SİRKÜLER: 2014/005 BURSA, Konu: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında SGK Engelli Teşviki İle İlgili Duyuru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER: 2014/005 BURSA, 10.01.2014. Konu: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında SGK Engelli Teşviki İle İlgili Duyuru"

Transkript

1 SİRKÜLER: 2014/005 BURSA, Konu: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında SGK Engelli Teşviki İle İlgili Duyuru Özet: 4857 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın ocak ayında özürlü sigortalı çalıştırdıklarına dair belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/Şube müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerekmektedir. Sayın Mükellefimiz, Bilindiği üzere istihdam paketi kapsamında işverenlerce çalıştırılan özürlülerin sigorta primleri konusunda bazı teşvikler düzenlenmiş durumdadır tarihinden geçerli olup, uygulamaya ilişkin detayların açıklandığı SGK genelgesi tarihinde yayınlanmıştır sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında; 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işverenleri %3 oranında özürlüyü istihdam etmekle yükümlüdür. İşçi sayısı konusunda aynı işverene ait, aynı ilde yer alan işyerlerindeki toplam işçi sayısı esas alınmaktadır. İşverenlerce, bu kapsamda çalıştırılması zorunluluğu bulunan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SGK primlerinin işveren paylarının tamamı, yükümlülük fazlası veya yükümlü bulunulmadığı halde çalıştırılan özürlü sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SSK primlerinin işveren payının %50'si hazinece karşılanacaktır. Bu uygulama tarihinden itibaren geçerlidir. İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için örneği Ek-1'de yer alan belgeyi Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri'nden onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmeleri gerekmektedir. Bu belgelere dayanılarak Kurum bilgi işlem yetkililerince işverenlerin bu teşvikten yararlanabilmesi için gerekli tanımlama yapılacaktır. İşverenler kontenjan dahilindeki çalışanları için No'lu belge türünü, kontenjan fazlası veya zorunlu olunmadığı halde çalıştırılan özürlüler için belge türünü seçerek aylık prim hizmet bildirgelerini düzenleyeceklerdir. Bu doğrultuda, kontenjan kapsamındaki çalışanların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SGK primleri işveren payının tamamı, kontenjan fazlası veya

2 zorunluluk dışında çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üstünden hesaplanan SGK primlerinin işveren payının %50'si hazinece karşılanacaktır sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın ocak ayında özürlü sigortalı çalıştırdıklarına dair belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/Şube müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin her yılın ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin veya sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan "kod" ilgili ünitece kaldırılacak ve bahse konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenler söz konusu kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacaktır. Bu nedenle, özürlü teşvikinden yararlanmaya devam edebilmek için mutlaka ekte yer alan genelgedeki belgenin İş-Kur'a onaylatılarak ilgili sigorta müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Ekler aşağıdadır. Bkz. Saygılarımızla, EKREM ALFATLI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

3 T.C. SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I Sosyal Sigortalar Genel Müdürlü ü Prim Tahsilat Daire Ba kanlõ õ Sayõ : B.13.2.SSK / /8/2008 Konu : Özürlü sigortalõlarõn istihdamõna ili kin i veren hissesi prim te viki G E N E L G E Genel Açõklamalar: Bilindi i üzere, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayõlõ Kanununun 30 uncu maddesinin 10 uncu fõkrasõnda, Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarõn üstünde özürlü, eski hükümlü ve terör ma duru çalõ tõran i verenlerin kontenjan fazlasõ i çiler için özürlü ve eski hükümlü çalõ tõrmakla yükümlü olmadõklarõ halde özürlü çalõ tõran veya çalõ ma gücünü % 80 den fazla kaybetmi özürlüyü çalõ tõran i verenlerin bu ekilde çalõ tõrdõklarõ her bir özürlü için 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken i veren sigorta prim hisselerinin % 50 sinin kendilerince, % 50 sinin ise Hazinece ödenece i hükme ba lamõ ve sözkonusu hükmün uygulanmasõna ili kin usul ve esaslar devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Ba kanlõ õnõn 5/12/2003 tarihli, Ek sayõlõ ve 9/3/2005 tarihli, Ek sayõlõ Genelgeleri ile açõklanmõ tõr. Bu defa, 4857 sayõlõ Kanununun 30 uncu maddesi, 26/5/2008 tarihli ve sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan 5763 sayõlõ Kanunu ve Bazõ Kanunlarda De i iklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunun 2 nci maddesi ile de i tirilmi olup, anõlan maddenin; birinci fõkrasõnda; verenler, elli veya daha fazla i çi çalõ tõrdõklarõ özel sektör i yerlerinde yüzde üç özürlü, kamu i yerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü i çiyi meslek, beden ve ruhi durumlarõna uygun i lerde çalõ tõrmakla yükümlüdürler. Aynõ il sõnõrlarõ içinde birden fazla i yeri bulunan i verenin bu kapsamda çalõ tõrmakla yükümlü oldu u i çi sayõsõ, toplam i çi sayõsõna göre hesaplanõr. dördüncü fõkrasõnda; Yer altõ ve su altõ i lerinde özürlü i çi çalõ tõrõlamaz ve yukarõdaki hükümler uyarõnca i yerlerindeki i çi sayõsõnõn tespitinde yer altõ ve su altõ i lerinde çalõ anlar hesaba katõlmaz. altõncõ fõkrasõnda ise; Özel sektör i verenlerince bu madde kapsamõnda çalõ tõrõlan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayõlõ Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalõlar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayõlõ Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalõ i yerlerinde çalõ tõrõlan özürlü sigortalõlarõn, aynõ Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayõlan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden hesaplanan sigorta primine ait i veren hisselerinin tamamõ, kontenjan fazlasõ özürlü çalõ tõran, yükümlü olmadõklarõ halde özürlü çalõ tõran i verenlerin bu ekilde çalõ tõrdõklarõ her bir özürlü için prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden hesaplanan sigorta primine ait i veren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece kar õlanõr. veren hissesine ait primlerin Hazinece kar õlanabilmesi için i verenlerin çalõ tõrdõklarõ sigortalõlarla ilgili olarak 506 sayõlõ Kanun uyarõnca aylõk prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalõlarõn tamamõna ait sigorta primlerinin sigortalõ hissesine isabet eden tutarõ ile Hazinece kar õlanmayan i veren hissesine ait tutarõn ödenmi olmasõ arttõr. Bu fõkraya göre i veren tarafõndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapõlacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammõ, i verenden tahsil edilir. Hazinece kar õlanan prim tutarlarõ gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarõnda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alõnmaz. Bu fõkranõn uygulanmasõna ili kin usul ve esaslar Maliye Bakanlõ õ ile Çalõ ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõ õ ve Hazine Müste arlõ õ tarafõndan mü tereken belirlenir. hükümlerine yer verilmi tir. Elektronik A :

4 4857 sayõlõ Kanununun 30 uncu maddesine 5763 sayõlõ Kanunla getirilen yukarõda belirtilen hükümler, 1/7/2008 tarihi itibariyle yürürlü e girmi olup, sözkonusu hükümlerin uygulanmasõna ili kin Sosyal Güvenlik l/merkez Müdürlüklerimizce yürütülecek i lemler a a õda açõklanmõ tõr Sayõlõ Kanunun 30 uncu Maddesinde Düzenlenen Sigorta Primi veren Hissesi Te vikinden Yararlanõlmasõna li kin Usul ve Esaslar: 2.1- Kapsam; 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesine 5763 sayõlõ Kanunla getirilen sigorta primi i veren hissesi te viki; özel sektöre ait i yerlerinde çalõ tõrõlan özürlü sigortalõlarõn, sigorta primine esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden hesaplanan sigorta primi i veren hisselerinin, anõlan maddede belirtilen oran ve artlar dahilinde Hazinece kar õlanmasõnõ düzenlemektedir. Anõlan maddenin altõncõ fõkrasõna göre, yalnõzca özel sektör i verenlerince çalõ tõrõlan özürlü sigortalõlardan dolayõ sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanõlmasõ sözkonusu olup, kamu i yerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile bunlara ba lõ i letmeler, sermayesinin yarõsõndan fazlasõ bunlara ait olan i yerleri ve di er kamu i yerlerinde) çalõ tõrõlan özürlü sigortalõlar için, bahse konu sigorta prim te vikinden yararlanõlmasõ mümkün bulunmamaktadõr. Buna göre; mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen veya resmi nitelikte oldu u halde (2) mahiyet kodu verilen i yerleri kapsama dahil edilmeyecektir. Mahiyet kodu daha önce (1) veya (3) olarak verildi i halde, özel sektör i yeri oldu u iddia edilerek bu Kanunla getirilen te vikten yararlanmak isteyen i verenlerin durumlarõ üniteler tarafõndan mevzuat çerçevesinde ara tõrõlacak ve sonucuna göre i lem yapõlacaktõr. Yine, anõlan maddenin dördüncü fõkrasõ uyarõnca, yer altõ ve su altõ i lerinde özürlü i çi çalõ tõrõlmasõ yasak oldu undan, sözkonusu faaliyetleri yürüten i yerlerinde fiilen yer altõ ve su altõ i lerinde çalõ tõrõlanlardan dolayõ sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanõlmasõ mümkün olamayacaktõr Özürlü Statüsünde Çalõ tõrõlan Sigortalõlara li kin Yapõlacak Ba vurunun ekli ve stenilecek Belgeler; 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenen te vikten yararlanmak isteyen i verenlerin; Türkiye Kurumu l/ ube Müdürlüklerinden onaylatacaklarõ ve özürlü statüsünde çalõ tõrdõklarõ sigortalõlarõn TC kimlik numarasõnõ, ad-soyadõnõ, Kurumuna tescil tarihini, kontenjan dahilinde/korumalõ i yerinde/kontenjan fazlasõ olarak/yükümlü olunmadõ õ halde çalõ tõrma durumlarõnõ ihtiva eden (Ek-1) de yer alan belgenin aslõnõ i yerinin ba lõ bulundu u Sosyal Güvenlik l/merkez Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. yerinde kontenjan fazlasõ olarak veya yükümlü olunmadõ õ halde çalõ tõrõlan özürlü sigortalõlarõn, daha sonra kontenjan dahilinde çalõ tõrõlmaya ba lanõlmasõ durumunda bu de i ikli in yine Türkiye Kurumu l/ ube Müdürlüklerinden onaylatõlacak (Ek-1) de yer alan belge ile belgelenmesi gerekmektedir. verenler, i yerinde çalõ tõrdõklarõ özürlü sigortalõlarõn tamamõnõn son durumlarõnõ göstermek üzere Türkiye Kurumu l/ ube Müdürlüklerinden onaylatacaklarõ (Ek-1) de yer alan belgeyi, her yõlõn Ocak ayõ içinde Kuruma ayrõca ibraz edeceklerdir. Korumalõ i yerlerinde çalõ tõrõlan özürlü i çilerden dolayõ te vikten yararlanmak isteyen i verenler ayrõca, i yerlerinin korumalõ i yeri statüsünde oldu una ili kin belgenin aslõnõ veya ilgili Türkiye Kurumu l/ ube Müdürlü ünce onaylanmõ suretini i yerinin i lem gördü ü Sosyal Güvenlik l/merkez Müdürlü üne ibraz edeceklerdir sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesi 1/7/2008 tarihi itibariyle de i tirildi inden anõlan maddenin de i tirilmeden önceki 10 uncu fõkrasõ uyarõnca te vikten faydalanmakta olan i verenlerin de, çalõ tõrmayõ sürdürdükleri özürlü sigortalõlarõndan dolayõ yeni düzenlemelere göre sigorta primi 2

5 i veren hissesi prim te vikinden yararlanabilmeleri için (Ek-1) belgeyi Kuruma vermeleri gerekmektedir. 2008/ Temmuz ayõna ili kin aylõk prim ve hizmet belgesinden ba lamak üzere, 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesi kapsamõnda Kuruma bildirilecek olan özürlü sigortalõlara ili kin aylõk prim ve hizmet belgesinden önce, (Ek-1) belgelerinin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Sözkonusu belgeler Kuruma ibraz edilmedi i sürece anõlan maddede düzenlenen sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanõlmasõ mümkün olamayacaktõr. Örnek 1- Özürlü i çi çalõ tõrmakla yükümlü olmayan i veren tarafõndan 18/8/2008 tarihinde i e ba latõlan özürlü bir sigortalõ için, 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesi kapsamõnda sigorta primi i veren hissesi te vikinden faydalanõlmak istenildi i varsayõldõ õnda, 2008/A ustos ayõna ait aylõk prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesinden önce bu sigortalõya ili kin (Ek-1) de yer alan belgenin i yerinin ba lõ bulundu u Sosyal Güvenlik l/merkez Müdürlü üne ibraz edilmesi halinde, sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanõlabilecektir. Yer altõ ve su altõ i leri ile i tigal edilen i yerlerinde, madde kapsamõna girecek nitelikte özürlü i çi çalõ tõrõldõ õndan bahisle 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesi kapsamõndaki sigorta primi i veren hissesi te vikinden faydalanõlmak istenilmesi halinde, bahse konu özürlü sigortalõlarõn fiilen yer altõ ve sualtõ i lerinde çalõ tõrõlmadõklarõnõn i sözle mesi ile ayrõca belgelenmesi gerekmektedir Ba vuru Üzerine Sosyal Güvenlik l/ Merkez Müdürlüklerince Yapõlacak lemler; 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanõlabilmesi için, özürlü sigortalõlara ili kin aylõk prim ve hizmet belgelerinin; -Aynõ il sõnõrlarõ içinde elli veya daha fazla sigortalõ çalõ tõran i yeri i verenlerince, kontenjan dahilinde çalõ tõrdõklarõ özürlü sigortalõlar için sayõlõ Kanun türü, kontenjan fazlasõ olarak çalõ tõrdõklarõ özürlü sigortalõlar için sayõlõ Kanun türü, - Korumalõ i yeri i verenlerince, sayõlõ Kanun türü, - Özürlü sigortalõ çalõ tõrmakla yükümlü olmayan i verenlerce ise, sayõlõ Kanun türü, seçilmek suretiyle, Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Aylõk prim ve hizmet belgelerinin veya sayõlõ Kanun türü seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilebilmesi için, i verenlerin, (Ek-1) de yer alan belge ile birlikte i yerinin ba lõ bulundu u Sosyal Güvenlik l/merkez Müdürlü üne müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapõlan müracaatlar üzerine, sistem üzerinde gerekli kodlamanõn yapõlmasõ amacõyla sözkonusu belge, supervizöre intikal ettirilecektir. Supervizör tarafõndan i veren sistemi ana menüden nolu seçenekler i aretlenmek suretiyle eri ilen 4857/30. MADDE KAPSAMINDA ÖZÜRLÜ S GORTALI ÇALI TIRAN YERLER G R menüsü vasõtasõyla lem Kodu : _ (E=Ekleme, I= nceleme, S=Silme) yeri Sicil No: yeri Ünvanõ : Hazine Payõ : _ (1:Kontenjan dahilinde/korumalõ y.özürlü Sigortalõ-%100 2:Zorunluluk Dõ õ Özürlü Sigortalõ-%50) Ba vuruda bulunan i verene ait i yeri sicil numarasõ sisteme girildikten sonra, - % 3 oranõnda özürlü çalõ tõrmakla yükümlü olan özel sektör i yerleri ile korumalõ i yerleri için Hazine Payõ bölümüne 1 kodu ( Hazine Payõ : 1 Kontenjan dahilinde/korumalõ y.özürlü Sigortalõ-%100), - Özürlü sigortalõ çalõ tõrmakla yükümlü olmadõ õ halde özürlü sigortalõ çalõ tõran i yerleri için Hazine Payõ bölümüne 2 kodu (Hazine Payõ : 2 Zorunluluk Dõ õ Özürlü Sigortalõ-%50), verilecektir. Sistem üzerinde gerekli kodlama yapõldõktan sonra, ba vuru formu i yeri dosyasõnda muhafaza edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine gönderilecektir. 3

6 2.4- Aylõk Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi, Hazinece Kar õlanacak Olan veren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanmasõ ve Primlerin Ödenmesi; Aylõk prim ve hizmet belgelerinin verilmesi; 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanmak amacõyla yapõlan ba vurular üzerine 2.3 nolu bölümde açõklandõ õ ekilde gerekli kodlama yapõldõktan sonra, -Aynõ il sõnõrlarõ içinde elli veya daha fazla sigortalõ çalõ tõran i yeri i verenleri, kontenjan dahilindeki özürlü sigortalõlarõnõ sayõlõ Kanun türünü seçmek suretiyle sigorta primi i veren hissesi te vikinden % 100 oranõnda, kontenjan haricindeki özürlü sigortalõlarõnõ sayõlõ Kanun türünü seçmek suretiyle sigorta primi i veren hissesi te vikinden % 50 oranõnda, - Korumalõ i yeri i verenleri, sayõlõ Kanun türünü seçmek suretiyle sigorta primi i veren hissesi te vikinden % 100 oranõnda, - Özürlü sigortalõ çalõ tõrmakla yükümlü olmayan i verenleri ise, sayõlõ Kanun türünü seçmek suretiyle sigorta primi i veren hissesi te vikinden % 50 oranõnda, stifade edeceklerdir. Örnek-1 Ankara ilinde faaliyet göstermekte olan (B) Limited irketinin 6 tanesi özürlü statüsünde olmak üzere toplam 56 sigortalõ çalõ tõrdõ õ varsayõldõ õnda, sözkonusu i yeri i vereninin çalõ tõrmakla yükümlü oldu u özürlü sigortalõ sayõsõnõn 2 olmasõ nedeniyle, aylõk prim ve hizmet belgelerinin, özürlü sigortalõlardan 2 si için sayõlõ Kanun türü, di er 4 özürlü sigortalõ için sayõlõ Kanun türü seçilmek suretiyle gönderilmesi gerekmektedir. Örnek 2- Balõkesir ilinde faaliyet gösteren (D) Anonim irketinin 3 ü özürlü statüsünde olmak üzere toplam 17 sigortalõ çalõ tõrdõ õ varsayõldõ õnda, sözkonusu i verenin, özürlü sigortalõ çalõ tõrma yükümlülü ü bulunmadõ õndan, bahse konu 3 özürlü sigortalõya ili kin aylõk prim ve hizmet belgesini sayõlõ Kanunu türünü seçmek suretiyle göndermesi gerekmektedir sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesi kapsamõndaki sigorta primi i veren hissesi te vik hükümleri, 1/7/2008 tarihinden itibaren yürürlü e girmi olup, bu kapsamda alõnacak ilk aylõk prim ve hizmet belgesi 2008/Temmuz ayõna ili kin olacaktõr. Bahse konu sigorta primi i veren hissesinin Hazinece kar õlanabilmesi için, i verenlerin çalõ tõrdõklarõ sigortalõlarla ilgili olarak 506 sayõlõ Kanun uyarõnca vermeleri gereken aylõk prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermeleri gerekmektedir. Aylõk prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçtikten sonra verilmesi halinde, anõlan maddede belirtilen i veren hissesi sigorta primi te vikinden yararlanõlamayacaktõr. verenlerin, 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesi kapsamõna giren sigortalõlara ili kin düzenledikleri asõl veya ek nitelikteki aylõk prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde e-bildirge ortamõnda Kurumumuza göndermi olmalarõna kar õn, daha sonra aynõ dönemlere ili kin yasal süresi dõ õnda asõl veya ek nitelikte aylõk prim ve hizmet belgesi verilmesi veya bu belgelerin Kurumca re sen düzenlenmesi durumunda, sonradan verilen veya Kurumca re sen düzenlenen aylõk prim ve hizmet belgelerinden dolayõ te vik hükümlerinden yararlanõlmasõna imkan bulunmamaktadõr. Bu durumda sonradan verilen belgelerdeki sigorta primlerinin sigortalõ ve i veren hisselerinin tamamõnõn gecikme cezasõ ve gecikme zammõ ile birlikte i verenden tahsili cihetine gidilecektir Hazinece kar õlanacak olan i veren hissesi sigorta priminin hesaplanmasõ; 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinde, özel sektöre ait; - Korumalõ i yerlerinde çalõ tõrõlan özürlü sigortalõlar ile aynõ il içinde elli veya daha fazla i çi çalõ tõrõlmasõndan dolayõ yüzde üç oranõnda kontenjan dahilinde çalõ tõrõlmasõ gereken her bir özürlü sigortalõ için prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden hesaplanan sigorta primine ait i veren hisselerinin tamamõnõn, - Elli veya daha fazla sigortalõ çalõ tõran i verenlerin kontenjan fazlasõ olarak çalõ tõrdõklarõ özürlü sigortalõlar ile yükümlü olmadõklarõ halde özürlü sigortalõ çalõ tõran i verenlerin çalõ tõrdõklarõ 4

7 her bir özürlü sigortalõ için prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden hesaplanan sigorta primine ait i veren hisselerinin yüzde ellisinin, Hazinece kar õlanmasõ öngörülmü tür. Buna göre; 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayõlõ Özürlüler ve Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunun 14 üncü maddesine istinaden çõkarõlan Korumalõ yerleri Hakkõnda Yönetmeli in 3 üncü maddesinde, normal i gücü piyasasõna kazandõrõlmalarõ güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon ve istihdam olu turmak amacõyla Devlet tarafõndan teknik ve malî yönden desteklenen ve çalõ ma ortamõnõn özel olarak düzenlendi i i yeri olarak tanõmlanan Korumalõ i yerlerinde ve aynõ il içinde elli veya daha fazla i çi çalõ tõrõlmasõ nedeniyle çalõ tõrmakla yükümlü olunan özürlü sigortalõlara ili kin prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden hesaplanan sigorta primine ait i veren hisselerinin tamamõnõn, Yükümlü olmadõ õ halde veya kontenjan fazlasõ olarak (yükümlü olunandan fazla) özürlü sigortalõ çalõ tõran i verenler, çalõ tõrdõklarõ özürlü sigortalõlara ili kin prime esas kazanç alt sõnõrõ üzerinden hesaplanan sigorta primine ait i veren hisselerinin yüzde ellisinin, Hazinece kar õlanmasõ suretiyle te vikten yararlandõrõlacaktõr. Örnek 1- (C) Kollektif ti. nin i kazasõ ve meslek hastalõ õ prim nispetinin (2), çalõ tõrdõ õ toplam sigortalõ sayõsõnõn 100 ve bu sigortalõlardan 7 sinin özürlü oldu u ve her bir özürlü sigortalõdan dolayõ Kuruma bildirilen SPEK tutarõnõn 800,00 YTL oldu u varsayõldõ õnda, Te vik dikkate alõnmadan özürlü sigortalõ için ödenmesi gereken sigorta prim tutarõ; veren Hissesi : 34 (prim nispeti) - 14 (sigortalõ hissesi) = % ,00 YTL x 20 / 100 = 160,00 YTL Sigortalõ Hissesi: 800,00 YTL x 14 /100 = + 112,00 YTL Toplam ödenecek prim: 272,00 YTL * Kontenjan dahilinde çalõ tõrõlan 3 özürlü sigortalõnõn her biri için, Hazinece kar õlanacak olan tutar; (1/7/ /12/2008 dönemi için SPEK aylõk alt sõnõrõ: 638,70 YTL) SPEK alt sõnõrõ x veren Hissesi/100 = Hazinece kar õlanacak tutar 638,70 YTL x 20/100 = 127,74 YTL verence ödenecek tutar; ( veren Hissesi - Hazinece Kar õlanacak Olan Tutar) + Sigortalõ Hissesi (160,00 YTL - 127,74 YTL) + 112,00 YTL = 144,26 YTL olacaktõr. * Kontenjan fazlasõ olarak çalõ tõrõlan (7 3) = 4 özürlü sigortalõnõn her biri için, Hazinece kar õlanacak olan tutar; SPEK alt sõnõrõ x veren Hissesi x % 50 = Hazinece kar õlanacak tutar 638,70 YTL x 20 / 100 x 50 / 100 = 63,87 YTL verence ödenecek tutar; ( veren Hissesi - Hazinece Kar õlanacak Olan Tutar) + Sigortalõ Hissesi (160,00 YTL 63,87 YTL) + 112,00 YTL = 208,13 YTL olacaktõr Primlerin ödenmesi; 4857 sayõlõ Kanun türü (14857 ve 54857) seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma verilmi olan aylõk prim ve hizmet belgelerinden dolayõ tahakkuk etmi sigorta primlerinin i veren hissesine ait kõsmõnõn Hazinece kar õlanabilmesi için, aynõ aya ili kin gerek 4857 sayõlõ Kanun türü seçilerek, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenmi aylõk prim ve hizmet belgelerinden dolayõ tahakkuk etmi sigorta primlerinin sigortalõ hissesine isabet eden kõsmõ ile Hazinece kar õlanmayan i veren hissesine isabet eden kõsmõn tamamõnõn ödenmesi gerekmektedir. 5

8 Sigorta primlerinin sigortalõ hissesine isabet eden kõsmõ ile i veren tarafõndan ödenmesi gereken (Hazinece kar õlanmayan) tutarõnõn, yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek i veren tarafõndan ödenmesi gereken kõsma, gerekse Hazine tarafõndan kar õlanmasõ gereken kõsma isabet eden gecikme cezasõ ve gecikme zammõ, i verenden tahsil edilecektir. Örnek 1 Kontenjan dahilinde çalõ tõrõlan özürlü sigortalõya ili kin 2008/ A ustos ayõna ait sayõlõ Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenmi ve yasal süresi içinde Kuruma verilmi olan aylõk prim ve hizmet belgesinden dolayõ tahakkuk eden tutarõn a a õda belirtildi i ekilde oldu u ve i veren tarafõndan ödenmesi gereken tutarõn yasal süresi dõ õnda ödenmek istenildi i varsayõldõ õnda, Sigorta primine Hazinece kar õlanacak veren tarafõndan esas kazanç: tutar: ödenmesi gereken tutar: 800,00 YTL 124,55 YTL 143,45 YTL 143,45 YTL borç aslõ ile birlikte, ödemenin yapõldõ õ tarihe kadar 124,55 YTL + 143,45 YTL = 268,00 YTL ye isabet eden gecikme cezasõ ve gecikme zammõ i veren tarafõndan ödendi i takdirde, 124,55 YTL tutarõndaki sigorta primi Hazinece kar õlanacaktõr. Örnek 2- Yukarõda belirtilen örnekteki i veren tarafõndan ödenmesi gereken 143,45 YTL tutarõndaki kõsmõn 140,00 YTL sinin yasal süresi içinde ödendi i, kalan kõsmõnõn ise yasal süresi dõ õnda ödenmek istenildi i varsayõldõ õnda, bu defa 3,45 YTL borç aslõ ile birlikte, ödemenin yapõldõ õ tarihe kadar 124,55 YTL + 3,45 YTL = 128,00 YTL ye isabet eden gecikme cezasõ ve gecikme zammõ i veren tarafõndan ödendi i takdirde, 124,55 YTL tutarõndaki sigorta primi Hazinece kar õlanacaktõr Di er Te vik Kanunlarõndan Yararlanan verenlerin Özürlü istihdamõ Te vikinden Yararlanmalarõ; Di er te vik Kanunlarõna istinaden sigorta primi i veren hissesi te viki uygulamasõndan yararlanmakta olan i verenlerin, te vik kapsamõna giren özürlü sigortalõlarõndan dolayõ aynõ dönem için ve mükerrer olarak 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen te vikten yararlanmalarõ mümkün bulunmamaktadõr. Örnek- (D) Anonim irketinin, ilk kez sigortalõ olarak çalõ maya ba layacak olan 22 ya õndaki özürlü bir ki iyi 15/8/2008 tarihinde i e aldõ õ varsayõldõ õnda, sözkonusu sigortalõdan dolayõ gerek 4447 sayõlõ Kanunun geçici 7 nci maddesine gerekse 4857 sayõlõ Kanunun de i ik 30 uncu maddesine istinaden sigorta primi i veren hissesi te viki artlarõnõ ta õyan sigortalõsõndan dolayõ aynõ dönem için ancak bir te vik uygulamasõndan faydalanmasõ sözkonusu olacaktõr. 3- Di er Hususlar: sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fõkrasõ hükmüne göre, aynõ il sõnõrlarõ içinde birden fazla i yeri bulunan i verenin, çalõ tõrmakla yükümlü oldu u özürlü i çi sayõsõnõn tespitinde toplam i çi sayõsõ dikkate alõndõ õndan, kontenjan dahilinde özürlü sigortalõ çalõ tõrõlmasõnõn sözkonusu oldu u durumlarda özürlü sigortalõ hangi i yerinde fiilen çalõ tõrõlõyor ise o i yerinden Kuruma bildirimi yapõlacaktõr. Örnek- Aynõ i verene ait Ankara ilinde faaliyet gösteren konfeksiyon i yerinde 65, market i yerinde 22 sigortalõnõn çalõ tõrõldõ õ varsayõldõ õnda; i verenin özürlü sigortalõ çalõ tõrma yükümlülü ünün tespitinde aynõ il sõnõrlarõ içindeki her iki i yerinde çalõ tõrõlan i çilerin toplamõ dikkate alõndõ õndan, örnekteki i veren yönünden bu sayõ 87 olacaktõr. lgili mevzuat gere i buna göre hesaplanan kontenjan dahilindeki özürlü sigortalõ fiilen hangi i yerinde istihdam ediliyor ise o i yerinden Kuruma bildirimi yapõlacaktõr sayõlõ Kanun kapsamõna girecek nitelikte özürlü sigortalõ çalõ tõrõlmadõ õnõn veya sigorta primi i veren hissesi te vikinden % 50 oranõnda yararlanõlmasõ gerekti i halde % 100 oranõnda yararlanõldõ õnõn anla õlmasõ halinde, evvelce Hazine tarafõndan yersiz olarak kar õlanmõ olan sigorta prim tutarlarõ, anõlan Kanunun 80 inci maddesi dikkate alõnmak suretiyle ödeme vadesinin bitti i tarihi takip eden aydan ba lanarak hesaplanacak gecikme cezasõ ve gecikme zammõ ile birlikte i verenlerden tahsil edilecektir. 6

9 3.3. Aylõk prim ve hizmet belgelerini, 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanabilmek amacõyla veya sayõlõ Kanun türünü seçmek suretiyle gönderen i yerlerinin listesi alõnarak, bu i yerlerinde anõlan Kanun maddesinde belirtildi i ekilde özürlü sigortalõ çalõ tõrõp çalõ tõrõlmadõ õ veya sigorta primi i veren hissesi te vikinden % 50 oranõnda yararlanmasõ gerekti i halde % 100 oranõnda yararlanan i yerlerinin bulunup bulunmadõ õ ya da Türkiye Kurumu l/ ube Müdürlüklerince bildirilen ki iler haricinde bildirimi yapõlan ki ilerin bulunup bulunmadõ õ, aylõk prim ve hizmet belgeleri ile Türkiye Kurumu l/ ube Müdürlüklerince onaylanmõ (Ek-1) belgeleri kar õla tõrõlmak suretiyle her ay düzenli olarak kontrol edilecek ve sonucuna göre i lem yapõlacaktõr sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi i veren hissesi te vikinden yararlanmakta olan i verenlerin, her yõlõn Ocak ayõnda özürlü sigortalõ çalõ tõrdõklarõna dair (Ek-1) belgelerini Türkiye Kurumu l/ ube Müdürlüklerinden onaylatarak i yerinin ba lõ bulundu u Sosyal Güvenlik l/merkez Müdürlü üne ibraz etmeleri gerekti inden, bu belgelerin her yõlõn Ocak ayõnda ibraz edilmemesi halinde, aylõk prim ve hizmet belgelerinin veya sayõlõ Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacõyla daha önce verilmi olan kod ilgili ünitece kaldõrõlacak ve bahse konu belgenin yeniden ibrazõna kadar bu i verenler söz konusu Kanunda öngörülen te vikten yararlandõrõlmayacaktõr ve sayõlõ Kanun çe idi seçilmek suretiyle düzenlenen aylõk prim ve hizmet belgelerinden dolayõ tahakkuk eden i sizlik sigortasõ primleri hakkõnda, sigorta primi i veren hissesi te viki uygulanmayacaktõr Sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalõ anlar, topluluk sigortasõna tabi olanlar, yurt dõ õnda çalõ an sigortalõlar, aday çõrak, çõrak ve ö renciler için ve sayõlõ Kanun çe idi seçilemeyecektir Hazinece kar õlanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarõnda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alõnmayacaktõr sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesi kapsamõna giren sigortalõlara ili kin sigorta primlerinin i veren hissesi Hazinece kar õlanabilmesi amacõyla Muhasebe Servislerince yapõlacak olan i lemler, Strateji Geli tirme Ba kanlõ õ Bütçe ve Muhasebe Daire Ba kanlõ õnca ayrõca açõklanacaktõr Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu Ba kanlõ õnca yayõmlanan 5/12/2003 tarihli, Ek sayõlõ ve 9/3/2005 tarihli, sayõlõ Genelgeler 31/7/2008 tarihi itibariyle yürürlükten kaldõrõlmõ tõr. Bilgi edinilmesini ve gere inin buna göre yapõlmasõnõ rica ederim. Ek: sayõlõ Kanunun 30 uncu maddesine göre özürlü sigortalõ çalõ tõran i verenlere Türkiye Kurumunca verilecek belge 7

10 TÜRK YE KURUMU... L/ UBE MÜDÜRLÜ Ü 4857 sayõlõ Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalõ tõran verenlere Sigorta Primi veren Hissesi Te vikinden Yararlanmak Amacõyla Verilecek Belge verenin Ad-Soyadõ / Unvanõ : (Ait Oldu u Ay/Yõl :.../200...) yeri Sicil No : yeri Adresi : yerinde Çalõ tõrõlan Özürlünün TC Kimlik No Adõ-Soyadõ Kurumuna Tescil Tarihi Kontenjan Dahilinde Çalõ tõrõlmaktadõr. Kontenjan Fazlasõ Olarak veya Yükümlü Olunmadõ õ halde Özürlü Statüsünde Çalõ tõrõlmaktadõr. Korumalõ yerinde Çalõ tõrõlmaktadõr. AÇIKLAMA: ONAY 1- Hiçbir sütun bo bõrakõlmayacak, kullanõlmayan sütunlar (0) ile kapatõlacaktõr. 2- Hangi kapsamda çalõ tõ õ (*) ile i aretlenecek, di er sütunlar (0) ile kapatõlacaktõr. l/ ube Müdürlü ü 3- Kontenjan fazlasõ olarak veya yükümlü olunmadan çalõ tõrõlanlara ili kin belge düzenlenmi olanlar Kontenjan dâhilinde çalõ malarõnõ sürdürdü ü takdirde belge tekrar verilecektir 4- ten çõkõ lar için belge verme zorunlulu u bulunmamaktadõr. 5- e tekrar giri lerde belge yeniden düzenlenecektir.

G E N E L G E 2008 77

G E N E L G E 2008 77 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-0310- 575886 19/8/2008 Konu : Özürlü sigortalıların istihdamına

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 30 İst. 18 Şubat 2004 KONU :1.1.2004 30.06.2004 Döneminde,

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/12 TARİH: 06.02.2009 KONU 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu nun 4.Maddesinin Uygulanması 29.01.2004 tarihinde yayımlanan 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın

Detaylı

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER

DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN YARARLANAN İŞVERENLER, SGK YA BORCU OLSA DAHİ YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER Naci ŞAHİN * 1-GİRİŞ İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK ya borcu

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009

BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU YOKTUR YAZILARI Perþembe, 12 Þubat 2009 BORCU SOSYAL BORCU Taþpýnar Muhasebe YOKTUR YAZILARI GÜVENLÝK KURUMUNDAN: YOKTUR YAZILARI A- Kamu Ýhale Kanununa Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazýlarý B-

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.09.2009 Sayı: 2009/134 Ref: 4/134

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.09.2009 Sayı: 2009/134 Ref: 4/134 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.09.2009 Sayı: 2009/134 Ref: 4/134 Konu: 2009 NĐSAN AYINA AĐT AYLIK PRĐM VE HĐZMET BELGESĐNDE BĐLDĐRĐLEN SĐGORTALI SAYISINA ĐLAVE OLARAK 31.12.2009 TARĐHĐNE KADAR ĐŞE ALINAN SĐGORTALILARIN

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Md. ÖngörülenTeşvik 687 KANUN NOLU TEŞVİK 2 Yararlanma Şartları: Sigortalılar Yönünden: İş-Kur a kayıtlı işsizler arasından 01.02.2017

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-327 14.4.2009 Konu : 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları

Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-327 14.4.2009 Konu : 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklara ilişkin teşvik uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-327 14.4.2009 Konu : 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365 7/6/2011 Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından,

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR. 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR 1. Yeniden yapılandırma kapsamında bulunan borçlar hangileridir? 5763 sayılı Kanunla yapılan yeniden yapılandırma (taksitlendirme) olanağından, a)

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü YASAL DAYANAK Artı İstihdam Teşviki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17 inci maddesi 2017/10 sayılı Genelge BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI

10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI 10.04.2015/9-1 DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILAN İHALE KONUSU İŞLERDE TEŞVİK UYGULAMASINA İLİŞKİN 2015/12 SAYILI GENELGE YAYINLANDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI.

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI. Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1797 Sirküler Tarihi: 15.02.2016

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU 26.05.2008 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5763 SAYILI KANUN

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2016/07 KAYSERİ Konu : 100,00 TL lik Prim Desteği 11.03.2016 Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne İşverenlere, asgari ücretle çalıştırdıkları her bir sigortalı için Hazineden karşılanması tasarlanan

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı

(Ait Olduğu Ay/Yıl :.../200...) İşyerinde Çalıştırılan Özürlünün. Adı-Soyadı Ek-1 TÜRKİYE İŞ KURUMU... İL/ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 4857 Sayılı İş Kanunun 30 uncu Maddesine Göre Özürlü Çalıştıran Banka, Sigorta veya Reasürans Şirketi, Oda, Borsa veya Birliklere Sigorta Primi İşveren Hissesi

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

1/26. E-Posta:

1/26. E-Posta: 1/26 2/26 SOSYAL GÜVENLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 5510 (81 İNCİ MADDE/I) 5 PUAN İNDİRİMİ 3/26 5510 (81 İNCİ MADDE/I) 5 PUAN İNDİRİMİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Söz konusu prim indiriminden hangi sigortalılardan

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

İŞ BAŞI EĞİTİM KURSLARI VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

İŞ BAŞI EĞİTİM KURSLARI VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI İŞ BAŞI EĞİTİM KURSLARI VE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com İşbaşı Eğitim Programı Nedir? Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 89075644-202.99-E.695085 07/02/2017 Konu : Sigorta primlerinin ertelenmesi GENELGE 2017-7 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye

Detaylı

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk.

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015 Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sigorta primi teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 06.03.2017 Sirküler No : 2017/043 01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ 09.02.2017 tarih ve 29974

Detaylı

EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI

EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI I- GİRİŞ: 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 6111 Sayılı Torba Yasa Uygulaması 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 12.10.2010 / 114-1 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.11.2008 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinin Beş (5) Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutarının Hazinece Karşılanması ile İlgili 2008-93 Sayılı SGK Genelgesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40071718-206990316-E.6287077 22/11/2016 Konu : 5510 sayılı Kanunun 4/1 -b kapsamındaki sigortalılar hakkında beş puanlık prim

Detaylı

İlgili genelge aşağıda sunulmuştur. Saygılarımızla, Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59

İlgili genelge aşağıda sunulmuştur. Saygılarımızla, Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59 Tarih: 23.03.2015 Sayı : 2015/59 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN 18-29 YAŞ ARASI ERKELERLE HER YAŞTAKİ KADINLARIN İSTİHDAMINDA UYGULANAN PRİM TEŞVİKİNE İLİŞKİN GERİYE DÖNÜK TALEPLER ARTIK DİKKATE ALINMAYACAKTIR

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/068 Ref: 4/068

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/068 Ref: 4/068 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/068 Ref: 4/068 Konu: SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA TALEPLERİ HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR Sigortalının birden fazla sigorta primi teşviki

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Tarih Sayı Konu. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair r ~l (O) TOBB ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. N0:6/A TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN L J Tarih Sayı Konu 12/02/2010 0515-33 1*0»

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ

İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ İHALE KONUSU İŞLERDEN KAYNAKLANAN BORÇLARIN TAKİBİ T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu 16-358 Ek ve 16-359 Ek

Detaylı

Đş Kanunu Ve Bazı Kanun Değişiklikleri Đle Đlgili Netsis Bordro Programına Eklenen Yenilikler

Đş Kanunu Ve Bazı Kanun Değişiklikleri Đle Đlgili Netsis Bordro Programına Eklenen Yenilikler Đş Kanunu Ve Bazı Kanun Değişiklikleri Đle Đlgili Netsis Bordro Programına Eklenen Yenilikler Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİRKÜLER SAYI: ARALIK 2015 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. 6111 Sayılı Kanun Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı Değişen Mevzuat: 08.09.1999 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016

Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Konu : 6661 Sayılı Torba Yasa Tarih: 27.01.2016 Sayı : 2016 / 03 Değerli Müşterilerimiz, MADDE 3-21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı Değerli Kağıtlar Tablosu nun (6) numaralı

Detaylı

GENELGE 16-380 EK I- GENEL AÇIKLAMALAR:

GENELGE 16-380 EK I- GENEL AÇIKLAMALAR: SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı (devredilen) Sigorta Đşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/614114 ANKARA KONU

Detaylı

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşvikinin Kapsamı Genişletildi

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşvikinin Kapsamı Genişletildi PwC Türkiye Sosyal Güvenlik Bültenleri Tarih: 10.07.2017 Sayı: 2017/41 www.pwc.com.tr 687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşvikinin Kapsamı Genişletildi Özet 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ:

YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ UYGULAMA Perşembe, 13 Mart 2014 18:17 I- GİRİŞ: I- GİRİŞ: Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesi paralelinde çıkartılmış olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinde belirtilen

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk AKKOR SĐRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTĐ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / Đstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147

Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 Resmi Gazete Tarihi: 20.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27147 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİNO: 1) 1. Giriş 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR

TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR TORBA KANUN İLE 4/A (SSK) BENDİ KAPSAMINDA PRİM ÖDEMEKSİZİN GEÇİRİLEN HANGİ SÜRELER BORÇLANILABİLİR Süleyman TUNÇAY * I-GENEL AÇIKLAMALAR: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

II.5084 SAYILI KANUN A GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASI

II.5084 SAYILI KANUN A GÖRE GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASI 5084 YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KAPSAMINDAKİ ÜCRETLERE AİT TERKİN EDİLECEK GELİR VERGİSİ STOPAJLARININ VE SİGORTA PRİMLERİNİN TERKİNİNDE YAŞANILAN SORUNLAR I.GİRİŞ Vergiler ve vergi teşvikleri,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. Madde

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 12.01.2016 Sayı: 2016/019 Ref: 4/019

SİRKÜLER İstanbul, 12.01.2016 Sayı: 2016/019 Ref: 4/019 SİRKÜLER İstanbul, 12.01.2016 Sayı: 2016/019 Ref: 4/019 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİNDE YER VERİLEN SİGORTA PRİM DESTEĞİNİN UYGULANMASINA DAİR GENELGE YAYINLANMIŞTIR 23.04.2015 tarih ve

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

SİRKÜLER. Tarih : No : 2016/40

SİRKÜLER. Tarih : No : 2016/40 SİRKÜLER Tarih : 29.02.2016 No : 2016/40 Bu Sirkülerimiz; Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından www.sgk.gov.r İnternet Sitesinde Yayımlanan 6661 Sayılı Kanunla Getirilen ĠĢverenlere Verilecek Asgari Ücret

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 27 / 01 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki 687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki Tarih: 07.03.2017 Sayı: 2017/.. Özet 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-047 Tarih : 15.08.2011 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER ÖZET : 11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise,

GENELGE 2008 85. Uygulama ve denetim esasları konulu 4 üncü maddesinde ise, T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73 031 658475 Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Detaylı