EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl"

Transkript

1 TÜRKÇE EL TELS Z M T M O D E L Anten Ayd nlatmal LCD ekran AÇIK- KAPALI/SES dü mesi Kemer klipsi KONUfi IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA Diyafon ç k fl KANAL SEÇME tufllar Pil yuvas ÇA RI K L TLEME G R MOD K L TLEME t rna Pil flarj pedleri Hoparlör/mikrofon Diyafon ç k fl KONUfi Kemer klipsi Harici hoparlör/mikrofon ç k fl IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA

2 ÖZELL KLER Ürünün Özellikleri 3 km ye kadar görüflme mesafeli EL TELS Z 8 ANA KANAL* 38 adet CTCSS alt kanal AYDINLATMALI LCD ekran SUYA D RENÇL P L TASARRUFU sa layan elektronik devreler GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA devresi El kullanmadan iletiflim sa layan VOX modu ÖZEL ÇA RI ses flifreleme özelli i VIBRALERT TM D YAFON olarak çal flma kapasitesi 10 adet BELLEK BELLEK TARAMA ANA KANAL/CTCSS Alt Kanal tarama ÇA RI UYARISI ki kanal ayn anda izleme ifllevi ( DUAL WATCH ) K L TLEME OTOMAT K GÜRÜLTÜ SUSTURMA 5 adet ÇA RI S NYAL seçene i Aç l p kapat labilir ANLAfiILDI ( ROGER BEEP ) do rulama tonu Aç l p kapat labilir TUfi sesi HAR C HOPARLÖR/M KROFON ç k fl KEMER KL PS B LEK KAYIfiI fiarj PEDLER HIZLI Masaüstü fiarj C HAZI fiarj ED LEB L R NiMH P L Blo u AC ADAPTÖRÜ (220V, 2 Ayakl Euro Fifli) F fi ADAPTÖRÜ 220V 2 Ayakl Euro Fiflinden 240V 3 Ayakl ngiliz Fifline Ürün Hakk nda Bilgiler Bu Cobra microtalk el telsizi, PMR 446 frekanslar nda, kanun ve yönetmelikler dahilinde istenen tüm standartlar karfl layacak flekilde üretilmifltir. Kamuya aç k hava iletiflim yollar n n kullan lmas n gerektiren bu el telsizinin kullan m yerel kanun veya yönetmeliklere tabi olabilir. Daha fazla bilgi için yerel telsiz ruhsatland rma idaresiyle irtibat kurun. microtalk El Telsizinizin Bak m microtalk el telsiziniz, gereken bak m gösterdi iniz takdirde size y llarca ar zas z hizmet sunacakt r. Ünitenizin bak m na iliflkin birkaç öneri afla da verilmifltir: Telsizi dikkatli tafl y n z, düflürmeyiniz. Telsizi tozlu ortamlardan uzak tutunuz. Telsizi suya düflürmeyiniz, nemli yerlere koymay n z. Telsizi yüksek s cakl klardan ve güneflten koruyunuz. Pillerin fiarj Edilmesi microtalk el telsizinizi ilk olarak kullanmadan önce pil blo unu tam olarak flarj etmelisiniz. 1. Güç kayna n flarj cihaz n n temel ünitesine ba lay p, bir elektrik prizine tak n. (Gerekiyorsa, bir ngiliz fifl adaptörü dahil edilmifltir.) fiarj etmeye bafllamak için telsizi flarj cihaz n n temel ünitesine yerlefltirin. 2. ste e ba l adaptör sayesinde flarj cihaz n n temel ünitesinde sadece pil blo unu b rakabilirsiniz. K L TLEME TIRNA INI afla do ru çekip, pil yuvas n n kapa n ç kar n. Pil blo unu yerinden ç kar p, flarj yuvas na yerlefltirin. 3. fiarj cihaz n n temel ünitesindeki fiarj (CHARGE) fl, pilin ne zaman tamamen flarj oldu unu gösterecektir. Bu fl k, pil blo u yaklafl k %90 flarja eriflti inde CHARGE CHARGE sürekli yanar; daha sonra, pil tamamen flarj olana dek h zla yan p söner ve ard ndan yavafl yavafl yan p sönerek azar azar flarj aflamas n gösterir. Tam flarj yaklafl k 2 saat sürecektir. Üniteyi süresiz olarak azar azar flarj aflamas nda b rakabilirsiniz. 4. microtalk el telsizinizi dört adet ince kalem (AAA) pille de çal flt rabilirsiniz. * Kanal 1 ve 2 Fransa da kullan lamaz. Bu durum de iflebilir; daha fazla bilgi için lütfen Fransa telsiz ruhsatland rma yetkili organlar yla irtibat kurun.

3 KULLANIM Zay f Pil Uyar s Pil gücü, LCD ekran n alt k sm nda görüntülenen grafik dilimlerle belirtilir. Pil zay flad kça daha az say da dilim görüntülenir. Son dilim yan p sönmeye bafllad nda pillerin flarj edilmesi veya de ifltirilmesi gerekir. Otomatik Pil Tasarrufu Telsiz 10 saniye boyunca kullan lmad takdirde, ünite otomatik olarak Pil Tasarrufu moduna geçer ve ekranda POWER SAVER (GÜÇ TASARRUFU) yaz s görüntülenir. Bu durum ünitenin gelen iletiflimi alma yetene ini etkilemeyecektir. microtalk Telsizinizin Aç lmas 1. Üniteyi açmak (ve sesini ayarlamak) için AÇIK- KAPALI/SES dü mesini saat yönünde çevirin. Sesli bir uyar, telsizin aç ld n bildirecektir. AÇIK- KAPALI/ SES dü mesi 2. microtalk telsiziniz flimdi Standby (Bekleme) modunda olup, iletiflime haz rd r. Telsiziniz KONUfi (TALK), ÇA RI (CALL) veya MOD (MODE) tufllar na bas lmad takdirde daima Standby (Bekleme) modunda olacakt r. Ekran n Ayd nlat lmas 1. Ekran 10 saniye süreyle ayd nlatmak için IfiIK/GÖRÜfiME IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N MESAFES N ARTIRMA ARTIRMA na bas p b rak n. Ana Kanallar n Seçimi 1. Telsiz aç k durumdayken KANAL YUKARI (CHANNEL UP) veya KANAL AfiA I (CHANNEL DOWN) tufllar na basarak 8 ana kanaldan herhangi birini seçin. (NOT: letiflim kurmak için her iki telsizin de ayn kanala ayarlanmas flartt r.) CTCSS Alt Kanallar n n Seçimi CTCSS (Sürekli Ton Kodlu Gürültü Susturma Sistemi), ayn kanaldaki di er kullan c lardan kaynaklanan kar flmalar azaltmak üzere 38 alt kanal kodundan birini seçmenize olanak tan r. (NOT: Alt kanallardan birini kullan yorsan z, iletiflim kurulabilmesi için her iki telsizin de ayn ana kanal ve alt kanal koduna ayarlanmas flartt r. Her ana kanal, en son seçmifl oldu unuz alt kanal kodunu belle inde saklar.) Alt kanal kodunu seçmek için: 1. Ana kanal seçtikten sonra MOD (MODE) na bas p b rak n. LCD ekran nda kanal göstergesinin yan nda küçük bir numara yan p sönecektir. 2. Alt kanal kodunu seçmek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. Tuflu yukar veya afla do ru bas l tutarak kodun h zl ilerlemesini sa layabilirsiniz. 3. stedi iniz alt kanal kodu görüntüye geldi inde G R (ENTER) na bas p b rak n. MOD G R KANAL SEÇME tufllar

4 KULLANIM Baflka Bir Kiflinin Aranmas Baflka bir kifliyi arad n za dair uyar ÇA RI göndermek için: 1. ÇA RI (CALL) na bas p b rak n. Karfl tarafta 2 saniyelik bir zil tonu çalacakt r. Bu 2 saniyelik ça r tonu s ras nda sinyal al flverifli yap lamaz. Karfl Taraf ile Görüflme Yap lmas 1. KONUfi (TALK) na bas n ve bas l tutun. 2. Mikrofonu a z n zdan yaklafl k 5 cm uzakta tutarak normal bir sesle konuflun. 3. Konuflman z bitti inde serbest b rak n ve karfl taraf dinleyin. KONUfi (TALK) na bast n zda, gelen ça r lar alamazs n z. KONUfi 5 cm Anlafl ld /Do rulama Tonu ( Roger Beep ) Konuflman z n bitiminde KONUfi (TALK) nu serbest b rakt n zda karfl taraf n telsizinde bir uyar sesi duyulur. Bu ses, karfl tarafa sizin konuflman z n bitti ini, kendilerinin konuflmaya bafllayabilece ini gösteren bir sinyaldir. (NOT: Anlafl ld tonu aç l p kapat labilir; bk. leri Düzey Özellikler.) Karfl Taraf Dinleme Konuflman z bitti inde: 1. Gelebilecek konuflmalar duymak için KONUfi (TALK) nu serbest b rak n. Telsiz KONUfi (TALK), ÇA RI (CALL) veya MOD (MODE) tufllar na bas lmad takdirde daima Standby (Bekleme) modundad r. 2. AÇIK-KAPALI/SES (ON-OFF/VOLUME) dü mesini çevirerek sesi istedi iniz düzeye ayarlay n. microtalk Telsizinin Görüflme Mesafesi microtalk telsizinizin görüflme mesafesi 3 km ye kadard r. Görüflme mesafesi, koflullara ve arazinin yap s na göre de iflir. Düz ve aç k yerlerde telsiziniz maksimum görüflme mesafesiyle çal flacakt r. Sinyalin güzergah ndaki binalar ve bitki örtüsü görüflme mesafesini k saltabilir. Yo un bitki örtülü ve da l k arazilerde sinyal daha da azalacakt r. Otomatik Gürültü Susturma (Auto Squelch) Arazi koflullar n n elvermedi i durumlarda veya görüflme mesafesinin s n r na gelindi inde, zay flayan sinyallerin ve istenmeyen parazitlerin kullan c y rahats z etmemesi için microtalk telsizinizde Otomatik Gürültü Susturma özelli i vard r. Görüflme Mesafesini Art rma Otomatik Gürültü Susturma özelli ini geçici olarak kapatarak, tüm sinyallerin al nmas n sa layabilir ve böylece telsizinizin maksimum görüflme mesafesini art rabilirsiniz: 1. IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA nu 5 saniye bas l tutun. Görüflme mesafesinin art r ld n belirten 2 bip sesi duyacaks n z. IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA 2. Görüflme Mesafesini Art rma özelli ini kapatmak için IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA nu 1 saniye bas l tutun veya kanal de ifltirin. Kilitleme fllevinin Kullan lmas Kilitleme ifllevi, kazara çal flt r lmalar n önlemek için KANAL (CHANNEL), MOD (MODE) ve G R (ENTER) tufllar n kilitler. Kilitleme ifllevini kullanmak için: 1. Standby (Bekleme) modundayken K L TLEME (LOCK) na basarak 1 saniye bas l tutun. Ünite kilitlendi inde kilit simgesi yan p sönecektir. ÇA RI (CALL), IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA ve KONUfi (TALK) tufllar daima çal fl r durumda olup, bu ifllevler K L TLENMEZ. K L TLEME 2. Kilitleme ifllevini devreden ç karmak için K L TLEME (LOCK) na tekrar bas p b rak n. Kilit tüm simgesi görüntüden kaybolur ve tüm tufllar n kilidi aç l r.

5 KULLANIM Harici Hoparlör/Mikrofon Ç k fl microtalk telsizinize harici bir mikrofon/hoparlör (mikrotelefon) takarak ellerinizi baflka ifller için kullanabilirsiniz (telsiz fiyat na dahil de ildir). ste e ba l aksesuarlara bak n. Harici mikrofon/hoparlör birimini takmak için: 1. Ünitenin üst k sm ndaki SPKR/MIC (HOPARLÖR/M KROFON) t rna n aç n. 2. Fifli SPKR/MIC (HOPARLÖR/M KROFON) ç k fl na tak n. Harici hoparlör/ mikrofon HOPARLÖR/ M KROFON ç k fl MOD (MODE) Tuflunun Kullan lmas MOD, microtalk telsizinizin çeflitli ifllevlerini kullanman za olanak tan r. MOD na bast n zda, ünitenizin de iflik ifllevler aras nda geçifl yapt n LCD ekran ndan izleyebilirsiniz. MOD VOX Modunun Kullan lmas VOX modunda, microtalk telsiziniz konufltu unuzda otomatik olarak iletiflim kurarak üniteyi ellerinizi kullanmadan çal flt rman za olanak tan r. VOX modunu aç p kapatmak için: 1. VOX simgesi yan p sönene ve güncel ayar ( on (aç k) veya off (kapal ) ) görüntüye gelene kadar MOD (MODE) na bas n. LER DÜZEY ÖZELL KLER 3. Yeni ayar girmek için GIR (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere devam etmek için ise MOD (MODE) na bas n. G R VOX Duyarl l k Düzeyinin Ayarlanmas VOX duyarl l k düzeyini sesinizin yüksekli ine göre ayarlayabilir ve böylece arka planda meydana gelen gürültülerden kaynaklanan iletiflimleri önleyebilirsiniz. Duyarl l ayarlamak için: 1. VOX simgesi yan p sönene ve güncel duyarl l k düzeyi (düzey 5 = en yüksek duyarl l k, düzey 1 = en düflük duyarl l k) L harfinin yan nda görüntüye gelene kadar MOD na bas n. 2. Ayar de ifltirmek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere devam etmek için ise MOD (MODE) na bas n. Belleklerin Programlanmas microtalk telsizinizde, en s k kulland n z kanallar ve alt kanallar kaydetmek üzere 10 adet (0-9) bellek vard r. Bellekleri programlamak için: 1. Bellek (Memory) simgesi görüntüye gelene ve bellek numaras yan p sönene kadar MOD (MODE) na bas n. 2. VOX modunu açmak veya kapatmak için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 2. De ifltirmek istedi iniz belle i seçmek için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n.

6 LER DÜZEY ÖZELL KLER 3. MOD (MODE) na yeniden bas p b rak n. Bellek (Memory) simgesi ve ana kanal numaras yan p sönecektir. 4. Kaydetmek istedi iniz ana kanal seçmek için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 5. Ana kanal belle e kaydetmek ve alt kanal seçimine geçmek için yine MOD na bas n. Bellek (Memory) simgesi yan p sönmeye devam ederken, alt kanal numaras yan p sönmeye bafllar. Ana kanallar taramak için: 1. Tara (Scan) simgesi görüntüye gelene ve ana kanal numaras yan p sönene kadar MOD na bas n. 6. Kaydetmek istedi iniz alt kanal (0-38) seçmek için, KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru bas n. 7. Seçti iniz ana kanal ve alt kanal üzerinden iletiflim kurmak üzere KONUfi (TALK) na bast n zda, bu kanallar, kullanmakta oldu unuz belle e kaydedilecektir. 8. Yeni bellek adresinizde Bekleme (Standby) moduna dönmek için G R (ENTER) na, belle e kaydedip di er ifllevlere geçmek için ise MOD na bas p b rak n. Bellekten Ça rmak Bir belle e kaydetti iniz kanal ça rmak için: 1. Bellek (Memory) simgesi görüntüye gelene ve bellek numaras yan p sönene kadar MOD na bas n. 2. stedi iniz belle i seçmek için, KANAL MOD SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. Siz G R (ENTER) na basarak Bellek fllevini terk edene kadar, telsiziniz bu bellek adresinde kalacakt r. 3. Di er bellek adreslerini ça rmak için basamak 2 yi tekrarlay n. Tarama fllevinin Kullan lmas microtalk telsiziniz, ana kanallar (1-8), bir ana kanal n alt kanallar n (0-38) veya bellek adreslerini otomatik olarak tarayabilir. 2. KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bast n zda, ünite ana kanallar taramaya bafllayacakt r. (NOT: Ünite ana kanallar tararken alt kanallara ald rmaz.) 3. Telsiziniz, tüm ana kanallar taramaya devam edecek ve gelen bir iletiflim alg lan rsa duracakt r. Ünite 10 saniye süreyle o kanalda kalacakt r. Bu süre zarf nda: (a) KONUfi (TALK) nu bas l tutarak konuflabilirsiniz. Telsiziniz o kanalda kalacak ve Bekleme (Standby) moduna dönecektir. (b) KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru basarak ana kanallar taramaya devam edebilirsiniz. (c) MOD (MODE) na basarak alt kanal tarama ifllevine geçebilirsiniz. (Afla ya bak n.) 10 saniye içinde herhangi bir tufla basmad n z takdirde, telsiz otomatik olarak ana kanallar taramaya devam edecektir. Alt kanallar taramak için: 1. Bekleme (Standby) modundayken, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru basarak, taramak istedi iniz ana kanal seçin. 2. Tara (Scan) simgesi ve alt kanal numaras yan p sönene kadar MOD na bas n. 3. Ünite, KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru bast n zda, seçili ana kanal n alt kanallar n taramaya bafllayacakt r.

7 LER DÜZEY ÖZELL KLER 4. Telsiziniz alt kanallar taramaya devam edecek ve gelen bir iletiflim alg lan rsa duracakt r. Ünite 10 saniye süreyle o alt kanalda kalacakt r. Bu süre zarf nda: (a) KONUfi (TALK) nu bas l tutarak konuflabilirsiniz. Telsiziniz o kanalda kalacak ve Bekleme (Standby) moduna dönecektir. (b) KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru basarak alt kanallar taramaya devam edebilirsiniz. (c) MOD na basarak bellek tarama ifllevine geçebilirsiniz. (Afla ya bak n.) 10 saniye içinde herhangi bir tufla basmad n z takdirde, telsiz otomatik olarak alt kanallar taramaya devam edecektir. Bellek adreslerini taramak için: 1. Tara (Scan) simgesi görüntüye gelene ve Bellek (Memory) Adresi simgesi ile bellek adresi yan p sönene kadar MOD na bas n. 2. Ünite, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bast n zda, bellek adreslerini taramaya bafllayacakt r. 3. Telsiziniz tüm bellek adreslerini taramaya devam edecek ve gelen bir iletiflim alg lan rsa duracakt r. Ünite 10 saniye süreyle o adreste kalacakt r. Bu süre zarf nda: (a) KONUfi (TALK) nu bas l tutarak konuflabilirsiniz. Telsiziniz o kanalda kalacak ve Bekleme (Standby) moduna dönecektir. (b) KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru basarak bellek adreslerini taramaya devam edebilirsiniz. (c) MOD na basarak di er ifllevlere geçebilirsiniz. 10 saniye içinde herhangi bir tufla basmad n z takdirde, telsiz otomatik olarak bellek adreslerini taramaya devam edecektir. Ça r Tonlar n n ve VibrAlert TM özelli inin kullan lmas : microtalk telsiziniz, bir sinyal geldi inde sesli bir ça r tonu, sessiz bir titreflim veya her iki yöntemi de kullanarak sizi uyarabilir. Zil ayarlar n de ifltirmek için: 1. Zil Ayar (Ring Setting) simgesi yan p sönene ve güncel ayar (Titreflim + Zil (Vibra + Ring), Sadece Titreflim (Vibra Only) veya Sadece Zil (Ring Only)) görüntüye gelene kadar MOD na bas n. Titreflim + Zil Sadece Titreflim Sadece Zil 2. Zil ayar n de ifltirmek için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere geçmek için ise MOD na bas n. Özel Ça r Ses fiifreleme özelli inin kullan lmas microtalk telsiziniz, Özel Ça r (Private Call) aç k oldu unda, gizli iletiflime olanak tan mak üzere ses sinyaline flifre uygular. (NOT: letiflimin flifrelenmesi ve flifrenin çözülebilmesi için her iki telsizde de Özel Ça r özelli inin aç k olmas flartt r.) Özel Ça r özelli ini kullanmak için: 1. Özel (Private) simgesi yan p sönene ve güncel ayar ( on (aç k) veya off (kapal ) ) görüntüye gelene kadar MOD na bas n. 2. Özel Ça r ifllevini açmak veya kapatmak için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere geçmek için ise MOD na bas n. Dual Watch - ki Kanal Ayn Anda zleme fllevinin Ayarlanmas ki kanal ayn anda izleme ifllevi, seçece iniz herhangi iki ana kanal /alt kanal ayn anda izlemenize olanak tan r. Dual Watch ifllevini programlamak için: 1. zlemek istedi iniz birinci ana kanal ve alt kanal kodunu seçin (bk. Kullan m).

8 LER DÜZEY ÖZELL KLER 2. Dual Watch simgesi yan p sönene kadar MOD (MODE) na bas n. 3. zlemek istedi iniz ikinci kanal seçmek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 4. MOD (MODE) na bas n. Alt kanal kodu yan p sönecektir. 5. KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru basarak ikinci alt kanal kodunu seçin. 6. kinci ana kanal /alt kanal kodunu kaydedip Dual Watch ifllevini devreye sokmak için G R (ENTER) na bas p b rak n. 7. Dual Watch ifllevini devreden ç kar p, normal Standby (Bekleme) moduna dönmek için G R (ENTER) veya KONUfi (TALK) na bas p b rak n. Roger Beep - Anlafl ld Do rulama Tonunun Aç l p Kapat lmas Anlafl ld tonu aç k oldu unda, KONUfi (TALK) nu serbest b rakt n zda karfl taraftaki bir bip sesi duyacakt r. Anlafl ld Do rulama modunu de ifltirmek için: 1. Anlafl ld Do rulama simgesi yan p sönene ve güncel ayar ( on (aç k) veya off (kapal ) ) görüntüye gelene kadar MOD (MODE) na bas n. 2. Anlafl ld Do rulama modunu açmak veya kapatmak için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere devam etmek için ise MOD (MODE) na bas n. Tufl Sesinin Aç l p Kapat lmas Tufl Sesi aç k ise, herhangi bir tufla bast n zda veya bir ayar de ifltirdi inizde üniteniz bir bip sesi verecektir. Tufl Sesi modunu de ifltirmek için: 1. Tufl sesini kapatmak için G R (ENTER) na 5 saniye bas n. Ünite çift bip sesi verecek ve Beep (Bip) simgesi görüntüden kaybolacakt r. 2. Tufl sesini açmak için yine GIR (ENTER) na 5 saniye bas n. Ünite çift bip sesi verecek ve Beep (Bip) simgesi görüntüye gelecektir. (NOT: Bu ifllemler s ras nda ünite kilitleme modunda olmamal d r.) G R Ça r Tonu Ayarlar n n De ifltirilmesi Karfl taraf arad nda sizi uyarmak üzere befl adet ça r tonu ayar aras ndan seçim yapabilirsiniz. Bir ça r tonu ayar seçmek için: 1. Kapal durumdaki üniteyi açarken ayn zamanda ÇA RI (CALL) na bas n ve bas l tutun. Güncel ton ayar n n numaras yan p sönecek ve bir saniye süreyle ton çalacakt r. 2. Di er ça r tonlar n dinlemek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. stedi iniz ça r tonunun numaras görüntüdeyken KONUfi (TALK) veya G R (ENTER) na bas p b rak n. Yapt n z seçim kaydedilecektir. 4. Ünite, 15 saniye süreyle hiçbir tufla bas lmad takdirde, son olarak görüntülenen ça r tonunu otomatik olarak kaydedecektir. Diyafon ste e ba l diyafon adaptörü ve iki adet harici hoparlör/mikrofon tak larak, tek bir microtalk telsizi bir diyafon sistemi olarak kullan labilir. (Motosiklet sürücüleri için idealdir.)

9 AKSESUARLAR Aksesuar sipariflleri, garanti ve müflteri hizmetleri bilgileri için lütfen yerel bayiinizle irtibat kurun. El/Yaka Mikrotelefonu MA-SM Yedek Kemer Klipsi PA-BC2 NiMH fiarj Edilebilir Pil Blo u FA-BP VOX Mikrofon Kulakl k Seti MA-VOX Bas-Konufl (PTT) Kulakl k Mikrofon Seti MA-EBM 0681! AB ülkelerinde kullan lmak için olup, yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir Cobra Electronics Corporation 6500 West Cortland Street Chicago, IL USA

10 UYUM BEYANI Bu beyan üreticinin/ithalatç n n sorumlulu udur. Cobra Electronics Europe Limited Dungar House Northumberland Avenue Dun Laoghaire County Dublin, Ireland flbu beyan, ÖZEL EL TELS Z : MT 900 (Ürün Kimli i) olarak isimlendirilen ürünün, Üye Ülkelerin; Radyo Spektrum Konular, EMC ve Elektriksel Güvenli e iliflkin yasalar n yak nlaflt r lmas üzerindeki R & TTE Direktif 1999/5/EC ile belirtilen gerekli koruma koflullar na uydu unu tescil eder. Bu beyan, Direktifin Ek II sinde tan mlanan ve bu beyan n bir parças olarak iliflikte sunulan teknik belgelere uygun flekilde üretilmifl tüm örnekler için geçerlidir. Ürünün R & TTE nin 3. Maddesine göre gerekli flartlara iliflkin koflullara uyumunun de erlendirmesi (s n f 2.6), Direktif 1999/5/EC Ek IV ve afla daki standartlara göre yap lm flt r: EN v (02/01) Radyo Spektrumu:... (Yönetmeliklerin/standartlar n kimli i) EN (07/2000) EMC:... (Yönetmeliklerin/standartlar n kimli i) EN 60065: 1998 Elektriksel Güvenlik:... (Yönetmeliklerin/standartlar n kimli i) DUBL N, RLANDA MIKE KAVANAGH

EL TELS Z TÜRKÇE MT-500 MODEL. Ürünün Özellikleri. Anten. Kemer klipsi. ÇA RI tuflu. Ayd nlatmal LCD ekran. GÜÇ tuflu. fiarj girifli.

EL TELS Z TÜRKÇE MT-500 MODEL. Ürünün Özellikleri. Anten. Kemer klipsi. ÇA RI tuflu. Ayd nlatmal LCD ekran. GÜÇ tuflu. fiarj girifli. Anten TÜRKÇE EL TELS Z MT-500 MODEL GÜÇ ÇA RI Ayd nlatmal LCD ekran Kemer klipsi fiarj girifli IfiIK/GÖRÜfiME ARTIRMA KANAL SEÇME tufllar Hoparlör/mikrofon Ürünün Özellikleri 3 km ye kadar görüflme mesafeli

Detaylı

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten ÇA RI. tuflu K L TLEME. tuflu. GÜÇ tuflu MOD. tuflu. KONUfi. fiarj girifli. tuflu SES KUMANDA.

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten ÇA RI. tuflu K L TLEME. tuflu. GÜÇ tuflu MOD. tuflu. KONUfi. fiarj girifli. tuflu SES KUMANDA. TÜRKÇE EL TELS Z M T - 7 0 0 M O D E L Anten GÜÇ ÇA RI K L TLEME MOD Kemer klipsi KONUfi fiarj girifli IfiIK/ GÖRÜfiME ARTIRMA SES KUMANDA tufllar Pil yuvas Ayd nlatmal LCD ekran K L TLEME t rna KANAL

Detaylı

M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1

M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1 M 850 6:M 850. 20/12/2006 12:57 P 1 El Telsizi Model MT 850 1 10 2 CHRG 3 1. Anten 2. Harici Hoparlör/Mikrofon/Þarj Jaký 3. Mod/Güç Tuþu 4. Kilit Tuþu 5. Kanal Seçme Tuþlarý 6. Hoparlör/Mikrofon 7. Iþýk/Görüþme

Detaylı

El Telsizi Model MT 525 TÜRKÇE. Anten. Harici Hoparlör/ Mikrofon Çıkışı. ÇAĞRI Tuşu. MOD/KİLİT Tuşu Şarj Girişi. GÜÇ Tuşu.

El Telsizi Model MT 525 TÜRKÇE. Anten. Harici Hoparlör/ Mikrofon Çıkışı. ÇAĞRI Tuşu. MOD/KİLİT Tuşu Şarj Girişi. GÜÇ Tuşu. Anten ÇAĞRI Tuşu GÜÇ Tuşu TÜRKÇE Harici Hoparlör/ Mikrofon Çıkışı El Telsizi Model MT 525 Bu ekipman aşağıdaki ülke(ler)de kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AT EE HU LI PT BE ES IE LU SE CY FI IS MT CH

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Harici Hoparlör/ Mikrofon Çıkışı. IŞIK/GÖRÜŞME MESAFESİNİ ARTIRMA Tuşu Diyafon Çıkışı. Kilit. Kanal Numarası Bellek Adres Numarası.

Harici Hoparlör/ Mikrofon Çıkışı. IŞIK/GÖRÜŞME MESAFESİNİ ARTIRMA Tuşu Diyafon Çıkışı. Kilit. Kanal Numarası Bellek Adres Numarası. El Telsizi Model MT 925 PRO TÜRKÇE Anten Harici Hoparlör/ Mikrofon Çıkışı AÇIK-KAPALI/SES Düğmesi Güç/İletişim Göstergesi KONUŞ Tuşu KANAL YUKARI/KANAL AŞAĞI Tuşları IŞIK/GÖRÜŞME MESAFESİNİ ARTIRMA Tuşu

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU

TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU TLKR T60 OWNER'S MANUAL EN DE FR IT ES PR NL DA NO TU PL SV RU SF TA INABILIR ÇIFT YÖNLÜ TELSIZLER IÇIN ÜRÜN GÜVENLI I VE RF'YE MARUZ KALMA DIKKAT! Bu ürünü kullanmadan önce, RF (Radyo Frekans ) enerjisine

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

3 Kanal Numarası (1 den 8)

3 Kanal Numarası (1 den 8) Laxon LR8 Kullanım Kılavuzu ANTEN Kulaklık girişi POWER Tuşu Ses seviyesini değiştirmek Için çeviriniz. PTT Tuşu Bağlantı kurulurken Basın ve basılı tutun Alıcı LED Bir sinyal aldığında yanıp söner MONITOR

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Kanal Seçimi Gelişmiş Özellikler Temizlik ve Bakım

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 SN0185LS-T1M SN0185LS-T2M SN022LS-T1M SN022LS-T2M SN022LS-T1FM

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS World Wide Web www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Detaylı

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, kurulu yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Alıcı/Verici Telsizler

Alıcı/Verici Telsizler Alıcı/Verici Telsizler Kullanım Kılavuzu XTNi Ekransız Model Motorola, Özel Tasarım M Logosu ve burada belirtilen diğer tüm ticari markalar Motorola, Inc. Reg. U.S. Pat. & Tm. Off şirketinin ticari markalarıdır.

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

RC4-2. Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda

RC4-2. Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda RC4-2 Kullanıcı talimatları RC4-2 uzaktan kumanda Uzaktan kumanda ve bu kullanıcı talimatlarında gösterilen diğer parçalar elinizdekilerle aynı görüntüye sahip olmayabilir. Gerekli görülen her türlü değişikliği

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER

KALE GEÇ KONTROL SSTEMLER KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU MODEL 10-300 SERVS HATTI (0212) 641 71 56 - E-mail:otelsistem@kaletrade.com KALE GEÇ KONTROL ÜNTES SSTEM ELEMANLARI KALE GEÇ KONTROL ÜNTES Kart Okuyucu Bölüm Gösterge Iıı nfrared,(kızıl

Detaylı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı

Işık Akısı Ölçüm Cihazı Işık Akısı Ölçüm Cihazı TES-133 KULLANIM KILAVUZU Kutu içerisindeki CD: Bilgisayar Yaz l m ve Protokol 133 ZERO RATIO ZERO MAX MIN AVG TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa 1. GİRİŞ...1

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500 S500Cover.fm Pages 1-2 Mercredi, 3. septembre 2003 2:44 14 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, yüklenmifl olan yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Ç FT BANTLI

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

BM-148. Dijital Bebek Dinleme Telsizi. Kullanım Kılavuzu

BM-148. Dijital Bebek Dinleme Telsizi. Kullanım Kılavuzu BM-148 Dijital Bebek Dinleme Telsizi Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce lütfen tüm kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6 Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2522 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX 1 Đçindekiler Đçindekiler... 2 Giriş... 3 Kontrol Tuşları ve Ekran... 3 Đçindekiler Kılavuzu... 4 Ayarlar... 5 Pil Yerleştirme...

Detaylı

Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım. Vox Özelliği: Ses Algılama. Kanal Monitör. Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği

Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım. Vox Özelliği: Ses Algılama. Kanal Monitör. Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği Ürün Açıklaması : Küçük Ve Ergonomik Tasarım Vox Özelliği: Ses Algılama Kanal Monitör Scrambler:Ses Karıştırma Özelliği Otomatik Batarya Tasarruf Modu Meşgul Kanal Kilidi Gönderme Zaman Sınırlayıcı (TOT)

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RS81/RS82. VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN KULLANIM KILAVUZU Simrad RS81/RS82 VHF Telsiz Sistemi DEN ZDEK PERFORMANSINIZI ARTTIRIN Ç NDEK LER ANA FONKS YONLAR Genel notlar 2 Açma/Kapatma & kinci ülke modu 3 Kanalları de i tirme 3 Kanal ayarları

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu

kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu kulak-içi kulaklıklar belli ipod, iphone, ve ipad modelleri için Kullanma Kılavuzu Önemli Güvenlik Bilgisi Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve daha sonra başvurmak üzere saklayın. UYARILAR: Kulaklıkları

Detaylı

3G MOB L KAMERA MF58

3G MOB L KAMERA MF58 3G MOB L KAMERA MF58 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı