w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc"

Transkript

1 Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

2 HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti olarak yorumlanmamalõdõr. HP, işbu belgedeki teknik veya yazõm hatalarõndan veya kusurlardan sorumlu tutulamaz. HP, cihazda HP tarafõndan tedarik edilmemiş yazõlõmõn kullanõmõ veya güvenilirliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu belge telif haklarõyla korunan mülkiyet bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir bölümü HP nin önceden yazõlõ onayõ olmaksõzõn fotokopiyle çoğaltõlamaz, yeniden yazõlamaz veya başka bir dile çevrilemez. Hewlett-Packard Company Tantau Avenue Cupertino, California USA Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation õn ABD tescilli ticari markalarõdõr. Adobe ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated õn ticari markalarõdõr. ENERGY STAR ve ENERGY STAR logosu, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Bürosu nun ABD'de tescilli markalarõdõr. Bluetooth mal sahibinin ticari markasõdõr ve Hewlett-Packard Company tarafõndan lisansla kullanõlmaktadõr. HP, teknolojinin yasal kullanõmõnõ destekler ve ürünlerinin telif haklarõ kanunuyla izin verilenler dõşõndaki kullanõmlarõnõ tavsiye etmez veya desteklemez. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

3 Simge Özellikleri Aşağõdaki bölümde bu belgede kullanõlan simge özellikleri açõklanmaktadõr. Notlar, Dikkat Notlarõ ve Uyarõlar Bu kõlavuz içerisinde, bazõ metin bölümlerinin yanõnda bir simge olabilir. Bu bölümler notlar, dikkat notlarõ ve uyarõlar olup şu amaçla kullanõlõrlar: UYARI: Yönergelere uyulmamasõnõn yaralanmayla veya ölümle sonuçlanabileceğini belirtir. DİKKAT: Yönergelere uyulmamasõnõn donatõda oluşacak zararla veya bilgi kaybõyla sonuçlanabileceğini belirtir. NOT: Ek bilgileri belirtir. Kullanõcõ Kõlavuzu iii

4 iv Kullanõcõ Kõlavuzu

5 Içindekiler Simge Özellikleri... iii Notlar, Dikkat Notlarõ ve Uyarõlar... iii 1 Ürün Özellikleri HP LCD Monitörler Özellikler Güvenlik ve Bakõm Yönergeleri Önemli Güvenlik Bilgileri Güvenlik Önlemleri Bakõm Yönergeleri Monitörü Temizleme Monitörü Kurma Monitörü Ambalajõndan Çõkarma Monitör Kurulumu Dirsekli tabanõ monte etme Çift menteşeli monitörün katlarõnõ açma Duvara monte etmek için dirsekli monitör tabanõnõ hazõrlama Çift menteşeli monitörü duvara monte etme Hazõrlõk VGA (Analog) veya DVI-D (Dijital) Kabloyu Bağlama VGA kablosunu bağlama DVI-D kablosunu bağlama VGA / DVI-I Kablosunu Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) HDMI Kablosunu Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) Ses ve Video Kablolarõ ve Adaptörler Ses Kablosunu Bağlama USB Hub Kablosunu Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) USB Aygõtlarõnõ Monitöre Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) Güç Kablosunu Bağlama Kablo Yönetimi Eğimi Ayarlama Dönüşü Ayarlama Yüksekliği Ayarlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) Monitörü Döndürme (Yalnõzca Belirli Modellerde) Klavye Yeri Kullanõcõ Kõlavuzu v

6 4 Monitörü Çalõştõrma CD Yazõlõm ve Yardõmcõ Programlarõ Sürücüleri Yükleme Internet ten güncelleştirilmiş sürücüleri indirme Otomatik Ayarlama İşlevini Kullanma My Display Yazõlõmõ (Yalnõzca Belirli Modellerde) Ön Panel Kontrolleri Ekran Menüsü'nü Kullanma Ekran Menüsü Seçimleri Video Giriş Konektörlerini Seçme Monitör Durumlarõnõ Tanõmlama Ekran Kalitesini Ayarlama Analog Videoyu En İyileştirme Güç Tasarrufu Özelliği Ortam Işõğõ Algõlayõcõsõ (Belirli Modellerde) Görev õşõğõ (Yalnõzca Belirli Modellerde) Web kamerasõ (Belirli Modellerde) Web Kamerasõyla Video ve Fotoğraf Çekme Video Sohbeti veya Konferans Aramasõ Yapma Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruma (HDCP) Dijital Resim Karesi Kart Okuyucusunu Kullanma (Yalnõzca Belirli Modellerde) Monitör Menüsünü Uzaktan Kumanda ile Kullanma Ana Menü Fotoğraflarõ Görüntüleme Slayt Gösterisini Görüntüleme Müzik/Ses dinleme Video Dosyalarõnõ İzleme Ayarlarõ Değiştirme Dil Ayarõnõ Değiştirme Ekran Görüntüsü Boyutu Ayarõnõ Değiştirme Slayt Gösterisi Geçişlerini Değiştirme Slayt Gösterisi Hõzõnõ Değiştirme Slayt Gösterisi Karõştõrmasõnõ Değiştirme DPF için LCD Ayarlarõnõ Yapma Fabrika Varsayõlanlarõnõ Geri Yükleme Monitörü Taşõma İçin Hazõrlama Dirsekli Tabanõ Çõkarma Çift Menteşeli Monitörü Katlama A Sorun Giderme Sõk Karşõlaşõlan Sorunlarõ Çözme... A 1 hp.com adresinden Destek Alma... A 3 Teknik Desteği Arama Hazõrlõğõ... A 3 Derecelendirme Etiketini Bulma... A 3 B Teknik Özellikler HP LCD Monitörler... B 1 Önceden Ayarlanmõş Video ve Yüksek Çözünürlük Modlarõ... B 4 LCD Monitör Kalitesi ve Piksel Politikasõ... B 8 Güç Kablosu Seti Gereksinimleri... B 8 vi Kullanõcõ Kõlavuzu

7 C Kurumsal Yasal Düzenleme Bildirimleri Federal İletişim Komisyonu Bildirimi... C 1 Değişiklikler... C 1 Kablolar... C 1 FCC Logosunu Taşõyan Ürünler için Uygunluk Bildirimi, Yalnõzca Amerika Birleşik Devletleri... C 1 Malzemeleri Elden Çõkarma... C 2 Kimyasal Maddeler... C 2 Kanada Bildirimi... C 2 Avis Canadien... C 2 Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi... C 2 Avrupa Birliğindeki Ev Kullanõcõlarõ tarafõndan Atõklarõn Elden Çõkarõlmasõ... C 3 Japon Bildirimi... C 3 Japon Güç Kablosu Bildirimi... C 3 Japon Malzeme İçeriği Bildirimi... C 3 Kore Bildirimi... C 4 EPA ENERGY STAR Uyumluluğu... C 4 HP Geri Dönüşüm Programõ... C 4 Kullanõcõ Kõlavuzu vii

8 viii Kullanõcõ Kõlavuzu

9 1 Ürün Özellikleri HP LCD Monitörler HP LCD (sõvõ kristal ekran) monitörler aktif matris, ince film transistörlü (TFT) ekrana sahiptir. Bu kõlavuz şu beş modeli kapsar: Özellikler w1858 LCD monitör w2228h LCD monitör w2338h LCD monitör w2448h/hc LCD monitör w2558hc LCD monitör Geniş çapraz ekran En iyi çözünürlük: w1858: 1366 x 768, 60 Hz w2228h: 1680 x 1050, 60 Hz w2338h: 1920 x 1080, 60 Hz w2448h/hc: 1920 x 1200, 60 Hz w2558hc: 1920 x 1200, 60 Hz Artõ düşük çözünürlükleri için tam ekran desteği Desteklenen video girişleri: VGA analog sinyali (yalnõzca belirli modellerde) DVI dijital sinyal (yalnõzca belirli modellerde) Yüksek netliğe sahip multimedya arabirim (HDMI) (yalnõzca belirli modellerde) Grafik uygulamalarõ ve oyunlarda daha iyi bir deneyim sağlayan hõzlõ yanõt verme süresi Otururken veya ayaktayken ya da monitörün bir kenarõndan diğerine ilerlerken kolay görüş Eğim ayarõ Yüksek ayarlama (yalnõzca belirli modellerde) Döndürme ayarõ Yatay veya dikey görüntüleme için döndürme ayarõ (yalnõzca belirli modellerde) Web kamerasõ ve mikrofon (yalnõzca belirli modellerde) Uzaktan kumandalõ iki-yuvalõ bellek kartõ okuyucusu (yalnõzca belirli modellerde) Duvara monte etme dahil olmak üzere esnek montaj çözümleri için taşõnabilir ayak ve Video Elektronik Standartlar Kurumu (VESA) standardõ montaj delikleri Güvenlik kablosu için güvenlik kilidi yuvasõ (güvenlik kablosu ayrõ olarak satõlõr) Bilgisayar sisteminiz tarafõndan desteklendiği takdirde Tak ve Çalõştõr özelliği Ayar ve ekran en iyileştirme kolaylõğõ için ekran menüsü (OSD) üzerinden ayarlama (İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Fransõzca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Japonca veya Brezilya Portekizcesi dil seçenekleri) Kullanõcõ Kõlavuzu 1 1

10 Ürün Özellikleri Yerleşik stereo hoparlörler, arkaya bakan USB aygõtlarõyla kullanõlmak üzere dört - altõ Evrensel Seri Veri Yolu (USB) 2.0 bağlantõ noktasõ. Altõ USB bağlantõ noktasõ olan modellerde iki bağlantõ yalnõzca dahili kullanõm (web kamerasõ ve kart okuyucusu) için ayrõlmõştõr (yalnõzca belirli modellerde) Ortam õşõğõ algõlayõcõsõ (yalnõzca belirli modellerde) Görev õşõğõ (yalnõzca belirli modellerde) Klavye koyma yeri Enerji tüketimini azaltmak için Power Saver (Güç Tasarrufu) Quick View (Hõzlõ Görüntüleme) ayarlarõ ekranõ Aşağõdakilerin olduğu CD: Sürücüler Otomatik ayarlama yazõlõmõ My Display yazõlõmõ Web kamerasõ yazõlõmõ (yalnõzca belirli modellerde) Belgeler Adobe Acrobat Reader Dirsekli taban Çift menteşeli taban 1 2 Kullanõcõ Kõlavuzu

11 2 Güvenlik ve Bakõm Yönergeleri Önemli Güvenlik Bilgileri Güç kablosu monitörünüzle kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr. Farklõ bir kablo kullanmak için yalnõzca bu monitörle uyumlu güç kaynağõ ve bağlantõ kullanõn. UYARI: Monitörünüzü, bilgisayarõnõzõ ve diğer ekipmanõnõzõ her zaman topraklanmõş prize bağlayõn. Elektrik çarpmasõ ve aygõtõnõza zarar verme olasõlõğõnõ azaltmak için güç kablosunun topraklama özelliğini devre dõşõ bõrakmayõn. Topraklama fişi önemli bir güvenlik özelliğidir. UYARI: Güvenliğiniz için, güç kablosunu taktõğõnõz topraklanmõş prizin operatörün kolayca erişebileceği, ekipmana mümkün olan en yakõn yerde olmasõnõ sağlayõn. Ekipmanõn güç bağlantõsõnõ kesmek için fişi sõkõca kavrayarak, güç kablosunu prizden çekin. Hiçbir zaman kablodan tutarak çekmeyin. DİKKAT: Bilgisayarõnõzõ olduğu kadar, monitörünüzü de korumak için bilgisayarõnõzõn ve çevre birimlerinin (monitör, yazõcõ veya tarayõcõ gibi) tüm güç kablolarõnõ aşõrõ akõm korumalõ anahtarlõ uzatma kablosuna veya kesintisiz güç kaynağõna (UPS) bağlayõn. Çoklu fişlerin tümünde yüksek akõm korumasõ yoktur; çoklu fişlerin bu özelliğin bulunduğunu belirtir biçimde etiketlenmesi gerekir. Aşõrõ akõm korumasõnõn başarõsõz olmasõ durumunda ekipmanõnõzõ değiştirebilmeniz için hasar halinde değiştirme politikasõ sunan üreticilerin anahtarlõ uzatma kablolarõnõ kullanõn. Güvenlik Önlemleri Monitörün etiketi/arka plakasõ üzerinde belirtildiği şekilde, yalnõzca bu monitörle uyumlu güç kaynağõ ve bağlantõ kullanõn. Prize bağlõ ürünlerin toplam amper değerinin elektrik prizinin akõm değerini aşmadõğõna ve güç kablosuna bağlõ ürünlerin toplam amper değerinin güç kablosunun değerini aşmadõğõna emin olun. Her aygõtõn amper değerini (Amps veya A) belirlemek için güç etiketine bakõn. Monitörü kolayca erişebileceğiniz bir prizin yakõnõna yerleştirin. Monitörün bağlantõsõnõ fişi sõkõca kavrayõp, prizden çekerek kesin. Monitör bağlantõsõnõ kesmek istediğinizde, asla monitör kablosundan çekmeyin. Güç kablosunun üzerinde bir şey bulunmamasõna dikkat edin. Kabloya basmayõn. Kullanõcõ Kõlavuzu 2 1

12 Güvenlik ve Bakõm Yönergeleri Bakõm Yönergeleri Monitörünüzün performansõnõ artõrmak ve ömrünü uzatmak için: Monitör kasasõnõ açmayõn veya bu ürünün bakõmõnõ kendiniz yapmaya çalõşmayõn. Monitörünüz düzgün çalõşmõyorsa, yere düştüyse veya hasar gördüyse, ilgili Hewlett-Packard yetkili satõcõsõna, bayisine veya yetkili servisine başvurun. Yalnõzca çalõştõrma talimatlarõnda açõklanan ayarlarõ yapõn. Kullanõlmadõğõ zamanlarda monitörü kapatõn. Bir ekran koruyucu programõ kullanarak ve kullanõlmadõğõ zamanlarda monitörü kapatarak, monitörün ortalama kullanõm ömrünü büyük ölçüde artõrabilirsiniz. Monitörünüzü iyi havalandõrõlan, aşõrõ õşõk, sõcaklõk ve rutubetten uzak bir yerde tutun. Havalandõrma için kasa üzerinde yuvalar ve açõklõklar bulunmaktadõr. Bu açõklõklar engellenmemeli veya üzerleri kapatõlmamalõdõr. Kasa yuvalarõna veya diğer açõklõklara herhangi türde bir nesne sokmayõn. Temizlemeden önce monitörü prizden çekin. Sõvõ veya aerosol temizleyiciler kullanmayõn. Monitörü düşürmeyin veya dengesiz bir yere yerleştirmeyin. Monitörün tabanõnõ sökerken monitörünüzü çizilme, aşõnma veya kõrõlmaya karşõ korumak için yumuşak bir yüzeye ön tarafõ aşağõ gelecek şekilde yatõrmanõz gerekir. Monitörü Temizleme Monitör, temizlenirken özel ilgi gerektiren yüksek kaliteli optik bir aygõttõr. Monitörü temizlemek için şu adõmlarõ takip edin: 1. Bilgisayarõ ve monitörü kapatõn. 2. Temizlemeden önce monitörü prizden çekin. DİKKAT: Monitör ekranõnõn veya kasasõnõn temizliğinde benzen, tiner, amonyak veya herhangi bir uçucu madde kullanmayõn. Bu kimyasallar monitöre zarar verebilir. Sõvõ veya aerosol temizleyiciler kullanmayõn. LCD ekranõ temizlemek için hiçbir zaman su kullanmayõn. 3. Ekranõ kuru, yumuşak, temiz bir bezle silin. Ekranõn ilave temizliğe ihtiyacõ varsa antistatik ekran temizleyici kullanõn. 4. Monitör gövdesinin tozunu alõn. Kasayõ temizlemek için nemli bez kullanõn. Kasanõn ilave temizliğe ihtiyacõ varsa izopropil alkolle nemlendirilmiş temiz bir bez kullanõn. 5. Monitörün fişini takõn. 6. Bilgisayarõ ve monitörü açõn. 2 2 Kullanõcõ Kõlavuzu

13 3 Monitörü Kurma Monitörü Ambalajõndan Çõkarma 1. Monitörü ambalajõndan çõkarõn. Tüm içeriğin mevcut olduğundan emin olun. Ambalaj kutularõnõ saklayõn. 2. Bilgisayarõ ve diğer bağlõ cihazlarõ kapatõn. 3. Monitörün masa üstüne mi yoksa duvara mõ monte edileceğini belirleyin. Bkz. Monitör Kurulumu. 4. Monitörü monte etmek için düz bir zemin hazõrlayõn. Monte etmeye hazõrlarken monitör ekranõnõ yatõrmak için kullanmak üzere düz, yumuşak, korumalõ bir alana ihtiyacõnõz olabilir. 5. Monitörü duvara monte etmeye hazõrlamak için yõldõz tornavidaya ihtiyacõnõz vardõr. Bazõ kablolarõ sõkmak için düz tornavidaya ihtiyacõnõz olabilir. Monitör Kurulumu Monitörü masa üstüne kurabilir veya duvara monte edebilirsiniz. Monitörü bilgisayarõnõzõn yakõnõnda uygun, iyi havalandõrõlan bir yere yerleştirin. Monitörü kurduktan sonra monitör kablolarõnõ bağlayõn. Dirsekli tabanõ monte etme DİKKAT: Ekran kõrõlabilir. LCD ekrana baskõ uygulamaktan veya dokunmaktan kaçõnõn, aksi takdirde zarar verebilirsiniz. 1. Monitör ekranõnõ düz, yumuşak, korunmalõ bir yüzeye yerleştirin. 2. Boynu monitör tabanõyla aynõ hizaya getirin. 3. Tabanõ, yerine oturuncaya kadar kaydõrõn. Tabanõn yerine sõkõca oturduğundan emin olun. Dirsekli tabanõ monte etme 4. Monitörü dikey bir konuma getirin ve düz ve sağlam bir zemine yerleştirin. Kullanõcõ Kõlavuzu 3 1

14 Monitörü Kurma Çift menteşeli monitörün katlarõnõ açma UYARI: Çift menteşeli monitörü katlamak için yüzü aşağõya bakacak biçimde yerleştirmeyin. Taban menteşesi yayõ açõlõp ciddi yaralanmalara veya zarara neden olabilir. 1. Monitör düz, katlanmõş durumdayken ekran yukarõ bakacak biçimde düz bir yüzeye yerleştirin. 2. Ekranõ yatay konuma döndürün (şekilde, düz ok siz monitörün önündeyken olan konumunuzdur). (Bu adõmõ yalnõzca monitörünüzde döndürme özelliği varsa gerçekleştirin.) 3. Monitörün tabanõnõ tutarken, ekrana basõnç uygulamadan veya dokunmadan paneli en üst konumuna yükseltin (1). 4. Nakliye bandõnõ çõkarõn (kesmeyin) (2). 5. Nakliye bandõnõ güvenli bir yere koyun; monitörü nakletmeniz gerektiğinde lazõm olabilir. 6. Düzgün görüntüleme için taban menteşesini yukarõ kaldõrõn ve aşağõ indirin. 3 2 Kullanõcõ Kõlavuzu

15 Monitörü Kurma Duvara monte etmek için dirsekli monitör tabanõnõ hazõrlama 1. Güç kablosunun ve diğer kablolarõn monitörle olan bağlantõsõnõ kesin. 2. Monitör tabanõnõ çõkarõn. Monitör panel ekranõnõn düz, yumuşak zemine yatõrõn. 3. Taban söküldükten sonra, monitörün boynundaki lastik tõpayõ çõkarõn. Lastik tõpanõn altõnda bir vida ve panelin üzerinde iki ek vida daha göreceksiniz. 4. Tüm vidalarõ çõkarõn. 5. Boynu monitörden ayõrõn. 6. Çõkarõlan parçalarõ (lastik tõpa vidalar, boyun ve taban) ileride kullanmak üzere saklayõn. 7. Monitörün güvenli bir şekilde takõldõğõndan emin olmak için montaj elemanõyla birlikte verilen talimatlarõ izleyin. Panelin arkasõndaki dişli dört montaj deliği düz ekran monitörlerin monte edilmesine dair VESA standardõyla uyumludur. Duvara monte sehpa veya diğer bir montaj elemanõna tutturmak için bu dört deliği kullanõn. Çift menteşeli monitörü duvara monte etme Hazõrlõk Monitörü duvara, duvara monte edilmiş sehpaya veya diğer montaj elemanlarõna monte etmeden önce, monitör tabanõnõ ve ayağõ çõkarmalõsõnõz. Montaj malzemelerinin verilmediğine dikkat edin. Bir yõldõz tornavidaya gereksinim duyarsõnõz. Yordamõ uygulamaya başlamadan önce aşağõdaki uyarõ ve dikkat notlarõnõ okuyun. UYARI: Kişisel yaralanma veya ekipmana zarar verme riskini azaltmak için monitörü yerleştirmeden önce duvara montaj malzemelerinin tam olarak kurulduğundan ve güvenli olduğundan emin olun. Duvara montaj malzemeleriyle birlikte verilen yönergelere bakõn ve monitörü taşõyõp taşõyamayacağõnõ kontrol edin. UYARI: Çift menteşeli monitörü katlamak için yüzü aşağõya bakacak biçimde yerleştirmeyin. Taban menteşesi yayõ açõlõp ciddi yaralanmalara veya zarara neden olabilir. 1. Güç kablosunun ve diğer kablolarõn monitörle olan bağlantõsõnõ kesin. 2. Monitörü düz, yumuşak bir yüzeye yüzü aşağõya bakacak biçimde yerleştirin. Bu, menteşenin uzamasõna ve monitörün düz olduğundan emin olmak için monitörün geriye eğilmesine neden olabilir. 3. Parmak uçlarõnõzla VESA koruyucunu monitörün arkasõndan çõkarõn. 4. VESA plakasõndan dört vidayõ çõkarõn. Kullanõcõ Kõlavuzu 3 3

16 Monitörü Kurma 5. Çõkarõlan parçalarõ (koruyucu, vidalar ve taban) ileride kullanmak üzere saklayõn. 6. Monitörün güvenli bir şekilde takõldõğõndan emin olmak için montaj elemanõyla birlikte verilen talimatlarõ izleyin. Panelin arkasõndaki dişli dört montaj deliği düz ekran monitörlerin monte edilmesine dair VESA standardõyla uyumludur. Monitörde 100 mm açõklõk standardõ kullanõlmõştõr. Duvara monte sehpa veya diğer bir montaj elemanõna tutturmak için bu dört deliği kullanõn. VGA (Analog) veya DVI-D (Dijital) Kabloyu Bağlama VGA video kablosu veya DVI-D video kablosu kullanõn (belirli modellerle birlikte verilir). DVI kullanabilmeniz için DVI uyumlu bir grafik kartõnõz olmasõ gerekir. Konektörler monitörün arka tarafõndadõr. Bilgisayar ve monitörün kapalõ ve fişlerinin çekilmiş olduğundan emin olun. Bazõ grafik kartlarõnda hem DVI konektör, hem de DVI - VGA dönüştürücü bulunur (yalnõzca belirli modellerde). Monitörde VGA konektörü olmasõna karşõn DVI konektörü yoksa, bilgisayara bağlamak için DVI - VGA dönüştürücüyü kullanõn. DVI - VGA dönüştürücüyü bilgisayarõn grafik kartõndaki DVI konektörüne bağlayõn ve ardõndan VGA kablosunu dönüştürücüye ve monitöre bağlayõn. VGA veya DVI-D kablosunu bağlama konektör konumlarõ farklõ olabilir 3 4 Kullanõcõ Kõlavuzu

17 Monitörü Kurma VGA kablosunu bağlama VGA video kablosunun bir ucunu monitörün arkasõna, diğer ucunu da bilgisayardaki VGA video konektörüne takõn. DVI-D kablosunu bağlama DVI-D video kablosunun bir ucunu monitörün arkasõna, diğer ucunu da bilgisayardaki DVI-D video konektörüne takõn. Bu kabloyu yalnõzca bilgisayarõnõzda DVI uyumlu grafik kartõ varsa kullanabilirsiniz. Monitör DVI-D konektörü ve kablosu yalnõzca belirli modellerle birlikte verilir. NOT: DVI - HDMI adaptörü kullanõyorsanõz hoparlörleri etkinleştirmek için yeşil ses kablosunu bağlamalõsõnõz. DVI konektöründen gelen sinyal yalnõzca video içindir. VGA / DVI-I Kablosunu Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) Kablonun VGA ucunu bilgisayarõn arkasõna, DVI-I ucunu da monitöre bağlayõn. HDMI Kablosunu Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasõna, diğer ucunu alõcõ kutusuna, DVD oynatõcõ veya dijital televizyon gibi uyumlu dijital ses/video kaynağõna bağlayõn. Kullanõcõ Kõlavuzu 3 5

18 Monitörü Kurma Ses ve Video Kablolarõ ve Adaptörler Aşağõdaki tabloda monitörü bilgisayara, televizyona veya alõcõ kutusuna bağlamak için gerekebilecek kablo türleri gösterilmektedir. Gereken kablo sayõsõ ve türü modele göre değişiklik gösterebilir. Bazõ kablolar ve adaptörler yalnõzca belirli modellerle birlikte verildiğinden ayrõca satõlabilir. Kablo/Adaptör: Adõ Açõklama HDMI kablosu DVI kablosu HDMI tamamen dijital sinyaller iletir. DVD veya DVR'den oynatmak için önerilir. HDMI video, ses ve kontrol sinyallerine sahip olduğu için hem sõkõştõrõlmamõş dijital ses, hem de dijital video sinyallerini iletebilir. DVI tamamen dijital video sinyalleri iletir. VGA kablo VGA analog video sinyalleri iletir. DVI - VGA adaptörü DVI monitörü bilgisayarõn, televizyonun veya alõcõ kutusunun arkasõndaki VGA konektörüne ya da VGA monitörü bilgisayarõn, televizyonun veya alõcõ kutusunun arkasõndaki DVI konektörüne bağlar. DVI - HDMI adaptörü VGA - DVI-I kablosu DVI monitörü bilgisayarõn, televizyonun veya alõcõ kutusunun arkasõndaki HDMI konektörüne ya da HDMI monitörü bilgisayarõn, televizyonun veya alõcõ kutusunun arkasõndaki DVI konektörüne bağlar. NOT: DVI - HDMI adaptörü kullanõyorsanõz hoparlörleri etkinleştirmek için yeşil ses kablosunu bağlamalõsõnõz. Analog video sinyalini dijital video sinyaline dönüştürür. NOT: VGA veya DVI sinyal kullanõrken VGA veya DVI sinyaller yalnõzca video verilerini dönüştürüp ses verilerini dönüştürmediğinden sesi ayrõca bağlamanõz gerekir. HDMI sinyali hem video, hem de ses verilerini dönüştürebildiğinden HDMI kullanõrken ayrõ ses bağlantõsõ gerekmez. 3 6 Kullanõcõ Kõlavuzu

19 Monitörü Kurma Ses Kablosunu Bağlama Aşağõdaki resimde gösterildiği gibi ses kablosunu kullanarak dahili monitör hoparlörlerini bilgisayara bağlayõn. Ses kablolarõnõ bağlama konektör konumlarõ değişebilir USB Hub Kablosunu Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) Bilgisayardan gelen USB hub kablosunu monitördeki USB Girişi konektörüne bağlayõn. Bu, monitördeki USB 2.0 bağlantõ noktalarõnõ etkinleştirir. USB In Kullanõcõ Kõlavuzu 3 7

20 Monitörü Kurma USB Aygõtlarõnõ Monitöre Bağlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) USB flash sürücü veya dijital video kamera gibi dört USB aygõtõnõ monitörünüze bağlayabilirsiniz. Bunu yalnõzca USB hub kablosunu bilgisayardan monitöre bağladõktan sonra yapõn. Güç Kablosunu Bağlama 1. Aşağõdaki uyarõyõ okuyun. UYARI: Elektrik çarpmasõ veya donatõnõzõn zarar görmesi tehlikesini en aza indirgemek için: Güç kablosunun topraklama fişini devre dõşõ bõrakmayõn. Topraklama fişi önemli bir güvenlik özelliğidir. Güç kablosunu topraklõ bir elektrik prizine takõn. Güç kablosunu taktõğõnõz topraklanmõş prizin operatörün kolayca erişebileceği, ekipmana mümkün olan en yakõn yerde olduğundan emin olun. Güç kablosu üzerinde yürünme olasõlõğõ olmayacak veya üzerine ya da karşõsõna konan eşyalar tarafõndan ezilmeyecek şekilde döşenmelidir. Güç kablolarõnõn veya diğer kablolarõn üzerine hiçbir şey koymayõn. Kablolarõ kimsenin basmayacağõ veya takõlmayacağõ şekilde düzenleyin. Kablodan tutarak çekmeyin. Diğer bilgiler için Ek B deki Teknik Özellikler başlõklõ bölüme bakõn. Güç kablosunu bağlama 2. Güç kablosunun bir ucunu monitöre, diğer ucunu da topraklõ bir elektrik prizine bağlayõn. 3 8 Kullanõcõ Kõlavuzu

21 Monitörü Kurma Kablo Yönetimi HP LCD monitörlerin her iki yanõnda, kablo yönetimi için iki kablo kanalõ bulunur. Kablolar buralara kolayca yerleştirilebilir ve önden bakõldõğõnda görünmez. NOT: Monitörünüzün döndürme özelliği varsa, monitör döndürüldüğünde kablolarõn çekilmeyeceği ve bağlantõsõnõn kesilmeyeceği biçimde yeterince gevşek ayarlandõğõndan emin olun.. Eğimi Ayarlama En iyi görüşü elde etmek için aşağõda anlatõldõğõ şekilde, ekranõn eğimini istediğiniz gibi ayarlayõn: 1. Yüzünüz monitöre dönük olarak durun ve eğimi değiştirirken monitörü devirmemek için tabanõ tutun. 2. Monitörün üst kenarõnõ, ekrana dokunmadan kendinize veya öteye doğru hareket ettirerek, eğimi ayarlayõn. Kullanõcõ Kõlavuzu 3 9

22 Monitörü Kurma DİKKAT: Monitör, menteşe tamamen açõlmõşsa ve ekran çok geriye yatõrõldõysa arkaya düşebilir. Dönüşü Ayarlama HP LCD monitör, döndürme özelliğiyle makul ölçülerde döndürülebilir. DİKKAT: Kõrõlmasõnõ veya zarar görmesini önlemek için döndürürken veya eğimi değiştirirken, LCD ekrana baskõ uygulamaktan kaçõnõn Kullanõcõ Kõlavuzu

23 Monitörü Kurma Yüksekliği Ayarlama (Yalnõzca Belirli Modellerde) Monitör, menteşe açõlarak veya kapatõlarak yukarõya veya aşağõya doğru kolayca ayarlanõr. Monitörü Döndürme (Yalnõzca Belirli Modellerde) NOT: Bu döndürme özelliğinin (yalnõzca belirli modellerde) tüm işlevleri için My Display yazõlõmõnõn yüklenmesi gerekebilir. Bu yazõlõmõn nasõl yükleneceği hakkõnda bilgi için Monitörü Çalõştõrma bölümündeki My Display Yazõlõmõ (Yalnõzca Belirli Modellerde) konusuna bakõn. Bazõ grafik kartlarõ ekrandaki görüntünün otomatik olarak döndürülmesini desteklemektedir. 1. Monitöre dönükken ve tabanõnõ aşağõda tutarken, ekranõn alt kõsmõnõ kendinize doğru çekerek monitörü derece geriye doğru döndürün. Kullanõcõ Kõlavuzu 3 11

24 Monitörü Kurma DİKKAT: İlk adõm önemlidir çift menteşeli monitör, monitör döndürülmeden önce yeterince eğilmezse, taban yüzeyini çizebilir. 2. Monitör yatak konumdaysa, geriye eğildikten sonra saat yönünde dikey konuma döndürün. Dikey konumdaysa, geriye doğru eğin ve monitörü saat yönünün tersine yatay konuma döndürün Kullanõcõ Kõlavuzu

25 Monitörü Kurma Klavye Yeri Masaüstünde daha fazla yere ihtiyacõnõz varsa kullanmadõğõnõz zaman klavyeyi monitörün altõna yerleştirin. Kullanõcõ Kõlavuzu 3 13

26 Monitörü Kurma 3 14 Kullanõcõ Kõlavuzu

27 4 Monitörü Çalõştõrma CD Yazõlõm ve Yardõmcõ Programlarõ Bu monitörle birlikte verilen CD de, bilgisayarõnõza yükleyebileceğiniz sürücü ve yazõlõmlar bulunmaktadõr. Sürücüleri Yükleme Sürücüleri güncelleştirmeniz gerektiğine karar verirseniz, monitör sürücüleri INF ve ICM dosyalarõnõ CD'den veya Internet'ten indirebilirsiniz. Monitör sürücüsü yazõlõmõnõ CD den yüklemek için: 1. CD yi bilgisayarõnõzõn CD sürücüsüne yerleştirin. CD menüsü görüntülenir. 2. Dili seçin. 3. Install Monitor Driver Software (Monitör Sürücüsü Yazõlõmõnõ Yükle) seçeneğini tõklatõn. 4. Ekrandaki yönergeleri izleyin. 5. Bilgisayarõ yeniden başlatõn. 6. Display Control Panel (Ekran Denetim Masasõ) ayarlarõnda uygun çözünürlük ve yenileme hõzlarõnõn göründüğünden emin olun. Daha fazla bilgi için Windows işletim sistemi belgelerine bakõn. NOT: Yükleme hatasõ durumunda dijital olarak imzalanmõş monitör sürücülerini (INF veya ICM dosyalarõnõ) CD den elle yüklemeniz gerekebilir. Talimatlar için CD deki Driver Software Readme (Sürücü Yazõlõmõ Benioku) dosyasõna bakõn (yalnõzca İngilizce). Internet ten güncelleştirilmiş sürücüleri indirme HP Destek sitesinden sürücü ve yazõlõm dosyalarõnõn en son sürümlerini indirmek için: 1. Şu adrese gidin: 2. Yaşadõğõnõz ülke veya bölgeyi seçin. 3. Download Drivers and Software (Sürücü ve Yazõlõm İndirme) seçeneğini işaretleyin. 4. Monitörünüzün model numarasõnõ girin. Monitörünüz için olan yazõlõm indirme sayfalarõ görüntülenir. 5. İndirme sayfalarõndaki talimatlarõ kullanarak sürücü ve yazõlõm dosyalarõnõ indirip yükleyin. 6. Sisteminizin gereksinimleri karşõladõğõndan emin olun. Kullanõcõ Kõlavuzu 4 1

28 Monitörü Çalõştõrma Otomatik Ayarlama İşlevini Kullanma Monitör üzerindeki Otomatik/Seç düğmesini ve sağlanan CD'deki otomatik ayarlama deseni yazõlõmõnõ kullanarak ekran performansõnõ kolayca VGA girişi için en iyileştirilmiş duruma getirebilirsiniz. Monitörünüzde DVI veya HDMI girişi kullanõlõyorsa bu yordamõ kullanmayõn. Monitörünüz VGA girişi kullanõyorsa bu yordam aşağõdaki görüntü kalitesi sorunlarõnõ düzeltebilir: Bulanõk veya net olmayan odaklama Gölge ve çizgi oluşumu veya gölgeleme etkileri Belirsiz dikey çubuklar İnce, yatay kayan çizgiler Ortalanmamõş resim DİKKAT: Aynõ durağan görüntüyü ekranda uzun süre (12 saat kesintisiz kullanmama) görüntüleyen monitörlerde görüntü izi oluşabilir. Ekranõnõzda resim izi olmamasõ için uzun bir süre kullanmayacaksanõz her zaman ekran koruyucusu uygulamasõnõ etkinleştirmeniz veya monitörü kapatmanõz gerekir. Görüntü izi tüm LCD ekranlarda oluşabilecek bir durumdur. Otomatik ayarlama işlevini kullanmak için: 1. Ayarlamadan önce monitörün õsõnmasõ için 20 dakika bekleyin. 2. Monitörün ön panelindeki Otomatik/Seç düğmesine basõn. Menü düğmesine basõp, ardõndan da Ekran Menüsü'nden Image Control (Görüntü Denetimi) Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama) öğelerini seçebilirsiniz. Bu bölümdeki Ekran Kalitesini Ayarlama başlõğõna bakõn. Sonuç tatmin edici değilse yordamõ uygulamaya devam edin. 3. CD yi bilgisayarõnõzõn CD sürücüsüne yerleştirin. CD menüsü görüntülenir. 4. Dili seçin. 5. Open Auto-Adjustment Software (Otomatik Ayarlama Yazõlõmõnõ Aç) öğesini seçin. 6. Kurulum test deseni görüntülenir. Otomatik ayarlama kurulumu test deseni 7. Kararlõ, ortalanmõş bir görüntü elde etmek için monitörün ön panelindeki Otomatik/Seç düğmesine basõn. 4 2 Kullanõcõ Kõlavuzu

29 Monitörü Çalõştõrma My Display Yazõlõmõ (Yalnõzca Belirli Modellerde) En iyileştirilmiş görüntüleme için My Display yazõlõmõnõ kullanõn. Oyun oynarken, film izlerken, fotoğraf düzenlerken veya yalnõzca belge veya tablolar üzerinde çalõşõrken etkin olacak ayarlarõ seçebilirsiniz. My Display yazõlõmõ parlaklõk, renk veya karşõtlõk gibi ayarlarõ düzenlemeniz için kolay bir yol sağlar. Yazõlõmõ yüklemek için: 1. CD yi bilgisayarõnõzõn CD sürücüsüne yerleştirin. CD menüsü görüntülenir. 2. Dili seçin. 3. Install My Display Software (My Display Yazõlõmõnõ Yükle) (yalnõzca belirli modellerde kullanõlabilir) seçeneğini tõklatõn. 4. Ekrandaki yönergeleri izleyin. 5. Bilgisayarõ yeniden başlatõn. My Display yazõlõmõnõ açmak için: 1. Görev çubuğundan HP My Display simgesini tõklatõn. Veya 1. Görev çubuğundan Windows Vista başlat düğmesini tõklatõn. 2. Tüm Programlar'õ tõklatõn. 3. HP My Display'i tõklatõn. 4. HP My Display'i seçin. Ek bilgileri için yazõlõm uygulamasõndaki ekran Yardõmõ na bakõn. Ön Panel Kontrolleri Kumanda düğmeleri panelin önünde veya üstünde bulunur: Simge Power (Güç) Açõklama Monitörü açar ve bekleme veya uyku moduna sokar. NOT: Modele bağlõ olarak güç düğmesi monitörün üstünde veya önünde bulunur. Menu (Menü) Ekran menüsünü açar, seçim yapar veya menüden çõkar. Ses düzeyini ayarlar. Source (Kaynak) Bilgisayardan video girişi kaynağõnõ seçin. Ekran menüsü seçeneklerinde geriye doğru gider ve ayar düzeylerini azaltõr. + Ekran menüsünde seçenekleri değiştirir ve ayar düzeylerini artõrõr. Auto (Otomatik) Select (Seç) Ekranõ Menüsü etkin olmadõğõnda Auto (Otomatik) ekranõ en ideal ayara getirir. Belirlenen seçeneği girer. Kullanõcõ Kõlavuzu 4 3

30 Monitörü Çalõştõrma Ekran Menüsü'nü Kullanma Ekran menüsü, ekrandaki resmin üstünde görüntülenen ve genel olarak monitörlerde, televizyonlarda, VCR'lerde ve DVD oynatõcõlarda ses, kanal ve saat gibi bilgiler için kullanõlan görüntüdür. NOT: Ayarlarõ yapmak için My Display Ekran Menüsü yazõlõmõnõ veya ön paneldeki kumanda düğmelerini kullanabilirsiniz. 1. Monitör açõk değilse, Güç düğmesine basarak monitörü açõn. 2. Ekran menüsüne erişmek için Menü düğmesine basõn. OSD Main Menu (Ekran Ana Menüsü) görüntülenir. 3. Ana veya Alt Menü menülerinde gezinmek için monitörün ön panelindeki + (Artõ) düğmesine basarak yukarõya veya (Eksi) düğmesine basarak tersine kaydõrõn. Ardõndan vurgulanmõş işlevi seçmek için Auto/Select (Otomatik/Seç) düğmesine basõn. En alt seçimdeyken aşağõ doğru ilerlerseniz, menü en üst seçime çõkar. En üst seçimdeyken yukarõ doğru ilerlerseniz, menü en alt seçime iner. 4. Seçili öğenin ölçeğini ayarlamak için + veya düğmesine basõn. 5. Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) seçeneğini belirleyin. Ayarõ kaydetmek istemiyorsanõz Alt Menüde Cancel (İptal) veya Ana Menüde Exit (Çõkõş) öğesini seçin. 6. Ekran Menüsü nden çõkmak için Menu (Menü) düğmesine basõn. NOT: Bir menü görüntülendiğinde 30 saniye süresince herhangi bir düğmeye basõlmazsa (varsayõlan fabrika ayarõ), düzenleme ve ayarlar kaydedilir ve menü kapanõr. Ekran Menüsü Seçimleri Aşağõdaki tabloda Ekran Menüsü seçimleri ve işlevlerinin açõklamalarõ listelenmiştir. Bir Ekran Menüsü öğesini değiştirdikten sonra menü ekranõnda aşağõdaki seçenekler varsa şunlarõ yapabilirsiniz: Cancel (İptal) önceki menü düzeyine dönme. Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) tüm değişiklikleri kaydedip Ekran Menüsü'ne geri dönmek için. Save and Return (Kaydet ve Geri Dön) seçeneği yalnõzca bir menü öğesinde değişiklik yaparsanõz etkinleşir. Reset (Sõfõrla) önceki ayarlara dönme. 4 4 Kullanõcõ Kõlavuzu