir.

18 14 Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar Mecâz- hazfî: Baz eserlerde aklî mecaz ad alt nda de erlendirilen bir mecaz türü de mecâz- hazfîdir. fadesi kastedilen as l anlam gösteren sözcük düflürülerek yap lan mecazd r. barede haziften sonra kalan kelimelerden birinin anlam de- iflmesine u ramas gerekir. Bu adresi bir de kahveye sor. cümlesinin as l de eri...kahvedeki insanlara sor. dur. Bu cümlede kahve kelimesinin anlam de iflmifltir. Mecaz n bu türüyle hazif yoluyla yap lan icaz aras nda yak n bir iliflki vard r. Ayr ca bu tür mecaz için verilen örnekler mecâz- mürseli de hat rlatmaktad r. Burada dikkat edilecek husus her hazfin mecâz- hazfî olmad d r. Ahmet baflar l d r; Mehmet de. cümlesinde hazif vard r ama mecaz yoktur. Çünkü haziften sonra kalan kelimelerde bir anlam de iflmesi olmam flt r. 2. Lügavî mecâz (dile dayal mecâz): Bir kelimenin bir ilgi sebebiyle as l anlam n n d fl nda kulan lmas d r. Mecâz- lügavînin biri mecâz- mürsel, di eri de isti âre ad verilmifl olan iki türü vard r: Bir sözcü ün gerçek anlam d fl nda kullan lmas n sa layan alâka, yani zihnin gerçek anlamdan mecazî anlama geçiflini sa layan iliflki benzerlikse o mecaz, isti âre; benzerlik d fl nda bir alakaysa mecâz- mürsel ad n al r. Mutlak anlamda mecazdan mecâz- mürsel anlafl l r. Mecâz- mürsel: Mecâz- mürsel flu üç flartla gerçekleflir: 1. kelimenin gerçek anlam d fl nda bir anlam kastedilmeli; 2. gerçek anlam ile mecâzî anlam aras nda benzerlik d fl nda bir ilgi olmal ; 3. gerçek anlam n anlafl lmas na bir engel (=karîne-i mâni a) bulunmal d r. Mecâz- mürselde gerçek anlamdan mecazî anlama geçifli sa layan alakalar n bafll calar flunlard r: a. Parça-bütün (=cüz iyyet-külliyyet) iliflkisi: Bir lafz n gerçek anlam yla mecazî anlam ndan birinin di erinin cüz (=parça)ü olmas d r. Yani, bütünü söyleyerek o bütüne dahil olan cüz ü ya da cüz ü söyleyerek cüz ün dahil oldu u küll(=bütün)ü kastetmektir: Saç m kestirdim. cümlesiyle saç n bütününün de il bir k sm n n kestirildi ini söylemek gibi. b. Mahal ilgisi: Bir lafz n gerçek anlam ile mecazî anlam ndan birinin di- erine mahal olmas d r. Bir baflka ifadeyle bir mahall(=yer)i söyleyerek o mahalde bulunan ya da bir mahalde bulunan söyleyerek o mahalli kastetmektir: Ahmet dersten ç kt. cümlesinde ders le dersin yap ld s - n f ; Barda sonuna kadar içti. cümlesinde de bardak la içindeki s - v y kastetmek gibi. c. Sebep-sonuç iliflkisi: Bir lafz n gerçek anlam yla mecazî anlam ndan birinin di erine sebep olmas d r: Bereket ya yor. cümlesindeki bereket le berekete sebep olan ya mur un; Saç m z bofluna a artmad k. cümlesinde de saç bofluna a artmamak la tecrübe nin kastedilmesi gibi. d. Genel-özel(=umum-husus) anlam iliflkisi: Genel(=umum)i ifade eden bir kelimeye ona dahil olan bir hususun anlam n vermek ya da özel(=husus)i ifade eden bir sözcü e dahil oldu u genelin anlam n vermektir: At n arayan bir kifliye söylenen Hayvan n gördüm. cümlesindeki hayvan lafz yla at n; Bu akflam çorbay bizde içelim. cümlesinde de çorba yla yemek in kastedilmesi gibi. e. Mazhariyet iliflkisi: Bir kelimenin gerçek anlam n n mecazî anlam n ortaya ç k fl na zemin oluflturmas : Bütün aile onun eline bak yor. cümlesinde el kelimesine el ile ortaya konan nimet, ihsan, yard m gibi anlamlar n yüklenmesi gibi.

19 1. Ünite - Eski Türk Edebiyat nda fade fiekilleri ve Anlam Sanatlar na Girifl 15 f. Âlet olma ilgisi: Bir kelimenin gerçek anlam n n mecazî anlam na âlet olmas ; yani bir lafza kendisinin âlet oldu u anlam n verilmesi: Türk dili tamlamas nda dil kelimesiyle lügat in O, kalemiyle hayat n sürdürüyor. cümlesinde de kalem le yazarl k n kastedilmesi gibi. g. Öncelik-sonral k iliflkisi: Bir fleyi geçmiflteki hâliyle ya da gelecekte alaca hâl ile anmakt r. Bir annenin bizim çocuk sözüyle yetiflkin evlad n kastetmesi, bir fleyi geçmiflteki hâliyle anma ya; Atefli yak! cümlesindeki atefl sözüyle atefl alacak ve yanacak nesne yi kastetmek de bir fleyi gelecekte alaca hâl ile anmaya örnek gösterilebilir. Mecâz- mürselde dikkat edilmesi gereken nokta, lügat (=hakikî, gerçek, temel) anlam d fl nda kullan lan kelimenin lügat anlam ile bu yeni mecazî anlam aras nda benzerlik d fl nda bir iliflki olmas gerekti idir. Yoksa yukar da bir ilgiye verilen örnek, di er bir ilgiye örnek ve konu olabilecek flekilde yorumlanabilir. Mesela el in lügat anlam ile mecazî anlam olan kuvvet aras ndaki ilgi, mazhariyet iliflkisine ba lanabilece i gibi sebep-sonuç iliflkisiyle de aç klanabilir. Mecaz- aklî, cümlede, mecaz- lügavî (=mecaz- mürsel ve istiare) ise hem kelimede (=mecaz- müfred) hem de cümlede (=mecâz- mürekkeb) olabilir. Mürekkeb mecazlar asl nda birer isti âre-i temsiliyyedir. Bu tür mecazlara istiare konusunda de inilecektir. Mecazlar dilin bünyesinde tabiî bir flekilde bulunurlar. Bunlar günlük dilde fark na varmadan kullan r z. Bu durumdaki mecazlar dilin o dili kullanan herkesçe paylafl lan ortak malzemeleridir. Bir mecaz n sanat olarak kabul edilebilmesi için o mecaz n dildeki haz r malzeme olmamas, flair ya da yazar taraf ndan bilinçli olarak kullan lm fl olmas laz md r. Lambay yak!, Bu s k nt beni öldürecek., Bu yolda saç m z bafl m z a artt k. gibi cümleler fleklen mecaz olsalar bile bunlar dildeki haz r malzemeler olduklar için sanat vasf na sahip de illerdir. Dolay s yla bir ibarede bu tür mecazlar n kullan lm fl olmas o ibareye edebî de er kazand rmaz. Bunlar ancak ifllenifl tarz ve üslup meziyeti ile edebî de er ve sanat olma niteli i kazanabilirler. Bu ölçü, di er sanatlar ve ifade özellikleri için de geçerlidir. Mecazl ifadeleri kullanmakta usta olmak, kiflinin edebiyat alan ndaki dehas n gösterir. Çünkü bu bir baflkas ndan ö renilemez; kiflideki ibdâ yetene ini ifade eder. Örnekler Ya mur bitkilere hayat verdi. Bu cümledeki hayat sözcü ünde mecâz- lügavî vard r. Çünkü hayat la bitkilerin yeflerip büyümesi kastedilmifltir. Bu fiilin ya mura isnat edilmesi ise mecâz- aklî dir. fiark iflinden ferâceler, flallar Ak yor dalga dalga flimdi k ra F. N. Çaml bel Ferâceler ve flallar bu m sralarda lügat anlamlar yla kullan lmam fllard r. Zira ferâce ve flallar n dalga dalga k ra akmas düflünülemez. Bu bir karîne-i mâni ad r. Her ikisi de bunlar giyen, örtünen kad nlar göstermektedir. Bu sözcüklerin gerçek anlamlar ile yeni kazand klar anlamlar aras nda benzerlik d fl nda bir ilgi bulunmaktad r. Dolay s yla burada mecâz- mürsel vard r.

20 16 Eski Türk Edebiyat na Girifl: Söz Sanatlar Tekbîrlerle halka yân oldu tû lar Sahrâ-y Üsküdâr a revân oldu tû lar Yahya Kemal Beyitte I. Selim in ordusu tasvir edilmektedir. Burada uzaktan bak ld nda bu ordunun en belirgin unsurlar ndan biri olan tu (cüz ) zikredilerek bu ordunun bütünü (küll) kastedilmifl ve beyitte bir mecâz- mürsel meydana gelmifltir. Dalgalanan sen de flafaklar gibi ey nazl hilâl! Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl Mehmet Âkif lk m srada Türk bayra n n bir cüzü olan hilâl zikredilerek onun ait oldu u bütün, yani ay y ld zl bayrak kastedilmektedir. 3 Mecâz, aklî SIRA mecâz, S ZDE lügavî mecâz, isti âre ve mecâz- mürsel terimlerini aç klayarak mecâz- mürselde gerçek anlam ile kastedilen anlam aras ndaki ilgileri belirtiniz. Teflbîh DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M Aralar nda bir ya da birden fazla benzerlik bulunan iki fleyin birini di erine benzetmektir. Teflbîhin SORU taraflar olarak adland r lan bu iki unsurdan biri müflebbeh SORU (=benzeyen), di eri müflebbehün bih(=kendisine bir fley benzetilen)tir. Teflbihte iki unsurun ortak olduklar niteliklere ya da özelliklere vech-i flebeh(=benzetme D KKAT D KKAT yönü) denir. Baz durumlarda bu benzetme edât- teflbîh(=benzetme edat ) kullan larak yap l r. O hâlde teflbihte, 1. Müflebbeh (=benzeyen), 2. Müflebbehün bih (=kendisine benzetilen), 3. Vech-i flebeh (=benzetme yönü), AMAÇLARIMIZ 4. Edât- AMAÇLARIMIZ teflbîh (=benzetme edat ) olmak üzere dört unsur bulunur. nsanlar eflitlik aç s ndan tara n diflleri gibidir. K T A P cümlesinde K insanlar T A P müflebbeh, tara n diflleri müflebbehün bih, eflitlik vechi flebeh, gibi de teflbîh edat d r. Bu cümleye göre insanlar ve tarak diflleri nin, birbirine eflit olma, birbirlerine üstünlükleri olmama bak m ndan ortak yönleri vard r. Asl nda TELEV ZYON TELEV ZYON burada birbirine benzetilen unsurlar aras nda bir karfl laflt rma yap lm fl ve hüküm bu karfl laflt rman n sonucuna göre verilmifltir. Mecazlar n en önemlisi olan istiare teflbihe dayand için teflbihi anlamadan istiareyi kavramak mümkün de ildir. NTERNET NTERNET Benzetmelere yaz dilinin yan s ra konuflma dilinde de s kça rastlan r. Teflbihin temel amac anlat m somutlaflt rmak ve güçlendirmektir. Asl nda teflbih günlük dilde de kullan lan do al bir anlat m yoludur. Dolay s yla teflbihler her zaman sanat amac yla yap lmaz, mutlaka bir beceriyi ya da hüneri yans tmazlar. Ancak flahsî bir tasarrufu yans tan etkileyici ve do ru benzetmeler orijinal olmak flart yla sanat de eri tafl yabilirler: Örnekler Ben ki yaral y m, ben ki haytay m Bakkallara düflmüfl okul defterleri gibiyim. lhan Berk

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ

ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ ETE KEMĐĞE BÜRÜNMÜŞ ŞĐĐRLER: OSMANLININ GÖRSEL ŞĐĐRLERĐ Arş. Gör. Halil Sercan KOŞĐK Özer Şenödeyici, Osmanlının Görsel Şiirleri, Kesit Yayınları, Đstanbul 2012, 199 s. Görme, John Berger in de belirttiği

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir?

KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? KDU (Kazanım Değerlendirme Uygulaması) nedir? Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Vitamin Ortaokul Kurumsal üyesi olan özel okullarda, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin bilişsel süreçler çerçevesinde

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Henriette GEZUNDHAYJT Türkçeye Uygulama: R. FİLİZOK Geleneksel Dil bilgisi ve Yapısal Dil bilimi Geleneksel dil bilgisi, kelime türlerini farklı ölçütlere dayanarak

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: B Ç M VE ÖLÇÜ

ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: B Ç M VE ÖLÇÜ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2365 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1362 ESK TÜRK EDEB YATINA G R fi: B Ç M VE ÖLÇÜ Yazar Prof.Dr. M.A. Yekta SARAÇ (Ünite 1-5) Editör Prof.Dr. Abdülkadir GÜRER ANADOLU

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı