KALPAKLIOĞLU HUKUK BÜROSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALPAKLIOĞLU HUKUK BÜROSU"

Transkript

1 BİLGİ NOTU TARİH: Kasım 2011 KONU: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Limited Şirketler İşbu bilgi notu, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu ( 6762 Sayılı TTK ) 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girerek kaldıracak olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ( Yeni TTK ) maddelerinde limited şirketlere ilişkin olarak düzenlenen hükümlere ilişkindir. A. KURULUŞ Yeni TTK da kuruluş ve tüzel kişilik kazanma aşamaları birbirinden ayrılmıştır Sayılı TTK da ise limited şirketin, tescil ile tüzel kişilik kazanması kabul ediliyordu. Yeni TTK'da, ana sözleşmede kurucuların imzalarının notere onaylatılması ve taahhüt edilen sermayenin nakit kısmının ödenmesi ile tescil anına kadar geçen sürede, kurucular arasında adi ortaklıktan farklı olarak elbirliği mülkiyeti niteliğinde bir hukuki ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Ayrıca, ultra vires prensibi terk edilmiş olup, limited şirketlerin kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabileceği düzenlenmiştir. Limited şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen ana sözleşmede kurucuların şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleri ile kurulmaktadır. Böylece, 6762 Sayılı TTK da düzenlenen esas sermayenin taksitler halinde ödenebilmesi olanağı ortadan kalkmıştır. Kuruluştan sonra tescil ile elbirliği mülkiyeti sona erecek olup limited şirket tüzel kişilik kazanacaktır. Kuruluş giderleri ise, şirketçe kabul edilmedikçe kurucular tarafından karşılanacaktır ve şirket giderleri konusunda kurucuların pay sahiplerine rücu hakkı bulunmamaktadır. Yeni TTK ile, en az iki ortak şartı ortadan kaldırılmıştır ve bir gerçek veya tüzel kişi tarafından tek kişilik limited şirketin kurulabilmesine olanak tanınmıştır. Ortak sayısının kuruluştan sonra bire düşmesi durumunda ise üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla, yedi gün içinde durum, müdürlere bildirilecektir. Müdürler, bildirimin alındığı tarihten başlayarak yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu ve ortağa ilişkin bilgileri tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Müdürler, bu tescil ve ilanı gerçekleştirmemeleri halinde doğacak zararlardan sorumlulardır. Söz konusu bildirim yükümlülüğü limited şirketin tek ortakla kurulduğu hallerde de geçerlidir. Yeni TTK da açıkça belirtilmemekle birlikte, tek ortaklı şirketin çok ortaklı bir şirkete dönüşmesi halinde de tescil ve ilanın gerekli olacağı kanaatindeyiz. Azami ortak sayısına ilişkin düzenleme devam etmekte olup limited şirket ortak sayısı 50 yi aşamaz. 1. Sermaye

2 6762 Sayılı TTK da limited şirket esas sermayesi en az TL idi ve yalnızca 1/4 ü kuruluşta ve geri kalanı da üç yıl içinde ödenebiliyordu. Yeni TTK da ise en az TL olarak, hemen ve tamamen ödenecek şekilde düzenlenmiştir. Böylece sınırlı sorumluluk esasına dayalı olan limited şirkette esas sermayenin teminat işlevinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır (Yeni TTK Madde 580/1). Pay adedinin 25 TL ve katları şeklinde düzenlenmesi hükmünde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır (Yeni TTK Madde 583/1). Ayni sermaye konusu malvarlıkları nakden değerlendirilebilir, üzerinde sınırlı ayni hak, haciz veya tedbirden ari ve devredilebilir olmalıdır. Ayrıca hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmiş alacaklar sermaye olarak konulamaz (Yeni TTK Madde 581/1). Ayni sermaye taahhüt edilmesi halinde, ana sözleşmede bu sermayenin nelerden oluştuğu, değerinin nasıl tespit edildiği ve bunlara karşılık verilecek paylar gibi detaylar yer almalıdır. Ayni sermayenin değer tespiti yapılırken mahkemece atanan bilirkişilerin belirlediği değer esas alınır, anca söz konusu değerin altında bir değer belirlemek de mümkündür. Ayın devralma durumlarında ise bunlar, bilirkişi tarafından belirlenen bedellerle birlikte, ana sözleşmede ayrıntılı şekilde yer almalıdır. Ayrıca ana sözleşmede ayni sermaye olarak yer alan taşınmazların da tapuya şerh edilmesi gerekmektedir (Yeni TTK Madde 128/5). Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde kurulacak olan bir ayni hakkın konulmasını içeren ana sözleşme hükümlerinin, resmi şekil şartı aranmaksızın geçerli olacağı kabul edilmiştir (Yeni TTK Madde 128/3). Yeni TTK'da, şirket tescil edilip, tüzel kişilik kazandıktan sonra tapuda taşınmazların mülkiyetinin derhal ve re sen şirket adına tescil edilmesi öngörülmüştür. Ayın sermaye olarak, özel sicilleri bulunan hakların (fikri mülkiyet hakları, maden hakları vs.) konulması halinde ise, bunların da özel sicillerine şerh verilmesi, taahhüt edilen taşınırların ise güvenilir bir kişiye tevdi edilmesi gerekmektedir. Ayrıca özel sicile verilecek şerhin üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldıracağı kabul edilmiştir (Yeni TTK Madde 128/2). Tüm bunlarla birlikte, şirketin kuruluş aşamasında hizmet edenlere tanınan menfaatler varsa bunlar da ana sözleşmede belirtilmelidir. Söz konusu hakların intifa senedi çıkarılmak suretiyle verilmesi halinde ise bu hususun da ana sözleşmede gösterilmesi gerekmektedir (Yeni TTK Madde 582). Bir menfaat olarak bedelsiz sermaye payı verilmesi ise Yeni TTK'da yasaklanmıştır (Yeni TTK Madde 348/1). 2. Ana Sözleşme İçeriği Yeni TTK, kurucuların emredici kurallara aykırı olmamak üzere ana sözleşmeye istedikleri hükümlere yer verebilmelerine imkân tanımaktadır, ancak birtakım hükümlerin bağlayıcı olabilmesi için bunların ana sözleşmede açıkça düzenlenmesini zorunludur. Şirket ana sözleşmesinde bulunması zorunlu olan kayıtlar aşağıdaki gibidir (Yeni TTK Madde 576): (a) (b) (c) (d) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer, Şirketin işletme konusu, Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları, Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları ve

3 (e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli. Aşağıda belirtilen kayıtlar ise ancak ana sözleşmede öngörüldükleri takdirde bağlayıcı olabilecektir (Yeni TTK Madde 577). Bu hükümler ana sözleşme haricinde kararlaştırıldığı takdirde taraflar arasında bir borçlar hukuku sözleşmesi hükümlerini doğuracaktır. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler, Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması, Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı, Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı, Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde üstün oy hakkı tanıyan hükümler, Kanunda ya da ana sözleşmede öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri, Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler, Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler, Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler, Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri, Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler, Ortaklıktan çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı, Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler, Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler. 3. Şirket Kuruluşundan Doğan Sorumluluk Limited şirketin kuruluşundan doğan sorumluluk esas olarak (i) kuruculara, (ii) kurucu sayılanlara ve (iii) şirketin kuruluşuna bir şekilde katılanlara (ayni sermaye değerini belirleyen bilirkişi, rapor veren işlem denetçisi, şirketin ana sözleşmesini onaylayan noter ve benzeri) aittir. Kurucuların ve kurucu sayılanların kusursuz olduklarını ispat etmeleri gerekir. Aksi takdirde bunlar şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Yukarıda (iii)'de belirtilenlerin kusurunu ise bu kusurun varlığını iddia edenler ispatla yükümlüdür. Denetçiler, kanuni görevlerini yerine getirirken kusurlu hareket etmeleri halinde şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludurlar. Kusur sorumluluğunun söz konusu olduğu bu durumda da kusuru iddia eden ispatlayacaktır. Yeni TTK da (i) şirketin kuruluşu ile ilgili belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması, (ii) sermaye hakkında yanlış beyanda bulunulması ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi ve (iii) ayın sermayeye değer biçilmesinde yolsuzluk hukuki sorumluluk sebepleri olarak düzenlenmiştir. Kurucuların ve kuruluşa katılanların sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerde zarar gören şirket ve her bir pay sahibine dava hakkı tanınmıştır. Pay sahipleri ortaya çıkan tazminatın

4 ancak şirkete ödenmesini isteyebilecektir Sayılı TTK daki düzenlemenin aksine, Yeni TTK da şirket alacaklılarına söz konusu davayı açma hakkı tanınmamıştır. Şirket alacaklıları, ancak şirketin iflası halinde ve tazminatın şirkete ödenmesi şartı ile bu davayı açabileceklerdir. Birden çok kişinin tazminat sorumluluğunun ortaya çıkması halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zararın şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. Şirket genel kurulu kararı ile kurucular, limited şirket müdürleri ve denetçiler kuruluştan doğan hukuki sorumlulukları hakkında ibra edilebilir. B. Ana Sözleşme Değişiklikleri Yeni TTK, 6762 Sayılı TTK nın ana sözleşme değişikliğine ilişkin hükümlerini genel olarak tekrar etmiş ve genel ve özel ana sözleşme değişikliği ayrımını aynen kabul etmiştir. Aksi ana sözleşmede belirtilmediği sürece, ana sözleşme, esas sermayenin 2/3 ünü temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. Ancak Yeni TTK, özellik arz eden bazı ana sözleşme değişiklikleri için farklı karar nisapları öngörmüştür. Bunlardan ilki, ek veya yan edim yükümlülükleri getiren veya mevcut yükümlülükleri artıran ana sözleşme değişiklerine ilişkin genel kurul kararlarının oybirliği ile alınabileceğidir. Aşağıdaki ana sözleşme değişiklikleri için genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların en az 2/3 ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilecektir (Yeni TTK Madde 621): (a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi; (b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi; (c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması; (d) Esas sermayenin artırılması; (e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması; ve (f) Şirket merkezinin değiştirilmesi. Ana sözleşme değişiklikleri, (i) değişiklik metninin müdürler tarafından hazırlanması, (ii) değişikliğin genel kurul tarafından karara bağlanması ve (iii) yetkili ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. 1. Sermayeye İlişkin Ana Sözleşme Değişiklikleri 1.1 Esas Sermaye Artırımı Yeni TTK'da, limited şirketin, şirketin kuruluş hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konulması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermayesini artırabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca Yeni TTK rüçhan hakkını güçlü bir ortaklık hakkı olarak kabul etmekte ve sınırlandırılmasını ve kaldırılmasını şartlara bağlamaktadır. Buna göre, mevcut ortakların rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin varlığı halinde sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Ana sözleşmede veya sermaye artırımı kararında aksine bir hüküm olmadıkça, her ortak sermayesi

5 oranında artırılan kısma katılma hakkına sahiptir. İşletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları ve işçilerin şirkete katılmaları ise haklı sebep olarak kabul edilmiştir. Mevcut ortaklar rüçhan haklarını artırım kararından itibaren en az on beş gün içinde kullanabilirler. Şirket genel kurulda esas sermayenin ayın olarak artırılmasına karar verilmeden önce, şirket müdürlerinin merkezin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaat ederek ayın sermayenin değerini belirleyecek bilirkişiyi seçmesi için müracaat etmesi koşuluyla, şirketin ayın sermaye artırım yoluyla taşınmazları, mevcut bir işletmeyi, nakil vasıtası ve makine gibi her çeşit taşınırı, fikri mülkiyet haklarını, devredilebilen sanal ortamları, alanları, işaretleri ve patent haklarını, maden ruhsatlarını sermaye olarak kabul etmesi mümkündür. Bilirkişi raporunun alınmasından sonra, ayın sermaye getireceklerin ilgili sicillere şerh vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte genel kurulun ise ayın sermayeyi getirenler lehine tahsisli sermaye artırımına karar vermesi gerekmektedir. Ayrıca genel kurul kararında ayının neden ibaret olduğu, değerinin nasıl biçildiği, sermayeye ne miktar mahsup edildiği ve karşılığı olarak artırılan sermayeden kaç adet esas sermaye payının tahsis edildiği, itibari değerleri de tespit edilerek detaylarıyla açıkça belirlenmelidir. Genel kurul esas sermaye artırım kararı, ana sözleşmede daha yüksek bir nisap belirlenmemişse, toplantıda temsil edilen oyların en az 2/3 ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması şeklinde belirlenen nisapla alabilir. 1.2 Esas Sermaye Azaltımı Sermaye Azaltımı Şartlar: (a) Ek ödeme yükümlülüğü tamamen yerine getirilmiş olmalıdır: Borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla yapılan sermaye azaltımlarında, ana sözleşmede yer alması halinde ek ödeme yükümlülüğü tamamen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu sebebin dışında kalan sermaye azaltımlarında ise, ek ödeme yükümlülüğünün tamamen ödenmesi şartına gerek yoktur. (b) İşlem denetçisi raporu alınmış olmalıdır: Yeni TTK2ya göre, şirketin sermaye azaltımı kararı alabilmesi için, genel kurul tarafından seçilen işlem denetçisinin bu konuya ilişkin bir rapor düzenlemesi gerekmektedir (Yeni TTK Madde vd.). Söz konusu raporda, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin varlığı belirlenmiş olmalıdır. Bu rapor alınmazsa veya alınmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin varlığı tespit edilmemişse sermaye azaltımı kararının alınması mümkün olmaz Sermaye Azaltımı Aşamaları: Genel kurul, (i) işlem denetçisi tarafından hazırlanan raporu ve (ii) müdürlerin hazırladıkları değişiklik metnini değerlendirerek sermaye azaltımı kararını alır. Söz konusu genel kurul kararı için esas sermayenin en 2/3 ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gerekmektedir.

6 Genel kurul sermaye azaltımı kararından sonra müdürler, bu kararı (i) şirketin internet sitesine koyacaklar, (ii) ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ( TTSG ) ve (iii) ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde diğer yollarla ilan edeceklerdir. İlanda alacaklılara TTSG deki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde alacaklarını beyan ederek bunların ödenmesinin veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri hususu bildirilir. Müdürler ayrıca adresleri şirketçe bilinen alacaklılara çağrı mektubu göndermelidir. Müdürler, şirket esas sermayesinin bilançoda zarar nedeniyle oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve açıklar oranında azaltılması halinde, alacaklıları davetten ve bunların haklarının ödenmesinden veya güvenceye bağlanmasından vazgeçebilirler. C. Pay Yeni TTK ile limited şirketlere getirilen en önemli yeniliklerden biri, esas sermaye payının ispat aracı veya nama yazılı bir senede bağlanabilmesidir. Ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış veya bütün ortakları kapsayacak biçimde düzenlenmiş rekabet yasağının ve ana sözleşmede öngörülmüş önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının, bu senetlerde açıkça belirtilmesi gerekmektedir (Yeni TTK Madde 593/2). Pay defterinde ortakların adı veya unvanları, adresleri, sahip olunan esas sermaye payının sayısı, esas sermaye payının devirleri, itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payı üzerinde intifa ve rehin hakları sahiplerinin adı veya unvanları ve adresleri kaydedilecektir (Yeni TTK Madde 594). Pay defterinin usulünce tutulmasından müdürler sorumlu olup, ortaklar tarafından incelenmesi mümkündür. 1. Ortaklık Sıfatının Kazanılması Şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımında veya birleşme ve nevi değiştirmede edinilen paylar aslen kazanılmıştır. Aslen kazanımın söz konusu olduğu anılan durumlarda, pay ve pay sahipliği oluşması için ticaret sicile tescil gerekmektedir. Payın, ortaklar veya üçüncü kişiler tarafından devir alınmasında veya miras, eşler arasındaki mal rejimi ve cebri icra yolu ile kazanılmasında ayrıca şirketin kendi paylarını iktisap ettiği durumlarda devren iktisap (ipso iure) söz konusudur. Bu durumda devir için herhangi bir işlem veya onaya gerek yoktur, tescil ise sadece açıklayıcı etkiye sahiptir. 1.1 Pay Devri Esas sermaye payının nama yazılı bir senede bağlanmasının bir sonucu olarak, payın devri ciro ve senedin teslimi ile tamamlanabilmekle beraber, bunun aksi, yani 6762 Sayılı TTK daki durum şirket ana sözleşmesinde öngörülebilir Sayılı TTK daki düzene paralel bir şekilde devir sözleşmesinin yazılı olması ve imzaların noter tarafından tasdiki şarttır (Yeni TTK Madde 595/1). Devir vaadi, ön sözleşme gibi devir borcu doğuran işlemler de aynı şekle tabidir. Ayrıca sözleşmenin, ana sözleşmede öngörülen ve hisse senetlerinde belirtilen hak ve borçları (ek ödeme, yan edim yükümlülükleri, ön alım, önerilmeye muhatap olma hakları gibi) da içermesi

7 gerekmektedir. Bu tür kayıtların devir sözleşmesinde bulunmaması sözleşmeyi geçersiz kılmamakla beraber, bazı durumlarda devredenin sorumluluğuna sebep olur. Ana sözleşmede bir hüküm bulunmuyorsa pay devri, genel kurul tarafından onaylanana kadar askıdadır (Yeni TTK Madde 595/2). Genel kurul devri herhangi bir neden göstermeksizin reddetme hakkını haizdir (Yeni TTK Madde 595/3). Devre ilişkin başvuruyu müteakip üç ay içinde genel kurul devri reddetmediği takdirde devre onay vermiş sayılacaktır (Yeni TTK Madde 595/7). Ancak, Ana sözleşmeye eklenecek bir hüküm ile devre ilişkin genel kurul onayının kaldırılması mümkün olduğu gibi aynı şekilde ana sözleşme ile devir tamamen de yasaklanabilecektir (Yeni TTK Madde 596/2). 1.2 Payın Kanun Gereği Devri Yeni TTK, 6762 Sayılı TTK hükümlerine benzer şekilde esas sermaye payının miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icraya ilişkin hükümler uyarınca kazanılmasında devrin kanun gereği geçeceğini dikkate alarak genel kurulun onayını aramamıştır (Yeni TTK Madde 596/1). Buna göre şirket kanun gereği pay devrinin öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde, payları kendi veya ortağı veya kendisi tarafından gösterilen üçüncü bir kişi hesabına gerçek değeri üzerinden devralmayı önermek suretiyle devri onaylamayı reddedebilecektir (Yeni TTK Madde 596/2). Bu red kararı devrin gerçekleştiği günden itibaren geçerli olacak şekilde, geriye etkili olacaktır. Ancak red kararı, bu konudaki kararın verilmesine kadar geçen süre zarfında alınan genel kurul kararlarının geçerliliğini etkilemeyecektir. Hukuki işleme dayalı iktisaplarda olduğu üzere, pay devrini müteakip üç ay içinde genel kurul bunu reddetmediği takdirde onay vermiş sayılacaktır. 1.3 Şirketin Kendi Paylarını İktisabı Yeni TTK'da, şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, (i) alacağı payların itibarî değerlerinin toplamı, esas sermayenin %10 unu aşmıyorsa ve (ii) bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse iktisap edebilir. Bu üst sınır, ana sözleşmede öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla esas sermaye paylarının iktisabı hâlinde, %20 olarak uygulanacaktır. Şirket esas sermayesinin %10 unu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye payları, ya iki yıl içinde elden çıkarılmalı ya da sermaye azaltılması yoluyla itfa edilmelidir (Yeni TTK Madde 612). Şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donar. Ayrıca, şirketin, iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri mevcut ise, söz konusu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece bunlar istenemez. Şirket kendi esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır. Şirket, tek ortağının kendisi olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde kendi paylarını iktisap edemez. Ayrıca şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin sınırlama ile ilgili hükümler, şirket esas sermaye paylarının, şirketin çoğunluğuna sahip bulunduğu şirketlerce iktisabı hâlinde de uygulanır.

8 1.4 Esas Sermaye Üzerinde Rehin ve İntifa Hakları 6762 Sayılı TTK'da konuya ilişkin özel bir düzenleme bulunmaması sebebiyle genel hükümlere göre işlem yapılmaktaydı. Yeni TTK Madde 600 uyarınca, esas sermaye payı üzerinde intifa hakkı kurulmasına, esas sermaye payının devrine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Esas sermaye payı üzerinde intifa hakkı kurulabilmesi için öncelikle pay devrinin ana sözleşmede yasaklanmamış olması gerekmektedir. Ana sözleşmede pay devrini kolaylaştıran veya zorlaştıran bir hüküm bulunmuyorsa, intifa hakkı esas sermaye payı üzerinde imzaları noter tarafından onanmış yazılı bir sözleşme ve genel kurul onayı ile kurulmuş olacaktır. Yine pay devrinde olduğu gibi intifa hakkı müdürler tarafından pay defterine kaydedilip, ticaret sicile tescil ve ilan ettirilecektir. Ayrıca esas sermaye payı üzerinde intifa hakkı sahibi, paya ilişkin hakları da kullanabilecektir. Ancak intifa hakkını haiz kişi, esas sermaye payı sahibinin menfaatlerini, hakkaniyete uygun bir şekilde gözetmediği takdirde tazminat ile yükümlü olacaktır (Yeni TTK Madde 600/3). Ana sözleşmeye eklenecek bir hüküm ile esas sermaye payı üzerinde rehin hakkı kurulması genel kurulun onayına tabi kılınabilecektir ve bu halde yine intifa hakkı gibi pay devrine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ancak genel kurul yalnızca haklı sebeplerin varlığında rehin hakkı kurulmasına onay vermekten kaçınabilecektir (Yeni TTK Madde 600/2). 2. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi Yeni TTK, ana sözleşmede düzenlenecek bir hüküm ile ortaklara şirketten çıkma ile genel kurulun kararı ile ortakları şirketten çıkarma hakkı tanınabileceğini düzenlemektedir. 2.1 Çıkma Ortakların Kararı ile Çıkma Ana sözleşmede hüküm bulunmasa dahi, şirketten çıkmak isteyen ortak, bu isteğini şirkete iletip de ortakların tamamı buna muvafakat ederse şirketten çıkabilir. Bu durumda çıkan ortağın pay bedeli şirketin serbestçe kullanabileceği öz sermayesinden ödenecektir, ki bu tutar esas sermayenin %20 sini aşamaz (Yeni TTK Madde 612/2). Çıkan ortağın pay bedelini ödemeye yetecek öz sermayenin mevcut olmaması durumunda, esas sermayenin azaltılması hükümlerine başvurulabilecektir Ana Sözleşmeyle Çıkma Hakkının Tanınmış Olması Yeni TTK, ana sözleşmede düzenlenecek bir hüküm ile ortaklara şirketten çıkma hakkı tanınabileceğini, bu hakkın kullanılmasının belirli şartlara bağlanabileceğini hüküm altına almıştır (Yeni TTK Madde 638/1). Çıkmaya ilişkin hükümler ana sözleşmeye kuruluşta dahil edilebilir veya sonra ana sözleşme değişikliği yoluyla da düzenlenebilir. Daha sonra ana sözleşme değişikliğinin yapılması halinde esas sermayenin 2/3 ünü temsil eden ortakların olumlu oyu yeterli olacaktır (Yeni TTK Madde 589/1). Çıkma hakkı, bütün esas sermaye paylarına veya ortakların şahıslarına tanınabileceği gibi, bir veya birkaç ortağa veya esas sermaye payına imtiyaz hakkı olarak da tanınabilir. Bu hakkın

9 kullanılması için bazı şartların varlığı gerekli kılınabilir veya hiçbir şart bağlı olmaksızın da tanınabilir. Çıkma hakkı tanınmış olan pay sahibi, aksi ana sözleşmede öngörülmemiş ise tek taraflı ve hiçbir şekle bağlı olmayan irade beyanı şirkete ulaştığı anda, bu hakkını kullanmış sayılır. Çıkma beyanı kendisine ulaşan şirket müdür veya müdürleri, öncelikle çıkmaya ilişkin şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmelidir. Çıkmaya ilişkin şartların gerçekleşmediği görüşünde iseler, çıkma bildiriminin geçersizliğini dava edebileceklerdir ve bu durumda şirketten çıkma, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar askıda kalacaktır. Çıkmaya ilişkin şartların gerçekleştiği kanaatine varılırsa, çıkan ortağın esas sermaye paylarının gerçek değerine uyan ayrılma akçesi nin belirlenmesi gerekmektedir (Yeni TTK Madde 641). Ayrılma akçesi, kullanımı serbest şirket özkaynaklarından ödenir. Ayrılma akçesinin hesaplanması ana sözleşmede belirlenmiş ise, ilgili hükümler dikkate alınacaktır. Ana sözleşmede çıkma hakkının kullanılması durumunda diğer ortaklara önalım hakkı veya benzeri bir hak tanınmışsa, müdürler bu durumu söz konusu hakkı haiz ortaklara bildirmekle ve bu doğrultuda hareket etmekle yükümlüdürler. Müdürlerin bir diğer yükümlülüğü de çıkma keyfiyetini pay defterine kaydetmek ve çıkma işleminin tamamlanmasını müteakip 30 gün içinde ticaret siciline tescil ettirmektir; aksi takdirde, çıkan ortak ticaret siciline başvurarak, kaydını sildirme talep hakkına sahiptir Haklı Sebeplerle Çıkma Şirket ortaklarına, Yeni TTK Madde 638/2 uyarınca şirketten haklı sebeple çıkmayı mahkemeden talep hakkı tanınmıştır ve bu hak ana sözleşme ile kaldırılamayacaktır. Yeni TTK da haklı sebepler belirtilmemekle beraber, doktrinde, ortakların bir araya gelmelerini sağlayan maddi ve kişisel nedenleri ortadan kaldıran, bu nedenle şirketin amacına ulaşmasını tehlikeye sokan veya imkânsızlaştıran veya ciddi şekilde güçleştiren sebepler olarak ifade edilmektedir. Yeni TTK uyarınca haklı sebeplerinin varlığını takdir yetkisi mahkemeye aittir. Mahkeme ayrıca talep üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla sair önlemlere karar verebilir (Yeni TTK Madde 638/2). Çıkan ortağın ayrılma akçesi yukarıda 2.1.2'de belirtildiği şekilde hesaplanacaktır Çıkmaya Katılma Hakkı Yeni TTK'daki ilgili düzenleme uyarınca bir ortağın ana sözleşme ile tanınan çıkma hakkını kullanması veya haklı nedenlerle şirketten çıkmasına karar verilmesine dair dava açması durumunda, müdürler, ivedilikle diğer ortakları bu durumdan haberdar etmelidirler. Diğer ortaklardan her biri, ilgili bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde, ana sözleşmede yer alan haklı sebeplerin kendisi için de geçerli olduğunu ve çıkma hakkını kullandığını müdürlere bildirmek veya haklı sebeple çıkma davasına katılma hakkına sahiptir.

10 2.2 Çıkarılma Ana Sözleşmede Hüküm Bulunması Yeni TTK'da bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceğine dair hükümler de ana sözleşmede düzenlenebilecektir. Şirketten çıkarmaya ilişkin hüküm, kuruluş ana sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, ana sözleşmenin değiştirilmesi yoluyla esas sermayenin 2/3 ünü temsil eden ortakların olumlu oyu ile de öngörülebilecektir. Ana sözleşmede belirlenen hususlar nedeniyle ortağın şirketten çıkarılabilmesi özel durumlar arasında sayılmıştır. Genel kurulda temsil edilen oyların en az 2/3 ü ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir. Çıkarma kararının noter aracılığıyla kendilerine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde, çıkarılan ortağın bu karara karşı iptal davası açabilme hakkı tanınmıştır Haklı Sebeplerin Varlığında Mahkeme Kararı ile Yeni TTK'ya göre ana sözleşmeden bağımsız olarak genel kurulda alınan bir kararla, haklı sebeplere dayanılarak ortağın şirketten çıkması mahkemeden talep edilebilir. Bu yönde bir kararın genel kurulda temsil edilen oyların en az 2/3 ü ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir. D. Ortakların Hak, Borç ve Sorumlulukları 1. Ortakların Hakları Yeni TTK ya göre ortaklara tanınan haklar, mali ve idari haklar olarak ikiye ayrılır. Söz konusu haklarının bazılarının, ana sözleşme ile düzenlenmesi veya genişletilmesi mümkün olup, (i) genel kurula katılma ve oy kullanma, (ii) iptal davası ve hükümsüzlüğün tespiti davası açma hakkı, (iii) bilgi alma ve inceleme hakkı, (iv) haklı sebeplerin varlığında çıkma veya (v) şirketin feshini mahkemeden talep hakkı ana sözleşme ile ortadan kaldırılmaz ve bu haklardan ortaklar feragat edemez. 1.1 Ortakların Mali Hakları Ortakların mali hakları: (i) kar payı alma; (ii) yeni pay alma (rüçhan); (iii) ayrılma akçesini talep; (iv) tasfiye payını talep hakkı. Yeni TTK ya göre kar payı ana sözleşme ile aksi düzenlenmemişse, esas sermaye payının itibari değerine oranla hesaplanacaktır. Ayrıca ortakların ek ödeme yükümü bulunan hallerde, ortak bu yükümünü yerine getirmişse, bu tutar da itibari değere eklenecek ve kar payı bu miktar üzerinden hesaplanacaktır. Şirket genel kurulu, kanunda veya ana sözleşmede öngörüleni aşan tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece (i) zararların karşılanması için gerekliyse; (ii) şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa ve ayrıca (iii) bütün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar ana sözleşmede

11 açıkça belirtilmişse karar verebilir. Dolayısıyla, şirketin kar etmesine rağmen hiç gereği yokken kar dağıtılmamasına karar verilmemesi, o kararın iptali için haklı bir sebep olabilir. Yeni pay alma hakkı (i) ana sözleşme veya (ii) sermaye artırımı kararı ile sınırlandırılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Söz konusu kısıtlama veya ortadan kaldırma mevcut ortaklara yeni pay alma hakkı imtiyazı tanınarak veya üçüncü kişiler lehine yeni pay hakkı veren intifa senetleri çıkartılmak suretiyle kuruluşta veya sonradan yapılan ana sözleşme değişiklikleri ile mümkün olabilir. Yeni pay hakkının sermaye artırımın yapıldığı genel kurul kurulda sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması için, söz konusu kararın genel kurul toplantısında temsil edilen oyların en az 2/3 ünün ve esas sermayenin salt çoğunluğunun olumlu oyunun bulunması ve ilgili kaldırma veya sınırlama kararının haklı sebeplere dayanması gerekmektedir. Ayrıca Yeni TTK'ya göre ortağa rüçhan hakkını kullanabilmesi için en az 15 günlük süre verilmesi hususunu düzenlemiştir. Yeni TTK, esas sermayeye ve ek ödemelere faiz verilemeyeceğini, ancak ana sözleşmede öngörülmesi halinde şirket tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek olan hazırlık devresi için pay sahiplerine belirli bir faiz ödenebileceğini hüküm altına almıştır. 1.2 Ortakların İdari Hakları Ortakların idari hakları: (i) genel kurula katılma; (ii) oy; ve (iii) şirketin yönetim ve temsiline katılma hakkından oluşan katılma hakları ile (i) bilgi alma ve inceleme; (ii) hükümsüzlüğün tespiti ve iptal davası açma hakkı; (iii) sorumluluk davası açma hakkı; (iv) şirketten çıkma ve çıkmaya katılma hakkı; (v) diğer bir ortağın şirketten çıkarılmasını isteme hakkı, (vi) şirketin feshini talep hakkı; ve (vii) eşit işleme tutulmayı talep hakkından oluşan koruyucu haklardan ibarettir. Yeni TTK, 6762 Sayılı TTK dan farklı olarak ortakların oy hakkının esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanacağı düzenlenmiştir, ancak bu kural emredici değildir. Ana sözleşme nominal değerden bağımsız olarak oy hakkını düzenleyebilir ve her esas sermaye payının itibari değeri ne olursa olsun bir oy hakkı vereceği ilkesine göre belirleyebilir. Böylece oy hakkının ana sözleşme ile sınırlandırılmasına, dolayısıyla oyda imtiyaza izin verilmiştir. Ancak, en küçük itibari değere sahip esas sermaye paylarının itibari değeri, diğer esas sermaye paylarının itibari değerlerinin en az onda biri kadar olabilir. Yeni TTK'da, aksi ana sözleşmede belirtilmedikçe, seçilmiş organ ilkesi benimsenmiştir. Buna göre, şirketin yönetim ve temsili ana sözleşme ile belirlenir. Dolayısıyla şirketin yönetim ve temsili bir veya birden fazla ortağa, tüm ortaklara veya üçüncü kişilere verilebilir. Ancak yönetim ve temsilin tamamen üçüncü kişilere verilmesi mümkün değildir, çünkü ortaklardan en az birisinin şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yeni TTK, 6762 Sayılı TTK dan farklı olarak ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir. Buna göre, her ortağın müdürlerden şirketin bütün işleri ile hesapları hakkında bilgi talep etmesi ve belirli konularda inceleme yapabilmesi mümkündür. Ancak ortağın bu bilgileri şirketin zararına kullanması tehlikesi varsa müdürler bilgi alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir. Söz konusu durumda ortağın

12 başvurusu üzerine genel kurul karar verir. Genel kurulun bilgi alınmasını ve incelemeyi haksız yere engellemesi durumunda, ortağın talebi üzerine mahkeme bu hususta karar verir ve bu mahkeme kararı kesindir. Yeni düzenleme ile 6762 Sayılı TTK dan farklı olarak, genel kurul kararlarının sadece iptali değil ayrıca bunların butlanını anonim şirkete ilişkin hükümlere atıf yaparak düzenlemiştir. Ortaklardan her biri, kanun veya ana sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusuruyla ihlal ederek şirketin veya kendilerinin zararlarına neden olan kuruculara, müdürlere, hesap ve işlem denetçilerine ve tasfiye memurlarına karşı sorumluluk davası açma hakkına sahiptirler. Yeni TTK ya göre genel kurulun ve müdürlerin ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yapma borcu bulunmaktadır ve buna aykırı alınan genel kurul kararlarına karşı ortakların iptal davası açma hakkı mevcuttur. Eşit işlem ilkesini ihlal eden müdür kararları ise batıl sayılmaktadır. 2. Ortakların Borçları 2.1 Ortakların Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü 6762 Sayılı TTK'dan farklı olarak Yeni TTK'da ortakların taahhüt ettikleri sermaye borcunu tescilden önce tam ve nakit olarak ödemeleri zorunlu halde getirilmiştir. Ayni sermaye ise en geç tescilden sonra şirket adına kayıt edilmesi lazımdır. 2.2 Şirketi Yönetme Yükümlülüğü Yeni TTK'ya göre ortaklardan en az birinin şirketi temsil ve yönetme yetkisinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. 2.3 Bağlılık Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı Yeni TTK'ya göre ortakların bağlılık yükümlülüğünü, öğrendikleri şirket sırlarını koruma yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük ana sözleşme veya genel kurul kararı ile kaldırılamaz. Bağlılık yükülülüğünün sınırı ise rekabet yasağıdır. Buna göre, Yeni TTK'ya göre, ana sözleşme ile düzenlenmediği sürece, ortağa yönelik rekabet yasağı bulunmamaktadır. 2.4 Ortakların Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri Daha önce de belirtildiği üzere, Yeni TTK ile şirketin kuruluşunda ana sözleşme ile veya sonradan yapılacak ana sözleşme değişiklikleri ile ortakların esas sermaye bedeli dışında, ek ödeme yükümlülüğüne tabi kılınmasına açıkça imkan tanınmıştır. Ek ödeme yükümlülüğü ortaklara nakdi ödemede bulunma borcu yüklemektedir ve ana sözleşmede her ortağın şirketteki payının itibari değerinin iki katını aşmayacak şekilde miktarının açıkça belirlenmesi gerekir. Ek ödemenin ortaktan talep edilmesi için ana sözleşmede yer almış olması yeterli değildir. Aynı zamanda kanunun aradığı şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir: (i) şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması; (ii) şirketin

13 bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması; (iii) şirketin sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir halin gerçekleşmiş olması. İflasın açılması ile ek yükümlülüğü muaccel hale gelir. Söz konusu yükümlülüğün azaltılması veya kaldırılması ise ancak esas sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkündür. Bununla birlikte, ek ödeme yükümlülüğünün azaltılmasına veya kaldırılmasına esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Yeni TTK'ya göre ayrıca, şirket, ortağın şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde iflas etmiş ise, eski ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi istenir. Bununla birlikte, ek ödeme yükümlülüğü halef tarafından yerine getirilmemişse, ayrılan ortak selef sıfatı ile sorumlu olmaya devam edecektir. Şirketin finansal durumunun düzelmesi halinde, ek ödemelerin ortaklara geri verilmesi gerekmektedir. Buna göre, ek ödemelerin kısmen veya tamamen geri verilebilmesi için ek ödemeye ilişkin tutarın, serbestçe kullanılabilecek yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması ve bu durumun işlem denetçisi tarafından doğrulanmış bulunması gerekmektedir. Yine daha önce belirtildiği üzere, Yeni TTK'da ana sözleşme ile düzenlenmesi şartı ile ortaklar için yan edim yükümlülüğü oluşturulması imkanı getirilmiştir. Yan edim yükümlülüğü yapma, yapmama veya katlanmaya ilişkindir. Ek veya yan edim yükümlülükleri getiren veya mevcut yükümlülükleri artıran ana sözleşme değişiklerine ilişkin genel kurul kararlarının tüm ortakların onayı, yani oybirliği ile alınabileceği düzenlenmiştir. E. Şirketin Organları Yeni TTK nın şirket organlarına ilişkin hükümleri ile 6762 Sayılı TTK hükümleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır Sayılı TTK da yer alan farklı ortak sayısına göre farklı hüküm uygulanma kuralı Yeni TTK ile terk edilmiştir ve ortak sayısı dikkate alınmadan limited şirketlerin tümü için aynı hükümlerinin uygulanacağı kuralı benimsenmiştir Sayılı TTK da yer alan hep birlikte yönetim ilkesinden vazgeçilerek seçilmiş organ ilkesi benimsenmiştir. Ayrıca Yeni TTK, denetçi konusunda anonim şirket hükümlerine atıfta bulunarak, 6762 Sayılı TTK da yirmiden fazla ortağı bulunan limited şirketler için bulunması zorunlu organ olan denetçi sistemi kaldırılmış ve limited şirketlerde de anonim şirketlerde olduğu gibi dışardan seçilen bağımsız denetim kuruluşları veya bazı durumlarda seçilen uzman kişiler vasıtasıyla denetim sistemini benimsemiştir. 1. Genel Kurul 1.1 Niteliği ve Yetkileri Yeni TTK da genel kurulun yetkileri iki sınıfa ayrılmıştır; (a) devredilemeyen yetkiler; (b) ana sözleşmede öngörüldükleri takdirde devredilemez niteliği kazanan yetkiler (Yeni TTK Madde 616). Genel kurulun devredilemez yetkileri şöyledir:

14 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) Ana sözleşmenin değiştirilmesi; Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları; Topluluk denetçisi ile işlem denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları; Topluluk yıl sonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması; Yıl sonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının belirlenmesi; Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları; Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması; Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması; Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması; Şirketin feshi; Genel kurulun kanun veya ana sözleşme ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel kurula sunduğu konularda karar verilmesi. Aşağıda sayılan yetkiler ise ancak ana sözleşmede öngörüldükleri takdirde devredilemez niteliktedirler: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Ana sözleşme uyarınca genel kurulun onayının arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması, Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi; Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi; Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması; Ana sözleşmenin Yeni TTK nın 613 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ortakların onayını yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin verilmesi; Bir ortağın ana sözleşmede öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması. 1.2 Davet Yeni TTK'ya göre genel kurul 15 gün önceden toplantıya çağırılır. Bu süre ana sözleşme ile uzatılabilir veya 10 güne kadar kısaltılabilir. 1.3 Çağırma Usulü Yeni TTK'da anonim şirketin ilgili hükümlerine atıfta bulunmuştur. Buna göre, ortaklar genel kurulu toplantıya ana sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve TTSG de yayımlanacak ilan ile çağırmak zorundadır. Ayrıca pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilmelidir. 1.4 Karar Alma Prosedürü

15 Kanun veya ana sözleşmede aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. Buna göre, genel kurul müdürlerin, denetçinin, özel denetçinin ve ticari mümessil ile ticari vekilin seçimi, kar dağıtım kararı, bilançonun tasdiki, müdürlerin ibrası, pay devri, sorumluluk davası açılması kararlarını bu yetersayısına göre almak zorundadır. Ancak Yeni TTK da aşağıda sayılı hususlara ilişkin kararlar için ise, ağırlaştırılmış bir karar yetersayısı düzenlenmiştir. Söz konusu konulara ilişkin karar alınabilmesi için toplantıda temsil edilen oyların en az 2/3 ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekmektedir: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi; Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi; Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması; Esas sermayenin artırılması; Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması; Şirket merkezinin değiştirilmesi; Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi; Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın ana sözleşmede öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması; Şirketin feshi. 1.5 Kararların İptali ve Hükümsüzlüğü Yeni TTK da anonim şirketin ilgili hükümlerinin kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmektedir (Yeni TTK Madde 622). Buna göre, mevcut Yargıtay uygulaması ile paralel olarak, genel kurul kararlarının butlanının tespitini talep edebilme imkanı getirilmiştir. Butlan sebepleri sınırlı olmayan bir şekilde sayılmıştır: (i) pay sahibinin genel kurula katılma, en az oy, dava ve kanunen vazgeçilmez nitelikte haklarını sınırlayan veya ortadan kaldıran; (ii) bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran; ve (iii) anonim şirketin temel yapısını bozan ve sermayenin korunması ilkelerine aykırı olan kararlarıdır. Batıl genel kurul kararları baştan itibaren hüküm doğurmazlar ve sağlığa kavuşturulamazlar. Bunların butlanının tespit edilmesine ilişkin dava da bir süreye bağlanmamıştır (Yeni TTK Madde 445 vd.). 2. Müdürler Yeni TTK uyarınca limited şirketin yönetim ve temsili gerçek veya tüzel kişi müdürlere aittir. Müdürün tüzel kişi olması halinde, ilgili tüzel kişi, bu görevi kendi namına yerine getirebilecek bir gerçek kişi belirleyecektir (Yeni TTK Madde 623/2). Buna göre limited şirket, ana sözleşmede belirlenen hükümler doğrultusunda bir veya birden fazla müdür tarafından yönetilir ve temsil edilir (Yeni TTK Madde 623/1). En az bir ortağın müdür olması gerekmektedir ve ayrıca en az bir müdürün de yerleşim yerinin Türkiye de olması zorunludur

16 (Yeni TTK Madde 623, 628/1). Ayrıca, birden fazla müdür olması durumunda, bu müdürler yönetim kurulu benzeri bir kurul oluşturacağı belirtilmiştir. Bu kurul, ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, çoğunlukla karar alacak ve eşitlik hâlinde kurul başkanının oyu üstün sayılacaktır (Yeni TTK Madde 624/3). Tek ortaklı limited şirketlere ilişkin olarak, şirketin tek ortak ile temsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, şirket ile tek ortağı arasında yapılacak sözleşmelerin yazılı olması gerekecektir. Ancak bu zorunluluk piyasanın şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmayacaktır (Yeni TTK Madde 629/2). 2.1 Görev ve Yetkileri Yeni TTK'ya göre müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi; Kanun ve ana sözleşme çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi; Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması; Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, ana sözleşmene, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi; Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması; Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi; Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi. 2.2 Hak ve Yükümlülükleri ile Sorumlulukları Ana sözleşme veya genel kurul kararı ile seçilen müdürlerin ücret ve diğer mali hakları talep etme hakkı mevcuttur. Buna göre, ana sözleşmeye konulacak hükümlerle müdürlere kardan pay alma, huzur hakkı mali haklar tanınabilir. Yeni TTK'ya göre ayrıca ana sözleşme ile aksi düzenlenmemişse veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürlerin şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamayacağı da hüküm altına alınmıştır. Yeni TTK ile müdürlerin tabi olduğu bir diğer yükümlülük ise ortalara eşit şartlar altında eşit işlem yapma yükümlülüğüdür. Bunlar dışında, müdürler kanundan ve ana sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde hem şirkete hem ortaklara hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olacaklardır. Ayrıca, 6762 Sayılı TTK da da öngörüldüğü gibi şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilenlerin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirketin sorumlu olacağı Yeni TTK da da belirtilmiştir. 3. Ticari Mümessil ve Vekiller

17 Aksi ana sözleşme ile düzenlenmediği takdirde, ticari mümessiller ve ticari vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler ve yetkileri genel kurul tarafından sınırlandırılabilir. 4. Denetim Yeni TTK ile yirmiden fazla ortağı olan limited şirketler için bulunması zorunlu organ olan denetçi sistemi terk edilmiş olup, böylece anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de alanında uzmanlaşmış bağımsız denetim kuruluşlarının veya yeminli mali müşavirlerin veya serbest muhasebecilerin denetçi olarak atanmasına dayalı bir sistem getirilmiştir. Yeni denetim sistemine göre limited şirket denetiminde genel denetim, özel denetim ve belirli işlemlerin denetimi olmak üzere üç çeşit denetim ve denetçi bulunmaktadır. Ayrıca limited şirketler büyük ve küçük ölçekli olarak ikiye ayrılmış ve bu şirketlerin denetimini yapacak olan kişilerde farklılıklar gözetilmiştir. Tüm bunlarla birlikte, 6762 Sayılı TTK sisteminde yer alan denetçinin genel kurulu toplantıya çağırması, gündeme madde eklemesi, şirketi temsil etmesi gibi yönetime ilişkin görev ve yetkilere Yeni TTK da yer verilmemiştir. Yeni TTK ayrıca şirketin kuruluşunu, sermaye artırımı ve azaltımını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi denetleyen işlem denetçilerine ilişkin hükümleri de özel olarak düzenlemiştir. F Sona Erme ve Tasfiye 1. Sona Erme Sebepleri 1.1 Ana Sözleşmede Öngörülen Sebeplerden Birinin Gerçekleşmesi Şirketin kuruluşunda ortaklar, kanunda belirtilen sona erme sebepleri haricinde ana sözleşmede kendi belirleyecekleri sona erme sebepleri öngörebilirler. Ana sözleşmede düzenlemiş bu şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi ile şirket sona erecektir. Bu hükümler ortaklar açısından bağlayıcı niteliktedir (Yeni TTK Madde 577/m). 1.2 Genel Kurul Kararı ile Sona Erme Yeni TTK da şirketin feshine karar verme, genel kurulun devredilemez yetkileri arasında sayılmış olup (Yeni TTK Madde 616/i), genel kurulda temsil edilen oyların en az 2/3 ü ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile karara bağlanabileceği hükmedilmiştir (Yeni TTK Madde 621/ı). 1.3 İflasın Açılması Şirket hakkında, Yargıtay tarafından onanmış veya temyiz süresi geçmiş olan kesin bir mahkeme kararı gerekmektedir. İflas, şirket alacaklılarından herhangi biri tarafından istenebilir. Ayrıca şirketin borca batıklığı (aktiflerin borçları karşılayamayacağı) denetçi raporu ile tespit edilmişse, müdürlerin bu durumu mahkemeye bildirerek şirketin iflasını veya iflasın ertelenmesini talep etmesi gerekmektedir (Yeni TTK Madde 634).

18 1.4 Yasa ile Öngörülen Diğer Haller Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Esas sermaye ile yedek akçeler toplamının 2/3 ünün zarar sebebiyle karşılıksız kalması ve genel kurulun, sermayeyi 1/3 e indirme veya tamamlamaya karar vermemesi durumunda, şirket infisah edecektir (Yeni TTK Madde 376/2, 633) Müdürlerin Yerleşim Yeri Yukarıda belirtildiği üzere şirket müdürlerinden en az biri Türkiye de yerleşik ve şirketi tek başına temsil yetkisini haiz olmalıdır (Yeni TTK Madde 628/1). Bu duruma aykırılığın tespiti halinde, sicil memuru durumun giderilmesi için şirkete uygun bir süre tanıyacaktır. Ancak bu süre içinde kanuni zorunluluğa uyulmadığı takdirde sicil memuru mahkemeden şirketin feshini talep edebilecektir (Yeni TTK Madde 628/2) Kuruluşta Kanun Hükümlerine Aykırılık Kuruluş aşamasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda (i) müdürler, (ii) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, (iii) ilgili alacaklılar ve (iv) ortaklar şirketin tescil ve ilanından itibaren üç ay içinde, mahkemeye müracaat ederek şirketin feshini talep edebileceklerdir (Yeni TTK Madde 353, 644/b) Ortak Sayısının 50'den Fazla Olması Yeni TTK Madde 547/1 uyarınca ortak sayısının50'yi aşması durumunda nasıl bir yol izleneceği Yeni TTK da düzenlenmemiştir ancak doktrinde şirkete bu aykırılığı gidermesi için süre tanınması, giderilemediği takdirde ise de infisah işlemlerine başlanması gerektiği savunulmaktadır Zorunlu Organların Bulunmaması ve Toplanamaması Yeni TTK Madde 636/2 uyarınca, şirketin zorunlu organlarının mevcut olmaması veya genel kurulun toplanamaması durumunda ortaklara ve alacaklılara mahkemeden şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır. Şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesi, şirketin bu durumu kanuna uygun hale getirmesi için süre belirler. Buna rağmen durum giderilemez ise müdürler dinlenerek şirketin feshine karar verilecektir Haklı Nedenlerin Varlığı Ortaklardan her biri haklı sebeplerin varlığını ileri sürerek şirketin feshine karar verilmesini talep edebilir, ancak mahkeme, talep ile bağlı kalmayarak, davacı ortağa ayrılma akçesi ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya halin icap ettiği durumlarda başka bir çözüme de hükmedebilecektir (Yeni TTK Madde 636/3). 2. Tescil ve İlan

19 Sona ermenin iflas veya bir mahkeme kararı sonucu meydana gelmemesi halinde, müdür veya birden fazla müdür olduğu takdirde en az iki müdür, bunu ticaret sicile tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür (Yeni TTK Madde 637). 3. Tasfiye Yeni TTK da limited şirketlerin tasfiyesi, anonim şirkete atıf suretiyle aynı hükümlere bağlanmıştır Sayılı TTK sisteminde tasfiye memurlarının niteliklerine ilişkin herhangi bir vasıflandırma yer almamakta iken, Yeni TTK uyarınca, tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması, yerleşim yerinin Türkiye olması ve bu kişinin şirketi temsil yetkisini haiz olması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmemesi durumunda (i) pay sahiplerine, (ii) alacaklılardan birine veya (iii) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na mahkemeden uygun bir tasfiye memuru atanması talep etme hakkı getirilmiştir (Yeni TTK Madde 537/3). Yeni TTK ile getirilen tasfiyeye ilişkin iki yeni kurum; (i) ek tasfiye; ve (ii) tasfiyeden dönülmesidir. Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılması zorunlu olduğu anlaşılırsa tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin yeniden tescilini talep ederek, ek tasfiye işlemlerini tamamlayabilirler. Talep üzerine yetkili mahkeme, şirketin yeniden tesciline karar verebilir ve ek tasfiyeyi gerçekleştirmek üzere tasfiye memurları belirleyerek kararı ile birlikte tescil ve ilan ettirir. Tasfiyeden dönülme usulü ise sadece sürenin dolması veya genel kurul kararı ile tasfiye hallerinde uygulanabilecektir. Bu iki sebep ile tasfiyesine karar verilmiş bir limited şirkette eğer tasfiye sebebiyle şirket malvarlığının dağıtımına başlanmamış ise, sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınacak bir karara istinaden tasfiyeden dönülmesi imkanı tanınmıştır. Bu nisabın ana sözleşme ile artırılması da mümkündür.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEMELER da yürürlüğe girmiş olan Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Ancak takdir edilmelidir ki, hayatın tüm alanında yaşanan

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 41. 6103 Sayılı KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Madde No Maddenin 6103 sayılı Yasa ile düzenlenmiş hali 6335 sayılı Yasa ile Yapılan Düzenleme Maddenin 6335 sayılı ile Yasa ile Değişik Son Hali 12 C) MERKEZLERİ

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.Ş. 01.04.2013-31.03.2014 DÖNEMİ OLAGAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 01.04.2013-30.04.2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. 39/2001 sayılı yasa. Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ R.G. 46 29.04.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI 39/2001 sayılı yasa Madde(5), (6), (8), (10), ve (42)altında tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler.

Pay sahipleri, pay sahibi olduklarını kimlik ibrazı ile ispatlayarak alacakları giriş kartıyla toplantıya katılabilirler. VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 123725 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE İMTİYAZLI PAY Bu günkü yazımızda anonim şirketlerde pay nedir. Pay neyi temsil eder. Anonim şirketlerde işlevi nedir. Payda imtiyaz ne

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER Değerli Meslektaşlarım, Yeni TTK da Limited şirketlerde müdürler konusu son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Müdürler yeniden seçilecek mi? Müdürler

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Sirküler Sayı: 2013/3 28/03/2013 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANA SÖZLEŞMELERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Sayfa 1 Sirküler Sayı: 2013/3 28.03.2013 KONU: YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:

ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: ANONĠM ġġrketlerġn YENĠ TTK'YA UYUM ÇALIġMALARINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR: 1- Şirket Ana Sözleşmesi, Yeni Kanunda Şirket Esas Sözleşmesi şeklinde değişmiştir. Ana Sözleşmelerdeki muhtelif maddelerde

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32

İÇİNDEKİLER. F. Unvan. III. Sermaye ve şirket mameleki A. Esas sermaye. B. Sermayenin paylara bölünmüş olması ;... 32 İÇİNDEKİLER 1. GtRÎŞ 1-20 I. Ticaret şirketleri 1 II. Anonim şirketlerin yarar ve sakıncaları 2 A. Yararları 2 B. Sakıncaları 3 III. Tarihçe 4 A. Avrupada durum 4 B. Türkiyede durum 6 IV. Türk Ticaret

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM. 4. Esas Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması...31 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...15 GİRİŞ...19 BİRİNCİ BÖLÜM ANONİM ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ I. ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ...23 A. Şahıs Şirketlerinde...23 B. Limitet

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Adresi ANONĠM ġġrket ESAS SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Adresi

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ İLGİLİ KANUN MADDELERİ

LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ İLGİLİ KANUN MADDELERİ KURULUŞ LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ İLGİLİ KANUN MADDELERİ MADDE 43- (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını

Detaylı

YENİ TTK DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu nda olduğu üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER YENİ TTK DA ANONİM ŞİRKET KURULUŞU İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku özelinde anonim şirketlere yönelik köklü yeniliklere

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ I-GİRİŞ: Ekonomik büyüme ve gelişme beraberinde işletmelerin ölçeklerini genişletirken kapasitelerini de artırmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI

KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI Sirküler Tarihi: 13.01.2014 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1502 KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI Türk Ticaret Kanunu na göre; BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ?

Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Niyazi ÖZPEHRİZ 1206 (E. Baş Hesap Uzmanı, YMM, Bağımsız Denetçi) Özet KATMA DEĞER VERGİSİ SERMAYEYE EKLENEBİLİR Mİ? Limited ve anonim şirketlerin aktifine kayıtlı olan malların mevcut veya yeni kurulacak

Detaylı

AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi

AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi Madde 1. Kuruluş Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları, açık ikamet adresleri

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. KENDİ PAYLARINI GERİ ALIM POLİTİKASI Şirketimizin; yatırımcılarını korumak, istikrarlı ve gerçek değere uygun fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacı ile kendi paylarını satın almasını

Detaylı

E-TİCARET ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER

E-TİCARET ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER E-TİCARET ve MESAFELİ SÖZLEŞMELER E-Ticaret Şirketleri E-Ticaret projelerinde ilk olarak kurulacak olan şirketin türünü belirlemek önem arz etmektedir. E-Ticaret şirketlerinin sermaye şirketi, yani limited

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ufuk ÜNLÜ* 18 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 14/07/2015 Toplantı No : 2015-9 Toplantı Yeri :Şirket Yönetim Merkezi Toplantı Saati : 10.00 Toplantıya Katılanlar : Ömer Saçaklıoğlu,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR;

ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; ANONİM ŞİRKETLERE DUYURULUR; - 28/11/2012 TARİH VE 28491 SAYILI RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 25.000.000 TL'ye düşürülmesi ve eşanlı olarak çıkarılmış

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME ÖRNEĞİ: ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur. Sıra

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı