Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakanl tafl mac lar finanse ediyor"

Transkript

1 UD-1 08/08/ :01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge ile Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde yeni düzenlemeler yap ld. Sayfa 6 P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 425 Sektörün Sesi dünyas 10 A ustos 2009 Pazartesi 10 KR. Ulaflt rma Bakanl n n en büyük mali kayna yetki belgesi ücretleri Bakanl tafl mac lar finanse ediyor Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, K Türü belgeler hariç 10 bin 716 Yetki Belgesi verildi ini ve bu yetki belgelerinden bugüne kadar 594 milyon TL yi aflan bir gelir elde edildi ini söyledi. Bakan Y ld r m bunun 244 milyonu aflan k sm n n çeflitli flekillerde kullan ld n ve kalan n vadeli mevduat hesaplar nda nemaland r ld n aç klad. M HP Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunuso lu taraf ndan TBMM Baflkanl - na Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m n cevaplamas iste iyle yetki belgesi ücretleri ve bunlar n harcanmas ile ilgili bir soru önergesi verdi. Bakan Y ld r m bu sorular cevaplad. Sorular: 1. Yetki belgeleri için yüksek miktarda para talep edilmesinin gerekçesi nedir? 2. Bunun daha makul bir seviyeye düflürülmesi çal flman z bulunmakta m d r? 3- Hangi tür yetki belgesi için ne kadar para toplanm flt r? Bu para nereye harcanm flt r? Bu para nas l de erlendirilmektedir? Ücretler nas l belirlendi? Bakan Y ld r m, soru önergesini yan tlarken, yetki belgesi ücretlerinin belirlenmesinde, mesle- e girifl konusunda kontrolü sa laman n, bilinçsiz girifli önlemenin, mali kapasitesi ve mesleki yeterlili i olan, rekabet edebilecek iflletmelerin oluflmas n n esas al nd n ifade etti. Toplam hâs lat Bakan Y ld r m, bu alanda faaliyet gösterenlerin yaklafl k yüzde 98 inin yetki belgelerini alm fl olduklar n vurgulayarak bundan sonraki dönem için herhangi bir ücret düflürümünün gündemde olmad n belirtti. Yetki belgesi alan tafl mac say s n n da K Türü belgeler hariç 10 bin 716 oldu- unu söyledi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, bugüne kadar yetki belgelerinden 594 milyon 665 bin 655 lira 58 kurufl gelir elde edildi ini aç klad. Paralar nerede? Bakan Y ld r m, elde edilen gelirin nas l de erlendirildi i ve nerelere harcand konusunda ise flu bilgileri verdi: "Bu gelirden Hazine ve Çocuk Esirgeme Kurumu pay olarak Maliye Bakanl - na aktar lan 145 milyon 840 bin 365 lira 50 kurufl ile birlikte toplam 244 milyon 800 bin 826 lira 52 kurufl harcama yap lm flt r. Yap lan tahsilâtlardan giderler düflüldükten sonra bakiye gelirler Kamu Haznedarl Genel Tebli i hükümlerine göre Devlet ç Borçlanma Senetleri için oluflan faiz oran ndan düflük olmamak üzere günün koflullar na göre vadeli mevduat hesaplar nda nemaland r lmaktad r. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m n yap lan harcamalar ve toplam gelire iliflkin aç klamalar na göre nema d fl nda 350 milyon TL yi aflk n bir paran n bakanl k hesaplar nda bulunmas gerekiyor. Nerelere harcand? Bakan Y ld r m, elde edilen bu gelirin Bakanl kça kurulan Döner Sermaye flletmesi Müdürlü- ü nce yasalara uygun olarak iflletilmekte ve yarat lan bu yeni kayna n hem Bakanl n idari ve teknik alt yap s n n iyilefltirilmesi ve gelifltirilmesiyle ilgili çal flmalarda, hem de sektörün yeniden yap land r lmas nda kullan ld n belirti. Sayfa 6 B O Afi vergi 3 üncüsü oldu B üyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi, 2008 y l nda ödedi i vergi ile kurumlar vergisi s ralamas nda üçüncü s rada yer ald. stanbul Vergi Dairesi, Baflkan Mehmet Koç imzal bir flükran plaketiyle B O Afi kutlad. Bursa Terminali ni otobüsçüler iflletmeyecek Sayfa 6 S n rlar aflan NOVO pazara sunuldu A nadolu Isuzu nun yeni ürünü NOVO 7 A ustos Cuma akflam düzenlenen ve bini aflk n konu un kat ld muhteflem bir organizasyon ile tan t ld. Tüm tafl mac l k sektörünün ilgi gösterdi i organizasyonda Anadolu Isuzu yeni ürünü NOVO ile Hodri Meydan dedi. Sayfa 2 TOFED lobi çal flmalar n sürdürüyor Özel Eki gazetemizle birlikte B ursa Terminali nin iflletmecili ini Bursa Ulafl m Toplu Tafl ma flletmecili i yapacak. K sa ad ile BURULAfi olan kurulufl, Bursa fiehirleraras Otobüs Terminali ni bir y l süre ile iflletme hakk n elde etti. 4 A ustos Sal günü düzenlenen ihale sonucunda BURULAfi terminal iflletmesi için Büyükflehir Belediyesi ne ayl k 1 milyon 200 bin TL ödeyecek. TOFED Samsun da T ürkiye Otobüsçüler Federasyonu Karadeniz Bölge toplant s, Genel Baflkan Rüfltü Terzi baflkanl nda, genifl bir kat l mla Samsun da yap ld. Sayfa 8 K z lay n kan ba fl kampanyas na otobüsçülerin ilgisi büyük Sayfa 11 A k Parti Genel Baflkan Yard mc s ve çiflleri Eski Bakan Abdülkadir Aksu, TOFED Genel Merkezi ni ziyaret ederek, Genel Baflkan Rüfltü Terzi ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüfltü. Aksu, "Ak Parti ile TOFED aras nda sektörel bir çal flma komisyonu kurulmas, sorun ve çözümlerin burada görüflülmesi için giriflimlerde bulunaca m" dedi. Sayfa 7 Siyasetçinin otobüsçüye ilgisi ve TOFED in çal flmalar Sektörümüz giderek büyüyor. Bir yandan ülke ekonomisine ciddi katk lar sunarken, di er yandan da bir kamu görevi olan yolcu tafl mac l iflini en üst düzeyde gerçeklefltiriyor. lk sivil toplum kuruluflumuz olan ve 40 y la yaklaflan bir geçmifli bulunan UATOD un ekti i tohumlar, TOFED in kurulup, lobi çal flmalar na a rl k vermesiyle art k biçmeye bafllad k. Geçmiflte siyasilere ulaflmakta güçlük çeken sektörümüz, flimdilerde onlar kendi merkezlerinde a rlamaya bafllad. Kavac k Cep Terminali 1970 y l nda Harem Otogar n UATOD olarak hizmete açt m zda karayoluyla yolcu tafl mac l için önemli bir ad m atm flt k. Kad köy de, da n k olarak faaliyet gösteren otobüs iletmecilerini bir terminal içinde toplam flt k. Üstelik 39 sene öncesi düflünüldü ünde bu terminal gayet yeterli ve dönemi itibar yla modern bir tesisti. Ancak aradan geçen zaman içerisinde stanbul büyüdü. Harem kent merkezinde, en önemli turizm alan olarak de er kazand. Sektörümüz geliflti. Bu otogar Anadolu yakas na yetmez oldu. Rüfltü Terzi Sayfa 7 Ahmet Yalamano lu Sayfa 6

2 UD-2 08/08/ :04 Page 1 sayfa A ustos 2009 Pazartesi SEKTÖR S n rlar aflan NOVO pazara sunuldu Anadolu Isuzu nun yeni ürünü NOVO 7 A ustos Cuma akflam düzenlenen ve bini aflk n konu un kat ld muhteflem bir organizasyon ile tan t ld. MEYDAN" slogan yla sunulan NOVO nun tan t m organizasyonu Lütfi K rdar Uluslar aras Kongre ve Sergi Saray nda "HODR gerçeklefltirildi. Binin üzerinde kat l mc y buluflturan NOVO, son zamanlar n en baflar l ve kat l mc aç s ndan rekor organizasyonlar ndan biri oldu. Tan t ma TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi, Genel Baflkan Vekili Sinan Solok, Genel Baflkan Yard mc s, Metin T r fl, Hürel Fethi Gündüz, Bertan Sö- üt, Genel Sekreter Yard mc s Mustafa Özcan Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Kurnaz, Mehmet Erdo an, Adnan De irmenci, Hayrettin Ya z, STAB Baflkan Levent Birant, Turizm Tafl mac lar Derne i Baflkan Sümer Y c, stanbul Halk Otobüsçüleri Odas Baflkan smail Yüksel, Genel Sekreter Onur Orhon, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Latif Karaali, Genel Müdür Mustafa Sar - gül, Otobüs Sat fl Müdürü Soner Balaban, Anadolu Isuzu bayileri ile Türkiye nin dört bir taraf ndan kat lanlar aras nda flehirleraras otobüs firma sahip ve yetkilileri, turizm tafl mac lar ve kooperatif baflkanlar ve üyeleri de yer ald. Kriz sonras na haz rlanmal y z Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay, Türkiye nin bir numaral otobüs üretim merkezi olmas nda Anadolu Isuzu nun büyük katk s oldu unu belirterek, " hracat liderli ini uzun y llard r sürdürüyoruz. Novo ile bunu devam ettirece- iz. Novo, kriz ortam nda ç kan bir ürün. Kriz geçici ve kriz sonras na haz rl k yapmak gerekiyor. Euro 4 motor ve yeni regülasyonlara tam uygunlu umuzla bu konsepte lansman yap lan ilk ürün. Novo bizim öncülük görevimizi yerine getirecek. Sat fl pazarlama ve sat fl sonras müflteriye her departman m zla müflterinin yan nda olaca z. Bu otobüsün daha da gelifltirilmesinde hiçbir f rsat kaç rmayaca z. Bu büyüklü e ve güce inanarak hodri meydan diyoruz" diyerek sözlerine tamamlad. Lider olunmaz, lider do ulur Tan t mda ilk konuflmay Anadolu Isuzu Sat fl ve Pazarlama Direktörü Fatih Tamay yapt. Tamay, yeni ürünleri Novo nun üretimi aflamas nda müflteri beklentilerinin tek tek incelendi ini söyledi. Novo nun Avrupa regülasyonlar n n harfiyen uyarland, s n f n n en farkl modeli oldu unu belirten Fatih Tamay, "Euro 4 motoru 27 kiflilik otobüslerde ilk kez biz uyguluyoruz. Yak t cimrisi bir motor, çevreci yüksek torklu ve çekifli yüksek motorlar kullan yoruz. NOVO ayr ca ek katk maddesi gerektirmeden ve gereksiz depolara ihtiyaç duymuyor" diye konufltu. Anadolu Isuzu nun 25 y l geride b rakt n ve bu dönemde pazara sunulan ürünlerle ilgili sloganlar hat rlatan Tamay, flunlar söyledi: Isuzu yürüyor, dünya küçülüyor, babadan o ula, 1.5 milyon km motor açmadan giden araç, güç yürekten gelir sloganlar n herkes hat rl yor. fiimdi yeni ürünümüz Novo ile kriz ortam n n yafland bu günlerde, dünyaya meydan okuyor ve hodri meydan diyoruz" Türkiye pazar önemli Isuzu Motors Limited Bölge Sorumlusu Makoto Suzuki bir konuflma yapt. Türkiye nin kendileri için her zaman en önemli pazarlardan oldu unu vurgulayan Suzuki, Novo nun hem Avrupa da hem de Türkiye de büyük ilgi görece ine inand klar n belirtti. Novo baflar l olacak Anadolu Isuzu da görev yapan Itochu Corporation Bölge Sorumlusu Masato Osug söz ald. Novo nun büyük baflar lar elde edeceklerine inand klar n belirterek, " Bundan sonra tafl - mac lar n yüksek beklentilerini karfl layan ürünler sunmaya devam edece iz" dedi. En son söz alan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Ömer Ablay da 1986 y l ndan beri otobüs üretimi gerçeklefltirdiklerini yeni ürün Novo nun bu tecrübenin ürünü oldu unu söyledi. lk teslimat Mini Tur a 7 A ustos Cuma günü tafl mac larla ilk defa buluflan yeni ürün NOVO nun ilk sat fl da Mini Tur a yap ld. Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay, Mini Tur firma sahibi Mehmet Öksüz e ilk NOVO yu teslim etti.

3 UD-3 08/08/ :25 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 10 A ustos 2009 Pazartesi 3 Latif Karaali OTOBÜSÇÜLER -II- LHAN AKSO ANO LU LE SÖYLEfi (3) De erli dostum, a abeyim lhan Akso ano lu ile iki hafta önce bafllayan söyleflimizi sektörün bugünü ve yar n noktas nda sürdürüyoruz. lhan a abey, gelece i ve yar n de erlendirirken çok önemli bir konuya de iniyor. Sektörü bilmeden, tan madan girifl yapanlar n verebilece i zararlar yaflad klar yla bizlerle paylafl yor Gelece i nas l görüyorsun? Valla ileri dönem ne olur, tahmin etmek çok zor. Otobüs sektörünün gelece i parlak de il. Ayakta kalan para kazan r ki, bu sektörün ölmesi mümkün de il. K sa mesafe de olsa, her yere uçak var diye.. Bütün insanlar uçak kullanacak diye bir fley yok. Yaz n kapasite meselesi. Yaz n üç ay dolu olmayla bu sektör ayakta kalmaz ki. Doluluk oran - m z üç ay, üç buçuk ay. Bu sürede karfl l kl ful gidip gelmiyorsun. Bir zaman bir taraf doluyor, bir zaman bir taraf. Mesela biz de Malatya da May s sonunda bafllar, Haziran, Temmuz A ustos; üç ay d flar dan insanlar Malatya ya gelir. Karfl l kl de il. Bir tarafta yüzde yüz doluluk oran varsa, di er tarafta oran yüzde 40 lar düzeyinde. A ustos tan sonra tersine döner. Eylül, Ekim, bu kez Malatya boflal r. nsanlar d flar ya gider. Otobüs camias nda para kazanmak zor. Di er vilayetler de ayn asl nda, sektör olarak hepimizin s k nt s ayn. Sektörü bilmeden, tan madan girifl yapanlar nedeniyle daha önce pek çok s k nt lar yafland. çlerinde çok kötü niyeti olan da var. Paras var, gitmifl otobüs alm fl. Sektörün iflleyiflini bilmiyor. Fazla paras vard r, araç alm flt r. Bu sektörün içinde olmazsa, ifltirakçi olarak yine bafl m n belas oluyor. Öyle bir an n var m abi? Olmaz m, çok. Perondan çekenler olmufltur. Yolcu içindeyken kovdu umuz olmufltur. Bir tanesi vard y l. Travegolar yeni ç km fl ve bu galerici adam alm fl bir tane. Mersin e gidecek. Bir muavini var. kaz etmifltim, bunu çal flt rma diye. O gün geldim. Saat 13:15 falan. Araba yola gidecek, yolcular biniyor. Dedim ki, O lum bu çocu- u çal flt rmay n dedim size. Niye çal flt r yorsun hala? Bunu hemen indireceksin. Dedi ki, Ben çal flt raca m, iflinize gelirse. Öyle mi, dedim. Hadi o lum, araban çek perondan. Madem firma de il bu adam çok k ymetli, sana ifl yok. Hemen bir telefon, bir araç. Gittik iflte. En son bu bayram aral. Yine böyle bir araba. Ama hissediyorum yine bir sorun olaca n. Geldi bana üç arabam var, çal flaca m. Özel s ra istiyor. Dedim ki, bizde özel s ra yok. Sonra dedi ki, biz Arapkir çal fl yoruz. Tamam olur. Bak bayram aral, beni ortada koymay n. Bayram program yap yoruz. Bir ay öncesinden program yapas n ki, insanlara cevap veresin. Tamam dendi. Sözleflme yap ld. Pat bir telefon. lhan bey, ben flu araçlar n sahibiyim. Bize özel s ra verirsen, çal flaca z. Ee, benimle konuflan kifli kimdi? Yetkisi neydi? Ee o konuflmufl ama, yetkili sorumlu benim. Arabalar benim. Yukar tükürsen b y k, afla- ya tükürsen sakal. Rest çeksen olmaz. Bayram aral üç tane arabay nerden bulaca m? Kendin özmal almak zorunda kalacaks n. Tamam dedim, sana özel s ra verelim. Özel s ra vererek getirdik. Tabii kaynama oldu kendi içimizde. fltirakçi arkadafllar m z, bunlara niye özel s ra verdin? Onunki Travego da, benimki de il mi? Bize niye vermiyorsun? Neyse onlar yat flt rd k. Bayram ertesi onun teskeresini yazaca m ben. Bir program yapt m. Bayram bitti, yolcu bitti. Ben s ray kestim. stanbul u kestim. Biri gitti, stanbul da. Yani biri stanbul dan ç kacak, biri Malatya dan. Malatya dan ç - kaca kestim, dedim ki, stanbul daki ç kmaz. stanbul a dedim ki, o listeyi kapat n. Tedbir ald m Dedim ki, arabalar n z turda çal fl yorsa, buyurun çal fl n. Çal flm yorsa, ertesi gün de, tur çizelgesine göre s raya yazd m. Gitmeyeceklerini biliyorum ama. Yine de yazd m s raya. Tabii adam arad, bir sürü hakaret falan, böyle erkeklik mi olur? Dedim. sizin erkekli inize karfl ben erkeklik yapt m. fiimdi ertesi sabah araba Ankara ya gidecek. Akflamdan sordurdum, bir ters tepki bir fley var m? Yok abi demifl, bizim o iki arabayla alakam z yok. Çal fl r z. Son dakika sorun ç kart r bunlar. Araba haz r ettim bir tane. Sabah gittim, araba peronda. Tam yolcular binecek, floföre telefon geldi. Tahmin ettim tabii. fioförün rengi att, diyor ki, abi bu ne tüccarl a s ar, ne insanl a. Ben bu sefere gideyim geleyim, ondan sonra çekiyor musun ne yap yorsan yap. Telefonu kapatt. Dedim ki, sen floför adams n, patronun ne diyorsa onu yap. Sen kötü olma. Ben dedim, arabay haz r ettim. Ama yolcu binmifl. Sen direksiyondan ineceksin. Ben gelip ba raca m ça raca m. Dün akflam geldiniz, niye bak m yapt rmad n z diye" O bindi direksiyona. Yolcu da içerde. Dedim, ne sesi geliyor? Abi geliyor bir ses dedi. Dedim, bu araba akflamdan geldi, akflam yok muydu bu ses. Akflam niye bakt rmad n z. Bu vaziyette yolcuyu nas l bindireyim? Ç kt n flurada kald n da n bafl nda. Ben ne yapaca m? Yolcu ne yapacak? Müdüre dedim ki. Yolcular m zdan özür dile. Hemen flu plakal araç burada. Ça r. Gerekirse yak t ikmalini yapmas n. Acil gelsin." Yolculardan özür dilendi. Yolcu dedi ki, teflekkür ederiz.. Hemen yolcular m z di er otobüse bindirdik. Zorluklar çok sektörün --devam edecek-- D flar dan müdahaleler akaryak t sektörünü olumsuz etkiliyor Petrol Ofisi CEO su Melih Türker, küresel ekonomik koflullar n ve akaryak t sektöründe serbest piyasa düzenine d flar dan yap lan müdahalelerin tüm akaryak t sektörünü olumsuz etkiledi ini ifade etti. Türker, yar y l finansal sonuçlar flöyle de erlendirdi: "2009 ikinci çeyre inde, Petrol Ofisi nin net sat fllar nda geçen y l n ayn dönemine k yasla yüzde 21 düzeyinde bir düflüfl gerçekleflti. Petrol fiyatlar ndaki düflüfller ile birlikte ekonomi ve sanayideki daralmay ana nedenler olarak görmek mümkün. Bu dönemde net sat fllar m z, milyon TL oldu. Buna karfl l k masraf baz m - z n yap sal olarak sürekli gözden geçirilmesi ve verimlili i art r c yo un çabalar m zla y - l n ikinci çeyre inde net kâr m z, 177 milyon TL olarak gerçekleflti. Y l n ilk yar s itibar ile net kar m z ise, 145 milyon TL oldu." Akaryak t pazar nda, özellikle beyaz ürünlerde pazarda daralman n sürdü ünü de dile getiren Türker, "Bu daralman n, Petrol Ofisi sat fl hacimlerine de etkisi olmas kaç n lmaz. Bizim hedefimiz, bu etkiyi pazardaki daralma oran n n alt nda tutmak dedi. Müdahaleler risk getiriyor 14 milyar TL civar ndaki y l sonu ciro beklentisinde önemli bir de ifliklik öngörmediklerini kaydeden Melih Türker, serbest piyasaya yap lan müdahalenin y l sonu FAVÖK tahminlerinde ise gerilemeye yol açt n belirterek flunlar söyledi. Burada flunu dile getirmek isterim. Biz de dahil olmak üzere akaryak t da t m sektöründe yer alan tüm flirketler, sene bafl nda yat r m ve ifl planlar n serbest pazar dinamiklerinde belirli bir rekabet iklimi ve buna ba l karl l k hesaplar ile yap yorlar. Dolay s yla serbest pazara yap lacak müdahaleleri sektörün sürdürülebilirli i aç - s ndan riskli olarak görüyoruz." Türker, müdahale sonras nda sektör genelinde birim marjlarda önemli düflüfller görülebilece ine de dikkat çekti. Buna ra men Petrol Ofisi nin müflteri odakl çal flmalar na ve yat r mlar na aral ks z devam etti ini kaydeden Türker, "Müflteri memnuniyeti ve çal flan ba l l n temel alarak pazar pay m z korumak, sektörün geliflimine yön veren projelerimize ve tüketicilerimize ekonomik fayda sa layan uygulamalar m za devam etmek önceli imizi oluflturuyor. Verimlilik alan ndaki çal flmalar m zla, krizin ve di er olumsuzluklar n etkisini minimumda tutmay ; sürdürülebilir büyüme ve entegre bir petrol ve gaz flirketi olma planlar m z do rultusunda faaliyetlerimize ve yat - r mlar m za devam etmeyi hedefliyoruz" dedi. Melih Türker

4 UD-4 08/08/ :13 Page 1 sayfa A ustos 2009 Pazartesi OTOMOT V AfiT de güvenlik sorunu nsan nüfusu art kça sosyal olaylar ve suç iflleme oran artmaktad r. Türkiye gibi ekonomik sorunlar yo unlukla yaflanan ülkelerde ise ifllenen suç say s her y l biraz daha fazlalaflmaktad r. Bunun nedeni; ekonomiktir, toplumsal kirlenmedir, yasalardaki yetersizliklerdir, vs.vs. Biz toplum bilimci de iliz. Bu nedenle suç ve nedenleri Ethem Atefl konusunda uzun uzad - ya nutuk atacak de iliz. Ancak, bildi imiz bir fley vard r ki, devletler huzur ve güvenin temin edilmesini istiyorsa suç ve suçluyla etkin mücadele etmek durumundad r. Anayasal düzen Ankara Otobüsçüler içinde bunu da devlet Derne i Baflkan ad na yapacak kurum ise polis teflkilat d r. Polis kanunlar n uygulay c s, vatandafl n mal ve can güvenli inin teminat d r. Durum böyle iken, hala anlamakta zorland m z bir karar ile Polise, günde flah slara ait araçlar dahil ikibinden fazla arac n girifl ç k fl yapt, üçyüz binden fazla insan n hareket halinde oldu u Ankara fiehirleraras Otobüs Terminali nden çekil emri verilmifltir. Yani AfiT nin as l güvenli ini sa lamakta olan polisler merkeze istenmifl, terminalimizdeki karakol da kapat lmaya bafllanm flt r. Bundan böyle AfiT nin emniyetini, özel güvenlik elemanlar sa layacakt r. Bizler AfiT nin emniyetini sa layan polis biriminin Emniyet Amirli i statüsüne yükseltilmesini beklerken, güvenli in 3 ayl k e itimle silah tafl - ma yetkisi verilen özel güvenlik birimine devredilmesinin mant n hala anlam fl de iliz. Özel güvenlik uygulamas na da karfl de iliz. Art k bütün geliflmifl ülkelerde özel kurulufllar n güvenli inin, kendi özel güvenlik birimleri taraf ndan karfl land da bilmekteyiz. Ancak buras, yerel yönetimlerce yap lan özel sektörce iflletilen bir iflletme olsa da, ayn zamanda kamusal aland r, bir anlamda kamu kurumudur. Çünkü burada hem devlet, hem özel sektör, hem de vatandafl bulunmaktad r. fiu da unutulmamal d r ki, kanunlar n suç sayd her olay n önlenmesinde veya olay meydana gelmiflse bunun bast r lmas nda Polis in çok önemli bir yapt r m gücü vard r. Çünkü Polis, vazife yaparken kendinin de il, devletin gücünü kullanmaktad r. Özel güvenlik birimlerinin ise bu gücü bulunmamaktad r. Bugün terminallerimizde eskiden oldu u gibi h rs zl k, doland r c l k, yankesicilik veya istenmeyen kavga ve tart flmalar yaflanm yorsa flunu çok aç kça ifade edelim ki, bu Polis in sayesindedir. Bu nedenle AfiT deki polis biriminin merkeze çekilerek tesis emniyetinin özel güvenlik birimlerine devredilmesine biz otobüsçüler olarak karfl ç k yoruz. Bu nedenle bu karar n yeniden gözden geçirilmesi için ilgili tüm kurumlar nezdinde giriflimlerimizi sürdürüyoruz. Hiç temenni etmeyiz ama, yar n istenmeyen olaylar n yaflan rsa, bunun sorumlular n n otobüsçüler de olmamas n istiyoruz. Denizli Turizm filosuna 2 Diamond Denizli Turizm filosundaki Temsa markal araç say s n art r yor. Temsa Global güveninden vazgeçmeyen Denizli Turizm 2 adet Temsa Diamond model arac daha filosuna katt. Temsa Global, Temsa markas alt nda üretilen Diamond model otobüsü teslimatlar na h z kesmeden devam ediyor. Temsa Global in otobüs grubunda Amiral Gemisi olma özelli i tafl yan Temsa Diamond model arac n filosuna katan Denizli Turizm, yine konfor, kalite ve güvene yat r m yapt. Filosundaki Temsa Diamond model otobüslerin say s n art rmaya devam eden Denizli Turizm filosuna 2 adet Temsa Diamond daha ekledi. Temsa Özpam Otomotiv de 29 Temmuz Çarflamba günü gerçekleflen teslimat töreninde Temsa Bölge Sat fl Yöneticisi rfan Özsevim ve Denizli Turizm ortaklar ndan Cengiz Brey Otomotiv den Metropol ve Prestij teslimatlar Temsa Global Afi bayi Brey Otomotiv teslimatlar n sürdürüyor. Brey Otomotiv 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ne Metropol S ve Prestij Super Deluxe otobüs teslimat gerçeklefltirdi. Teslimat törenine Temsa Global Afi Otobüs Sat fl Müdürü Murat An l, Otobüs Sat fl Bölge Müdürü Burak Türkel, Brey Otomotiv San. Tic. Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ramazan fiahin, Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Yalçin fiahin, Genel Müdür Mustafa fiahin, Sat fl Müdürü Savafl Sar kaya haz r bulundu. Brey Otomotiv, Ulusoy Turizm bünyesinde hizmet veren bireysel otobüsçüler Kadir flginer ile o lu Serkan flginer e Prestij Super Deluxe sat fl gerçeklefltirdi. Arac n anahtar n Brey Otomotiv Genel Müdürü Mustafa fiahin, Servis Müdürü Ergun fiahin ve Sat fl Uzman Esra Öz Kadir ve Serkan flginer e sundu. Öztürk haz r bulundu. Cengiz Öztürk törende, sessiz ve sars nt - s z bir yolculuk sa layan Temsa Diamond ile istedikleri hizmeti sunabildiklerini belirtti. Öztürk ayr ca, "Temsa markal Diamond model otobüslerden ekonomik olmas, düflük iflletme maliyeti ve yüksek güvenlik donan m gibi özellikleri dolay s yla tercih ediyoruz. Ayr ca arac n yolcu konforu ve yak t ekonomisi al m karar m z n en önemli etkenleri aras nda yer alm flt r. Yeni araçlar m zla stanbul -Antalya-Uflak seferlerinde hizmet vermeyi planl yoruz" dedi. Doruk 190S Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsoloslu u hizmetinde O tokar, Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsoloslu- u na bir adet 35 kiflilik Doruk 190S otobüs teslimat gerçeklefltirdi. Araç Moskova- stanbul aras nda yolcu tafl mac l nda kullan lacak. Otokar n, 9 metrelik otobüs modeli Doruk 190S, ilk kez yeflil plaka alarak Rusya Federasyonu stanbul Baflkonsoloslu u için hizmet vermeye bafllad. Gerçekleflen teslimat töreninde konsolosluk yetkilileri ile Otokar Otobüs Sat fl Birim Yöneticisi Murat Torun ve Otokar Yetkili Bayisi Örnek Otomotiv den Yunus Öztepe haz r bulundu. Otokar Doruk 190S, Moskova- stanbul aras nda yolcu tafl - mac l nda kullan lacak. Trabzon Kelkit e Otokar Sultan Otokar küçük otobüs kategorisindeki teslimatlar n yaz aylar nda da sürdürüyor. Otokar, Trabzon- Kelkit hatt nda yolcu tafl - mac l hizmeti vermek üzere Öz Kelkitliler Turizm e 1 adet Sultan 125S model otobüs teslimat yapt. Teslimat törenine Otokar Bölge Sat fl Sorumlusu Erol Mertan ve Öz Kelkitliler Turizm den Osman Tuncay kat ld. Karsan dan A ustos ay na özel f rsat kampanyas J9 Premier de TL ye 18 ay yüzde 0 faiz ve Hyundai Truck ile Karsan J9 Premier de 60 aya varan vade, fatura tutar n n yüzde 100 üne kredi ve hemen al p 3 ay sonra ödeme imkan. Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A cedes-benz Tü k A ayi Burdur Yolu, Y a e 15 Km Antalya, Telefon (8 hat) Faks K arsan J9 Premier Maxi ve Hyundai Truck HD Serisi modellerinin distribütörü Karsan Pazarlama, çok özel f rsatlar sundu u yeni kampanyas n aç klad. Karsan Finansal Hizmetler kapsam nda, J9 Premier Maxi modeline TL ye 18 ay, yüzde 0; Hyundai Truck HD Serisi modellerine ise TL ye 15 ay, yüzde 0 faiz imkan sa layan Karsan Pazarlama, farkl müflteri ihtiyaçlar n göz önünde bulunduran imkanlar sunmaya devam ediyor. Kampanya Karsan Pazarlama n n yurt geneline yay lm fl 132 yetkili sat c ve servis noktas yla; Paket 1: Karsan J9 Premier Maxi de TL ye 18 ay yüzde 0, Hyundai Truck da TL ye 15 ay yüzde 0 faiz. Paket 2: Araç tutar n n tamam na kredi ve hemen al p 3 ay sonra ödeme imkan. Paket 3: Araç tutar n n tamam na kredi ve 60 aya varan vade.

5 UD-5 08/08/ :14 Page 1 sayfa 5 TOFED TÜRK YE 10 A ustos 2009 Pazartesi 5 Paray veren biz, düdü ü çalan baflkas m? "Yetki belgelerinden ne kadar gelir elde ettiniz, bu paralar nerelere harcad n z, bu harçlar makul bir seviyeye çekmeyi düflünüyor musunuz?" Bu sorular MHP li vekil soruyor, bakan m z Binali Y ld r m cevapl yor Bakan n aç klamalar ndan ö reniyoruz ki; 600 milyon liraya (eski parayla 600 trilyon lira) yak n bir Necmi para toplanm fl yetki belgeleri için. Hatipo lu Bu paralar n 244 milyon liral k bölümünü bakanl k Hazineye, bir bölümünü Çocuk Esirgeme Kurumu na aktarm fl, kalan da haram oldu unu bile bile faize yat rm fl! Haram yla helâl yla iflimiz yok ama bizim cebimizden ç kan paralar n, yine bizim sektörümüzün geliflimine harcanmas n beklemek kadar do- al baflka bir hakk m z da yok! Lakin flöyle dönüp bak yoruz, bakanl k ulaflt rma ve tafl mac l k sektörlerinin geliflimi için elinde çok büyük kaynaklar bulundururken, beklenen kadar bile yat r m yapmam flt r. Mesleki e itim ve geliflim, sektörün biliflimle kontrolü, var olan yönetim sistemlerinin geliflimi gibi konular ne yaz k ki pas geçilmektedir. Bir ülke düflünün, ticaret yapan herkes var gücüyle çal fl yor, üretiyor, istihdam yarat yor. Ama y lsonu hesaplara oturdu unda do rudan ve dolayl vergilerle birlikte elinde kufl kadar bir kar kal yor. 10 lira kazan yorsak, gerekti inde bunun 5 ini devlete verelim, 5 i elimizde kals n. Gel gelelim bizde ifller böyle yürümüyor. Siz arac n za mazot ald n zda 50 kurufl maliyetli akaryak ta yüzde 700 daha fazla para ödüyorsunuz. Yani 1 liral k mal 7 liraya al yorsunuz ki, bu hiç de adil de il. Üstelik siz bu paray öderken asl nda hazinenin kasas na oluk oluk para ak tt n z akl n z n ucundan bile geçirmiyorsunuz. Çünkü mazotun vergisi de il, kalitesi sizin için önemlidir! Harçlar, haraç olmaktan ç kar lmal d r, devletin bizim gibi mazlum, kaderine boyun e en sektörlerden toplad paralar yine bu sektörlerin geliflimi için kullanmal d r. Yoksa s k flan gaz misali, bir gün bu sektör de bir patlarsa Allah muhafaza halimiz nice olur? Say n bakan n ulaflt rma sektörünün her alan yla yak ndan ilgili ve bilgi oldu unu biliyoruz. Ama MHP li vekilin sorular na verdi i yan ta bak nca, "bizden baflka finansörü yok mudur bu bakanl n?" demekten de kendimizi alam yoruz! Mersin Vif ve Öz Bolu Turizm TOFED&Shell kart ailesine kat ld TOFED&SHELL iflbirli i otobüsçüye nefes ald rmaya devam ediyor. Öz Bolu Mersin Vif TOFED Genel Baflkan Yard mc s Ali Ç kkan, maliyetlerini düflürmek isteyen otobüsçüler ilk önce TOFED e baflvurdu unu vurgulad. Ç kkan, Otobüsçüler onlar için önemli bir f rsat olan TO- FED&SHELL iflbirli i ile sa lanan imkanlardan yararlanmak istiyorlar. ki kurumun yapt iflbirli i ile yak t al m nda önemli oranlarda indirimler sa lad k. Sektör mensuplar - na bu olana sa layabildi imiz için mutluyuz" dedi. Mersin Vif Turizm ad na gazetemize bir aç klama yapan Yönetim Kurulu Baflkan lhan A açl, "TO- FED Shell Kart ailesine kat lmaktan duydu u memnuniyeti dile getirerek flunlar söyledi: "TOFED yönetiminin yan s ra, Genel Müdür Yard mc s smail Aktafl ve Pazarlama Sorumlusu Mustafa Kelefl in çabalar yla filomuzda kullan lmak üzere tüm kartlar m z ald k. Firmam n ve bünyemizde yer alan otobüsçülerin akaryak t al mlar nda tasarruf edecek olmalar sektörümüzün içinde bulundu u bu s k nt l dönemde yüre ime su serpmifl oldu." Mersin Vif Seyahat in kartlar n stanbul flletmesi nde çal flan Ziynettin Boran al rken, Öz Bolu Turizm in kartlar n ise stanbul flletmecisi Y lmaz Ya l dere TOFED Genel Baflkan Yard mc s Ali Ç kkan dan ald lar. Kimlere laf ediliyor? Bu yaz mda çok laf etmeden "Görünen köy k lavuz istemez" diyerek TOFED organlar n, federasyonda halen bir flekilde yer alan isimleri yaz yorum. Bunlar "biliyoruz zaten" diyerek geçmeyin, her ismi, kim oldu unu, Salim ALTUNHAN sektöre ne kadar destek olup olmad n, sektörün ne kadar içinden olup olmad n düflünerek okuyun. Yorumlar haftaya yine bu köflede Yani bu fragman! lk olarak, sayg mdan ötürü, Yüksek stiflare Konseyi ile bafll yorum. Sonra yönetim organlar, yani icraat n içinde olanlar gelecek. Buyurun, inceleyin Yüksek stiflare Konseyi Do al Üyeler: Galip Öztürk, Ahmet Yalamano lu, Mustafa Y ld r m Seçilmifl Üyeler: Ali Osman Ulusoy, Saip Konuko lu, Mehmet Selim Kara, Necip Kartal, Salih Aras, Enis Pekuysal, Turhan Bababal m, Sabri Karatafl, Mehmet Turgut Özcan, Hayati Uzun, lhan Akso ano lu, Mustafa Da stanl, Osman Ça l - koç, Hüseyin Kayapal, Recai Delibaflo lu, Fehmi Aslan, Süleyman Hamurcu Genel Baflkan: Rüfltü Terzi Genel Baflkan Vekilleri: Sinan Solok, Selami T - r fl Genel Baflkan Yard mc lar : Mustafa Özdalg ç, Metin T r fl, Bertan Sö üt, Ali Ç kkan, Erdem Yücel, Hürer Fethi Gündüz Genel Sekreter: Mevlüt lgin Genel Muhasip: Mehmet Erdo an Genel Sekreter Yard mc lar : Mustafa Özcan, Bülent Y ld z, fieyhmus Çakt r Üyeler: Yüksel Kurnaz, Adnan De irmenci, Mustafa Da stanl (Jr), M.Zeki K z lkaya, Salim Altunhan, Mazlum Bababal m, Hayrettin Ya z, Ali Kara, Halil Erdo mufl, Fikret Kul, Necmi Hatipo lu, U ur Niyazo lu, Etem Atefl, Halil Balyam, Ömer Erakman, Galip Gönültafl, Aslan Bayram, Ayd n Özgen, Cemal Ya c, Sabri Çelikus, Mesut Kanat, Mustafa Güleker, Mahmut Ar kbo a, Kadir Akgün, Nihat Bademk ran, Mustafa K ranflal, Mustafa Sagun, Necdet pekçio lu, Orhan Sungur, Ramazan Ilgan, Recep fianal, Mehmet Çelik, Suat Çal k, Orhan Akaya, rfan Topalo lu, Temel Uzlu, Ebedin nanç, Adnan Özer, Selami Tan, Muammer Karatafl, Mikdat Dabak, Necdet F rat, Bahtiyar Atan, Hakan Özder, Ethem Atefl Alio lu, fienol Ayy ld z, Serdar Gerilakan Merkez Denetleme Kurulu: Hamdi Ç kkan, Mehmet A acan, Naif Yabal, Mahmur rkey, Mahmut Özdemir.