Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s"

Transkript

1 Yol Güvenli i ve Sigorta liflkisi Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s igortac lar, gerek sosyal sorumluluk S bilinciyle gerekse hasar taleplerinin azalt lmas na destek amac yla yollarda oluflan kazalar n s kl n ve fliddetini düflürmek için daima yeni çözüm aray fllar içinde olmufllard r. Bu amaçlar do rultusunda sigorta ve yol güvenli i birbirlerinin do al müttefiki konumundad r. Sigortac lar, oto sigortalar ba lam nda toplad klar hasar verilerinin analizini yaparak yüksek riskli sürücüleri belirlerken yol güvenli i ile do rudan ba lant l hususlar n tespitinde de etkin olabilmektedirler. Trafik kazalar n n ortaya ç kmas nda alkol ve uyuflturucu kullan m önemli rol oynamaktad r. CEA üyelerinin ço u, yüksek say da yaralanma ve ölümlere yol açan bu konuda endifleler tafl maktad r. CEA (Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu) taraf ndan derlenen ve Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Güney K br s Rum Yönetimi, Hollanda, talya, ngiltere, Polonya, Yunanistan sigorta birliklerinin deste i ile haz rlanan 2009 yol 17

2 güvenli i çal flmas nda yol güvenli ini tehdit eden 7 ana problem çerçevesinde sigortac lar n gelifltirdi i çözümlere genel hatlar yla yer verilmektedir. Bu çal flmada, yol güvenli ini tehdit eden problemlerin ana bafll klar : 1. Genç Sürücüler 2. Yafll Sürücüler 3. Alkol ve uyuflturucular 4. Güçlü motorlu ki tekerler (PTW) 5. fl amaçl sürüfller 6. Yeni Teknolojiler 7. Altyap olarak s ralanm flt r. 1. Genç Sürücüler Sorun Ulusal piyasalarda genel kabul gören ve verilerle de desteklenen görüfl genç sürücülerin yollarda daha çok kazaya sebep olduklar d r. Almanya da k rsal bölgelerde yollarda meydana gelen kazalar n yüzde 40 genç sürücülerden kaynaklanmakta (18-24 yafl) ve bu kazalar y lda yaklafl k 1,8 Milyar tutar nda bir ekonomik kay p yaratmaktad r. talya da en problemli yafl grubu yafl aras gruptur y l verileri Hollanda da genç sürücülerin trafik kazalar na kar flma oran n n, yafl aras sürücülerden dört kat fazla oldu unu ortaya koymaktad r. Genç sürücülerin yol güvenli i kay tlar n n kötü olmas n n nedeni bu sürücülerin daha az deneyime sahip olmalar ve gereksiz risk alma e ilimlerinin daha yüksek olmas d r. Bu deneyimsizlik özellikle gece araç kullan m, yüksek h zla sürüfl veya slak zeminde araç kullan m durumlar nda kazalara neden olmaktad r. Gençlerin kulland araçlar genellikle daha az güvenli e sahip ucuz araçlar olup özellikle arka koltukta oturan yolcularda emniyet kemeri kullan m oranlar oldukça düflüktür. Genç sürücülere iliflkin benzer problemler tüm CEA üyesi ülkelerde görülmekte olup pek çok sigorta birli i genç sürücüler için yol güvenli inin artt r lmas amac yla e itim kampanyalar bafllatm fl veya bafllatmay planlamaktad r. Fransa da Frans z Sigorta Birli i (FFSA) ve Frans z Yol Güvenli i Birli i (Prevention Routière), gençlerin yol güvenli ine iliflkin olarak e itilmesine katk sa layan taraflar n rolü ve etkisi ile bu taraflar aras ndaki etkileflimi daha iyi anlayabilmek için anne babalar ve ö retmenlere yönelik bir araflt rma yürütmüfltür. Söz konusu taraflar, aileler ve aile üyeleri, ö retmenler, polis, yol güvenli i birlikleri, sürücü okullar ve medyad r. Fransa da yap lan bu araflt rma ailelerin çocuklar na iliflkin olarak en çok kayg duyduklar ikinci konunun yol güvenli i oldu unu ortaya koymufltur. Örnek oluflturman n öneminin fark nda olan ailelerin yaklafl k üçte biri çocuklar araç içerisindeyken davran fllar n de ifltirmektedir. H z s n rlar en az uyulan kurallardan olup ailelerin sadece yüzde 16 l k bir bölümünün bu kurallar ihlal etmedi i bulgusuna ulafl lm flt r. Araflt rmay takiben, FFSA ve Frans z Yol Güvenli i Birli i 2005 y l nda Çocuklar n za Öncelik Verin isimli bir giriflim bafllatm flt r. Bu çerçevede yol güvenli i konusunda tavsiye ve bilgiler sunan ve ailelerin bu konular çocuklar yla tart flabilmeleri amac n tafl yan bir web sitesi oluflturulmufltur. Bu giriflim, okullarda ö rencilerin kaza risklerine karfl korunmas amac yla ö retmenler taraf ndan kullan lan e itim araçlar n da (uzman tavsiyeleri içeren DVD, interaktif oyunlar, kaza ma durlar n n ifadeleri vb.) içermektedir. Güvenli araç kullan m n n teflvik edilmesine iliflkin projelerde sigortac lar da yer 18

3 almaktad r. Bu çerçevede, talyan Sigorta Birli i (ANIA) ve Birli in Yol Güvenli i Birimi, Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale (Fass) taraf ndan oluflturulan Neopatentati (Yeni Ehliyetliler) projesini örnek göstermek mümkündür. Fass internet veya CD üzerinden eriflim sa lanabilen bir araç kullan m simülatörü de oluflturmufltur. Burada amaç, genç sürücülerin daha fazla deneyim kazanmalar n sa lamak ve yol bilinçlerini gelifltirmektir y l nda Hollanda Sigorta Birli i (VVN) taraf ndan bafllat lan Deneme Sürüflleri, Nihai Sürüfl Testleri projesi özellikle yafl aras gençlere yönelik olarak gelifltirilmifltir. Projenin temel amac, gençlerin trafikteki davran fllar n n kendi güvenlikleri ile trafikte seyir halinde bulunan di er kiflilerin güvenliklerine etkisi konusundaki bilinci artt rmak ve gençlerin hatal davran fllar düzeltmelerine yard mc olmakt r. 2.Yafll Sürücüler Sorun Baz önde gelen AB ülkelerinden elde edilen istatistikler, yafll sürücülerin yol güvenli i aç s ndan ortalaman n üzerinde bir risk oluflturdu unu ortaya koymaktad r. Bunun nedeni yafll lar n fiziksel olarak daha zay f olmalar (kazalarda ciddi flekilde yaralanma ve ölme olas l klar n n yüksek olmas ), yafll l k nedeniyle reflekslerinin zay flamas ve görüfl bozukluklar n n artmas d r. Almanya da 2007 y l nda trafik kazalar nda hayat n kaybeden her dört kifliden biri 65 yafl ve üzeridir. Yayalar ve bisiklet sürücüleri özellikle etkilenmekte, ölen her iki kifliden birinin yaya veya bisiklet sürücüsü oldu u görülmektedir. ngiltere de gerçeklefltirilen bir araflt rma 70 yafl üzerindeki sürücü ölümlerinin, yafl aras sürücü ölümlerine oranla yüzde 72 fazla oldu unu ortaya koymaktad r. Yafll sürücülere iliflkin problem gittikçe daha çok hissedilir hale gelmektedir. Bu yafl grubundaki insanlar n oran gittikçe daha da fazlalaflmakta ve bunlar n artan bir bölümünün ehliyeti bulunmaktad r. Yafll neslin hareket edebilirli ini sa lamak önemli olmakla birlikte, mevcut testler ve ehliyet kurallar çerçevesinde gerekli t bbi standartlara uygun olmayan sürücülerin tespit edilmesinde yetersizlikler yaflanabilmektedir. Bunun nedeni, yafll sürücüyü muayene eden doktorun sürücünün kendi doktoru olmas ve söz konusu doktorun ba ms z bir kurulufla göre daha tarafl davranabilmesidir. Sigortac lar n bu konudaki çal flmalar, yafll sürücülerin kendilerini ve di er sürücüleri tehlikeye atma konusundaki görüfl ve fikirlerini daha iyi anlayabilmeyi sa layacak araflt rma projelerini içermektedir. Almanya da Alman Sigorta Birli i nin (GDV) Kaza Araflt rma Birimi taraf ndan pek çok araflt rma projesi yürütülmüfltür. Bu projelerin amaçlar ndan biri, altyap planlamalar nda yafll lar n gereksinimlerinin daha çok dikkate al nmas n sa lamakt r. Gerek Avusturya gerekse Almanya da sigortac lar, yafll lar için temel risk göstergelerine iliflkin daha çok araflt rma yap lmas ihtiyac n vurgulamaktad r. Frans z sigortac lar yafll sürücüler için baz iste e ba l öneriler sunmufl, örne in yafll sürücülere bilgilerini tazelemeleri için kurslar aç lmas n önermifltir. Bunun nedeni, yafll sürücülerin araçlar n ileri yafllarda da kullanma ve bunu daha da iyi yapabilme istekleri olmufltur. Frans z sigortac lar, 60 yafl üzerindeki hastalara yol güvenli ine iliflkin bilgiler verilebilmesi amac yla doktorlar için bir broflür de haz rlam fllard r. ngiltere de 70 yafl üzerindeki motosiklet 19

4 sürücülerinin, sürüfl yeteneklerini olumsuz etkileyebilecek her tür t bbi durumu Sürücü ve Ehliyet Ajans na (DVLA) her üç y lda bir bildirmeleri gerekmektedir. Böylelikle yafll sürücüler aras ndaki kaza oran n n azalt lmas hedeflenmifltir. ngiliz Sigortac lar Birli i (ABI), t bbi standartlara uymayan sürücülerin denetlenmesi ve gerekli hallerde bu kiflilere destek sunulmas için daha etkili bir t bbi lisanslama çerçevesi oluflturulmas konusunda hükümet nezdinde lobi çal flmalar yürütmektedir. 3.Alkol ve Uyuflturucu Sorun Trafik kazalar n n ortaya ç kmas nda alkol ve uyuflturucu kullan m da önemli rol oynamaktad r. CEA üyelerinin ço u, yüksek say da yaralanma ve ölümlere yol açan bu konuda endifleler tafl maktad r y l sonunda Frans z Sigorta Birli i (FFSA) ve Frans z Yol Güvenli i Birli i (Prevention Routière), yafl aras nda 5000 genç sürücü aras nda bir anket yaparak bu sürücülerin alkol tüketimi, parti ve araç kullan m al flkanl klar n ortaya koymaya çal flm flt r. Sonuçlar, gençlerin yol güvenli inden ziyade iflsizlik, suçluluk veya çevre gibi konulara daha çok kayg tafl d klar n ortaya koymufltur. Belçika da kazalar n yüzde 20 si hafta sonlar nda gerçekleflmifl ve alkol veya uyuflturucu kullan m ndan kaynaklanm flt r. Fransa da alkol trafik kazalar n n temel sebebidir. Genç sürücüler parti al flkanl klar nedeniyle bu tip kazalara daha çok kar flmaktad r. ngiliz hükümeti içkili araç kullan m düzeyini denetlemekte ve son y llarda uyuflturucu etkisi alt nda araç kullan m na iliflkin bir sorun tespit etmektedir. Kas m 2008 de Yol güvenli i Uyum stiflaresi ad nda bir çal flma yay nlanm fl ve yol kurallar na uyum farkl aç lardan (h z, içkili araç kullan m, dikkatsiz araç kullan m, emniyet kemeri kullan m vb.) de erlendirilmifltir. Almanya da uyuflturucu kullan m ndan kaynaklanan kazalar yaklafl k iki kat na ç km fl, kaza say s 1999 da 1543 ten 2007 de 3234 e yükselmifltir. Avusturya da uyuflturucu kullan m ndan kaynaklanan rapor edilmemifl kazalar n say s alkol kullan m ndan kaynaklanan kazalardan çok daha fazlad r. Uyuflturucu kullanm fl sürücülerin anlafl labilmesi için polisin de özel olarak e itilmesi gerekmektedir. talya, Belçika, Fransa, K br s ve Avusturya Sigorta Birlikleri bu konuda çeflitli kampanyalar düzenlemektedir. Farkl isimler tafl malar na karfl n kampanyalar n ortak noktas partiye giden gençleri evlerine götürecek içkili olmayan bir di er arkadafl n ça r lmas n n sa lanmas d r. Sigortac lar, yeni hukuki önlemlerin al nmas n n sa lanabilmesi için araflt rma ve lobi faaliyetleri de yürütmektedir. Alman sigortac lar n kaza araflt rma birimi (UDV) Uyuflturucu Kullan p Araç Kullanma isimli bir kampanya bafllatm flt r. Araflt rma sonuçlar rahats z edicidir: Kat l mc lar n yüzde 94 ü en az bir defa yasad fl uyuflturucu kulland ktan sonra araç kulland n ifade etmifltir. Araflt rma sonucunda sürücülerin polisi yan ltmak için uyuflturucuyu içkiyle birlikte kulland klar n da ortaya koymaktad r. Kampanya, önleme (e itim yoluyla) ve yapt r m (yol kenar nda yap lan testler ve cezalar) olmak üzere kapsaml bir yaklafl m içermektedir y l nda Fransa da da Sigortac lar Birli i (FFSA), üretici ve yetkili kurumlarla birlikte araçlara zorunlu alkol ölçerler tak lmas konusunda çal flmalar yapm flt r. 20

5 4.Güçlü Motorlu ki Tekerler(PTW) Sorun Almanya da iki tekerlekli bir araç kullan c s olarak ölme riski bir araç içerisinde ölme riskinden 14 kat daha fazlad r. K br s Rum Yönetimi nde kazalar n yüzde 63 ü kask kullan lmamas nedeniyle ölümle sonuçlanmaktad r y llar aras nda yap lan istatistikler motosiklet kazalar nda hayat n kaybedenlerin yüzde 48,5 inin genç insanlar oldu unu göstermektedir. ki tekerlekli araçlara ABS fren sisteminin tak lmas n n kullan c güvenli i aç s ndan yararl oldu u görülmüfltür. ABS li iki tekerlekli araçlar, ABS li olmayan iki tekerlekli araçlara göre ölüm oran n yüzde 38 azaltmaktad r. ki tekerlekli araç sürücüleri için gelifltirilen pek çok e itim program sigortac lar taraf ndan da desteklenmektedir. talyan Sigorta Birli i nin Yol Güvenli i Birimi (Fass) 2004 y l nda Patentino Online ad nda on-line bir ehliyet projesi bafllatm flt r. Proje, 14 yafl ve üzeri gençler için bir elektronik ö renme platformu oluflturmaktad r. Fass Ania Kampus ad nda bir proje daha bafllatm flt r. Bu proje, orta ö renimdeki ö rencilere yönelik olarak iki tekerlekli araç kullan m alan oluflturmaya yöneliktir. Projenin amac, genç sürücüleri e itmenin yan s ra hükümetlerin de zorunlu uygulamal pratik sürüfl testlerinin önemi konusundaki bilincini 21

6 artt rmak olmufltur de FFSA bir medya kampanyas bafllatm fl, yerel gazetelerde mesajlar yay nlamak suretiyle moped (küçük motorlu bisiklet) kullan m n n tehlikeleri konusunda anne babalar bilgilendirmifltir y l ndaki bir di er kampanya mopedlerin h z n n de ifltirilmesinin tehlikeleri ve Otoyol Kanunu na uyumun önemi konusunda gençlerin uyar lmas na yönelik olmufltur (www.mortelscooter.fr) Haz rlanan websitesi kazalarda yaralanan gençlerin ifadelerini ve yine genç doktorlar n, fizyoterapistlerin vb. görüfllerini içermektedir. Yeni tamamlanan bir araflt rma projesi ise Almanya da bu tür araçlar n güvenli inin artt r lmas için altyap ya iliflkin önlemlerle, araç ve sürücüye iliflkin önlemlerin gelifltirilmesine yönelik olmufltur. Proje, bu tür araçlar n güç/a rl k oranlar ile sürücülerin yaralanma düzeyi aras ndaki iliflkiyi ortaya koymaktad r. Sürücü davran fllar n n etkileri de ortaya konmaktad r. Tüm araflt rma sonuçlar ABS nin bu tür araçlar n kullan m n n güvenli ini artt ran tek teknolojik yenilik oldu unu ortaya koymufltur. 5. fl amaçl sürüfller Sorun Birçok insan, Avrupa da yaflanan iflle ilgili ölümcül ifl kazalar n n asl nda trafik kazalar oldu unu ö rendi inde flafl racakt r. flleri nedeniyle araç kullanmak durumunda kalanlar ço unlukla, cep telefonlar n kullanmakta, randevular na yetiflebilmek ya da belli bir süreyi kaç rmamak amac yla h z yapmakta ve yorgun olduklar halde araç kullanmaktad rlar ki bu durumlardan hiçbiri yanlar nda aileleri varken araç kulland klar durumlarda ortaya ç kmamaktad r. ngiltere de, resmi istatistikler yollarda yaflanan çarp flmalara kar flan kimselerden neredeyse üçte birinin ifl nedeniyle araç kullanan kifliler oldu unu göstermektedir. talya da, 1302 ölümlü kazadan 626 s n n (yüzde 48,1) talya Çal flma Tazminatlar Kurumuna (INAIL) bildirilmektedir ki bu durum yol güvenli i ve iflle ilgili ölümler aras ndaki ba lant y aç kça göstermektedir. Finlandiya da da, y llar aras nda yaflanan iflle ilgili ölümlerin yüzde 40 n iflle ilgili trafik oluflturmaktad r y llar aras nda gerçekleflen tüm ölümlü trafik kazalar n n yüzde 17 si iflle ilgilidir. Fransa da, 2001 y l ndan bu yana, her bir flirket ya da kurulufl, iflle ilgili risklerin ve önleyici eylemlerin listelendi i Tek Doküman (document unique) adl bir önleme belgesi haz rlamaktad r. ngiltere de 2008 y l nda yay mlanan fiirketler Taraf ndan Gerçeklefltirilen Adam Öldürme Suçlar na liflkin Kanun (Corporate Manslaughter Act), iflyerlerinde araç kullan lmas na iliflkin davran fllar üzerinde, flimdiden belli bir etki yaratm fl durumdad r. Örne in, 2008 y l nda, sürücüsü cep telefonuyla foto raf çekmekte olan bir kamyon, bir otomobilin üzerine ç kt. Olaya konu flirket çal flan n n dokuz ayd r tatil yapmam fl olmas ndan hareketle, flirketin yöneticileri ad geçen Kanun hükümleri uyar nca, flu anda, soruflturma alt nda tutulmaktad rlar. ngiltere Ulaflt rma Müdürlü ü, iflle ilgili araç kullan m n n iyilefltirmesi için de iflik e itim programlar takip etmeye bafllam flt r. Düflün! slogan yla yürütülen tan t c kampanya, 2000 y l nda bafllam fl olup, 2010 y l itibariyle, yollarda gerçekleflen ölüm ve yaralanmalar yüzde 40 (çocuklarda yüzde 50) oran nda azaltmay hedeflemektedir. talya da, sigorta flirketlerinin yol güvenli i birimi olan Fass, a r vas talardan oluflan ticaret filolar n n kar flt kazalar n azalt lmas amac yla, 2004 y l nda bir proje bafllatt. Bu araçlar taraf ndan kat edilen yolun uzunlu u kaza riskini yükseltmektedir ki, kazalara kar flan türü dikkate al nd nda 22

7 bu risk çok ciddi bir hal alabilmektedir. Proje kapsam nda, flirket içinde güvenlikten sorumlu kiflilerin ve kamyon sürücülerinin e itimine yönelik kurslar oluflturulmufltur. E itim trafik kurallar, araç kullanma saatleri, ruhsal-fiziksel koflullar, ergonomi, beslenme ve görmeye iliflkin hususlar kapsamaktad r. Belçika Sigorta fiirketleri Birli i Assuralia, çal flma güvenli i kuruluflu olan Prevent taraf ndan haz rlanan, çal flan insanlar n kar flt klar trafik kazalar n n nas l önlenebilece ine iliflkin çal flmay desteklemifltir. Sigortac lar, ayn zamanda teknolojik geliflmeler alan nda da aktif olarak yer almaktad rlar. Örne in, Avusturya Sigorta fiirketleri Birli i (VVO)taraf ndan yürütülen bir araflt rma, araçlara çarp flma kaydedicisi (Olay Bilgisi Kaydedici, Event Data Recorder EDR) yerlefltirilmesinin, özellikle sürücünün araç sahibi olmad ve araç sahibinin çal flan konumunda oldu u durumlarda, kazalar n say ve etki bak m ndan azalt lmas na yard mc olaca n göstermektedir. EDR cihaz, sürücünün, izleniyor olmas nedeniyle, zarara neden olmaktan kaç nmaya yönelik sorumluluk duygusunu art rmakta, bu durum da kendili inden daha dikkatli araç kullan lmas n sa lamaktad r. Bu duruma iliflkin bir di er yarar ise, EDR cihazlar n n bulundu u kazalara iliflkin sorunlar mahkemeye götürülmeden sigorta flirketleri taraf ndan çözümlenebilmektedir. 6.Yeni Teknolojiler Sigortac lar, araç teknolojilerinin yol güvenli i bak m ndan önemli bir rol oynad n kabul etmektedirler. Çarp flmalar n s kl ve fliddeti üzerindeki etkileri oldu u kan tlanm fl yeni teknolojilerin desteklenmesine katk da bulunmaktad rlar. Sigortac lar, çarp flmalar n s kl ve fliddeti üzerinde etkileri olabilecek yeni teknolojilere iliflkin olarak baz etkenleri de erlendirmeye almaktad rlar. Öncelikle, bir teknolojinin çarp flman n engellenmesinde ne kadar etkili oldu u dikkate al nmaktad r örne in, ürünün 23

8 bulundu u araban n, ürünün bulunmad arabalar aras nda güvenle kullan l p kullan lamayaca, teknolojinin baflar s z olma ihtimali de erlendirilmektedir. Ayr ca, sürücülerin bu ürüne ne kadar iyi bir karfl l k vereceklerine de bak lacakt r, zira her sürücünün araçtan, güvenli bir flekilde daha fazla bilgi alamayaca belli bir doygunluk noktas bulunmaktad r. Uzaktan kontrol cihazlar n n (telematics) bulundu u araçlara iliflkin olarak haz rlanan ve sigorta bedelinin arac n kullan ld mesafe ve zamana ba l olarak belirlendi i sigorta poliçeleri Avusturya ve ngiltere gibi ülkelerde her geçen gün daha yayg n hale gelmektedir. Bu gibi poliçelerin, motorlu araç kullan c lar n araçlar n daha az kullanmaya teflvik edeceklerinden, gaz emülsiyonlar n azaltmak ve en riskli saatlerde araç kullan lmamas n teflvik ederek de kazalar azaltmak gibi bir potansiyel etkileri de vard r. Emniyet kemerleri, daha düflük bir ileri teknoloji ürünü örne idir ancak ölümleri ve kazalar önlemekte çok etkili bir yöntemdir. Almanya da, Elektronik Stabilite Kontrolünün (ESC) son 10 y ldaki en etkin araç güvenlik özelli i oldu u kan tlanm flt r. Bugün ESC lerin güvenlikle ilgili çok önemli faydalar n gösteren, ulusal ve uluslar aras birçok çal flma bulunmaktad r. Alman sigorta flirketleri kaza araflt rma birimi UDV ye göre, bu teknolojinin tüm yaralamal araç kazalar n n yüzde 25 i ve ölümlü araç kazalar n n yüzde üzerinde olumlu yönde etkisi olmufltur. Baflka bir ifadeyle tüm araçlar ESC ye sahip olsalard, Almanya da her y l yaflanan yaklafl k yaralamal araç kazas ve ölümlü araç kazas tamamen önlenebilirdi veya bunlar n sonuçlar hafifletilebilirdi. Finlandiyal sigorta flirketleri arac n - kulland kça-öde sistemlerinin sonuçlar n gözlemlemektedirler. Buna ba l bir ad m olarak, Finlandiya Motorlu Araç Sigortac lar Merkezi, ak ll ulaflt rma sistemlerine iliflkin araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini destekleyen ITS in üyesi olmufltur. 7.Altyap Sigortac lar ayn zamanda altyap konular na da müdahil olmaktad rlar. talya da, örne in, yollar n altyap problemlerine, bak m ve iflaretleme eksikli ine ba l olarak kaç trafik kazas gerçekleflmifl oldu una iliflkin kesin bir analiz çal flmas bulunmuyor olmas na ra men, kazalar n yüzde 80 inin tüm yollar n yüzde 20 sini oluflturan özellikle riskli bölgeler ve siyah noktalarda olufltu u tahmin edilmektedir y l ndan bu yana, talyan sigorta flirketlerinin yol güvenli i birimi olan Fass, sürücülerin, kendi davran fllar na ilave olarak, yol koflullar n n da kazaya neden olabilece i yönünde bilinçlendirilmelerine yönelik olarak Kara Nokta isimli bir proje yürütmektedir. Bu kapsamda bir internet sitesi kurulmufl olup (www.smaniadisicurezza.it), kifliler, , mektup, SMS, MMS veya ücretsiz telefon hatt arac l yla yol a lar üzerinde bulunan tehlikeli bölgeleri iflaret edebilmektedirler. Sonuç Sigorta sektörü, farkl aç lardan çok de iflik yol güvenli i konular na dikkati çekmektedir. Bunlar n aras nda risk yönetimi, e itime yönelik dokümanlar ve kurslar haz rlanmas, medya kampanyalar yürütülmesi, e itim, araflt rma ve lobicilik faaliyetleri yer almaktad r. Sigorta flirketlerinin bu konudaki etkin rolü sürücülerde fark ndal k yarat lmas nda ve bunlar n e itilmesinde ortaya ç kmaktad r, çünkü sigortac lar müflterilerini tan makta ve anlamaktad rlar, onlara do rudan ulaflabilmektedirler. Bu durum yine de sigorta flirketlerini yeni teknolojilerin araflt r lmas ndan ve altyap sorunlar na e ilmekten al koymaz. Ayn flekilde, baz ülkelerde sigorta sektörü yeni 24

9 teknolojileri de erlendiren araflt rma merkezlerinin finansman n sa lamakta ve uygun oldu u ölçüde bunlar desteklemektedir. Sigortac lar n hedefi, risklerin ve risk e ilimlerinin erken ve do ru flekilde belirlenebilmesini ve bunlarla bafl edilebilmesini sa layacak önlemlerin al nmas n sa lamakt r. Ülkemizde yol güvenli inin gelifltirilmesine katk sa layacak alanlarda sigortac lar taraf ndan çok fazla bir giriflimde bulunulmad n sadece teknik fiyatland rmalarda Avrupa ya paralel baz uygulamalara yer verildi i görülmektedir. Yol güvenli ini tehdit eden bu problemlerin azalt lmas na destek veren devlet bünyesindeki çal flmalar ve bunlar n baz lar ndan elde edilen olumlu neticeler sevindiricidir. Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Baflkanl taraf ndan 01 Ocak 2008 tarihinde uygulamaya geçirilen Trafik Güvenli inde Yeni Aç l mlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri ad alt ndaki proje kapsam nda ülke genelinde trafik kurulufllar na, baflta h z, alkol, emniyet kemeri, tako raf, cep telefonu ve motorlu bisiklet ve motosikletlerde kask kullan m gibi konularda tespit edilen kriterler do rultusunda denetleme yükümlülü ü getirilmifltir. Türkiye genelinde 2008 y l nda yap lan denetleme faaliyetleri ve neticesinde uygulanan trafik cezalar bir önceki seneye göre ciddi ar fl göstermifltir. Tablo 1: Emniyet Genel Müdürlü ü ve Jandarma Genel Komutanl taraf ndan gerçeklefltirilen denetim faaliyetleri (Kaynak: ) Uygulanan Trafik Uygulanan Para Mahkemeye Sevk Trafikten Men Edilen Y llar Ceza Say s Ceza Miktar (TL) Edilen Sürücü Say s Araç Say s Tablo 2: Türkiye genelinde denetim faaliyetleri neticesinde uygulanan trafik cezalar (Kaynak: ) Kontrol Türleri FARK % Alkol Kontrolü Afl r H z Kontrolü Cep Telefonu Kontrolü Emniyet Kemeri Kontrolü Koruma Bafll -Gözlük Kontrolü Takograf Kontrolü Yaya Kontrolü Araç Plakas na Uyg. hbarl Denetimler

10 Di er taraftan, Emniyet Genel Müdürlü ü ve Jandarma Genel Komutanl sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalar baz alan genel kaza istatistiklerine göre 2008 senesinde meydana gelen trafik kazalar olarak gerçekleflmifl ve bir önceki seneye göre yüzde 13 lük bir art fl göstermifl, ancak sevindiricidir ki 4228 ölü ve yaralanma say s bir önceki seneye göre s ras yla yüzde 18 ve yüzde 2,5 oran nda azalm flt r. Tablo 3: Trafik polisi ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam kaza say lar (Kaynak: TÜ K Trafik Kaza statistikleri Karayolu 2007) Kay tl Kazaya Ölümlü Y llar Nüfus (Bin) Motorlu Kar flan Motorlu Toplam Yaralanmal Ölü Yaral Tafl t Tafl t Kaza* Kaza Say s Say s Ülkemizde meydana gelen ölümlü-yaralanmal trafik kazalar n n nerede ve hangi nedenle meydana geldi inin bilinmesi, al nmas gerekli önlemlerin belirlenmesi aç s ndan trafik kaza haritalar n n kullan lmas da önem tafl maktad r y l ndan itibaren Trafik Bilgi Sistemi kapsam nda GPS cihazlar n n kullan lmas ile üretilen kaza haritalar polis sorumluluk alan nda meydana gelen kazalar hakk nda tek kaynakt r. stanbul iline ait oluflturulan kaza haritalar ndan kazalar n yo unlaflt yerler tespit edilmifl ve kazalar n en yo un oldu u 29 ikinci yo unlukta ise 170 nokta belirlenmifltir. Özellikle, büyük flehirlerde uygulamaya al nan, emniyet fleridinde EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve trafik fl k noktalar nda kamera kullan m n n trafik ihlal suçlar n yüzde 90 oran nda azaltt tespit edilmifltir. Türkiye-Avrupa Birli i Mali flbirli i sürecinde, Türk Trafik Personelinin Denetim Kapasitesinin Artt r lmas Kapsam ndaki htiyaç Analizi ve Fizibilite Çal flmalar n n Haz rlanmas çin Teknik Destek Projesi adl proje de tamamlanm fl bulunmaktad r. Ülkemizdeki sigorta bilincinin düflük bir düzeyde oldu u genel kabul gören bir tespittir. Sigorta bilincini artt rmak için gerçeklefltirilecek çal flmalarda, topluma sosyal katk sa layan yol güvenli ini destekleyen projelere de yer verilmesi insanlar m z n sigortac l k ve sigortaya bak fl nda muhtemelen olumlu etki yaratacakt r. (Kaynak:CEA Road Safety Compendium 2009) 26