OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı"

Transkript

1

2 OMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2014 OMÜ SGDB Grafik Tasarım: Sinan İME

3 En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir millet ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder. M. Kemal Atatürk

4

5 SUNUŞ Kalkınmış, güçlü bir ülkede yaşamak hepimizin arzusudur. Bunun için planlı çalışmayı ilke edinmemiz gerekmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi ve Avrupa Birliğine uyum süreci ile mevzuatın, usul ve yöntemlerin birleştirilmesi amacıyla değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklerden biri de kamu kurumlarına Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme sistemi getirilmiştir. Bir genelleme yaparsak; kamu kurumlarının planlarını yaparak, hedeflerini belirlemelerini, bir anlamda öngörülerde bulunarak geleceğin simülasyonunu yapmaları istenmiştir. Üniversitemizin ikinci Stratejik Planı hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Gerçekçi ve doğru bir planlamanın hedefine ulaşması stratejik planın bir yıllık uygulama dilimi olan performans programlarının yıl sonu gerçekleşme oranları ile ortaya çıkmaktadır yılı için hazırlanan geçiş performans programı çalışmalarında tüm akademik ve idari çalışanlar olarak kaynakların en verimli ve doğru şekilde kullanılmasına yönelik çabalarımızın üst düzeyde olacağı inancı içindeyim. Bu çabalar ülkemizin bugününe değerli birer katkı ve geleceğin inşasında önemli öğeler olarak yerini alacaktır Stratejik Planımızdaki; - Eğitim Alanını Güçlendirmek, - Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, - Uluslararasılaşmayı Geliştirmek, - Üniversite ile Dış Paydaş İşbirliğini Güçlendirmek amaçlarımız ile eğitimin niteliğini yükseltme, altyapı eksikliklerini giderme, bilimsel ve teknolojik çalışmaları ve işbirlikleri arttırma, toplumla ilişkilerimizi daha da geliştirme çalışmalarımız devam edecektir. Ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Üniversitemizin özellikle çevre ülkelerin gençleri için cazip bir eğitim merkezi olması yönündeki çalışmalarımız Stratejik Plan döneminde artan bir ivme ile devam edecektir. Tüm heves ve heyecanımız Üniversitemizi hep daha iyiye, daha ileriye taşımaktır. Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör

6 İÇİNDEKİLER INDEX I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Teşkilat Yapısı C-Fiziksel Kaynaklar D-İnsan Kaynakları E- Diğer Hususlar II - PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politikalar ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlere ilişkin Tablolar

7 2014 PERFORMANS PROGRAMI I - GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa mızın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3 üncü maddesinin (c),(d) ve 12 nci maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; Anayasa mızın 130 uncu maddesinde; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir denilmekte olup; Yükseköğretim Kurumları ve Üniversitenin tanımı ise 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkralarında yapılmıştır sayılı Kanununun Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12 nci maddesinde de; Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı)yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. belirtilmiştir. 7

8 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Üniversite Organlarımız (Rektör, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu) 5018 sayılı kanunla birlikte Türkiye de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü alanında kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda reform niteliğinde önemli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu değişimin en önemli unsuru 1927 yılından itibaren uygulanan ve Mali Anayasa niteliğinde olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun yürürlükten kaldırılarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe konulmasıdır. Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi, hizmeti üreten kamu birimlerinde yönetim sorumluluğu esas alınarak kurulmuş olup, üst yöneticilere sistemin kurulması, izlenmesi, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi hususlarında önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda; Rektör ün, 2547 Sayılı Kanun ve 5018 Sayılı Kanun da belirtilen yetki, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir Sayılı Kanuna göre : - Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, - Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, - Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, - Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, - Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Sayılı kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre: 5018 Sayılı Kanunun 11. Maddesine göre Rektörler Üniversitelerde Üst Yönetici sıfatı ile; - İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, - Sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, - Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesinden, -Bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. 8

9 2014 PERFORMANS PROGRAMI Senato nun yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilmiştir. Üniversite Yönetim Kurulu nun yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilmiştir. Fakülte Organlarımız; - Dekan (Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 16-b maddesinde belirtilen dekan, aynı zamanda fakültenin harcama yetkilisidir.) - Fakülte Kurulu (Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 17 inci maddesinde belirtilmiştir.) - Fakülte Yönetim Kurulu (Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilmiştir.) Enstitü Organlarımız; - Enstitü Müdürü - Enstitü Kurulu - Enstitü Yönetim Kurulu Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilmiştir. Enstitü Müdürü aynı zamanda enstitünün harcama yetkilisidir. Yüksekokul Organlarımız; - Yüksekokul Müdürü - Yüksekokul Kurulu - Yüksekokul Yönetim Kurulu Yetki, görev ve sorumlulukları 2547 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde belirtilmiştir. Yüksekokul Müdürü aynı zamanda yüksekokulun harcama yetkilisidir. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte idari yönetiminin başında bir fakülte sekreteri, her enstitüde enstitü müdürüne bağlı enstitü sekreteri, her yüksekokulda da yüksekokul müdürüne bağlı bir yüksekokul sekreteri bulunmaktadır. İdari yönetimin başı genel sekreterdir. Genel sekretere bağlı genel sekreter yardımcıları, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. 9

10 Üniversitemizin B - Teşkilat Yapısı Teşkilat Yapısı R E K T Ö R SENATO YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM REKTÖR YARDIMCILARI GENEL SEKRETERLİK ENSTİTÜLER FAKÜLTELER YÜKSEKOKULLAR MERKEZLER KOORDİNATÖRLÜKLER DAİRE BAŞKANLIKLARI Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü BÖLÜMLER Ortak Dersler Bölümü KONSERVATUARLAR 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Gemi İnş. ve Deniz Bilimleri Fak. * Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fak. İlahiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İletişim Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi Veteriner Fakültesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fak. Ziraat Fakültesi Samsun Sağlık Y.O Sivil Havacılık Y.O Yabancı Diller Y.O * MESLEK YÜKSEKOKULLARI Adalet Meslek Y.O Alaçam Meslek Y.O Bafra Meslek Y.O Çarşamba Tic. Bor. M.Y.O Havza Meslek Y.O Kavak Meslek Y.O Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O Samsun Meslek Y.O Terme Meslek Y.O Vezirköprü Meslek Y.O Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Y.O Atatürk İlkeleri ve İnk.Tar. Arş. ve Uyg. Mer. Biyoteknoloji Arş. ve Uyg. Merkezi Böl. Kal. ve Strateji Uyg. ve Arş. Mer. Çevre Sorunları Uyg. ve Arş. Mer. Çocuk Eğt. Uyg. ve Arş. Mer. Deney Hayvanları Uyg. ve Arş. Mer. Fındık ve D. S. Kabuklu Meyve Uyg. ve Arş. Mer. Gelişimsel Eğt.Uyg. ve Arş. Mer. Hav. ve Uz. Tek.Uyg. ve Arş. Mer. İleri Tek. Eğt.Uyg. ve Arş. Mer. Kadın ve Top.Uyg. ve Arş. Mer. Ok. Öncesi Eğt.Uyg. ve Arş. Mer. Ornitoloji Araştırma Merkezi Sağlık Uyg. ve Arş. Merkezi Su Ekosistemler Uyg. ve Arş. Mer. Sürekli Eğitim Merkezi Kalite Geliştirme Öğretim Üyesi Yetiştirme P. Proje Yönetim Ofisi Uluslararası İlişkiler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi MERKEZLER ( DEVAM ) OMU Temiz Enerji Tek Arş. Mer. Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mer. Ün. San. İş Dn. Brl. Eğt. Mer. Yaratıcı Yazarlık Uyg. ve Arş. Mer. OMÜ - İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkçe Öğretimi Uyg. ve Arş. Mer. Tarımsal Uygulama ve Arş. Mer. Bilgi İşlem Daire Bşk. Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Kütüphane ve Dok. Daire Bşk. Öğrenci İşleri Daire Bşk. Personel Daire Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. Strateji Geliştirme Daire Bşk. Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. * Henüz Eğitim - Öğretime açılmamış olanlar

11 2014 PERFORMANS PROGRAMI C - Fiziksel Kaynaklar Fiziksel Yapı Taşınmazlar Üniversitemiz mülkiyet ve kullanım durumuna göre toplam ,03 m² arsa/arazi alanına sahiptir. Bu alanın %62 si Üniversitemiz adına %38 i de Hazine adına kayıtlıdır. Üniversitemiz arsa/arazi alanlarının %62 sini Merkez Kampüs konumunda olan Kurupelit Yerleşkesi oluşturmaktadır. Tablo:1 - Mülkiyet Durumuna Göre Arsa / Arazi Alanları ile Bina / Tesis Alanları Birimlerin Bulunduğu Yerleşke / İlçe Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite (Tapulu) Maliye Hazine (Tahsisli) Toplam Arsa / Arazi Alanı (m²) Toplam Bina / Tesis Alanı (m²) Yapımı Devam Eden Bina / Tesis Alanı (m²) KURUPELİT YERLEŞKESİ , , , , ,00 GÜZEL SANATLAR YERLEŞ- KESİ , , ,00 BALLICA YERLEŞKESİ , , ,00 MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ- DOĞDU YERLEŞKESİ , , , ,00 ALAÇAM İLÇESİ 7.978, , ,00 BAFRA İLÇESİ 1.994, , , ,00 ÇARŞAMBA İLÇESİ 6.485, , ,00 HAVZA İLÇESİ , , , ,00 KAVAK İLÇESİ , , ,00 TERME İLÇESİ 8.900, , , ,00 VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ , , , ,00 TEKKEKÖY İLÇESİ , , ,00 İZMİR - SEFERİHİSAR İLÇESİ 3.919, , ,00 CANİK İLÇESİ , ,68 İLKADIM İLÇESİ 401,75 401,75 300,00 LADİK İLÇESİ , , ,00 TOPLAM , , , , ,00 Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 11

12 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim Alanları Tablo:2 Eğitim Alanları (Kapasite) Eğitim Birimleri ve Kapasite Dağılımı (Kişi) FAKÜLTELER / ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR / KONSERVATUVAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI Amfi Sınıf Atölye Diğer Laboratuvarlar Eğitim Sağlık Araştırma Toplam Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite FAKÜLTELER TOPLAM Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite YÜKSEKOKULLAR / KONSERVATUVAR TOPLAM TABLO 2 NOTLAR: 1 -Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim hizmetini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında sunduğundan söz konusu enstitüye ait veriler Meslek Yüksekokulları kapsamında değerlendirilmiştir. Diğer Enstitüler ise çeşitli Fakültelere ait binalarda hizmet sunduğundan Fakülteler ve Enstitüler Birlikte değerlendirilmiştir. 2-Adalet Meslek Yüksekokulu eğitim hizmetini Ali Fuad BAŞGİL Hukuk Fakültesi binasında sunduğundan söz konusu Yüksekokula ait veriler Fakülteler kapsamında değerlendirilmiştir. 12 Diğer Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAM DİĞER Kapasite TOPLAM DİĞER TOPLAM Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite

13 2014 PERFORMANS PROGRAMI 3-Araştırma ve Uygulama Merkezleri içerisinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) yer almayıp, söz konusu merkeze ait alanlar Sağlık Alanları başlığı altında değerlendirilmiştir. Tablo 3: Eğitim Alanları (m²) Eğitim Alanı Kapasite 0 50 (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite 251-Üzeri (m²) Toplam (m²) Amfi 0 430, , , , ,00 Sınıf 8885, , , ,90 Atölye 3285, ,19 Diğer 3452, ,38 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 8632, , ,58 Sağlık Laboratuvarları ,00 Araştırma Laboratuvarları 3075, ,51 Diğer ,00 TOPLAM , , , , , ,56 Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu NOT: Tablo Net Eğitim Alanlarını göstermektedir. Ortak kullanım alanları (Derslik koridorları vb.) verilere dahil değildir. Sosyal Alanlar Tablo 4 : Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite / Alan Kapasite (Kişi) Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam (Adet) Toplam (m²) Adet m² Adet m² , , Üzeri TOPLAM ,2 Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 13

14 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tablo 5: Yemekhane, Kantin ve Kafeteryalar Kapasite / Alan Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci Yemekhanesi 10, , ,00 Yemekhane Personel Yemekhanesi 11, ,00 940,00 Ortak (Personel ve Öğrenci) 9, ,00 766,00 Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu (1): Kuaför, Çiçekçi, Market, Manav, Kitap Standı vb. Kantin / Kafeteryalar 40, ,09 Diğer (1) 8,00 223,20 TOPLAM 78, , ,00 Tablo 6: Yurt, Lojmanlar ve Misafirhane Kapasite / Alan Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci Yurdu Uluslararası Öğrenci Yurdu Lojmanlar ,33 - Konuk Evi (Misafirhane / Restoran/ Balo Salonu) (Yatak) 250 (Kapalı) 100 (Teras) 500 Hasta Yakını Evi (yatak) TOPLAM ,

15 2014 PERFORMANS PROGRAMI Tablo 7: Spor Alanları Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Ali Fuad BAŞGİL Hukuk Fakültesi Eğitim Fakültesi Spor Dalı Kapalı Spor Tesis Çok Amaçlı (Salon 1) ,00 Çok Amaçlı (Salon 2) ,00 Güreş Salonu 1 335,00 Karate ve Tekvando Salonu 1 335,00 Tenis Kortu Salonu 1 335,00 Jimnastik Salonu 1 335,00 Açık Spor Tesisi Adet Alan (m²) Adet Alan (m²) Tenis Kortu ,00 Çim Futbol Sahası ,00 Atletizm Sahası ,00 Çok Amaçlı Spor Tesisleri ,00 Basketbol 1 479,00 Voleybol 1 479,00 Masa Tenisi 3 18,00 Halı Saha 1 800,00 Basketbol ve Voleybol Sahası 1 540,00 Halı Saha 1 800,00 Basketbol ve Voleybol Sahası 1 540,00 İletişim Fakültesi Masa Tenisi 1 60,00 Kavak Meslek Yüksekokulu Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Voleybol 1 288,00 Basketbol 1 288,00 Voleybol 1 162,00 Basketbol 1 364,00 Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Voleybol / Basketbol / Futbol 1 210,00 Alaçam Meslek Yüksekokulu Voleybol / Basketbol 1 225,00 Sivil Havacılık Yüksekokulu Masa Tenisi 1 80,00 Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi , ,00 TOPLAM ,00 24, ,00 Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 15

16 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tablo 8: Diğer Sosyal Alanlar / Kapasite Adet Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu Anfi Tiyatro İnternet Salonu TOPLAM Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 16

17 2014 PERFORMANS PROGRAMI Sağlık Alanları Tablo 9: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Alanları Birim Adı Adet Alan (m²) Acil Servis Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Yoğun Bakım Ameliyathane 1 (21 adet Ameliyat Odası) 2950 Poliklinik Klinik Laboratuvar Ortopedi Servisi, Organ Nakli Servisi, Plastik Cerrahi Servisi, Göğüs Cerrahisi Servisi, Kardiyoloji Servisi, Kalp ve Damar Cer. Servisi Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Adli Tıp Kompresör Odası ve Kazan Dairesi TOPLAM Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Not: Ortak Kullanım alanları vb. alanlar dahil edilmemiştir. 17

18 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tablo 10: Diş Hekimliği Hastanesi Alanları Tablo 11: Hayvan Hastanesi Alanları Adet Alanı (m²) Adet Alanı (m²) Ameliyathane Klinik Laboratuvar (Öğ.Uyg.Lab) Laboratuvar (Arş. Lab) 1 46 Laboratuvar (Sağlık Hiz. Lab) 3 84 Radyoloji Alanı Sterilizasyon Alanı 1 85 Teknik Servis 1 50 Kompresör Odası ve Kazan Dairesi 1 40 Eşanjör dairesi 1 80 TOPLAM Ameliyathane Klinik Laboratuvar (Öğ.Uyg.Lab) Laboratuvar (Arş. Lab) Laboratuvar (Sağlık Hiz. Lab) Radyoloji Alanı Sterilizasyon Alanı 1 19 Çamaşırhane 1 19 Teknik Servis 1 19 Kompresör Odası ve Kazan Dairesi Eşanjör dairesi TOPLAM Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Not: Ortak Kullanım alanları vb. alanlar dahil edilmemiştir. Kaynak: 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Not: Ortak Kullanım alanları vb. alanlar dahil edilmemiştir. 18

19 2014 PERFORMANS PROGRAMI D - İnsan Kaynakları Tablo12: Akademik Personelin Birim ve Unvanlarına Göre Dağılımı BİRİMİ Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı Diş Hekimliği Fakültesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi Tıp Fakültesi Turizm Fakültesi Veteriner Fakültesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Ziraat Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 3 3 Alaçam Meslek Yüksekokulu 7 7 Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Bafra Meslek Yüksekokulu Havza Meslek Yüksekokulu Kavak Meslek Yüksekokulu

20 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tablo:12 Akademik Personelin Birim ve Unvanlarına Göre Dağılımı ( Devam ) BİRİMİ Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Samsun Meslek Yüksekokulu Terme Meslek Yüksekokulu Samsun Sağlık Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlük TOPLAM Kaynak : Personel Daire Başkanlığı 20

21 2014 PERFORMANS PROGRAMI Tablo 13: İdari Personelin Birim ve Sınıflarına Göre Dağılımı İdari Personelin Birimler ve Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfına Göre Kadrolu Personel Sayısı Fiilen Görev Yapan Personel Sayısı BİRİMİ AHS DH ÖH GİH SHS THS YH Toplam Kadrosunun bulunduğu yere göre çalışan per.sayısı 2547 SK.13/b-4 göre çalışan Personel Sayısı Toplamı 19 Mayıs Sms.Dev.Kons Adalet Meslek Yüksekokulu Alaçam Meslek Yüksekokulu Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Bafra Mes.Yük.Ok Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Diş Hekimliği Fak Diş Hekimliği Fak.Ağız ve Diş Sağ.Eğt.Araş.Has Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimler Enst Fen Edebiyat Fak Genel Sekreterlik Güzel Sanatlar Enst Hastaneler Başmüdürlüğü Hastaneler Başmüdürlüğü (Döner) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havza Meslek Yüksekokulu Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşl.Da.Bşk İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Kavak Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dök.Da.Bşk Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fak Öğrenci İşl.Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Döner Sermaye Sağlık Bilimler Enst Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Özgelir) Samsun Eğitim Fak Samsun İk.İd.Bil Fak Samsun Mes.Yük.Ok Samsun Sağlık Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enst Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Terme Meslek Yük.Ok Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Vezirköprü Meslek Yük.Ok Yabancı Diller Yüksekokulu Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk Yeşilyurt Demir Çelik Yüksekokulu Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi (Çiftlik Müdürlüğü) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi İç Denetetim Birimi Bşk Güzel Sanatlar Fakültesi ADEK Anaokulu Araç İşletme Müdürlüğü Ballıca Kampüsü Basın Yayın ve Halkla İşk.Brm Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyaliz Merkezi Enformatik Bölüm Başkanlığı Gelişimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi Havacılık ve Uzay Tek.Uyg.Arş.Mrk İlkadım Kampüsü Toplam

22 Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Özgelir) Samsun Eğitim Fak Samsun İk.İd.Bil Fak Samsun Mes.Yük.Ok Samsun ONDOKUZ Sağlık Yüksekokulu MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sivil Havacılık Yüksekokulu ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enst Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Terme Meslek Yük.Ok Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Vezirköprü Meslek Yük.Ok Yabancı Diller Yüksekokulu Yapı İdari İşleri Personelin ve Tekn.D.Bşk. Birimler ve Sınıflarına Göre Dağılımı Yeşilyurt Demir Çelik Yüksekokulu Ziraat Fakültesi Hizmet Sınıfına 24Göre Kadrolu 3Personel 2Sayısı 29 Fiilen 19 Görev Yapan 10 Personel Sayısı 29 Ziraat Fakültesi (Çiftlik Müdürlüğü) BİRİMİ 2547 SK.13/b-4 Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi 3 3 Kadrosunun göre çalışan İç Denetetim Birimi Bşk. AHS DH ÖH GİH 4 SHS THS YH 4 bulunduğu 4yere göre Personel Sayısı 4 çalışan per.sayısı Güzel Sanatlar Fakültesi 0 Toplamı ADEK Mayıs Sms.Dev.Kons Adalet Anaokulu Meslek Yüksekokulu Alaçam Araç İşletme Meslek Müdürlüğü Yüksekokulu Ballıca Ali Fuad Kampüsü Başgil Hukuk Fakültesi Bafra Basın Mes.Yük.Ok. Yayın ve Halkla İşk.Brm Çocuk Bilgi İşlem Eğitimi Daire Uygulama Başkanlığı ve Araştırma Merkezi Deney Çarşamba Hayvanları Ticaret Borsası Uygulama Meslek ve Araştırma Yüksekokulu Merkezi Diyaliz Diş Hekimliği Merkezi Fak Enformatik Diş Hekimliği Bölüm Fak.Ağız Başkanlığı ve Diş Sağ.Eğt.Araş.Has Gelişimsel Eğitim Bilimleri Uygulama Enstitüsü ve Araştırma Merkezi Havacılık Fen Bilimler ve Uzay Enst. Tek.Uyg.Arş.Mrk Fen İlkadım Edebiyat Kampüsü Fak Genel Karadeniz Sekreterlik İleri Uyg.ve Arş.Mrk Güzel Koruma Sanatlar ve Güvenlik Enst. Müdürlğü Hastaneler Mezunlar Koordinatörlüğü Başmüdürlüğü Hastaneler Multidisipliner Başmüdürlüğü Uygulama Kliniği (Döner) Havacılık Olimpik Yüzme ve Uzay Havuzu Bilimleri Fakültesi OMÜ-ÜSİGEM Havza Meslek Yüksekokulu Orman Hukuk Müşavirliği ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü Ortak İdari ve Dersler Mali İşl.Da.Bşk. Bölüm Başkanlığı ÖYP İlahiyat Fakültesi Proje İletişim Yönetim Fakültesi Ofisi Kaynak : Personel 65 Daire Başkanlığı 6 Rektör Kavak Meslek Danışmanlığı Yüksekokulu Özel Kütüphane Kalemve Dök.Da.Bşk Sosyal Mimarlık Tesisler Fakültesi İşletme Müdürlüğü Sürekli Mühendislik Tablo Eğitim 14: Fak. Merkezi Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel 17 Sayıları 6 2(Üniversite 25 0 Kapsamında) Turizm Öğrenci Fakültesi İşl.Daire Başkanlığı Türkçe Personel Öğretimi Daire Başkanlığı Uyg ve Araş.Merkezi Uluslar Rektörlük Arası Döner İlişkiler Sermaye Birimi Pozisyon Kişi Sayısı Uzaktan Sağlık Bilimler Eğitim Enst. Uyg ve Araş.Merkezi Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok. Genel Toplam Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sürekli İşçi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Özgelir) Samsun Eğitim Fak. 4/B li Sö zleşmeli Samsun İk.İd.Bil Fak Samsun Mes.Yük.Ok. 4/C li Sözleşmeli Samsun Sağlık Yüksekokulu Sivil Havacılık Yüksekokulu Hizmet Alımı Sosyal Bilimler Enst Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kaynak : Personel Daire Başkanlığı Terme Meslek Yük.Ok Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Vezirköprü Meslek Yük.Ok Yabancı Diller Yüksekokulu Yapı İşleri ve Tekn.D.Bşk Yeşilyurt Demir Çelik Yüksekokulu Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi (Çiftlik Müdürlüğü) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi İç Denetetim Birimi Bşk Güzel Sanatlar Fakültesi ADEK Anaokulu Araç İşletme Müdürlüğü Ballıca Kampüsü Basın Yayın ve Halkla İşk.Brm Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyaliz Merkezi Enformatik Bölüm Başkanlığı Gelişimsel Uygulama ve Araştırma Merkezi Havacılık ve Uzay Tek.Uyg.Arş.Mrk İlkadım Kampüsü Karadeniz İleri Uyg.ve Arş.Mrk Tablo 13: İdari Personelin Birim ve Sınıflarına Göre Dağılımı ( Devam ) Toplam Toplam

23 2014 PERFORMANS PROGRAMI E - Diğer Hususlar Tablo 15: Akademik Yılı Öğrenci Sayıları 23

24 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tablo 15: v Akademik Yılı Öğrenci Sayıları ( Devam ) 24