Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPONYA. AB temsilcisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi"

Transkript

1 Españo IM-HEM-7223-E-01-04/ A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDA OMRON (DALIAN) CO., LTD. Dalian, ÇIN OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. Yan Kurulu OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, ALMANYA OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANSA Çin de Üretilmi tir IM-HEM-7223-E-02-10/2011

2 c 1 2 b F K L d a İçindekiler OMRON M6 Comfort Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Aleti'ni satın aldığınız için teşekkür ederiz. OMRON M6 Comfort, osilometrik prensiple çalışan kompakt ve tam otomatik bir kan basıncı ölçüm cihazıdır. Kan basıncı ve nabız oranınızı kolay ve hızlı bir şekilde ölçer. Basınç ön ayarı yapmadan rahat bir şekilde kontrollü şişirme ya da tekrar şişirme işlemi için cihaz gelişmiş IntelliSense teknolojisini kullanır. Ünitenin kullanım amacı Bu ürün, onaylanmış kolluk ile yetişkinlerin sistolik kan basıncını (en yüksek değer), diyastolik kan basıncını (en düşük değer) ve nabız oranını ölçmek için tasarlanmıştır. Yalnızca ev tipi genel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzundaki Önemli Güvenlik Bilgileri kısmını okuyun. Önemli Güvenlik Bilgileri Genel Bakış Hazırlık Pillerin Takılması/Değiştirilmesi Tarih ve Saatin Ayarlanması Ünitenin Kullanılması Kolluğun Takılması İlgili Oturma Yöntemi Bir Ölçüm Yapma Hafıza Fonksiyonunun Kullanılması Sorun Giderme ve Bakım Simgeler ve Hata Mesajları Sorun Giderme Bakım Saklama İsteğe Bağlı Parçalar Teknik Veriler Kan Basıncıyla ilgili Bazı Yararlı Bilgiler...23 Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyun. Daha sonra başvurmak üzere saklayın. Kan basıncınız hakkında özel bilgi almak için DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. G F E N M A L J K B C D O P Q R S T U GH HI V W X Y Z AA AB AC

3 Önemli Güvenlik Bilgileri Aritmi ya da arteriyoskleroz te hisi konulmu sa veya hamilelikte kullanmadan önce doktorunuzla görü ün. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu bölümü dikkatli bir ekilde okuyun. Uyar : Önlenmedi inde ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Daima doktorunuza dan n. Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir. Ciddi kan ak sorunlar ya da kan rahats zl klar olan ki iler için kollu un i mesi iç kanamaya neden olabilece inden, bu ki ilerin üniteyi kullanmadan önce bir doktora dan mas gerekir. (AC Adaptörü Kullan m ) Elektrik kablosunu elektrik prizine kesinlikle slak elle takmay n ya da ç karmay n. (Pil Kullan m ) Pil s v s n n gözünüze kaçmas durumunda gözlerinizi derhal bol temiz suyla y kay n. Hemen bir doktora ba vurun. Dikkat: Önlenmedi inde, kullan c ya da hastan n dü ük ya da orta seviyede yaralanmas na veya ünitenin ya da di er aletlerin zarar görmesine neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Üniteyi bebeklerin ya da r zas n belirtemeyecek durumda olan ki ilerin yan nda b rakmay n. Üniteyi, kan bas nc n ölçmek d nda bir amaç için kullanmay n. Yaln zca, bu ünite için onaylanan kollu u kullan n. Ba ka kolluklar n kullan lmas ölçüm sonuçlar n n hatal olmas na neden olabilir. Geceleri ölçüm yaparken, hava borusunun vücudunuzun di er bölümlerine dola mad ndan emin olun. Bu, hava borusunun içindeki hava bas nc artt nda yaralanmaya neden olabilir. Geceleri ölçüm yaparken kollu u kola tak l halde b rakmay n. Bu, yaralanmaya neden olabilir. Ünitenin yan nda cep telefonu veya elektromanyetik dalga yayan ba ka bir cihaz kullanmay n. Bu ünitenin düzgün çal mamas na yol açabilir. Üniteyi, hareketli bir arac n (araba, uçak) içerisinde kullanmay n. Kollu u manuel olarak i irmek için 3.3 Bölümüne bak n. Kolluk a r i irilirse iç kanamaya neden olabilir. TR 1

4 Önemli Güvenlik Bilgileri (AC Adaptörü Kullan m ) Yaln zca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü (iste e ba l ) kullan n. Desteklenmeyen adaptörlerin kullan lmas üniteye zarar verebilir ve/veya ünite için tehlikeli olabilir. AC adaptörünü voltaj de eri uygun olan bir prize tak n. Çoklu priz kullanmay n. Ünite ya da elektrik kablosu hasar görmü se AC adaptörünü kullanmay n. Hemen üniteyi kapat n ve elektrik kablosunu prizden ç kar n. (Pil Kullan m ) Pil s v s n n cildinizle ya da k yafetlerinizle temas etmesi durumunda derhal bol temiz suyla y kay n. Bu üniteyle birlikte yaln zca dört adet AA alkalin veya manganez pil kullan n. Di er pil tiplerini kullanmay n. Pilleri, kutuplar hatal hizalanm ekilde takmay n. Biten pilleri hemen yeni pillerle de i tirin. Dört pili de ayn anda de i tirin. Üniteyi üç ay veya daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Biten pilleri ve yeni pilleri bir arada kullanmay n. Genel Önlemler Üniteyi ve kollu u dü ürmeyin, a r darbe ve titre ime maruz b rakmay n. Banyo yapt ktan, alkol veya kafein ald ktan, sigara içtikten, egzersiz yapt ktan ya da yemek yedikten sonra ölçüm yapmay n. Kollu u veya hava borusunu a r k v rmay n. Hava borusunu ç kar rken, borudaki hava tapas n de il borunun ana üniteyle olan ba lant s ndaki hava tapas n çekin. Kollu u, kolunuza takmad n zda i irmeyin. Teknik Veriler Bölümündeki Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. Cihaz ve kullan lm aksesuarlar n ya da iste e ba l parçalar elden ç kar rken Teknik Veriler Bölümü'ndeki Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. 2

5 1. Genel Bak Ana ünite A Ekran B Haf za dü mesi C O/I START ( ) dü mesi D Yukar /A a ( ) dü meleri E KULLANICI K ML Seçim Dü mesi (A / B) F Tarih/Saat ayar ( ) dü mesi G Hava Jak H Pil bölümü I AC adaptörü jak (iste e ba l AC adaptörü için) Kolluk J K L M N A a dakileri okumak için arka kapak sayfas n aç n: Arka kapak sayfas ndaki harfler, ana metin sayfas nda bulunanlara kar l k gelir. Ekran Mavi Bant Hava borusu Hava tapas Sap Kolluk (Kol çevresi 22-42cm) O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Tarih/Saat göstergesi KULLANICI K ML sembolü (A / B) kili Kontrol Sistemi Sistolik kan bas nc Diyastolik kan bas nc Kalp at simgesi (Ölçüm s ras nda yan p söner) Pil zay f simgesi Ortalama de er simgesi Haf za simgesi Düzensiz kalp at simgesi Hareket hatas simgesi Kan bas nc düzeyi göstergesi ndirme simgesi Kolluk takma k lavuzu Nab z göstergesi ve Haf za numaras TR 3

6 2. Haz rl k 2.1 Pillerin Tak lmas / De i tirilmesi 1. Pil kapa n ç kar n. 2. Dört adet AA pili gösterildi i ekilde pil bölmesine tak n ve ard ndan pil kapa n tak n. Notlar: Ekranda pil zay f simgesi ( ) görüntülenirse, üniteyi kapat n ve pillerin hepsini ayn anda de i tirin. Ölçüm de erleri, piller de i tirildikten sonra da haf zada saklanmaya devam edilir. Pillerin, pillerin at lmas yla ilgili ulusal düzenlemelere uygun ekilde at lmas gerekmektedir. 4

7 2. Haz rl k 2.2 Tarih ve Saatin Ayarlanmas 1. dü mesine bas n. 2. lk defa ölçüm yapmadan önce ölçüm cihaz n n saat ve tarih ayar n do ru ekilde yap n. 1) De i tirmek için veya dü melerine bas n. TR 2) Onaylamak için dü mesine bas n. Y l Ay Gün Saat Dakika Bir sonraki ayar görüntülenir. 3. Ayarlar kaydetmek için O/I START dü mesine bas n. Notlar: Piller 30 saniye ya da daha uzun süre için ç kar l rm sa, tarih ve saat ayar n n s f rlanmas gerekir. Tarih ve saat ayarlanmazsa, ölçüm s ras nda veya sonras nda ekranda -:-- görüntülenir. 5

8 3. Ünitenin Kullan lmas A a dakileri okumak için ön ve arka kapa aç n: Kapak sayfas ndaki harfler ve say lar, ana metin sayfas nda bulunanlara kar l k gelir. 3.1 Kollu un Tak lmas Dar giysilerinizi veya kolunu k v rd n z ve kolunuzun üst k sm n s kan giysilerinizi ç kar n. Kollu u kal n giysilerin üzerine takmay n. 1. Hava L tapas n G hava jak na tak n. 2. Kolluk üzerindeki M sap elinizle s k ca tutun. 3. Kollu u kolunuzun üst k sm na yerle tirin. Kollu un alt k sm a dirsekten 1-2 cm yukar da olmal d r. J Mavi Bant kolunuzun iç k sm n n ortas ile hizalan r. Kuma band SIKICA kapat n. Notlar: Sa koldan ölçüm ald n zda, hava borusu dirsek taraf n zda olur. Kolunuzu hava borusuna yaslamamaya dikkat edin. --- b Kan bas nc sa kol ile sol kolda farkl olabilir; bu nedenle ölçülen kan bas nc de erleri de farkl olabilir. Omron, ölçümü daima ayn kolunuzdan yapman z tavsiye etmektedir. ki kol aras ndaki de erler çok farkl l k gösterirse, ölçümünüz için hangi kolun kullan laca n lütfen doktorunuza dan n. 6

9 3. Ünitenin Kullan lmas 3.2 lgili Oturma Yöntemi Bir ölçüm yapmak için, uygun oda s cakl nda rahat ve konforlu bir ekilde oturmu olman z gerekmektedir. Bir ölçüm yapmadan önceki 30 dakika içinde banyo yapmamak, alkol ya da kafein almamak, egzersiz yapmamak veya yemek yememek gerekir. Ayaklar n z yerde olacak ekilde bir sandalyeye oturun. S rt n z düz duracak ekilde dik olarak oturun. --- c Kolluk kalbinizle ayn düzeyde olmal d r. --- d TR 7

10 3. Ünitenin Kullan lmas 3.3 Bir Ölçüm Yapma Notlar: Bir ölçümü iptal etmek istedi inizde, üniteyi kapatmak ve kolluktaki havay bo altmak için O/I START dü mesine bas n. Ölçüm yaparken hareket etmeyin. Monitör ölçüm yapmak için tasarlanm t r ve A KULLANICI K ML N ve B KULLANICI K ML N kullanan iki ki i için ölçüm de erlerini haf zada saklar. 1. KULLANICI K ML N Z seçin (A veya B) O/I START dü mesine bas n. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. kili Kontrol Sistemi BA LAT R BO ALT B T R TAMAMLA Kolluk Takma K lavuzu Sistolik bas nc n z 220Hg'den fazlaysa Kolluk i meye ba lad ktan sonra, ekran beklenen sistolik bas nç de erinizden mmhg daha fazla i ene kadar O/I START dü mesine bas n ve bas l tutun. Notlar: Ölçüm cihaz 299 mmhg de erinin üzerine i irilemez. Gerekenden daha fazla bas nç uygulamay n.

11 3. Ünitenin Kullan lmas kili Kontrol Sistemi O/I START dü mesine bast n zda, ikili kontrol sistemi lambas yanar ve ünitecihaz hatas aramaya ba lar. Ünitede bir sorun yoksa ve do ru ekilde çal yorsa, kili Kontrol Sistemi lambas ölçüm s ras nda sürekli olarak yanar. Bir hata tespit edilirse, kili Kontrol Sistemi lambas yan p söner ve ekranda Er ibaresi görüntülenir. Man et Takma K lavuzu Man et Takma K lavuzu man etin kola s k bir ekilde tak l p tak lmad n gösteren benzersiz bir özelliktir. gösterilse bile, tansiyon ölçülecektir. Not: Bu ölçüm man etin yanl tak lm olmas nedeniyle güvenilir DE LD R. Man eti do ru takmaya dikkat ederek yeniden tak n ve yeniden ölçüm yap n. gösterildi inde, man et kola yeterli düzeyde s k l kta ve do ru ekilde tak lm t r ve ölçüm do ru ve güvenilirdir. 3. Kollu u ç kar n. 4. Ölçüm cihaz n kapatmak için O/I START dü mesine bas n. Ölçüm cihaz ölçümü otomatik olarak haf zas nda saklar. 2 dakika sonra otomatik olarak kapan r. Önemli: Son dönemlerde yap lan ara t rmalar, evde yap lan kan bas nc ölçümlerinde a a daki de erlerin yüksek kan bas nc k lavuzu olarak kullan labilece ini ileri sürmektedir. Sistolik Kan Bas nc Diyastolik Kan Bas nc 135 mmhg'nin üzerinde 85 mmhg'nin üzerinde Bu kriter, evde yap lan kan bas nc ölçümleri için geçerlidir. Profesyonel kan bas nc ölçüm kriterleri için 7 Bölümüne bak n. TR 9

12 3. Ünitenin Kullan lmas Kan bas nc ölçüm cihaz nda düzensiz kalp at özelli i bulunur. Düzensiz kalp at lar ölçümün sonucunu etkileyebilir. Düzensiz kalp at algoritmas, ölçümün kabul edilebilir oldu unu ya da tekrarlanmas gerekti ini otomatik olarak tespit eder. Ölçüm sonuçlar düzensiz kalp at lar ndan etkilendiyse ancak sonuç geçerliyse, sonuç düzensiz kalp at simgesiyle ( ) birlikte görüntülenir. Düzensiz kalp at lar ölçüm sonucunun geçersiz olmas na neden olursa hiçbir sonuç görüntülenmez. Bir ölçüm yapt ktan sonra düzensiz kalp at simgesi ( ) görüntülenirse, ölçümü tekrarlay n. Düzensiz kalp at simgesi ( ) s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Ölçüm s ras nda hareket ederseniz, ekranda hareket hatas simgesi ( ) görüntülenir. Hareket etmeyin ve ölçümü tekrarlay n. Not: Ba ka bir kan bas nc ölçümü yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin. Ölçümler aras nda beklemek atar damarlar n kan ölçümü al nmadan önceki durumlar na dönmelerini sa lar. Uyar : Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir. Lütfen doktorunuzun talimatlar na uyun. 10

13 3. Ünitenin Kullan lmas 3.4 Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Monitör her kullan c için 100 sete kadar sonucu otomatik olarak kaydeder (A ve B). Ayr ca, 10 dakika içinde yap lan son üç ölçüm de erini temel alarak ortalama bir de er hesaplayabilir. Bu süre içinde haf zada yaln zca iki ölçüm sonucu varsa, ortalama bu iki de er temel al narak yap l r. O dönem için haf zada bir ölçüm de eri bulunuyorsa, ortalama bu de er temel al narak yap l r. Notlar: Haf za doluysa ölçüm cihaz en eski ölçüm de erlerini siler. Ölçüm de eri tarih ve saat ayarlanmadan görüntüleniyorsa, ekranda tarih ve saat yerine -:-- gösterilir. Ortalama De erin Görüntülenmesi 1. KULLANICI K ML N Z seçin (A veya B). 2. Memory dü mesine bas n. TR Not: Haf zada saklanan ölçüm sonucu yoksa sa daki ekran görüntülenir. 11

14 3. Ünitenin Kullan lmas Haf zada Saklanan Ölçümlerin Görüntülenmesi 1. Ortalama de er görüntülenirken, dü mesine bas n. Haf za numaras nab z oran gösterilmeden önce bir saniyeli ine görünür. En yeni de er 1 olarak numaralan r. Tarih/saat ekranlar aras nda geçi Haf zada saklanan ölçüm de erlerini görüntülemek için veya dü melerine bas n. : En eski ölçüm de erleri için : Yak n zamanda al nan ölçüm de erleri için Haf zada Saklanan Tüm De erlerin Silinmesi Bellekte kaydedilen de erler KULLANICI K ML ile silinir. Ekranda haf za simgesi görüntülendi inde ( ), önce Haf za dü mesine bas n. Ard ndan, bu dü meyi bas l tutarken ayn anda O/I START dü mesine yakla k 2-3 saniye süreyle bas n. Not: Bellekte kaydedilen de erleri k smi olarak silemezsiniz. Kullan c için seçmi oldu unuz tüm de erler silinecek.

15 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.1 Simgeler ve Hata Mesajlar Hata Göstergesi Neden Çözüm Düzensiz kalp at alg lanm t r. Ölçüm s ras nda hareket. Kollu u ç kar n. 2-3 dakika bekleyin ve ba ka bir ölçüm yap n. 3.3 bölümündeki ad mlar tekrarlay n. Bu hata görüntülenmeye devam ederse doktorunuza ba vurun. 3.3 bölümündeki ad mlar dikkatli bir ekilde okuyun ve tekrarlay n. TR Kolluk düzgün ekilde tak lmam. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Yan p Sönüyor Yan yor Piller azalm t r. Piller tükenmi tir. Piller bitmeden önce yenileriyle de i tirmeniz gerekir. Bkz. bölüm 2.1. Pillerin hepsini, bir kerede yeni pillerle de i tirmeniz gerekir. Bkz. bölüm

16 4. Sorun Giderme ve Bak m Hata Göstergesi Neden Çözüm Hava tapas ç km. Kolluk düzgün ekilde tak lmam. Kolluktan hava s z nt s var. Kolluk fazla i irilmi. Kolluk manuel olarak i irilirken 299mmHg de erinin üstünde i irilmi. Ölçüm s ras nda hareket. K yafet kollu u engelliyor. Cihaz hatas. Tapay sa lam ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u yenisiyle de i tirin. 5 Bölümüne bak n.. Ölçümü tekrarlay n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Sürekli olarak E2 görüntüleniyorsa, kollu u manuel olarak en son ölçüm sonucunuzun mmhg üzerinde olacak ekilde i irin. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u 299 mmhg'den fazla i irmeyin. Bkz. bölüm 3.3. Ölçümü tekrarlay n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.1. Omron sat noktas ya da distribütörüyle irtibata geçin. 14

17 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.2 Sorun Giderme Sorun Neden Çözüm Kolluk düzgün ekilde tak lmam. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. De er a r dü ük (ya da yüksek). Ölçüm s ras nda hareket etmek ve konu mak. K yafet kollu u engelliyor. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.1. TR Kolluk bas nc artm yor. Hava borusu ana üniteye düzgün ekilde tak lmam t r. Kolluktan hava s z nt s var. Hava borusunun düzgün ekilde tak ld ndan emin olun. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u yenisiyle de i tirin. 5 Bölümüne bak n.. Kolluk çok çabuk iniyor. Kolluk gev ek durumda. Kollu u, kolunuzun etraf na oturmas n sa layarak düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm bölüm 3.1. Ölçüm yapam yor ya da de erler çok dü ük veya çok yüksek. Kolluk yeteri kadar i irilmemi tir. Kollu u, bir önceki ölçüm sonucunuzun mmhg üzerinde olacak ekilde i irin. Bkz. bölüm

18 4. Sorun Giderme ve Bak m Sorun Neden Çözüm Dü melere bas ld nda hiçbir ey olmuyor. Di er sorunlar. Piller bo tur. Piller hatal ekilde tak lm. Pilleri yenileriyle de i tirin. Bkz. bölüm 2.1. Pilleri, kutuplar (+/ -) düzgün e le ecek ekilde tak n. Bkz. bölüm 2.1. O/I START dü mesine bas n ve ölçümü tekrarlay n. Sorun devam ederse, pilleri yenileriyle de i tirmeyi deneyin. Sorun hala giderilmezse, OMRON sat noktas na ya da distribütöre ba vurun. 16

19 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.3 Bak m Ünitenin zarar görmemesi için a a daki aç klamalara uyun: Ana üniteyi ve kollu u a r s ca a, neme ya da do rudan güne na maruz b rakmay n. Kollu u ya da borular n s k bir ekilde katlamay n. Üniteyi sökmeyin. Üniteyi güçlü darbelere ya da titre ime maruz b rakmay n (örne in ünitenin yere dü mesi). Ana üniteyi temizlemek için uçucu s v lar kullanmay n. Kollu u y kamay n ya da suya bat rmay n. Kollu u temizlemek için benzin, tiner ya da benzeri çözücüler kullanmay n. Kendi kendinize herhangi bir onar m yapmay n. Bir ar za olu ursa, paketin üzerinde belirtildi i ekilde OMRON sat noktas na ya da distribütörüne ba vurun. TR Ünite, yumu ak ve kuru bir bezle temizlenmelidir. Kollu u temizlemek için yumu ak, nemli bir bez ve sabun kullan n. Kalibrasyon ve Servis Bu kan bas nc ölçüm cihaz n n ölçüm hassasiyeti dikkatli bir ekilde test edilmi ve cihaz uzun süre kullan lmak üzere tasarlanm t r. Genel olarak, düzgün ekilde çal mas n ve do rulu unu sa lamak için ünitenin iki senede bir kontrol ettirilmesi önerilmektedir. Lütfen yetkili OMRON sat c n za ya da paketin üstünde veya ekteki belgede adresi verilen OMRON Mü teri Hizmetlerine ba vurun. 17

20 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.4 Saklama Kullanmad n z zaman, üniteyi saklama çantas nda tutun. 1. Hava tapas n hava jak ndan ç kar n. 2. Hava borusunu hafifçe katlayarak kollu un içine yerle tirin. Not: Hava borusunu fazla k v rmay n. 3. Kollu u ve ana üniteyi saklama çantas na yerle tirin. Üniteyi a a daki ko ullarda saklamay n: Ünite slak oldu unda. A r s cak, nem, do rudan güne, toz veya a nd r c buhara maruz kal nan yerler. Titre ime veya darbeye maruz kalaca ya da e imli durumda kalaca yerler. 18

21 5. ste e Ba l Parçalar Kolluk Kol çevresi cm AC Adaptörü S Comfort cuff Adapter S TR ste e Ba l AC Adaptörünün Kullan lmas 1. AC adaptörü fi ini ana ünitenin arkas ndaki AC adaptörü jak na tak n. 2. AC adaptörü fi ini bir elektrik prizine tak n. AC adaptörünü ç karmak için önce AC adaptörünün fi ini elektrik prizinden, sonra AC adaptörünü ana üniteden ç kar n. 19

22 6. Teknik Veriler Ürün Tan m Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model OMRON M6 Comfort (HEM-7223-E) Ekran LCD Dijital Ekran Ölçüm Metodu Osilometrik metot Ölçüm Aral Bas nç: mmhg Nab z: /dk. Do ruluk Bas nç: 3 mmhg Nab z: görüntülenen de er %5 i irme Elektrik pompas taraf ndan kontrol edilen fuzzy-logic (bulan k mant k) ndirme Otomatik bas nç tahliye valfi Haf za Her kullan c için (A ve B) tarih ve zaman ile birlikte 100 ölçüm Güç DC6V 4 W Güç Kayna 4 adet AA pil 1.5V veya AC adaptörü (Adapter S (iste e ba l ), G R AC V 50/60 Hz 0,12A) Pil Ömrü Yeni alkalin pillerin kapasitesi yakla k 1000 ölçümdür. Uygulanan Parça Elektrik Çarpmas na Kar Koruma = Tip Type B B Dahili olarak güç verilen ME ünitesi (Yaln zca pil kullan rken) 20 Çal ma s cakl /Nem Saklama s cakl /Nem Kasa A rl Kolluk A rl D Boyutlar Kolluk Boyutlar Kolluk Malzemesi Paketin çindekiler Not: = S n f II ME ünitesi ( ste e ba l AC adaptörü) Önceden haber verilmeksizin teknik de i iklik yap labilir. +10 C ila +40 C / Maksimum: 30 ila 85% Ba l Nem -20 C ila +60 C / Maksimum: 10 ila 95% Ba l Nem / hpa Yakla k 380 gr, piller olmadan Yakla k 210g Yakla k 123 (g) mm 85 (y) mm 158 (u) mm Yakla k 152 mm 600 mm (Kolluk: kol çevresi 22 ila 42 cm) Naylon ve polyester Ana ünite, kolluk, kullan m k lavuzu, saklama çantas, pil seti, garanti belgesi, kan bas nc ba lant s

23 6. Teknik Veriler Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (T bbi Cihaz Direktifi) yönergelerine uygundur. Bu kan bas nc ölçüm aleti, Avrupa Standard EN1060, nvazif olmayan sfigmomanometreler Bölüm 1: Genel Özellikler ve Bölüm 3: Elektromekanik kan bas nc ölçüm sistemleri için tamamlay c özellikler ko ullar na uygun olarak tasarlanm t r. Bu OMRON ürünü, OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonya'n n ciddi kalite sistemi alt nda üretilmi tir. OMRON kan bas nc ölçüm aletlerinin Temel bile eni olan Bas nç Sensörü Japonya'da üretilmi tir. TR 21

24 6. Teknik Veriler 22 Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler Ki isel bilgisayarlar ve mobil (cep) telefonlar gibi elektronik cihazlar n kullan m artt kça, kullan lan t bbi cihazlar di er cihazlardan gelen elektromanyetik parazitlerden etkilenebilir. Elektromanyetik parazit, t bbi cihaz n yanl ekilde çal mas na neden olabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. T bbi cihazlar da di er cihazlara parazit yapmamal d r. Ürünlerin güvenli olmayan ekilde kullan lmas n önlemek üzere EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) ile ilgili gereklilikleri düzenlemek için EN :2007 standard uygulamaya konmu tur. Bu standartta, t bbi cihazlar için elektromanyetik parazitten korunma seviyeleri ve maksimum elektromanyetik emisyon seviyeleri tan mlanmaktad r. OMRON HEALTHCARE taraf ndan üretilen bu t bbi cihaz, korunma ve emisyon de erleri aç s ndan söz konusu EN :2007 standard na uygundur. Yine de baz özel önlemlerin al nmas gerekmektedir: T bbi cihaz n yan nda güçlü elektrik ya da elektromanyetik alan olu turan mobil (cep) telefonlar ve benzeri ayg tlar kullanmay n. Aksi halde, cihaz yanl ekilde çal abilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. En az 7 m lik bir mesafe b rak lmas önerilir. Mesafe daha k saysa, cihaz n do ru ekilde çal t ndan emin olun. EN :2007 ile ilgili ayr nt l bilgi içeren belgeler, kullan m k lavuzunda belirtilen OMRON HEALTHCARE EUROPE adresinde bulunabilir. Belgeler adresinde de mevcuttur. Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas (At k Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Ürün üzerinde ve belgelerde bulunan bu i aret, kullan m ömrü sona erdi inde cihaz n di er ev at klar yla birlikte at lmamas gerekti ini belirtir. At klar n denetimsiz ekilde elden ç kar lmas sonucunda çevre ya da insan sa l n n tehlikeye girmesini önlemek için lütfen bu cihaz di er at klardan ay r n ve malzemelerin tekrar kullan lmas n desteklemek üzere geri dönü üme tabi tutun. Ev kullan c lar, çevre aç s ndan güvenli ekilde geri dönü üm yap lmas amac yla bu cihaz teslim edecekleri yer hakk nda ayr nt l bilgi almak için ürünü sat n ald klar sat c ya ya da yerel makamlara ba vurmal d r. yerleri, tedarikçileri ile temasa geçmelidir ve sat n alma sözle mesinin ko ullar n kontrol etmelidir. Bu ürün di er ticari at klarla kar t r lmamal d r. Bu ürün herhangi bir tehlikeli madde içermemektedir.

25 7. Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Kan Bas nc Nedir? Kan bas nc, arter duvarlar nda akan kan n ak gücünün ölçümüdür. Arteryal kan bas nc, kalp atarken sürekli olarak de i ir. Döngüdeki en yüksek bas nca Sistolik Kan Bas nc ; en dü ük bas nca ise Diyastolik Kan Bas nc denir. Her iki bas nç de eri de, Sistolik ve Diyastolik, doktorun hastan n kan bas nc n de erlendirebilmesi için gereklidir. Düzensiz Kalp At Nedir? Düzensiz kalp at, ünite sistolik ve diyastolik kan bas nc ölçümü yaparken ortalama kalp at ritmine göre %25 ten fazla sapma gösteren kalp at ritmidir. Ölçüm s ras nda iki kereden fazla düzensiz ritim tespit edilirse, ölçüm sonuçlar görüntülenirken düzensiz kalp at simgesi ( ) de görüntülenir. Aritmi Nedir? Nab z Kan bas nc Normal Kalp At Düzensiz Kalp At K sa Uzun Nab z Kan bas nc Aritmi, kalp at n tahrik eden biyoelektrik sistemdeki bozukluklara ba l olarak kalp at ritminin anormal olmas durumudur. Tipik belirtileri atlanan kalp at lar, prematüre kontraksiyon, anormal h zl (ta ikardi) ya da yava (bradikardi) nab zd r. TR 23

26 7. Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Neden Evde Kan Bas nc n ölçmek yidir? Fiziksel aktivite, s k nt ya da günün herhangi bir bölümü gibi çe itli faktörler kan bas nc n z etkileyebilir. Do ru te his için tek bir ölçüm yeterli olmayabilir. Bu nedenle, kan bas nc n z her gün ayn saatte ölçmek, kan bas nc n zdaki de i ikliklere ili kin do ru bir belirti elde etmek için en iyi yoldur. Kan bas nc genel olarak sabahlar dü üktür ve ö leden sonradan ak ama kadar olan sürede yükselir. Yaz n daha dü ük, k n daha yüksektir. mmhg Saat Örnek: bir gün içindeki değişimler (erkek, 35 yaş) Üstteki eğri: sistolik kan basıncı Alttaki eğri: diyastolik kan basıncı 24

27 7. Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Kan Bas nc n n Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan S n flanmas Dünya Sa l k Örgütü (WHO) ve Uluslararas Hipertansiyon Toplulu u (ISH) ekilde gösterilen Kan Bas nc S n fland rmas n geli tirmi lerdir. Bu s n fland rma, hastanelerin ayakta tedavi yap lan bölümlerindeki insanlarda, otururken ölçülen kan bas nc ölçüm de erleri temel al narak haz rlanm t r. Not: Hipotansiyon için evrensel olarak kabul edilen bir tan mlama yoktur. Ancak, sistolik bas nc 100 mmhg nin alt nda olan ki iler dü ük tansiyonlu olarak de erlendirilir. Sistolik kan basıncı (mmhg) 180 Ciddi hipertansiyon Orta dereceli hipertansiyon 160 Hafif hipertansiyon 140 Normal sistolik değer 130 Normal kan basıncı 120 Optimal kan basıncı (hedef değer) Diyastolik kan basıncı (mmhg) TR 25