itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

2 Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15 Teknik özellikler...16 ÖZELL KLER u Dahili ba lant girifli, ipod un kesintisiz müzik çalmas n ve ipod un flarj olmas n sa lar. u Tam fonksiyonlu ipod uzaktan kumandas ipod u ve radyoyu kontrol etmenizi sa lar. u Genifl LCD ekran saati u 2 ayr alarm saati ayar u Erteleme fonksiyonu 1

3 GÜVENL K ÖNLEMLER D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALT- MAK Ç N, C HAZIN KAPA INI (VEYA AR- KA KAPA I) AÇMAYIN; SERV S Ç N YET- K L SERV S PERSONEL NE BAfiVURUN. D KKAT Cihaz n üzerine su damlamas veya s çramas önlenmeli ve üstüne vazo gibi içinde s v olan kaplar yerlefltirilmemelidir. UYARI: YANGIN VEYA ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N BU C HAZI YA MURA VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN. Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok iflareti olan y ld r m iflareti, ürünün kabini içinde elektrik çarpmas riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu olmayan tehlikeli voltaj bulundu u için kullan c y uyarmay amaçlar. Üçgen içindeki ünlem iflareti k lavuzda cihazla ilgili önemli kullan m ve bak m (servis) talimatlar na karfl uyar r. 1. Bu talimatlar okuyun. 2. Kullan m k lavuzunu iyi saklay n. 3. Tüm uyar lara dikkat edin. 4. Bütün talimatlara uyun. 5. Cihaz suyun yak n nda kullanmay n. 6. Cihaz sadece kuru bir bezle silin. 7. Havaland rma deliklerini kapatmay n; üreticinin talimatlar na göre yerlefltirin. 8. Bu cihaz kalorifer, f r n, ocak ve di er cihazlar gibi s kaynaklar ndan uza a yerlefltirin. 9. Kutuplu veya topraklama tipi fiflin güvenlik fonksiyonunu devre d fl b rakmay n. Kutuplu fiflin, biri di erinden genifl iki ucu bulunur. Topraklama tipi fiflin iki normal ucu ve bir topraklama ucu vard r. Genifl uç ve üçüncü uç güvenli iniz için verilmifltir. Verilen fifl evinizdeki prize uymazsa, uygun priz için elektrikçiye dan fl n. 10. Kablonun, özellikle fiflin priz k sm nda ve cihazdan ç kan noktada s k flt r lmamas na ve ayak alt nda olmamas na dikkat edin. 11. Sadece üretici taraf ndan tavsiye edilen aksesuarlar /parçalar kullan n. 12. Ya murlu havalarda veya uzun süre kullan lmayaca durumlarda fifli prizden çekin. 13. Bütün servis ifllemlerini yetkili servis personeline b rak n. 2

4 GÜVENL K ÖNLEMLER Elektrik kablosu veya fifli hasar gördü ünde, cihaz n içine s v veya cisimler girdi inde, cihaz ya mura ya da neme maruz kald nda, düzgün çal flmad nda veya düflürüldü ünde servis gereklidir. 14. Tamir gerektiren hasarlar; afla daki durumlarda fifli prizden çekin ve servis için yetkili servis personeline baflvurun. A. Elektrik kablosu veya fifli hasarlar. B. Cihaz n içine yabanc maddeler düflerse veya üzerine s v s çrarsa. C. Cihaz ya mura maruz kal rsa. D. Cihaz düzgün çal flmad nda talimatlarda belirtilen ayarlar yap n. Ancak, yanl fl ayarlan rsa cihaz hasar görebilir ve servis personelinin cihaz normal çal flma moduna döndürmesi uzun zaman alacakt r. E. Cihaz düflerse veya d fl kaplamas hasar görürse. F. Cihaz düzgün çal flmazsa; veya ipuçlar ifllemlerde belirgin de ifliklik oldu unu belirtirse. Notlar: Tozu yumuflak bir bezle silin. A r kirleri yumuflak bir temizlik ürünüyle slat lm fl yumuflak bir bezle silin. Ard ndan cihaz baflka bir temiz bezle silin. Lake yüzeyin hasar görmesini ve ön paneldeki cam n düflmesini önlemek için, bulafl k süngeri, tiner, alkol veya di er kimyasal solventler kullanmay n. ipod, Amerika Birleflik Devletleri ve di er ülkelerdeki Apple Computer, Inc firmas n n bir ticari markas d r. 15. ipod un Tower Hi-Fi hoparlörü ve AC/DC adaptör damlalara ve s çramalara maruz b rak lmamal ve vazo gibi içi su dolu kaplar cihaz n üstüne yerlefltirilmemelidir. 16. AC/DC adaptörünün elektrik fifli cihaz n elektrik ba lant s n kesmek için kullan l r ve kullan m esnas nda iyi durumda olmal d r. ipod un Tower Hi-Fi hoparlörünü ve AC/DC adaptörünü tamamen elektrikten ay rmak için, AC/DC adaptörünün elektrik fifli prizden tamamen ç kar lmal d r. 17. Pillerin yanl fl yerlefltirilmesi halinde patlama tehlikesi vard r. Her zaman ayn veya eflde er tipte pillerle de ifltirin. 18. Piller do rudan günefl fl, atefl vs. gibi yüksek s cakl klara maruz b rak lmamal d r. 3

5 GÜVENL K ÖNLEMLER 19. Uygun havaland rma için ipod un Tower Hi-Fi hoparlörü ve AC/DC adaptörü çevresinde belirtilen minimum boflluklar b rak n (kesin de er; örne in 200 mm); Havaland rma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde vb. cisimlerle kapatmay n; ipod un Tower Hi-Fi hoparlörü ve AC/DC adaptörünün üstüne yanan mum benzeri aç k alev kaynaklar n koymay n. Piller çevreye zarar verilmeyecek flekilde imha edilmelidir. ipod un Tower Hi-Fi hoparlörünü ve AC/DC adaptörünü normal iklimlerde kullan n. 20. Kulakl klarla çok yüksek sesli dinleme iflitme kayb na sebep olabilir. 4

6 GENEL GÖRÜNÜM 1. Girifl seçim tuflu 2. SET (ayar) tuflu 3. Ses düzeyini azaltma 4. Ses düzeyini artt rma 5. IPod konnektörü 6. K z l ötesi (IR) al c 1. Saat simgesi 2. Hafta simgesi 3. ERTELEME simgesi 4. UYKU simgesi 5. Ana ses düzeyi simgesi 6. T Z simgesi 7. BAS simgesi 8. Alarm 1 9. Ana ses seviyesi/tiz/bas bilgi göstergesi 10. Zaman göstergesi 11. Alarm 2 5

7 GENEL GÖRÜNÜM 1. AUX girifli mm Stereo Ses ç k fl 3. ipod S-Video video ç k fl 4. ipod Kompozit video ç k fl 5. DC Girifli 6. Açma/Kapatma dü mesi 6

8 UZAKTAN KUMANDA 1. STANDBY 2. Gösterge modu 3. ipod menüsü 4. ipod menüsü yukar 5. Onaylama 6. Önceki parça/h zl geri alma 7. ipod çalma/ duraklatma 8. Harici girifl seçme 9. ipod girifli seçme 10. Bas ayar 11. T Z ayar 12. Ana ses düzeyi ayar 13. Ses kesme/ses seviyesini azaltma 14. Sonraki parça/h zl ileri alma 15. ipod menüsü afla 16. Alarm ayar 7

9 BA LANTILAR 1. ipod ile itallboy aras ndaki ba lant ipod unuza uygun istedi iniz docking braketini seçin (bkz. fiekil a). Do ru docking braketini ipod konnektör alan na yerlefltirin ard ndan ipod u uygun flekilde ba lay n (bkz. fiekil b). Sistemi çalmadan önce ipod un itallboy a iyice ba land ndan emin olun. IPod MINI IPod Renkli göstergeli IPod Renkli göstergeli IPod IPod NANO 4GB ve 8GB 20GB ve U2 Özel Sürüm 20GB,30GB ve U2 Özel Sürüm 40GB ve 60GB fiekil a * Sat n ald n z ipod ile birlikte verilen orijinal evrensel braketi de yerlefltirebilirsiniz. fiekil b Dikkat: Ana konnektörün hasar görmesini önlemek için, çalma s ras nda ipod u sallamay n. 8

10 BA LANTILAR 2. Ba lant itallboy L 2.1 ipod Hoparlörü TAPE/AMP 9

11 KULLANIM ÇALIfiTIRMA Tüm ba lant lar n do ru oldu undan emin olduktan sonra arka paneldeki POWER dü mesine bas n. Cihaz çal flma moduna girecek ve LCD ekranda saat vs. görünecektir. STANDBY SES KESME Uzaktan kumandadaki STANDBY tufluna bas n, cihaz Standby moduna girecek ve LCD ekrandaki girifl sinyali simgesi kaybolacakt r. STANDBY tufluna bir daha bas n, cihaz normal çal flma moduna dönecek ve LCD ekranda mevcut girifl modu görünecektir. Uzaktan kumandadaki MUTE tufluna bas n ve cihaz n sesi 5dB ye düflecektir. Bu tufla bir daha bast n zda cihaz SES KESME moduna girer ve LCD ekranda MUTE simgesi görünür. MUTE tufluna üçündü kez bas n, cihaz normal çal flma moduna dönecek ve LCD ekrandaki MUTE simgesi kaybolacakt r. G R fi Cihaz n üst taraf ndaki INPUT tufluna bas n ve ses girifl sinyali afla daki s rayla görünecektir. Ses sinyali girifl kanal n seçmek için uzaktan kumandadaki ipod, AUX tufluna do rudan da basabilirsiniz. LCD ekranda ilgili girifl kayna n n ad görünecektir. AUX i Pod SES SEV YES Ses seviyesini ayarlamak için uzaktan kumandadaki veya cihaz n üst taraf ndaki VOLUME +/- tufluna bas n. Sesi art rmak için VOL+ tufluna veya azaltmak için VOL- tufluna bas n. LCD ekranda ses seviyesi görünür ve VOL simgesi yan p söner. Maksimum ses seviyesi 30dB, minimum seviye ise 0dB dir. Ses seviyesi 22dB nin üstüne ayarl de ilse, cihaz yeniden bafllatt n zda ses seviyesi ayn kalacakt r. Ses seviyesi 22dB nin üstüne ayarl ise, cihaz yeniden bafllatt n zda ses seviyesi varsay lan 10dB seviyesine ayarlanacakt r. 10

12 T Z BAS Ana kanal n tiz sesini ayarlamak için uzaktan kumandadaki TREBLE +/- tufluna bas n; ayarlama kapsam ± 14dB dir. LCD ekranda görünür. Woofer n BAS sesini ayarlamak için uzaktan kumandadaki BASS+/- tufluna bas n; ayarlama kapsam ± 14dB dir. LCD ekranda -14~1-14 görünür. ipod KONTROLÜ Uzaktan kumandadaki ipod kontrol tuflu ipod'un t rt kl dü mesi gibi çal fl r; detaylar için ipod un k lavuzuna bak n. ZAMAN AYARI 1. Saati ayarlamak için LCD ekranda SAAT sembolü ve saat hanesi yan p sönünceye kadar uzaktan kumandadaki ALARM SET tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n. 2. Saati ayarlamak için cihaz n üst taraf ndaki VOL+/- dü mesine veya uzaktan kumandadaki À/à tufluna bas n. 3. Saati onaylamak için cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine veya uzaktan kumandadaki ENTER tufluna bas n ve ard ndan cihaz otomatik olarak dakika ayar moduna girecektir. LCD ekranda SAAT sembolü ve dakika hanesi yan p sönmeye bafllar. 4. Dakikay do ru ayarlamak için cihaz n üst taraf ndaki VOL+/VOL- dü mesine veya uzaktan kumandadaki À/à tufluna bas n. 5. Dakikay onaylamak için cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine veya uzaktan kumandadaki ENTER tufluna bas n ve ard ndan cihaz otomatik olarak hafta ayar moduna girecektir. LCD ekranda SAAT ve hafta sembolleri yan p sönmeye bafllar. 11

13 6. Mevcut haftay ayarlamak için cihaz n üst taraf ndaki VOL+/VOLdü mesine veya uzaktan kumandadaki À/à tufluna bas n. 7. Hafta ayarlar n onaylamak için cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine veya uzaktan kumandadaki ENTER tufluna bas n ve tüm zaman ayar tamamlanm fl olacakt r. UYKU Ayarlama s ras nda, 8 saniyeden daha uzun süre herhangi bir ifllem yap lmazsa ayarlama otomatik olarak iptal edilecektir. 1. LCD ekranda UYKU simgesi yan p sönmeye bafllay ncaya kadar cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n ve UYKU ayar yan p sönmeye bafllar. lk ayar: 01 dak. 2. UYKU saatini ayarlamak için cihaz n üst taraf ndaki VOL+/- dü mesine bas n; zaman ayar afla daki s rayla seçilir: KAPALI 3. UYKU ayar n onaylamak için cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n; 8 saniye boyunca herhangi bir ifllem yap lmazsa mevcut ayarlama iptal edilir. ALARM AYARI 1. ALM1/ALM2 simgeleri yan p sönmeye bafllay ncaya kadar uzaktan kumandadaki ALARM SET tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n. LCD ekranda ALM1 yan p sönerse, ALARM 1 seçilmifl demektir. fllemi tekrarlay n. LCD ekranda ALARM2 yan p sönerse, ALARM 2 seçilmifl demektir 2. Alarm açma/kapatma ayar moduna girmek için uzaktan kumandadaki ENTER tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki VOL+/- dü mesine bas n. 12

14 3. Uzaktan kumandadaki VOLÀ/à tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki VOL+/- dü mesine bas n, LCD ekranda s rayla ON/OFF görünecektir. 4. Uzaktan kumandadaki ENTER tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki VOL+/- dü mesine bas n; alarm kapatmak ve alarm ayar modundan ç kmak için OFF u, alarm ayar moduna girmek için ON u seçin. 5. Saat hanesi yan p sönmeye bafllar; alarm n saatini ayarlamak için uzaktan kumandadaki À/à tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki VOL+/VOL- dü mesine bas n. Saat ayar n onaylamak için uzaktan kumandadaki ENTER tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n ve ard ndan cihaz otomatik olarak dakika ayar moduna girecektir. 6. Dakika hanesi yan p sönmeye bafllar; dakikay ayarlamak için uzaktan kumandadaki À/à tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki VOL+/VOL- dü mesine bas n. Dakika ayar n onaylamak için uzaktan kumandadaki ENTER tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n ve ard ndan cihaz otomatik olarak alarm tarihi ayar moduna girecektir. 7. Alarm ayarlamak için uzaktan kumandadaki À/à tufl?una veya cihaz n üst taraf ndaki VOL+/VOL- dü mesine bas n; afla - daki gibi iki seçene iniz var: EVERYDAY WEEKEND CANCEL Onaylamak için uzaktan kumandadaki ENTER tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n ve cihaz alarm ses kayna seçme moduna girecektir. 8. Afla daki gibi iki alarm ses kayna seçene iniz var: BUZ ipod stedi iniz seçene e geçmek için uzaktan kumandadaki À/à tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki VOL+/VOL- dü mesine bas n. Alarm ses ayar n onaylamak için uzaktan kumandadaki ENTER tufluna veya cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine bas n ve ard ndan cihaz otomatik olarak alarm ses seviyesi ayar moduna girecek ve ses seviyesi simgesi yan p sönecektir. 13

15 9. Alarm ses seviyesini ayarlamak için cihaz n üst taraf ndaki +/- dü mesine veya uzaktan kumandadaki À/à tufluna bas n. Onaylamak için cihaz n üst taraf ndaki SET dü mesine veya uzaktan kumandaki ENTER tufluna bas n. Alarm ayar tamamland nda cihaz normal moda girer. Not: Alarm ayar s ras nda, 8 saniyeden daha uzun süre herhangi bir ifllem yap lmazsa mevcut ayarlama iptal olacakt r. 10. Alarm saatinin kapat lmas Alarm saati çald nda a. Alarm do rudan iptal etmek için uzaktan kumandadaki Standby tufluna bas n. b. Uzaktan kumandadaki veya cihaz n üst taraf ndaki STANDBY d fl ndaki herhangi bir tufla bir kez bas n, alarm durur ve cihaz ERTELEME moduna girer; ERTELEME ve ALARM simgeleri yan p sönecektir. Alarm iptal etmek için cihaz n üst taraf ndaki veya uzaktan kumandadaki herhangi bir tufla tekrar bas n. 11. ERTELEME Cihaz ERTELEME modunda iken, alarm saati durur ve 9 dakika sonra tekrar çalar. ERTELEME modunu iptal etmek ve alarm modundan ç kmak için cihaz n üst taraf ndaki veya uzaktan kumandadaki herhangi bir tufla bas n. GÖSTERGE MODU Uzaktan kumandadaki Display Mode tufluna bas n ve arka ayd nlatma fl k kayna afla daki gibi de iflir: ON (Aç k) 30 OFF (Kapal ) 14

16 UZAKTAN KUMANDA LE LG L UYARILAR Pillerin Tak lmas 1. Yan t rna aç n ve pil yuvas n ç kart n. 2. Bir adet 3 volt CR2025 pil tak n ve pilin + kutbunun yuvadaki + iflaretine gelmesine dikkat edin. 3. Pil yuvas n yerine tak n. Notlar: 1. Sadece belirtilen ebattaki ve tipteki pilleri kullan n. 2. Pilleri takarken, pil bölmesindeki kutuplara dikkat edin. Pillerin yanl fl tak lmas cihaza zarar verebilir. 3. ç hasara sebep olabilece inden uzaktan kumanday düflürmeyin, üzerine basmay n veya çarpmay n. 4. Uzun süre kullanmayaca n z zaman, pil s z nt s ndan dolay meydana gelebilecek hasar önlemek için pili ç kar n. Uzaktan kumandan n etkili çal flma mesafesi: Uzaktan kumanday cihaz n k z l ötesi sinyal al c s na do ru tutun. Cihaza olan mesafe 5 metreden az ve 30 içinde olmal d r (aralar nda engel bulunmamal d r). Afla daki durumlarda uzaktan kumanda daha az etkili olabilir: 1. Cihaz n k z l ötesi sinyal al c s n n yak n nda güçlü bir fl k oldu unda. 2. Uzaktan kumanda ile k z l ötesi sinyal al c s aras nda engel oldu unda. 3. Ayn anda baflka uzaktan kumandalar kullan ld nda. 4. Pil zay flad nda. 15

17 TEKN K ÖZELL KLER AC/DC ADAPTÖRÜ (G R fi) AC/DC ADAPTÖRÜ (ÇIKIfi) ANA C HAZ (G R fi) GÜÇ ÇIKIfiI: SOL/SA KANAL: SW KANALI: FREKANS HASSAS YET HASSAS YET AfiIRI YÜK KAYNA I e.m.f. AYIRIM S NYAL/GÜRÜLTÜ ORANI UZAKTAN KUMANDA BOYUTLAR AC230V 50Hz 900mA DC 15V 2000mA DC 15V 2A 5W+5W THD = 1% 4 ohm 8W +8W (MAKS.) 4 ohm 8W THD = 1% 8 ohm 15W (MAKS.)8ohm SOL/SA KANAL (+1 / -3Db de 200Hz-20KHz) SW (+1 / -3dB de 30Hz-200Hz) SOL/SA :720mV SW:580mV 2V 35dB 70dB 5m/30 335(G)mm X 234mm(D) X 854mm(Y) EEE Yönetmeli i'ne uygundur Teknik özellikler, önceden haber verilmeden de ifltirilebilir. 16

18 Pilleri evdeki çöplerle birlikte atmay n; kimyasal at k gibi düzgün bir flekilde at n. Eski elektrikli ve elektronik cihazlar n elden ç kar lmas (Avrupa Birli inde ve ayr toplama sistemleri olan di er Avrupa ülkelerinde geçerlidir). Ürünün veya ambalaj n n üzerindeki bu simge, bu cihaz n evdeki çöplü e at lmayaca n belirtir. Lütfen bu cihaz, elektrikli ve elektronik cihazlar n dönüfltürüldü ü bir at k toplama merkezine götürün. Bu ürünü düzgün bir flekilde atarak, çevreye ve insan sa l na gelebilecek olas tehlikeleri önlemifl olacaks n z. Malzemelerin geri dönüfltürülmesi do al kaynaklar n korunmas na yard mc olacakt r. Bu ürünün geri dönüflümü ile ilgili daha fazla bilgi için, belediyeye veya cihaz sat n ald n z yere baflvurun.

19 NOT

20 İthalatçı Dağıtıcı Firma: VESTEL Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş Merkez: Zorlu Plaza Avcılar - İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Cihazın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen lullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır. DANIŞMA MERKEZi