FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ"

Transkript

1 Sayı:4 Ocak 2012 CHP Kadın Kolları Resmi Aylık Yayın Organı FEZLEKENĠZĠ REDDEDĠYORUZ 9 OCAK 2012 GÜNÜ SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU NU SUÇLADI SUÇ: SİLİVRİ YARGILAMASINI ETKİLEMEK GENEL BAŞKANIMIZIN YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ. BİZ KADINLAR BUNA DİYORUZ Kİ: Hiçbir erkek, cezaevine çocuğuyla birlikte girmez; kadınlar girerler. Ülkemizde bugün anasıyla birlikte cezaevinde büyüyen 500 çocuk var. Kadınlar, eģleri ya da oğulları cezaevlerine gönderildiğinde, adeta onlarla birlikte hapsedilmiģ gibi yaģarlar. O nedenle tutukevleri ile cezaevleri, kendileri buralarda daha az olsalar da, kadınların canını erkeklerden daha fazla yakar. Hele siyasal iktidarlar, kendi hükümleri sürsün diye saldırganlaģmıģsa. Yalnızca düģünceleri ve sözleri nedeniyle haksız gözaltılar, tutuklamalar, hüküm vermelere yönelmiģse ĠĢte o zaman kadınların canı iki kat fazla yanar. Hem kocalarıyla oğullarının, hem de ülkenin kötü talihi kadın yüreğini dağlar. Ne var ki, hem bizim hem dünyanın tarihi, kadın yüreğini dağlayan iktidarların diktatörlük hevesi yükseldikçe kendi sonlarına yaklaģtıklarına tanıktır. AKP iktidarı, pek yakın bir zamanda uğrayacağı hazin sonla, tarihe yazılacak yeni bir örnektir. Siyasetçileri, gazetecileri, hekimleri, akademisyenleri, askerleri, kısacası pek çok meslek grubundan aydını, AKP kendi hükmünü sürdürebilmek için toplama kamplarına doldurdu. Anaları, eģleri, çocukları, bu kampların önünde nöbete zorladı. Elinden geleni ardına koymadı, ama yine de sözde darbecilik suçlamalarıyla içeri tıktığı aydınları yargılamayı baģaramadı. BaĢaramadıkça, yeni suçlama dalgaları yarattı. Son suçlama dalgasını da; Cumhuriyet Halk Partisi ne, üstelik onun baģ temsilcisi Genel BaĢkanı na sıçrattı. Yani, yalnızca 1 milyonluk CHP üyelerini değil, CHP nin milyonlarca seçmenini de hedef aldı. Daha da önemlisi, CHP Genel BaĢkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU nu hedef alarak; Türkiye Cumhuriyeti ni kuran ve güvencesi olan, büyük devrimci ruhun, tarihin ve ülkenin en büyük siyasal muhalefetinin de karģısında olduğunu gösterdi. Biz, CHP Kadın Kolları nda örgütlenmiģ kadınlar, AKP nin kendi sonunu hazırladığını ilan ediyoruz!.. AKP yi ve onun özel yetkili kiģi ve kurumlarını, hiçbir kadınımıza ve hiçbir kadınımızın eģine ya da oğluna sakın dokunayım deme diye uyarıyoruz!.. Hükümetin komģu ülkelere karģı sergilediği savaģçı hallerin farkındayız! AKP yöneticilerinin kendi ülkesinin yurttaģlarına karģı intikamcı duygu ve tavırlarının da farkındayız! Cumhuriyet devrimleriyle giriģtikleri hesaplaģmanın farkındayız! Hükümet ve destekçileri de Ģunun farkına varmalıdırlar: Büyük CHP muhalefeti, ne savaģ ve intikam naralarıyla, ne de Silivri fezlekeleriyle susturulabilir!.. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, AKP li kadınlara ve bu iktidara Ģu ya da bu nedenle destek veren kadınlara sesleniyoruz: Sözde yargıdan, gerçekte siyasal iktidardan gelen Silivri Fezlekeleri ni reddediyoruz! Hukuk dıģı hiçbir yargılamayı kabul etmeyeceğiz! Hem ailelerimizi, hem Genel BaĢkanımızı, hem Partimizi, hem de Ülkemizi savunma kararındayız! Hodri meydan!

2 2 EĞİTİM & İŞ KADININ EĞĠTĠM SORUNU ve BĠZĠM GÖREVĠMĠZ Türkiye, kimi uluslararası sözleģmeleri imzalayarak, eğitim alanında politikalar geliģtirmeyi, yasal düzenlemeler yapmayı, bu yasaları uygulamaya geçirmeyi ve kadın okuryazarlığını % 100 olarak gerçekleģtirmeyi taahhüt etmiģtir. BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi (CEDAW), 1985 te imzalandı. Çocuk Hakları SözleĢmesi, 1990 yılında imzaladık. Pekin de yapılan IV. Dünya Kadın Konferansı nın Pekin Deklarasyonu ve Eylem Planı nı çekincesiz kabul ettik. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi: Eğitim Hakkı baģlığını taģıyan 10. madde taraf devletlere Ģunu diyor: Eğitimde erkeklerle eģit haklara sahip olmalarını sağlamak için, kadınlara karģı ayrımı önleyen bütün uygun önlemleri alın! Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 1994 yılında 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kurallarına dönüģtürüldü. Bu düzenlemeler Ģunu diyor: Çocukların eğitim hakkını kabul edin! Bu hakkı fırsat eģitliği temeli üzerinde gerçekleģtirilmesi için gerekli önlemleri alın! Çocuğun eğitim hakkı için fırsat eģitliği sağlayın! Ġlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız hale getirin! Çocuğun okula düzenli bir biçimde devamını sağlayın! Okul terklerinin azaltılması için önlemler alın! Bunları anayasal düzeyde güvence altına alın! Türkiye de anayasa bunları kabul etmiģtir: Madde 42 ye göre, ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaģlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Pekin Eylem Platformu, kadının ilerlemesi ve güçlendirilmesi için öncelikle harekete geçilecek 12 kritik alan belirlemiģtir. Bu kritik alanlardan birisi de Kadın ve Eğitim dir. Peki uygulamada durum nedir? Günümüzde Türkiye, kadın okuryazarlığı konusunda, genel olarak geliģmiģ ülkeleri kapsayan OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor. Türkiye de okuma-yazma bilmeyenler nüfusun yaklaģık olarak % 8 ini oluģturmaktadır. Okuma-yazma durumu bilinmeyenler göz ardı edildiğinde 6 yaģ ve yukarı nüfus içinde kadın okumaz-yazmazlık oranı % 9,8. Bu oran erkeklerde % 2,2 YetiĢkin nüfus içinde (15 yaģından büyük) kadın okumaz-yazmazlık oranı % 12 dir. Okuma-yazma bilmeyen her 10 kiģiden 8 i kadın. YetiĢkin nüfus içinde 5 kadından biri okur-yazar değil; 6 kadından biri herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmamıģ durumda. Üç milyondan fazla kadın okuma yazma bilmiyor. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2010 yılı sonuçlarına göre kiģi okuma-yazma bilmiyor. Bunların ünü kadınlar oluģturuyor. Okuma yazma bilmeyen kadınların i elli ve üzeri yaģta yaģ grubunda ise okuma yazma bilmeyen kadın var. Okuma-yazma bilmeme oranı, hem erkekler hem kadınlar arasında yaģlılarda ve kırsal nüfusta daha yüksek TÜĠK tarafından hazırlanan Ulusal Eğitim Ġstatistikleri ne göre 6 ve yukarı yaģ grubundan bitirilen eğitim düzeyine iliģkin bilgiler aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Değerlendirmemiz Ģudur: CHP, kadınların eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı temel hedeflerinden biri sayar. Bunun için, tüm il kadın kollarımız illerindeki kadınların eğitim durumlarını ayrıntılarıyla araştırıp öğrenmeli ve durumu kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aynı görev ilçe başkanlıklarımız için de ivedidir. İlçe kadın kolu başkanlıklarımız, kadının ilçelerindeki eğitim durumu haritasını çıkarmalıdır. Böylece gerçek duruma en uygun çözüm politikaları geliştirebilir ve ülkemizin derdine gerçek çözümler üretebiliriz. Bu derginin basımı için ağaç kesilmemi Ģtir. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Sosyalist Enternasyonal Kadın üyesidir. CHP Kadın Bülteni KADININ ÇALIġMA DURUMU BAKIMINDAN MANZARA KORKUNÇ! biri. Türkiye de kadının çalıģması en önemli sorunlardan Ülkemizde 2011 yılında kadınların yalnızca % 26 sı çalıģıyor. Bunun da %11 i tarlada ücretsiz aile iģçisi. Emeği aile içine gömülen bu kesim dıģarıda bırakılırsa, kadına özgürlük sağlayan çalıģma, kadınların yalnızca % 15 i için söz konusu. Türkiye de 2011 yılında kadınların % 26 sı çalıģırken, Avrupa Birliği ülkelerinde kadınların % 59 u çalıģıyor. Türkiye bu açıdan Avrupa ülkelerinin yarısı kadar bile etmiyor. Kadınların çalıģma manzarası Ģöyle: Kentlerde kadınların % 23,7 si çalıģıyor; dört kadından biri. Köylerde oran daha yüksek görünüyor: % 36. Ne var ki bunların yüzde 80 i ücretsiz aile iģçisi. Bunu ayıklarsak, köyde kadınların yalnızca % 7 si doğrudan kendisinin gelir sahibi olduğu bir iģe sahip. Durumu Ģöyle test edebiliriz: ÇalıĢan kadınların yüzde 58,5 i herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmadan çalıģıyor. Eğer kadınların içinde çalıģanlar, ülke genelinde % 26 ise, sosyal güvencesizleri düģersek kadınların yalnızca % 12 sinin kayıtlı kuyutlu, gerçek anlamda istihdam sistemi içinde yer aldıklarını söylemek mümkün. Eğitim arttıkça çalıģma oranı da artıyor. Bu nedenle eğitimde fırsat eģitliği ve kadın yararına düzenleme çok önemli. Eğitim sistemi iyileģtirilirse, kadın iktisadi bağımsızlığını sağlayabiliyor; yani özgürleģebiliyor. Lise mezunu kadınların % 33.7 si çalıģabiliyor. Yükseköğretim mezunlarının % 70.8 i çalıģıyor. Ama yükseköğrenim görmüģ olanların da, erkeklere göre pek Ģanslı oldukları söylenemez. Devlette üst düzey yöneticilerin % 93 ü erkek, % 7 si kadın. Örneğin kadın vali yok. Toplam 464 Vali Yardımcısının 10 unun, 801 Kaymakamın 13 ünün kadın olduğu saptanmıģ. Durum özel sektördeki üst yöneticiler açısından da bundan çok farklı değil. Eğitim düzeyini yükseltmek, birinci görev. Ama iģ bunu sağlamakla da bitmiyor. Erkek egemen çalıģma dünyasının kadınlara açılması için ayrıca uğraģmak gerekiyor. Adres: CHP Genel Merkez Kadın Kolları Anadolu Bulvarı No:12 Söğütözü/ Ankara Telefon: (+90 ) Faks: (+90) E-posta: Web: http//:.chpkadin.chp.org.tr CHP adına sahibi : Zeki Erkan chpkadin.chp.org.tr

3 Sayı: 4, Ocak 2012 Eğitimle Oyun Olmaz!.. Son günlerde gündem çok yoğun; CumhurbaĢkanlığı süresi, Fransa da Ermeni Tasarısı oylaması, Uludere ve Genel Kurmay Eski BaĢkanı nın tutuklanması derken önemli bir geliģme gözden kaçtı. Milli Eğitim i Milli sinden baģlayarak yeniden Ģekillendirmeye azmeden Sayın Bakan Ömer Dinçer, 81 ilin 54 ünde Ġl Milli Eğitim Müdürlerini değiģtireceğini beyan etti. Biz bu duruma alıģkınız. Keza 10 yıllık iktidarları boyunca her gelen bakan Milli Eğitim i kafasına göre Ģekillendirdi. Burada önemli olan detay yeni atanacak müdürlerde aranacak kriterler Sayın Bakan açıklamasında; Müdürleri atarken kiģiliklerine bakacağız. Vizyon sahibi, dürüst, baģarılı, kiģileri seçeceğiz. dedi. Burada kiģilikten kast edilenin ne olduğu, görevde kalan 27 müdürün hangi gerekçeyle kaldığı, 54 ünün neden görevden alındığı ve yeni atanacakların kiģiliklerini kimin neye göre değerlendireceği akıllarda soru iģaretleri bırakıyor. Öte yandan Eğitim-ĠĢ Genel BaĢkanı Veli Demir ve Eğitim-Sen Genel BaĢkanı Ünsal Yıldız ın ısrarla karģı çıktığı, 1 yıl okul öncesi eğitim olmak üzere Ģeklinde uygulanacak 12 yıllık zorunlu eğitim yasa teklifi Ocak ayı içerisinde TBMM BaĢkanlığı na verilecek. Ġlköğretim 4 üncü sınıftan sonra mesleki eğitime imkan veren teklife sendikaların tepkisi büyük Eğitim-ĠĢ Genel BaĢkanı Veli Demir; 4 üncü sınıftaki bir çocuğun pedagojik açıdan henüz karar verme kabiliyeti geliģmemiģken imam hatip okullarına yönlendirmek de çok yanlıģ. DeğiĢmezse, dava açacağız. diyor. Milli Eğitim Bakanını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Oyunun kurallarını baģtan ilan edeceğiz, bu kurallara uymayan gidecek diyen Sn Dinçer e eğitimle oyun oynanmayacağını, geleceğimiz olan çocuklarımızın da oyuncak olmadığını bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Milli Eğitim yap-boz tahtası değildir! EĞİTİM & SAĞLIK 3 ĠTHAL HEKĠME HAZIR MIYIZ? 2 Kasım 2011 tarihli KHK ile yabancı uyruklu hekim ve hemģirelerin Türkiye'de çalıģmasının önü açıldı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bu kiģiler için Türkçe bilme zorunluluğu olduğunu ve baģlangıç olarak özel poliklinik yada hastanelerde görev yapabileceklerini açıklamıģtı. Ancak yabancı hekimlerin özel hastanelerde çalıģabilmeleri konusu Türk Tabipleri Birliği ne (TTB) takıldı. Çünkü kamuda görevli hekimler için zorunlu olmayan tabip odası üyeliği ko- Ģulu özelde ya da serbest çalıģmak isteyen hekimler için zorunlu. Türk Tabipler Birliği adıyla dahi bağdaģmayan böyle bir üyeliğin olması, kabul görmesi mümkün görünmüyor. Sorun - yabancı bir hekimin, özel hastanede çalıģmak için tabip odasına yaptığı baģvuru sırasında ortaya çıktı. Ġlgili Tabip Odası, üyeliğin kabul edilip edilmemesi konusunda TTB den görüģ istedi. TTB ise tüm tabip odalarına Ģu genelgeyi gönderdi: Yabancı hekimlerin mesleki ve dil bilgilerinin ölçülmesi, çalıģma alanlarının saptanması, ülkesinde yasaklı olup olmadığının araģtırılması, oda üyeliği veya mesleki denetiminde uygulanacak kurallara iliģkin düzenleme yapılmamıģtır. Düzenleme yapılana kadar ülkemizde mesleklerini uygulamalarının uygun olmadığı açıktır. Düzenleme yapılana kadar oda üyesi olarak kaydedilmeleri mümkün bulunmamaktadır. TTB nin, ÇalıĢma ve Sağlık Bakanlıklarına gönderdiği yazıda, yabancı hekimlerde 'Türkçe dilbilgisinin aranmamasının hastaların maddi ve manevi varlığını geliģtirme hakkını ihlal edeceği' uyarısında da bulunuldu. Gerekli düzenlemelerin olmadığı hatırlatıldı, uygulamanın nasıl yürütüleceği soruldu. Sonuç olarak 2 Kasım 2011 tarihli KHK ile ülkemizde yabancı doktor çalıģtırmanın önündeki engeller kaldırıldı. Ancak yabancı hekimlerin çalıģabilmeleri için gerekli Ģartların ne olacağı, diploma denkliklerinin ne Ģekilde kabul edileceği, Türkçe bilgisinin nasıl ölçüleceği gibi konularda düzenleme Elfin Tataroğlu KK MYK Üyesi KARNEYĠ ALAN UMREYE GĠDĠYOR!!! BaĢbakanlığa bağlı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı yarıyıl tatilinde ilköğretim ve lise öğrencileri için 10 günlük özel umre programı hazırladı. Diyanet ĠĢleri BaĢkan Yardımcısı Dr. Ekrem KeleĢ imzasıyla 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderilen 5 Ocak tarihli yazıda, ülke genelinde öğrencilerin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artırılması ve pekiģtirilmesine katkıda bulunmak, kutsal topraklarda bulunan ve Ġslam tarihi açısından önem arz eden mekanların ziyaret edilmesini sağlamak amacıyla öğretmenleri nezaretinde öğrenciler için özel umre turu planlandığı belirtildi. yapılması gerekiyor. Ülkemizde mevcut durumda sayısal olarak hekim açığının olmaması, hekim istihdamında ve bölgelere dağılımında sorunların bulunması ise gerçekte yabancı hekimlere gerçekten ihtiyacımız var mı sorusunu gündeme getiriyor. Tüm bu tartıģmalar sürerken ilgililere sormak istiyorum; Ulu Önder Atatürk ün Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz sözünü HATIRLAYAN VAR mı? Gaye Usluer KK MYK Üyesi chpkadin.chp.org.tr

4 4. TARİH CHP Kadın Bülteni Mustafa Kemal i 92. Kez Saygıyla Selamlıyoruz Mustafa Kemal Atatürk Söylev de Ankara ya geliģini Ģöyle anlatır: Efendiler, Meclis-i Meb usan ın Ġstanbul da toplanmasına engel olamamak zarureti üzerine, Ġstanbul da toplanacak Meclis te, «vatanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını elde etmekten ibaret olan gayeyi korumak ve savunmak için anlaşmış, kesin kararlı bir grup oluşturmayı» tek çare olarak düģündük. Bunun sağlanması için, bildiğiniz gibi, 18 Kasım 1919 tarihli talimat ve genelgede, milletvekillerinin belirli yerlerde grup grup toplanarak üzerinde görüģecekleri önemli noktalardan biri olmak üzere bu konuya yer vermiģtik. Aynı tarihte, düģündük ki, bu grubu oluģturabilmek için her sancaktan birer milletvekilini EskiĢehir e davet edelim. EskiĢehir üzerinden trenle Ġstanbul a gidecek milletvekillerini de, davet edeceğimiz milletvekilleri ile birleģtirelim ve kendimiz de EskiĢehir e giderek, yapılacak genel bir toplantıda enine boyuna görüģmelerde bulunalım. Bu arada, milletvekillerinin Ġstanbul daki güvenlikleri ile ilgili tedbirleri de söz konusu etmek istiyorduk. Ancak, bundan sonra vereceğim bilgilerden anlaģılacağı üzere, bu toplantıyı Ankara da kalarak yapmayı tercih ettik. Sivas ta bir ay kadar daha kaldıktan sonra, Ankara ya hareket ettik. Ankara ya geliģimizi, 27 Aralık 1919 tarihli Ģu açık tebliğ ile her yere duyurduk: Sivas tan Kayseri yoluyla Ankara ya hareket eden Hey et-i Temsiliye, bütün yol boyunca ve Ankara da, büyük milletimizin çok sıcak ve içten gelen vatanseverlik gösterileri arasında, bugün Ģehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve kararlılık örneği, memleketimizin geleceğine güven konusundaki inançları sarsılmaz bir Ģekilde güçlendirici niteliktedir. ġimdilik, Hey et-i Temsiliye nin merkezi Ankara dadır. Saygılarımızı sunarız, efendim. Hey et-i Temsiliye adına Mustafa Kemal. Ankara Mustafa Kemal i bağrına bastı. Bugün de Ankara da, «vatanın bütünlüğünü, devlet ve milletin bağımsızlığını elde etmekten ibaret olan gayeyi korumak ve savunmak için anlaģmıģ, kesin kararlı insanlar olarak Mustafa Kemal i Ankara ya geliģinin 92. Yılında bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Birgül Ayman GÜLER, Kadın Örgütlenmesinden Sorumlu Genel BaĢkan Yardımcısı 27 Aralık 2011, Ankara ĠLK TÜRK KADIN MĠTĠNGĠ I. Dünya SavaĢı nın ardından, 30 Ekim 1918 de imzalanan Mondoros Mütarekesi, Anadolu halkıyla emperyalist iģgalcilerin vatan topraklarında karģı karģıya gelmelerine sebep oldu. Batı ve Güney bölgelere eģi benzeri görülmemiģ, ölçüsüz bir baģıbozuklukla yerleģen iģgal güçlerinin halka yaptığı zulümler, Orta Anadolu da yerleģik halkın vatanın diğer bölgelerinde yaģayan kardeģlerini iģgalden kurtarmak için Mustafa Kemal PaĢa etrafında ve merkezi otoriteye karģı direniģi örgütlenmelerini sağladı. Müdafa-i Hukuk Cemiyeti yön veriyor, Kuvva-i Milliye milisleri eylemleri gerçekleģtiriyordu. DireniĢin önemli lojistik merkezlerinden biri olan Kastamonu ya Mustafa Kemal PaĢa nın talimatıyla gönderilen Miralay Osman Bey, 27 Eylül 1919 da Ģehirde Müdafa-i Hukuk Cemiyeti nin kuruluģuna tanıklık ediyordu. Aynı günlerde Ģehirde, cemiyetin Kadınlar ġubesi de kuruluyor ve cemiyetin örgütlenme çalıģmaları ve eylemlerine katılıyorlardı. Kastamonu kadınlar, vatanın iģgalini ve yapılan zulümleri protesto etmek için bir miting düzenlemeye karar verdiler. Bu amaçla kurdukları Miting Tertip Heyeti nde Zekiye Hanım (Polis Müdürü Halil Bey in eģi), Kâmuran Hanım (Defterdar Ferit Bey in eģi), Saime Hanım (Sağlık Müdürü Ferruh Bey in eģi), Bedriye Hanım (Maarif Müdürü Talat Bey in eģi), Münire Hanım (Vilayet Mektupçusu Fuad Bey in eģi), Refika Hanım (Fırka Kumandanı Miralay Osman Bey in kızı), Neyyire Hanım (Reji Müdürü Ömer Bey in kızı) görev aldılar. Heyet, 10 Aralık 1919 da Kastamonu Darülmuallimat ın bahçesinde i aģkın Kastamonulu kadını bir araya getirerek vatanın iģgalini protesto etmiģ, vahģeti Ģiddetle kınamıģ ve vatanı kurtarmak için kendilerinin de cepheye gideceklerini ifade etmiģtir. Bugün sivil örgütlenmelerin büyük nüfusun birlikte yaģadığı metropollerde gerçekleģen eylemlerinde bile söz konusu katılımcı sayısına ulaģmanın zorluğu modern ulaģım ve iletiģim araçlarının varlığına rağmen güçlükle sağlanabilirken, namus yani vatan söz konusu olduğunda kadınların olanaksızlar ve tehditlere karģın gösterdikleri azim ve direnç bugün yüreklerimizde coģkuyu körüklemektedir. 10 Aralık 1919 da Kastamonu da bir araya gelebilen korkusuz üç binlerin torunları olan biz kadınlara, onların onurlu duruģları ve bir araya geliģleri kıvanç, cesaret ve inanç vermektedir. Ulun Havva Kayı DEVRĠM ġehġdġmġz KUBĠLAY 7 Aralık 1930 da 6 mürüdüyle Manisa dan yola çıkarak kendini mehdi ilan eden Giritli DerviĢ Mehmet, 23 aralık sabahı Memenen e girekek, çevresinde topladığı kalabalığı arkasına alıp Ģeriat ilan etmeye kalktı. O sırada yedek subay olarak askerliğini yapan, asıl mesleği öğretmenlik olan Asteğmen Kubilay, silahlı asileri dağıtmak üzere geldiği olay yerinde bu kiģilerce katledildi. Genel BaĢkan Kemal Kılıçdaroğlu Ġzmir Menemen de Kubilay ı anma töreninde yaptığı konuģmada: Bugün Menemen de devrim Ģehidimiz Kubilay ı andık. Kubilay lar çağdaģ Türkiye nin kurulması için canlarıyla, kanlarıyla bedel ödeyenlerdir. Onlar bedel ödediler, bizim onlara minnet borcumuz, görevimiz var. Onlar bedel ödediler biz çağdaģ uygarlığı yakalamak ve aģmak durumundayız. Bunun için mücadele etmek, bunun için Kubilay ları asla ve asla unutmamak gerekiyor. dedi.

5 Sayı: 4, Ocak 2012 NĠKAH YOKSA KORUMA YOK! Kadın ve Aile Bireylerinin ġiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarısı ndaki birlikte yaģama ifadesi tartıģma yarattı. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlar Kurulu na sunulan yasa taslağının Ģiddetten kimlerin korunacağını düzenleyen maddesinden yakın iliģki içinde yaģayanlar ifadesi çıkartıldı. Taslak bu haliyle Aile Bakanlığı na geri gönderilirken, yeni bir formül geliģtirilmemesi durumunda yasa yalnızca resmi nikâhlı, evliler, boģananlar ve niģanlılar için geçerli olacak. Birlikte yaģayan kiģiler ise koruma kapsamına alınmayacak. ARABULUCULUK; ALTERNATĠF KADILIK SĠSTEMĠ CHP UĢak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ve Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk Hukukta Arabuluculuk Kanunu Tasarısı"yla ilgili TBMM de ortak basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, yargının sıkıntılarını gidermek, iģgücünü azaltmak amacıyla getirildiği söylenen tasarınınn özünde bağımsız ve tarafsız mahkemelere alternatif ve doğrudan iktidara bağımlı bir yargı sistemi oluģturmayı hedeflediğini ileri sürdü. Taraflar Ģeriat, tarikat ve töre kurallarına göre uyuģmazlıklarının çözülmesini istediklerinde bu da mümkün demektir. ĠĢte bu alternatif kadı sistemini karģımıza çıkartabilir" uyarısı yaptı. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iģ ve iģlemlerden doğan özel hukuk uyuģmazlıklarında da arabuluculuk kurumuna baģvuru yapılacağına dikkat çeken Yılmaz, bu durumda kadınların eģlerinin ve töre baskısının altında belki de çocuklarının velayetini dahi alamayacak, nafaka ve tazminat gibi haklardan mahrum kalabileceğini ileri sürdü. Arabuluculuk mekanizmasının hak ve haklının bulunmasını değil, her koģulda uyuģmazlıkları sonlandırmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, "Hak arama özgürlüğüne ve hukuk sistemimize vurulan bir darbe niteliğindedir" dedi. Genel BaĢkan Yardımcısı ve Ġstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak Medeni Kanunda bulunan büyük bir eģitsizliği ve ayıbı gidermek için Kanun DeğiĢikliği teklifini TBMM ye sunarak, mevcut Türk Medeni Kanunun 132.maddesinin yürürlükten kaldırılmasını istedi. Teklif, Kadın için bekleme süresi baģlıklı maddenin kaldırılması öngörülüyor. Teklifle, hamile olmadığına dair doktor raporundan sonra kadının boģanabilmesine iliģkin hüküm de kaldırılıyor. Böylece kadınlar, bu rapora ihtiyaç duymadan ve 300 gün beklemeden yeniden evlenebilmesinin önü açılıyor. Toprak yaptığı açıklamada söz konusu madde de kadınların boģandıktan sonra 300 gün evlenme yasağının olduğuna dikkat çekerek bu durumu hem çağ dıģı hem de kadınerkek eģitliği açısından olumsuz bir nitelik taģıdığını ifade etti. Kadına Karakolda Bile Dayak! Temmuz 2011 de Ġzmir de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittikleri müzikholde gözaltına alınan 37 yaģındaki Fevziye Cengiz in karakolda yediği feci dayağın görüntüleri ele geçirildi. Ġzmir deki Karabağlar Polis Merkezi nde iki polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendikten sonra dakikalarca dövüldü. Gözaltına alınmasıyla birlikte Ģiddet baģladı. ŞİDDET.5 CHP KADIN KOLLARI BĠLDĠRĠSĠ 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması Ülkemizde kadınlar seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihli yasayla elde ettiler. Tek partili dönemin 1935 seçimlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi 17 kadın milletvekiline kapılarını açtı. Gerçekte 2 partiden oluģan çok partili dönem kadınların meclisteki varlığını arttırmadı, aksine kadın milletvekilleri mecliste nerdeyse kendilerine yer bulamadılar te gerçekle- Ģen kadın temsil düzeyi ancak 2000 li yılların sonunda aģılabildi. ġimdi Türkiye Millet Meclisinde kadınların temsil oranı %14. Ne var ki il genel meclislerinde, belediye meclislerinde, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyetlerinde kadının temsil oranı en iyi durumda %4,5 a takılıp kaldı. Bugün içinde bulunduğumuz rahatsız edici düzeydeki temsil oranı 50 yıldan beri iktidar kullanan sağ partilerin neden oldukları sonuçtur. Son 10 yılda kadının istihdamdaki payında yaģanan gerileme kadın temsilinde sağ partilerin olumsuz rollerini açık bir biçimde bir kez daha gözler önüne sermektedir. Tüm esinini Mustafa Kemal Atatürk ten alan Cumhuriyet Halk Partisi Nüfusumuzun yarısını oluģturan kadınlarımızın üretimde ve yönetimde hak ettikleri yeri almalarının biricik güvencesidir. Kadınların özgürleģmesi için 1920 ve 1930 larda atılan devrimci adımlar yine Cumhuriyet Halk Partisi Ġktidarında canlanacak ve yükselecektir. Ülkemizdeki ilerici kadın hareketlerine, kadının özgürleģmesi için verdikleri mücadelede baģarı diliyoruz. Daha önceden olduğu gibi gelecekte de her türlü desteği vereceğimizi yineliyoruz. Savcılığın kadın hakkında Kamu görevlisini yaralamak ve hakaret etmek suçlarından 2.5 yıldan 6.5 yıla kadar hapis istemiyle Eylül 2011 de açtığı dava devam ederken, polisler hakkındaki dava ise 28 Kasım da açıldı. Savcılık, polis memurları hakkında Zor kullanma yetkisine iliģkin sınırın aģılması suretiyle basit yaralama suçunu iģledikleri iddiasıyla sadece 6 aydan 1.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Savcılığın, polisler hakkında iģkence suçundan dava açması dikkat çekti.

6 6 ÖRGÜT CHP Kadın Bülteni BĠLECĠK ĠL KADIN KOLLARI BAġKANIMIZ ġükran BAYAM I YĠTĠRDĠK, ÜZGÜNÜZ. Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Ġl Kadın Kolları BaĢkanı ġükran BAYAM geçirdiği rahatsızlık sonucu 06 Ocak 2012 günü tedavi görmekte olduğu EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde vefat etmiģtir Siirt doğumlu olan ġükran BUĞDAY BAYAM lise eğitiminden sonra 1960 yılında Emekli Hava Astsubayı Hikmet BAYAM ile evlenmiģtir. Cumhuriyet Halk Parti li bir ailenin çocuğu olan BAYAM yılları arasında Erzurum da Kadın Kollarında görev yapmıģtır.2 çocuk annesi olan ġükran BAYAM ın oğlu Sedat BAYAM Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Ġl BaĢkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kızı Sevtap BAYAM YILMAZ Ankara Ġl Özel Ġdaresinde görev yapmaktadır. Herkesin çok sevdiği toplum içinde sevecenliğiyle tanınan ġükran BAYAM kendini bildi bileli Cumhuriyet Halk Partisi ne hizmet etmekten onur duymuģtur. DEVRĠM ġehġdġmġz KUBĠLAY I ANDIK Tüm yurtta devrim Ģehidimiz Kubilay ı anma etkinliklerinde kadın kollarımız alanlardaydı. Ġl ve ilçe merkezlerinde bir araya gelen kadınlar devrim Ģehidi Kubilay borçlarını cumhuriyete ve devrimlerine sahip çıkarak ödeyeceklerini bildirdiler. ACILARI BAL EYLEYEN KÜLTÜRÜN KADINLARI AġURE DAĞITTI Sevincin, sevginin, hoģgörünün simgesi olan AĢure, hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem ayının 10. gününün ismidir. Hazreti Muhammed in torunu Hazreti Hüseyin Muharrem ayının onuncu gününde Kerbela da Ģehit edildiği günde bu acı olayı aģure kaynatıp birlikte yemek adet olmuģtur. Kadın Kollarımızın tüm yurtta düzenledikleri AĢure etkinliklerinde, kardeģlik, birlik ve beraberlik duyguları içerisinde bir bütün olarak dostça, huzur içerisinde hep birlikte yaģamızın devamı için aģuremizi birbirimizle paylaģtık. ORHANGAZĠ DE ZEYTĠN TOPLADIK Orhangazi Ġlçe Kadın Kolları, zeytincilikle geçinen yöre halkının bahçelerine giderek, zeytin toplayanlara kek, börek ve çay ikram etti. Zeytin toplayan kadınlarla bir araya gelen ilçe kadın kolları kadınlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. TRABZONLU KADINLAR VAN LI DEPREMZEDELERĠN YANINDA Van da meydana gelen büyük depremin ardından Trabzon a göç eden dokuz kiģilik aileyi CHP Trabzon Kadın Kolları kucakladı. Bugün ve her zaman Van lı kardeģlerinin hayat mücadelelerinde üstlerine düģen görevi yerine getireceklerini söylediler. Her Perşembe 12:00 de Halk TV de

7 Sayı:4, Aralık 2012 YURT & DÜNYA 7 YORUMSUZ Uludere Cumhuriyet BaĢsavcılığı, 28 Aralık 2011 de Uludere de 35 kiģinin öldüğü hava saldırısına iliģkin soruģturmada "gizlilik kararı" aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 26. Genelkurmay BaĢkanı Ġlker BaĢbuğ, silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla Ġrticayla Mücadele Eylem Planı davasıyla birleģtirilen 'Ġnternet Andıcı' davası kapsamında tutuklandı. Hakkında bulunan silahli terör örgütü kurmak ve yönetmek iddiasıyla tutuklanan Genel Kurmay Eski BaĢkanı Ġlker BaĢbuğ 2008 yılında dönemin baģbakanı Recep Tayyip Erdoğan ın baģkanlık ettiği Yüksek Askeri ġura kararınca göreve getirilmiģti. Ġlker BaĢbuğ un Genel Kurmay BaĢkanı olduğu dönemde, TBMM ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına baģkomutanlık yetkisini elinde bulunduran CumhurbaĢkanı Abdullah Gül de ve Yüksek Askeri ġura ya baģkanlık yapan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan ın görevleri devam ediyor. YAġASIN ÖZGÜRLÜK Fransız Meclis kapısının üstünde yazan liberté, égalité, fraternité nin anlamını bilmek için ne fransız olmaya ne fransızca bilmeye gerek vardır. Demokrasi tarihini az çok merak etmiģ herkesin en az bir kez kar- ĢılaĢtığı bu sözcükler özgürlük, eģitlik, kardeģlik anlamına gelir da binlerce yurttaģının ölümü pahasına gerçekleģen Fransız ihtilalin özünü bu üç kelime anlatır. Paris i gezerken bu üç kelimeyi o kapının üzerinde gören kiģide hoģ bir his vuku bulur. Voltaire ve Rousseau yu karģı karģıya getiren de buluģturan da budur. Bu kelimeleri özümsemiģ olması gerekenlerin Cezayir, EMEK Ġ RANTA YIKTIRMAYIN Raunda ve hatta vatanımızda iģlediği ayıpları Simone Signoret yi, André Gide i, André Breton u çıkarabildikleri için affolunur. Özgür düģüncenin filizlendiği verimli düģün, sanat ve bilim yurdu Fransa, Ģimdi Ermeni Soykırım Yasa Tasarısı nı yasalaģtırmayı amaçlıyor. Elinizde metro haritası bir bistroda oturup orada daha önce hangi özgür fikirlerin kıyasıya tartıģıldığını hayal ederken biri yanınıza gelip Türkiye de Ermeni soykırımı yapılmıģ mıdır? diye sorar ve olumsuz yanıt alırsa kendinizi ögürlük, eģitlik, demokrasi diye sokaklara atan yüzbinlerin yıktığı modern bir Bastille de bulmanız artık kaçınılmaz olacak. YaklaĢan seçimlerde sol karģısında hezimete uğrayacağını kestiren Sarkozy nin jakoben anlayıģının hükmünü yerine getirecek olan memurlarla eski Paris in dıģında kalan cezaevine doğru yola çıktığınızda yıllardır sömürülmüģ Kuzey Afrika halklarının sefalet içinde yaģadığı yerlerden geçerken, bu kararın gerekçesinin hızla yaģlanan Avrupa nüfusu ve paralelinde geliģen islamofobi mi olduğunu da düģüneceksiniz. Fransız Ulusal Meclisi nde 50 parlamenterin katıldığı oturumda 6 red oyuna karģı kabul edilen tasarıyı Senato ve Sarkozy nin onaylaması durumunda yasa yürürlüğe girecek. Ancak öyle görünüyor ki, senatonun acil gündeminde yer almayan tasarı, Ermeni Diasporası ve islamofobik çevrelere kur yaparak gönüllerini alan bir seçim çalıģması olmaktan öteye geçmeyecek ve yasalaģmayacak. Bu tutum, yalnızca özgür Fransa nın bugünkü yöneticilerinin acıları sömürme pahasına iktidarda kalma çırpınıģlarının kanıtı olarak tarihte yer alacak. Ulun Havva Kayı Kılıçdaroğlu, Emek Sineması nın yıkılması, yok edilmesi, kent kültürüne saygısızlığın yanısıra, Ġstanbul da yaģamıģ, sinemaya gitmiģ herkesin anısına da saygısızlıktır. Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra sinemaseverlere, sanatseverlere merhaba diyen sinema salonu, 1958 yılında Emekli Sandığı nın mülkiyetine geçti ve adı Emek oldu. Emek ile rant o günden beri Emek Sinemasında da karģı karģıya geldi ve restleģti. Bugüne kadar hep Emek kazandı kendisini yenileyerek karģımıza çıktı.bugün de, sadece rant üstüne kurulu Ģehircilik anlayıģı, Emek sinemasını tarihimizden ve anılarımızdan silmek istiyor.öte yandan, bu ülkenin taģına toprağına, sanatına kültürüne, insanına, tarihine ve anısına sahip çıkanlar da, Yıkmayın diye kazma vurulmak, yıkılmak istenen Emek Sineması nın yanında saf tutuyorlar. Kendilerini bu anlamlı direniģleri, tavırları ve anılarıyla birlikte yaģadıkları kente sahip çıkmaları kararlılığıyla kutluyorum dedi. 8 Aralık 2011, Penguen haftalık mizah dergisi kapağı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ġstanbul Milletvekili

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ SEÇİMİ Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu Okul - 20 Ekim 2014 Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/ /03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ

AMBULANS VE ACĠL BAKIM TEKNĠKERĠ TANIM Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp,

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçe Başkanlığı binasında yönetici

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor?

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? Ev Eksenli ÇalıĢmanın Sorunları ve Olası Çözüm Yolları Gül ERDOST-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu BĠZ KĠMĠZ? Ev-eksenli çalıģanlardan

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır

Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkanları da Artmaktadır Nimet ÇUBUKÇU Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Toprak İşveren: Ülkemizde, kadının çalıģma yaģamındaki sorununu değerlendirir

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir?

Seçmen sayısı. Böylesine uçuk rakamlar veren bir YSK na nasıl güvenilir? Değerli arkadaşlar, 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem Milletvekili seçiminin nasıl sonuçlanacağı haklı olarak büyük merak konusu... Bu nedenle aylardan beri kamuoyu yoklamaları yapılıyor, anketler

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ocak - 2010 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ocak - 2010 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 AMAÇ Bu çalıģmanın ana amacı, Türk

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/09/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/08/2012-31/08/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 4 1.1- KABUL EDĠLEN KANUNLAR... 4 1.1.1 6325 sayılı Hukuk UyuĢmazlıklarında

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

BASINDA KONDA seçimler

BASINDA KONDA seçimler BASINDA KONDA Haziran 2011 Bu dosya 15 yıla aģkın bir süredir gerçekleģen öncesinde, KONDA AraĢtırma ġirketi tarafından açıklanan anket sonuçları, bu sonuçlar üzerine yazılan yorumlar ve sonucunda bu çalıģmaların

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı