Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakanl tafl mac lar finanse ediyor"

Transkript

1 UD-1 08/08/ :01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge ile Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde yeni düzenlemeler yap ld. Sayfa 6 P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 425 Sektörün Sesi dünyas 10 A ustos 2009 Pazartesi 10 KR. Ulaflt rma Bakanl n n en büyük mali kayna yetki belgesi ücretleri Bakanl tafl mac lar finanse ediyor Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, K Türü belgeler hariç 10 bin 716 Yetki Belgesi verildi ini ve bu yetki belgelerinden bugüne kadar 594 milyon TL yi aflan bir gelir elde edildi ini söyledi. Bakan Y ld r m bunun 244 milyonu aflan k sm n n çeflitli flekillerde kullan ld n ve kalan n vadeli mevduat hesaplar nda nemaland r ld n aç klad. M HP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunuso lu taraf ndan TBMM Baflkanl - na Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m n cevaplamas iste iyle yetki belgesi ücretleri ve bunlar n harcanmas ile ilgili bir soru önergesi verdi. Bakan Y ld r m bu sorular cevaplad. Sorular: 1. Yetki belgeleri için yüksek miktarda para talep edilmesinin gerekçesi nedir? 2. Bunun daha makul bir seviyeye düflürülmesi çal flman z bulunmakta m d r? 3- Hangi tür yetki belgesi için ne kadar para toplanm flt r? Bu para nereye harcanm flt r? Bu para nas l de erlendirilmektedir? Ücretler nas l belirlendi? Bakan Y ld r m, soru önergesini yan tlarken, yetki belgesi ücretlerinin belirlenmesinde, mesle- e girifl konusunda kontrolü sa laman n, bilinçsiz girifli önlemenin, mali kapasitesi ve mesleki yeterlili i olan, rekabet edebilecek iflletmelerin oluflmas n n esas al nd n ifade etti. Toplam hâs lat Bakan Y ld r m, bu alanda faaliyet gösterenlerin yaklafl k yüzde 98 inin yetki belgelerini alm fl olduklar n vurgulayarak bundan sonraki dönem için herhangi bir ücret düflürümünün gündemde olmad n belirtti. Yetki belgesi alan tafl mac say s n n da K Türü belgeler hariç 10 bin 716 oldu- unu söyledi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, bugüne kadar yetki belgelerinden 594 milyon 665 bin 655 lira 58 kurufl gelir elde edildi ini aç klad. Paralar nerede? Bakan Y ld r m, elde edilen gelirin nas l de erlendirildi i ve nerelere harcand konusunda ise flu bilgileri verdi: "Bu gelirden Hazine ve Çocuk Esirgeme Kurumu pay olarak Maliye Bakanl - na aktar lan 145 milyon 840 bin 365 lira 50 kurufl ile birlikte toplam 244 milyon 800 bin 826 lira 52 kurufl harcama yap lm flt r. Yap lan tahsilâtlardan giderler düflüldükten sonra bakiye gelirler Kamu Haznedarl Genel Tebli i hükümlerine göre Devlet ç Borçlanma Senetleri için oluflan faiz oran ndan düflük olmamak üzere günün koflullar na göre vadeli mevduat hesaplar nda nemaland r lmaktad r. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m n yap lan harcamalar ve toplam gelire iliflkin aç klamalar na göre nema d fl nda 350 milyon TL yi aflk n bir paran n bakanl k hesaplar nda bulunmas gerekiyor. Nerelere harcand? Bakan Y ld r m, elde edilen bu gelirin Bakanl kça kurulan Döner Sermaye flletmesi Müdürlü- ü nce yasalara uygun olarak iflletilmekte ve yarat lan bu yeni kayna n hem Bakanl n idari ve teknik alt yap s n n iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesiyle ilgili çal flmalarda, hem de sektörün yeniden yap land r lmas nda kullan ld n belirti. Sayfa 6 B O Afi vergi 3 üncüsü oldu B üyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi, 2008 y l nda ödedi i vergi ile kurumlar vergisi s ralamas nda üçüncü s rada yer ald. stanbul Vergi Dairesi, Baflkan Mehmet Koç imzal bir flükran plaketiyle B O Afi kutlad. Bursa Terminali ni otobüsçüler iflletmeyecek Sayfa 6 S n rlar aflan NOVO pazara sunuldu A nadolu Isuzu nun yeni ürünü NOVO 7 A ustos Cuma akflam düzenlenen ve bini aflk n konu un kat ld muhteflem bir organizasyon ile tan t ld. Tüm tafl mac l k sektörünün ilgi gösterdi i organizasyonda Anadolu Isuzu yeni ürünü NOVO ile Hodri Meydan dedi. Sayfa 2 TOFED lobi çal flmalar n sürdürüyor Özel Eki gazetemizle birlikte B ursa Terminali nin iflletmecili ini Bursa Ulafl m Toplu Tafl ma flletmecili i yapacak. K sa ad ile BURULAfi olan kurulufl, Bursa fiehirleraras Otobüs Terminali ni bir y l süre ile iflletme hakk n elde etti. 4 A ustos Sal günü düzenlenen ihale sonucunda BURULAfi terminal iflletmesi için Büyükflehir Belediyesi ne ayl k 1 milyon 200 bin TL ödeyecek. TOFED Samsun da T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu Karadeniz Bölge toplant s, Genel Baflkan Rüfltü Terzi baflkanl nda, genifl bir kat l mla Samsun da yap ld. Sayfa 8 K z lay n kan ba fl kampanyas na otobüsçülerin ilgisi büyük Sayfa 11 A k Parti Genel Baflkan Yard mc s ve çiflleri Eski Bakan Abdülkadir Aksu, TOFED Genel Merkezi ni ziyaret ederek, Genel Baflkan Rüfltü Terzi ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüfltü. Aksu, "Ak Parti ile TOFED aras nda sektörel bir çal flma komisyonu kurulmas, sorun ve çözümlerin burada görüflülmesi için giriflimlerde bulunaca m" dedi. Sayfa 7 Siyasetçinin otobüsçüye ilgisi ve TOFED in çal flmalar Sektörümüz giderek büyüyor. Bir yandan ülke ekonomisine ciddi katk lar sunarken, di er yandan da bir kamu görevi olan yolcu tafl mac l iflini en üst düzeyde gerçeklefltiriyor. lk sivil toplum kuruluflumuz olan ve 40 y la yaklaflan bir geçmifli bulunan UATOD un ekti i tohumlar, TOFED in kurulup, lobi çal flmalar na a rl k vermesiyle art k biçmeye bafllad k. Geçmiflte siyasilere ulaflmakta güçlük çeken sektörümüz, flimdilerde onlar kendi merkezlerinde a rlamaya bafllad. Kavac k Cep Terminali 1970 y l nda Harem Otogar n UATOD olarak hizmete açt m zda karayoluyla yolcu tafl mac l için önemli bir ad m atm flt k. Kad köy de, da n k olarak faaliyet gösteren otobüs iletmecilerini bir terminal içinde toplam flt k. Üstelik 39 sene öncesi düflünüldü ünde bu terminal gayet yeterli ve dönemi itibar yla modern bir tesisti. Ancak aradan geçen zaman içerisinde stanbul büyüdü. Harem kent merkezinde, en önemli turizm alan olarak de er kazand. Sektörümüz geliflti. Bu otogar Anadolu yakas na yetmez oldu. Rüfltü Terzi Sayfa 7 Ahmet Yalamano lu Sayfa 6

2 UD-2 08/08/ :04 Page 1 sayfa A ustos 2009 Pazartesi SEKTÖR S n rlar aflan NOVO pazara sunuldu Anadolu Isuzu nun yeni ürünü NOVO 7 A ustos Cuma akflam düzenlenen ve bini aflk n konu un kat ld muhteflem bir organizasyon ile tan t ld. MEYDAN" slogan yla sunulan NOVO nun tan t m organizasyonu Lütfi K rdar Uluslar aras Kongre ve Sergi Saray nda "HODR gerçeklefltirildi. Binin üzerinde kat l mc y buluflturan NOVO, son zamanlar n en baflar l ve kat l mc aç s ndan rekor organizasyonlar ndan biri oldu. Tan t ma TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Genel Baflkan Vekili Sinan Solok, Genel Baflkan Yard mc s, Metin T r fl, Hürel Fethi Gündüz, Bertan Sö- üt, Genel Sekreter Yard mc s Mustafa Özcan Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Kurnaz, Mehmet Erdo an, Adnan De irmenci, Hayrettin Ya z, STAB Baflkan Levent Birant, Turizm Tafl mac lar Derne i Baflkan Sümer Y c, stanbul Halk Otobüsçüleri Odas Baflkan smail Yüksel, Genel Sekreter Onur Orhon, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Latif Karaali, Genel Müdür Mustafa Sar - gül, Otobüs Sat fl Müdürü Soner Balaban, Anadolu Isuzu bayileri ile Türkiye nin dört bir taraf ndan kat lanlar aras nda flehirleraras otobüs firma sahip ve yetkilileri, turizm tafl mac lar ve kooperatif baflkanlar ve üyeleri de yer ald. Kriz sonras na haz rlanmal y z Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay, Türkiye nin bir numaral otobüs üretim merkezi olmas nda Anadolu Isuzu nun büyük katk s oldu unu belirterek, " hracat liderli ini uzun y llard r sürdürüyoruz. Novo ile bunu devam ettirece- iz. Novo, kriz ortam nda ç kan bir ürün. Kriz geçici ve kriz sonras na haz rl k yapmak gerekiyor. Euro 4 motor ve yeni regülasyonlara tam uygunlu umuzla bu konsepte lansman yap lan ilk ürün. Novo bizim öncülük görevimizi yerine getirecek. Sat fl pazarlama ve sat fl sonras müflteriye her departman m zla müflterinin yan nda olaca z. Bu otobüsün daha da gelifltirilmesinde hiçbir f rsat kaç rmayaca z. Bu büyüklü e ve güce inanarak hodri meydan diyoruz" diyerek sözlerine tamamlad. Lider olunmaz, lider do ulur Tan t mda ilk konuflmay Anadolu Isuzu Sat fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay yapt. Tamay, yeni ürünleri Novo nun üretimi aflamas nda müflteri beklentilerinin tek tek incelendi ini söyledi. Novo nun Avrupa regülasyonlar n n harfiyen uyarland, s n f n n en farkl modeli oldu unu belirten Fatih Tamay, "Euro 4 motoru 27 kiflilik otobüslerde ilk kez biz uyguluyoruz. Yak t cimrisi bir motor, çevreci yüksek torklu ve çekifli yüksek motorlar kullan yoruz. NOVO ayr ca ek katk maddesi gerektirmeden ve gereksiz depolara ihtiyaç duymuyor" diye konufltu. Anadolu Isuzu nun 25 y l geride b rakt n ve bu dönemde pazara sunulan ürünlerle ilgili sloganlar hat rlatan Tamay, flunlar söyledi: Isuzu yürüyor, dünya küçülüyor, babadan o ula, 1.5 milyon km motor açmadan giden araç, güç yürekten gelir sloganlar n herkes hat rl yor. fiimdi yeni ürünümüz Novo ile kriz ortam n n yafland bu günlerde, dünyaya meydan okuyor ve hodri meydan diyoruz" Türkiye pazar önemli Isuzu Motors Limited Bölge Sorumlusu Makoto Suzuki bir konuflma yapt. Türkiye nin kendileri için her zaman en önemli pazarlardan oldu unu vurgulayan Suzuki, Novo nun hem Avrupa da hem de Türkiye de büyük ilgi görece ine inand klar n belirtti. Novo baflar l olacak Anadolu Isuzu da görev yapan Itochu Corporation Bölge Sorumlusu Masato Osug söz ald. Novo nun büyük baflar lar elde edeceklerine inand klar n belirterek, " Bundan sonra tafl - mac lar n yüksek beklentilerini karfl layan ürünler sunmaya devam edece iz" dedi. En son söz alan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay da 1986 y l ndan beri otobüs üretimi gerçeklefltirdiklerini yeni ürün Novo nun bu tecrübenin ürünü oldu unu söyledi. lk teslimat Mini Tur a 7 A ustos Cuma günü tafl mac larla ilk defa buluflan yeni ürün NOVO nun ilk sat fl da Mini Tur a yap ld. Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay, Mini Tur firma sahibi Mehmet Öksüz e ilk NOVO yu teslim etti.

3 UD-3 08/08/ :25 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 10 A ustos 2009 Pazartesi 3 Latif Karaali OTOBÜSÇÜLER -II- LHAN AKSO ANO LU LE SÖYLEfi (3) De erli dostum, a abeyim lhan Akso ano lu ile iki hafta önce bafllayan söyleflimizi sektörün bugünü ve yar n noktas nda sürdürüyoruz. lhan a abey, gelece i ve yar n de erlendirirken çok önemli bir konuya de iniyor. Sektörü bilmeden, tan madan girifl yapanlar n verebilece i zararlar yaflad klar yla bizlerle paylafl yor Gelece i nas l görüyorsun? Valla ileri dönem ne olur, tahmin etmek çok zor. Otobüs sektörünün gelece i parlak de il. Ayakta kalan para kazan r ki, bu sektörün ölmesi mümkün de il. K sa mesafe de olsa, her yere uçak var diye.. Bütün insanlar uçak kullanacak diye bir fley yok. Yaz n kapasite meselesi. Yaz n üç ay dolu olmayla bu sektör ayakta kalmaz ki. Doluluk oran - m z üç ay, üç buçuk ay. Bu sürede karfl l kl ful gidip gelmiyorsun. Bir zaman bir taraf doluyor, bir zaman bir taraf. Mesela biz de Malatya da May s sonunda bafllar, Haziran, Temmuz A ustos; üç ay d flar dan insanlar Malatya ya gelir. Karfl l kl de il. Bir tarafta yüzde yüz doluluk oran varsa, di er tarafta oran yüzde 40 lar düzeyinde. A ustos tan sonra tersine döner. Eylül, Ekim, bu kez Malatya boflal r. nsanlar d flar ya gider. Otobüs camias nda para kazanmak zor. Di er vilayetler de ayn asl nda, sektör olarak hepimizin s k nt s ayn. Sektörü bilmeden, tan madan girifl yapanlar nedeniyle daha önce pek çok s k nt lar yafland. çlerinde çok kötü niyeti olan da var. Paras var, gitmifl otobüs alm fl. Sektörün iflleyiflini bilmiyor. Fazla paras vard r, araç alm flt r. Bu sektörün içinde olmazsa, ifltirakçi olarak yine bafl m n belas oluyor. Öyle bir an n var m abi? Olmaz m, çok. Perondan çekenler olmufltur. Yolcu içindeyken kovdu umuz olmufltur. Bir tanesi vard y l. Travegolar yeni ç km fl ve bu galerici adam alm fl bir tane. Mersin e gidecek. Bir muavini var. kaz etmifltim, bunu çal flt rma diye. O gün geldim. Saat 13:15 falan. Araba yola gidecek, yolcular biniyor. Dedim ki, O lum bu çocu- u çal flt rmay n dedim size. Niye çal flt r yorsun hala? Bunu hemen indireceksin. Dedi ki, Ben çal flt raca m, iflinize gelirse. Öyle mi, dedim. Hadi o lum, araban çek perondan. Madem firma de il bu adam çok k ymetli, sana ifl yok. Hemen bir telefon, bir araç. Gittik iflte. En son bu bayram aral. Yine böyle bir araba. Ama hissediyorum yine bir sorun olaca n. Geldi bana üç arabam var, çal flaca m. Özel s ra istiyor. Dedim ki, bizde özel s ra yok. Sonra dedi ki, biz Arapkir çal fl yoruz. Tamam olur. Bak bayram aral, beni ortada koymay n. Bayram program yap yoruz. Bir ay öncesinden program yapas n ki, insanlara cevap veresin. Tamam dendi. Sözleflme yap ld. Pat bir telefon. lhan bey, ben flu araçlar n sahibiyim. Bize özel s ra verirsen, çal flaca z. Ee, benimle konuflan kifli kimdi? Yetkisi neydi? Ee o konuflmufl ama, yetkili sorumlu benim. Arabalar benim. Yukar tükürsen b y k, afla- ya tükürsen sakal. Rest çeksen olmaz. Bayram aral üç tane arabay nerden bulaca m? Kendin özmal almak zorunda kalacaks n. Tamam dedim, sana özel s ra verelim. Özel s ra vererek getirdik. Tabii kaynama oldu kendi içimizde. fltirakçi arkadafllar m z, bunlara niye özel s ra verdin? Onunki Travego da, benimki de il mi? Bize niye vermiyorsun? Neyse onlar yat flt rd k. Bayram ertesi onun teskeresini yazaca m ben. Bir program yapt m. Bayram bitti, yolcu bitti. Ben s ray kestim. stanbul u kestim. Biri gitti, stanbul da. Yani biri stanbul dan ç kacak, biri Malatya dan. Malatya dan ç - kaca kestim, dedim ki, stanbul daki ç kmaz. stanbul a dedim ki, o listeyi kapat n. Tedbir ald m Dedim ki, arabalar n z turda çal fl yorsa, buyurun çal fl n. Çal flm yorsa, ertesi gün de, tur çizelgesine göre s raya yazd m. Gitmeyeceklerini biliyorum ama. Yine de yazd m s raya. Tabii adam arad, bir sürü hakaret falan, böyle erkeklik mi olur? Dedim. sizin erkekli inize karfl ben erkeklik yapt m. fiimdi ertesi sabah araba Ankara ya gidecek. Akflamdan sordurdum, bir ters tepki bir fley var m? Yok abi demifl, bizim o iki arabayla alakam z yok. Çal fl r z. Son dakika sorun ç kart r bunlar. Araba haz r ettim bir tane. Sabah gittim, araba peronda. Tam yolcular binecek, floföre telefon geldi. Tahmin ettim tabii. fioförün rengi att, diyor ki, abi bu ne tüccarl a s ar, ne insanl a. Ben bu sefere gideyim geleyim, ondan sonra çekiyor musun ne yap yorsan yap. Telefonu kapatt. Dedim ki, sen floför adams n, patronun ne diyorsa onu yap. Sen kötü olma. Ben dedim, arabay haz r ettim. Ama yolcu binmifl. Sen direksiyondan ineceksin. Ben gelip ba raca m ça raca m. Dün akflam geldiniz, niye bak m yapt rmad n z diye" O bindi direksiyona. Yolcu da içerde. Dedim, ne sesi geliyor? Abi geliyor bir ses dedi. Dedim, bu araba akflamdan geldi, akflam yok muydu bu ses. Akflam niye bakt rmad n z. Bu vaziyette yolcuyu nas l bindireyim? Ç kt n flurada kald n da n bafl nda. Ben ne yapaca m? Yolcu ne yapacak? Müdüre dedim ki. Yolcular m zdan özür dile. Hemen flu plakal araç burada. Ça r. Gerekirse yak t ikmalini yapmas n. Acil gelsin." Yolculardan özür dilendi. Yolcu dedi ki, teflekkür ederiz.. Hemen yolcular m z di er otobüse bindirdik. Zorluklar çok sektörün --devam edecek-- D flar dan müdahaleler akaryak t sektörünü olumsuz etkiliyor Petrol Ofisi CEO su Melih Türker, küresel ekonomik koflullar n ve akaryak t sektöründe serbest piyasa düzenine d flar dan yap lan müdahalelerin tüm akaryak t sektörünü olumsuz etkiledi ini ifade etti. Türker, yar y l finansal sonuçlar flöyle de erlendirdi: "2009 ikinci çeyre inde, Petrol Ofisi nin net sat fllar nda geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 21 düzeyinde bir düflüfl gerçekleflti. Petrol fiyatlar ndaki düflüfller ile birlikte ekonomi ve sanayideki daralmay ana nedenler olarak görmek mümkün. Bu dönemde net sat fllar m z, milyon TL oldu. Buna karfl l k masraf baz m - z n yap sal olarak sürekli gözden geçirilmesi ve verimlili i art r c yo un çabalar m zla y - l n ikinci çeyre inde net kâr m z, 177 milyon TL olarak gerçekleflti. Y l n ilk yar s itibar ile net kar m z ise, 145 milyon TL oldu." Akaryak t pazar nda, özellikle beyaz ürünlerde pazarda daralman n sürdü ünü de dile getiren Türker, "Bu daralman n, Petrol Ofisi sat fl hacimlerine de etkisi olmas kaç n lmaz. Bizim hedefimiz, bu etkiyi pazardaki daralma oran n n alt nda tutmak dedi. Müdahaleler risk getiriyor 14 milyar TL civar ndaki y l sonu ciro beklentisinde önemli bir de ifliklik öngörmediklerini kaydeden Melih Türker, serbest piyasaya yap lan müdahalenin y l sonu FAVÖK tahminlerinde ise gerilemeye yol açt n belirterek flunlar söyledi. Burada flunu dile getirmek isterim. Biz de dahil olmak üzere akaryak t da t m sektöründe yer alan tüm flirketler, sene bafl nda yat r m ve ifl planlar n serbest pazar dinamiklerinde belirli bir rekabet iklimi ve buna ba l karl l k hesaplar ile yap yorlar. Dolay s yla serbest pazara yap lacak müdahaleleri sektörün sürdürülebilirli i aç - s ndan riskli olarak görüyoruz." Türker, müdahale sonras nda sektör genelinde birim marjlarda önemli düflüfller görülebilece ine de dikkat çekti. Buna ra men Petrol Ofisi nin müflteri odakl çal flmalar na ve yat r mlar na aral ks z devam etti ini kaydeden Türker, "Müflteri memnuniyeti ve çal flan ba l l n temel alarak pazar pay m z korumak, sektörün geliflimine yön veren projelerimize ve tüketicilerimize ekonomik fayda sa layan uygulamalar m za devam etmek önceli imizi oluflturuyor. Verimlilik alan ndaki çal flmalar m zla, krizin ve di er olumsuzluklar n etkisini minimumda tutmay ; sürdürülebilir büyüme ve entegre bir petrol ve gaz flirketi olma planlar m z do rultusunda faaliyetlerimize ve yat - r mlar m za devam etmeyi hedefliyoruz" dedi. Melih Türker

4 UD-4 08/08/ :13 Page 1 sayfa A ustos 2009 Pazartesi OTOMOT V AfiT de güvenlik sorunu nsan nüfusu art kça sosyal olaylar ve suç iflleme oran artmaktad r. Türkiye gibi ekonomik sorunlar yo unlukla yaflanan ülkelerde ise ifllenen suç say s her y l biraz daha fazlalaflmaktad r. Bunun nedeni; ekonomiktir, toplumsal kirlenmedir, yasalardaki yetersizliklerdir, vs.vs. Biz toplum bilimci de iliz. Bu nedenle suç ve nedenleri Ethem Atefl konusunda uzun uzad - ya nutuk atacak de iliz. Ancak, bildi imiz bir fley vard r ki, devletler huzur ve güvenin temin edilmesini istiyorsa suç ve suçluyla etkin mücadele etmek durumundad r. Anayasal düzen Ankara Otobüsçüler içinde bunu da devlet Derne i Baflkan ad na yapacak kurum ise polis teflkilat d r. Polis kanunlar n uygulay c s, vatandafl n mal ve can güvenli inin teminat d r. Durum böyle iken, hala anlamakta zorland m z bir karar ile Polise, günde flah slara ait araçlar dahil ikibinden fazla arac n girifl ç k fl yapt, üçyüz binden fazla insan n hareket halinde oldu u Ankara fiehirleraras Otobüs Terminali nden çekil emri verilmifltir. Yani AfiT nin as l güvenli ini sa lamakta olan polisler merkeze istenmifl, terminalimizdeki karakol da kapat lmaya bafllanm flt r. Bundan böyle AfiT nin emniyetini, özel güvenlik elemanlar sa layacakt r. Bizler AfiT nin emniyetini sa layan polis biriminin Emniyet Amirli i statüsüne yükseltilmesini beklerken, güvenli in 3 ayl k e itimle silah tafl - ma yetkisi verilen özel güvenlik birimine devredilmesinin mant n hala anlam fl de iliz. Özel güvenlik uygulamas na da karfl de iliz. Art k bütün geliflmifl ülkelerde özel kurulufllar n güvenli inin, kendi özel güvenlik birimleri taraf ndan karfl land da bilmekteyiz. Ancak buras, yerel yönetimlerce yap lan özel sektörce iflletilen bir iflletme olsa da, ayn zamanda kamusal aland r, bir anlamda kamu kurumudur. Çünkü burada hem devlet, hem özel sektör, hem de vatandafl bulunmaktad r. fiu da unutulmamal d r ki, kanunlar n suç sayd her olay n önlenmesinde veya olay meydana gelmiflse bunun bast r lmas nda Polis in çok önemli bir yapt r m gücü vard r. Çünkü Polis, vazife yaparken kendinin de il, devletin gücünü kullanmaktad r. Özel güvenlik birimlerinin ise bu gücü bulunmamaktad r. Bugün terminallerimizde eskiden oldu u gibi h rs zl k, doland r c l k, yankesicilik veya istenmeyen kavga ve tart flmalar yaflanm yorsa flunu çok aç kça ifade edelim ki, bu Polis in sayesindedir. Bu nedenle AfiT deki polis biriminin merkeze çekilerek tesis emniyetinin özel güvenlik birimlerine devredilmesine biz otobüsçüler olarak karfl ç k yoruz. Bu nedenle bu karar n yeniden gözden geçirilmesi için ilgili tüm kurumlar nezdinde giriflimlerimizi sürdürüyoruz. Hiç temenni etmeyiz ama, yar n istenmeyen olaylar n yaflan rsa, bunun sorumlular n n otobüsçüler de olmamas n istiyoruz. Denizli Turizm filosuna 2 Diamond Denizli Turizm filosundaki Temsa markal araç say s n art r yor. Temsa Global güveninden vazgeçmeyen Denizli Turizm 2 adet Temsa Diamond model arac daha filosuna katt. Temsa Global, Temsa markas alt nda üretilen Diamond model otobüsü teslimatlar na h z kesmeden devam ediyor. Temsa Global in otobüs grubunda Amiral Gemisi olma özelli i tafl yan Temsa Diamond model arac n filosuna katan Denizli Turizm, yine konfor, kalite ve güvene yat r m yapt. Filosundaki Temsa Diamond model otobüslerin say s n art rmaya devam eden Denizli Turizm filosuna 2 adet Temsa Diamond daha ekledi. Temsa Özpam Otomotiv de 29 Temmuz Çarflamba günü gerçekleflen teslimat töreninde Temsa Bölge Sat fl Yöneticisi rfan Özsevim ve Denizli Turizm ortaklar ndan Cengiz Brey Otomotiv den Metropol ve Prestij teslimatlar Temsa Global Afi bayi Brey Otomotiv teslimatlar n sürdürüyor. Brey Otomotiv 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ne Metropol S ve Prestij Super Deluxe otobüs teslimat gerçeklefltirdi. Teslimat törenine Temsa Global Afi Otobüs Sat fl Müdürü Murat An l, Otobüs Sat fl Bölge Müdürü Burak Türkel, Brey Otomotiv San. Tic. Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan fiahin, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Yalçin fiahin, Genel Müdür Mustafa fiahin, Sat fl Müdürü Savafl Sar kaya haz r bulundu. Brey Otomotiv, Ulusoy Turizm bünyesinde hizmet veren bireysel otobüsçüler Kadir flginer ile o lu Serkan flginer e Prestij Super Deluxe sat fl gerçeklefltirdi. Arac n anahtar n Brey Otomotiv Genel Müdürü Mustafa fiahin, Servis Müdürü Ergun fiahin ve Sat fl Uzman Esra Öz Kadir ve Serkan flginer e sundu. Öztürk haz r bulundu. Cengiz Öztürk törende, sessiz ve sars nt - s z bir yolculuk sa layan Temsa Diamond ile istedikleri hizmeti sunabildiklerini belirtti. Öztürk ayr ca, "Temsa markal Diamond model otobüslerden ekonomik olmas, düflük iflletme maliyeti ve yüksek güvenlik donan m gibi özellikleri dolay s yla tercih ediyoruz. Ayr ca arac n yolcu konforu ve yak t ekonomisi al m karar m z n en önemli etkenleri aras nda yer alm flt r. Yeni araçlar m zla stanbul -Antalya-Uflak seferlerinde hizmet vermeyi planl yoruz" dedi. Doruk 190S Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsoloslu u hizmetinde O tokar, Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsoloslu- u na bir adet 35 kiflilik Doruk 190S otobüs teslimat gerçeklefltirdi. Araç Moskova- stanbul aras nda yolcu tafl mac l nda kullan lacak. Otokar n, 9 metrelik otobüs modeli Doruk 190S, ilk kez yeflil plaka alarak Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsoloslu u için hizmet vermeye bafllad. Gerçekleflen teslimat töreninde konsolosluk yetkilileri ile Otokar Otobüs Sat fl Birim Yöneticisi Murat Torun ve Otokar Yetkili Bayisi Örnek Otomotiv den Yunus Öztepe haz r bulundu. Otokar Doruk 190S, Moskova- stanbul aras nda yolcu tafl - mac l nda kullan lacak. Trabzon Kelkit e Otokar Sultan Otokar küçük otobüs kategorisindeki teslimatlar n yaz aylar nda da sürdürüyor. Otokar, Trabzon- Kelkit hatt nda yolcu tafl - mac l hizmeti vermek üzere Öz Kelkitliler Turizm e 1 adet Sultan 125S model otobüs teslimat yapt. Teslimat törenine Otokar Bölge Sat fl Sorumlusu Erol Mertan ve Öz Kelkitliler Turizm den Osman Tuncay kat ld. Karsan dan A ustos ay na özel f rsat kampanyas J9 Premier de TL ye 18 ay yüzde 0 faiz ve Hyundai Truck ile Karsan J9 Premier de 60 aya varan vade, fatura tutar n n yüzde 100 üne kredi ve hemen al p 3 ay sonra ödeme imkan. Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A cedes-benz Tü k A ayi Burdur Yolu, Y a e 15 Km Antalya, Telefon (8 hat) Faks K arsan J9 Premier Maxi ve Hyundai Truck HD Serisi modellerinin distribütörü Karsan Pazarlama, çok özel f rsatlar sundu u yeni kampanyas n aç klad. Karsan Finansal Hizmetler kapsam nda, J9 Premier Maxi modeline TL ye 18 ay, yüzde 0; Hyundai Truck HD Serisi modellerine ise TL ye 15 ay, yüzde 0 faiz imkan sa layan Karsan Pazarlama, farkl müflteri ihtiyaçlar n göz önünde bulunduran imkanlar sunmaya devam ediyor. Kampanya Karsan Pazarlama n n yurt geneline yay lm fl 132 yetkili sat c ve servis noktas yla; Paket 1: Karsan J9 Premier Maxi de TL ye 18 ay yüzde 0, Hyundai Truck da TL ye 15 ay yüzde 0 faiz. Paket 2: Araç tutar n n tamam na kredi ve hemen al p 3 ay sonra ödeme imkan. Paket 3: Araç tutar n n tamam na kredi ve 60 aya varan vade.

5 UD-5 08/08/ :14 Page 1 sayfa 5 TOFED TÜRK YE 10 A ustos 2009 Pazartesi 5 Paray veren biz, düdü ü çalan baflkas m? "Yetki belgelerinden ne kadar gelir elde ettiniz, bu paralar nerelere harcad n z, bu harçlar makul bir seviyeye çekmeyi düflünüyor musunuz?" Bu sorular MHP li vekil soruyor, bakan m z Binali Y ld r m cevapl yor Bakan n aç klamalar ndan ö reniyoruz ki; 600 milyon liraya (eski parayla 600 trilyon lira) yak n bir Necmi para toplanm fl yetki belgeleri için. Hatipo lu Bu paralar n 244 milyon liral k bölümünü bakanl k Hazineye, bir bölümünü Çocuk Esirgeme Kurumu na aktarm fl, kalan da haram oldu unu bile bile faize yat rm fl! Haram yla helâl yla iflimiz yok ama bizim cebimizden ç kan paralar n, yine bizim sektörümüzün geliflimine harcanmas n beklemek kadar do- al baflka bir hakk m z da yok! Lakin flöyle dönüp bak yoruz, bakanl k ulaflt rma ve tafl mac l k sektörlerinin geliflimi için elinde çok büyük kaynaklar bulundururken, beklenen kadar bile yat r m yapmam flt r. Mesleki e itim ve geliflim, sektörün biliflimle kontrolü, var olan yönetim sistemlerinin geliflimi gibi konular ne yaz k ki pas geçilmektedir. Bir ülke düflünün, ticaret yapan herkes var gücüyle çal fl yor, üretiyor, istihdam yarat yor. Ama y lsonu hesaplara oturdu unda do rudan ve dolayl vergilerle birlikte elinde kufl kadar bir kar kal yor. 10 lira kazan yorsak, gerekti inde bunun 5 ini devlete verelim, 5 i elimizde kals n. Gel gelelim bizde ifller böyle yürümüyor. Siz arac n za mazot ald n zda 50 kurufl maliyetli akaryak ta yüzde 700 daha fazla para ödüyorsunuz. Yani 1 liral k mal 7 liraya al yorsunuz ki, bu hiç de adil de il. Üstelik siz bu paray öderken asl nda hazinenin kasas na oluk oluk para ak tt n z akl n z n ucundan bile geçirmiyorsunuz. Çünkü mazotun vergisi de il, kalitesi sizin için önemlidir! Harçlar, haraç olmaktan ç kar lmal d r, devletin bizim gibi mazlum, kaderine boyun e en sektörlerden toplad paralar yine bu sektörlerin geliflimi için kullanmal d r. Yoksa s k flan gaz misali, bir gün bu sektör de bir patlarsa Allah muhafaza halimiz nice olur? Say n bakan n ulaflt rma sektörünün her alan yla yak ndan ilgili ve bilgi oldu unu biliyoruz. Ama MHP li vekilin sorular na verdi i yan ta bak nca, "bizden baflka finansörü yok mudur bu bakanl n?" demekten de kendimizi alam yoruz! Mersin Vif ve Öz Bolu Turizm TOFED&Shell kart ailesine kat ld TOFED&SHELL iflbirli i otobüsçüye nefes ald rmaya devam ediyor. Öz Bolu Mersin Vif TOFED Genel Baflkan Yard mc s Ali Ç kkan, maliyetlerini düflürmek isteyen otobüsçüler ilk önce TOFED e baflvurdu unu vurgulad. Ç kkan, Otobüsçüler onlar için önemli bir f rsat olan TO- FED&SHELL iflbirli i ile sa lanan imkanlardan yararlanmak istiyorlar. ki kurumun yapt iflbirli i ile yak t al m nda önemli oranlarda indirimler sa lad k. Sektör mensuplar - na bu olana sa layabildi imiz için mutluyuz" dedi. Mersin Vif Turizm ad na gazetemize bir aç klama yapan Yönetim Kurulu Baflkan lhan A açl, "TO- FED Shell Kart ailesine kat lmaktan duydu u memnuniyeti dile getirerek flunlar söyledi: "TOFED yönetiminin yan s ra, Genel Müdür Yard mc s smail Aktafl ve Pazarlama Sorumlusu Mustafa Kelefl in çabalar yla filomuzda kullan lmak üzere tüm kartlar m z ald k. Firmam n ve bünyemizde yer alan otobüsçülerin akaryak t al mlar nda tasarruf edecek olmalar sektörümüzün içinde bulundu u bu s k nt l dönemde yüre ime su serpmifl oldu." Mersin Vif Seyahat in kartlar n stanbul flletmesi nde çal flan Ziynettin Boran al rken, Öz Bolu Turizm in kartlar n ise stanbul flletmecisi Y lmaz Ya l dere TOFED Genel Baflkan Yard mc s Ali Ç kkan dan ald lar. Kimlere laf ediliyor? Bu yaz mda çok laf etmeden "Görünen köy k lavuz istemez" diyerek TOFED organlar n, federasyonda halen bir flekilde yer alan isimleri yaz yorum. Bunlar "biliyoruz zaten" diyerek geçmeyin, her ismi, kim oldu unu, Salim ALTUNHAN sektöre ne kadar destek olup olmad n, sektörün ne kadar içinden olup olmad n düflünerek okuyun. Yorumlar haftaya yine bu köflede Yani bu fragman! lk olarak, sayg mdan ötürü, Yüksek stiflare Konseyi ile bafll yorum. Sonra yönetim organlar, yani icraat n içinde olanlar gelecek. Buyurun, inceleyin Yüksek stiflare Konseyi Do al Üyeler: Galip Öztürk, Ahmet Yalamano lu, Mustafa Y ld r m Seçilmifl Üyeler: Ali Osman Ulusoy, Saip Konuko lu, Mehmet Selim Kara, Necip Kartal, Salih Aras, Enis Pekuysal, Turhan Bababal m, Sabri Karatafl, Mehmet Turgut Özcan, Hayati Uzun, lhan Akso ano lu, Mustafa Da stanl, Osman Ça l - koç, Hüseyin Kayapal, Recai Delibaflo lu, Fehmi Aslan, Süleyman Hamurcu Genel Baflkan: Rüfltü Terzi Genel Baflkan Vekilleri: Sinan Solok, Selami T - r fl Genel Baflkan Yard mc lar : Mustafa Özdalg ç, Metin T r fl, Bertan Sö üt, Ali Ç kkan, Erdem Yücel, Hürer Fethi Gündüz Genel Sekreter: Mevlüt lgin Genel Muhasip: Mehmet Erdo an Genel Sekreter Yard mc lar : Mustafa Özcan, Bülent Y ld z, fieyhmus Çakt r Üyeler: Yüksel Kurnaz, Adnan De irmenci, Mustafa Da stanl (Jr), M.Zeki K z lkaya, Salim Altunhan, Mazlum Bababal m, Hayrettin Ya z, Ali Kara, Halil Erdo mufl, Fikret Kul, Necmi Hatipo lu, U ur Niyazo lu, Etem Atefl, Halil Balyam, Ömer Erakman, Galip Gönültafl, Aslan Bayram, Ayd n Özgen, Cemal Ya c, Sabri Çelikus, Mesut Kanat, Mustafa Güleker, Mahmut Ar kbo a, Kadir Akgün, Nihat Bademk ran, Mustafa K ranflal, Mustafa Sagun, Necdet pekçio lu, Orhan Sungur, Ramazan Ilgan, Recep fianal, Mehmet Çelik, Suat Çal k, Orhan Akaya, rfan Topalo lu, Temel Uzlu, Ebedin nanç, Adnan Özer, Selami Tan, Muammer Karatafl, Mikdat Dabak, Necdet F rat, Bahtiyar Atan, Hakan Özder, Ethem Atefl Alio lu, fienol Ayy ld z, Serdar Gerilakan Merkez Denetleme Kurulu: Hamdi Ç kkan, Mehmet A acan, Naif Yabal, Mahmur rkey, Mahmut Özdemir.

6 UD-6 08/08/ :44 Page 1 sayfa A ustos 2009 Pazartesi GÜNDEM Bakanl tafl mac lar finanse ediyor Ahmet Yalamano lu lk kalk fl ve son var fl noktas Harem olan seferlerde problem yaflanmayacak olsa bile, Büyük stanbul Otogar merkezli seferlerde stanbul trafi inin kilitlenmesi sürecinde Kozyata - Harem aras ndaki mesafe büyük etken olmaktad r. Mesafe kazan m Büyük stanbul Otogar ndan kalkarak Anadolu ya giden otobüsler, birkaç yolcu alabilmek için TEM Otoyolu Kozyata Kavfla- ndan Harem e kadar gitmekte, gelifl ve gidifllerinde fazladan 50 kilometre yol kat etmektedirler. Ayn flekilde Anadolu dan stanbul a gelen otobüsler de bu kez birkaç yolcu için yine fazladan 45 kilometre yol yaparak Harem e u ramaktad r. Eski ad yla Ankara asfalt üzerinde yap lmakta olan bu tafl malar trafik s k fl kl n n en büyük nedenlerinden biri olarak dikkat çekmektedir. stanbul trafi i statistiklere göre, Büyük stanbul Otogar ndan kalk p Harem de birkaç yolcu alarak Anadolu ya giden otobüslerin say s günlük 900 civar ndad r. stanbul dönüfllerinde de 900 otobüsün Harem de indirme yaparak, Büyük stanbul Otogar na geldikleri söylenebilir. Yani günde adet araç toplam 45 bin kilometre fazla yol yaparak, stanbul trafi inde büyük olumsuzluklar n yaflanmas na neden olmaktad r. Tersine bir söylemle, Büyükflehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi taraf ndan onaylanarak yürürlü e giren, 1 bölü 5 bin naz m imar plan na 2 Aral k 2005 tarihinde ifllenen, 1 bölü ölçekli ve 17 May s 2007 tarihli uygulama imar planlar içinde yer alan Kavac k Cep Terminali nin devreye girmesiyle günlük 45 bin kilometrelik araç sirkülâsyonu tasarrufu edilmifl olacakt r. Bir saatlik kay p zaman Anadolu dan gelen otobüsler ço unlukla sabah saatlerinde, Büyük stanbul Otogar ndan kalkarak Anadolu ya giden otobüsler ise ço unlukla akflam saatlerinde Harem Otogar na girifl yapmaktad rlar. Ayn saatlerde bu bölgenin flehir trafi i de yo un oldu undan Kozyata ndan sonra Harem e bir otobüsün gelifl gidifli asgari bir saati bulmaktad r. Yukar da belirtti im planlarda yer alan Kavac k Cep Terminali nin kullan ma girmesiyle birlikte bu güzergâh günlük 45 bin kilometrelik araç yükünden kurtulmufl olacakt r. Ekonomik kazan m Kavac k Cep Terminali nin devreye girmesiyle birlikte beher kilometrede 0,30 litre motorin tüketildi i düflünülürse günde 13 bin 500 litre, y lda ise 5 milyon litreye yak n yak t tasarrufu sa lanacakt r. Bu rakamlar sadece Türkiye ekonomisi bak m ndan de il, otobüsçülerin en büyük gider kalemi olan akaryak ttan elde etmek istedikleri tasarruf bak m ndan da önemlidir. Sonuç Kavac k Cep Terminali Otobüsçülerin kendileri ad na ve kendi planlamalar do rultusunda hizmete açt klar ilk otogar olan Harem Otogar ndan transit geçifllerde az say da yolcu için yararlan lmaya devam edilirse, sektörün ciddi kay plar da sürecektir. Bu nedenle stanbul Büyükflehir Belediyesi nin 1 bölü 5 binlik naz m imar plan nda ve 1 bölü 1000 lik uygulama imar plan nda yer alan Milli Emlak a ait, 60 dönümlük bir arazi üzerinde kurulacak olan Kavac k Cep Terminali flehircilik ve otobüs iflletmecili- i aç s ndan çok do ru bir planlamad r. Bu planlama rasyonel bir düflüncenin ürünüdür. Kavac k Cep Terminali, trafik s k fl kl n önleyece inden, yolculara bir saten fazla zaman kazand raca ndan, akaryak tta önemli bir tasarrufun elde edilmesine olanak sa layaca ndan, Milli Emlak a ödenecek kira ile devlet bütçesine önemli bir katk sa layaca ndan, acilen hizmete aç lmal d r. Bu projenin yaflama geçirilmesi için sektörümüz bir bütün olarak konunun takipçisi olacakt r. Karayolu tafl mac lar yetki belgeleri için bugüne kadar toplam 594 milyon TL yi aflan ücret ödedi. Ulaflt rma Bakanl elde edilen gelirin büyük bölümünü altyap s n gelifltirmeye harcad. M HP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunuso lu, TBMM Baflkanl - na Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m n cevaplamas iste iyle yetki belgesi ücretlerine ve bunlar n harcanmas na iliflkin bir soru önergesi verdi. Bakan Y ld r m n bu sorulara verdi i cevaplar n tam metninin yay nl yoruz: Bakan n cevaplar 4925 say l Karayolu Tafl ma Kanunu na dayan larak haz rlanan Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde; Yönetmelik kapsam nda yer alan faaliyet alanlar, bu alanlarda faaliyette bulunacaklar n alacaklar yetki belgesi türleri ve belge alma flartlar ayr ayr düzenlenmifl, her yetki belgesi türünün yapaca faaliyete uygun mali yeterlilik flartlar getirilmifltir. Uyum süreci Ayn Yönetmeli in geçici maddeleri ile de gerek önceden yetki belgesi alm fl olanlar n gerekse Karayolu Tafl ma Yönetmeli i ne göre ilk defa yetki belgesi alacak olanlar n, öngörülen flartlar sa lamalar için bir uyum süreci getirilmifl, bu süreç içerisinde ilgililerin yetki belgelerini almalar ve faaliyet alan için di er gerçek ve tüzel kiflilere göre lehte veya aleyhte olabilecek herhangi bir düzenleme yap lmam flt r. Ücret belirlemesi Binali Y ld r m 4925 say l Kanun un Bakanl m za verdi i yetki çerçevesinde ücretler belirlenirken; mesle e girifl konusunda kontrolü sa lamak, bilinçsiz girifli önlemek, mali kapasitesi ve mesleki yeterlili i olan, rekabet edebilecek iflletmelerin oluflmas hedeflenmifltir. Yukar da da belirtildi i üzere, her yetki belgesi için ayr ayr belirlenen özel flartlar; tafl mac l k faaliyetinin tan mlanm fl kapsam - na, büyüklü üne, niteli ine, faaliyet için gerekli yat r m miktar na, tafl d risklere, bu faaliyet alanlar n n birbirleri ile olan iliflkilerine göre tespit edilmifl ve yine Yönetmeli in ilgili maddesi ile belirlenen ücretlerde dikkate al narak bahsedilen faaliyetler aras nda dinamik bir denge oluflturulmufltur. Her yetki belgesi türüne oldu u gibi K türü yetki belgesi alacak olanlar için de bu Yönetmelikle mali yeterlilik flart getirilmifltir, sermaye ve asgari kapasite flart n n yan s ra tafl mac l k yetki belgeleri için öngörülen ücretlerden en düflü ü bu yetki belgesi türü için belirlenmifltir. Bu kapsamda; tarihinden önce bu alanda faaliyette bulunduklar n belgeleyen tek araç sahibi gerçek kiflilere (bireysel tafl - mac lara) Yönetmeli in geçici maddeleri ile belli muafiyetler tan nm fl ve yetki belgelerini yüzde 97 indirimli (300 TL) olarak almalar sa lanm flt r. Birden fazla tafl t olan gerçek ve tüzel kiflilerde yine Yönetmeli in geçici maddeleri ile kademeli olarak getirilen yüzde indirimler ve muafiyetler kapsam nda yetki belgelerini ( TL) alm fllard r. Bu alanda faaliyet gösterenler yetki belgelerini zaten indirimli olarak makul ücretlerle alm fl olup, bu aflamada belge ücretlerinin makul bir seviyeye çekilmesi yönünde bir çal flma yap lmamaktad r tarihi itibariyle; K türü yetki belgelerinin say s Kl= , K2=l , K3= 927 olmufltur. Ücretler düflmeyecek Bakanl m zca yap lan tespitlere göre bu alanda faaliyet gösterenlerin yaklafl k yüzde 98'i yetki belgelerini alm fl olup, bu aflamada belge ücretlerinin düflürülmesi yönünde bir çal flma yap lmamaktad r. Yetki belgesi alm fl olanlar n say s tarihi itibariyle; yukar da sözü edilen K türü belgeler hariç olmufltur. Gelir 594 milyonu aflt Bakanl m zdan bu güne kadar al nan yetki belgelerinden ,58 TL gelir elde edilmifl, bu gelirden Hazine ve Çocuk Esirgeme Kurumu pay dahil olmak üzere Maliye Bakanl na aktar lan ,50 TL ile birlikte toplam ,52 TL harcama yap lm flt r. Yap lan tahsilâtlardan giderler düflüldükten sonra bakiye gelirler Kamu Haznedarl Genel Tebli i hükümlerine göre Devlet ç Borçlanma Senetleri için oluflan faiz oran ndan düflük olmamak üzere günün koflullar na göre vadeli mevduat hesaplar nda nemaland r lmaktad r. Paran n adresi Elde edilen bu gelir 4925 say l Kanunla kurulan Bakanl m z Döner Sermaye flletmesi Müdürlü ü nce yasalara uygun olarak iflletilmekte ve yarat lan bu yeni kaynak hem Bakanl m z n idari ve teknik altyap s n n (otomasyon sistemi kurulmas, gerekli yaz - l m ve donan m al m, hizmet al m, merkez ve taflra bina yenileme, bak m ve onar m, a rl k ve boyut kontrol istasyonlar n n yenilenmesi, demirbafl malzeme al m ve ihtiyaç duyulan di er teknik donan m n temini) iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesiyle ilgili çal flmalarda hem de sektörün yeniden yap land r lmas nda kullan lmaktad r. Bu kapsamda, 4925 say l Kanunun 33 üncü maddesi gere i; Uluslararas tafl ma yaparken u rad klar sald r sonucu hayat n kaybeden Türk floförler ile beraberindeki vatandafllar m z n varislerine TL yard m yap lmas öngörülmüfl ve bugüne kadar toplam 80 aileye TL yard m yap lm fl olup, bu konudaki ödemelere devam edilmektedir. Hurda hedefi Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmufl 30 yafl n üzerindeki çekici, kamyon, tanker ve otobüslerin hurdaya ayr lmak suretiyle piyasadan toplanmas projesi kapsam nda bu güne kadar 1974 tafl t hurdaya ayr lmak üzere Bakanl m zca sat n al nm fl ve tafl t sahiplerine TL ödeme yap lm flt r y l sonuna kadar yaklafl k tafl t n bu yolla piyasadan toplanmas planlanmakta ve böylece karayolu trafik güvenli ine önemli katk - lar sa lanmas mümkün olacakt r. TOFED 13. Bölge Toplant s Samsun da yap ld Hedef: Bölgeleri aktif k lmak Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Karadeniz Bölge toplant s, Genel Baflkan Rüfltü Terzi nin baflkanl nda, Samsun da yap ld. Meriç ÖZDEM R / SAMSUN Yusuf Ziya Y lmaz fiehirleraras Otobüs Terminali nde gerçeklefltirilen toplant ya Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Baflkan Yard mc s Metin T r fl, Genel Sekreter Mevlüt lgin, Genel Sekreter Yard mc lar Mustafa Özcan ve Bülent Y ld z ile MYK Üyesi Hayrettin Ya z kat ld. TOFED 13. Bölge Baflkan Suat Çal k n ev sahipli i yapt toplant da, bölgede faaliyet gösteren TOFED üyesi dernek baflkanlar, Amasya dan Adnan Çeker, Artvin den rfan Topalo lu, Giresun dan Fuat Yurt, Kastamonu dan Kamil Yahyao lu, Trabzon dan Orhan Sungur, Çorum dan Tümer Çeker, Sinop tan Yüksel Candemir de haz r bulundu. Toplant da yer alan firma sahipleri ise flu isimlerden olufltu: Amasya Mis Tur dan Çelebi Arpa, Amasya Martur dan Selahattin Gedik, Amasya timat Seyahat ten Ruhi Gürel. Bölgesel firmalar s k nt da Aç l fl konuflmas yapan 13. Bölge Baflkan Suat Çal k otobüsçülerin s k nt lar n dile getirdi. Çal k, "Art k bölgesel firmalar için alt n ça devri bitmifl görünüyor. Gelirlerimiz son derece azald. TOFED in bölgesel toplant larla zorluklar m z dinlemesi bizleri sevindiriyor" dedi. Toplant ya kat - lan dernek baflkanlar tek tek söz alarak sorunlar n dile getirdiler. Korsan tafl mac l k, mevzuattan kaynaklanan s k nt - lar, firmalar n kendi içinde yaflad klar kimi zaman y k c boyutlara ulaflan rekabet ve yaflanan ekonomik kriz nedeniyle ekonomik problemlerin ç gibi büyümesi bölgedeki otobüsçülerin en önemli sorunlar olarak öne ç kt. Çözme gayretindeyiz TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi yeni yap lanmayla birlikte bölgesel oluflumlar kurduklar n ve aktif olmalar n sa lamak ve görüfllerinden yararlanabilmek için bölgesel toplant lar yo unlaflt rd klar n söyledi. "Bölge toplant lar nda, üye derneklerin baflkan ve yöneticileriyle, firmalar n sahipleriyle gerekirse tek tek görüflüp, dile getirdikleri sorunlara çözümler üretmeye gayret gösteriyoruz" dedi. Terzi, çok büyük ve büyük oldu u kadar da çok sorunlu bir sektörde hizmet verdiklerini kaydederek, "Onursal Baflkan m z Galip Öztürk ün de büyük katk lar yla federasyonumuz daha iyi yerlere do ru gidiyor. Bizim amac m z, sorunlar dinleyip, bilgi al flveriflinde bulunarak dile getirilen problemleri ilgili yerlere tafl y p çözmektir. En büyük amac m z elbette sektörün haklar n korumak. Ulaflt rma Yönetmeli i, 4-5 maddesi hariç bizim iste imiz flekilde yürürlü e girdi. Baz sorun yaratt na inand m z hükümler ise görüflmeler yoluyla çözülemezse, hukuki bir süreç bafllatmay düflünüyoruz" diye konufltu. Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Türkiye Otobüsçüler Federasyonu nun giriflimleri sonuç veriyor. 3 A ustos Pazartesi günü Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü nü ziyaret eden TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi ve Dan flman Zeki Dönmez, Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde yap lmas istenilen de iflikliklerle ilgili bir rapor sundular. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü imzalanarak yay mlanan 25 nolu Genelge ile Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde bir k s m yeni düzenlemeler yap ld. Yay nlanan genelge de flu de ifliklikler yer al yor Haziran 2009 tarihli Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde özmal-sözleflmeli tafl t oranlar n n yeniden belirlenmesine ba l olarak; 1-Yeni sözleflmeli tafl t oranlar na yetki belgesi sahiplerinin uyum sa layabilmelerine imkan vermek üzere 31 Aral k 2009 tarihine kadar süre verilmesi, 2-Yeni özmal-sözleflmeli tafl t oranlar n n üzerinde sözleflmeli tafl t bulunan yetki belgesi sahiplerinin bu süre zarf nda yeni sözleflmeli tafl t ilave taleplerinin karfl lanmamas, 3-Bu tarihe kadar durumunu yönetmelikte belirtiler oranlara uygun hale getirmeyen yetki belgesi sahiplerinin tafl t belgelerinde kay tl tüm sözleflmeli tafl tlar n resen düflümlerinin yap lmas, 4-Resen düflüm ifllemi yap lan tafl tlar n yeniden sözleflmeli olarak kay t ettirilmek istenilmesi halinde düflüm tarihinden sonra düzenlenmifl tafl t kira sözleflmesi istenilmesi, 2-11 Haziran 2009 tarihli Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde tarifeli yolcu tafl mac l nda hat say - lar n n yeniden belirlenmesine ba l olarak; a-yeni hat say lar na yetki belgesi sahiplerinin uyum sa layabilmelerine imkan vermek üzere 31 Aral k 2009 tarihine kadar süre verilmesi, b) zin verilen hat say s n n üzerinde hatt bulunan yetki belgesi sahiplerinin bu süre zarf nda yeni hat taleplerinin karfl lanmamas, c) Bu tarihe kadar durumunu yönetmelikte belirtilen hat say lar na uygun hale getirmeyen yetki belgesi sahiplerinin tüm hatlar n n iptal edilmesi, 3-11 Haziran 2009 tarihli Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin yay - m ndan önce vefat eden gerçek kifliler için KTY nin 20. maddesinin birinci f kras ndaki bildirim süresinin bir y l olarak uygulanmas, 4-11 Haziran 2009 tarihli Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nin geçici 5 inci maddesinde yer alan sürelerin 31 Aral k 2009 tarihi olarak esas al nmas. B O Afi vergi 3 üncüsü oldu B O Afi kurumlar vergisinde 3. s rada yer ald. Genel Müdür Murat Araz, "Ekonomik kriz döneminde böylesine büyük bir de er yaratarak ülke ekonomisine katk sa laman n k vanc n yafl yoruz" dedi. Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi, 2008 y - l nda ödedi i vergi ile Ulaflt rma Vergi Dairesi mükellefleri aras nda kurumlar vergisi s ralamas nda üçüncü s rada yer ald. fiirketin baflar s nedeniyle stanbul Vergi Dairesi Baflkan Mehmet Koç bir flükran plaketiyle flirketi kutlad. Plaketle birlikte gönderilen üst yaz da flu cümlelere yer verildi: "Sizin gibi dereceye girerek, küresel ekonomik krizin etkilerini hissettirdi i bugünlerde ülke ekonomisine katk da bulunan mükelleflerimize birer flükran plaketi takdim etmekten büyük bir mutluluk duymaktay z." Üst yaz da ayr ca, dereceye giren mükellefler için özel bir GSM hatt n n tahsis edilmifl oldu u ve bu hattan seçkin mükelleflerin 7 gün 24 saat boyunca yararlanabilecekleri, her türlü istek, flikâyet ve görüfllerini bildirebilecekleri vurguland. K vanç duyuyoruz Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi nin kurumlar vergisinde 3 üncü olmas nedeniyle bir aç klama yapan Genel Müdür Murat Araz, "fiirketimiz 2008 y - l gelirleri nedeniyle 4 milyon 106 bin lira Kurumlar Vergisi ödedi. Ayr ca, yine ayn y l içinde 4 milyon 129 bin lira KDV üreterek ödedik. Ulaflt rma Vergi Dairesi, Kurumlar Vergisi mükellefleri içinde, ekonomik krize ra men bu kadar büyük bir de er yaratarak üçüncü olman n ve ülke ekonomisine katk sa laman n k vanc n yafl yoruz. Bunun yan s ra yaratt m z istihdam sonucu ülkemizin en büyük sorunlar ndan biri olan iflsizlik problemine bir nebze de olsa çözüm sa l yor olman n mutlulu u içindeyiz. Önümüzdeki y llarda hedefimiz, toplam ciromuzu artt rarak ülke ekonomisine sa lad m z katk y sürdürmektir. Bu baflar y elde etmemizde eme i ve katk s olan herkese teflekkür ederiz" dedi.

7 UD-orta/1 08/08/ :54 Page 1 orta 1

8 UD-orta/2 08/08/ :57 Page 1 orta 2 NOVO DAN HODR MEYDAN Anadolu Isuzu nun yeni ürünü NOVO yu 7 A ustos Cuma akflam bini aflk n kat l mc ya tan tt. TOFED, istab Yönetimi ve Has Otomotiv kurmaylar Anadolu Isuzu nun NOVO tan t m gecesinde bir araya geldi. Fatih Tamay konuklar Adnan De irmenci ve Mustafa Sar gül ile birlikte. Anadolu Isuzu Otomotiv Grup Baflkan Kamil Eser ve Fatih Tamay konuklar yla yak ndan ilgilendi. TOFED Yönetim Kurulu Üyeleri Anadolu Isuzu Bayii Y lmaz Y lmazlar ile birlikte. Fatih Tamay, Hatay Jet Turizm firma sahibi Mustafa Bayram ve Genel Müdür Hasan Kara yla birlikte ISTAB Baflkan Levent Birand, Latif Karaali, stanbul Seyahat ve Varan Turizm üst yöneticileriyle birlikte. Anadolu Isuzu standartlar yükseltti ket alan daha genifl. Novo ayr ca rollover testinden de baflar yla geçti. Koltuk diz mesafesi ise di erlerine göre çok daha genifl. Mesafe tam 350 mm. Koltuklar n geniflli i tam 900 mm. Koltuklar çapraz düzene göre dizildi i için Yeni Novo da koridorda hareket serbestli i var. Novo da ilk basama a t rman n yolcuya verdi i zorluklar izlendi ve yolcular n rahat inip binebilmesi için ilk basamak yüksekli i 380 mm olarak tasarland. Novo nun ön cam V profil yani tek parça. fioförlerin görüfl sahas geniflledi ovo modelinde 155 beygirlik Isuzu motoru bulunurken, Novo Lux ve Novo Ultra modellerinde 190 beygirlik Isuzu motoru sunuluyor. Tüm versiyonlarda kullan lan Isuzu motorlar Euro 4 emisyon regülasyonuna uyum sa l yor. Novo, düfllük yak t tüketimiyle de ön plana ç k yor. 4 silindirli s ral direkt enjeksiyonlu, 5.2 litre hacminde, dünya dizel motor üretiminde dayan kl l n ispatlam fl Isuzu dizel motor, performans n ve torku art rmak amac yla motor turbo ve inter cooler ile donat ld N Novo yu kullanan floförler art k daha genifl görüfl sahas na sahip. Novo, Safkar klimaya sahip. Kalorifer sistemi de yenilendi. Test sonucunda -40 derecelik ortamda bile s y 23 dereceye ulaflt. Yeni Novo, 12000kcal lik araçlardan bile daha güçlü bir kalorifer sistemine sahip. Novo yolcular n tüm eflyalar n zarar vermeden tafl yabilmek için 3.75 m3 lük genifl bagaj hacmine sahip. Egeli ve stanbullu turizm ve personel tafl mac lar tan t ma yo un ilgi gösterdi. Katk maddesi yok DPD (Dizel Partikul Tutucu) sistemi egzoz gazlar nda bulunan partiküllerin (kurum, metaltoksitler) tutulmas n sa lar. Filtrede biriken kurum miktar s n r de eri aflt nda sistem, rejenerasyon denilen filtre içerisindeki kurumlar yakma ifllemini, otomatik olarak yapar. DPD, egzoz sistemine ilave bir filtredir ve oldukça hafiftir. DPD Sisteminde Adblue gibi bir ilave s v maddesine ihtiyaç yoktur.o DPD Sisteminin s ca a karfl bir duyarl l bulunmamaktad r. EGR (Egzoz Gaz Devridaim Sistemi) sistemi sayesinde ise motor yük flartlar na ba l olarak egzoz gazlar n n belirli bir miktar tekrar çevrime al nmakta, böylelikle özellikle azot emisyonlar n n azalt lmas sa lan yor. Novo modellerinde sürücü dashboard klimas, fan üflemeli s cak hava kanall kalorifer sistemi, uzaktan kumandal ön kap lar, zaman ayarl ve elektrik kumandal rezistansl boynuz tipi ayna, haval sürücü koltu u, floför ünitesi üzeri kilitli dolap, hostes koltu u ve AM/FM CD çalarl radyo standart ekipman olarak sunuluyor. Novo benzersiz! Novo nun içi daha ferah ve hare- Sakarya Geyve ilçesi Kooperatif Yönetimi NOVO ya tam not verdi. Klima sektörünün önde gelen flirketi SAFKAR n kurucusu Atilla Üner geceye kat ld. MUHTEfiEM ORGAN ZASYON Novo nun direksiyon simidinin geniflli i tam 460mm. Yeni Novo standart AM/FM teypli radyo yerine Sony CD/mp3 sistemiyle tasarland. Standart floför koltu u haval s yla de ifltirildi. Bütün koltuklar emniyet kemeriyle donat ld. Novo yla içiniz rahat, Novo nun triminde yüzde 52 oran nda delik say s azalt ld. Yaln z güvenlik de il, göz zevki de düflünülerek görsel bir bütünlük yarat ld. T pk büyük otobüslerde oldu u gibi Yeni Novo da da her koltu un özel müzik sistemi var. lk defa immobilizer uyguland. Bu yeni kilit sistemi uygulamas ile araç emin ellerde. Yeni Novo nun arka cam n n yap s yenilendi, kaburgas gelifltirildi. Motor bak m kolayl n sa lamak amac yla Yeni Novo nun motor kapa benzerlerine göre çok daha büyük tasarland. Novo ailesinin tüm modellerinde ABS ve ASR fren sistemi standart olarak sunulurken, Novo Ultra versiyonun da arka haval süspansiyon sistemi ve ön/arka disk frenler standart olarak sunulmaktad r. Immobilizer, tüm Novo serisi küçük otobüsler de standart ekipman olarak Isuzu müflterilerine sunuluyor. Gene tüm Novo modellerinde ön s radaki koltuklar için 3 noktal, rahat kullan ml yolcu koltu u emniyet kemerleri standart güvenlik donan m olarak verilmekte. Araç sahipleri dilerlerse 3 noktal emniyet kemerlerini tüm yolcu koltuklar nda opsiyon olarak tercih edebiliyor. Novo için Kabile alternatif dans ve performans toplulu u U ur Y ld ran koreografl nda özel bir show da haz rlad. Gecede sahne alan ENBE Orkestras söyledi i flark lar yla keyif katt. ED TÖR NOTU Ekonomik krizin tüm dünyay etkiledi i ve otomotiv sektörünü sarst bir dönemde belki de en çok ihtiyaç duydu umuz ve krizi yenmede en gerekli unsur olan "morali" Anadolu Isuzu nun bu organizasyonu ile sa lad n düflünüyoruz. Çünkü uzun süredir yaflanan sessizli i bozan ve tafl mac lar muhteflem bir organizasyonla coflku içinde buluflturan Anadolu Isuzu, herkesin bekledi i morali ve heyecan, bunun yan s ra yenili i ve rekabeti NOVO ile getirdi. Bizde Hodri Meydan "NOVO" diyoruz.

9 UD-7 08/08/ :43 Page 1 sayfa 7 GÜNDEM 7 10 A ustos 2009 Pazartesi Siyasetçinin otobüsçüye ilgisi ve TOFED in çal flmalar Geçti imiz ay içerisinde Ak Parti Hükümetleri öncesinde Türkiye yi koalisyon orta olarak yöneten DSP nin Genel Baflkan Say n Masum Türker, geçti imiz hafta sonu ise bugünkü tek partili Hükümeti oluflturan Ak Parti nin ikinci adam, Genel Baflkan Yard mc s Say n Abdülkadir Aksu TOFED i ziyaret ettiler. Her iki lider de bizim Ankara da kendilerini ziyaret etme talebimiz üzerine, "Gidip karayolu yolcu tafl mac l sektörünün çat örgütü TOFED le kendi mabetlerinde görüflelim" diyerek bu ziyaretleri gerçeklefltirdiklerini aç klad lar. Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Abdülkadir Aksu TOFED Genel Merkezi ni ziyaret etti. TOFED lobi çal flmalar n sürdürüyor Aksu nun ziyareti Eski çiflleri Bakan ve bugün iktidar partisi Ak Parti nin Genel Baflkan Yard mc s Say n Abdülkadir Aksu ile çok samimi havada geçen toplant m zda önemli sonuçlar elde ettik. Oda tarz nda örgütlenmemize s - cak bakt n, korsan belgesiz tafl mac l a karfl sürdürülebilir önlemlerin al nmas için çiflleri Bakan ve Emniyet Genel Müdürü ile görüflece ini, karayoluyla hacc n serbest b rak lmas için çal flmalar yapaca n söylemesi önemliydi. Ama en önemlisi Genel Sekreterimiz Say n Mevlüt lgin in Ak Parti ile TOFED aras nda sektörel sorunlar n de- erlendirilmesi için bir komisyon kurulmas talebini olumlu karfl - lamas oldu. Say n Abdülkadir Aksu nun verdi i, söyledi i sözlerin ard nda duraca n umuyor ve kendisine teflekkür ediyoruz. TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi konuflmas nda a rl kl olarak korsan belgesiz tafl mac l k üzerinde durdu: "Belgesiz tafl mac l kla ilgili mevzuatta hiçbir sorun yok. Ama denetimlerde sorun yaflan yor. çiflleri Bakanl ve Ulaflt rma Bakanl aras nda sa lanacak eflgüdüm ile bu sorunun sürdürülebilir bir flekilde önüne geçilmesi için, deste inizi istiyorum" dedi. E ski çiflleri Bakan, Adalet ve Kalk nma Partisi Siyasi ve Hukuki fllerden Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Abdülkadir Aksu TOFED Genel Merkezi ni ziyaret ederek Genel Baflkan Rüfltü Terzi ve yöneticilerle görüfltü. Toplant da Genel Baflkan Yard mc lar Metin T r fl, Ali Ç kkan, Bertan Sö- üt, Genel Sekreter Mevlüt lgin, Genel Muhasip Mustafa Erdo an, Genel Sekreter Yard mc lar Mustafa Özcan ve fieyhmus Çakt r, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Yüksel Kurnaz, Adnan De irmenci, Zeki K z lkaya, Hayrettin Ya z ile Genel Baflkan Dan flman Mustafa Bafl, Dan flman Türker Baflkurt, Genel Müdür Ahmet Karab nar, Genel Müdür Yard mc lar Mevlüt Bayrak ve smail Aktafl da haz r bulundular. Korsan sorunu çözülmeli Toplant da Eski çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu ya ziyareti nedeniyle teflekkür eden TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, a rl kl olarak korsan belgesiz tafl mac l k üzerinde durdu: "Belgesiz tafl - mac l kla ilgili mevzuatta hiçbir sorun yok. Ama denetimlerde sorun yaflan yor. çiflleri Bakanl ve Ulaflt rma Bakanl aras nda sa lanacak eflgüdüm ile bu sorunun sürdürülebilir bir flekilde önüne geçilmesi için deste inizi istiyorum" dedi. Terzi, otobüsçülerin sorumlulu unu ve risklerini s n rs z olarak yüklenebilecek bir sigorta sistemi için yo un çal flmalar yap ld n da anlatarak, sektörün risklerini azalt p, önünü açacak çal flmalar yapt klar n söyledi. Genel Baflkan Terzi, karayoluyla hacc n gerçekleflmesi için Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Aksu nun deste ini talep etti. Terzi konuflmas n bir kamu hizmeti veren otobüsle yolcu tafl mac l nda en büyük gider kaleminin akaryak t oldu unu ve toplu tafl mac l n desteklenmesi do rultusunda motorine uygulanan ÖTV oran n n azalt lmas n, e er devletin bir gelir kayb oluyorsa benzindeki ÖTV nin art r labilece ini söyledi: "AB çevre korumas ve trafik yo- unlu unun azalt lmas bak m ndan da özel otolarla yap lan bireysel tafl malara karfl toplu tafl mac l n özendirilmesini istiyor" dedi. Oda halinde örgütlenmek Genel Baflkan Rüfltü Terzi den sonra söz alan Genel Sekreter Mevlüt lgin de, Abdülkadir Aksu nun hem çiflleri Bakanl döneminde ve hem de parti yöneticili i s ras nda sektöre ve sorunlar na gösterdi- i ilgi nedeniyle teflekkür etti. lgin TOFED in kurulmas nda Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile birlikte dönemin çiflleri Bakan Abdülkadir Aksu nun yol göstericili inin etken oldu unu an msatt. Korsan tafl malara da de inen lgin, belgeleri sorulmadan kilometre yol yapan ve önemli kazalara kar flan korsan tafl mac lar n sürekli denetimler yap - larak engellenmesini istedi. lgin konuflmas nda özellikle iki hususun alt n çizdi: "Türkiye de karayoluyla yolcu tafl mac l sektörü nitelikleri ve nicel de- erleri ile çok büyük ekonomik de erler yaratmaktad r. Bu nedenle sektörümüz tercihan TOBB bünyesinde t pk Deniz Ticaret Odas gibi ayr bir oda olarak örgütlenmelidir. Burada bir sorun yaflan rsa, TÜRSAB veya Barolar Birli i, ya da Tabip Odalar fleklinde özel bir yasal statü içerisinde etkin bir örgütlenme modeli kapsam na al nmal d r. Bu konu ve sektörün tüm sorunlar için Ak Parti ile ortak bir komisyon kurulmas n talep ediyoruz. Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s olarak da taraf n zdan bu konunun Ak Parti yönetimine iletilmesini ve talebimizin de erlendirilmesini istiyoruz" dedi. Giriflimde bulunaca m Ak Parti Genel Baflkan Yard mc s Abdülkadir Aksu "Ankara da görüflme talebinizi iletti inizde, sizlerle sizlerin mekân nda bir araya gelmek, sektörünüzü, camian z daha yak ndan tan mak istedim. fiimdi buraday m" diyerek bafllad konuflmas nda, "Korsan tafl mac l önlenmesi için çiflleri Bakan Say n Beflir Atalay ve Emniyet Genel Müdürü ile görüflerek sorunun sürekli çözümü için çaba sarf edece- im" dedi. Aksu konuflmas n flöyle sürdürdü: "Oda halinde örgütlenmeniz için TOBB Baflkan Say n Rifat Hisarc kl o lu ile görüflmenizde yarar var. Kendilerinin görüflü al nd ktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanl ile görüflüp, yasal mevzuat sürecini bafllat r z. Bu noktada Ak Parti ile TOFED aras nda kurulmas - n önerdi iniz ortak çal flma komisyonunun oluflturulmas için giriflimlerde bulunaca m. Parti organlar yla görüflüp bu komisyonun kurulmas n sa layaca- m. Komisyon çal flmalar bafllad nda ilk ele al - nacak konulardan biri de oda meselesi olabilir." Karayoluyla hac "Kiflisel düflünceme göre karayoluyla hac serbest b rak lmal d r" diyen Aksu, "Madem ki, Balkan ülkelerinden, Azarbeycan dan sizin otobüsleriniz kullan - larak, Türkiye s n rlar ndan da geçilerek karayoluyla hac farizas yerine getirilebiliyor, Türk hac adaylar için de böyle bir alternatif yarat labilir. Tabi TBMM de oluflturulmufl bir Hac Komisyonu var. Ulaflt rma Bakan Say n Y ld r m da karayoluyla hacc destekledi ine göre, hem kendisiyle ve hem de Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an ile görüflerek konunun çözümlenmesi için çal fl r m" diye konufltu. Ulaflt rma Bakanl n n genelgesi 3 A ustos Pazartesi günü Kara Ulaflt rmas Genel Müdürü Say n Talat Ayd n la Dan flman m z Say n Zeki Dönmez ile birlikte bir görüflme yapt k. Bu görüflmede, daha önce de söyledi imiz gibi yeni yürürlü e giren yönetmeli in birkaç maddesine itiraz etik. Bunlar n uygulamaya konulmas nda kararl olmalar halinde en az ndan uyum için bir süre tan nmas n, yani yeni yönetmelik hükümlerine geçiflin ertelenmesini istedik. Bu erteleme talebimizin uygun bulunup, bir genelgeyle düzenlemenin gerçeklefltirildi i haberini de 7 A ustos akflam Anadolu Isuzu nun tan t m gecesinde telefonla ö rendik. Samsun Toplant s Samsun daki 13. Bölge toplant m z da düflünceme göre çok olumlu bir havada gerçekleflti. Bu bölge kapsam nda yer alan bütün il dernekleri toplant da haz r bulundular. Bölge Baflkan - m z Say n Suat Çal k güzel bir ev sahipli i örne i sundu. Sorunlar dinlendik, TOFED olarak yapt m z çal flmalar aktard k. Böylece bölgeleri aktif k lmak hedefimize do ru emin ad mlarla yürümekteyiz. Rüfltü Terzi Isuzu Novo tan t m Bir otobüs üretim üssü olan ülkemizde özellikle küçük otobüs üretiminin önemli markalar ndan biri de Anadolu Isuzu dur. Isuzu markas kadar sektörümüz için Fatih Tamay ismi de önemlidir. Anadolu Isuzu nun Pazarlama ve Sat fl Direktörü olan de erli dostumuz Say n Fatih Tamay ve kurmaylar yeni ürünleri Isuzu Nova n n tan t m için muhteflem bir gece organize etmifller. Hem kat l m ve hem sunumla bu gecede gördüklerimiz, ekonomik kriz nedeniyle yaflad m z s k nt lar ferahlatmak ve moral motivasyon sa lamak aç s ndan da önemliydi. Tan t m yap lan arac n da flehirleraras tafl malarda rahatl kla kullan lacak düzeyde konforlu ve güvenli olmas bizleri sevinirdi.

10 UD-8 08/08/ :38 Page 1 sayfa A ustos 2009 Pazartesi ULAfiIM S STEMLER Haklar ve özgürlükler nsanlar düflündüklerini dile getirdikçe demokrasi gelifliyor, geliflen demokrasiyle de ülkedeki sorunlar birer birer çözüm yoluna giriyor. Bunlardan biri de Kürt aç l m d r. Bir tarafta üniversitelerde Kürt Dili Edebiyat bölümleri aç lmas için Mevlüt lgin çal flmalar yap l rken bir tarafta da hükümetin taraflar bir araya getirerek çözüm yolu bulma çabas sürüyor. 12 kahraman adam bu amaçla bir araya geldiler. Bunlar küçük de olsa demokratikleflme yolunda dev ad mlard r y l nda, benim de imzac lar aras nda yer ald m Kürt Ayd nlar nisiyatifi Deklarasyonunda, Kürt sorununun demokratikleflmeyle koflut bir flekilde çözümlenece i, sorunun fliddetle çözümlenmesinin mümkün olmad yer al yordu. Demek ki 15 y l geçmesi, birçok s k nt n n yaflanmas gerekiyormufl. Ayd nlar n sözü daha o zaman dinlense, bunca zaman bofla geçmeyecek, bunca kan akmayacakt. Yavafl da olsa olumlu bir geliflme yaflan yor. Bu önemli Ancak Filistin de srail askerlerine tafl atan intifada c çocuklar n yan nda yer alan gazeteler ve gazeteciler Diyarbak r da, Bitlis te, Van da polise tafl atan çocuklar görmüyor bile. Bu nas l bir fleydir anlamak mümkün de il. Da a ç kanlar bile, e er askerle çat flmaya girmemiflse 5 y l, sadece eylemlere kat lm flsa 10 y l ceza al rken; yafl ndaki çocuklar s rf tafl att klar için y lla yarg - lan yorlar. Hem de çocuk mahkemelerinde de il ve di er mahkumlar n aras nda Bütün dünya biliyor ki, çocuklar ayr olarak yarg lanmal ve slahevlerinde tutulmal d r. An msayacaks n z, birkaç y l önce Manisa da iflkence gören gençler için büyük bir kampanya bafllat lm fl ve iflkence yapan polisler yarg lanarak hüküm giymifllerdi. Tek suçlar polise tafl atmak olan bu yafllar ndaki çocuklar savunan kimse yok. Bunun nedeni acaba, Kürt olmalar m? TRT nin bile Kürtçe kanal açt böylesi bir dönemde tek suçlar polise tafl atmak olan cezaevlerindeki çocuklar n ana dillerinde görüflmelerinin engellenmesini kabul edemiyorum. Bu ikilemin sona erdirilmesi gerekir. Mardin Artuk Üniversitesi, Kürtçe Dili ve Edebiyat Bölümü aç lmas için YÖK e baflvurmufl; stanbul Üniversitesi nde de Kürtçe araflt rma bölümü aç ld. Marmaris ressam diye kendini gizlemeye çal flan, ama hiç kimsenin hakk n helal etmedi i darbeci generalin söyledi i gibi da da gezenlerin ayaklar ndan ç kan kart kürt sesinden dolay o insanlara Kürt denmifl, konufltuklar dil de bir lehçedir yaklafl m art k hiçbir flekilde dayat lamaz. Yeni otoyol inflaatlar bafll yor Ulaflt rma Bakan, güney-kuzey eksenli koridorlara a rl k vereceklerini vurgulayarak bu kapsamda 11 koridor belirlediklerini ifade etti. Bakan Y ld - r m, bunlardan 4 tanesini yüksek standartl hale getirerek Karadeniz limanlar n karayolu ile Akdeniz'e ba layacaklar na dikkat çekti. Ulaflt rma Bakanl, stanbul'a infla edilecek üçüncü köprüyle birlikte 4,5 milyar dolarl k 'Kuzey Marmara Otoyol Projesi' için de çal flmalar n h zland rd. Proje, 350 kilometrelik otoyol ile Adapazar ve zmir de Avenue rüzgar esti Avenue, Ege nin ncisi zmir Dura ndan geçti. Toplu tafl mada yo un bir trafi e sahip olan zmir de sergilenen Avenue, üstün özellikleriyle yo un ilgi gördü. Temsa Global mühendisleri taraf ndan gelifltirilen yeni flehiriçi otobüsü Avenue nun araç sergileme aktivitesi Türkiye yollar nda devam ediyor. Türkiye turu kapsam nda 4 A ustos 2009 tarihinde zmir de gerçekleflen Avenue nun tan t m aktivitesine ES- HOT ve ZULAfi yetkilileri kat l m gösterdi. fiehir içi toplu tafl mac l kta yeni bir dönemi bafllatan Avenue, zmir de; yak t tüketiminin az olmas, iç geniflli i, performans ve paslanmaz gövde yap s ile yetkililerden ve teknisyenlerden tam not ald. Ayr ca yolcu tafl mac l n n yo un oldu u zmir de, modern tasar m, donan m ve seyahat esnas nda sundu u konforla da Avenue fark n bir kez daha ortaya koydu. Toplu ulafl m yat r mlar nda yolcu konforu ve güvenli ini ön planda tutan zmir Tekirda ' birbirine ba layacak. zmit Körfez Geçifli ve Bursa-Bal kesir- zmir Otoyolu'nda oldu u gibi proje, yap-ifllet-devret modeliyle gerçeklefltirilecek. Bu y l sonunda ihalesi yap lmas beklenen proje, Körfez Geçifl projesinden sonraki en büyük otoyol inflaat olacak. Dengeli kalk nman n en önemli ayaklar ndan birinin ulafl m oldu unu vurgulayan Bakan Y ld r m, "Ulafl m n olmad yerde dengeli kalk nmadan söz etmek söz konusu bile olamaz. Devlet olarak biz yeni koridorlarla, ülkemizin her kesimindeki ulafl m altyap s n yeterli seviyeyle getirsek, müteflebbis de o bölgelere yat r m yapar. Art k o bölgeler cazip hale gelmifl olur ve insanlar yerlerinden yurtlar ndan kalk p büyük flehirlere göç etmek durumunda kalmaz" diye konufltu. Söz konusu Kuzey Marmara Otoyol Projesi Güzergâh Adapazar -Akyaz kavfla ndan bafllanacak. Adapazar 'n n kuzeyinden devam edecek. zmit'in kuzeyinden geçerek Gebze'nin kuzeyinde yap lmas planlanan Gebze- zmir otoyolu ile irtibat sa layacak. Kuzeyden TEM otoyolundan Ömerli-Sultançiftli i bölgesinden devam edip burada di er akslarla birlikte Bo az'dan (üçüncü köprü için belirlenecek güzergâhtan) Avrupa yakas na geçip, Kemerburgaz civar nda birleflecek. Had mköy ve Silivri'yi, mevcut TEM otoyolunun yaklafl k 4,5 kilometre kuzeyinden devam ederek K nal Kavfla 'nda TEM otoyoluyla birleflecek. Büyükflehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlü ü, hizmet verecekleri araçlarda klimal olmas na, engelli ve yafll lar n kullan m na uygun hatlar n devreye girmesiyle Karadeniz sahilindeki limanlar n, Akdeniz limanlar na ba lanaca n ifade eden Ulaflt rma Bakan, "Böylece, Karadeniz limanlar n da ithalat ihracat yapt m z Suriye, Irak, ran gibi ülkelere ba lam fl olaca z. Bu Türkiye ad na büyük bir geliflme olacak" dedi. Bakan Y ld r m'a göre, kuzey-güney aks nda düflük standartl 11 koridordan 4'ü standart hale getirilecek. Trabzon, Gümüflhane, Erzincan ve Malatya koridorunda, Malatya'n n bir kolu Elaz 'a, bir kolu Ad yaman, Antep, Urfa istikametine iniyor. kinci ana aks olarak düflünülen Ordu, Koyulhisar, Sivas, Kahramanmarafl, skenderun Körfez yoluna iniyor. Bunlar n yan nda Ünye, Niksar, Akkufl, Tokat, Kayseri hatt ndan Adana'ya do ru inilecek. Konya'ya ba lant yap lacak. nebolu, Kastamonu, Çank r hatt ndan gelip Konya'dan Antalya'ya, Mersin'e ulafl m sa lanacak. Y ld r m, "Adapazar, Kütahya, Afyon, Antalya aks n tamamlamak üzereyiz. Gebze- zmir projesi de kuzey-güney aksl en önemli projelerimizden biri olacak" dedi. özelliklerin bulunmas na özellikle dikkat ettiklerini ve Avenue yu bu alanda tam donan ml bulduklar n belirtti. Diyarbak r kent içi ulafl mda Diyarkart dönemi 4 Eylül de bafll yor Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi flletme ve fltiraklar Daire Baflkanl 4 Eylül 2009 tarihinden itibaren toplu ulafl mda yaln zca Diyarkart uygulamas n n geçerli olaca n aç klad. Kart bedellerinde de indirime gidildi. Ramazan DEM R / D YARBAKIR Diyarbak r da flehir içi ulafl m güvenli, konforlu ve ucuz hale getiren toplu tafl mac l k sistemi yeni bir döneme giriyor. Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi flletme ve fltirakler Daire Baflkanl 4 Eylül gününden itibaren yolcu ve floförler aras ndaki para al fl veriflinin tamamen ortadan kalkaca n, toplu tafl mada yaln zca Diyarkart n geçerli olaca n aç klad. Büyükflehir 4 Eylül gününe kadar Diyarbak rl yurttafllar n Diyarkart ç karmalar gerekti ini belirtti. Buna göre Diyarbak r da yaflayan yurttafllar n toplu tafl ma sisteminden yararlanabilmeleri için bir an önce Büyükflehir Belediyesi Konukevi alt nda bulunan Diyarkart Merkezi ne giderek Diyarkart edinmeleri gerekiyor. Diyarkart ta ucuz yeni tarife flletme ve fltirakler Daire Baflkanl yeni kart tarifelerini de aç klad. Buna göre 4 Eylül gününe kadar tam kart bedeli 2 TL, indirimli kart bedeli 5 TL ve ücretsiz kart bedeli 10 TL olacak. Diyarkartla yolculuk yapan kifliler daha ucuza seyahat edebiliyor. ndirimli kart hakk bulunan bir yolcu kartla yolculuk yapt nda sadece 68 kurufl ödeme yap yor. E er bu yolcu indirimli Diyarkart almam flsa 1 TL ödeme yapmak zorunda kal - yor. ndirimli hakk bulunmayan sivil yolcular ise bir defaya mahsus olmak üzere 2 TL ye Diyarkart edinebiliyor ve doldurdu- u kontürle yolculuk bafl na 91 kurufl ödeme yap yor. Para al flverifli kalk yor flletme fltirakler Daire Baflkan Hikmet Altu, 4 Eylül den sonra floförlerde kart bulunmayaca n bu nedenle herkesin kart edinmesi gerekti ini belirterek, "4 Eylül den sonra karts z yoluculuk yap lmayacak" dedi.

11 UD-9 08/08/ :51 Page 1 sayfa 9 LOJ ST K 10 A ustos 2009 Pazartesi 9 BP ve Castrol, UND ile güçlerini birlefltirdi Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) ile BP ve Castrol, uluslararas nakliye sektörünün hizmet ve kalite çizgisini yukar tafl yacak dev bir stratejik iflbirli i anlaflmas na imza att. Hiçbir katk maddesi gerektirmeyen Euro 4 EGR teknolojisine sahip yeni Scania araçlar, Türkiye yollar na ç kt. Euro 4 EGR Scania lar Erçal Plaza da Karadeniz Bölgesi nde Samsun Scania Yetkili Servisi Erçal Otomotiv tesislerinde düzenlenen organizasyonda, çevre dostu olarak nitelendirilen EGR sistemlerinde Euro 4 motorlu araçlar n tan t m büyük ilgi gördü. Tan t m törenine Çarflamba Belediye Baflkan Hüseyin Dündar, Sanayi ve Ticaret Müdürü Ahmet Arslan, OSB Müdürü Sinan Turgut, Halk Bankas Bölge Koordinatörü Fehmi Sevim, Do ufl Otomotiv A r Vas ta Pazarlama Müdürü Ça la Gül fienkardefl, Sat fl Sonras Hizmetler Müdürü Özkan Muti, Bölge Sat fl Yöneticisi Kenan fiahin, ile çok say da vatandafl kat ld. U ND Yönetim Kurulu Üyeleri ile BP ve Castrol ün üst düzey yöneticilerinin haz r bulunduklar törende, UND Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Dinçflahin ve BP Castrol Madeni Ya Direktörü Fikret fien, birer konuflma yaparak, anlaflman n sektörün geliflimine büyük bir ivme kazand raca na inand klar n belirttiler. Dinçflahin, tafl mac n n en önemli gider kalemleri aras nda yer alan akaryak t ve madeni ya larla ilgili sa lanacak avantajlar n çok büyük önem tafl d n vurgulayarak, Maliyet avantajlar sa laman n yan s ra kullan c n n bilinçlenmesine de yönelik etkin çal flmalar ve e itim programlar n n düzenlenmesine katk sunaca z" diye konufltu. UND Baflkan Tamer Dinçflahin, UND üyelerine yönelik daha düflük maliyetli akaryak t ve madeni ya sat fl konusunda BP ile görüflmelerin sürdü ünü aktard. BP Castrol Madeni Ya Direktörü Fikret fien, yaflanan kriz ortam nda düflük maliyetin büyük önem tafl d n bunun yan s ra çevre faktörü ve emniyetli sürüflün giderek önemi artan unsurlar haline geldi ini vurgulad. Bu anlaflma ile UND üyesi firmalar, baflta Castrol Türkiye taraf ndan hayata geçirilen Ekonomik ve Emniyetli Sürüfl Simülatörü e itimleri ve Filozof /Ak lc Filo Yönetim Sistemleri hizmet paketi olmak üzere, BP ve Castrol ün ürün ve hizmetlerinden en avantajl flekilde yararlanacaklar. Bugüne kadar UND üyesi 300 floför e itimleri kat ld y l içinde bu say n n 1000 e ç kart lmas hedefleniyor. Stratejik iflbirli i ile Böylece UND üyeleri, temel maliyet kalemi olan yak t giderlerinde önemli oranda tasarruf sa layacak. Yak ttan tasarruf eden nakliyeciler, ifl hacmini ve araç kapasitesini gelifltirebilecek kaynaklara kavuflacak. Emniyetli sürüfl tekniklerini bilen sürücülerin kaza yapma oranlar azal rken, hem firmalar n, hem de sektörün uluslararas arenada sayg nl da yükselecek. Ortak projeler 45 bin araçl k filosu olan, yaklafl k 400 bin çal flan ile 5 milyar dolar katma de er sa layan ve Türkiye ihracat n n yüzde 43'ünü tafl yan uluslararas karayolu tafl mac l sektörünün en önemli temsilcisi UND, kriz ortam nda sektöre avantajlar sa layacak yeni projelere imza at yor. Nakliyecilerin en büyük gider kalemini oluflturan yak tta tasarruf sa lanmas n do rudan etkileyecek olan ekonomik ve emniyetli sürüfl e itimleri sayesinde, sektör büyük bir at l m yapma imkan na kavuflacak. Castrol taraf ndan nakliye sektörünün sorunlar na çözüm getirmek amac yla gelifltirilen Filozof - Ak lc Filo Yönetim Sistemi hizmet paketi ise, uydu kontrollü araç takip sistemi, emniyetli ve ekonomik araç kullan m e itimleri, ücretsiz yol yard m ve sa l k deste i ve benzeri hizmetlerden olufluyor. Castrol, filozof teklifi ile filolar n yat r mlar n koruyarak kar etmelerini sa l yor ve sektöre getirdi i bu çözümlerle de firmalar n masraflar n azaltmay amaçl yor. UND, BP ve Castrol, bu anlaflma kapsam nda ayr ca, ortak pazarlama ve e itim aktivitelerinde de iflbirli i yapacak, sektörün ihtiyaçlar na yönelik ortak projeler gelifltirmek üzere birlikte çal flacak. Meriç ÖZDEM R / SAMSUN Tan t m organizasyonunda bordo, beyaz ve turuncu olmak üzere 3 adet EGR li Euro 4, G420 CA4x2 HSA model Scania araç sergilendi. Araçlar n tan t m n yapan Scania Bölge Sat fl yöneticisi fiahin Yüksel, "Yeni motor seçenekleriyle donat lan araçlar, müflterilerimizin istek ve beklentileriyle flekillendi. Müflterilerimizin Euro 4 normlar na uygun Scania araçlar tercih ettiklerinde ilave katk maddesi bulma, kullanma depolama ve maliyetine katlanmaya dert etmiyorlar. Yani al flk nl klar n de ifltirmiyorlar" diye konufltu. Müflteri memnuniyeti Erçal Otomotiv Genel Koordinatörü Burhan Erçal ise Scania n n ürünlerinde kulland üstün teknoloji bugün bir kez daha gözler önüne serdiklerini belirtti ve flunlar söyledi: "Müflterilerimizin her türlü günlük ihtiyaçlar n düflünerek gelifltirilmifl tesislerimizde araçlar ve servis hizmetlerimizle ilgili her konuda destek ve bilgi vermek için daima haz r bekliyoruz" diye konufltu. Scania n n Euro 4 normlar na uygun EGR sistemli araçlar, tam not ald.

12 UD-10 08/08/ :10 Page 1 sayfa A ustos 2009 Pazartesi OTOMOT V Otobüs depolar ozonla temizleniyor fiehirleraras seyahat s ras nda yolculara ikram edilen s cak içecekler için otobüslerde bulunan s cak su sistemi ve depolar ozon gaz ile dezenfekte yöntemiyle tüm bakterilerden ar nd r l yor. smail BEfiU UL / ANKARA Türkiye de bin kifliye 28 motosiklet düflüyor Dünyada bin kifli üzerine düflen motosiklet kullan m nda sondan ikinci s rada yer alan Türkiye yedinci s radaki komflu Yunanistan n say s na ulaflmay hedefliyor. MOTED, Türkiye de bir ilk olan kampanyayla ça dafl bir ulafl m arac olan motosikletin, trafik, ekonomi ve çevreye katk lar na dikkat çekiyor. Türkiye de faaliyet gösteren 10 firman n ortak amaçlar için birlefltikleri MOTED, toplumun motosiklet kullan m na yönelik bilinçlendirilmesi amac yla Temmuz ay nda bafllatt kampanya ve yürüttü ü projelerle ilgili bilgi vermek için bir bas n toplant s düzenledi. Rahmi Koç Müzesi nde 6 O x fresh firmas Ankara fiehirleraras Terminali park nda kurdu u istasyonda flehirleraras otobüslerin s cak su depolar n bu yöntemle tamamen temizlerken, kirlenen borular da yenileyerek arac n su sistemini fabrikadan ilk ç kt hale dönüfltürüyor. Merkezi Ankara da bulunan Oxifresh firmas, flehirleraras seyahat s ras nda yolculara ikram edilen s cak içecekler için gerekli olan suyun temin edildi i s cak su sistemi ve depolar n ozon gaz ile dezenfekte yöntemiyle temizleyerek tüm bakterilerden ar nd - r yor. Uzun yolculuklarda otobüs müflterilerine ikram edilen s cak içecekler için gerekli olan s cak su otobüslerdeki so uk su deposundan motor arac l - yla çekilen suyun s t c da kaynat lmas yla elde ediliyor. Ancak, suyun sistemde uzun süreli beklemesi nedeniyle zamanla depoda yosun ve bunun sonucu olarak da bakteriler oluflabiliyor. Bu nedenle araçlar n s cak su depolar belirli dönemlerde bak mdan geçirilerek temizlenmesi gerekiyor. Bu gereklili i dikkate alan ve çok say daki kamu kuruluflunun su sistemlerini temizleme konusunda uzmanlaflan Ankara merkezli Oxifresh firmas, Ankara fiehirleraras Otobüs Terminali park nda kurdu u istasyonda flehirleraras (Soldan sa a) MOTED Baflkan / Beldeyama-Sat fl ve Pazarlarma Direktörü Mehmet Ergene, MOTED Baflkan Yard mc s /Borusan Otomotiv-BMW Motosiklet Marka Yöneticisi Simay Alsan, Volkan Aksoy-Demaks-Yönetici, Ali Erokan Karakoç-Suzuki-Sat fl Sonras Yöneticisi, MOTED Genel Koordinatörü Berna Canyoran, Serdar Aral- Ferco Motor-Yönetici, Burçin Genç-Zmoto-Pazarlama Uzman, Seda Çetmi-Ferco Motor-Pazarlama Müdürü, Ramazan Topdemir-Silkar- Sat fl sonras Müdürü otobüslerin s cak su sistemlerini temizleme hizmeti veriyor. Özellikle büyük firmalar n ilgi gösterdi i ozon gaz ile dezenfekte yönteminde öncelikle flirketin teknik elemanlar taraf ndan otobüsün s cak su deposu ve bu depodan s t c ya su tafl yan motor sistemi tamamen sökülüyor. Sökülen depo çeflitli kimyasallarla en iyi flekilde temizlenirken, motor da bak mdan geçiriliyor ve bu arada depodan arac n içine su tafl yan borular bafltan afla yenileniyor. Bu ifllem tamamland ktan sonra arac n deposuna ozon jeneratörüyle ozon verilerek depo bakterilerden ar nd r l yor. Temizleme ifllemi s - ras nda arac n deposundan ç kan yosun ve di er kal nt lar bu iflin ne kadar önemli oldu unu aç kça ortaya koyuyor. fiirketin Genel Koordinatörü Evren Demirel, firmalar nda yeterli say - da kimya mühendisi, kimya teknikeri ve teknik servis eleman bulundu- unu, Ankara daki çok say da kamu kuruluflunun su sebili, sanayi tipi su sistemleri ve su depolar - n n dezenfekte ve bak m ifllerini kendilerinin gerçeklefltirdiklerini bildirdi. Otobüslerde bulunan s cak su depolar n n temizli inin de yolcu ve personel sa l aç s ndan büyük önem tafl d n kaydeden Demirel, "Bizim yapt m z temizlik sonras nda otobüs firmalar yolcular na daha güvenli içecek servisinde bulunabilirler" dedi. A ustos tarihinde gerçekleflen toplant ya MO- TED in, Buell, Aprilia, BMW, Vespa, Derbi, Gilera, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, Keeway, Kymco, Moto Guzzi, Piaggio, Peugoet, Polaris, Suzuki, Triumph, TVS, Yamaha gibi dünyaca ünlü markalar n temsilcileri kat ld. Toplant da MOTED hakk nda bilgi veren Genel Koordinatör Berna Canyoran, "Motosiklet, talya, Almanya gibi geliflmifl Avrupa ülkelerinde yaflayan insanlar için y llardan beri vazgeçilmez ulafl m arac olmaya devam ediyor. Fakat ne yaz k ki ülkemizdeki büyük flehirlerde ulafl m arac olarak tercih edilmiyor. Biz insanlar n de il de, otomobillerin ulaflt r lmas için u raflmak yerine, en efektif bireysel ulafl m arac olan motosiklet kullan - m n n ça dafll k oldu unu anlatmaya çal fl yoruz" diye konufltu. Hedefimiz Yunanistan Bas n toplant s nda konuflan MOTED Baflkan / Yamaha Sat fl ve Pazarlama Müdürü Mehmet Ergene, Motosiklet kullan m na yüzde 36 oran nda olumlu bak l rken, yüzde 64 lük bir oran ise olumsuz bak yor. Dünya genelinde ülkelerde bin kifli üzerine düflen motosiklet say s göze al nd nda ise en yüksek kullan m 530 motosikletle Tayvan da görülüyor. Türkiye 28 motosikletle sondan ikinci s rada yer al - yor. Türkiye yi ise 25 motosikletle Polonya takip ediyor. MOTED olarak hedefimiz, bu araflt rmada yedinci s rada yer alan komflu ülke Yunanistan daki gibi bu rakam 80 e ç karmak" dedi. Toplant da konuflan MOTED Baflkan Yard mc s ve BMW Motosiklet Marka Müdürü Simay Alsan, kampanyayla trafi in insanlar n yaflamlar ndan çald zaman geri kazanmay amaçlad klar n belirtti. Aslan gerek yak t tüketimi, gerek otopark problemleri, gerekse daha h zl ulafl m aç s ndan bir otomobille k yasland nda motosiklet kullanman n büyük avantaj sa lad n söyledi. Bosch Servis Bilgi Bankas 25 yafl nda Bosch un, 1984 y l nda ilk kez mikro fifller yard m yla otomobil servislerinin kullan m na sundu u ESI SIS Servis Bilgi Bankas 25. y l n kutluyor. Otomobil servislerinin kullan m na sunulan SIS yaz l m ile hata kodu tablolar ve hata bulma k lavuzlar, ar zal parçalar n yerlerini bulabilmek için gereken "Parça montaj flema ve resimleri", tesisat, sensor ve elektrik parçalar n kontrolü için gereken "Elektrik ba lant planlar "ve yap lan ölçümleri mukayese edebilmek için gereken "Araca ait orijinal istenilen de erler tablolar " ifllemleri yap labiliyor. TomTom da en güncel haritalar bedava Dünyan n önde gelen navigasyon çözüm sa lay c s TomTom, Map Update Service olarak adland r lan ve TomTom kullan - c lar n n tüm yeni harita yay nlar n yüklemelerini sa layan harita güncelleme hizmetinin ard ndan yepyeni bir kampanya daha bafllatt. TomTom, uygulamaya koydu u ücretsiz harita güncelleme kampanyas ile birlikte kullan c lar - na perakende de eri 80 avro olan Harita Güncelleme Hizmeti ni (Map Update Service) 2 sene boyunca ücretsiz kullanma flans veriyor. Peugeot dan RCZ 2007 y l n n Eylül ay nda düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuar nda, 308 RCZ in tan t m yap lm flt. Gördü ü ilgi sonras nda, ticarilefltirilmesine karar verilen RCZ, 2 y l gibi k sa bir sürede gelifltirildi. Eylül ay nda düzenlenecek 63. Frankfurt Otomobil Fuar nda sergilenecek olan RCZ in 2010 y l ilkbahar aylar nda Avrupa pazarlar na sunulmas planlan yor. Ferrari den Yeni Model Ata : 458 Italia! Ferrari nin yeni modeli 458 Italia, gün fl na ç kt. Eylül ay nda düzenlenecek olan 2009 Frankfurt Otomobil Fuar nda ilk olarak resmen tan t lacak olan Ferrari 458 Italia, 2009 y l n n son aylar nda öncelikle olarak Bat Avrupa pazarlar nda sat fla sunulacak. 570 HP lik V8 motorlu Ferrari 458 Italia, 325 km/s lik son h za eriflirken, km/s h zlanmas n 3.4 sn nin alt nda tamamlayabiliyor. Maserati Roadshow 2009 Çeflme deydi! Maserati nin ülkemizdeki distribütörlü ünü yürüten Fer-Mas Oto, güney illerimizde bafllayan ve Ankara da devam eden etkinliklerine zmir de devam etti. Maserati Roadshow 2009 un zmir aya, Pirelli ve Gilan Mücevher Evi sponsorluklar nda Çeflme de gerçeklefltirildi. zmirli spor otomobil tutkunlar, markan n lüks spor otomobili GranTurismo nun yan s ra Pirelli P Zero ailesi lastikleri ile donat lm fl olan 4 kap l sportif coupe sedan segmentinin öncüsü Quattroporte ile test sürüflü yapma ayr cal yakalad lar. Michelin ve Toyota iflbirli i Yeni 1.0-litre modelinde Michelin Energy Saver lastiklerini tercih eden Toyota Yaris, gelecekteki tüm 1.0 modellerinde de yaln zca Michelin Energy Saver lastikleri kullanacak. Yeni Toyota 1.0-litrenin düflük çevresel etkisine katk da bulunan Michelin Energy Saver lastikleri, yak t tüketimini 100 km de 0.2 litre azalt rken, CO2 emisyonlar n ise km de 4 gram düflürüyor. KAYIP LANLARI Öncü Göreme Turizm Sey. ve Tic. Ltd. fiti. ye ait 34 YUZ 67 plakal arac n Tafl t Kart kaybolmufltur. Hükümsüzdür. Öznuho lu Sey. Turz. nfl. Tic. Ltd. fiti. ye ait 34 JOL 64 plakal arac n B1 Tafl t Kart kaybolmufltur. Hükümsüzdür. Nüfus ka d m kaybettim. Hükümsüzdür. Nurettin Teke Sektörle ilgili her türlü isteklerinizi, s k nt ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Gazetenizi okuyun, okutturun...

13 UD-11 08/08/ :35 Page 1 sayfa 11 GÜNCEL 10 A ustos 2009 Pazartesi 11 Sektörün Sesi ISSN: Yay n türü: Yerel süreli Haftal k Gazete dünyas KURUCUSU: Galip ÖZTÜRK YAYIN SAH B : Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ad na Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet YALAMANO LU Genel Müdür: Murat ARAZ Genel Müdür Yard mc s Mehmet TEK N, Bafl Hukuk Müflaviri Av. Korhan fiengün Yay n Dan flman Dr. Zeki DÖNMEZ Ulaflt rma Dan flman Nur GÜLTEK N Yay n Dan flma Kurulu Baflkan: Necmi HAT PO LU Koordinatör: Mevlüt LG N ÜYELER Rüfltü TERZ Hayati UZUN Mehmet ERDO AN Ali ÇIKKAN Erdem YÜCEL Mustafa SAGUN Genel Yay n Yönetmeni Ufuk SAKA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Muammer BAfiKAN Haber Koord.: Erkan YILMAZ Haber Müdürü: Akgün ÖZA IR Editör: Korkut AKIN Grafiker: Muzaffer AYSU Da t m Cenk TOPAL TEMS LC L KLER: ANKARA: smail Beflu ul ANTALYA: Sibel Atasoy BURSA: Bülent Yörü D YARBAKIR: Ramazan Demir ED RNE: Hüseyin A rseven SAMSUN: Meriç Özdemir Bilgi fllem Ercan Kalafat Yay n türü: Yerel süreli Haftal k Gazete ISSN: YEN ULAfiTIRMA DÜNYASI Gazetesi nde, yay nlanan foto raflar n her türlü telif hakk Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ye aittir. zin al nmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Gazetemiz bas n ifl eti ine ve ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yazarlar n fikir ve düflüncelerinden kendileri sorumludur. YÖNET M YER : Büyük stanbul Otogar Metro Binas Kat Bayrampafla / STANBUL Tel: (0212) /117 Fax: (0212) ABONEL K: 6 ayl k 50 TL- 12 ayl k 75 TL BANKA HESAP NO: fl Bankas -K z ltoprak fib.: BASILDI I YER: hlas Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna / stanbul Tel: Haz rlayan ve Sunan: Atlas Yaz l m ve Bil. Hiz. Tic. A.fi. ad na Genel Müdür: Yalç n AYTANÇ S k nt lar da bir gün biter Ali Ç kkan Tüm dünyay saran ekonomik kriz ülkemizi ve sektörümüzü de yak ndan etkiliyor. flsizlik art - yor, para dolafl m azald, herkes bu kötü günleri atlatmak için harcamalar n k st. ç turizmde daralma yafland biliniyor. Ayn fleyi yurt içi seyahatlerde otobüs doluluk oranlar nda da görüyoruz. Akraba, memleket ziyaretleri bu y l geçti imiz y la oranla bir hayli düfltü. Eskiden yüzde 100 doluluk ve ilave seferler söz konusuyken, bu y l ilave seferler bir yana doluluk oranlar ancak yüzde geçebiliyor. Türkiye asl nda krizlere al - fl k bir ülkedir. Avrupa ülkelerine oranla krizlere karfl ba fl kl k sisteminin daha da geliflmifl oldu unu söylemek yanl fl olmaz. Ama bu kez gerçekten kriz bizi de en baflta moral ve motivasyon yönüyle etkiledi. Ama tüm dünyada ve ülkemizde hiçbir fleyin tek düze ve de iflim olmadan sürdü ünü söylemek eflyan n tabiat na ayk r olur. Yani nas l üretimde, yolcu tafl mac l nda sa lanan istikrar zaman zaman krizler nedeniyle bozulup de ifliyorsa, krizin yafland bu sürecin de zaman içinde sona erece i kesin. Ama önemli olan bu s k nt l günlerin daha ne kadar devam edece i Ekonomistler 2010 y l n n ikinci yar s ndan sonra dünya çap ndaki ekonomik krizin neden oldu u yaralar n tedavi edilmeye bafllanabilece ini, yani önümüzdeki y l n ortalar ndan itibaren krizin sona ermesinin mümkün olabilece ini söylüyorlar. Demek ki önümüzde zorlu bir 10 ay daha var O zaman bu dönem süresince hem tek tek tüm yurttafllar ve hem de tüm iflletmeler ve özel olarak da sektör mensuplar m z dikkatli olmay, tasarrufu, bu dönemi sa salim geçirecek stratejilerini oluflturmak zorundalar. çinde bulundu umuz yaz döneminde de geçen y llardaki kadar olmasa bile bir nebze de olsa nefes alabilme flans bulduk. Mübarek Ramazan ay nda yolculuklar düflecek, ard ndan gelen Bayram süreci yine bir nefeslenme dönemi olacak. Tüm bu nefes almam z sa layan dönemlerin k ymetini bilerek ve ayn zamanda dayan flma içerisinde "ya sab r" diyerek, "s k nt lar da bir gün biter" umuduyla yaflam savunmaya devam edelim K z lay n kan ba fl kampanyas na otobüsçülerin ilgisi büyük Tüm yurt düzeyinde "Haydi Türkiye iyilik ad na, gönüllü kan vermeye" slogan yla duyurulan ve bu kampanya kapsam nda 1 milyon gönüllü kan ba flç s rakam na ulafl lmak üzere olundu u bildirilen Türkiye K z lay n n kampanyas na TO- FED destek veriyor. Yap lan iflbirli i sonucunda Büyük stanbul Otogar nda da 7 A ustos Cuma günü, K z lay n kan ba fl otobüsünde kan toplanmaya baflland. Otogardaki kan ba fl kampanyas 11 A ustos Sal akflam - na kadar devam edecek. lgi büyük K z lay n otogardaki kan ba- fl kampanyas na, otogar çal - flanlar, firma ve yaz hane görevlileri, floför ve otobüs mürettebat yla birlikte yolcular da büyük ilgi gösteriyorlar. Eski baflkanl k park nda konufllanan kan ba fl otobüsüne gelenler önce bir form doldurarak gönüllü olarak kan vermek istediklerini beyan ediyorlar. Ard ndan, uzman hemflirelerce tansiyonlar ve kan de erleri ölçülen gönüllülerin kan vermesine engel bir halleri görülmedi i takdirde kanlar al - n yor. TO- FED Genel Baflkan Rüfltü Terzi ve Genel Sekreter Yard mc s Musa Çakt r da 8 A ustos Cumartesi günü K z lay otobüsüne gelerek kan verdiler. Kan ba fl öncesinde Genel Baflkan Yard mc s Ali Ç kkan ve Genel Muhasip Mehmet Erdo an da otobüse gelerek çal flma arkadafllar na moral verdiler. TOFED yönetici ve çal flanlar n n hafta bafl nda kan ba fl kampanyas na kat lmalar bekleniyor. Arif S r k z n evlendirdi Arif S r n k z Fatma S r, Cuma Raflit B y k la 1 A ustos Cumartesi akflam Ba c lar Yay Dü ün saray nda evlendi Büyük stanbul Otogar n n sevilen simas Arif S r, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özcan, Otogar Müdürü Selami Günefl, Nam k Erbilgin, BYS Genel Müdürü Muzaffer Alat, Otogar Müdür Yard mc s Ferruh Tankufl, MET Güvenlik Amiri Yaflar Sezer, Biliflim Temizlik Müdürü Arif Alim, Eski Samsunspor Kulüp Baflkan Sezgin Gümüfl, Güzel zmir Turizm stanbul flletmecisi Abdullah Öztürk, TOFED Genel Müdür Yard mc lar Mevlüt Bayrak, smail Aktafl ile sektör temsilcileri yaln z b rakmad. K z n evlendirmenin mutlulu u içinde olan Arif S r, konuklar yla yak ndan ilgilenerek örnek bir ev sahipli i yapt. Devletime trafik dersleri Yol mu, mezbaha m? Kasap kim? (Devlet, çoban, sürücü...) Bu makaleyi gerektiren bir otobüsümüzün, gece bir sürüye dalmas haberidir. Kazaya sebep olan sürünün bafl ndaki çoban n yafl na dikkat: 76. Devlet, bu tür facialarla ilgili hiçbir güvenlik yasamas yapm yor, sürücüler, tafl tlar ve hayvanlar zarar görüyor, çobanlar ve hayvan yönetenler de. Devlet bu durumda, flunu demifl Ahmet Türko lu Yüksek Trafik Güvenli i Kurumu Derne i Baflkan oluyor: "Salar m yollara, floförüm kay ra!" Haberin özeti "Otobüs koyun sürüsüne çarpt : 1 ölü ( Hürriyet) Kars tan 37 yolcuyla Ankara ya giden yolcu otobüsü, Erzurum'a 8 km kala karayoluna ç kan koyun sürüsünün aras na dald. Sürünün 76 yafl ndaki çoban Tahir Yaz c öldü, 25 koyun telef oldu. Otobüs floförü gözalt na al nd." (Ve Sonuç: Devletim diyor ki; kasap, flofördür, hesap vermeli!..." Hayvanl facia örneklerimizden Hayvan sürüsüne çarparak takla att ( iha) Osman A. idaresindeki oto; Eskiflehir-Bursa yolu, 25. km de, yola ç kan küçükbafl hayvan sürüsüne çarpt ktan sonra, takla at p flarampole devrildi, içindeki 3 kifli a r flekilde yaraland. Otomobil, at arabas na çarpt ; 2 si bebek 4 yaral ( A.A) Konya'da M.A. idaresindeki otomobil, merkez Karatay ilçesi Ere li yolundaki hayvan pazar karfl s nda bir at arabas na çarpt. Kazadan yara almadan kurtulan at, görevliler taraf ndan yol kenar na al nd. Otomobil, at arabas na çarpt, 5 yaral ( ) Konya'da Mevlüt K r fl otomobil, bir anda önüne ç kan, içinde 2 kiflinin oldu u belirtilen at arabas na çarpt. Otomobilin çarpt at öldü ( iha) Eskiflehir'de, bir arac n çarpmas yla yaralan nca karayolunda i neyle uyutulan at n ölümü a latt. Çevre Yolu Takkal Kavfla yak nlar nda plakas ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç, yola ç kan ata çarpt. Hayvanlara koruma, göstermelik mi? Trafikte hayvan ezene 750 milyon lira ceza ( Hürriyet) TBMM de ilk kez bir yasaya hayvanlar n korunmas için cezai yapt r mlar kondu. 36 maddelik tasar n n en çarp c hükümlerini idari para cezalar oluflturuyor. En yüksek para cezas, bir hayvan soyunu yok edecek müdahalelere verilecek. Bu kifliler hayvan bafl na 5 milyar lira para cezas na çarpt r lacak. Trafik kazas sonucu hayvan öldürenler öldürdükleri hayvan bafl na 750 milyon lira ödemek zorunda kalacaklar. Valilere görev Tasar, her ilde vali baflkanl nda Hayvanlar Koruma Kurulu oluflturulmas n öngörüyor. Tasar ya göre, gönüllü kifliler aras ndan her y l yerel hayvan koruma görevlileri seçilecek. Bu görevliler denetimlerde bulunarak kanuna ayk r davrananlar hayvan koruma kuruluna bildirecek. Hukukçular da flaflk n Hukukçular da flaflk n, çünkü yasal düzenleme eksik! flte size, avukatlar n, bir hukuk sitesindeki yaz flmalar ndan al nm fl bir yaz. Konu, hayvan sürüsünün ölümü ile sonuçlanan trafik kazas. Soru: Müvekkilim, akflamüzeri hayvanlar - n otlatt ktan sonra evine dönerken, karayollar na ba l yoldan hayvanlar n geçirir, bu esnada yoldan geçen bir araba, afl r h zla geldi i için duramaz ve hayvanlara çarpar, yaklafl k 14 tane küçükbafl hayvan n telefine sebep olur. Kaza meydana geldi i anda araç sahibi; "kaskomun süresi dolmufltu ne yapaca m" diye yak n rken polis ekipleri gelir. Kaza saati tutana a gecikmeli olarak geçirilir ve bu süre içerisinde araç sahibi arac n kaskolar. fiunu da dipnot olarak belirtmek isterim ki; müvekkilimin hayvanlar n geçirme imkân na sahip oldu u baflka bir yer yoktur. Ayr ca olay yeri tespit tutana na göre taraflar yüzde kusurlu görülmüfltür. 1- fiimdi; kasko yar n öbür gün müvekkilimden rücuen tazminat talep ederse biz kaza an nda arac n kaskosuz oldu unu nas l ispat edebiliriz? Bu tan kla mümkün müdür? 2- Hayvan ölümü ile sonuçlanan trafik kazalar maddi hasarl trafik kazas olarak m görülür? Yoksa ölümlü trafik kazas olarak m? Maddi hasarl larda savc l k soruflturma yürütmez. 3- Ayr ca müvekkil u rad zarar n tespitini istesin mi mahkemeden? Kaskodan al nacak mebla n belirlenmesinde bunun bir yarar olur mu? (Av.Bozkara) Cevap: 2918 say l yasan n 69.maddesinde "Yerleflim birimleri d fl ndaki karayolunda, tafl t yolu üzerinde zorunlu haller d fl nda hayvan bulundurmak, karayollar n n yasaklanmam fl kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçlar, hayvanlar, hayvan sürülerini ve binek hayvanlar n trafik kurallar na uymadan sürmek ve bunlar sürme yetene inden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya bafl bofl b rakmak yasakt r... Bu yasa a uymayarak trafik kazas na sebep olan faile 3 ay hafif hapis cezas uygulanmaktad r. Ayr ca; tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kiflinin ölümüne sebep olmakla; kifliler kastedilmektedir." Av. Ergün Vardar Bu, mevzuat ölüsü mü? 2918/69. Trafik Yasam z; kendi yönetmeli ini adres göstermifl (139.M. ye). Karayollar Trafik Yönetmeli- i - Resmi Gazete Mükerrer say : Hayvanla çekilen ve elle sürülen araçlar sürenler ile hayvan sürücüleri hakk nda. Madde Hayvanla çekilen ve elle sürülen araçlar sürenler ile hayvan sürücüleri hakk nda afla daki kurallar uygulan r: a) Yasaklar; 1) Yerleflim birimleri d fl ndaki karayollar nda tafl t yolu üzerinde mecburi haller d fl nda hayvan bulundurmak, 2) Karayollar n n bunlara yasaklanmam fl olan kesimlerinde hayvanla çekilen ve elle sürülen araçlar, hayvanlar, hayvan sürüleri ve binek hayvanlar n trafik kurallar na uymadan sürmek, 3) Bunlar sürme yetene inden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya bafl bofl b rakmak, 4) Sürü veya kümeleri; gerekli tedbirleri almadan tünellerden geçirmek, 5) flaretleme ile girmelerinin yasakland aç kça belirtilen yol kesimlerine girmek, yasakt r. b) Tafl t yolunu kullanmak mecburiyetinde kalan hayvan sürücüsü ve kümelerini sevk ve idare edenler; 1) Sürü veya kümelerin boyunu 30 metreden k sa tutmak, 2) Boyu 30 metreyi aflan sürü veya kümeleri k s mlara ay rmak ve ayr - lan k s mlar aras nda en az 30 metre uzunlukta aç kl klar b - rakmak, 3) Sürü ve kümelerin, tünellerden geçirilmesinde; gece ve gündüz olufluna göre her iki taraftan 150 metre mesafedeki k rm z fl k veya k rm z bezle, bunlar n olmamas halinde beyaz bezle iflaret verilip, tünele yaklaflan araçlar n durdurulmas n sa lamak ve bu iflaretleri geçifl tamamlan ncaya kadar devam ettirmek, 4) Tafl t yolunun en sa fleridinde bulunmak ve bu fleridin mümkün olan en az genifllikte Yasal mevzuat m z bir k sm n iflgal etmek, zorundad rlar. Yorumlar, sorular a) Yasaklar bölümü 1- Yerleflim birimleri d fl ndaki karayollar nda tafl t yolu üzerinde mecburi haller d fl nda hayvan bulundurmak, Buna göre; yerleflim birimlerindeki karayollar üzerinde; bafl bofl hayvan serbestisi vard r! 2- Bu adamlara, trafik kurallar n kim ö retti, hangi sertifikadan belli, suçtan cayd r c ceza yapt r m nerede? 3- Yetenek ölçer mi, ölçen mi var? 4- Hayvan, (tekli-çoklu) tünelden geçirilir mi? 5- Yolun bitifli inde, ayaklar yolda otlat lan hayvanlar, serbest mi? b) Uyulacak kurallar (!) bölümü 1- Sürünün boyunu kim ölçecek? 2- Bu uygulamay yapan ve gören var m? 3- Yolda hayvan yürütülür mü? Topo rafik zorunluluk halinde yol tedbiri, yolu sunanca al nmaz m? Gereken Yasal Düzenleme? 1- Yollarda, hayvan, hayvanl araba, hayvan sürüsü yönetecek kifliler, Trafik Güvenli i E itimlerine, sertifikalar na sahip olmal lar, 2- An lan kifliler, gündüz ve gece, reflektif ( fl k yans tan) giysili, donan ml olmal lar, 3- An lan kiflilerde, ak l ve beden sa l flartlar aranmal, yafl aras d fl nda, bu ifl yasaklanmal, 5- Hayvanlara, kimlik ve numara verilerek, sahipleri=sorumlular belirlenmeli, 6- Hayvanlarda, reflektif malzemeler bulundurma zorunlulaflmal, 7- Hayvanlar (büyükbafl, küçükbafl, binek, yük gibi) yollardan en az 150 m (gibi) uzakta otlat labilmeli, 8- Hayvanlar, (yürütülerek) tünellerden geçirilmemeli, 9- Bu ve benzeri hükümlere uymayan, insanlara karfl zarara sebebiyet veren hayvan sorumlular na, a r para ve tazminat cezalar konulmal, 10- Sertifikas z ya da tafl mayan sürücülere ve çobanlara da (floför örne i) para cezalar konulmal d r. Ekol Lojistik'ten Anlaml Ça r ; Bir Çocuk Kurtar, Gelece i Kurtar Ekol Lojistik Genel Müdürü Umur Özkal taraf ndan Umut Çocuklar Derne i Baflkan Yusuf Ahmet Kulca'ya teslim edildi. E kol Lojistik, ana sponsorluk deste inin yan s ra, tüm organizasyonunu da üstlendi i Umut Çocuklar Derne i'ne yard m konseriyle; bugüne kadar gerçeklefltirdi i kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, gelecek için büyük önem tafl yan bir konuya kanalize etti. "Bir Çocuk Kurtar, Gelece i Kurtar" slogan yla, deste e ihtiyaç duyan çocuklar m z n bedensel ve zihinsel gelifliminin önemine dikkat çeken Ekol Lojistik; yard m konserinin bilet sat fllar ndan elde etti i gelirin tamam n Umut Çocuklar Derne i ne devretti. Baflta Ekol Lojistik olmak üzere organizasyona kat lan herkesin ilgi ve deste ini arkas na alan Umut Çocuklar Derne i; Avc lar'da bulunan ve sokakta yaflamak durumunda kalan çocuklar m z n rehabilitasyonu için kullan lmas planlanan "Umut Evi"nin yeniden yap land r lmas için önemli bir kaynak edinmifl oldu daki Avc - lar depreminin ard ndan kullan lamayacak hâle gelen ve kaynak yetersizli i dolay s yla bugüne kadar kullan ma aç lmas mümkün olmayan Umut Evi için çal flmalar n hemen bafllat laca belirtildi. 30 Temmuz Perflembe akflam, stanbul Kurtulufl'ta bulunan Dervifl Ero lu Kültür Merkezi'nde gerçekleflen ve Ekol Tiyatro Ekibi nin sahneledi i gösteriyle daha da renklenen organizasyonu, Alem FM in sevilen DJ i Füsun Tuncer sundu. fiiflli Belediyesi'nin mekân konusundaki deste iyle güçlenen konserde canl performans sergileyen Haluk Levent, hiçbir ücret talep etmedi i organizasyonda 2 saat sahnede kalarak, geçmiflten günümüze en sevilen flark lar n "Umut Çocuklar " için seslendirdi. Organizasyonda ayr ca; Orhan Ölmez, Gökhan Türkmen, Fakuk K, VJ Bülent, Nida fian gibi Türk pop müzi- inin tan nm fl sanatç lar da Umut Çocuklar Derne i için gönüllü olarak sahne ald. Konser biletlerinin sat fl ndan elde edilen tüm gelir, organizasyon sonunda düzenlenen küçük bir tören ve temsili bir çekle sunuldu.

14 UD-12 08/08/ :16 Page 1 sayfa 12 yeni

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı