Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s"

Transkript

1 Yol Güvenli i ve Sigorta liflkisi Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s igortac lar, gerek sosyal sorumluluk S bilinciyle gerekse hasar taleplerinin azalt lmas na destek amac yla yollarda oluflan kazalar n s kl n ve fliddetini düflürmek için daima yeni çözüm aray fllar içinde olmufllard r. Bu amaçlar do rultusunda sigorta ve yol güvenli i birbirlerinin do al müttefiki konumundad r. Sigortac lar, oto sigortalar ba lam nda toplad klar hasar verilerinin analizini yaparak yüksek riskli sürücüleri belirlerken yol güvenli i ile do rudan ba lant l hususlar n tespitinde de etkin olabilmektedirler. Trafik kazalar n n ortaya ç kmas nda alkol ve uyuflturucu kullan m önemli rol oynamaktad r. CEA üyelerinin ço u, yüksek say da yaralanma ve ölümlere yol açan bu konuda endifleler tafl maktad r. CEA (Avrupa Sigorta ve Reasürans Federasyonu) taraf ndan derlenen ve Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Güney K br s Rum Yönetimi, Hollanda, talya, ngiltere, Polonya, Yunanistan sigorta birliklerinin deste i ile haz rlanan 2009 yol 17

2 güvenli i çal flmas nda yol güvenli ini tehdit eden 7 ana problem çerçevesinde sigortac lar n gelifltirdi i çözümlere genel hatlar yla yer verilmektedir. Bu çal flmada, yol güvenli ini tehdit eden problemlerin ana bafll klar : 1. Genç Sürücüler 2. Yafll Sürücüler 3. Alkol ve uyuflturucular 4. Güçlü motorlu ki tekerler (PTW) 5. fl amaçl sürüfller 6. Yeni Teknolojiler 7. Altyap olarak s ralanm flt r. 1. Genç Sürücüler Sorun Ulusal piyasalarda genel kabul gören ve verilerle de desteklenen görüfl genç sürücülerin yollarda daha çok kazaya sebep olduklar d r. Almanya da k rsal bölgelerde yollarda meydana gelen kazalar n yüzde 40 genç sürücülerden kaynaklanmakta (18-24 yafl) ve bu kazalar y lda yaklafl k 1,8 Milyar tutar nda bir ekonomik kay p yaratmaktad r. talya da en problemli yafl grubu yafl aras gruptur y l verileri Hollanda da genç sürücülerin trafik kazalar na kar flma oran n n, yafl aras sürücülerden dört kat fazla oldu unu ortaya koymaktad r. Genç sürücülerin yol güvenli i kay tlar n n kötü olmas n n nedeni bu sürücülerin daha az deneyime sahip olmalar ve gereksiz risk alma e ilimlerinin daha yüksek olmas d r. Bu deneyimsizlik özellikle gece araç kullan m, yüksek h zla sürüfl veya slak zeminde araç kullan m durumlar nda kazalara neden olmaktad r. Gençlerin kulland araçlar genellikle daha az güvenli e sahip ucuz araçlar olup özellikle arka koltukta oturan yolcularda emniyet kemeri kullan m oranlar oldukça düflüktür. Genç sürücülere iliflkin benzer problemler tüm CEA üyesi ülkelerde görülmekte olup pek çok sigorta birli i genç sürücüler için yol güvenli inin artt r lmas amac yla e itim kampanyalar bafllatm fl veya bafllatmay planlamaktad r. Fransa da Frans z Sigorta Birli i (FFSA) ve Frans z Yol Güvenli i Birli i (Prevention Routière), gençlerin yol güvenli ine iliflkin olarak e itilmesine katk sa layan taraflar n rolü ve etkisi ile bu taraflar aras ndaki etkileflimi daha iyi anlayabilmek için anne babalar ve ö retmenlere yönelik bir araflt rma yürütmüfltür. Söz konusu taraflar, aileler ve aile üyeleri, ö retmenler, polis, yol güvenli i birlikleri, sürücü okullar ve medyad r. Fransa da yap lan bu araflt rma ailelerin çocuklar na iliflkin olarak en çok kayg duyduklar ikinci konunun yol güvenli i oldu unu ortaya koymufltur. Örnek oluflturman n öneminin fark nda olan ailelerin yaklafl k üçte biri çocuklar araç içerisindeyken davran fllar n de ifltirmektedir. H z s n rlar en az uyulan kurallardan olup ailelerin sadece yüzde 16 l k bir bölümünün bu kurallar ihlal etmedi i bulgusuna ulafl lm flt r. Araflt rmay takiben, FFSA ve Frans z Yol Güvenli i Birli i 2005 y l nda Çocuklar n za Öncelik Verin isimli bir giriflim bafllatm flt r. Bu çerçevede yol güvenli i konusunda tavsiye ve bilgiler sunan ve ailelerin bu konular çocuklar yla tart flabilmeleri amac n tafl yan bir web sitesi oluflturulmufltur. Bu giriflim, okullarda ö rencilerin kaza risklerine karfl korunmas amac yla ö retmenler taraf ndan kullan lan e itim araçlar n da (uzman tavsiyeleri içeren DVD, interaktif oyunlar, kaza ma durlar n n ifadeleri vb.) içermektedir. Güvenli araç kullan m n n teflvik edilmesine iliflkin projelerde sigortac lar da yer 18

3 almaktad r. Bu çerçevede, talyan Sigorta Birli i (ANIA) ve Birli in Yol Güvenli i Birimi, Fondazione Ania per la Sicurezza Stradale (Fass) taraf ndan oluflturulan Neopatentati (Yeni Ehliyetliler) projesini örnek göstermek mümkündür. Fass internet veya CD üzerinden eriflim sa lanabilen bir araç kullan m simülatörü de oluflturmufltur. Burada amaç, genç sürücülerin daha fazla deneyim kazanmalar n sa lamak ve yol bilinçlerini gelifltirmektir y l nda Hollanda Sigorta Birli i (VVN) taraf ndan bafllat lan Deneme Sürüflleri, Nihai Sürüfl Testleri projesi özellikle yafl aras gençlere yönelik olarak gelifltirilmifltir. Projenin temel amac, gençlerin trafikteki davran fllar n n kendi güvenlikleri ile trafikte seyir halinde bulunan di er kiflilerin güvenliklerine etkisi konusundaki bilinci artt rmak ve gençlerin hatal davran fllar düzeltmelerine yard mc olmakt r. 2.Yafll Sürücüler Sorun Baz önde gelen AB ülkelerinden elde edilen istatistikler, yafll sürücülerin yol güvenli i aç s ndan ortalaman n üzerinde bir risk oluflturdu unu ortaya koymaktad r. Bunun nedeni yafll lar n fiziksel olarak daha zay f olmalar (kazalarda ciddi flekilde yaralanma ve ölme olas l klar n n yüksek olmas ), yafll l k nedeniyle reflekslerinin zay flamas ve görüfl bozukluklar n n artmas d r. Almanya da 2007 y l nda trafik kazalar nda hayat n kaybeden her dört kifliden biri 65 yafl ve üzeridir. Yayalar ve bisiklet sürücüleri özellikle etkilenmekte, ölen her iki kifliden birinin yaya veya bisiklet sürücüsü oldu u görülmektedir. ngiltere de gerçeklefltirilen bir araflt rma 70 yafl üzerindeki sürücü ölümlerinin, yafl aras sürücü ölümlerine oranla yüzde 72 fazla oldu unu ortaya koymaktad r. Yafll sürücülere iliflkin problem gittikçe daha çok hissedilir hale gelmektedir. Bu yafl grubundaki insanlar n oran gittikçe daha da fazlalaflmakta ve bunlar n artan bir bölümünün ehliyeti bulunmaktad r. Yafll neslin hareket edebilirli ini sa lamak önemli olmakla birlikte, mevcut testler ve ehliyet kurallar çerçevesinde gerekli t bbi standartlara uygun olmayan sürücülerin tespit edilmesinde yetersizlikler yaflanabilmektedir. Bunun nedeni, yafll sürücüyü muayene eden doktorun sürücünün kendi doktoru olmas ve söz konusu doktorun ba ms z bir kurulufla göre daha tarafl davranabilmesidir. Sigortac lar n bu konudaki çal flmalar, yafll sürücülerin kendilerini ve di er sürücüleri tehlikeye atma konusundaki görüfl ve fikirlerini daha iyi anlayabilmeyi sa layacak araflt rma projelerini içermektedir. Almanya da Alman Sigorta Birli i nin (GDV) Kaza Araflt rma Birimi taraf ndan pek çok araflt rma projesi yürütülmüfltür. Bu projelerin amaçlar ndan biri, altyap planlamalar nda yafll lar n gereksinimlerinin daha çok dikkate al nmas n sa lamakt r. Gerek Avusturya gerekse Almanya da sigortac lar, yafll lar için temel risk göstergelerine iliflkin daha çok araflt rma yap lmas ihtiyac n vurgulamaktad r. Frans z sigortac lar yafll sürücüler için baz iste e ba l öneriler sunmufl, örne in yafll sürücülere bilgilerini tazelemeleri için kurslar aç lmas n önermifltir. Bunun nedeni, yafll sürücülerin araçlar n ileri yafllarda da kullanma ve bunu daha da iyi yapabilme istekleri olmufltur. Frans z sigortac lar, 60 yafl üzerindeki hastalara yol güvenli ine iliflkin bilgiler verilebilmesi amac yla doktorlar için bir broflür de haz rlam fllard r. ngiltere de 70 yafl üzerindeki motosiklet 19

4 sürücülerinin, sürüfl yeteneklerini olumsuz etkileyebilecek her tür t bbi durumu Sürücü ve Ehliyet Ajans na (DVLA) her üç y lda bir bildirmeleri gerekmektedir. Böylelikle yafll sürücüler aras ndaki kaza oran n n azalt lmas hedeflenmifltir. ngiliz Sigortac lar Birli i (ABI), t bbi standartlara uymayan sürücülerin denetlenmesi ve gerekli hallerde bu kiflilere destek sunulmas için daha etkili bir t bbi lisanslama çerçevesi oluflturulmas konusunda hükümet nezdinde lobi çal flmalar yürütmektedir. 3.Alkol ve Uyuflturucu Sorun Trafik kazalar n n ortaya ç kmas nda alkol ve uyuflturucu kullan m da önemli rol oynamaktad r. CEA üyelerinin ço u, yüksek say da yaralanma ve ölümlere yol açan bu konuda endifleler tafl maktad r y l sonunda Frans z Sigorta Birli i (FFSA) ve Frans z Yol Güvenli i Birli i (Prevention Routière), yafl aras nda 5000 genç sürücü aras nda bir anket yaparak bu sürücülerin alkol tüketimi, parti ve araç kullan m al flkanl klar n ortaya koymaya çal flm flt r. Sonuçlar, gençlerin yol güvenli inden ziyade iflsizlik, suçluluk veya çevre gibi konulara daha çok kayg tafl d klar n ortaya koymufltur. Belçika da kazalar n yüzde 20 si hafta sonlar nda gerçekleflmifl ve alkol veya uyuflturucu kullan m ndan kaynaklanm flt r. Fransa da alkol trafik kazalar n n temel sebebidir. Genç sürücüler parti al flkanl klar nedeniyle bu tip kazalara daha çok kar flmaktad r. ngiliz hükümeti içkili araç kullan m düzeyini denetlemekte ve son y llarda uyuflturucu etkisi alt nda araç kullan m na iliflkin bir sorun tespit etmektedir. Kas m 2008 de Yol güvenli i Uyum stiflaresi ad nda bir çal flma yay nlanm fl ve yol kurallar na uyum farkl aç lardan (h z, içkili araç kullan m, dikkatsiz araç kullan m, emniyet kemeri kullan m vb.) de erlendirilmifltir. Almanya da uyuflturucu kullan m ndan kaynaklanan kazalar yaklafl k iki kat na ç km fl, kaza say s 1999 da 1543 ten 2007 de 3234 e yükselmifltir. Avusturya da uyuflturucu kullan m ndan kaynaklanan rapor edilmemifl kazalar n say s alkol kullan m ndan kaynaklanan kazalardan çok daha fazlad r. Uyuflturucu kullanm fl sürücülerin anlafl labilmesi için polisin de özel olarak e itilmesi gerekmektedir. talya, Belçika, Fransa, K br s ve Avusturya Sigorta Birlikleri bu konuda çeflitli kampanyalar düzenlemektedir. Farkl isimler tafl malar na karfl n kampanyalar n ortak noktas partiye giden gençleri evlerine götürecek içkili olmayan bir di er arkadafl n ça r lmas n n sa lanmas d r. Sigortac lar, yeni hukuki önlemlerin al nmas n n sa lanabilmesi için araflt rma ve lobi faaliyetleri de yürütmektedir. Alman sigortac lar n kaza araflt rma birimi (UDV) Uyuflturucu Kullan p Araç Kullanma isimli bir kampanya bafllatm flt r. Araflt rma sonuçlar rahats z edicidir: Kat l mc lar n yüzde 94 ü en az bir defa yasad fl uyuflturucu kulland ktan sonra araç kulland n ifade etmifltir. Araflt rma sonucunda sürücülerin polisi yan ltmak için uyuflturucuyu içkiyle birlikte kulland klar n da ortaya koymaktad r. Kampanya, önleme (e itim yoluyla) ve yapt r m (yol kenar nda yap lan testler ve cezalar) olmak üzere kapsaml bir yaklafl m içermektedir y l nda Fransa da da Sigortac lar Birli i (FFSA), üretici ve yetkili kurumlarla birlikte araçlara zorunlu alkol ölçerler tak lmas konusunda çal flmalar yapm flt r. 20

5 4.Güçlü Motorlu ki Tekerler(PTW) Sorun Almanya da iki tekerlekli bir araç kullan c s olarak ölme riski bir araç içerisinde ölme riskinden 14 kat daha fazlad r. K br s Rum Yönetimi nde kazalar n yüzde 63 ü kask kullan lmamas nedeniyle ölümle sonuçlanmaktad r y llar aras nda yap lan istatistikler motosiklet kazalar nda hayat n kaybedenlerin yüzde 48,5 inin genç insanlar oldu unu göstermektedir. ki tekerlekli araçlara ABS fren sisteminin tak lmas n n kullan c güvenli i aç s ndan yararl oldu u görülmüfltür. ABS li iki tekerlekli araçlar, ABS li olmayan iki tekerlekli araçlara göre ölüm oran n yüzde 38 azaltmaktad r. ki tekerlekli araç sürücüleri için gelifltirilen pek çok e itim program sigortac lar taraf ndan da desteklenmektedir. talyan Sigorta Birli i nin Yol Güvenli i Birimi (Fass) 2004 y l nda Patentino Online ad nda on-line bir ehliyet projesi bafllatm flt r. Proje, 14 yafl ve üzeri gençler için bir elektronik ö renme platformu oluflturmaktad r. Fass Ania Kampus ad nda bir proje daha bafllatm flt r. Bu proje, orta ö renimdeki ö rencilere yönelik olarak iki tekerlekli araç kullan m alan oluflturmaya yöneliktir. Projenin amac, genç sürücüleri e itmenin yan s ra hükümetlerin de zorunlu uygulamal pratik sürüfl testlerinin önemi konusundaki bilincini 21

6 artt rmak olmufltur de FFSA bir medya kampanyas bafllatm fl, yerel gazetelerde mesajlar yay nlamak suretiyle moped (küçük motorlu bisiklet) kullan m n n tehlikeleri konusunda anne babalar bilgilendirmifltir y l ndaki bir di er kampanya mopedlerin h z n n de ifltirilmesinin tehlikeleri ve Otoyol Kanunu na uyumun önemi konusunda gençlerin uyar lmas na yönelik olmufltur (www.mortelscooter.fr) Haz rlanan websitesi kazalarda yaralanan gençlerin ifadelerini ve yine genç doktorlar n, fizyoterapistlerin vb. görüfllerini içermektedir. Yeni tamamlanan bir araflt rma projesi ise Almanya da bu tür araçlar n güvenli inin artt r lmas için altyap ya iliflkin önlemlerle, araç ve sürücüye iliflkin önlemlerin gelifltirilmesine yönelik olmufltur. Proje, bu tür araçlar n güç/a rl k oranlar ile sürücülerin yaralanma düzeyi aras ndaki iliflkiyi ortaya koymaktad r. Sürücü davran fllar n n etkileri de ortaya konmaktad r. Tüm araflt rma sonuçlar ABS nin bu tür araçlar n kullan m n n güvenli ini artt ran tek teknolojik yenilik oldu unu ortaya koymufltur. 5. fl amaçl sürüfller Sorun Birçok insan, Avrupa da yaflanan iflle ilgili ölümcül ifl kazalar n n asl nda trafik kazalar oldu unu ö rendi inde flafl racakt r. flleri nedeniyle araç kullanmak durumunda kalanlar ço unlukla, cep telefonlar n kullanmakta, randevular na yetiflebilmek ya da belli bir süreyi kaç rmamak amac yla h z yapmakta ve yorgun olduklar halde araç kullanmaktad rlar ki bu durumlardan hiçbiri yanlar nda aileleri varken araç kulland klar durumlarda ortaya ç kmamaktad r. ngiltere de, resmi istatistikler yollarda yaflanan çarp flmalara kar flan kimselerden neredeyse üçte birinin ifl nedeniyle araç kullanan kifliler oldu unu göstermektedir. talya da, 1302 ölümlü kazadan 626 s n n (yüzde 48,1) talya Çal flma Tazminatlar Kurumuna (INAIL) bildirilmektedir ki bu durum yol güvenli i ve iflle ilgili ölümler aras ndaki ba lant y aç kça göstermektedir. Finlandiya da da, y llar aras nda yaflanan iflle ilgili ölümlerin yüzde 40 n iflle ilgili trafik oluflturmaktad r y llar aras nda gerçekleflen tüm ölümlü trafik kazalar n n yüzde 17 si iflle ilgilidir. Fransa da, 2001 y l ndan bu yana, her bir flirket ya da kurulufl, iflle ilgili risklerin ve önleyici eylemlerin listelendi i Tek Doküman (document unique) adl bir önleme belgesi haz rlamaktad r. ngiltere de 2008 y l nda yay mlanan fiirketler Taraf ndan Gerçeklefltirilen Adam Öldürme Suçlar na liflkin Kanun (Corporate Manslaughter Act), iflyerlerinde araç kullan lmas na iliflkin davran fllar üzerinde, flimdiden belli bir etki yaratm fl durumdad r. Örne in, 2008 y l nda, sürücüsü cep telefonuyla foto raf çekmekte olan bir kamyon, bir otomobilin üzerine ç kt. Olaya konu flirket çal flan n n dokuz ayd r tatil yapmam fl olmas ndan hareketle, flirketin yöneticileri ad geçen Kanun hükümleri uyar nca, flu anda, soruflturma alt nda tutulmaktad rlar. ngiltere Ulaflt rma Müdürlü ü, iflle ilgili araç kullan m n n iyilefltirmesi için de iflik e itim programlar takip etmeye bafllam flt r. Düflün! slogan yla yürütülen tan t c kampanya, 2000 y l nda bafllam fl olup, 2010 y l itibariyle, yollarda gerçekleflen ölüm ve yaralanmalar yüzde 40 (çocuklarda yüzde 50) oran nda azaltmay hedeflemektedir. talya da, sigorta flirketlerinin yol güvenli i birimi olan Fass, a r vas talardan oluflan ticaret filolar n n kar flt kazalar n azalt lmas amac yla, 2004 y l nda bir proje bafllatt. Bu araçlar taraf ndan kat edilen yolun uzunlu u kaza riskini yükseltmektedir ki, kazalara kar flan türü dikkate al nd nda 22

7 bu risk çok ciddi bir hal alabilmektedir. Proje kapsam nda, flirket içinde güvenlikten sorumlu kiflilerin ve kamyon sürücülerinin e itimine yönelik kurslar oluflturulmufltur. E itim trafik kurallar, araç kullanma saatleri, ruhsal-fiziksel koflullar, ergonomi, beslenme ve görmeye iliflkin hususlar kapsamaktad r. Belçika Sigorta fiirketleri Birli i Assuralia, çal flma güvenli i kuruluflu olan Prevent taraf ndan haz rlanan, çal flan insanlar n kar flt klar trafik kazalar n n nas l önlenebilece ine iliflkin çal flmay desteklemifltir. Sigortac lar, ayn zamanda teknolojik geliflmeler alan nda da aktif olarak yer almaktad rlar. Örne in, Avusturya Sigorta fiirketleri Birli i (VVO)taraf ndan yürütülen bir araflt rma, araçlara çarp flma kaydedicisi (Olay Bilgisi Kaydedici, Event Data Recorder EDR) yerlefltirilmesinin, özellikle sürücünün araç sahibi olmad ve araç sahibinin çal flan konumunda oldu u durumlarda, kazalar n say ve etki bak m ndan azalt lmas na yard mc olaca n göstermektedir. EDR cihaz, sürücünün, izleniyor olmas nedeniyle, zarara neden olmaktan kaç nmaya yönelik sorumluluk duygusunu art rmakta, bu durum da kendili inden daha dikkatli araç kullan lmas n sa lamaktad r. Bu duruma iliflkin bir di er yarar ise, EDR cihazlar n n bulundu u kazalara iliflkin sorunlar mahkemeye götürülmeden sigorta flirketleri taraf ndan çözümlenebilmektedir. 6.Yeni Teknolojiler Sigortac lar, araç teknolojilerinin yol güvenli i bak m ndan önemli bir rol oynad n kabul etmektedirler. Çarp flmalar n s kl ve fliddeti üzerindeki etkileri oldu u kan tlanm fl yeni teknolojilerin desteklenmesine katk da bulunmaktad rlar. Sigortac lar, çarp flmalar n s kl ve fliddeti üzerinde etkileri olabilecek yeni teknolojilere iliflkin olarak baz etkenleri de erlendirmeye almaktad rlar. Öncelikle, bir teknolojinin çarp flman n engellenmesinde ne kadar etkili oldu u dikkate al nmaktad r örne in, ürünün 23

8 bulundu u araban n, ürünün bulunmad arabalar aras nda güvenle kullan l p kullan lamayaca, teknolojinin baflar s z olma ihtimali de erlendirilmektedir. Ayr ca, sürücülerin bu ürüne ne kadar iyi bir karfl l k vereceklerine de bak lacakt r, zira her sürücünün araçtan, güvenli bir flekilde daha fazla bilgi alamayaca belli bir doygunluk noktas bulunmaktad r. Uzaktan kontrol cihazlar n n (telematics) bulundu u araçlara iliflkin olarak haz rlanan ve sigorta bedelinin arac n kullan ld mesafe ve zamana ba l olarak belirlendi i sigorta poliçeleri Avusturya ve ngiltere gibi ülkelerde her geçen gün daha yayg n hale gelmektedir. Bu gibi poliçelerin, motorlu araç kullan c lar n araçlar n daha az kullanmaya teflvik edeceklerinden, gaz emülsiyonlar n azaltmak ve en riskli saatlerde araç kullan lmamas n teflvik ederek de kazalar azaltmak gibi bir potansiyel etkileri de vard r. Emniyet kemerleri, daha düflük bir ileri teknoloji ürünü örne idir ancak ölümleri ve kazalar önlemekte çok etkili bir yöntemdir. Almanya da, Elektronik Stabilite Kontrolünün (ESC) son 10 y ldaki en etkin araç güvenlik özelli i oldu u kan tlanm flt r. Bugün ESC lerin güvenlikle ilgili çok önemli faydalar n gösteren, ulusal ve uluslar aras birçok çal flma bulunmaktad r. Alman sigorta flirketleri kaza araflt rma birimi UDV ye göre, bu teknolojinin tüm yaralamal araç kazalar n n yüzde 25 i ve ölümlü araç kazalar n n yüzde üzerinde olumlu yönde etkisi olmufltur. Baflka bir ifadeyle tüm araçlar ESC ye sahip olsalard, Almanya da her y l yaflanan yaklafl k yaralamal araç kazas ve ölümlü araç kazas tamamen önlenebilirdi veya bunlar n sonuçlar hafifletilebilirdi. Finlandiyal sigorta flirketleri arac n - kulland kça-öde sistemlerinin sonuçlar n gözlemlemektedirler. Buna ba l bir ad m olarak, Finlandiya Motorlu Araç Sigortac lar Merkezi, ak ll ulaflt rma sistemlerine iliflkin araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini destekleyen ITS in üyesi olmufltur. 7.Altyap Sigortac lar ayn zamanda altyap konular na da müdahil olmaktad rlar. talya da, örne in, yollar n altyap problemlerine, bak m ve iflaretleme eksikli ine ba l olarak kaç trafik kazas gerçekleflmifl oldu una iliflkin kesin bir analiz çal flmas bulunmuyor olmas na ra men, kazalar n yüzde 80 inin tüm yollar n yüzde 20 sini oluflturan özellikle riskli bölgeler ve siyah noktalarda olufltu u tahmin edilmektedir y l ndan bu yana, talyan sigorta flirketlerinin yol güvenli i birimi olan Fass, sürücülerin, kendi davran fllar na ilave olarak, yol koflullar n n da kazaya neden olabilece i yönünde bilinçlendirilmelerine yönelik olarak Kara Nokta isimli bir proje yürütmektedir. Bu kapsamda bir internet sitesi kurulmufl olup (www.smaniadisicurezza.it), kifliler, , mektup, SMS, MMS veya ücretsiz telefon hatt arac l yla yol a lar üzerinde bulunan tehlikeli bölgeleri iflaret edebilmektedirler. Sonuç Sigorta sektörü, farkl aç lardan çok de iflik yol güvenli i konular na dikkati çekmektedir. Bunlar n aras nda risk yönetimi, e itime yönelik dokümanlar ve kurslar haz rlanmas, medya kampanyalar yürütülmesi, e itim, araflt rma ve lobicilik faaliyetleri yer almaktad r. Sigorta flirketlerinin bu konudaki etkin rolü sürücülerde fark ndal k yarat lmas nda ve bunlar n e itilmesinde ortaya ç kmaktad r, çünkü sigortac lar müflterilerini tan makta ve anlamaktad rlar, onlara do rudan ulaflabilmektedirler. Bu durum yine de sigorta flirketlerini yeni teknolojilerin araflt r lmas ndan ve altyap sorunlar na e ilmekten al koymaz. Ayn flekilde, baz ülkelerde sigorta sektörü yeni 24

9 teknolojileri de erlendiren araflt rma merkezlerinin finansman n sa lamakta ve uygun oldu u ölçüde bunlar desteklemektedir. Sigortac lar n hedefi, risklerin ve risk e ilimlerinin erken ve do ru flekilde belirlenebilmesini ve bunlarla bafl edilebilmesini sa layacak önlemlerin al nmas n sa lamakt r. Ülkemizde yol güvenli inin gelifltirilmesine katk sa layacak alanlarda sigortac lar taraf ndan çok fazla bir giriflimde bulunulmad n sadece teknik fiyatland rmalarda Avrupa ya paralel baz uygulamalara yer verildi i görülmektedir. Yol güvenli ini tehdit eden bu problemlerin azalt lmas na destek veren devlet bünyesindeki çal flmalar ve bunlar n baz lar ndan elde edilen olumlu neticeler sevindiricidir. Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Baflkanl taraf ndan 01 Ocak 2008 tarihinde uygulamaya geçirilen Trafik Güvenli inde Yeni Aç l mlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri ad alt ndaki proje kapsam nda ülke genelinde trafik kurulufllar na, baflta h z, alkol, emniyet kemeri, tako raf, cep telefonu ve motorlu bisiklet ve motosikletlerde kask kullan m gibi konularda tespit edilen kriterler do rultusunda denetleme yükümlülü ü getirilmifltir. Türkiye genelinde 2008 y l nda yap lan denetleme faaliyetleri ve neticesinde uygulanan trafik cezalar bir önceki seneye göre ciddi ar fl göstermifltir. Tablo 1: Emniyet Genel Müdürlü ü ve Jandarma Genel Komutanl taraf ndan gerçeklefltirilen denetim faaliyetleri (Kaynak: ) Uygulanan Trafik Uygulanan Para Mahkemeye Sevk Trafikten Men Edilen Y llar Ceza Say s Ceza Miktar (TL) Edilen Sürücü Say s Araç Say s Tablo 2: Türkiye genelinde denetim faaliyetleri neticesinde uygulanan trafik cezalar (Kaynak: ) Kontrol Türleri FARK % Alkol Kontrolü Afl r H z Kontrolü Cep Telefonu Kontrolü Emniyet Kemeri Kontrolü Koruma Bafll -Gözlük Kontrolü Takograf Kontrolü Yaya Kontrolü Araç Plakas na Uyg. hbarl Denetimler

10 Di er taraftan, Emniyet Genel Müdürlü ü ve Jandarma Genel Komutanl sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalar baz alan genel kaza istatistiklerine göre 2008 senesinde meydana gelen trafik kazalar olarak gerçekleflmifl ve bir önceki seneye göre yüzde 13 lük bir art fl göstermifl, ancak sevindiricidir ki 4228 ölü ve yaralanma say s bir önceki seneye göre s ras yla yüzde 18 ve yüzde 2,5 oran nda azalm flt r. Tablo 3: Trafik polisi ve Jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam kaza say lar (Kaynak: TÜ K Trafik Kaza statistikleri Karayolu 2007) Kay tl Kazaya Ölümlü Y llar Nüfus (Bin) Motorlu Kar flan Motorlu Toplam Yaralanmal Ölü Yaral Tafl t Tafl t Kaza* Kaza Say s Say s Ülkemizde meydana gelen ölümlü-yaralanmal trafik kazalar n n nerede ve hangi nedenle meydana geldi inin bilinmesi, al nmas gerekli önlemlerin belirlenmesi aç s ndan trafik kaza haritalar n n kullan lmas da önem tafl maktad r y l ndan itibaren Trafik Bilgi Sistemi kapsam nda GPS cihazlar n n kullan lmas ile üretilen kaza haritalar polis sorumluluk alan nda meydana gelen kazalar hakk nda tek kaynakt r. stanbul iline ait oluflturulan kaza haritalar ndan kazalar n yo unlaflt yerler tespit edilmifl ve kazalar n en yo un oldu u 29 ikinci yo unlukta ise 170 nokta belirlenmifltir. Özellikle, büyük flehirlerde uygulamaya al nan, emniyet fleridinde EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ve trafik fl k noktalar nda kamera kullan m n n trafik ihlal suçlar n yüzde 90 oran nda azaltt tespit edilmifltir. Türkiye-Avrupa Birli i Mali flbirli i sürecinde, Türk Trafik Personelinin Denetim Kapasitesinin Artt r lmas Kapsam ndaki htiyaç Analizi ve Fizibilite Çal flmalar n n Haz rlanmas çin Teknik Destek Projesi adl proje de tamamlanm fl bulunmaktad r. Ülkemizdeki sigorta bilincinin düflük bir düzeyde oldu u genel kabul gören bir tespittir. Sigorta bilincini artt rmak için gerçeklefltirilecek çal flmalarda, topluma sosyal katk sa layan yol güvenli ini destekleyen projelere de yer verilmesi insanlar m z n sigortac l k ve sigortaya bak fl nda muhtemelen olumlu etki yaratacakt r. (Kaynak:CEA Road Safety Compendium 2009) 26

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

BAfiKAN dan. De erli Meslekdafllar m,

BAfiKAN dan. De erli Meslekdafllar m, BAfiKAN dan De erli Meslekdafllar m, Seçimli bir ola an genel kurulumuzu daha geride b rakt k. Öncelikle, seçim sonuçlar n n sektörümüze ve yeni yönetim kadrosuna hay rl olmas n diliyorum. Ayr ca, son

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI

LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI LAÇ ENDÜSTR S fiverenler SEND KASI Önsöz N üfusun artmas ve yafllanmas, yeni ve pahal tedavi yöntemlerinin gelifltirilmesi, sa l k hizmetlerinin yayg nlaflmas nedenleriyle tüm dünyada sa l k harcamalar

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç.

DrugWipe. Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç. DrugWipe Uyuflturucu Testi Tan t m Kitapç www.aktifdiagnostik.com DrugWipe Trafik Uygulamalar nda Uyuflturucu Madde Testi 1995 2012 17 Yıllık Tecrübe DrugWipe özellikleri 1- En ileri teknoloji: Patentli,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

F 4 ST- Tarladan çatala g da güvenli i uzman e itimi

F 4 ST- Tarladan çatala g da güvenli i uzman e itimi F 4 ST- Tarladan çatala g da güvenli i uzman e itimi sonuçlar n n de erlendirilmesi Samim Saner Perihan Yolci Ömero lu Tu çe Sa dur Kalite Sistem Laboratuvarlar Grubu 1. Girifl 4 ST- Tarladan Çatala G

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI

Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Risk nedir? Ders 11: PROJEN N R SKLER /VARSAYIMLARI Projeler, proje yöneticilerinin do rudan kontrol edemeyecekleri olaylardan etkilenebilirler. Proje gerçek durumun bütün boyutlar n kapsayamaz. D fl faktörler,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü

Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ümit Celbifl MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasar m Bölümü Eski ad Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı