Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu AEG-ELECTROLUX EOB932X Kullanma kılavuzu AEG-ELECTROLUX EOB932X Kullanma talimati AEG-ELECTROLUX EOB932X Kullanıcı kılavuzu AEG-ELECTROLUX EOB932X Kullanıcı el kitabı AEG-ELECTROLUX EOB932X Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X

2 Manuel özet: fiekil 11ve 12'de gösterilen boyutlar> dikkate almak yeterlidir. Gömme montaj fiekil. 11 ÇEVRE <LE <LG<L< NOTLAR Ambalaj malzemelerinin elden ç>kar>lmas> Ambalaj malzemelerini normal ev at> > gibi elden ç>karmay>n. Bu malzemeler geri dönüfltürülebilir ve türüne göre ayr>larak (örn; karton, plastik kaplama, polistren) yerel düzenlemelere uygun olarak bir toplama merkezine götürülmelidir. Bu f>r>n sadece tasarlanm>fl oldu u flekilde bir "yiyecek piflirme cihaz>" olarak kullan>lmal>d>r. Tezgah alt>na montaj fiekil Temizlik ve bak>m Temizlik ifllemine cihaz SO/UDUKTAN VE F<fi< PR<ZDEN ÇEK<LD<KTEN sonra bafllanmal>d>r. Yanarak ç>kmas> zorlaflaca >ndan dolay>, cihaz>n üzerindeki damlalar> en k>sa zamanda temizleyin. Cihaz> s>cak sabunlu su ile >slat>lm>fl temiz bir bezle silin ve yumuflak bir bezle kurulay>n. Afl>nd>r>c>, sert maddeler veya spreyler, sert temizleme süngerleri veya tozlar> kullanmay>n. Suyun deliklerden kontrol panelinin veya cihaz>n arka taraf>na girmesini önlemek için, temizlik esnas>nda çok fazla su kullanmay>n. kilitlendikten sonra, kapa >n her iki taraf>ndan menteflelere yak>n bir yerden tutun ve flekil 7'de gösterildi i gibi kapa > kald>rarak ç>kart>n. Temizledikten sonra, ifllemleri tersten takip ederek kapa > tekrar tak>n. yeterince so udu unda, lamban>n cam kapa >n> flekil 8'de gösterildi i gibi aç>n. Ampulü, ayn> özelliklere sahip yeni bir ampul ile de ifltirin ve kapa > elle iyice s>k>n. Ampulün de ifltirilmesi garanti kapsam>nda de ildir. Servis bilgileri Servis ça >rmadan önce, f>r>n> nas>l çal>flt>raca >n>z> bildi inizden emin olun; bu, servis teknisyenine sorunu aç>klaman>za yard>mc> olabilir; elektrik kesintisi olmad> >ndan emin olun (sigorta çal>fl>rken). Servis ça >rmadan önce veya parça siparifli verirken, afla >daki bilgileri vermeyi unutmay>n; f>r>n>n modelini seri numaras>n> rengini (emaye modellerde) parçan>n ad>n> ve/veya ar>zan>n aç>klamas>n> ad>n>z>, adresini, ev telefonunuzu (veya varsa, ifl telefonunuzu). Montaj teknisyeni talimatlar> Bu cihaz>n, yetkili bir teknisyen taraf>ndan bu k>lavuzdaki talimatlara ve cihaz>n kullan>laca > ülkedeki gereksinim ve düzenlemelere uygun olarak kurulmas> gerekir. F>r>n, EEC REGS'ye göre 120 C s>cakl> a dayanabilecek bir kabine yerlefltirilmelidir. Üretici, yanl>fl kurulum ve/veya ba lant> ve/veya yetersiz havaland>rma sonucu meydana gelebilecek ar>zalardan sorumlu de ildir. Elektrik tesisat> Kurulum teknisyeni, cihaz>n kullan>laca > ülkedeki güvenlik düzenlemelerine uymakla yükümlüdür. Uyar>: Bu cihaz topraklanmal>d>r. Elektrik beslemesi ile cihaz aras>na çift kutuplu bir flalter yerlefltirilerek ba lant> do rudan elektrik beslemesine yap>lmal>d>r. kapa > kol olarak kullanarak f>r>n> kabine itmeyin ve kesinlikle f>r>n kapa >na afl>r> kuvvet uygulamay>n. F>r>n, flekil 10'da gösterildi i gibi gövdedeki deliklere 4 tespit vidas> yerlefltirilerek kabine sabitlenmelidir. fiekil. 6 fiekil. 7 fiekil. 8 fiekil "LED" PROGRAMLAYICISI (fiekil 5A) Özellikler Otomatik program ve dakika sayaçl> 24 saat sistemli saat. Fonksiyonlar Piflirme süresi, piflirmenin bitifl saati, dakika sayac>, 23 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zaman. Manuel (elle) seçim. Gösterge Piflirme süreleri ve saat için 4-flekilli, 7-bölmeli gösterge. Zamanlay>c> durum göstergesi: Otomatik ayarlama =A Saat ve manuel kullan>m = tava simgesi Dakika sayac> = zil simgesi fiekil. 5A Bitifl saati ayarl> yar> manuel kullan>m Bitifl saati dü mesine bas>n ve istedi iniz zaman> +/- dü meleriyle ayarlay>n. Tava ve A simgesi yanacakt>r. Röle çal>flmaya bafllar. sesi duyulur ve A simgesi yan>p söner. Tam otomatik kullan>m Piflirme süresi dü mesine bas>n ve +/- dü melerini kullanarak istedi iniz piflme süresini seçin. A simgesi görünecektir. Röle çal>flmaya bafllar ve tava simgesi görünür. Piflirmenin bitifl saati fonksiyonu ayarland> >nda, sonraki piflirme bitifl saati görünür. Piflirmenin bitifl saatini +/- dü meleriyle ayarlay>n. Günün saati, piflmenin bafllama saatine uygun oldu unda tava simgesi tekrar görünür. Otomatik program bitti inde, A simgesi yan>p söner. Uyar> sesi duyulur, tava simgesi kaybolur ve röle kapan>r. Dakika sayac> Dakika sayac> dü mesine bas>n ve piflme süresini +/- dü mesiyle ayarlay>n. süre içinde, ayarlamaya bafllan>labilir. fonksiyon seçildi inde bir uyar> sesi duyulur. önceden ayarlanm>fl olan program> siler. önceden ayarlanm>fl olan program> siler. ve A simgesi görünecektir. Röle hemen çal>flmaya bafllar. yiyecek suyunun toplanmas> için yiyece i bir tepsiye yerlefltirmeyi ve piflirmeden önce çözülen yiyeceklerin ambalaj malzemelerini ç>karmay> unutmay>n. Simge penceresi (modele göre) Bu pencere, C cinsinde s>cakl> > veya dü menin seçilen konumuna karfl>l>k gelen fonksiyonun simgesini gösterir. Termostat göstergesi lambas> Termostat dü mesini çevirdi inizde bu lamba yanar ve f>r>n ayarlanan s>cakl> a ulaflt> >nda söner ve piflirme ifllemi s>ras>nda f>r>n s>cakl> >na göre yanar ve söner. F>r>n lambas> Bu lamba, fonksiyon dü mesiyle seçilen her fonksiyon ile birlikte yanar (flekil 1). Her hangi bir >s>tma eleman> aç>lmadan f>r>n içinin ayd>nlat>lmas> gerekiyorsa, seçme dü mesini (*) simgesine çevirin. Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X

3 Piflirmenin bitifl saati zamanlay>c>s> (flekil 5) Manuel çal>flma için, dü meyi (flekil 5) saatin tersi yönünde çevirerek simgesine ayarlay>n. fiekil. 3 fiekil. 5 5 <NDEKS TEKN<K ÖZELL<KLER....sayfa 3 Kullan>m talimatlar>......sayfa 3 Kontrol paneli ve fonksiyonlar..

4 ..sayfa 3 Geleneksel piflirme....sayfa 4 Fanl> hava dolafl>m> ile piflirme... sayfa 4 Izgaran>n kullan>m>

5 ..sayfa 4 Zamanlay>c>n>n /döner fliflin kullan>lmas>... sayfa 4 Temizlik ve bak>m

6 ...sayfa 6 Servis bilgileri....sayfa 6 Montaj teknisyeni talimatlar>...sayfa 6 Elektrik tesisat>...

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) sayfa 6 Kabin üzerinde haz>rl>k.saak flekilde tasarlanm>flt>r. Ancak, güvenlik sizin de sorumlulu unuzdur; f>r>n> düzgün kullan>n ve bak>m>n> yap>n.bu nedenle, bu k>lavuzu okuman>z önemlidir. F>r>n>n özelliklerini tan>y>n ve kullan>m ve bak>m talimatlar>na dikkatlice uyun. F>r>n>n>z>n model ve seri numaras>n> bilin. HER ZAMAN FIRINDAN UZAK TUTUN VE TEHL<KEYE KARfiI ONLARI UYARIN. Ba lant>y> yaparken veya f>r>n>n>z>n yak>n>ndaki bir prize tak>l> cihazlar> kullan>rken, ELEKTR<K KABLOSUNU FIRININ SICAK YÜZEYLER<NDEN UZAK TUTUN. ÜRETIM YERI TERIM SpA VIA GIARDINI n BAGGIOVARA (MO) ITALY 7 ÜCRETS<Z TÜKET<C< DANIfiMA HATTI Cihaz>n>z>n kullanma ömrü 10 y>ld>r. Kullanma ömrü,üretici ve/veya ithalatç> firman>n cihaz>n>zla ilgili yedek parça temini ve bak>m süresini ifade eder. ELECTROLUX A.fi Tarlabafl> Cad. No: 35 Taksim / <stanbul - TÜRK<YE Tel: (212) Faks: (212) com.tr. Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X