Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPONYA. AB temsilcisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi"

Transkript

1 Españo IM-HEM-7223-E-01-04/ A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDA OMRON (DALIAN) CO., LTD. Dalian, ÇIN OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K. Yan Kurulu OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbh John-Deere-Str. 81a, Mannheim, ALMANYA OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, Rosny-sous-Bois Cedex, FRANSA Çin de Üretilmi tir IM-HEM-7223-E-02-10/2011

2 c 1 2 b F K L d a İçindekiler OMRON M6 Comfort Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Aleti'ni satın aldığınız için teşekkür ederiz. OMRON M6 Comfort, osilometrik prensiple çalışan kompakt ve tam otomatik bir kan basıncı ölçüm cihazıdır. Kan basıncı ve nabız oranınızı kolay ve hızlı bir şekilde ölçer. Basınç ön ayarı yapmadan rahat bir şekilde kontrollü şişirme ya da tekrar şişirme işlemi için cihaz gelişmiş IntelliSense teknolojisini kullanır. Ünitenin kullanım amacı Bu ürün, onaylanmış kolluk ile yetişkinlerin sistolik kan basıncını (en yüksek değer), diyastolik kan basıncını (en düşük değer) ve nabız oranını ölçmek için tasarlanmıştır. Yalnızca ev tipi genel kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzundaki Önemli Güvenlik Bilgileri kısmını okuyun. Önemli Güvenlik Bilgileri Genel Bakış Hazırlık Pillerin Takılması/Değiştirilmesi Tarih ve Saatin Ayarlanması Ünitenin Kullanılması Kolluğun Takılması İlgili Oturma Yöntemi Bir Ölçüm Yapma Hafıza Fonksiyonunun Kullanılması Sorun Giderme ve Bakım Simgeler ve Hata Mesajları Sorun Giderme Bakım Saklama İsteğe Bağlı Parçalar Teknik Veriler Kan Basıncıyla ilgili Bazı Yararlı Bilgiler...23 Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu tamamen okuyun. Daha sonra başvurmak üzere saklayın. Kan basıncınız hakkında özel bilgi almak için DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. G F E N M A L J K B C D O P Q R S T U GH HI V W X Y Z AA AB AC

3 Önemli Güvenlik Bilgileri Aritmi ya da arteriyoskleroz te hisi konulmu sa veya hamilelikte kullanmadan önce doktorunuzla görü ün. Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu bölümü dikkatli bir ekilde okuyun. Uyar : Önlenmedi inde ölüme ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Daima doktorunuza dan n. Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir. Ciddi kan ak sorunlar ya da kan rahats zl klar olan ki iler için kollu un i mesi iç kanamaya neden olabilece inden, bu ki ilerin üniteyi kullanmadan önce bir doktora dan mas gerekir. (AC Adaptörü Kullan m ) Elektrik kablosunu elektrik prizine kesinlikle slak elle takmay n ya da ç karmay n. (Pil Kullan m ) Pil s v s n n gözünüze kaçmas durumunda gözlerinizi derhal bol temiz suyla y kay n. Hemen bir doktora ba vurun. Dikkat: Önlenmedi inde, kullan c ya da hastan n dü ük ya da orta seviyede yaralanmas na veya ünitenin ya da di er aletlerin zarar görmesine neden olabilecek potansiyel bir tehlike durumunu belirtir. (Genel Kullan m) Üniteyi bebeklerin ya da r zas n belirtemeyecek durumda olan ki ilerin yan nda b rakmay n. Üniteyi, kan bas nc n ölçmek d nda bir amaç için kullanmay n. Yaln zca, bu ünite için onaylanan kollu u kullan n. Ba ka kolluklar n kullan lmas ölçüm sonuçlar n n hatal olmas na neden olabilir. Geceleri ölçüm yaparken, hava borusunun vücudunuzun di er bölümlerine dola mad ndan emin olun. Bu, hava borusunun içindeki hava bas nc artt nda yaralanmaya neden olabilir. Geceleri ölçüm yaparken kollu u kola tak l halde b rakmay n. Bu, yaralanmaya neden olabilir. Ünitenin yan nda cep telefonu veya elektromanyetik dalga yayan ba ka bir cihaz kullanmay n. Bu ünitenin düzgün çal mamas na yol açabilir. Üniteyi, hareketli bir arac n (araba, uçak) içerisinde kullanmay n. Kollu u manuel olarak i irmek için 3.3 Bölümüne bak n. Kolluk a r i irilirse iç kanamaya neden olabilir. TR 1

4 Önemli Güvenlik Bilgileri (AC Adaptörü Kullan m ) Yaln zca, bu ünite için tasarlanan orijinal AC adaptörünü (iste e ba l ) kullan n. Desteklenmeyen adaptörlerin kullan lmas üniteye zarar verebilir ve/veya ünite için tehlikeli olabilir. AC adaptörünü voltaj de eri uygun olan bir prize tak n. Çoklu priz kullanmay n. Ünite ya da elektrik kablosu hasar görmü se AC adaptörünü kullanmay n. Hemen üniteyi kapat n ve elektrik kablosunu prizden ç kar n. (Pil Kullan m ) Pil s v s n n cildinizle ya da k yafetlerinizle temas etmesi durumunda derhal bol temiz suyla y kay n. Bu üniteyle birlikte yaln zca dört adet AA alkalin veya manganez pil kullan n. Di er pil tiplerini kullanmay n. Pilleri, kutuplar hatal hizalanm ekilde takmay n. Biten pilleri hemen yeni pillerle de i tirin. Dört pili de ayn anda de i tirin. Üniteyi üç ay veya daha uzun süre kullanmayacaksan z pilleri ç kar n. Biten pilleri ve yeni pilleri bir arada kullanmay n. Genel Önlemler Üniteyi ve kollu u dü ürmeyin, a r darbe ve titre ime maruz b rakmay n. Banyo yapt ktan, alkol veya kafein ald ktan, sigara içtikten, egzersiz yapt ktan ya da yemek yedikten sonra ölçüm yapmay n. Kollu u veya hava borusunu a r k v rmay n. Hava borusunu ç kar rken, borudaki hava tapas n de il borunun ana üniteyle olan ba lant s ndaki hava tapas n çekin. Kollu u, kolunuza takmad n zda i irmeyin. Teknik Veriler Bölümündeki Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. Cihaz ve kullan lm aksesuarlar n ya da iste e ba l parçalar elden ç kar rken Teknik Veriler Bölümü'ndeki Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas bölümünü okuyun ve buradaki talimatlara uyun. 2

5 1. Genel Bak Ana ünite A Ekran B Haf za dü mesi C O/I START ( ) dü mesi D Yukar /A a ( ) dü meleri E KULLANICI K ML Seçim Dü mesi (A / B) F Tarih/Saat ayar ( ) dü mesi G Hava Jak H Pil bölümü I AC adaptörü jak (iste e ba l AC adaptörü için) Kolluk J K L M N A a dakileri okumak için arka kapak sayfas n aç n: Arka kapak sayfas ndaki harfler, ana metin sayfas nda bulunanlara kar l k gelir. Ekran Mavi Bant Hava borusu Hava tapas Sap Kolluk (Kol çevresi 22-42cm) O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Tarih/Saat göstergesi KULLANICI K ML sembolü (A / B) kili Kontrol Sistemi Sistolik kan bas nc Diyastolik kan bas nc Kalp at simgesi (Ölçüm s ras nda yan p söner) Pil zay f simgesi Ortalama de er simgesi Haf za simgesi Düzensiz kalp at simgesi Hareket hatas simgesi Kan bas nc düzeyi göstergesi ndirme simgesi Kolluk takma k lavuzu Nab z göstergesi ve Haf za numaras TR 3

6 2. Haz rl k 2.1 Pillerin Tak lmas / De i tirilmesi 1. Pil kapa n ç kar n. 2. Dört adet AA pili gösterildi i ekilde pil bölmesine tak n ve ard ndan pil kapa n tak n. Notlar: Ekranda pil zay f simgesi ( ) görüntülenirse, üniteyi kapat n ve pillerin hepsini ayn anda de i tirin. Ölçüm de erleri, piller de i tirildikten sonra da haf zada saklanmaya devam edilir. Pillerin, pillerin at lmas yla ilgili ulusal düzenlemelere uygun ekilde at lmas gerekmektedir. 4

7 2. Haz rl k 2.2 Tarih ve Saatin Ayarlanmas 1. dü mesine bas n. 2. lk defa ölçüm yapmadan önce ölçüm cihaz n n saat ve tarih ayar n do ru ekilde yap n. 1) De i tirmek için veya dü melerine bas n. TR 2) Onaylamak için dü mesine bas n. Y l Ay Gün Saat Dakika Bir sonraki ayar görüntülenir. 3. Ayarlar kaydetmek için O/I START dü mesine bas n. Notlar: Piller 30 saniye ya da daha uzun süre için ç kar l rm sa, tarih ve saat ayar n n s f rlanmas gerekir. Tarih ve saat ayarlanmazsa, ölçüm s ras nda veya sonras nda ekranda -:-- görüntülenir. 5

8 3. Ünitenin Kullan lmas A a dakileri okumak için ön ve arka kapa aç n: Kapak sayfas ndaki harfler ve say lar, ana metin sayfas nda bulunanlara kar l k gelir. 3.1 Kollu un Tak lmas Dar giysilerinizi veya kolunu k v rd n z ve kolunuzun üst k sm n s kan giysilerinizi ç kar n. Kollu u kal n giysilerin üzerine takmay n. 1. Hava L tapas n G hava jak na tak n. 2. Kolluk üzerindeki M sap elinizle s k ca tutun. 3. Kollu u kolunuzun üst k sm na yerle tirin. Kollu un alt k sm a dirsekten 1-2 cm yukar da olmal d r. J Mavi Bant kolunuzun iç k sm n n ortas ile hizalan r. Kuma band SIKICA kapat n. Notlar: Sa koldan ölçüm ald n zda, hava borusu dirsek taraf n zda olur. Kolunuzu hava borusuna yaslamamaya dikkat edin. --- b Kan bas nc sa kol ile sol kolda farkl olabilir; bu nedenle ölçülen kan bas nc de erleri de farkl olabilir. Omron, ölçümü daima ayn kolunuzdan yapman z tavsiye etmektedir. ki kol aras ndaki de erler çok farkl l k gösterirse, ölçümünüz için hangi kolun kullan laca n lütfen doktorunuza dan n. 6

9 3. Ünitenin Kullan lmas 3.2 lgili Oturma Yöntemi Bir ölçüm yapmak için, uygun oda s cakl nda rahat ve konforlu bir ekilde oturmu olman z gerekmektedir. Bir ölçüm yapmadan önceki 30 dakika içinde banyo yapmamak, alkol ya da kafein almamak, egzersiz yapmamak veya yemek yememek gerekir. Ayaklar n z yerde olacak ekilde bir sandalyeye oturun. S rt n z düz duracak ekilde dik olarak oturun. --- c Kolluk kalbinizle ayn düzeyde olmal d r. --- d TR 7

10 3. Ünitenin Kullan lmas 3.3 Bir Ölçüm Yapma Notlar: Bir ölçümü iptal etmek istedi inizde, üniteyi kapatmak ve kolluktaki havay bo altmak için O/I START dü mesine bas n. Ölçüm yaparken hareket etmeyin. Monitör ölçüm yapmak için tasarlanm t r ve A KULLANICI K ML N ve B KULLANICI K ML N kullanan iki ki i için ölçüm de erlerini haf zada saklar. 1. KULLANICI K ML N Z seçin (A veya B) O/I START dü mesine bas n. Kolluk otomatik olarak i meye ba lar. kili Kontrol Sistemi BA LAT R BO ALT B T R TAMAMLA Kolluk Takma K lavuzu Sistolik bas nc n z 220Hg'den fazlaysa Kolluk i meye ba lad ktan sonra, ekran beklenen sistolik bas nç de erinizden mmhg daha fazla i ene kadar O/I START dü mesine bas n ve bas l tutun. Notlar: Ölçüm cihaz 299 mmhg de erinin üzerine i irilemez. Gerekenden daha fazla bas nç uygulamay n.

11 3. Ünitenin Kullan lmas kili Kontrol Sistemi O/I START dü mesine bast n zda, ikili kontrol sistemi lambas yanar ve ünitecihaz hatas aramaya ba lar. Ünitede bir sorun yoksa ve do ru ekilde çal yorsa, kili Kontrol Sistemi lambas ölçüm s ras nda sürekli olarak yanar. Bir hata tespit edilirse, kili Kontrol Sistemi lambas yan p söner ve ekranda Er ibaresi görüntülenir. Man et Takma K lavuzu Man et Takma K lavuzu man etin kola s k bir ekilde tak l p tak lmad n gösteren benzersiz bir özelliktir. gösterilse bile, tansiyon ölçülecektir. Not: Bu ölçüm man etin yanl tak lm olmas nedeniyle güvenilir DE LD R. Man eti do ru takmaya dikkat ederek yeniden tak n ve yeniden ölçüm yap n. gösterildi inde, man et kola yeterli düzeyde s k l kta ve do ru ekilde tak lm t r ve ölçüm do ru ve güvenilirdir. 3. Kollu u ç kar n. 4. Ölçüm cihaz n kapatmak için O/I START dü mesine bas n. Ölçüm cihaz ölçümü otomatik olarak haf zas nda saklar. 2 dakika sonra otomatik olarak kapan r. Önemli: Son dönemlerde yap lan ara t rmalar, evde yap lan kan bas nc ölçümlerinde a a daki de erlerin yüksek kan bas nc k lavuzu olarak kullan labilece ini ileri sürmektedir. Sistolik Kan Bas nc Diyastolik Kan Bas nc 135 mmhg'nin üzerinde 85 mmhg'nin üzerinde Bu kriter, evde yap lan kan bas nc ölçümleri için geçerlidir. Profesyonel kan bas nc ölçüm kriterleri için 7 Bölümüne bak n. TR 9

12 3. Ünitenin Kullan lmas Kan bas nc ölçüm cihaz nda düzensiz kalp at özelli i bulunur. Düzensiz kalp at lar ölçümün sonucunu etkileyebilir. Düzensiz kalp at algoritmas, ölçümün kabul edilebilir oldu unu ya da tekrarlanmas gerekti ini otomatik olarak tespit eder. Ölçüm sonuçlar düzensiz kalp at lar ndan etkilendiyse ancak sonuç geçerliyse, sonuç düzensiz kalp at simgesiyle ( ) birlikte görüntülenir. Düzensiz kalp at lar ölçüm sonucunun geçersiz olmas na neden olursa hiçbir sonuç görüntülenmez. Bir ölçüm yapt ktan sonra düzensiz kalp at simgesi ( ) görüntülenirse, ölçümü tekrarlay n. Düzensiz kalp at simgesi ( ) s k s k görüntülenirse, doktorunuzu bu konuda bilgilendirin. Ölçüm s ras nda hareket ederseniz, ekranda hareket hatas simgesi ( ) görüntülenir. Hareket etmeyin ve ölçümü tekrarlay n. Not: Ba ka bir kan bas nc ölçümü yapmadan önce 2-3 dakika bekleyin. Ölçümler aras nda beklemek atar damarlar n kan ölçümü al nmadan önceki durumlar na dönmelerini sa lar. Uyar : Ki inin ölçüm sonuçlar na göre te his koymas ve kendi kendine tedavi uygulamas tehlikelidir. Lütfen doktorunuzun talimatlar na uyun. 10

13 3. Ünitenin Kullan lmas 3.4 Haf za Fonksiyonunun Kullan lmas Monitör her kullan c için 100 sete kadar sonucu otomatik olarak kaydeder (A ve B). Ayr ca, 10 dakika içinde yap lan son üç ölçüm de erini temel alarak ortalama bir de er hesaplayabilir. Bu süre içinde haf zada yaln zca iki ölçüm sonucu varsa, ortalama bu iki de er temel al narak yap l r. O dönem için haf zada bir ölçüm de eri bulunuyorsa, ortalama bu de er temel al narak yap l r. Notlar: Haf za doluysa ölçüm cihaz en eski ölçüm de erlerini siler. Ölçüm de eri tarih ve saat ayarlanmadan görüntüleniyorsa, ekranda tarih ve saat yerine -:-- gösterilir. Ortalama De erin Görüntülenmesi 1. KULLANICI K ML N Z seçin (A veya B). 2. Memory dü mesine bas n. TR Not: Haf zada saklanan ölçüm sonucu yoksa sa daki ekran görüntülenir. 11

14 3. Ünitenin Kullan lmas Haf zada Saklanan Ölçümlerin Görüntülenmesi 1. Ortalama de er görüntülenirken, dü mesine bas n. Haf za numaras nab z oran gösterilmeden önce bir saniyeli ine görünür. En yeni de er 1 olarak numaralan r. Tarih/saat ekranlar aras nda geçi Haf zada saklanan ölçüm de erlerini görüntülemek için veya dü melerine bas n. : En eski ölçüm de erleri için : Yak n zamanda al nan ölçüm de erleri için Haf zada Saklanan Tüm De erlerin Silinmesi Bellekte kaydedilen de erler KULLANICI K ML ile silinir. Ekranda haf za simgesi görüntülendi inde ( ), önce Haf za dü mesine bas n. Ard ndan, bu dü meyi bas l tutarken ayn anda O/I START dü mesine yakla k 2-3 saniye süreyle bas n. Not: Bellekte kaydedilen de erleri k smi olarak silemezsiniz. Kullan c için seçmi oldu unuz tüm de erler silinecek.

15 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.1 Simgeler ve Hata Mesajlar Hata Göstergesi Neden Çözüm Düzensiz kalp at alg lanm t r. Ölçüm s ras nda hareket. Kollu u ç kar n. 2-3 dakika bekleyin ve ba ka bir ölçüm yap n. 3.3 bölümündeki ad mlar tekrarlay n. Bu hata görüntülenmeye devam ederse doktorunuza ba vurun. 3.3 bölümündeki ad mlar dikkatli bir ekilde okuyun ve tekrarlay n. TR Kolluk düzgün ekilde tak lmam. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Yan p Sönüyor Yan yor Piller azalm t r. Piller tükenmi tir. Piller bitmeden önce yenileriyle de i tirmeniz gerekir. Bkz. bölüm 2.1. Pillerin hepsini, bir kerede yeni pillerle de i tirmeniz gerekir. Bkz. bölüm

16 4. Sorun Giderme ve Bak m Hata Göstergesi Neden Çözüm Hava tapas ç km. Kolluk düzgün ekilde tak lmam. Kolluktan hava s z nt s var. Kolluk fazla i irilmi. Kolluk manuel olarak i irilirken 299mmHg de erinin üstünde i irilmi. Ölçüm s ras nda hareket. K yafet kollu u engelliyor. Cihaz hatas. Tapay sa lam ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u yenisiyle de i tirin. 5 Bölümüne bak n.. Ölçümü tekrarlay n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Sürekli olarak E2 görüntüleniyorsa, kollu u manuel olarak en son ölçüm sonucunuzun mmhg üzerinde olacak ekilde i irin. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u 299 mmhg'den fazla i irmeyin. Bkz. bölüm 3.3. Ölçümü tekrarlay n. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.1. Omron sat noktas ya da distribütörüyle irtibata geçin. 14

17 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.2 Sorun Giderme Sorun Neden Çözüm Kolluk düzgün ekilde tak lmam. Kollu u düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm 3.1. De er a r dü ük (ya da yüksek). Ölçüm s ras nda hareket etmek ve konu mak. K yafet kollu u engelliyor. Ölçüm s ras nda hareket etmeyin ve konu may n. Bkz. bölüm 3.3. Kollu u engelleyen k yafetleri ç kar n. Bkz. bölüm 3.1. TR Kolluk bas nc artm yor. Hava borusu ana üniteye düzgün ekilde tak lmam t r. Kolluktan hava s z nt s var. Hava borusunun düzgün ekilde tak ld ndan emin olun. Bkz. bölüm 3.1. Kollu u yenisiyle de i tirin. 5 Bölümüne bak n.. Kolluk çok çabuk iniyor. Kolluk gev ek durumda. Kollu u, kolunuzun etraf na oturmas n sa layarak düzgün ekilde tak n. Bkz. bölüm bölüm 3.1. Ölçüm yapam yor ya da de erler çok dü ük veya çok yüksek. Kolluk yeteri kadar i irilmemi tir. Kollu u, bir önceki ölçüm sonucunuzun mmhg üzerinde olacak ekilde i irin. Bkz. bölüm

18 4. Sorun Giderme ve Bak m Sorun Neden Çözüm Dü melere bas ld nda hiçbir ey olmuyor. Di er sorunlar. Piller bo tur. Piller hatal ekilde tak lm. Pilleri yenileriyle de i tirin. Bkz. bölüm 2.1. Pilleri, kutuplar (+/ -) düzgün e le ecek ekilde tak n. Bkz. bölüm 2.1. O/I START dü mesine bas n ve ölçümü tekrarlay n. Sorun devam ederse, pilleri yenileriyle de i tirmeyi deneyin. Sorun hala giderilmezse, OMRON sat noktas na ya da distribütöre ba vurun. 16

19 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.3 Bak m Ünitenin zarar görmemesi için a a daki aç klamalara uyun: Ana üniteyi ve kollu u a r s ca a, neme ya da do rudan güne na maruz b rakmay n. Kollu u ya da borular n s k bir ekilde katlamay n. Üniteyi sökmeyin. Üniteyi güçlü darbelere ya da titre ime maruz b rakmay n (örne in ünitenin yere dü mesi). Ana üniteyi temizlemek için uçucu s v lar kullanmay n. Kollu u y kamay n ya da suya bat rmay n. Kollu u temizlemek için benzin, tiner ya da benzeri çözücüler kullanmay n. Kendi kendinize herhangi bir onar m yapmay n. Bir ar za olu ursa, paketin üzerinde belirtildi i ekilde OMRON sat noktas na ya da distribütörüne ba vurun. TR Ünite, yumu ak ve kuru bir bezle temizlenmelidir. Kollu u temizlemek için yumu ak, nemli bir bez ve sabun kullan n. Kalibrasyon ve Servis Bu kan bas nc ölçüm cihaz n n ölçüm hassasiyeti dikkatli bir ekilde test edilmi ve cihaz uzun süre kullan lmak üzere tasarlanm t r. Genel olarak, düzgün ekilde çal mas n ve do rulu unu sa lamak için ünitenin iki senede bir kontrol ettirilmesi önerilmektedir. Lütfen yetkili OMRON sat c n za ya da paketin üstünde veya ekteki belgede adresi verilen OMRON Mü teri Hizmetlerine ba vurun. 17

20 4. Sorun Giderme ve Bak m 4.4 Saklama Kullanmad n z zaman, üniteyi saklama çantas nda tutun. 1. Hava tapas n hava jak ndan ç kar n. 2. Hava borusunu hafifçe katlayarak kollu un içine yerle tirin. Not: Hava borusunu fazla k v rmay n. 3. Kollu u ve ana üniteyi saklama çantas na yerle tirin. Üniteyi a a daki ko ullarda saklamay n: Ünite slak oldu unda. A r s cak, nem, do rudan güne, toz veya a nd r c buhara maruz kal nan yerler. Titre ime veya darbeye maruz kalaca ya da e imli durumda kalaca yerler. 18

21 5. ste e Ba l Parçalar Kolluk Kol çevresi cm AC Adaptörü S Comfort cuff Adapter S TR ste e Ba l AC Adaptörünün Kullan lmas 1. AC adaptörü fi ini ana ünitenin arkas ndaki AC adaptörü jak na tak n. 2. AC adaptörü fi ini bir elektrik prizine tak n. AC adaptörünü ç karmak için önce AC adaptörünün fi ini elektrik prizinden, sonra AC adaptörünü ana üniteden ç kar n. 19

22 6. Teknik Veriler Ürün Tan m Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model OMRON M6 Comfort (HEM-7223-E) Ekran LCD Dijital Ekran Ölçüm Metodu Osilometrik metot Ölçüm Aral Bas nç: mmhg Nab z: /dk. Do ruluk Bas nç: 3 mmhg Nab z: görüntülenen de er %5 i irme Elektrik pompas taraf ndan kontrol edilen fuzzy-logic (bulan k mant k) ndirme Otomatik bas nç tahliye valfi Haf za Her kullan c için (A ve B) tarih ve zaman ile birlikte 100 ölçüm Güç DC6V 4 W Güç Kayna 4 adet AA pil 1.5V veya AC adaptörü (Adapter S (iste e ba l ), G R AC V 50/60 Hz 0,12A) Pil Ömrü Yeni alkalin pillerin kapasitesi yakla k 1000 ölçümdür. Uygulanan Parça Elektrik Çarpmas na Kar Koruma = Tip Type B B Dahili olarak güç verilen ME ünitesi (Yaln zca pil kullan rken) 20 Çal ma s cakl /Nem Saklama s cakl /Nem Kasa A rl Kolluk A rl D Boyutlar Kolluk Boyutlar Kolluk Malzemesi Paketin çindekiler Not: = S n f II ME ünitesi ( ste e ba l AC adaptörü) Önceden haber verilmeksizin teknik de i iklik yap labilir. +10 C ila +40 C / Maksimum: 30 ila 85% Ba l Nem -20 C ila +60 C / Maksimum: 10 ila 95% Ba l Nem / hpa Yakla k 380 gr, piller olmadan Yakla k 210g Yakla k 123 (g) mm 85 (y) mm 158 (u) mm Yakla k 152 mm 600 mm (Kolluk: kol çevresi 22 ila 42 cm) Naylon ve polyester Ana ünite, kolluk, kullan m k lavuzu, saklama çantas, pil seti, garanti belgesi, kan bas nc ba lant s

23 6. Teknik Veriler Bu cihaz EC direktifi 93/42/EEC (T bbi Cihaz Direktifi) yönergelerine uygundur. Bu kan bas nc ölçüm aleti, Avrupa Standard EN1060, nvazif olmayan sfigmomanometreler Bölüm 1: Genel Özellikler ve Bölüm 3: Elektromekanik kan bas nc ölçüm sistemleri için tamamlay c özellikler ko ullar na uygun olarak tasarlanm t r. Bu OMRON ürünü, OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonya'n n ciddi kalite sistemi alt nda üretilmi tir. OMRON kan bas nc ölçüm aletlerinin Temel bile eni olan Bas nç Sensörü Japonya'da üretilmi tir. TR 21

24 6. Teknik Veriler 22 Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler Ki isel bilgisayarlar ve mobil (cep) telefonlar gibi elektronik cihazlar n kullan m artt kça, kullan lan t bbi cihazlar di er cihazlardan gelen elektromanyetik parazitlerden etkilenebilir. Elektromanyetik parazit, t bbi cihaz n yanl ekilde çal mas na neden olabilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. T bbi cihazlar da di er cihazlara parazit yapmamal d r. Ürünlerin güvenli olmayan ekilde kullan lmas n önlemek üzere EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) ile ilgili gereklilikleri düzenlemek için EN :2007 standard uygulamaya konmu tur. Bu standartta, t bbi cihazlar için elektromanyetik parazitten korunma seviyeleri ve maksimum elektromanyetik emisyon seviyeleri tan mlanmaktad r. OMRON HEALTHCARE taraf ndan üretilen bu t bbi cihaz, korunma ve emisyon de erleri aç s ndan söz konusu EN :2007 standard na uygundur. Yine de baz özel önlemlerin al nmas gerekmektedir: T bbi cihaz n yan nda güçlü elektrik ya da elektromanyetik alan olu turan mobil (cep) telefonlar ve benzeri ayg tlar kullanmay n. Aksi halde, cihaz yanl ekilde çal abilir ve potansiyel olarak güvenli olmayan bir durum yaratabilir. En az 7 m lik bir mesafe b rak lmas önerilir. Mesafe daha k saysa, cihaz n do ru ekilde çal t ndan emin olun. EN :2007 ile ilgili ayr nt l bilgi içeren belgeler, kullan m k lavuzunda belirtilen OMRON HEALTHCARE EUROPE adresinde bulunabilir. Belgeler adresinde de mevcuttur. Bu Ürünün Do ru ekilde Elden Ç kar lmas (At k Elektrikli ve Elektronik Ekipman) Ürün üzerinde ve belgelerde bulunan bu i aret, kullan m ömrü sona erdi inde cihaz n di er ev at klar yla birlikte at lmamas gerekti ini belirtir. At klar n denetimsiz ekilde elden ç kar lmas sonucunda çevre ya da insan sa l n n tehlikeye girmesini önlemek için lütfen bu cihaz di er at klardan ay r n ve malzemelerin tekrar kullan lmas n desteklemek üzere geri dönü üme tabi tutun. Ev kullan c lar, çevre aç s ndan güvenli ekilde geri dönü üm yap lmas amac yla bu cihaz teslim edecekleri yer hakk nda ayr nt l bilgi almak için ürünü sat n ald klar sat c ya ya da yerel makamlara ba vurmal d r. yerleri, tedarikçileri ile temasa geçmelidir ve sat n alma sözle mesinin ko ullar n kontrol etmelidir. Bu ürün di er ticari at klarla kar t r lmamal d r. Bu ürün herhangi bir tehlikeli madde içermemektedir.

25 7. Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Kan Bas nc Nedir? Kan bas nc, arter duvarlar nda akan kan n ak gücünün ölçümüdür. Arteryal kan bas nc, kalp atarken sürekli olarak de i ir. Döngüdeki en yüksek bas nca Sistolik Kan Bas nc ; en dü ük bas nca ise Diyastolik Kan Bas nc denir. Her iki bas nç de eri de, Sistolik ve Diyastolik, doktorun hastan n kan bas nc n de erlendirebilmesi için gereklidir. Düzensiz Kalp At Nedir? Düzensiz kalp at, ünite sistolik ve diyastolik kan bas nc ölçümü yaparken ortalama kalp at ritmine göre %25 ten fazla sapma gösteren kalp at ritmidir. Ölçüm s ras nda iki kereden fazla düzensiz ritim tespit edilirse, ölçüm sonuçlar görüntülenirken düzensiz kalp at simgesi ( ) de görüntülenir. Aritmi Nedir? Nab z Kan bas nc Normal Kalp At Düzensiz Kalp At K sa Uzun Nab z Kan bas nc Aritmi, kalp at n tahrik eden biyoelektrik sistemdeki bozukluklara ba l olarak kalp at ritminin anormal olmas durumudur. Tipik belirtileri atlanan kalp at lar, prematüre kontraksiyon, anormal h zl (ta ikardi) ya da yava (bradikardi) nab zd r. TR 23

26 7. Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Neden Evde Kan Bas nc n ölçmek yidir? Fiziksel aktivite, s k nt ya da günün herhangi bir bölümü gibi çe itli faktörler kan bas nc n z etkileyebilir. Do ru te his için tek bir ölçüm yeterli olmayabilir. Bu nedenle, kan bas nc n z her gün ayn saatte ölçmek, kan bas nc n zdaki de i ikliklere ili kin do ru bir belirti elde etmek için en iyi yoldur. Kan bas nc genel olarak sabahlar dü üktür ve ö leden sonradan ak ama kadar olan sürede yükselir. Yaz n daha dü ük, k n daha yüksektir. mmhg Saat Örnek: bir gün içindeki değişimler (erkek, 35 yaş) Üstteki eğri: sistolik kan basıncı Alttaki eğri: diyastolik kan basıncı 24

27 7. Kan Bas nc yla ilgili Baz Yararl Bilgiler Kan Bas nc n n Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan S n flanmas Dünya Sa l k Örgütü (WHO) ve Uluslararas Hipertansiyon Toplulu u (ISH) ekilde gösterilen Kan Bas nc S n fland rmas n geli tirmi lerdir. Bu s n fland rma, hastanelerin ayakta tedavi yap lan bölümlerindeki insanlarda, otururken ölçülen kan bas nc ölçüm de erleri temel al narak haz rlanm t r. Not: Hipotansiyon için evrensel olarak kabul edilen bir tan mlama yoktur. Ancak, sistolik bas nc 100 mmhg nin alt nda olan ki iler dü ük tansiyonlu olarak de erlendirilir. Sistolik kan basıncı (mmhg) 180 Ciddi hipertansiyon Orta dereceli hipertansiyon 160 Hafif hipertansiyon 140 Normal sistolik değer 130 Normal kan basıncı 120 Optimal kan basıncı (hedef değer) Diyastolik kan basıncı (mmhg) TR 25

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu

Dijital Otomatik Kan Basıncı Ölçüm Cihazı Model M3 Kullanım Kılavuzu Aşağıdaki bileşenleri kontrol edin! Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M2 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2. Haz rl k...9

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Kişisel Dijital Tartı

Kişisel Dijital Tartı HN-283 Kişisel Dijital Tartı Kullanım Kılavuzu OMRON Kişisel Dijital Tartıyı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu tartıyı kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve tartıyı

Detaylı

Model M6 Comfort Instruction Manual

Model M6 Comfort Instruction Manual Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-HEM-7321-E-01-08/2013 2298869-1A 1 2 b J c N d a O A B C GK J I H G M

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Model M6 Comfort IT Instruction Manual

Model M6 Comfort IT Instruction Manual Automatic Blood Pressure Monitor Model M6 Comfort IT Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-HEM-7322U-E-02-07/2015 2298871-3B A B C GK J I H G N O D E F Q R

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti

Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti BF511 Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aleti Kullanım Kılavuzu OMRON Vücut Kompozisyonu Ölçüm Aletini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üniteyi kullanmadan önce, bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual

Model Gentle Temp 720 Instruction Manual Infrared Forehead Thermometer Model Gentle Temp 720 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Español Nederlands Türkçe IM-MC-720-E-02-07/2014 0186342-2B çindekiler OMRON Gentle Temp 720 K z

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model MIT Elite Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7300-WE7-02-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları Kullanıcı Kılavuzu Belge no 7-50-1570-TR/00 Parça no 7-50-15700-TR Telif hakkıuyarısı Bubelge veya programınhiçbir kısmı GN Otometrics A/Sşirketinin yazılı

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 50. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 50 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun içinde ne var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI PROCTO-GLYVENOL krem Rektal yoldan uygulanır. Etkin madde: 100 g krem 5 g tribenosid ve 2 g lidokain hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol setosteril eter, setil alkol, izopropil

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236

KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 KULLANIM KILAVUZU PCE-T236 Oluşturma Tarihi: 24/01/2017 Versiyon 1.1 2 İçindekiler 1 Giriş... 3 1.1 Teslimat İçeriği... 3 2 Güvenlik Notları... 3 3 Teknik Özellikler... 4 4 Sistem Açıklaması... 5 5 Talimatlar...

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi

Yumurta Kabu u S cakl n n Ölçülmesi S cakl k ( C) YUMURTA KABU U SICAKLI I NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? yi kalitede civcivlerin al nmas için, do ru inkübatör s cakl kritik önem ta maktad r. nkübatör s cakl, yumurtan n içindeki embriyo taraf ndan

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

Walking style IV Ad m Ölçer Kullanma K lavuzu NOT FOR PRINTING. IM-HJ-325-E-web-01-11/2013

Walking style IV Ad m Ölçer Kullanma K lavuzu NOT FOR PRINTING. IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 Walking style IV Ad m Ölçer Kullanma K lavuzu IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 AYAR HAFIZA 8 e (Sayfa bak n 8'e bakın) BUGÜNKÜ SONUÇ MODU 13 e (Sayfa bak n 13'e bakın) Seç HAREKET GÖRÜNTÜLEME MODU 12 e (Sayfa

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35

Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 Eco Kabinli Yumuşatma Serisi 8-17, 8-35, 8-44, 10-35 OLIMPIA (8-17, 8-35, 8-44, 10-35) ECO KABİNLİ YUMUŞATMA ÜRÜN TANITIM HİZMETİ KILAVUZU OLIMPIA Yumuşatma Cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Firmamızın

Detaylı

Adım Sayacı. Walking style. Kullanım Kılavuzu 1 TR

Adım Sayacı. Walking style. Kullanım Kılavuzu 1 TR Adım Sayacı Walking style Kullanım Kılavuzu 1 TR IM-HJ-203-E-02-10/2011 ET (AYAR) EKRANLAR AKTİVİTE MODU HAFIZA Bas Başlat 2 sn. Seç 2 Sn. Bas Adım Seç Aşağı Yukarı Gir Mesafe Bas Yakılan ilave kalori

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI

MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI MALZEME GÜVENLİK FORMU KALD SOĞUK ASFALT KISIM 1 MÜSTAHZAR VE İŞ TANIMI 1. MALZEMENİN TANIMI 1.1 MALZEMENİN ADI: KALD SOĞUK UYGULANAN ASFALT TAMİR MALZEMESİ. 1.2 MALZEMENİN KULLANIM ALANI Yollardaki bozulan

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu

Sürücü Gönder. Yönetici Kılavuzu Sürücü Gönder Yönetici Kılavuzu Ocak 2013 www.lexmark.com Genel Bakış 2 Genel Bakış Sürücü Gönder, belirli bir yazıcı modelinin yazıcı sürücüsünü almanızı sağlar. Uygulama, size yükleme talimatlarını ve

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı