EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl"

Transkript

1 TÜRKÇE EL TELS Z M T M O D E L Anten Ayd nlatmal LCD ekran AÇIK- KAPALI/SES dü mesi Kemer klipsi KONUfi IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA Diyafon ç k fl KANAL SEÇME tufllar Pil yuvas ÇA RI K L TLEME G R MOD K L TLEME t rna Pil flarj pedleri Hoparlör/mikrofon Diyafon ç k fl KONUfi Kemer klipsi Harici hoparlör/mikrofon ç k fl IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA

2 ÖZELL KLER Ürünün Özellikleri 3 km ye kadar görüflme mesafeli EL TELS Z 8 ANA KANAL* 38 adet CTCSS alt kanal AYDINLATMALI LCD ekran SUYA D RENÇL P L TASARRUFU sa layan elektronik devreler GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA devresi El kullanmadan iletiflim sa layan VOX modu ÖZEL ÇA RI ses flifreleme özelli i VIBRALERT TM D YAFON olarak çal flma kapasitesi 10 adet BELLEK BELLEK TARAMA ANA KANAL/CTCSS Alt Kanal tarama ÇA RI UYARISI ki kanal ayn anda izleme ifllevi ( DUAL WATCH ) K L TLEME OTOMAT K GÜRÜLTÜ SUSTURMA 5 adet ÇA RI S NYAL seçene i Aç l p kapat labilir ANLAfiILDI ( ROGER BEEP ) do rulama tonu Aç l p kapat labilir TUfi sesi HAR C HOPARLÖR/M KROFON ç k fl KEMER KL PS B LEK KAYIfiI fiarj PEDLER HIZLI Masaüstü fiarj C HAZI fiarj ED LEB L R NiMH P L Blo u AC ADAPTÖRÜ (220V, 2 Ayakl Euro Fifli) F fi ADAPTÖRÜ 220V 2 Ayakl Euro Fiflinden 240V 3 Ayakl ngiliz Fifline Ürün Hakk nda Bilgiler Bu Cobra microtalk el telsizi, PMR 446 frekanslar nda, kanun ve yönetmelikler dahilinde istenen tüm standartlar karfl layacak flekilde üretilmifltir. Kamuya aç k hava iletiflim yollar n n kullan lmas n gerektiren bu el telsizinin kullan m yerel kanun veya yönetmeliklere tabi olabilir. Daha fazla bilgi için yerel telsiz ruhsatland rma idaresiyle irtibat kurun. microtalk El Telsizinizin Bak m microtalk el telsiziniz, gereken bak m gösterdi iniz takdirde size y llarca ar zas z hizmet sunacakt r. Ünitenizin bak m na iliflkin birkaç öneri afla da verilmifltir: Telsizi dikkatli tafl y n z, düflürmeyiniz. Telsizi tozlu ortamlardan uzak tutunuz. Telsizi suya düflürmeyiniz, nemli yerlere koymay n z. Telsizi yüksek s cakl klardan ve güneflten koruyunuz. Pillerin fiarj Edilmesi microtalk el telsizinizi ilk olarak kullanmadan önce pil blo unu tam olarak flarj etmelisiniz. 1. Güç kayna n flarj cihaz n n temel ünitesine ba lay p, bir elektrik prizine tak n. (Gerekiyorsa, bir ngiliz fifl adaptörü dahil edilmifltir.) fiarj etmeye bafllamak için telsizi flarj cihaz n n temel ünitesine yerlefltirin. 2. ste e ba l adaptör sayesinde flarj cihaz n n temel ünitesinde sadece pil blo unu b rakabilirsiniz. K L TLEME TIRNA INI afla do ru çekip, pil yuvas n n kapa n ç kar n. Pil blo unu yerinden ç kar p, flarj yuvas na yerlefltirin. 3. fiarj cihaz n n temel ünitesindeki fiarj (CHARGE) fl, pilin ne zaman tamamen flarj oldu unu gösterecektir. Bu fl k, pil blo u yaklafl k %90 flarja eriflti inde CHARGE CHARGE sürekli yanar; daha sonra, pil tamamen flarj olana dek h zla yan p söner ve ard ndan yavafl yavafl yan p sönerek azar azar flarj aflamas n gösterir. Tam flarj yaklafl k 2 saat sürecektir. Üniteyi süresiz olarak azar azar flarj aflamas nda b rakabilirsiniz. 4. microtalk el telsizinizi dört adet ince kalem (AAA) pille de çal flt rabilirsiniz. * Kanal 1 ve 2 Fransa da kullan lamaz. Bu durum de iflebilir; daha fazla bilgi için lütfen Fransa telsiz ruhsatland rma yetkili organlar yla irtibat kurun.

3 KULLANIM Zay f Pil Uyar s Pil gücü, LCD ekran n alt k sm nda görüntülenen grafik dilimlerle belirtilir. Pil zay flad kça daha az say da dilim görüntülenir. Son dilim yan p sönmeye bafllad nda pillerin flarj edilmesi veya de ifltirilmesi gerekir. Otomatik Pil Tasarrufu Telsiz 10 saniye boyunca kullan lmad takdirde, ünite otomatik olarak Pil Tasarrufu moduna geçer ve ekranda POWER SAVER (GÜÇ TASARRUFU) yaz s görüntülenir. Bu durum ünitenin gelen iletiflimi alma yetene ini etkilemeyecektir. microtalk Telsizinizin Aç lmas 1. Üniteyi açmak (ve sesini ayarlamak) için AÇIK- KAPALI/SES dü mesini saat yönünde çevirin. Sesli bir uyar, telsizin aç ld n bildirecektir. AÇIK- KAPALI/ SES dü mesi 2. microtalk telsiziniz flimdi Standby (Bekleme) modunda olup, iletiflime haz rd r. Telsiziniz KONUfi (TALK), ÇA RI (CALL) veya MOD (MODE) tufllar na bas lmad takdirde daima Standby (Bekleme) modunda olacakt r. Ekran n Ayd nlat lmas 1. Ekran 10 saniye süreyle ayd nlatmak için IfiIK/GÖRÜfiME IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N MESAFES N ARTIRMA ARTIRMA na bas p b rak n. Ana Kanallar n Seçimi 1. Telsiz aç k durumdayken KANAL YUKARI (CHANNEL UP) veya KANAL AfiA I (CHANNEL DOWN) tufllar na basarak 8 ana kanaldan herhangi birini seçin. (NOT: letiflim kurmak için her iki telsizin de ayn kanala ayarlanmas flartt r.) CTCSS Alt Kanallar n n Seçimi CTCSS (Sürekli Ton Kodlu Gürültü Susturma Sistemi), ayn kanaldaki di er kullan c lardan kaynaklanan kar flmalar azaltmak üzere 38 alt kanal kodundan birini seçmenize olanak tan r. (NOT: Alt kanallardan birini kullan yorsan z, iletiflim kurulabilmesi için her iki telsizin de ayn ana kanal ve alt kanal koduna ayarlanmas flartt r. Her ana kanal, en son seçmifl oldu unuz alt kanal kodunu belle inde saklar.) Alt kanal kodunu seçmek için: 1. Ana kanal seçtikten sonra MOD (MODE) na bas p b rak n. LCD ekran nda kanal göstergesinin yan nda küçük bir numara yan p sönecektir. 2. Alt kanal kodunu seçmek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. Tuflu yukar veya afla do ru bas l tutarak kodun h zl ilerlemesini sa layabilirsiniz. 3. stedi iniz alt kanal kodu görüntüye geldi inde G R (ENTER) na bas p b rak n. MOD G R KANAL SEÇME tufllar

4 KULLANIM Baflka Bir Kiflinin Aranmas Baflka bir kifliyi arad n za dair uyar ÇA RI göndermek için: 1. ÇA RI (CALL) na bas p b rak n. Karfl tarafta 2 saniyelik bir zil tonu çalacakt r. Bu 2 saniyelik ça r tonu s ras nda sinyal al flverifli yap lamaz. Karfl Taraf ile Görüflme Yap lmas 1. KONUfi (TALK) na bas n ve bas l tutun. 2. Mikrofonu a z n zdan yaklafl k 5 cm uzakta tutarak normal bir sesle konuflun. 3. Konuflman z bitti inde serbest b rak n ve karfl taraf dinleyin. KONUfi (TALK) na bast n zda, gelen ça r lar alamazs n z. KONUfi 5 cm Anlafl ld /Do rulama Tonu ( Roger Beep ) Konuflman z n bitiminde KONUfi (TALK) nu serbest b rakt n zda karfl taraf n telsizinde bir uyar sesi duyulur. Bu ses, karfl tarafa sizin konuflman z n bitti ini, kendilerinin konuflmaya bafllayabilece ini gösteren bir sinyaldir. (NOT: Anlafl ld tonu aç l p kapat labilir; bk. leri Düzey Özellikler.) Karfl Taraf Dinleme Konuflman z bitti inde: 1. Gelebilecek konuflmalar duymak için KONUfi (TALK) nu serbest b rak n. Telsiz KONUfi (TALK), ÇA RI (CALL) veya MOD (MODE) tufllar na bas lmad takdirde daima Standby (Bekleme) modundad r. 2. AÇIK-KAPALI/SES (ON-OFF/VOLUME) dü mesini çevirerek sesi istedi iniz düzeye ayarlay n. microtalk Telsizinin Görüflme Mesafesi microtalk telsizinizin görüflme mesafesi 3 km ye kadard r. Görüflme mesafesi, koflullara ve arazinin yap s na göre de iflir. Düz ve aç k yerlerde telsiziniz maksimum görüflme mesafesiyle çal flacakt r. Sinyalin güzergah ndaki binalar ve bitki örtüsü görüflme mesafesini k saltabilir. Yo un bitki örtülü ve da l k arazilerde sinyal daha da azalacakt r. Otomatik Gürültü Susturma (Auto Squelch) Arazi koflullar n n elvermedi i durumlarda veya görüflme mesafesinin s n r na gelindi inde, zay flayan sinyallerin ve istenmeyen parazitlerin kullan c y rahats z etmemesi için microtalk telsizinizde Otomatik Gürültü Susturma özelli i vard r. Görüflme Mesafesini Art rma Otomatik Gürültü Susturma özelli ini geçici olarak kapatarak, tüm sinyallerin al nmas n sa layabilir ve böylece telsizinizin maksimum görüflme mesafesini art rabilirsiniz: 1. IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA nu 5 saniye bas l tutun. Görüflme mesafesinin art r ld n belirten 2 bip sesi duyacaks n z. IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA 2. Görüflme Mesafesini Art rma özelli ini kapatmak için IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA nu 1 saniye bas l tutun veya kanal de ifltirin. Kilitleme fllevinin Kullan lmas Kilitleme ifllevi, kazara çal flt r lmalar n önlemek için KANAL (CHANNEL), MOD (MODE) ve G R (ENTER) tufllar n kilitler. Kilitleme ifllevini kullanmak için: 1. Standby (Bekleme) modundayken K L TLEME (LOCK) na basarak 1 saniye bas l tutun. Ünite kilitlendi inde kilit simgesi yan p sönecektir. ÇA RI (CALL), IfiIK/GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA ve KONUfi (TALK) tufllar daima çal fl r durumda olup, bu ifllevler K L TLENMEZ. K L TLEME 2. Kilitleme ifllevini devreden ç karmak için K L TLEME (LOCK) na tekrar bas p b rak n. Kilit tüm simgesi görüntüden kaybolur ve tüm tufllar n kilidi aç l r.

5 KULLANIM Harici Hoparlör/Mikrofon Ç k fl microtalk telsizinize harici bir mikrofon/hoparlör (mikrotelefon) takarak ellerinizi baflka ifller için kullanabilirsiniz (telsiz fiyat na dahil de ildir). ste e ba l aksesuarlara bak n. Harici mikrofon/hoparlör birimini takmak için: 1. Ünitenin üst k sm ndaki SPKR/MIC (HOPARLÖR/M KROFON) t rna n aç n. 2. Fifli SPKR/MIC (HOPARLÖR/M KROFON) ç k fl na tak n. Harici hoparlör/ mikrofon HOPARLÖR/ M KROFON ç k fl MOD (MODE) Tuflunun Kullan lmas MOD, microtalk telsizinizin çeflitli ifllevlerini kullanman za olanak tan r. MOD na bast n zda, ünitenizin de iflik ifllevler aras nda geçifl yapt n LCD ekran ndan izleyebilirsiniz. MOD VOX Modunun Kullan lmas VOX modunda, microtalk telsiziniz konufltu unuzda otomatik olarak iletiflim kurarak üniteyi ellerinizi kullanmadan çal flt rman za olanak tan r. VOX modunu aç p kapatmak için: 1. VOX simgesi yan p sönene ve güncel ayar ( on (aç k) veya off (kapal ) ) görüntüye gelene kadar MOD (MODE) na bas n. LER DÜZEY ÖZELL KLER 3. Yeni ayar girmek için GIR (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere devam etmek için ise MOD (MODE) na bas n. G R VOX Duyarl l k Düzeyinin Ayarlanmas VOX duyarl l k düzeyini sesinizin yüksekli ine göre ayarlayabilir ve böylece arka planda meydana gelen gürültülerden kaynaklanan iletiflimleri önleyebilirsiniz. Duyarl l ayarlamak için: 1. VOX simgesi yan p sönene ve güncel duyarl l k düzeyi (düzey 5 = en yüksek duyarl l k, düzey 1 = en düflük duyarl l k) L harfinin yan nda görüntüye gelene kadar MOD na bas n. 2. Ayar de ifltirmek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere devam etmek için ise MOD (MODE) na bas n. Belleklerin Programlanmas microtalk telsizinizde, en s k kulland n z kanallar ve alt kanallar kaydetmek üzere 10 adet (0-9) bellek vard r. Bellekleri programlamak için: 1. Bellek (Memory) simgesi görüntüye gelene ve bellek numaras yan p sönene kadar MOD (MODE) na bas n. 2. VOX modunu açmak veya kapatmak için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 2. De ifltirmek istedi iniz belle i seçmek için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n.

6 LER DÜZEY ÖZELL KLER 3. MOD (MODE) na yeniden bas p b rak n. Bellek (Memory) simgesi ve ana kanal numaras yan p sönecektir. 4. Kaydetmek istedi iniz ana kanal seçmek için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 5. Ana kanal belle e kaydetmek ve alt kanal seçimine geçmek için yine MOD na bas n. Bellek (Memory) simgesi yan p sönmeye devam ederken, alt kanal numaras yan p sönmeye bafllar. Ana kanallar taramak için: 1. Tara (Scan) simgesi görüntüye gelene ve ana kanal numaras yan p sönene kadar MOD na bas n. 6. Kaydetmek istedi iniz alt kanal (0-38) seçmek için, KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru bas n. 7. Seçti iniz ana kanal ve alt kanal üzerinden iletiflim kurmak üzere KONUfi (TALK) na bast n zda, bu kanallar, kullanmakta oldu unuz belle e kaydedilecektir. 8. Yeni bellek adresinizde Bekleme (Standby) moduna dönmek için G R (ENTER) na, belle e kaydedip di er ifllevlere geçmek için ise MOD na bas p b rak n. Bellekten Ça rmak Bir belle e kaydetti iniz kanal ça rmak için: 1. Bellek (Memory) simgesi görüntüye gelene ve bellek numaras yan p sönene kadar MOD na bas n. 2. stedi iniz belle i seçmek için, KANAL MOD SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. Siz G R (ENTER) na basarak Bellek fllevini terk edene kadar, telsiziniz bu bellek adresinde kalacakt r. 3. Di er bellek adreslerini ça rmak için basamak 2 yi tekrarlay n. Tarama fllevinin Kullan lmas microtalk telsiziniz, ana kanallar (1-8), bir ana kanal n alt kanallar n (0-38) veya bellek adreslerini otomatik olarak tarayabilir. 2. KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bast n zda, ünite ana kanallar taramaya bafllayacakt r. (NOT: Ünite ana kanallar tararken alt kanallara ald rmaz.) 3. Telsiziniz, tüm ana kanallar taramaya devam edecek ve gelen bir iletiflim alg lan rsa duracakt r. Ünite 10 saniye süreyle o kanalda kalacakt r. Bu süre zarf nda: (a) KONUfi (TALK) nu bas l tutarak konuflabilirsiniz. Telsiziniz o kanalda kalacak ve Bekleme (Standby) moduna dönecektir. (b) KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru basarak ana kanallar taramaya devam edebilirsiniz. (c) MOD (MODE) na basarak alt kanal tarama ifllevine geçebilirsiniz. (Afla ya bak n.) 10 saniye içinde herhangi bir tufla basmad n z takdirde, telsiz otomatik olarak ana kanallar taramaya devam edecektir. Alt kanallar taramak için: 1. Bekleme (Standby) modundayken, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru basarak, taramak istedi iniz ana kanal seçin. 2. Tara (Scan) simgesi ve alt kanal numaras yan p sönene kadar MOD na bas n. 3. Ünite, KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru bast n zda, seçili ana kanal n alt kanallar n taramaya bafllayacakt r.

7 LER DÜZEY ÖZELL KLER 4. Telsiziniz alt kanallar taramaya devam edecek ve gelen bir iletiflim alg lan rsa duracakt r. Ünite 10 saniye süreyle o alt kanalda kalacakt r. Bu süre zarf nda: (a) KONUfi (TALK) nu bas l tutarak konuflabilirsiniz. Telsiziniz o kanalda kalacak ve Bekleme (Standby) moduna dönecektir. (b) KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru basarak alt kanallar taramaya devam edebilirsiniz. (c) MOD na basarak bellek tarama ifllevine geçebilirsiniz. (Afla ya bak n.) 10 saniye içinde herhangi bir tufla basmad n z takdirde, telsiz otomatik olarak alt kanallar taramaya devam edecektir. Bellek adreslerini taramak için: 1. Tara (Scan) simgesi görüntüye gelene ve Bellek (Memory) Adresi simgesi ile bellek adresi yan p sönene kadar MOD na bas n. 2. Ünite, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bast n zda, bellek adreslerini taramaya bafllayacakt r. 3. Telsiziniz tüm bellek adreslerini taramaya devam edecek ve gelen bir iletiflim alg lan rsa duracakt r. Ünite 10 saniye süreyle o adreste kalacakt r. Bu süre zarf nda: (a) KONUfi (TALK) nu bas l tutarak konuflabilirsiniz. Telsiziniz o kanalda kalacak ve Bekleme (Standby) moduna dönecektir. (b) KANAL SEÇME na yukar veya afla do ru basarak bellek adreslerini taramaya devam edebilirsiniz. (c) MOD na basarak di er ifllevlere geçebilirsiniz. 10 saniye içinde herhangi bir tufla basmad n z takdirde, telsiz otomatik olarak bellek adreslerini taramaya devam edecektir. Ça r Tonlar n n ve VibrAlert TM özelli inin kullan lmas : microtalk telsiziniz, bir sinyal geldi inde sesli bir ça r tonu, sessiz bir titreflim veya her iki yöntemi de kullanarak sizi uyarabilir. Zil ayarlar n de ifltirmek için: 1. Zil Ayar (Ring Setting) simgesi yan p sönene ve güncel ayar (Titreflim + Zil (Vibra + Ring), Sadece Titreflim (Vibra Only) veya Sadece Zil (Ring Only)) görüntüye gelene kadar MOD na bas n. Titreflim + Zil Sadece Titreflim Sadece Zil 2. Zil ayar n de ifltirmek için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere geçmek için ise MOD na bas n. Özel Ça r Ses fiifreleme özelli inin kullan lmas microtalk telsiziniz, Özel Ça r (Private Call) aç k oldu unda, gizli iletiflime olanak tan mak üzere ses sinyaline flifre uygular. (NOT: letiflimin flifrelenmesi ve flifrenin çözülebilmesi için her iki telsizde de Özel Ça r özelli inin aç k olmas flartt r.) Özel Ça r özelli ini kullanmak için: 1. Özel (Private) simgesi yan p sönene ve güncel ayar ( on (aç k) veya off (kapal ) ) görüntüye gelene kadar MOD na bas n. 2. Özel Ça r ifllevini açmak veya kapatmak için, KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere geçmek için ise MOD na bas n. Dual Watch - ki Kanal Ayn Anda zleme fllevinin Ayarlanmas ki kanal ayn anda izleme ifllevi, seçece iniz herhangi iki ana kanal /alt kanal ayn anda izlemenize olanak tan r. Dual Watch ifllevini programlamak için: 1. zlemek istedi iniz birinci ana kanal ve alt kanal kodunu seçin (bk. Kullan m).

8 LER DÜZEY ÖZELL KLER 2. Dual Watch simgesi yan p sönene kadar MOD (MODE) na bas n. 3. zlemek istedi iniz ikinci kanal seçmek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 4. MOD (MODE) na bas n. Alt kanal kodu yan p sönecektir. 5. KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru basarak ikinci alt kanal kodunu seçin. 6. kinci ana kanal /alt kanal kodunu kaydedip Dual Watch ifllevini devreye sokmak için G R (ENTER) na bas p b rak n. 7. Dual Watch ifllevini devreden ç kar p, normal Standby (Bekleme) moduna dönmek için G R (ENTER) veya KONUfi (TALK) na bas p b rak n. Roger Beep - Anlafl ld Do rulama Tonunun Aç l p Kapat lmas Anlafl ld tonu aç k oldu unda, KONUfi (TALK) nu serbest b rakt n zda karfl taraftaki bir bip sesi duyacakt r. Anlafl ld Do rulama modunu de ifltirmek için: 1. Anlafl ld Do rulama simgesi yan p sönene ve güncel ayar ( on (aç k) veya off (kapal ) ) görüntüye gelene kadar MOD (MODE) na bas n. 2. Anlafl ld Do rulama modunu açmak veya kapatmak için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. Yeni ayar girmek için G R (ENTER) na, yeni ayar girip di er ifllevlere devam etmek için ise MOD (MODE) na bas n. Tufl Sesinin Aç l p Kapat lmas Tufl Sesi aç k ise, herhangi bir tufla bast n zda veya bir ayar de ifltirdi inizde üniteniz bir bip sesi verecektir. Tufl Sesi modunu de ifltirmek için: 1. Tufl sesini kapatmak için G R (ENTER) na 5 saniye bas n. Ünite çift bip sesi verecek ve Beep (Bip) simgesi görüntüden kaybolacakt r. 2. Tufl sesini açmak için yine GIR (ENTER) na 5 saniye bas n. Ünite çift bip sesi verecek ve Beep (Bip) simgesi görüntüye gelecektir. (NOT: Bu ifllemler s ras nda ünite kilitleme modunda olmamal d r.) G R Ça r Tonu Ayarlar n n De ifltirilmesi Karfl taraf arad nda sizi uyarmak üzere befl adet ça r tonu ayar aras ndan seçim yapabilirsiniz. Bir ça r tonu ayar seçmek için: 1. Kapal durumdaki üniteyi açarken ayn zamanda ÇA RI (CALL) na bas n ve bas l tutun. Güncel ton ayar n n numaras yan p sönecek ve bir saniye süreyle ton çalacakt r. 2. Di er ça r tonlar n dinlemek için KANAL SEÇME (CHANNEL SELECT) na yukar veya afla do ru bas n. 3. stedi iniz ça r tonunun numaras görüntüdeyken KONUfi (TALK) veya G R (ENTER) na bas p b rak n. Yapt n z seçim kaydedilecektir. 4. Ünite, 15 saniye süreyle hiçbir tufla bas lmad takdirde, son olarak görüntülenen ça r tonunu otomatik olarak kaydedecektir. Diyafon ste e ba l diyafon adaptörü ve iki adet harici hoparlör/mikrofon tak larak, tek bir microtalk telsizi bir diyafon sistemi olarak kullan labilir. (Motosiklet sürücüleri için idealdir.)

9 AKSESUARLAR Aksesuar sipariflleri, garanti ve müflteri hizmetleri bilgileri için lütfen yerel bayiinizle irtibat kurun. El/Yaka Mikrotelefonu MA-SM Yedek Kemer Klipsi PA-BC2 NiMH fiarj Edilebilir Pil Blo u FA-BP VOX Mikrofon Kulakl k Seti MA-VOX Bas-Konufl (PTT) Kulakl k Mikrofon Seti MA-EBM 0681! AB ülkelerinde kullan lmak için olup, yerel kanun ve yönetmeliklere tabidir Cobra Electronics Corporation 6500 West Cortland Street Chicago, IL USA

10 UYUM BEYANI Bu beyan üreticinin/ithalatç n n sorumlulu udur. Cobra Electronics Europe Limited Dungar House Northumberland Avenue Dun Laoghaire County Dublin, Ireland flbu beyan, ÖZEL EL TELS Z : MT 900 (Ürün Kimli i) olarak isimlendirilen ürünün, Üye Ülkelerin; Radyo Spektrum Konular, EMC ve Elektriksel Güvenli e iliflkin yasalar n yak nlaflt r lmas üzerindeki R & TTE Direktif 1999/5/EC ile belirtilen gerekli koruma koflullar na uydu unu tescil eder. Bu beyan, Direktifin Ek II sinde tan mlanan ve bu beyan n bir parças olarak iliflikte sunulan teknik belgelere uygun flekilde üretilmifl tüm örnekler için geçerlidir. Ürünün R & TTE nin 3. Maddesine göre gerekli flartlara iliflkin koflullara uyumunun de erlendirmesi (s n f 2.6), Direktif 1999/5/EC Ek IV ve afla daki standartlara göre yap lm flt r: EN v (02/01) Radyo Spektrumu:... (Yönetmeliklerin/standartlar n kimli i) EN (07/2000) EMC:... (Yönetmeliklerin/standartlar n kimli i) EN 60065: 1998 Elektriksel Güvenlik:... (Yönetmeliklerin/standartlar n kimli i) DUBL N, RLANDA MIKE KAVANAGH