ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ?"

Transkript

1 Doç. Dr. Haluk Hadi SÜMER 1963 yýlýnda Konya da doðmuþtur yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuþtur. Ayný yýl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Araþtýrma Görevlisi olarak göreve baþlamýþtýr yýlýnda Toplu Ýþ Uyuþmazlýklarýnýn Çözümünde Zorunlu Tahkim konulu teziyle doktora çalýþmalarýný tamamlamýþtýr. Ayný yýl içerisinde S.Ü. Hukuk Fakültesi, Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalýnda Yardýmcý Doçentlik, 1996 yýlýnda da Doçentlik kadrosuna atanmýþtýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr. ÝÞE ÝADE EDÝLEN ÝÞYERÝ SENDÝKA TEMSÝLCÝSÝNÝN ÝÞE BAÞLADIÐI TARÝHE KADAR BOÞTA GEÇEN DÖNEMÝ SÝGORTALILIK SÜRESÝ OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEBÝLÝR MÝ? 44 T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2000/2921 KARAR NO : 2000/4359 TARÝH : DAVA : Davacý, davalýlardan iþverene ait iþyerinde tarihleri arasýnda geçen çalýþmalarýnýn sigortalý hizmetlerden sayýlmasýna karar verilmesini istemiþtir. Mahkeme, ilanýnda belirttiði þekilde isteðin kabulüne karar vermiþtir. Hükmün, davalýlar avukatý tarafýndan temyiz edilmesi üzerine temyiz isteðinin süresinde olduðu anlaþýldýktan ve dosyadaki kaðýtlar okunduktan sonra iþin gereði düþünüldü ve aþaðýdaki karar tespit edildi. KARAR : Davacýnýn iþyeri temsilcisi iken iþ akdinin feshedildiði tarihinden, Samandað Asliye Hukuk-Ýþ Mahkemesinin gün ve 1997/6-106 sayýlý iþe iade kararý uyarýnca yeniden çalýþmaya baþladýðý tarihleri arasýndaki kendi iradesi dýþýnda iþverenlikçe fiilen çalýþtýrýlmayan sürenin 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun 30. maddesi uyarýnca sigortalý hizmet olarak tespitini istemiþ, iþçilerin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruyup geliþtirmeye yönelik sendikal faaliyetlerin Anayasanýn 51. maddesiyle güvence altýna alýnmýþ, 2821 sayýlý Kanunun 30. maddesinde, Mahkeme temsilcinin iþe iade edilmesine karar verirse, fesih geçersiz sayýlarak iþ gördürülmemiþ olsa bile,

2 temsilcinin iþinden çýkarýldýðý tarihten devamýnca ücreti ve diðer bütün haklarý iþveren tarafýndan ödenir hükmünün öngörülmüþ ve buna göre davacýnýn tarihleri arasýndaki süre içinde de sigortalýlýk niteliðini sürdürmüþ, ayrýca iþyerinde fiilen çalýþamamýþ olmasýnýn kendi iradesi dýþýnda gerçekleþmiþ olmasýna, yasa uyarýnca sigortalýya yapýlmasý gereken ödemelerin tazminat niteliðinde olmayýp farazi bir hizmet karþýlýðý ödenen ücret niteliðinde bulunmasýna ve bu ödemelerden 506 sayýlý Kanunun 77. maddesi uyarýnca ait olduðu aylarýn ücretleri üzerinden sigorta primleri kesilmesinin gerekmesine göre davanýn kabulünde yasaya aykýrý bir yön bulunmadýðýndan, SONUÇ : Davalý kurum bütün temyiz itirazlarýnýn reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, gününde oybirliði ile karar verildi. Madenci Dergisi, Yýl: 31, Sayý: 357, Þubat 2001, s.31 de yayýnlanmýþtýr. KARARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Karara konu olan olayda, davacý iþyeri sendika temsilcisi olduðu dönemde hizmet sözleþmesi tarihinde feshedilmiþtir. Bunun üzerine açýlan dava sonucunda mahkeme, feshi geçersiz sayarak temsilciyi iþe iade kararý vermiþtir. Ardýndan temsilci tarihinde iþe baþlamýþtýr. Temsilci daha sonra açtýðý dava ile de, tarihleri arasýnda geçen dönemin sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmesini istemiþ ve yerel mahkeme tarafýndan istek yerinde bulunmuþtur. Kararýn temyizi üzerine Yargýtay 10. Hukuk Dairesi de kararý onamýþtýr. Temsilcinin sözleþmesinin feshedildiði tarih ile iþe baþladýðý tarih arasýnda geçen sürenin sigortalýlýk süresi olarak kabul edilip edilemeyeceði sorusunun cevabýný bulabilmek için öncelikle þu iki soruyu cevaplandýrmak gerekir: Birincisi, iþe iade edilen iþçiye iþveren tarafýndan Sen.K. md.30 gereðince ödenmesi gereken meblað ücret midir? Ýkincisi ise, bu ödeme SSK. md.77 anlamýnda prime esas kazanç mýdýr? A) Ýþveren tarafýndan Sen. K. md. 30 gereðince temsilciye ödenmesi gereken meblað ücret midir? 1- Ýþyeri sendika temsilcilerinin hizmet sözleþmeleri, iþveren tarafýndan yapýlacak feshe karþý özel olarak korunmuþtur. Buna göre, iþveren, iþyeri sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini haklý bir sebep olmadýkça ve sebebi açýk ve kesin þekilde belirtmedikçe feshedemez (Sen.K.md. 30/1). Ýþyeri sendika temsilcilerinin iþe iadesine karar verilebilmesi için, sözleþmesinin iþveren tarafýndan haklý sebep olmaksýzýn ve sebebini açýk ve kesin þekilde belirtilmeksizin feshedilmiþ olmasý gerekir. Hükümde de açýkça belirtildiði üzere, iþyeri sendika temsilciliði güvencesinin uygulanabilmesi için, temsilcinin sözleþmesi iþveren tarafýndan kanuna aykýrý olarak feshedilmiþ olmalýdýr. Bunun dýþýnda sözleþme, belirli süresinin dolmasý 1 veya taraflarýn anlaþmasý (ikale) yoluyla sona ermiþse, Sen.K.md.30 hükmünün uygulanabilmesi sözkonusu olmaz 2. Yine 45 1 Gerçekten davalý iþveren (sözleþmenin süresinin dolmasýndan) takriben 2 ay kadar önce sözleþmeyi yenilemeyeceðini bildirmekle yetinmiþ fakat o tarihte bir fesihten söz etmemiþtir. Bu durumda 2821 sayýlý Sendikalar Kanunun 30. maddesine uygun bir prosedürün iþletilmiþ olduðundan söz edilemez, Y9HD., , 3690/8218, Ýþveren, C.XXXV, S.11, Aðustos 1997, s Ünal NARMANLIOÐLU, Ýþyeri Sendika Temsilcileri, Prof.Dr.Kudret AYÝTER Armaðaný, Ankara 1988, s.207.

3 46 iþyerinin tümüyle kapanmasý halinde, sendika temsilcisinin de iþten çýkarýlmasýnda, temsilcinin Sen.K. md.30 a dayanan bir talepte bulunabilmesi mümkün deðildir 3. Ýþverenin iþyeri sendika temsilcisinin hizmet sözleþmesini feshedebilmesi için haklý sebebe dayanmasý yeterli olmayýp, bu sebebi açýk ve kesin olarak belirtmesi gerekir. Ýþyeri sendika temsilcisinin hizmet sözleþmesinin haklý bir sebep olmadan ve sebebi açýk ve kesin þekilde belirtilmeden feshedilmesi halinde, iþyeri sendika temsilcisi veya üyesi bulunduðu sendikanýn, bir ay içinde iþ mahkemesinde dava açma hakký vardýr. Bir aylýk dava açma süresi hak düþürücü süredir ve hakim tarafýndan kendiliðinden göz önünde bulundurulur. Süresi içinde dava açýlmasý halinde, mahkeme davayý seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandýrýr. Mahkemenin bu konuda vereceði karar kesindir (Sen.K.md.30/1). Bir diðer ifade ile temyiz yoluna baþvurulamaz. Açýlan davada iþveren, temsilcinin hizmet sözleþmesinin feshinin haklý nedenlere dayandýðýný ispat etmekle yükümlüdür. Ýþveren fesih iradesini açýklarken dayandýðý sebeplerle baðlýdýr. Daha sonra baþka sebepler ileri süremez 4. Ancak, iþverenin hizmet sözleþmesinin feshi sýrasýnda birden çok sebep açýklamýþ ve bunlardan birisinin gerçekleþtiðini ispat etmiþ olmasý halinde, iþyeri sendika temsilcisi Sen.K. md.30 da düzenlenen güvenceden yararlanamaz. Mahkeme iþverenin dayandýðý sebepleri haklý bulduðu takdirde davayý reddeder. Bu durumda temsilcinin hizmet sözleþmesi iþverenin fesih iradesinin hüküm doðurduðu anda sona ermiþ olur. Buna karþýlýk fesih sýrasýnda feshe dayanak olacak haklý ve geçerli bir sebep gösterilmemiþse veya mahkeme iþveren tarafýndan ileri sürülen sebebi haklý bulmazsa yahut fesih için yeterli görmezse veya iþveren hizmet sözleþmesinin feshi sýrasýnda ileri sürdüðü sebebin gerçekleþtiðini ispat edemez ise, feshi geçersiz sayarak iþçinin iþine iadesine karar verir. Yine, iþveren Ýþ K.md.18 de belirtilen hak düþürücü süre geçtikten sonra Ýþ K.md.17/II de sayýlan sebeplerden birine dayanarak hizmet sözleþmesini feshederse, fesih mahkeme tarafýndan geçersiz sayýlýr 5. Böyle bir durumda feshin geçersiz sayýlmasý nedeniyle, hizmet sözleþmesi sanki hiç fesih beyaný yapýlmamýþ gibi devam eder. Mahkeme dava sonucunda, temsilciyi veya temsilcisi olduðu sendikayý haklý bulursa, temsilcinin iþe iadesine ve feshi geçersiz sayarak, o ana kadar temsilci iþçiye iþ gördürülmemiþ olmasýna raðmen, temsilcinin iþinden çýkarýldýðý tarihten devamýnca ücreti ve diðer tüm haklarýnýn iþveren tarafýndan ödenmesine karar verir. Sözkonusu hüküm yeniden temsilciliðe atanma halinde de uygulanýr. Ýþçinin bu haktan faydalanabilmesi için, iþe iade kararýndan itibaren altý iþgünü içerisinde iþe baþlamasý gerekir. Ýþçinin altý iþgünü içerisinde iþverene baþvurmasýna raðmen iþverenin iþçiye iþ vermemesi halinde, 3 Fevzi ÞAHLANAN, Toplu Ýþ Ýliþkileri Açýsýndan Yargýtayýn 1991 Yýlý Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi, Yargýtayýn Ýþ Hukuku Kararlarýnýn Deðerlendirilmesi 1991, Ýstanbul 1993, s.115. Ayný doðrultuda Yargýtay kararý için bkz. Y9HD., , 6603/10729, Çimento Ýþveren, Eylül 1991, s Adnan TUÐ, Sendikalar Hukuku, 2.B., Ankara 1992, s.186; Öner EYRENCÝ, Sendikalar Hukuku, Ýstanbul 1984, s.164; Fevzi ÞAHLANAN, Sendikalar Hukuku, 2.B., Ýstanbul 1995, s.241; Savaþ TAÞKENT, Ýþyeri Sendika Temsilciliði, Ýþ Hukukunun Ulusal ve Uluslar arasý Temel ve Güncel Konularý, Ankara 1993, s EYRENCÝ, s.164; Fevzi DEMÝR, Sendikalar Hukuku, 4.B., Ýzmir 1999, s.189; NARMANLIOÐLU, s.215; Haluk Hadi SÜMER, Ýþçinin Sendikal Nedenlerle Feshe Karþý Korunmasý, Konya 1997, s.135.

4 temsilcilik süresinin devamýnca ücreti ve diðer haklarý kendisine iþ gördürülmemiþ olmasýna raðmen ödenir. Eðer iþçi tekrar temsilci tayin edilirse, bu ödeme yeni temsilcilik süresinde de devam eder. Ýþçi, iade kararýnýn kendisine tebliðinden itibaren altý iþgünü içinde iþe baþlamak için iþverene baþvurmazsa, iþveren, temsilciyi iþe baþlatmak ve yukarýda belirtilen ücret ve diðer haklarýný ödemek yükümünden kurtulur. Bu durumda feshin geçersiz sayýlmasýna iliþkin mahkeme kararý da uygulama alaný bulamaz. Diðer bir ifadeyle, iþçi ile iþveren arasýndaki hizmet iliþkisi, fesih beyanýnýn yapýldýðý tarihten itibaren ortadan kalkmýþ olur 6. Ýþçinin süresi içerisinde iþe baþlamak üzere iþverene baþvurmasý halinde iþveren iþçiyi kural olarak çalýþtýrmak zorundadýr. Bununla birlikte iþveren iþçiyi çalýþtýrmaz ise, buna raðmen temsilcilik sonuna kadar ücret ödemesini sürdürmekle yükümlüdür 7. Ýþveren iþyeri sendika temsilcisini iþe baþlatmamýþ olsa dahi, iþyeri sendika temsilcisi hukuken bu iþyerinin iþçisi olmasý nedeniyle, bu dönem içerisinde uygulanan toplu iþ sözleþmesi zamlarýndan ve diðer haklardan yararlanýr. 2- Sen.K. md.30/1 de yer alan, iþine iade kararý verilen iþçi altý iþgünü içinde iþe baþlamazsa... mahkemece öngörülen tazminat ödenemez hükmüne raðmen, sözkonusu tazminat ibaresinin teknik anlamda bir tazminat olmadýðý, bu ifade ile temsilcinin iþinden çýkarýldýðý tarihten devamýnca ücreti ve diðer bütün haklarý ifade edilmek istendiði konusunda doktrinde görüþ birliði bulunmaktadýr 8. Kanunkoyucunun niçin tazminat ifadesini kullandýðý konusunda ise çeþitli gerekçeler ileri sürülmektedir. ÇELÝK hükümde tazminat ibaresinin kullanýlmýþ olmasýný þu þekilde açýklamaktadýr: Yeni düzenleme, mahkeme kararýnýn sonuçlarýný doðurmasýný ve belirtilen haklarýn verilmesini iþine iade edilen temsilcinin iþe baþlamasý koþuluna baðlamýþtýr. Böylece, bu koþulun gerçekleþmemesi halinde verilmesi gerekli bir haktan söz edilemeyeceði için bunun vurgulanmasý amacýyla tazminat sözcüðü kullanýlmýþ olabilir 9. EYRENCÝ ye göre, Burada tazminattan söz edilmesinin bir gözden kaçýrma olduðu kanýsýndayýz. Zira, hükümde ya da diðer bir yasada mahkemece iþçiye herhangi bir tazminatýn ödeneceðinden bahsedilmemekte, aksine iþverenin yaptýðý fesih iþleminin geçersiz sayýlarak iþçinin iþe iade edileceði öngörülmek TUÐ, s.188; EYRENCÝ, s.167; Münir EKONOMÝ, Ýþyeri Sendika Temsilcileri, Basisen, Ýþyeri Sendika Temsilcilerinin Görevleri ve Ýþlevleri Eðitim Semineri, Ýstanbul 1986, s.27; ÞAHLANAN, s.245; TAÞKENT, s.269; DEMÝR, s.183. Karþý görüþ için bkz. A.Can TUNCAY, 2821 Sayýlý Kanun Hükümlerine Göre Ýþyeri Sendika Temsilciliði, Ýkt. ve Mal. D., C.32, Temmuz 1985, s.154. Yazar altý iþgünü içinde iþe alýnmak için iþverene baþvurmayan iþçinin, daha sonra da iþe alýnmak için müracaat hakký olduðunu, ancak bu durumda sadece çalýþmadýðý süre içinde iþlemiþ olan ücret ve diðer haklarýnýn istenmesi hakkýnýn ortadan kalkacaðý görüþündedir. 7 Mahkemece, fesih geçersiz sayýlarak, davacýnýn iþe iadesine karar verildiðine ve iþverence davacý iþe baþlatýlmadýðýna göre, 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun 30. maddesi uyarýnca, davacý iþten çýkarýldýðý tarihten baþlamak üzere, temsilcilik süresinin devamýnca ücret ve diðer haklarýný isteyebilir. Temsilcilik görevinin sona erdiði tarihten sonrasý için bir istekte bulunamaz. Mahkemece bu husus dikkate alýnmaksýzýn hüküm kurulmasý isabetsiz olup bozmayý gerektirmiþtir, Y9HD., , 11120/15310, Karar metni ve Ercan AKYÝÐÝT in deðerlendirmesi, Çimento Ýþveren, C.9, S.5, Eylül 1995, s.19 vd. 8 Nuri ÇELÝK, Ýþ Hukuku, 15.B., Ýstanbul 2000, s.339; EYRENCÝ, s.167; ÞAHLANAN, s.244; NARMANLIOÐLU, s.227; Cevdet Ýlhan GÜNAY, Sendikalar Kanunu Þerhi, Ankara 1999, s.525 vd.; Kenan TUNÇOMAÐ/ Tankut CENTEL, Ýþ Hukukunun Esaslarý, Ýstanbul 1999, s.301; SÜMER, s.138, ÇELÝK, s.339.

5 48 tedir. Sen.K md.30 da temsilci için getirilen güvencenin bütünü dikkate alýnarak, söz konusu yaptýrýmý, þayet temsilci altý iþgünü içinde iþe baþlamak için iþverene baþvurmazsa, iþveren onu iþe baþlatmakla yükümlü olmadýðý gibi, maddede yer alan iþ gördürülmemiþ olsa bile,... ücreti ve diðer haklarý iþveren tarafýndan ödenir hükmünün de uygulanamayacaðý þeklinde anlamak gerekir düþüncesindeyiz 10. AKYÝÐÝT e göre ise, Yasada iade kararýndan itibaren 6 iþgünü içinde çalýþmak için baþvurmayan iþçiye ödenmeyeceði söylenen mahkemece öngörülen TAZMÝNAT ibaresi ise, bize göre de kanun yapma tekniðiyle baðdaþmayan lüzumsuz bir fazlalýktýr 11. Yargýtay ise, bu konuda farklý görüþtedir. Yargýtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararýnda tazminat ifadesini þu þekilde açýklamýþtýr: sayýlý Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi hükmü uyarýnca temsilcinin iþine iade edilmesine karar verilmesi halinde iþ gördürülmemiþ olsa bile temsilcinin iþinden çýkarýldýðý tarihten devamýnca ödenmesi gereken ücret ve diðer bütün haklar tazminat niteliðinde deðildir. Ayný fýkranýn son cümlesindeki bu süre içinde iþe baþlamayan iþçiye mahkemece öngörülen tazminat ödenmez cümlesindeki tazminat, az önce belirtilen ödemelerden ayrý olup, ayný kapsamda sayýlmaz. Nitekim mahkemece de davacýnýn baþka bir iþte çalýþmasýndan dolayý BK nun 325 inci maddesinin uygulanmýþ olmasý da, bu ödemenin tazminat niteliðinde olmadýðý sebebine dayanýr. Böyle olunca, ayrýca BK nun 43 üncü maddesine göre indirim yapýlmasý doðru deðildir 12. Biz de, doktrindeki baskýn görüþü paylaþýyor ve Sen.K.30/1 de sözü edilen tazminat ifadesinin yine ayný hükümde yer alan temsilcinin ücreti ve diðer haklarýný ifade ettiðini düþünüyoruz. Zira, hizmet sözleþmesi haksýz feshedilen ve mahkeme tarafýndan iþe iade edilen temsilcinin, iþinden çýkarýldýðý tarihten baþlamak üzere temsilcilik süresinin devamýnca ücreti ve diðer bütün haklarý dýþýnda ayrýca tazminata da hükmedilmesi gerektiðine iliþkin bir düzenleme yoktur. Baþka bir ifade ile, hükümde sözleþmesi haksýz feshedilen temsilcinin hak kazanabileceði özel bir tazminat öngörülmemiþtir. B) Ýþveren tarafýndan Sen. K. md.30 gereðince temsilciye ödenmesi gereken meblað SSK. md.77 anlamýnda prime esas kazanç mýdýr? SSK. md.77 de sigortalýlarla iþverenlerin bir ay için ödeyecekleri primlerin hesabýnda hangi kazançlarýn dikkate alýnmasý gerektiði üç baþlýk altýnda düzenlemiþtir: 1- Sigortalýnýn o ay içinde hak ettikleri ücretler: Sigortalý hangi ücret tespit yöntemi (zamana göre ücret, verime göre ücret veya yüzde usulü ücret) ile çalýþýrsa çalýþsýn, o ay içinde hak ettiði ücretin brüt toplamý üzerinden sigorta primi kesilir. Bir kazançtan sigorta primi kesilebilmesi için sigortalýnýn o kazancý hak etmiþ olmasý yeterlidir; ayrýca ödeme yapýlmýþ olmasý gerekli deðildir. Fazla çalýþma, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili sigorta primi kesilecek 10 EYRENCÝ, s Ercan AKYÝÐÝT, Ýadeye Raðmen Ýþe Baþlamayan Temsilciye Ödenmesi Gereken Þey Tazminat mýdýr? Kamu Ýþ, C.3, S.3, Ocak 1994, s YHGK., , 9-282/361 sayýlý kararý ve kararýn Ercan AKYÝGÝT tarafýndan deðerlendirilmesi için bkz. Kamu-Ýþ, C.3, S.3, Ocak 1994, s.101 vd.

6 ücrete dahildir. Ayrýca, niteliði itibariyle ücret olan kýdem zammý, vardiya zammý, kardan pay alma, yýpranma zammý, gece zammý da ücret kapsamýnda deðerlendirilirler 13. Ancak yýllýk izin ücretinden iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primi kesilmez (Ýþ K.md.59). 2- Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeþit istihkaktan sigortalýlara o ay içinde yapýlan ödemeler: Bu tür ücret eklerinin sigorta primine esas kazanç matrahýnda dikkate alýnmasý için hak edilmiþ olmasý yeterli deðildir; ayrýca ödenmiþ olmasý da gerekir. Madde metninde ödemeler sýnýrlý þekilde sayýlmamýþtýr. Bu nedenle özendirme primi, sporculara ödenen galibiyet primleri, satýþ primi, sporculara ödenen transfer bedelleri de sigorta primine esas kazanç kapsamýnda deðerlendirilmelidir 14. Asýl ücret dýþýnda kalan diðer eklerin de sigorta primi açýsýndan dikkate alýnacaðýna iliþkin kuralýn özel kanunlar ile getirilen istisnalarý vardýr. Örneðin 6772 sayýlý Kanun gereðince devlet kuruluþlarýnda çalýþan iþçilere yýlda iki kez ödenen ikramiyeler, prim hesabýnda dikkate alýnmazlar (6772 sayýlý K.md.4). Ancak 6772 sayýlý Kanun gereðince ödenen ikramiye dýþýnda kalan toplu iþ sözleþmesi veya hizmet sözleþmeleri gereðince ödenen ikramiyelerden ise sigorta primi kesilir Ýdare veya yargý organlarýnca verilen kararlar gereðince yapýlan ödemeler: Ýdare veya yargý organlarýnca yukarýda belirtilen kazançlar niteliðinde olmak üzere sigortalýlara o ay içinde yapýlan ödemelerin brüt toplamý, sigorta primlerine esas kazancýn belirlenmesinde dikkate alýnýrlar. Örneðin, iþçinin hak kazandýðý bir ikramiyenin iþveren tarafýndan ödenmemesi ve iþçinin mahkeme kararý ile bu alacaðýný tahsil etmesi halinde, bu miktar o ödenecek sigorta priminde göz önünde bulundurulur. Hemen belirtmek gerekir ki, sözkonusu ödemelere hak kazanmýþ olmak yeterli deðildir, ayrýca bu miktarýn ödenmiþ olmasý da gerekir. SSK.md.77 de ayrýca hangi kazançlarýn prim matrahýna dahil edilemeyeceði de düzenlenmiþtir. Buna göre, yolluklar, çocuk ve aile zamlarý, ölüm, doðum ve evlenme yardýmlarý ile ayni yardýmlar sigorta primlerinin hesabýna esas tutulacak ücretlerin aylýk tutarýnýn tespitinde nazara alýnmaz. Uygulamada toplu iþ sözleþmeleri ile getirilen yakacak yardýmý, saðlýk yardýmý, konut yardýmý, giyim yardýmý, okul yardýmý, askerlik yardýmý, taþýt parasý, yemek parasý, aydýnlatma, temizleme ve saðlýk yardýmlarý da ayni yardým olarak kabul edilmekte bu yardýmlarýn bedellerinden sigorta primi kesilmemektedir 16. Sosyal Sigortalar Kurumunun bir genelge ve tebliðine göre, ayni yardýmlar nakden ödeniyorsa prim matrahýna dahil edilmesi gerekir 17. Kanaatimizce, maddede sýnýrlý sayýlan ödemeler dýþýnda kalan ödemelerin de sigorta prim matrahýna dahil edilmesi gerekir. Giyim yardýmý, yakacak yardýmý gibi aynen ifa edilecek bir hakkýn nakden ödenmesi halinde de sigorta primi kesilmelidir. Zira, uygulamada sigorta primini düþük ödemek açýsýndan çýplak ücretin düþük tutulduðu, ayni nitelik gösteren haklarýn ise þiþirildiði ancak bunlarýn nakden ödendiði bilinen bir gerçektir A. Can TUNCAY, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 9.B., Ýstanbul 2000, s.149; Ali GÜZEL/ Ali Rýza OKUR, Sosyal Güvenlik Hukuku, 7.B., Ýstanbul 1999, s GÜZEL/OKUR, s TUNCAY, s.150; GÜZEL/OKUR, s TUNCAY, s.151; GÜZEL/OKUR, s.144.

7 50 Kasa tazminatý, iþ riski tazminatý, makam tazminatý, olaðanüstü hâl tazminatý, ihbar tazminatý, kötüniyet tazminatý, kýdem tazminatý ve jubile ikramiyesi niteliði bakýmdan ücret olarak kabul edilmediðinden, bu ödemeler sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilmezler 18. Sonuç olarak, temsilcinin iþe iadesi ile birlikte ücret ve diðer bütün haklarýnýn ödenmesine bir yargý organýnca karar verilmektedir. Bu nedenle, sözü edilen ödemeler, SSK. md.77/c hükmüne tabidir ve asýl ücret dýþýnda kalan haklar SSK. md.77/a ve b bentlerinde belirtilen ödemelerden olmak kaydýyla sosyal sigorta primine esas kazanç olarak kabul edilir. Ýþçinin boþta geçirdiði bu süre iþe iade kararý verilmemiþ dahi olsa malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigorta kollarý açýsýndan dikkate alýnacaktýr. Zira, SSK. md.108 e göre, Malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarýnýn uygulamasýnda nazara alýnacak sigortalýlýk süresinin baþlangýcý, sigortalýnýn, yürürlükten kaldýrýlmýþ 5417 ve 6900 sayýlý kanunlara veya bu kanuna tabi olarak ilk defa çalýþmaya baþladýðý tarihtir. Tahsis iþlemlerinde nazara alýnan sigortalýlýk süreleri, bu sürenin baþlangýcý ile, sigortalýnýn tahsis yapýlmasý için yazýlý istekte bulunduðu tarih, tahsis için istekte bulunmuþ olmayan sigortalýlar için de ölüm tarihi arasýnda geçen süredir. Hükümde öngörülen baþlangýç ve bitim tarihleri arasýnda geçen tüm süresinin iþçinin çalýþarak ve prim ödeyerek geçirmiþ olmasý zorunluluðu yoktur. Boþta geçen sürenin hastalýk ve analýk sigortasý bakýmýndan sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilmesi için, iþçinin iþe iade edilmiþ ve bu dönem için ödenen ücretten sigorta primi kesilmiþ olmasý gerekir. SSK. md.107 ye göre, 2 inci maddede belirtilen sigortalýlardan hastalýk ve analýk sigortalarýnýn uygulamasýnda ödenen primin iliþkin olduðu günü takip eden onuncu günden baþlayarak yitirilmiþ sayýlýr. Görüldüðü üzere, kýsa vadeli sigorta kollarý açýsýndan sigortalýlýk niteliðinin devamý prim ödeme þartýna baðlýdýr. Ýþçinin boþta geçen süre için aldýðý ücret ve diðer ödemelerden SSK. md.72 vd. hükümler çerçevesinde prim kesilecektir. Ancak bizce iþçinin boþta geçen süre için almýþ olduðu ücret üzerinden iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigorta primi, týpký yýllýk ücretli izinde olduðu gibi, kesilmemelidir. SONUÇ Hizmet sözleþmesi haksýz feshedilen ve yargý kararý ile iþe iade edilen temsilcinin, sözleþmesinin sona erdiði tarihten iþe iade tarihine kadar geçen dönem içerisinde ödenmesine karar verilen ücret ve diðer bütün haklarý tazminat niteliðinde deðildir. Bu nedenle, sözü edilen ödemelerin SSK. md.77 de düzenlenen prime esas kazanç olarak deðerlendirilmesi isabetlidir. Ancak, bu meblað içerisinde yer alan çocuk ve aile zamlarý, ölüm, doðum ve evlenme yardýmlarý ile ayni yardýmlarýn ve yukarýda belirttiðimiz tazminat niteliðindeki ödemelerden sigorta primi kesintisi yapýlamayacaktýr. Prim kesintisi yapýlan bu süreler, hastalýk ve analýk sigortasý açýsýndan sigortalýlýk süresi olarak deðerlendirilecek ve yaþlýlýk, malullük ve ölüm sigortasý açýsýndan prim ödeme gün sayýsýnda artýþ meydana gelecektir. Açýkladýðýmýz gerekçelerle, Yargýtay kararýnýn yerinde olduðu kanaatini taþýmaktayýz. 17 SSK. Teblið Seri No.7 (RG., , 21996); , Ek ve , Ek. 18 GÜZEL/OKUR, s.142; TUNCAY, s.151.

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ

ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ Karar Ýncelemesi ÝÞ SÖZLEÞMESÝNÝN ÝÞÇÝNÝN DAVRANIÞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLÝ NEDENLE FESHÝ (T.C. Yargýtay 9. H.D.nin 02.05.2005 tarih ve E: 2005/12359 - K: 2005/15192 sayýlý kararý) Öðr. Gör. Seçkin

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK.

SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. SimgeRA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAHRİ OLGUN ALİ NİHAT TARLAN CAD. ERYILMAZLAR SOK. ERYILMAZLAR APT. NO 1/1 ATAŞEHİR -İSTANBUL TEL-FAX:0 216 572 90 70-0 216 573 18 55 S İ R K Ü L E R R A P O R. SİMGE RA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 10401 Karar No. 2014/20271 Tarihi: 05.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi ve Kıdem Tazminatı Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi csozdemir@gmail.com İş sözleşmesini fesih hakkı; hak sahibine,

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI

İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ VE İŞE İADE DAVALARI İŞ GÜVENCESİ NEDİR? İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI NELERDİR? İŞE İADE DAVASI DAVA AÇMA SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR? İŞE BAŞLATMAMA VE BOŞTA GEÇEN SÜRE TAZMİNATI NEDİR?

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Sayı : 87838906/309/482 Konu : Altın Bedelleri Tarih: 22/06/2016 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/12 Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/352 Karar No. 2009/12165 Tarihi: 30.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel :

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 100) Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

KONU: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KONU: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ANKARA, 25.08.2010 SİRKÜLER 2010/14 KONU: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Temmuz 2010 döneminden itibaren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ **

ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ ** GÝRÝÞ ÝNÞAAT ÝÞKOLUNDA ENDÜSTRÝ ÝLÝÞKÝLERÝ ** Ülkü ÝLERÝ* Ekonominin lokomotif sektörü olan inþaat sektöründeki olumsuzluklar geliþmekte olan ülkelerin ve ülkemizin en temel sorunlarýndandýr. Bu olumsuzluklarýn

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /41 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/18614 Karar No. 2015/11657 Tarihi: 10.06.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /41 FAZLA ÇALIŞMA İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 12.10.2010 / 114-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen

Detaylı

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL OLMAYAN YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMININ HESAPLANMASI

SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL OLMAYAN YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMININ HESAPLANMASI SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCA DAHİL OLMAYAN YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMININ HESAPLANMASI Bünyamin ESEN * I- GİRİŞ Sosyal güvenlik kapsamında bulunan güvence sağlanan kısa ve uzun vadeli riskler

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/34703 Karar No. 2012/150 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA Stj. Av. Müge BOSTAN 8.2.2017 İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ)

İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2 s.1-6 İŞ GÜVENCESİ-KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) Nuri ÇELİK * ÖZET İncelediğimiz Yargıtay kararı, İş Kanunu

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

6356 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SENDİKAL GÜVENCELER

6356 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SENDİKAL GÜVENCELER 6356 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SENDİKAL GÜVENCELER PROF. DR. MURAT ŞEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 6356 sayılı kanunda sendikal güvenceler 3 başlık altında ele alınmıştır. 1.SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

Hukuk. fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren. (Karar ncelemesi)

Hukuk. fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren. (Karar ncelemesi) 18 Hukuk Prof.Dr. Fevzi fiahlanan.ü. Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal Baflkan fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren (Karar ncelemesi) Esas No: 2005/37343 Karar No: 2006/16607

Detaylı

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER

HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER HEM KOCASI HEM BABASI BAĞ-KUR LU OLAN DUL KADINLAR DAVA AÇARAK SGK DAN ÇİFT AYLIK ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Son zamanlarda gündemde olan önemli bir Yargıtay kararı bulunmaktadır. Yargıtay ın

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş. İşe İade Davası. İşe İade Davası İçin Gerekli Olan Koşullar. Genel Olarak İşe İadenin Sonuçları

İÇİNDEKİLER. Giriş. İşe İade Davası. İşe İade Davası İçin Gerekli Olan Koşullar. Genel Olarak İşe İadenin Sonuçları İŞE İADE DAVASI İÇİNDEKİLER Giriş İşe İade Davası İşe İade Davası İçin Gerekli Olan Koşullar Genel Olarak İşe İadenin Sonuçları İşçinin İşe İade Talebi Doğrultusunda İşe Başlatılması İşçinin İşe İade Talebine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI

2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI 2017 YILINA İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI, PRİMDEN MUAF OLAN AİLE YARDIMI VE YEMEK PARALARI Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 4958 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

HÜKÜM: II. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24180 Esas ve 2004/19649 Karar Sayılı ve 22/09/2004 Tarihli Kararı SONUÇ: III. Kararın İncelenmesi 1.

HÜKÜM: II. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2004/24180 Esas ve 2004/19649 Karar Sayılı ve 22/09/2004 Tarihli Kararı SONUÇ: III. Kararın İncelenmesi 1. FAZLA ÇALIŞMAYI GÜNLÜK İŞ SÜRELERİNİN ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR OLARAK DÜZENLEYEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKMÜNÜN 4857 SAYILI İŞ KANUNU KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Karar İncelemesi) Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STK. /25

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STK. /25 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/13993 Karar No. 2014/10049 Tarihi: 25.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STK. /25 SENDİKA HAKKI SENDİKA ÜYELİĞİNE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32-41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32-41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/9589 Karar No. 2016/2619 Tarihi: 15.02.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32-41 PRİM ÜCRETİN PRİME GÖRE KARARLAŞ-

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/297, 321

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/297, 321 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/5869 Karar No. 2011/4685 Tarihi: 20.02.2012 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/297, 321 TEFHİM EDİLECEK HÜKMÜN GEREKÇELİ OLMAK ZORUNDA OLMASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/5583 Karar No. 2015/15936 Tarihi: 30.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 FESHİN YAZILI YAPILMASININ FESİH

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/5999 Karar No. 2012/12208 Tarihi: 10.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI

TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI TÜRK TOPLU İŞ HUKUKUNDA YENİ GELİŞMELER MERKEZ VE ŞUBE YÖNETİCİLERİ EĞİTİMİ,HARB-İŞ YALOVA -2012. DOÇ.DR. İBRAHİM AYDINLI 18.10.2012 Tarihli 6356 sayılı SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNDA GETİRİLEN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7194 Karar No. 2015/14 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7194 Karar No. 2015/14 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7194 Karar No. 2015/14 Tarihi: 12.01.2015 ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN SENDİKLAR YASASI AÇISINDAN ALT İŞVERENİN İŞYERİNİN BAĞIMSIZ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/43376 Karar No. 2013/31469 Tarihi: 02.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32 ÜCRET ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/02

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/02 24 Mart 2017 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/02 KONU: İşe İade Dava Sonucu Ödenen Ücretlerin Vergiler Mevzuatı ve SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi A.GİRİŞ İşveren ile işçi arasındaki çalışma ilişkisinde

Detaylı

Kanun No. 4773 Kabul Tarihi : 9.8.2002

Kanun No. 4773 Kabul Tarihi : 9.8.2002 İŞ KANUNU, SENDİKALAR KANUNU İLE BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4773 Kabul Tarihi : 9.8.2002

Detaylı

İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla. Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası

İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla. Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası iş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4773 sayılı, numaralı, nolu

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH İDDİASI SIK RAPOR ALMA GEÇERLİ FESİH T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/3531 Karar No. 2015/8561 Tarihi: 02.03.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /18-21 6356 S. STSK/25 SENDİKAL FESİH

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

BOŞTA GEÇEN SÜRENĐN ÜCRETĐ (Karar Đncelemesi)

BOŞTA GEÇEN SÜRENĐN ÜCRETĐ (Karar Đncelemesi) BOŞTA GEÇEN SÜRENĐN ÜCRETĐ (Karar Đncelemesi) Prof.Dr. Savaş TAŞKENT ĐTÜ Đşletme Fakültesi Yarg. 9.HD., 08.07.2003 t. ve E.12444, K.13125 Kararın özeti : 1. Đşten çıkarılan işçinin, feshin geçersizliğine

Detaylı

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli

Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine Esas Deðerlendirilmesi ve Geçici Üyeli TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ Yabancý Mühendis, Mimar ve Þehir Plancýlarýnýn Çalýþma Ýznine

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017)

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2017) Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye Ait İşsizlik Sigortası

Detaylı

TS/SKD/İS/ Mayıs 2009

TS/SKD/İS/ Mayıs 2009 TS/SKD/İS/09-04 14 Mayıs 2009 TBMM Genel Kurulu Gündemindeki 2821 sayılı Sendikalar Kanunu İle 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu nda Değişiklik Kanun Teklifi Hakkında TÜSİAD Görüşü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı