Kurulum ve Yükleme Kılavuzu HP Birleştirilmiş İstemci Altyapısı Çözümünde HP Blade PC bc1000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurulum ve Yükleme Kılavuzu HP Birleştirilmiş İstemci Altyapısı Çözümünde HP Blade PC bc1000"

Transkript

1 Kurulum ve Yükleme Kılavuzu HP Birleştirilmiş İstemci Altyapısı Çözümünde HP Blade PC bc1000 Belge Parça Numarası: Temmuz 2004 %XNÕODYX]+3%LUOHúWLULOPLúøVWHP L$OW\DSÕVÕ&&,o ] P LoLQ DGÕPDGÕPNXUXOXP\ QHUJHOHULYHoDOÕúWÕUPDVRUXQJLGHUPHYH JHOH HNWHNL\ NVHOWPHOHULoLQUHIHUDQVELOJLOHULVD ODU

2 Å UYARI: Ä DİKKAT: 7HOLI+DNNÕ+HZOHWW3D NDUG'HYHORSPHQW&RPSDQ\/3 %XUDGDNLELOJLOHU Q HGHQX\DUÕ\DSÕOPDGDQGH LúWLULOHELOLU 0L URVRIWYH:LQGRZV0L URVRIW&RUSRUDWLRQ ÕQ$%'WHV LOOLPDUNDODUÕGÕU +3 U QOHULYHKL]PHWOHULQHLOLúNLQJDUDQWLOHUEX U QOHUYHKL]PHWOHUOHELUOLNWH JHOHQDoÕN JDUDQWLEH\DQDWODUÕQGDEHOLUWLOPLúWLU%XUDGDEHOLUWLOHQKLoELUúH\HN JDUDQWLROXúWXUD DNúHNLOGH\RUXPODQPDPDOÕGÕU+3EXUDGDRODELOH HNWHNQLN KDWDODUYH\D\D]ÕPKDWDODUÕQGDQGROD\ÕVRUXPOXOXNNDEXOHWPH] %XEHOJHWHOLIKDNODUÕ\ODNRUXQDQP ONL\HWELOJLOHULLoHUPHNWHGLU%XEHOJHQLQ KLoELUE O P +HZOHWW3D NDUG&RPSDQ\ QLQ Q HGHQ\D]ÕOÕRQD\ÕROPDGÕNoD IRWRNRSL\OHoR DOWÕODPD]NRS\DODQDPD]YH\DEDúNDGLOOHUHoHYULOHPH] Bu tarzda yazılmış metinler, talimatlara uymadığınız takdirde bedensel zarar görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir. Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmadığı takdirde donatının zarar görebileceğini veya bilgi kaybıyla karşılaşabileceğinizi belirtir. Kurulum ve Yükleme Kılavuzu HP Birleştirilmiş İstemci Altyapısı Çözümünde HP Blade PC bc1000 İkinci Baskı (Temmuz 2004) Birinci Baskı (Şubat 2004) Belge Parça Numarası:

3 İçindekiler 1 Bu Kılavuz Hakkında 2NX\X XODUODøOJLOL9DUVD\ÕPODU ± gqhpol* YHQOLN%LOJLOHUL ± 'RQDQÕPh]HULQGHNL6LPJHOHU ± 5DI6D ODPOÕ Õ ± 0HWLQGHNL6LPJHOHU ± øolúnlol%hojhohu ± <DUGÕP$OPD ± 7HNQLN'HVWHN ± +3:HEVLWHVL ± 2 HP CCI Çözümü Teknolojisi 'RQDQÕPg]HOOLNOHUL ± 3UR/LDQW%/H&ODVV%ODGH.RUXPDVÕg]HOOLNOHUL ± %ODGH3&g]HOOLNOHUL ± <D]ÕOÕP'D ÕWÕPYH< QHWLPg]HOOLNOHUL ± 7DQÕODPDg]HOOLNOHUL ± 3 Planlama ve Kurulum (Q8\JXQ2UWDP ± 5DIODøOJLOL8\DUÕODUYH'LNNDW(GLOPHVL*HUHNHQOHU ± 3UR/LDQW%/H&ODVV%ODGH.RUXPDVÕ8\DUÕODUÕYH 'LNNDW(GLOPHVL*HUHNHQOHU ± <D]ÕOÕP'D ÕWÕPÕLoLQ+D]ÕUODPD ± +Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWL ± $OWHUQDWLI'D ÕWÕP< QWHPL ± Kurulum ve Yükleme Kılavuzu iii

4 İçindekiler 6HYNÕ\DWøoHUL L ± %ODGH.RUXPDVÕ ± 5DID0RQWDM'RQDQÕPÕ ± %ODGH3& ± $UD%D ODQWÕ$QDKWDUÕ ± øvwh H%D OÕ5-(N%D ODQWÕ3DQHOL ± øvwh H%D OÕ.XUXOXP+L]PHWL ± 4 HP CCI Çözümünü Kurma ve Kablolama $UD%D ODQWÕ7HSVLVLQLQ7DNÕOPDVÕ ± 5DIùDEORQX\ODgOoPH ± 5DI5D\ODUÕQÕQ.XUXOPDVÕ ±.RUXPDQÕQ5DID7DNÕOPDVÕ ± +3&&,d ] P Q Q.DEORODQPDVÕ ± 3UR/LDQW%/H&ODVV&*E($UD%D ODQWÕ$QDKWDUÕ.RQHNW UOHUL ± øvwh H%D OÕ5-(N%D ODQWÕ3DQHOL ±.RUXPDQÕQ.DEORODQPDVÕ ± %ODGH3&NXUXOXPX ± +3&&,d ] P Q ddoõúwõupd ± +3&&,d ] P Q Q.DSDWÕOPDVÕ ± %ODGH3&QLQ.DSDWÕOPDVÕ ±.RUXPDQÕQ.DSDWÕOPDVÕ ± %ODGH3& \LoÕNDUPD ± (N%HOOHN< NOHPH ± *UDILN7DQÕODPD.DUWÕYH7DQÕODPD$GDSW U 7DNÕOPDVÕ ± 5 Dağıtma ve Yönetim %ODGH3&'D ÕWÕP6HoHQHNOHUL ± +Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWL.XOODQÕODUDN2WRPDWLN'D ÕWÕP ± $OWHUQDWLI'D ÕWÕP< QWHPOHUL ± 7DQÕODPD$GDSW U YHøVWH H%D OÕ*UDILN7DQÕODPD.DUWÕ ± iv Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

5 İçindekiler %ODGH3&g]HOOLNOHULYH'HVWHNOHQHQ<D]ÕOÕP ± 'HVWHNOHQHQøúOHWLP6LVWHPOHUL ± &RPSXWHU6HWXS)<DUGÕP Õ3URJUDPÕ ± %ODGH3&520XQXQ%RúDOWÕOPDVÕ ± 3UR/LDQW%/H&ODVV(QWHJUH< QHWL L ± %ODGH3&2OD\øOHWLOHUL ± +36\VWHPV,QVLJKW0DQDJHU ± 3UR/LDQW%/H&ODVV&*E($UD%D ODQWÕ$QDKWDUÕ< QHWLP$UDoODUÕ YH <DUGÕP Õ 3URJUDPODUÕ ± A Düzenleyici Uygunluk Bildirimleri ' ]HQOH\L L8\JXQOXN7DQÕWÕP1XPDUDODUÕ $± 8OXVDO+DEHUOHúPH.RPLV\RQX%LOGLULPL $± $6ÕQÕIÕ'RQDQÕP $± %6ÕQÕIÕ'RQDQÕP $± )&&/RJRVX7DúÕ\DQhU QOHULoLQ8\JXQOXN%LOGLULPL<DOQÕ] D%LUOHúLN 'HYOHWOHULoLQ $± 'H LúLNOLNOHU $±.DEORODU $±.DQDGDLOHøOJLOL8\DUÕ$YLV&DQDGLHQ $± $6ÕQÕIÕ'RQDQÕP $± %6ÕQÕIÕ'RQDQÕP $± )DUH8\JXQOXN%LOGLULPL $± $YUXSD%LUOL L %LOGLULPL $± -DSRQ\DLOHøOJLOL%LOGLULP $±.RUHLOHøOJLOL%LOGLULP $± $6ÕQÕIÕ'RQDQÕP $± %6ÕQÕIÕ'RQDQÕP $± 7D\YDQLOHøOJLOL%LOGLULP $± /D]HU$\JÕWÕ $± /D]HU* YHQOLN8\DUÕODUÕ $± &'5+' ]HQOHPHOHUL\OH8\XPOXOXN $± 8OXVODUDUDVÕ< QHWPHOLNOHUOH8\XP $± /D]HUhU Q (WLNHWL $± /D]HU%LOJLOHUL $± 3LO'H LúWLUPH%LOGLULPL $± Kurulum ve Yükleme Kılavuzu v

6 İçindekiler B C Ç Elektrostatik Deşarj (OHNWURVWDWLN+DVDUÕgQOHPH %± 7RSUDNODPD< QWHPOHUL %± POST Hata Mesajları Sorun Giderme.DUW.RUXPDVÕ%DúODWÕODPDGÕ ÕQGD d±.duw.ruxpdvõ7dqõodpd$gõpoduõd± %ODGH3&%DúODWÕODPDGÕ ÕQGDd± %ODGH3&7DQÕODPD$GÕPODUÕ d± øon$oõoõúwdq6rqud.duúõodúõodq6ruxqodud± D LED Göstergeleri ve Anahtarlar /('J VWHUJHOHUL '±.DUW.RUXPDVÕgQ3DQHO/(' OHUL '±.DUW.RUXPDVÕ$UND3DQHO/(' OHUL '± 5-(N%D ODQWÕ3DQHOLYH.DUW.RUXPDVÕ$UND3DQHO/('J VWHUJHOHUL '± )DQ'XUXPX/(' OHUL '± %ODGH3&YH7DQÕODPD$GDSW U /(' OHUL '± $QDKWDUODU '± gq3dqho '± $UND3DQHO '± &026 '± E F Özellikler.DUW.RUXPDVÕ (± %ODGH3&(± ddoõúõunhq7dnõodelolu* o.d\qd Õ (± Blade PC Pili %ODGH3&3LOLQL'H LúWLUPH )± Dizin vi Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

7 1 Bu Kılavuz Hakkında %XNÕODYX]+3%LUOHúWLULOPLúøVWHP L$OW\DSÕVÕ&&,o ] P LoLQ DGÕPDGÕPNXUXOXP\ QHUJHOHULYHoDOÕúWÕUPDVRUXQJLGHUPHYH JHOH HNWHNL\ NVHOWPHOHULoLQUHIHUDQVELOJLOHULVD ODU %XNÕODYX]GDNLoDSUD]EDúYXUXODUEDúYXUXGDEXOXQXODQE O POH ED ODQWÕOÕGÕUøOJLOLE O PHJLWPHNLoLQoDSUD]EDúYXUX\XWÕNODWÕQ Okuyucularla İlgili Varsayımlar Önemli Güvenlik Bilgileri Å UYARI: %XNÕODYX]+3&&,o ] POHULQL\ NOH\HQ\ QHWHQYHVRUXQODUÕJLGHUHQ NLúLOHULoLQKD]ÕUODQPÕúWÕU+3ELOJLVD\DUGRQDQÕPÕ\ODLOJLOLKL]PHW YHUPH\HX\JXQQLWHOLNOHUHVDKLSROGX XQX]XYHWHKOLNHOLG ]H\GH HQHUML\OHoDOÕúDQ U QOHUGHNLWHKOLNHOHULWDQÕPDNRQXVXQGDH LWLPOL ROGX XQX]XYDUVD\DU Bu ürünü kurmadan önce, sistemle birlikte gelen Önemli Güvenlik Bilgileri belgesini okuyun. Donanım Üzerindeki Simgeler 3RWDQVL\HORODUDNWHKOLNHOLELUGXUXPXQYDUROGX XQXEHOLUWPHNLoLQ GRQDQÕP ]HULQGHDúD ÕGDNLVLPJHOHUH\HUYHULOHELOLU UYARI: Bu simge, aşağıdaki simgelerden herhangi biriyle birlikte, potansiyel bir tehlikenin var olduğunu gösterir. Uyarılar dikkate alınmazsa fiziksel olarak zarar görme olasılığı vardır. Ayrıntılar için belgelerinize bakın. Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 1-1

8 Bu Kılavuz Hakkında Bu simge, tehlikeli elektrik devrelerinin veya elektrik şoku tehlikesinin var olduğunu gösterir. İlgili her türlü hizmet için uzman personele başvurun. UYARI: Elektrik şoklarından zarar görme riskini azaltmak için, bu korumayı açmayın. İlgili her türlü bakım, yükseltme ve hizmet için uzman personele başvurun. Bu simge, elektrik şoku tehlikesinin var olduğunu gösterir. Bu alanda, kullanıcı tarafından ya da yerinde bakım yapılabilecek parça bulunmaz. Hiçbir nedenle açmayın. UYARI: Elektrik şoklarından zarar görme riskini azaltmak için, bu korumayı açmayın. Bir RJ-45 prizi üzerindeki bu simge, bir ağ arabirim bağlantısını gösterir. UYARI: Elektrik şoku, yangın veya donanım hasarı riskini azaltmak için, telefon veya telekomünikasyon konektörlerini bu prize takmayın. Bu simge, sıcak bir yüzeyin veya sıcak bir bileşenin var olduğunu gösterir. Bu yüzeyle temas edilirse, fiziksel olarak zarar görme olasılığı vardır. UYARI: Sıcak bir bileşen nedeniyle zarar görme riskini azaltmak için, dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin. Güç kaynakları veya sistemler üzerindeki bu simgeler, donanımın birden çok güç kaynağına bağlı olduğunu gösterir. UYARI: Elektrik şokundan zarar görme riskini azaltmak için, tüm elektrik kablolarını çıkararak sistemin elektrik bağlantısını tümüyle kesin. 1-2www.hp.com Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

9 Bu Kılavuz Hakkında Kg cinsinden ağırlık Lb cinsinden ağırlık Bu simge, bileşenin, tek bir kişinin güvenle taşıması için önerilenden daha ağır olduğunu gösterir. UYARI: Yaralanma veya donanımın zarar görmesi riskini azaltmak için, işyerinizde geçerli mesleki sağlık ve güvenlik gereksinmelerine ve malzemeye el ile temas edilmesine ilişkin kurallara uyun. Raf Sağlamlığı UYARI: Yaralanma veya donanımın zarar görmesi riskini azaltmak için aşağıdakilere dikkat edin: Hizalama pimleri zemine doğru uzatılmış olmalıdır. Rafların tüm ağırlığı hizalama pimleri üzerinde olmalıdır. Tek raflı bir kurulumsa, sabitleştirici ayaklar rafa tutturulmuş olmalıdır. Birden çok raflı kurulumlarda raflar eşlenmiş olmalıdır. Her seferinde raftan yalnızca bir bileşen çekilmelidir. Herhangi bir nedenle birden çok bileşen çekilirse, rafın dengesi bozulabilir. Metindeki Simgeler Å UYARI: Ä DİKKAT: %XNÕODYX]GDNLPHWLQGHEXVLPJHOHUEXOXQDELOLU$QODPODUÕDúD ÕGDNL JLELGLU Bu tarzda yazılmış metin, uyarıdaki talimatlara uyulmadığı taktirde bedensel zarar görebileceğinizi veya ölüme sebep olunabileceğini belirtir. Bu tarzda yazılmış metin, uyarıdaki talimatlara uymadığınız taktirde aygıtınızın zarar görebileceğini veya bilgilerinizi kaybedebileceğinizi belirtir. ÖNEMLİ: Bu tarzda yazılmış metinde, bir kavramı açıklamak veya bir görevi tamamlamak için gerekli bilgiler sunulur. %XWDU]GD\D]ÕOPÕúPHWLQGHDQDPHWQLQ QHPOLQRNWDODUÕQÕ YXUJXODPDNYH\DWDPDPODPDNLoLQHNELOJLVXQXOXU Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 1-3

10 Bu Kılavuz Hakkında İlişkili Belgeler Yardım Alma Teknik Destek %XNÕODYX]GD\HUYHULOHQNRQXODUODLOJLOLHNELOJLLoLQDúD ÕGDNL EHOJHOHUHEDNÕQ +33UR/LDQW%/H&ODVV,QWHJUDWHG$GPLQLVWUDWRU8VHU*XLGH 3UR/LDQW,QWHJUDWLRQ0RGXOHIRU$OWLULV8VHU*XLGH 6HUYHUV7URXEOHVKRRWLQJ*XLGH hu Q+L]PHW.DUWÕ +33UR/LDQW%/H&ODVV&*E(,QWHU RQQH W6ZLW K8VHU*XLGH 5DSRU+33UR/LDQW%/H&ODVV6\VWHP2YHUYLHZDQG3ODQQLQJ 4XL N6SH V %LUVRUXQODNDUúÕODúÕUVDQÕ] YHEXNÕODYX]GDNLELOJLOHU\HWHUOLROPD]VD DúD ÕGDEHOLUWLOHQ\HUOHUGHGDKDID]ODELOJLYH\DUGÕPEXODELOLUVLQL] 7HNQLNGHVWHNLoLQE OJHQL]GHNL+37HNQLN'HVWHN7HOHIRQ0HUNH]L QL DUD\ÕQ7HOHIRQQXPDUDODUÕ%ODGH3& OHUOHELUOLNWHJHOHQ%HOJHOHU &' VLQGH\HUDODQ:RUOG:LGH7HOHSKRQH1XPEHUVNÕODYX]XQGD OLVWHOHQPLúWLU7 PG Q\DGDNL7HNQLN'HVWHN0HUNH]OHUL QHLOLúNLQ WHOHIRQQXPDUDODUÕ+3ZHEVLWHVLQGHGHwww.hp.comOLVWHOHQPLúWLU HP Web sitesi +3ZHEVLWHVLQGHEX U QHLOLúNLQELOJLOHULQ\DQÕVÕUDHQVRQ V U OHUYHKÕ]OÕ520UHVLPOHULGHEXOXQXU+3ZHEVLWHVLQH Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

11 2 HP CCI Çözümü Teknolojisi Donanım Özellikleri +3&&,o ] P WHNLúOHP LOL%ODGH3& \L\ QHWPHNLoLQJHOLúPLú HOHNWURQLNGHYUHOHULoHUHQYHUDIDWDNÕODQEODGHWLSLQGHELU NRUXPDGDQROXúXU Blade PC ler (20) içeren ProLiant BL e-class blade koruması 7HUVLEHOLUWLOPHGLNoHDúD ÕGDNLE O POHUGHDoÕNODQDQNRUXPD YH %ODGH3& ]HOOLNOHUL+3&&,o ] POHULQGHVWDQGDUWWÕU Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 2-1

12 HP CCI Çözümü Teknolojisi ProLiant BL e-class Blade Koruması Özellikleri %ODGHNRUXPD ]HOOLNOHULDúD ÕGDNLOHULLoHULU 8\ NVHNOLNYHVWDQGDUW PLQoJHQLúOLN (QoRN%ODGH3&LoLQGHVWHN +HUVXQX XNDUWÕNRUXPDVÕLoLQ$UD%D ODQWÕ7HSVLVL ' UW5-*LJDELW(WKHUQHWX\GXED ODQWÕVÕNRQHNW UOHUL EXOXQDQDUDED ODQWÕDQDKWDUÕ.ÕUNDGHW5-NRQHNW U RODQLVWH HED OÕHNED ODQWÕSDQHOL <HUHOYHX]DNWDQ\ QHWLPYHL]OHPHLoLQ3UR/LDQW%/H&ODVV (QWHJUH< QHWL L <HGHNJ o (NVR XWPD 6LVWHPGXUXPX/('J VWHUJHOHUL ProLiant BL e-class C-GbE Ara Bağlantı Anahtarı (İsteğe Bağlı) 3UR/LDQW%/H&ODVV&*E($UD%D ODQWÕ$QDKWDUÕ ]HOOLNOHUL DúD ÕGDNLOHULLoHULU gqhpolrudqgdgdkdd]ndeornxoodqõpõg UW5-*LJDELW (WKHUQHWX\GXED ODQWÕVÕNRQHNW UOHULQH%ODGH3&1,& ED ODQWÕODUÕ %ODGHNRUXPDVÕQDWDNÕODELOHQYHELUELULQHED ODQDELOHQWHSVL ]HOOL L * onxoodqõpõqgdpdnvlpxpyhulpololnlolqg ú N YDWGH HUL <D\JÕQRODUDNNXOODQÕODQDQDDQDKWDUODUODX\XPOXOXN $ GDKDWD\DGD\DQÕNOÕOÕNøNLDGHWW POHúLNDQDKWDUPRG O DQDKWDU$YHDQDKWDU%LOHEODGH3& OHUGHNLD ED ODQWÕ QRNWDODUÕQD\HGHN\ROODUVD ODQÕU 2-2 Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

13 HP CCI Çözümü Teknolojisi RJ-45 Ek Bağlantı Paneli (İsteğe Bağlı) 5-(N%D ODQWÕ3DQHOL ]HOOLNOHUL ProLiant BL e-class Entegre Yönetici ED ODQWÕQRNWDOÕ5-NRQHNW UOHUL %ODGH3& OHUGHNLKHUELU1,&LOHEXWHSVL\HPRQWHHGLOHQHN ED ODQWÕSDQHOLQLQDUNDVÕQGDNL5-ED ODQWÕQRNWDVÕDUDVÕQGD HHúOHPH +HUELUED ODQWÕQRNWDVÕLoLQ$\UÕ%D ODQWÕYH(WNLQOLN /('J VWHUJHOHUL $ GDKDWD\DGD\DQÕNOÕOÕNøNLDGHWW POHúLNDQDKWDUPRG O DQDKWDU$YHDQDKWDU%LOHEODGH3& OHUGHNLD ED ODQWÕ QRNWDODUÕQD\HGHN\ROODUVD ODQÕU 3UR/LDQW%/H&ODVV(QWHJUH< QHWL LVL ]HOOLNOHULDúD ÕGDNLOHULLoHULU.RUXPDYH%ODGH3&ELOJLOHULQH\HUHOYHX]DNWDQHULúLP 6H XUH6KHOO7HOQHWYH6H XUH6R NHWV/D\HU66/:HEHULúLPL 6DQDOJ oyh%lulp7dqõpodpd8,'g PHOHUL %ODGH3& OHULQX]DNXoELULPOHULQHHULúLP %ODGH3& OHULQ&RPSXWHU6HWXS)<DUGÕP Õ3URJUDPÕQD(ULúLP.RPXWVDWÕUÕQGDQNRPXWJLUPHGHVWH L Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 2-3

14 HP CCI Çözümü Teknolojisi Yedek Güç 3UR/LDQW%/H&ODVVEODGHNRUXPDVÕoDOÕúÕUNHQGH LúWLULOHELOHQLNL DGHW:\HGHNJ ond\qd ÕLoHULU \HGHNOLOLN (QWHJUHoDOÕúÕUNHQGH LúWLULOHELOPH\HWHQH L 2WRPDWLNDOJÕODPDOÕJLULúYROWDMÕDUDOÕ Õ±9$&YH ± 9$& 7 P%ODGH3& OHUGH\ N SD\ODúÕPÕ Ek Soğutma 3UR/LDQW%/H&ODVVEODGHNRUXPDVÕoDOÕúÕUNHQGH LúWLULOHELOHQG UW DGHW\HGHNIDQODELUOLNWHJHOLU%XIDQODUDúD ÕGDNL ]HOOLNOHULWDúÕU \HGHNOLOLN 7 PIDQNRQXPODUÕDUDVÕQGDoDOÕúÕUNHQJHoLú\DSPD 'H LúNHQIDQKÕ]ODUÕ 7HNWHNIDQGXUXPX/('J VWHUJHOHUL Sistem Durumu LED Göstergeleri 6LVWHPGXUXPXQDLOLúNLQW PELOJLOHUDúD ÕGDNLVLVWHP/(' J VWHUJHOHUL\OH\HUHORODUDNJ VWHULOLU 'DKLOLIDQGXUXPX/('J VWHUJHOHUL +DUL LGXUXPX/('J VWHUJHOHUL )DQGXUXPX/('J VWHUJHVL.RUXPDGXUXPX/('J VWHUJHVL %ODGH3&/('J VWHUJHOHUL * ond\qd Õ/('J VWHUJHOHUL (QWHJUH< QHWL LGXUXPX/('J VWHUJHVL 2-4 Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

15 HP CCI Çözümü Teknolojisi Blade PC Özellikleri %ODGH3& \LNXUPDNGD ÕWPDNYHKL]PHWYHUPHNNROD\GÕU5DIGÕúÕQD DOÕQDUDN\ NVHOWPH\DSÕOPDVÕKL]PHWYHULOPHVLYH\DEDNÕP\DSÕOPDVÕ JHUHNHQELU%ODGH3&EDúNDELU%ODGH3&LOHNROD\ DGH LúWLULOHELOLU $úd ÕGDNLúHNLOGHELU%ODGH3&J VWHULOPHNWHGLU Blade PC %LU%ODGH3&DúD ÕGDNLOHULLoHUHQLúOHP LYHVLVWHPPLPDULVL WHNQRORMLVLQLGHVWHNOHU øúohp L 0HPRU\%HOOHN 7RSOXGHSRODPD %ODGH3&GXUXPXYHL]OHPH 7DQÕODPDDGDSW U LVWH HED OÕJUDILNWDQÕODPDNDUWÕJHUHNWLULU 9LGHRJUDILNWDQÕODPDNDUWÕLoLQNRQHNW ULVWH HED OÕJUDILN WDQÕODPDNDUWÕSDUoD QXPDUDVÕ 520 /20DQDNDUW ]HULQGH/$1 'XUXPYHJ oghqhwlpl Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 2-5

16 HP CCI Çözümü Teknolojisi İşlemci +HU%ODGH3&0% QEHOOHNOLHQWHJUHELU7UDQVPHWD(IIL HRQ LúOHP L\OHELUOLNWHJHOLU Ä DİKKAT: İşlemci soğutma birimi sistem kartıyla entegredir ve çıkarılamaz. Memory (Bellek) Toplu Saklama %ODGH3&DúD ÕGDNLEHOOHN ]HOOLNOHULQLGHVWHNOHU ''562',00NRQHNW UOHU 'DKDID]ODELOJLLoLQDúD ÕGDNLDGUHVWHEXOXQDQ+3ZHE VLWHVLQGHNL4XL N6SH VE O P QHEDNÕQwww.hp.com *%\H\ NVHOWLOHELOLU0%VLVWHPEHOOH L 0%VLVWHP EHOOH L LúOHP LQLQNXOODQPDVÕLoLQD\UÕOÕU %ODGH3&YLGDODUODWXWWXUXODQELU$7$VDELWV U \OHELUOLNWHJHOLU Blade PC Durumu ve İzleme %ODGH3&DúD ÕGDNLGXUXPYHL]OHPH ]HOOLNOHULQLVD ODU %ODGH3&%LULP7DQÕPODPD8,'G PHVL/(' %ODGH3&GXUXPX/('J VWHUJHVL %ODGH3&D HWNLQOL L /('J VWHUJHOHUL 6DELWV U HWNLQOL L /('J VWHUJHVL * og PHVL/('J VWHUJHVL &RPSXWHU6HWXS)<DUGÕP Õ3URJUDPÕ,QWHJUDWHG 0DQDJHPHQW/RJ,0/YH+36\VWHPV,QVLJKW0DQDJHU\ROX\OD WDQÕODPDGHVWH L 2-6 Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

17 HP CCI Çözümü Teknolojisi Tanılama Adaptörü ve Grafik Tanılama Kartı Video (isteğe bağlı) +HU%ODGH3&ELUWDQÕODPDNRQHNW U QHVDKLSWLU7DQÕODPDDGDSW U Q YHJUDILNWDQÕODPDNDUWÕQÕLVWH HED OÕRODUDND\UÕ DYHELUOLNWH VXQXOXUNXOODQDUDNDúD ÕGDNL\HWHQHNOHUVD ODQÕU 'LVNHWV U V &'520V U V NODY\HYHIDUH\OHELUOLNWH LNL86%D\JÕWÕLoLQ86%ED ODQWÕVÕ.ODY\HYHIDUHLoLQ36ED ODQWÕVÕ 6WDQGDUWL QHOL9*$NRQHNW U ]HULQGHQYLGHRED ODQWÕVÕ YLGHRLoLQLVWH HED OÕJUDILNWDQÕODPDNDUWÕJHUHNOLGLU <D]ÕOÕPEDNÕPÕ\DSPDNLoLQVHULED ODQWÕ %ODGH3&WDQÕODPDDGDSW U YHJUDILNWDQÕODPDNDUWÕ\ODLVWH HED OÕ RODUDND\UÕ DYHELUOLNWHVXQXOXUYLGHR\XGHVWHNOHU9LGHR ]HOOLNOHUL DúD ÕGDNLOHULLoHULU 69*$9*$YH(*$JUDILNo ] Q UO N GHVWH L 9LGHR%ODGH3& \HLVWH HED OÕELUJUDILNWDQÕODPDNDUWÕWDNÕODUDN HOGHHGLOLULVWH HED OÕJUDILNWDQÕODPDNDUWÕELWUHQN GHULQOL LQGH[o ] Q UO GHVWHNOHU 0%6'5$0YLGHREHOOH L ROM %ODGH3&520 ]HOOLNOHULDúD ÕGDNLOHULLoHULU 6LVWHPYLGHRYH&38%,26JHUHNVLQPHOHULQLGHVWHNOHPHNLoLQ 0%520 6LVWHP520 XQX\ NVHOWPHNLoLQNXOODQÕODQ5203DT\DUGÕP Õ SURJUDPÕ 'RQDQÕP Q\ NOHPHHQJHOOHPHNRUXPDVÕ 8]DN520IODVKGHVWH L gq\ NOHQHELOLU86%GLVNHWV U V GHVWH L gq\ NOHQHELOLU86%&'520V U V VÕQÕUOÕGHVWHN Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 2-7

18 HP CCI Çözümü Teknolojisi NIC'ler %ODGH3& ]HULQGHNLLNLNDWÕúWÕUÕOPÕú1,& QLQ ]HOOLNOHULDúD ÕGDNL JLELGLU.DWÕúWÕUÕOPÕú0ESV%URDG RP)+Õ]OÕ(WKHUQHW1,& OHUL 3UHERRWH;H XWLRQ(QYLURQPHQW3;(GHVWH L \DOQÕ] DLON1,& 0ESVED ODQWÕKÕ]ODUÕLoLQRWRPDWLNDQODúPD 7DPoLIW(WKHUQHWGHVWH L $ GDKDWD\DGD\DQÕNOÕOÕN YH\D\ N GHQJHOHPHELUELULQHED ODPD YH\D]LQ LUOHPHRODUDNGDELOLQLULoLQHNLSROXúWXUPD Yazılım Dağıtım ve Yönetim Özellikleri +3HWNLOL\D]ÕOÕPGD ÕWÕPÕYH\ QHWLPLLoLQNDSVDPOÕELU ]HOOLNN PHVL YHLVWH HED OÕDUDoODUVXQDU$úD ÕGDNLOHUOHLOJLOLGDKDD\UÕQWÕOÕ DoÕNODPDODULoLQ% O P ³'D ÕWPDYH< QHWLP³E O P QHEDNÕQ 3UR/LDQW%/H&ODVV(QWHJUH< QHWL LVL 3UR/LDQW%/H&ODVV(QWHJUH< QHWL LVL3UR/LDQW%/H&ODVV NRUXPDVÕYH%ODGH3& OHULoLQPHUNH]LELU\ QHWLPYHL]OHPH VLVWHPLGLU(QWHJUH< QHWL LNXWXLoLQGHNLW P%ODGH3& OHUH EDQWGÕúÕJ YHQOLVHULXoELULPED ODQWÕODUÕQDRODQDNWDQÕ\DQELU ELUOHúWLUPHWHUPLQDOVXQX XVXYHX]DNJ oghqhwoh\l LVLRODUDN KDUHNHWHGHU &RPSXWHU6HWXS)<DUGÕP Õ3URJUDPÕ &RPSXWHU6HWXS\DUGÕP ÕSURJUDPÕoHúLWOL\DSÕODQGÕUPDHWNLQOLNOHUL JHUoHNOHúWLULUYHVLVWHPD\JÕWODUÕQDJ YHQOL HYHULVDNODPD\DYH Q\ NOHPHVÕUDVÕQDLOLúNLQoHúLWOLD\DUODUDHULúLPVD ODU +Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWL +Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWL ]HOOLNOHULDúD ÕGDNLOHULLoHULU.RUXPDODULoLQGHNXUXOXRODQKHUKDQJLELU%ODGH3&ELOHúLPL ]HULQGHLúOHWLPVLVWHPOHULQLYHX\JXODPDODUÕGD ÕWPDNLoLQ NRPXWGRV\DODUÕYHUHVLPOHUJLELV U NOHYHEÕUDNROD\ODUÕQÕQ JHUoHNOHúWLULOPHVLQLVD OD\DQJUDILN ]HOOLNOLELUGD ÕWÕP XoELULPL %LUGHQoRN%ODGH3& QLQD\QÕDQGDGD ÕWÕOPDVÕ 2-8 Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

19 HP CCI Çözümü Teknolojisi %ODGH3& OHULIL]LNVHOUDIODUÕQDNRUXPDODUÕQDYH\XYDODUÕQD J UHVDSWD\DELOHQYHJ U QW OH\HELOHQJHOLúPLú ]HOOLNOHU 'D ÕWÕPXoELULPLQL Q HGHQWDQÕPODQPÕú\DSÕODQGÕUPDODUÕ \HQLNXUXODQ%ODGH3& OHUHRWRPDWLNRODUDN\ NOH\H HN úhnloghd\duodpd\hwhqh L +Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWLLOHLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ\HWNLOLVDWÕ ÕQÕ]D \DGDNRUXPD\ODELUOLNWHJHOHQ+Õ]OÕ'D ÕWÕP&' VLQHEDúYXUXQ YH\D+3ZHEVLWHVLQL]L\DUHWHGLQwww.hp.com +36\VWHPV,QVLJKW0DQDJHU +36\VWHPV,QVLJKW0DQDJHU+3VXQX XSODWIRUPODUÕQÕQ \ ]OHU H%ODGH3&LoHUHQWHNELUXoELULPGHQGHULQOLNOLKDWD VWRNYH\DSÕODQGÕUPD\ QHWLPOHULQLQ\DSÕOPDVÕQÕVD ODU 7DQÕODPD<DUGÕP Õ3URJUDPÕ 7DQÕODPD<DUGÕP Õ3URJUDPÕ%ODGH3&GRQDQÕPÕLOHLOJLOLELOJLOHUL J U QW OHUYHG ]J QúHNLOGHoDOÕúPDVÕQÕNHVLQOHúWLUPHNLoLQ VLVWHPLVÕQDU 2WRPDWLN6LVWHP.XUWDUPD$65 $65NULWLNELULúOHWLPVLVWHPLKDWDVÕROPDVÕGXUXPXQGD%ODGH 3& \LRWRPDWLNRODUDN\HQLGHQEDúODWDQELUWDQÕNXUWDUPD ]HOOL LGLU.RUXPD.HQGL.HQGLQL.XUWDUPD(65 (65$65 \HEHQ]HUúHNLOGH(QWHJUH< QHWL L QLQNHQGLNHQGLQL L]OHPH\HWHQH L EXOXQDQELUJ YHQOLN ]HOOL LGLU(QWHJUH< QHWL L Q\ NOHPH\DSPD]YH\DoDOÕúPDVÕUDVÕQGDNLOLWOHQLUVH(65NHQGL NHQGLQLNXUWDUPDJLULúLPGHEXOXQDUDN(QWHJUH< QHWL L \LRWRPDWLN RODUDNVÕIÕUODU%ODGH3& OHUYHDUDED ODQWÕWHSVLVL(65 GHQ HWNLOHQPH],QWHJUDWHG0DQDJHPHQW/RJ,0/,0/ QHPOLVLVWHPROD\ODUÕQÕQD\UÕQWÕOÕELUJ QO Q VD ODU 'XUXPJ QO Q GHL]OH\HQEXJ QO H+36\VWHPV,QVLJKW 0DQDJHUGDKLO\DUGÕP ÕSURJUDPODUWDUDIÕQGDQHULúLOHELOLU 5203DT 5203DT UHWLPD\DUODUÕQÕ%,26VLVWHPYH\DVHoHQHN 5203DT\DUGÕP ÕSURJUDPODUÕ\OD\ NVHOWPHQL]LVD ODU Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 2-9

20 HP CCI Çözümü Teknolojisi Tanılama Özellikleri dhyulplol 520)ODVK 8]DN'D ÕWÕP<DUGÕP Õ3URJUDPÕ5'8XoELULPX\JXODPDVÕ\OD 8]DN520)ODVKLoLQ$NÕOOÕ%LOHúHQOHU L NXOODQDUDN8]DN520 )ODVK UHWLPD\DUODUÕQÕ%,26X]DNELU\HUGHQ\ NVHOWPHQL]LVD ODU 3UR/LDQW%/H&ODVV&*E($UD%D ODQWÕ$QDKWDUÕ $UDED ODQWÕDQDKWDUÕNÕUN(WKHUQHW%ODGH3&D ED ODQWÕVÕQÕG UW5-*LJDELW(WKHUQHWX\GXED ODQWÕVÕ NRQHNW U QH\R XQODúWÕUÕU+HUX\GXED ODQWÕVÕD ED ODQWÕVÕQÕQKHUELUL\OHLOHWLúLPNXUDELOLUE \OH HEXG UW NRQHNW UGHQ\DOQÕ] DELULNXOODQÕODUDNNRUXPD\DED OÕD NDEORODUÕQÕQVD\ÕVÕQGD D RUDQÕQGDD]DOPDVD ODQÕU$UD ED ODQWÕDQDKWDUÕHQG VWULVWDQGDUWODUÕ\ODX\XPOXGXUYHKHPHQ NXOODQÕODELOPHVLLoLQ Q HGHQWDPRODUDN\DSÕODQGÕUÕOPÕúWÕU %XDUDoODUYH\DUGÕP ÕSURJUDPODUODLOJLOLGDKDID]ODELOJLLoLQ % O P ³'D ÕWPDYH< QHWLP³NRQXVXQDEDNÕQ.XOODQÕODELOH HNGRQDQÕP\D]ÕOÕPYH UHWLPELOJLOHULWDQÕODPD DUDoODUÕDúD ÕGDNLOHULLoHULU 3UR/LDQW%/H&ODVV(QWHJUH< QHWL LVL <HUHO%ODGH3&HULúLPLLoLQWDQÕODPDDGDSW U LVWH HED OÕJUDILN WDQÕODPDNDUWÕJHUHNWLULU øvwh HED OÕJUDILNWDQÕODPDNDUWÕ +36\VWHPV,QVLJKW0DQDJHU $oõoõúwd.hqgl.hqglql6õqdpd3267 7DQÕODPD<DUGÕP Õ3URJUDPÕ 5203DT 'XUXPL]OHPH/('J VWHUJHOHUL Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

21 3 Planlama ve Kurulum En Uygun Ortam +3&&,o ] P Q ]GHQHQL\LSHUIRUPDQVÕYHHQ\ NVHNG ]H\GH NXOODQÕODELOLUOL L HOGHHWPHNLoLQoDOÕúPDRUWDPÕQÕ]ÕQDúD ÕGDNLOHU LoLQJHUHNHQWHNQLN ]HOOLNOHULNDUúÕODGÕ ÕQGDQHPLQROXQ =HPLQVD ODPOÕ Õ <HU * o (OHNWULNWRSUDNODPDVÕ 6Õ DNOÕN +DYDDNÕúÕ %XJHUHNVLQPHOHUOHLOJLOLD\UÕQWÕOÕELOJLLoLQ'RN PDQWDV\RQ&' VLQGH YHúX DGUHVWHNL+3ZHEVLWHVLQGH+33UR/LDQW%/H&ODVV6\VWHP 2YHUYLHZDQG3ODQQLQJEDúOÕNOÕUDSRUDEDNÕQwww.hp.com Rafla İlgili Uyarılar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Å UYARI: 5DIÕQÕ]ÕNXUPDGDQ Q HDúD ÕGDNLX\DUÕODUDYHGLNNDWHGLOH HN QRNWDODUDJ ] DWÕQ Yaralanma veya donanımın zarar görmesi riskini azaltmak için aşağıdakilere dikkat edin: Bir bileşen kurulmadan veya kaldırılmadan önce raf sağlam şekilde sabitlenmiş olmalıdır. Her seferinde raftan yalnızca bir bileşen çekilmelidir. Hizalama pimleri zemine doğru uzatılmış olmalıdır. Rafların tüm ağırlığı hizalama pimleri üzerinde olmalıdır. Tek raflı kurulumda sabitleyiciler rafa tutturulmuş olmalıdır. Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 3-1

22 Planlama ve Kurulum Å UYARI: Yaralanma veya donanımın zarar görmesi riskini azaltmak için, raf paletten sökülürken güvenlik için EN AZ iki kişi gereklidir. Boş bir 42U rafı en çok 115 kg (253 lb) taşıyabilir, 2,1 metreden (7 ayak) yüksek olabilir ve tekerlekleri üzerinde hareket ettirildiğinde dengesi bozulabilir. Paletten aşağı kaydırılırken asla rafın önünde durmayın; her zaman rafı her iki tarafından tutun. Å UYARI: Ä DİKKAT: Ä DİKKAT: Ä DİKKAT: Korumayı bir Telco rafa kurarken, raf çerçevesinin üst ve alt kenarlara sıkı bir şekilde tutturulmuş olmasına dikkat edin. Compaq marka 7000 Serisi raf kullanırken, donanımın zarar görmemesi amacıyla uygun şekilde önden arkaya hava akışı ve soğutma sağlamak için, yüksek hava akışı raf kapısı eklentisini [P/N B21 (42U rafı için) ve P/N B21 (22U rafı için)] takmanız gerekir. HP veya başka bir firmanın rafı kullanıldığında, yeterli hava akışı sağlamak ve sistemin zarar görmesini önlemek için aşağıdaki ek gereksinmeleri göz önünde bulundurun: Ön ve arka kapılar 42U rafında ön ve arka kapılar bulunursa, yeterli hava akışı sağlamak için 5,350 santimetrekarelik (830 inç kare) deliklerin üstten alta eşit şekilde dağıtılmasına dikkat etmeniz gerekir. Yan: Kurulu raf bileşeni ve rafın yan panelleri arasındaki boşluğun en az 7 cm (2,75 inç) olması gerekir. Raftaki geri kalan tüm boş ön panel U alanlarını doldurmak için her zaman iptal panelleri kullanın. Bu düzenleme, düzgün hava akışı sağlar. İptal panelleri olmadan raf kullanmak, donanımın ısı nedeniyle zarar görmesine yol açabilecek yetersiz soğutmayla sonuçlanabilir. 3-2www.hp.com Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

23 Planlama ve Kurulum ProLiant BL e-class Blade Koruması Uyarıları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Å UYARI: Å UYARI: 3UR/LDQW%/H&ODVVEODGHNRUXPDVÕQÕNXUPDGDQ Q HDúD ÕGDNL X\DUÕODUÕYHGLNNDWHGLOPHVLJHUHNHQOHULGLNNDWOL HJ ]GHQJHoLULQ Yaralanma veya donanımın zarar görmesi riskini azaltmak için, kurulum yönergelerini uygularken tüm uyarıları ve dikkat edilmesi gerekenleri göz önünde bulundurun. Tehlikeli düzeyde elektrik nedeniyle yaralanma veya donanımın zarar görmesi riski vardır. Erişim kapısı tehlikeli elektrik devrelerine erişim sağlar. Normal çalışma veya sorun giderme sırasında bu kapının kilitli kalması veya sistemin yalnızca nitelikli personel tarafından erişilebileceği denetimli bir yerde kurulması gerekir. Å UYARI: Elektrik şoku veya donanımın zarar görmesi riskini azaltmak için: HP CCI çözümünün yalnızca kullanıcı belgelerinde belirtilen belirli parçaları üzerinde servis çalışması yapın. Güç kablosunun topraklamasını devre dışı bırakmayın. Topraklama önemli bir güvenlik unsurudur. Her iki güç kablosunu da her zaman erişebileceğiniz topraklanmış (topraklı) bir elektrik prizine takın. Korumanın elektrik bağlantısını kesmek için güç kablolarını elektrik prizlerinden çekin. Å UYARI: Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bedensel zarar riskini azaltmak için, dokunmadan önce, dahili sistem bileşenlerinin soğumasını bekleyin. Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 3-3

24 Planlama ve Kurulum Å UYARI: Å UYARI: Ä DİKKAT: Ä DİKKAT: Ä DİKKAT: Ä DİKKAT: ProLiant BL e-class blade koruması çok ağırdır. Yaralanma veya donanımın zarar görmesi riskini azaltmak için: İşyerinizde geçerli mesleki sağlık ve güvenlik gereksinmelerine ve malzemeye el ile temas edilmesine ilişkin kurallara uyun. Korumaları kurmadan veya çıkarmadan önce, Blade PC leri ve güç kaynaklarını korumalardan çıkarın. Özellikle kutu rafa tutturulmuş değilse, kurulum veya çıkarma sırasında bir korumayı kaldırırken veya sabitlerken dikkatli olun ve yardım alın. Koruma rafta göğüs hizasından yukarı gelecek şekilde yerleştiriliyorsa, iki kişi korumanın ağırlığını taşırken, üçüncü bir kişi korumanın raylarla hizalanmasına yardım ETMELİDİR. ProLiant BL e-class blade korumasında yedek AC güç kaynakları için iki güç kablosu bulunur. Servis nedeniyle elektriği kesmek gerekirse, her iki güç kablosunu duvardaki prizden veya korumanın arkasındaki AC konektörlerinden çekerek tüm elektriği kesin. Çalışırken değiştirilemeyen bileşenlere servis uygularken, Blade PC leri ve/veya korumayı ve Blade PC leri kapatmanız gerekir. Sistem çalışırken bileşen değiştirme veya sorun giderme gibi diğer işlemleri gerçekleştirirken, Blade PC leri açık tutmak gerekebilir. Akım düzenleyici bir UPS aygıtı kullanarak, donanımınızı güç dalgalanmalarına veya geçici elektrik kesilmelerine karşı koruyun. Bu aygıt donanımı güç dalgalanmalarının ve voltaj yükselmelerinin vereceği zarara karşı korur ve elektrik kesilmesi durumunda sistemin çalışmaya devam etmesini sağlar.. Herhangi bir kurulum işlemine başlamadan önce, her zaman donanımın doğru şekilde topraklanmış olmasına dikkat edin. Doğru şekilde topraklama yapılmaması nedeniyle oluşan elektrostatik deşarj elektronik bileşenlere zarar verebilir. Daha fazla bilgi için bkz: Ek B, Elektrostatik Deşarj. Kurulmaya hazır yedek bir kaynak olmadan sistemi bir güç kaynağından ayırmayın. Sistem çalışırken bir güç kaynağının arızalanması durumunda, uygun hava akışını korumak için arızalı güç kaynağının sisteme takılı kalması gerekir Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

25 Planlama ve Kurulum Yazılım Dağıtımı için Hazırlama Hızlı Dağıtım Paketi Alternatif Dağıtım Yöntemi Sevkıyat İçeriği <D]ÕOÕPGD ÕWÕPÕQDKD]ÕUODQPDNLoLQLON Q H+Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWLQL NXUPDQÕ] YH\DEDúNDELUGD ÕWPD\ QWHPLD\DUODPDQÕ] JHUHNLU%X GD ÕWÕP\ QHUJHOHUL% O P ³'D ÕWPDYH< QHWLP³E O P QGH HOH DOÕQPÕúWÕU %ODGH3& OHULQL]LQGD ÕWÕPÕQÕ+Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWLQLNXOODQDUDN\DSPDN LoLQ,3DGUHVLDWDPDVÕQGDNXOODQÕOD DNELU'+&3VXQX XQX]ELU GD ÕWÕPVXQX XQX]'+&3VXQX XVX\ODD\QÕRODELOLUYHNRUXPD\OD ELUOLNWHJHOHQ+Õ]OÕ'D ÕWÕP&' QL]ROPDVÕJHUHNLU +Õ]OÕ'D ÕWÕP3DNHWLNXOODQPÕ\RUVDQÕ]WHU LKHWWL LQL]GD ÕWÕP DOW\DSÕVÕQÕNXOODQÕQ%ODGH3& OHU3;( ]HOOL L HWNLQOHúWLULOPLú 1,& \HVDKLSWLU\DOQÕ] DLON1,&YH Q\ NOHQHELOHQ86%&'520 YH86%GLVNHWV U OHULQLWDQÕODPDDGDSW U LOHWDNÕODQGHVWHNOHU ÖNEMLİ: ProLiant BL e-class blade korumasını bir HP, Compaq marka veya başka bir firma tarafından üretilmiş bir rafa kurmak için gereken tüm donanım kutu içinde gelir. Telco raflar için, Telco rafa montaj donanımını içeren ayrı bir seçenek seti mevcuttur. 'D ÕWÕPVHoHQHNOHULYHDOW\DSÕVÕ\ODLOJLOLD\UÕQWÕOÕELOJLLoLQ 'R XPHQWDWLRQ&' VLQGHNL+33UR/LDQW%/H&ODVV6\VWHP,QVWDOODWLRQDQG3ODQQLQJEDúOÕNOÕUDSRUDEDNÕQ Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 3-5

26 Planlama ve Kurulum Blade Koruması Ä DİKKAT: Ä DİKKAT: ProLiant BL e-class blade korumasõ aşağõdakilerle birlikte gelir: Çalõşõrken değiştirilebilen iki adet yedek güç kaynağõ ve güç kablosu Çalõşõrken değiştirilebilir dört adet fan Boş Blade PC bölmeleri ProLiant BL Sunucularõ için ProLiant Essentials Foundation Pack HP, Compaq marka ve başka firmalarõn ürettiği raflar için rafa montaj donanõmõ Boş modem kablosu Uygun hava akışı ve soğutma sağlamak için, her bir Blade PC yerine her zaman bir Blade PC veya boş Blade PC bölmesi kurun. Uygun olmayan hava akışı, oluşan sıcaklığın donanıma zarar vermesine neden olabilir. Kurulmaya hazır yedek bir kaynak olmadan sistemi bir güç kaynağından ayırmayın. Sistem çalışırken bir güç kaynağının arızalanması durumunda, uygun hava akışını korumak için arızalı güç kaynağının sisteme takılı kalması gerekir. Rafa Montaj Donanımı Ä DİKKAT: Aşağõdaki şekilde ve tabloda, ProLiant BL e-class blade korumasõyla birlikte gelen standart rafa montaj donanõmõ (HP, Compaq marka ve başka firmalarõn raflarõ) gösterilmiştir. Öncelikle e-class Muhafaza Sevkiyat Desteğini (parça numarasi: PH555A) takmadan blade PC leri ve muhafazayi raf içinde birakarak göndermeyin. Sevkiyat destegi kullanilmamasi, blade PC ve/veya muhafazanin hasar görmesine yol açarak garantinin geçersiz kilinmasina neden olabilir. Daha fazla bilgi için seçenek setinde yer alan belgelere bakin. ÖNEMLİ: ProLiant BL e-class blade korumasını bir HP, Compaq marka veya başka bir firma tarafından üretilmiş bir rafa kurmak için gereken tüm donanım kutu içinde gelir. Telco raflar için, Telco rafa montaj donanımını içeren ayrı bir seçenek seti mevcuttur Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

27 Planlama ve Kurulum Standart rafa montaj donanımı 5DIUD\ODUÕDúD ÕGDNL ]HOOLNOHULLoHULU Öğe Açıklama 1 Raf rayları (2, sol ve sağ) 2 Vida çantası Gösterilmeyen Koruma rafı şablonu P± PLQo±LQoD\DUODQDELOLUGHULQOLN 'HULQOLNJ VWHUJHVLUD\ÕQRUWDVÕQGDJ U OHELOLU 6ROYHVD UDIUD\ODUÕQÕJ VWHUHQ³/³YH³5³LúDUHWOHUL UDIÕQ Q QGHQEDúOD\DUDN Blade PC %ODGH3& OHUELUYH\DRQ%ODGH3&LoHUHQSDNHWOHULoLQGHJHOLU Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 3-7

28 Planlama ve Kurulum Ara Bağlantı Anahtarı +3&&,o ] P DúD ÕGDJ VWHULOGL L úhnloghnruxpdqõqdundvõqd JLUHQELUDUDED ODQWÕDQDKWDUÕQÕGHVWHNOHU Ara bağlantı anahtarı kurulu halde korumanın arkadan görünümü İsteğe Bağlı RJ-45 Ek Bağlantı Paneli Korumanın RJ-45 ek bağlantı paneli takılmış arka kısmı İsteğe Bağlı Kurulum Hizmeti +3&&,o ] P Q ] +3 QLQNXUPDVÕQÕVHoHELOLUVLQL]%X\ QWHP EDúODQJÕoWDQLWLEDUHQHQ VWG ]H\GHSHUIRUPDQVDOÕQPDVÕQD\DUGÕP Õ ROXUYHLúDoÕVÕQGDQ QHPOLRUWDPODULoLQ ]HOOLNOHGH HUOLGLU'DKD D\UÕQWÕOÕELOJLYHIL\DWODQGÕUPDLoLQ+3WHPVLO LQL]HEDúYXUXQ 3-8 Kurulum ve Yükleme Kılavuzu

29 4 HP CCI Çözümünü Kurma ve Kablolama %XE O PDúD ÕGDNL\RUGDPODUÕLoHULU $UDED ODQWÕWHSVLVLQLNRUXPD\DWDNPD 5DIúDEORQX\OD OoPH 5DIUD\ODUÕQÕQNXUXOPDVÕ.RUXPDQÕQUDIDNXUXOPDVÕ +3&&,o ] P Q QNDEORODQPDVÕ $UDED ODQWÕWHSVLNRQHNW UOHULQLQWDQÕPODQPDVÕ.RUXPDQÕQNDEORODQPDVÕ +3&&,o ] P Q QoDOÕúWÕUÕOPDVÕ +3&&,o ] P Q QNDSDWÕOPDVÕ %ODGH3&QLQNDSDWÕOPDVÕ.RUXPDQÕQNDSDWÕOPDVÕ %ODGH3&NXUXOPDVÕ %ODGH3&oÕNDUÕOPDVÕ (NEHOOHNNXUXOPDVÕ 7DQÕODPDDGDSW U Q QYHLVWH HED OÕJUDILNWDQÕODPDNDUWÕQÕQ WDNÕOPDVÕ Kurulum ve Yükleme Kılavuzu 4-1

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Ağ ve Internet İletişim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları

Ağ ve Internet İletişim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları Ağ ve Internet İletişim Kılavuzu Masaüstü İş Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 312968-142 Mayıs 2004 %XNÕODYX]GDEHOLUOLPRGHOOHUH Q HGHQ\ NOHQHQD DUDELULP GHQHWOH\L LVL1,& ]HOOLNOHULQLQNXOODQÕOPDVÕLoLQJHUHNHQWDQÕPODU

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Belge Parça Numarası: 389194 142 Aralık 2005 İçindekiler 1 Setup Yardımcı Programı erişimi 2 Setup Yardımcı Programı nın dili 3 Setup Yardımcı Programı varsayılan değerleri 4Setup

Detaylı

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu

Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Dell Storage MD1400 ve MD1420 Kasalari Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J Series and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu

Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Dell XC720xd Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E14S Series Resmi Tip: E14S001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır.

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu dx7500 Modelleri HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı

Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Computer Setup (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx2450 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Small Form Factor Modeli

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Small Form Factor Modeli Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Ofis Bilgisayarı dc5100 Small Form Factor Modeli Belge Parça Numarası: 376293-141 Kasım 2004 %XNÕODYX]GDEXELOJLVD\DUPRGHOLQLQ\ NVHOWLOPHVL\OHLOJLOLWHPHO ELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Raf Kuruluş Yönergeleri

Raf Kuruluş Yönergeleri Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabininizle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Depolama kasasını raf kabinine kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin:

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanıcı Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 393521-142 Aralik 2005 Bu kılavuzda, bilgisayardaki belleğin nasıl değiştirileceği ve yükseltileceği açıklanmaktadır. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Genel Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu

Detaylı

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001

XPS 12. Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: XPS Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 XPS 12 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: XPS 12 9250 Resmi Model: T02H Resmi Tip: T02H001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, tabletinizi daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141

Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma. Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Yazılım Güncelleştirme, Yedekleme ve Kurtarma Belge Bölüm Numarası: 405533-141 Ocak 2006 İçindekiler 1 Yazılım güncelleştirmeleri Otomatik HP Yazõlõm Güncelleştirmeleri alma........ 1 1 HP Web sitesinden

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede

Detaylı

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001

Inspiron 14. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Inspiron 14 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 14 5458 Resmi Model: P64G Resmi Tip: P64G001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu

Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi Belge Parça Numarası: 367186-141 Mart 2005 %XNÕODYX]GDKDUL LD\JÕWNRQHNW UOHUGHLoLQGHROPDN ]HUH GL] VW ELOJLVD\DUGRQDQÕP ]HOOLNOHULQLNXOODQPD\

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

Dell SCv360 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu

Dell SCv360 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu Dell SCv360 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: CYAE Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar. DİKKAT:

Detaylı

Dell Storage Center. Başlangıç Kılavuzu. SC100 ve SC120 Genişletme Kasası. Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001

Dell Storage Center. Başlangıç Kılavuzu. SC100 ve SC120 Genişletme Kasası. Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001 Dell Storage Center SC100 ve SC120 Genişletme Kasası Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J, E04J Resmi Tip: E03J001, E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 5000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Inspiron 24 5000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 5459 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C004 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Inspiron 15 Oyun Servis El Kitabı

Inspiron 15 Oyun Servis El Kitabı Inspiron 15 Oyun Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 15-7566 Resmi Model: P65F Resmi Tip: P65F001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Inspiron Servis El Kitabı

Inspiron Servis El Kitabı Inspiron 17 5000 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 17 5767 Resmi Model: P32E Resmi Tip: P32E001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı

Detaylı

Ağ İletişim Kılavuzu Evo Masaüstü Ailesi Evo İş İstasyonu Ailesi

Ağ İletişim Kılavuzu Evo Masaüstü Ailesi Evo İş İstasyonu Ailesi b Evo Masaüstü Ailesi Evo İş İstasyonu Ailesi Belge Parça Numarası: 177922-144 Mayıs 2002 Bu kılavuz, seçili masaüstü veya iş istasyonu modellerine önceden yüklenen ağ ara birim denetçi (NIC) özelliklerinin

Detaylı

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Latitude E5430

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5"

USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5 USB 2.0 Harici Disk Koruncağı 2.5" Kullanım Kılavuzu DA-71001 DA-71002 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Business Masaüstü Bilgisayarları

Masaüstü Yönetim Kılavuzu Business Masaüstü Bilgisayarları Business Masaüstü Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 312947-141 Mart 2003 Bu kılavuzda, bazı modellerde önceden yüklenmiş olan güvenlik ve Akıllı Yönetilebilirlik özelliklerinin tanımları ve kullanım

Detaylı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı

Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Bilgisayar Kurulumu (F10) Yardımcı Program Kılavuzu - dx1000 Küçük Kasa Modeli Compaq Bilgisayarı Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

XPS 13 Servis El Kitabı

XPS 13 Servis El Kitabı XPS 13 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: XPS 13 9350 Resmi Model: P54G Resmi Tip: P54G002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobil Yazdırma Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun A.B.D de tescilli ticari markasıdır.

Detaylı

Inspiron Gaming Servis El Kitabı

Inspiron Gaming Servis El Kitabı Inspiron 15 7000 Gaming Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 15-7567 Resmi Model: P65F Resmi Tip: P65F001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu

HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu HP Yerleştirme İstasyonu Başvuru Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri

IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri IBM Gen-II Sürgü Takımı için Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabiniyle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Sunucuyu raf kabinine kurmadan önce aşağıdaki yönergeleri

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Donanım Kılavuzu. HP Dizüstü Serileri. Belge Parça Numarası: 355386-141

Donanım Kılavuzu. HP Dizüstü Serileri. Belge Parça Numarası: 355386-141 Donanım Kılavuzu HP Dizüstü Serileri Belge Parça Numarası: 355386-141 Kasım 2003 %XNÕODYX]GDKDUL LD\JÕWNRQHNW UOHULGHGDKLOROPDN ]HUH GL] VW ELOJLVD\DUGRQDQÕP ]HOOLNOHULQLWDQÕPDYHNXOODQPD \ QWHPOHULDoÕNODQPDNWDGÕU%XQDHNRODUDNGL]

Detaylı

Alienware 15 R3 Servis El Kitabı

Alienware 15 R3 Servis El Kitabı Alienware 15 R3 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Alienware 15 R3 Resmi Model: P69F Resmi Tip: P69F001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı

Detaylı

Inspiron Servis El Kitabı. 2'si 1 Arada. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P30E Resmi Tip: P30E001

Inspiron Servis El Kitabı. 2'si 1 Arada. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P30E Resmi Tip: P30E001 Inspiron 17 7000 2'si 1 Arada Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 17-7773 Resmi Model: P30E Resmi Tip: P30E001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı

Başlarken Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi

Başlarken Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi b Başlarken Compaq Dizüstü Bilgisayar Serisi Belge Parça Numarası: 266551-141 1LVDQ %XNÕODYX]GDGRQDQÕPÕYH\D]ÕOÕPÕNXUPDGL] VW ELOJLVD\DUÕ NXOODQPD\DEDúODPDVRUXQJLGHUPHYH\DUGÕPDJHUHNVLQLPLQL] ROPDVÕGXUXPXQGD&RPSDTLOHED

Detaylı

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Dell Vostro 230. Uyarılar Hakkında. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Dell Vostro 230 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. UYARI: Bilgisayarı kendiniz

Detaylı

Bellek Modülleri. Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri. Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu

Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Inspiron 15. Servis El Kitabı Serisi. Bilgisayar Modeli: Inspiron 7547 Resmi Model: P41F Resmi Tip: P41F001

Inspiron 15. Servis El Kitabı Serisi. Bilgisayar Modeli: Inspiron 7547 Resmi Model: P41F Resmi Tip: P41F001 Inspiron 15 7000 Serisi Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 7547 Resmi Model: P41F Resmi Tip: P41F001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Detaylı

Alienware 17 R4 Servis El Kitabı

Alienware 17 R4 Servis El Kitabı Alienware 17 R4 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Alienware 17 R4 Resmi Model: P31E Resmi Tip: P31E001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430222-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda isteğe bağlı harici ortam kartlarının nasıl kullanılacağı anlatılır. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu 75, 705, 7540, 7600 ve 7650 Serisi 17" CRT Monitör

Kullanıcı Kılavuzu 75, 705, 7540, 7600 ve 7650 Serisi 17 CRT Monitör Kullanıcı Kılavuzu 75, 705, 7540, 7600 ve 7650 Serisi 17" CRT Monitör Belge Parça Numarası: 368239-145 Ocak 2006 %XNÕODYX]GDPRQLW U NXUPDV U OHUL\ NOHPHHNUDQ PHQ V Q NXOODQPDVRUXQJLGHUPHG ]HQOHPHELOGLULPOHUL

Detaylı

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 3000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 3452 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C002

Inspiron 24. Servis El Kitabı. 3000 Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 3452 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 24 3452 Resmi Model: W12C Resmi Tip: W12C002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Inspiron 15. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P57F Resmi Tip: P57F002

Inspiron 15. Servis El Kitabı Series. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P57F Resmi Tip: P57F002 Inspiron 15 7000 Series Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 15-7559 Resmi Model: P57F Resmi Tip: P57F002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Kurulum ve Montaj Kılavuzu

Kurulum ve Montaj Kılavuzu Kurulum ve Montaj Kılavuzu Kurulum ve Montaj Kılavuzu Kutu İçeriği x 1 20kg 44lb x 2 x 1 x 2 x 2 x 1 Hoş Geldiniz TK Promethean dan bir ActivBoard satın aldığınız için teşekkürler. ActivBoard ürünümüzü

Detaylı

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarlari d330 Ince Kasa Modeli

Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarlari d330 Ince Kasa Modeli Donanım Başvuru Kılavuzu HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarlari d330 Ince Kasa Modeli Belge Parça Numarası: 317676-142 Eylül 2003 %XNÕODYX]GDEXELOJLVD\DUPRGHOLQLQ\ NVHOWLOPHVL\OHLOJLOLWHPHO ELOJLOHU\HUDOPDNWDGÕU

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu T1500 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Teknik Bilgi

Detaylı

Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: XPS L421X Düzenleyici model: P30G Düzenleyici tip: P30G001

Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: XPS L421X Düzenleyici model: P30G Düzenleyici tip: P30G001 Dell XPS 4 Kullanıcı El Kitabı Bilgisayar modeli: XPS L42X Düzenleyici model: P30G Düzenleyici tip: P30G00 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: Bu metinde kullanılan ticari markalar. DİKKAT:

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

HP 2700 Çok İnce Genişletme Parçası Kullanıcı Kılavuzu

HP 2700 Çok İnce Genişletme Parçası Kullanıcı Kılavuzu HP 2700 Çok İnce Genişletme Parçası Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD Logosu sahibinin ticari markasıdır. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır.

Detaylı

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Dell Precision İş İstasyonu M6400 Kurulum ve Özellikler ile İlgili Bilgi Sayfası

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 419443-141 Ocak 2007 Bu kılavuzda bilgisayarın donanım özellikleri açıklanmıştır. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işıklar.....................................

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc.'in ABD'de ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber

Detaylı

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005

Modem ve Yerel Ağlar. Belge Parça Numarası: 383057-142. Ekim 2005 ve Yerel Ağlar Belge Parça Numarası: 383057-142 Ekim 2005 İçindekiler 1 Modem Modem kablosu kullanma.......................... 2 Ülkeye/bölgeye özgü modem kablosu adaptörü kullanma................................

Detaylı

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu

Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Sürücüler Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Inspiron Servis El Kitabı. 2-in-1. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P30E Resmi Tip: P30E001

Inspiron Servis El Kitabı. 2-in-1. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P30E Resmi Tip: P30E001 Inspiron 17 7000 2-in-1 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 17-7779 Resmi Model: P30E Resmi Tip: P30E001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında

Dell Vostro 5470. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Önden ve Arkadan Görünüm. Uyarılar Hakkında Dell Vostro 5470 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Inspiron Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P66F Resmi Tip: P66F001

Inspiron Servis El Kitabı. Bilgisayar Modeli: Inspiron Resmi Model: P66F Resmi Tip: P66F001 Inspiron 15 5000 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: Inspiron 15-5567 Resmi Model: P66F Resmi Tip: P66F001 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot. Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

Bölüm 1 Başlarken WindBOX

Bölüm 1 Başlarken WindBOX Bölüm 1 Başlarken WindBOX u satın aldığınız için tebrikler. Bu, ince sistem için en iyi tercihinizdir. Herhangi bir yerde kolaylıkla kurulabilir. Özelliği içinde bulunan platform, aynı zamanda size heyecan

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm

Dell Vostro 330. Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler. Uyarılar Hakkında. Önden ve Arkadan Görünüm Dell Vostro 330 Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler Uyarılar Hakkında UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir. Önden ve Arkadan Görünüm

Detaylı

XPS 13 Servis El Kitabı

XPS 13 Servis El Kitabı XPS 13 Servis El Kitabı Bilgisayar Modeli: XPS 13 9360 Resmi Model: P54G Resmi Tip: P54G002 Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli

Detaylı

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5

İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 İçindekiler 1 GÜVENLIK TALIMATLARI 2 2 PAKET IÇERIĞI 3 3 ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ 4 4 SISTEM BAĞLANTISI 5 4.1 GÜÇ KABLOSUNU BAĞLAMA 5 4.2 MONITÖRÜ BAĞLAMA 5 4.3 YAZICI VEYA TARAYICIYI BAĞLAMA 5 4.4 AĞA BAĞLANMA 5

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı