ANKARA OFİYOLİTLİ MELANJ KUŞAĞI İÇİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN TEKTONİK OLUŞUM ORTAMLARINA JEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA OFİYOLİTLİ MELANJ KUŞAĞI İÇİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN TEKTONİK OLUŞUM ORTAMLARINA JEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM"

Transkript

1 MTA Dergisi 110, 17-28, 1990 ANKARA OFİYOLİTLİ MELANJ KUŞAĞI İÇİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN TEKTONİK OLUŞUM ORTAMLARINA JEOKİMYASAL BİR YAKLAŞIM Ayla TANKUT* ÖZ. Ankara melanjının Kretase yaşlı en genç kuşağı olan ofiyolitli melanj, çeşitli büyüklükteki serpantinit, gabro, dolerit ve bazalt gibi ofiyolitik kayaç klastları ile radyolarit ve pelajik kireçtaşlarını içerir. Aynca bu kuşak içinde, ofiyolitik dizilim vererek okyanus litosferini temsil eden, büyük kütleler de bulunmaktadır. Melanj içindeki ultramafik ve bazik kayaç klastları ile, okyanus litosferi kalıntın olan Ediğe kütlesinin bazik dayk kayaçtan benzer jeokimyasal özellikler gösterirler. Ultramafik kayaçlar, petrografik özellikleri ve element içerikleriyle tüketilmiş manto peridotitlerine benzemektedirler. HFS elementlerine göre iki ayrı grup veren ve bu yüzden büyük olasılıkla ayrı magmalardan türedikleri öne sürülen, bazik kayaçlann iz element içerikleri (özellikle NTE) de abisal toleyitlerde görülen sınırlar içinde bulunmaktadır. Bütün bu bulgular, melanj içindeki ofiyolitik kayaçlann okyanusal bir ortamın ürünü olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan, bazik kayaçların LIL ve HFS element içerikleri ada yayı ortamı etkilerini belirtir. Hem okyanusal hem de ada yayı özelliklerinin var olması, bu kayaçlann kaynaklarının yay ardı basen açılması sırasında oluşup, daha sonra yakın olan yitim zonundan kaynaklanan eriyiklerden etkilenmiş olabileceğine işaret etmektedir. GİRİŞ Ankara melanjı içinde çoğunluğunu Ofiyolitin kayaçlann oluşturduğu Kretase yaşlı (Norman, 1973) ofiyolitli melanj kuşağı (Şek.l), Ankara melanjının Bailey ve McCallien (1950) tarafından yapılan Uk tanımından beri pek çok araştırmaya konu olmuş ve genellikle jeolojik ve yapısal özellikleriyle ilgilenilmiştir. Ancak, arazi dağılımlan ve jeokimyasal özellikleri ile ilksel jeotektonik ortam hakkında önemli bilgi taşıyan ultramafik ve mafik kayaçlarla yapılan çalışmalar azdır. Tankut (1985), ofiyolitli ve «metamorfik melanj kuşaklan içindeki mafik volkanik kayaç klastları ile ana ve sınırlı sayıda iz elementi kapsayan bir jeokimyasal çalışma yapmış, Tankut ve Sayın (1989) Ediğe dolaylarında yer alan bir peridotit-gabro kütlesinin, jeolojisinin yanı sıra, ana element jeokimyası ile ilgili veriler sunmuştur. Tankut ve Gorton (baskıda) bu kütlenin, kayaçlann uyumsuz iz element içeriklerine dayanarak, okyanus litosferine benzediğini belirtmiştir. Okyanus litosferi malzemesinin yalnız okyanus sırtlarında değil, yay ardı basenlerde de oluşabildiği (Pearce, 1975; Saunders ve diğerleri, 1980; Havvkins, 1980; Mülward ve diğerleri, 1984) göz önüne alınırsa, söz konusu kayaçlarla şimdiye kadar bu açıdan ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı: ofiyolitli melanj kuşağındaki ultramafik ve bazik kayaç klastlarının jeokimyasal tanımı; bunlann bir okyanus litosfer kalıntısı olan Ediğe ultramafik kütlesi içindeki bazik dayk kayaçtan ile ilişkisinin sergilenmesi ve kayaçlann, uyumsuz element içeriklerinin değişik tektonik ortamlara ait kayaçlarla karşılaştırılıp, tektonik oluşum ortamının belirlenmesidir. GENEL ÖZELLiKLER Ankara melanjının ofiyolitli melanj kuşağı içinde, ofiyolitik bir dizilimi meydana getiren tüm kayaç türlerinin rudit (rudite) sınıfından çeşitli boyutlardaki klastları (clast) Ue radyolarit ve pelajik kireçtaşlan yer almaktadır. Ofiyolitik kayaçlar, serpantinit, serpantinleşmiş peridotit, gabro, dolerit ve bazalttır. Tek tek, l m 100 m bü- * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.

2 18 Ayla TANKUT yüklüğünde, kopmuş serpantinit mercekleri ve kümülat gabro bloklarına da sıklıkla rastlanmaktadır. Aynca, bu melanj kuşağı içinde, ofiyolitik dizilim vererek okyanus litosferini temsil eden peridotit-gabro kütleleri daha başka çalışmalarda tanımlanmıştır (Akyürek, 1981; Norman, 1985; Tankut ve Sayın, 1989). Bunlardan biri Ediğe köyü dolayında yerleşmiş olan Ediğe ultramafik kütlesidir. Tankut ve Sayın (1989), bu kütleyi kuzeydoğugüneybatı uzanımlı, yaklaşık 10 km uzunlukta ve 0.24 km genişlikte, mercek şekilli bir blok olarak tanımlar. Kütle, tektonit dokulu ultramafiklerden oluşan ultramafik-tektonit birim ve kümülat dokulu, çoğunluğu gabro ve az oranda ultramafikten oluşan mafik-kümülat birimden meydana gelmektedir. Her iki birimi çoğunluğu bazik bileşimde olan dayklar keser. Düzenli bir ofiyolitik dizilimin üst bölümünde görülen yastık lavlar ve tortul örtü bulunmadığı için eksik dizi bir ofıyolittir. Tankut ve Gorton (baskıda), ayrıntılı jeokimyasal verilere dayanarak kütlenin bir okyanus litosfer diliminden kalıntı olduğunu öne sürer. Melanj içindeki ultramafik kayaç klastları ve Ediğe kütlesinin ultramafik kayaçları, tektonit dokulu serpantinleşmiş harzburgit ve dünit, vebsterit ve serpantinittir. Gabrolar (klastlar ve Ediğe kütlesine ait olanlar) kümülat dokulu ve çoğunlukla bantlıdırlar. Bazaltlar (klast türü) genellikle holokristalin olup,afirik ve az fenokristalli por-

3 ANKARA MELANJI OFİYOLITİK KAYAÇLARI 19 fıritik doku gösterirler. Kalecik dolayında gözenekli (vesfcular) ve amigdaloyidal bazaltlar da bulunmaktadır (Tankut, 1985). Ediğe kütlesinin bazik dayk kayaçları tipik doleritik doku verirler. JEOKİMYA Kayaçlann ana elementleri cam peletlerle ve iz elementlerinden olan Sr, Rb, Zr, Nb, Y, Ni, Cr, V toz peletlerle XRF spektrofotometresi kullanılarak Toronto Üniversitesi, Jeoloji Bölümü laboratuvarlarında belirlenmiştir. Nadir toprak elementler (NTE) ve diğer elementler ise aynı üniversitenin Slowpoke reaktöründe, Barnes ve Gorton (1984) tarafından geliştirilen metot ile ölçülmüşlerdir. Ultramafik kayaçlar ve gabrolar Melanj içindeki ultramafik kayaç klastlarından, Beynam dolayından serpantinleşmiş bir dünit (92 A) ve Ediğe kütlesinden iki ultramafik kayaca ait iz element miktarları Çizelge l de verilmiştir. Bu kayaçlarda, uyumlu Çizelge l Ofiyolitli melanj içindeki ultramafik kayaçların iz element içeriği (ppm) Pl Serpantinleşmiş harzburgit, tektonit birim, Ediğe kütlesi; P5 Vebsterit, kümülat birim, Ediğe kütlesi; 92A Serpantinleşmiş dünit, Beynam. elementlerden olan Cr ve Ni yüksek, uyumsuz elementler ise çok düşük değerler vermektedir (bazı NTE ölçülebilir değerlerin altındadır). Bununla beraber,ölçülebilen NTE "U" şeklindeki profilleri ile (Şek.2) tipik ofiyolitik ultramafiklerin kilere benzemektedir. Ediğe kütlesine ait üç kümülat gabro (Tankut ve Gorton, baskıda) ortalamasından elde edilen NTE profili de ofiyolit dizilimlerdeki "kümülat gabro" ortalamalarınınki (Coleman, 1977) ile uyumludur (Şek.2). Bazik kayaçlar Bazik kayaçlara ait jeokimyasal veriler, hem melanj içindeki bazik kayaç klastları hem de Ediğe kütlesinin bazik dayk kayaçlarının ana ve iz element içeriklerinden elde edilmiştir (Çizelge 2).Beynam dolayındaki klastlar-

4 20 Ayla TANKUT Şek.2 Ofiyolitli melanj içindeki ultramafik kayaçlar ve gabroların NTE profilleri. hz- harzburgit, tektonit birim, Ediğe kütlesi; wb- vebsterit, kümülat birim, Ediğe kütlesi; g- üç gabro ortalaması, Ediğe kütlesi. dan alınan BM1 ve BM5 bazalt, BM3 dolerittir. Diğer klastlardan U44, Karacahasan köyü dolayından çok ince taneli bir dolerit, EK3 Kalecik yöresinden bir bazalttır. Ediğe kütlesini kesen dayk kayaçları tektonit ve kümülat birimlerindeki ortalamaları ile temsil edilmektedir. Melanj içindeki bazik kayaç klastları ve Ediğe kütlesi bazik dayk kayaçları benzer kimyasal bileşim gösterirler. Şekil 3 te verilen Jensen (1976) diyagramı ve Şekil 4 teki P 2 O 5 Zr değişimleri bunlann toleyitik özellikleri-

5 ANKARA MELANJI OFİYOLİTİK KAYAÇLARI 21

6 22 Ayla TANKUT de bulunmakta ve dolayısıyle onlar gibi, tüketilmiş (depleted) okyanus sırtı bazaltınkilere (mid ocean ridge basalt) uymaktadır (Şek.6). Yalnız, Beynam kayaçlarından biri (BM3) diğerlerine göre çok düşük NTE içermektedir. Klastların ve Ediğe kütlesi dayk kayaçlarının, okyanus sırtı bazaltların ortalama bileşimine (Pearce, 1980) göre normalize edilmiş ana ve iz elementlerinin verdiği, çok element (multi-element) profilleri birbirine benzemektedir (Şek.7). Kayaçlann çoğunluğunun HFS (high field strength) elementleri okyanus sırtı bazaltınki ile

7 ANKARA MELANJI OFİYOLİTİK KAYAÇLARI 23

8 24 Ayla TANKUT uyumludur. Ancak, Ediğe mafik-kümülat birimindeki bazik dayk kayaçları ada yayı toleyitinkine benzer değerler verir. Klastlardaki BM3 ise çok düşük HFS içerir. Tüm örneklerde LIL (large ion lithophile) elementler okyanus sırtı bazalta göre yüksektir. Diferansiyasyon indeksi olan Cr a göre Ti ve Y değişimini gösteren diyagramlarda (Şek.8a ve 8b) kayaçların bir bölümü ada yayını karakterize eden alanlara (LKT düşük K lu toleyit; IAT-ada yayı toleyit) düşerler. Hf-Ta-Th değişimi (Şek.9) de hem okyanus sırtı bazalt hem de ada yayı özelliklerinin taşındığını gösterir.

9 ANKARA MELANJI OFİYOLİTİK KAYAÇLARI 25

10 Ayla TANKUT

11 ANKARA MELANJI OFİYOLITİK KAYAÇLARI 27 TARTIŞMA VE SONUÇ Ana elementler ve çok sayıda iz element ile elde edilen veriler, Ankara melanjı içindeki bazik ve ultramafik kayaç klastlarının, bir okyanus litosferi parçası olduğu belirtilen (Tankut ve Gorton, baskıda) Ediğe ultramafik kütlesindeki aynı tür kayaçlar ile benzerliğini ortaya çıkarmaktadır. Tüm kayaçlarda, Ti. Y, Nb ve özellikle Zr içeriklerine göre, kimyasal iki grup ayırt edilmektedir: Beynam, Kalecik klastlarında ve Ediğe kütlesi ultramafik-tektonit birimindeki dayk kayaçlarında bu elementler (özellikle Zr miktarları), Ediğe kütlesi mafik- kümülat birimindekilerden yüksektir (Çizelge 2). Diğer taraftan BM3 örneği, çok düşük HFS içeriği dışında, mafik-kümülat birimi dayklarına benzemektedir. İki ayrı grubun varlığı üst mantonun değişik miktarlarda bölümsel ergimesiyle oluşan, birbirinden farklı "okyanus sırtı bazalt" tipi magma kaynakları ile açıklanabilin. Düşük Zr (ve Ti, Nb, Y) lu grup diğerine göre daha yüksek Ni ve Cr içerdiği (Çizelge 2) için daha az farklılaşmış, diğer bir deyişle daha ilksel magmadan oluşmuş olabilir. Her iki grubun aynı magmadan oluşmuş olma olasılığı eldeki verilerin ışığı altında irdelenememiştir. Ancak, izotop çalışmaları ve radyometrik yaş tanımlamaları bu sorunlara daha iyi ışık tutacaktır. Diğer taraftan, kayaçlann LIL ve HFS değerleri (Şek.7) ada yayı ortamı etkilerini sergilemektedir ki, bu da magma kaynaklarının abisal toleyit ile yay toleyiti arasında bileşimi olduğunu gösterir. Millward ve diğerleri (1984) tarafından sergilenen modern tektonik ortamlara ait bazaltik kayaçlann, N-tipi okyanus sırtı (N-MORB) bazalt bileşimine göre normalize edilmiş, çok element profilleri Şekil 10 da verilmektedir. Ankara melanjına ait bazik kayaçlar bunlarla karşılaştırıldığında, yüksek Zr lu grup Bridgeman adasınınkilere ve düşük Zr lu grup Guaymas havzasındakilere benzerlik göstermektedir. Her iki bölge yay ardı basenler olarak gelişmiştir (Milward ve diğerleri, 1984). Saunders ve diğerleri (1980), Zr-TiO2 ayırtman diyagramında (Pearce ve Cann, 1973) çeşitli bölgelere ait yay ardı tipi olarak tanımlanmış bazaltların düştükleri alanları belirlemiştir (Şek.ll a). Yüksek Zr lu kayaçlar bu bölgelere düşmekte ancak düşük Zr lular daha çok ada yayı alanında toplanmaktadır. Benzer olarak, La-Nb ayırtmanları da (Şek.llb) tüm kayaçlar için yay ardı basen ortamını belirtmektedir. Tetis kuşağı içinde Doğu Akdeniz'de Hatay, Baer-Bassit (Delaloye Ve Wagner, 1985) ve Oman (Pearce, 1980) yay ardı havza özelliklerini gösteren alanlar olarak tanımlanmışlardır. Sonuç olarak yukarıda sergilenen tüm veriler, çalışılan ofiyolitik kayaçların okyanusal malzemeden oluştuklannı göstermektedir. Ancak bazik kayaçlann hem okyanus sırtı hem de ada yayı özellikleri taşımaları kaynak magmaların, yitim zonu ile ilgili bir kirlenmeye uğradıklarına işaret etmektedir. Bu koşulları karşılayan en uygun tektonik ortam yay ardı basendir. Böylece, bazik kayaç magmaları büyük olasılıkla, marjinal bir basen açılması sırasında oluşmuşlar ve daha sonra yitim zonundan kaynaklanan eriyiklerin etkisiyle bileşimleri değişmiştir. KATKI BELİRTME Yazar, analitik çalışma sırasındaki yardımlarından dolayı Dr.M.P.Gorton, Dr. C. Germignani, Dr. Hancock'a, değerli önerileri için Prof. Dr. T. Norman'a ve arazi çalışmalarındaki yardımları için Dr. A. Türkmenoğlu ve N. Sayın'a teşekkür eder. Aynca çalışmanın gerçekleşmesinde desteklerini ve ilgilerini esirgemeyen Prof. Dr. M. Üzümeri ve Prof. Dr. T.Tankut'a teşekkürü bir borç bilir. Yayına venldiği tarih, 18 Ocak 1989 DEĞİNİLEN BELGELER Akyürek, B., 1981, Ankara melanjının kuzey bölümünün temel jeoloji özellikleri: İç Anadolu'nun jeolojisi: Simpozyum Tebliğler kitabı, TJK 35.Bilimsel ve Teknik Kur., Ankara. Bailey, E.B. ve McCallien, W.J., 1950, The Ankara Melange and the Anatolian Thrust: Nature, 166,

12 28 Ayla TANKUT Barnes, SJ. ve Gorton M.P., 1984, Trace element analysis by neutron aclivation with a low flux Reactor (Slowpoke-II) Results for Intemational Reference Rocks: Geostandards Newsletter, 8, l, Coleman, R.G., 1977, Ophiolites: New York, Springer Verlag, 229 s, Nevv York. Çapan, U.; Laner, J.P. ve Whitechurch,H., 1983, Ankara melanjı (Orta Anadolu): Tetis kapanışını belirlemede önemli bir eleman: Yerbilimleri, 10, Delaloye, M. ve Wagner, J.J., 1985, Ophiolites and volcanic activity near the vvestern edge of the Arabian plate: Dixon, J.E. ve Robertson A.H.F., ed., The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean da., Special Publication of the Geological Society, 17, Blackvvell Scientific Publications, 848 s., Floyd, PA. ve Winchester, J.A., 1975, Magma type and tectonic setting discrimination using immobile elements: Earth Planet. Sci. Lett., 27, Havvkins, J.W., 1980, Petrology of back-arc basins and island arcs: Their possible role in the origin of ophiolites; Panayiotou, A. ed., Ophiolites da., Proc Int.Oph.Symp. Cyprus 1979, Jensen, L.S., 1976, A new cation plot for classifying subalkalic volcanic rocks: Ontario Division of Mines, Geological Report 66, Millvvard, D.; Marriner, G.F. ve Saunders, AJ)., 1984, Cretaceous tholeiitic volcanic rocks from the western Cordillera. of Colombia:J.Geol.Soc. London, 141, Norman, T., 1973, Ankara Yahşihan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer Sedimentasyonu: TJK Bült., XVI, l, , 1985, The role of the Ankara Melange in the development of Anatolia (Turkey); Dixon J.E. ve Robertson A.H.F., ed., The Geological evolution of the Eastern Mediterranean da., Special Publication of the Geological Society, 17, Blackvvell Scientific Publications 884 s., Pearce, J.A., 1975, Basalt geochemistry used to investigate past tectonic environments on Cyprus: Tectonophysics, 25,41-67., 1980, Geochemical evidence for the genesis and eruptive Setting of lavaş from Tethyan ophiolites: Panayiotou, A. ed., Ophiolites da., Proc. Int.Oph.Symp., Cyprus 1979, ve Cann, J.R., 1973, Tectonic setting of basic volcanic rocks determined using trace element analyses: Earth Planet. Sci. Lett,, 19, Saunders, A.O.; Tarney, J.; Marsh, N.G. ve Wood, O A., 1980, Ophiolites as ocean crust or marginal basin crust: A geochemical approach: Panayiotou, A., ed., Ophiolites da., Proc.Int.sph.Symp., Cyprus 1979, Schilling, J.G., 1970, Sea-floor evolution: rare earth evidence: Proc. Symposium Petrology of Igneous and Metamorphic Rocks from the Ocean Floor, 1969, London. Tankut, A., 1985, Basic and ultrabasic rocks from the Ankara Melange, Turkey: Dixon, J.E. ve Robertson, A.H.F., ed., The Geological Evolution of the Mediterranean da.,'special Publication of the Geological Society, 17, Blackvvell Scientific Publications, 884 s., ve Sayın, M.N. 1989, Ediğe ultramafik kütlesi: Doğa Türk Mühendislik ve Çevre Bilim Dergisi, 13/2, ve Gorton, M.P. (baskıda), Fragment of Tethyan oceanic lithosphere in Ankara Melange Turkey: Moores, E. ed., Proc. Symposium Troodos 87, Ophiolites and Oceanic Lithosphere da., Nicosia, Cyprus October 5-10, Wood, DA., 1980, The application of a Th-Hf-Ta diagram to problems of tectonomagnetic dassification and to establishing nature of basaltic lavaş of the British Tertiary Volcanic Province Earth Planet Sci.Lett., 50,

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE)

ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Uygulamalı Yerbilimleri Sayı: 1 (Haziran 2009) 49-60 ALAKIRÇAY MELANJI İÇİNDE YÜZEYLEYEN VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ (GB TÜRKİYE) Geochemical and Petrographical Properties

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

KONYA MELANJI İÇERİSİNDE YER ALAN AMFİBOLİTLERİN KÖKENİ * Origin Of Amphibolites Within The Konya Melange

KONYA MELANJI İÇERİSİNDE YER ALAN AMFİBOLİTLERİN KÖKENİ * Origin Of Amphibolites Within The Konya Melange KONYA MELANJI İÇERİSİNDE YER ALAN AMFİBOLİTLERİN KÖKENİ * Origin Of Amphibolites Within The Konya Melange Hatice Tuğba DAŞCI Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Osman PARLAK Jeoloji Mühendisliği Anabilim

Detaylı

GİRİŞ EDİĞE OFİYOLİT KÜTLESİNDEKİ MİNERAL FAZLARI

GİRİŞ EDİĞE OFİYOLİT KÜTLESİNDEKİ MİNERAL FAZLARI MTA Dergisi 110,97-111, 1990 EDİĞE OFİYOLİT KÜTLESİNDEKİ MİNERAL FAZLARI Ayla TANKUT* ve Naci M. SAYIN* ÖZ. Edige ofiyolit kütlesi üst manto ve bir bölüm kabuk malzemesi içeren bir okyanus litosferi kalıntısıdır.

Detaylı

Kaan SAYIT, M. Cemal GÖNCÜOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA

Kaan SAYIT, M. Cemal GÖNCÜOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA Yerbilimleri, 30 (3), 181 191 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Karakaya Karmaşığı

Detaylı

YOZGAT YÖRESİ VOLKANİTLERİNİN ASAL VE İZ ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI

YOZGAT YÖRESİ VOLKANİTLERİNİN ASAL VE İZ ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI YOZGAT YÖRESİ VOLKANİTLERİNİN ASAL VE İZ ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI Gönül BÜYÜKÖNAL* ÖZ. Yozgat ilinde yüzlek veren volkanitlerde petrografik ve jeokimyasal çalışmalar yapılmıştır. Bu volkanitler, başka volkanik

Detaylı

TEKMAN-PASİNLER (ERZURUM) ARASINDA YÜZEYLEYEN OFİYOLİTİK BİRİMLERİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ

TEKMAN-PASİNLER (ERZURUM) ARASINDA YÜZEYLEYEN OFİYOLİTİK BİRİMLERİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ TEKMAN-PASİNLER (ERZURUM) ARASINDA YÜZEYLEYEN OFİYOLİTİK BİRİMLERİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ Geology And Petrography Properties Of The Ophıolıtıc Unıts Outcropıng Between Tekman-Pasinler (Erzurum)

Detaylı

Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası 1

Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası 1 Jeoloji Mühendisliği 26 (1) 2002 33 Araştırma Makalesi / Research Article Dağküplü Ofîyolîtî île Sivrihisar (Eskişehir) Dolayındaki Ofiyolitlerin Petrografisi ve Jeokimyası 1 The Petrography And Geochemistry

Detaylı

YÜKSEKOVA KOMPLEKSİNDE (ÖZALP - VAN, TÜRKİYE) PERİDOTİTLERİ KESEN DİYABAZ DAYKLARIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE RODENJİTLEŞME

YÜKSEKOVA KOMPLEKSİNDE (ÖZALP - VAN, TÜRKİYE) PERİDOTİTLERİ KESEN DİYABAZ DAYKLARIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE RODENJİTLEŞME MTA Dergisi, 144, 1-22, 2012 YÜKSEKOVA KOMPLEKSİNDE (ÖZALP - VAN, TÜRKİYE) PERİDOTİTLERİ KESEN DİYABAZ DAYKLARIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE RODENJİTLEŞME Kurtuluş GÜNAY*, Ali Rıza ÇOLAKOĞLU** ve Üner ÇAKIR***

Detaylı

ORTA ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA YER ALAN, ŞOŞONİTİK, MONZONİTİK MURMANO PLÜTONU - ÖN ÇALIŞMA

ORTA ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA YER ALAN, ŞOŞONİTİK, MONZONİTİK MURMANO PLÜTONU - ÖN ÇALIŞMA MTA Dergisi 112, 103-115, 1991 ORTA ANADOLU'NUN DOĞUSUNDA YER ALAN, ŞOŞONİTİK, MONZONİTİK MURMANO PLÜTONU - ÖN ÇALIŞMA H.P. ZECK* ve Taner ÜNLÜ** ÖZ. - Bu çalışmada Orta Anadolu'nun doğusunda yer alan

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 HAVZA-KUŞAK MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA KEŞFEDİLEN GD ANADOLU KIBRIS TİPİ VMS METALOJENİK KUŞAĞI : KOÇALİ KARMAŞIĞI,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JM 432 MÜHENDİSLİKTE PROJELENDİRME JEOKİMYASAL VERİLERİN NEWPET PROGRAMI KULLANILARAK YORUMLANMASI Danışman: Prof. Dr. Doğan AYDAL

Detaylı

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences

Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(2), 2017 29 KSU Journal of Engineering Sciences, 20(2), 2017 Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Engineering Sciences Guleman Ofiyoliti (Elazığ) nin Jeokimyasal

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OFİYOLİTLERLE İLGİLİ BULGULARIN CBS-VERİ TABANINDA TOPLANMASI

TÜRKİYE DEKİ OFİYOLİTLERLE İLGİLİ BULGULARIN CBS-VERİ TABANINDA TOPLANMASI TÜRKİYE DEKİ OFİYOLİTLERLE İLGİLİ BULGULARIN CBS-VERİ TABANINDA TOPLANMASI Ender Sarıfakıoğlu 1, Mustafa Sevin 1, Saadet Potoğlu 1, Engin Öncü Sümer, Erol Timur 1 1 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

Detaylı

PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ

PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1988 Y. Lisans ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1991 Doktora ODTÜ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARAGEDİK-AHİBOZ (GÖLBAŞI-ANKARA) YÖRESİ VOLKANİK KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Yasemin Hatice CEHDİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998 Doç. Dr. Fuat Erkül Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Bulvarı, Kampüs - ANTALYA Telefon: 0505 750 69 23 e-posta: fuaterkul@akdeniz.edu.tr Kişisel bilgiler Doğum tarihi

Detaylı

REFAHİYE OFİYOLİTİNİN KÖKENİ (KD ERZİNCAN) Origin Of Refahiye Ophiolite (NE Erzincan)*

REFAHİYE OFİYOLİTİNİN KÖKENİ (KD ERZİNCAN) Origin Of Refahiye Ophiolite (NE Erzincan)* Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-4 REFAHİYE OFİYOLİTİNİN KÖKENİ (KD ERZİNCAN) Origin Of Refahiye Ophiolite (NE Erzincan)* Aydın Olcay ÇOLAKOĞLU Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın Olcay ÇOLAKOĞLU REFAHİYE OFİYOLİTİNİN KÖKENİ (KD ERZİNCAN) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

andesite to rhyolite through undesite, dacite, trachy andesite and rhyolite

andesite to rhyolite through undesite, dacite, trachy andesite and rhyolite TURKDONMEZ, BOZCU SiO2-Na2O+K2O diagram they show g,ranite, granodiorite and quartz diorite compositions. In this diagram volcanic rocks sllow different compositiott ranging Ji"om andesite to rhyolite

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 37-43, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 37-43, February 1993

Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 37-43, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 37-43, February 1993 Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36, 37-43, Şubat 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36, 37-43, February 1993 ÜST KRETASE YAŞLI ŞARAF TEPE (TRABZON) BAZANÎTİNÎN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE JEOTEKTONİK ANLAMI

Detaylı

İz ve nadir toprak elementlerin kayaç tanımlamasında kullanılan diyagramlar

İz ve nadir toprak elementlerin kayaç tanımlamasında kullanılan diyagramlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İz ve nadir toprak elementlerin kayaç tanımlamasında kullanılan diyagramlar Prof. Dr. Doğan AYDAL 1 ÖNSÖZ İz ve nadir toprak elementlerin

Detaylı

KÜRE (KASTAMONU) CEVHERLEŞMELERİNİ İÇEREN VOLKANİTLERİN JEOLOJİSİ, JEOKİMYASI VE JEOTEKTONİK KONUMU. GİRlŞ

KÜRE (KASTAMONU) CEVHERLEŞMELERİNİ İÇEREN VOLKANİTLERİN JEOLOJİSİ, JEOKİMYASI VE JEOTEKTONİK KONUMU. GİRlŞ MTA Dergisi 117, 41-54, 1995 KÜRE (KASTAMONU) CEVHERLEŞMELERİNİ İÇEREN VOLKANİTLERİN JEOLOJİSİ, JEOKİMYASI VE JEOTEKTONİK KONUMU Şükrü KOÇ*; Ahmet UNSAL" ve Yusuf Kağan KADIOĞLU' ÖZ.- inceleme alanında

Detaylı

FİZİKSEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI

FİZİKSEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI FİZİKSEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI Doç.Dr.Kadir Dirik HÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2005 1 I.1. Yerküre nin oluşumu (Nebula teorisi) I. GİRİŞ Şekil I.1. Nebula teorisini açıklayan diyagram I.2. Yerküre nin

Detaylı

Geç Kretase Yaşlı Dağbaşı (Araklı, Trabzon) Volkanitlerinin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, KD Türkiye

Geç Kretase Yaşlı Dağbaşı (Araklı, Trabzon) Volkanitlerinin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, KD Türkiye GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):123-142 Research/Araştırma Geç Kretase Yaşlı Dağbaşı (Araklı, Trabzon) Volkanitlerinin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri, KD Türkiye Emre AYDINÇAKIR 1,*, Abdullah KAYGUSUZ

Detaylı

ANDIZLIK ZIMPARALIK (MUĞLA) CİVARINDAKİ KROMİTLERİN VE BAZİK DAYKLARIN KÖKENİ

ANDIZLIK ZIMPARALIK (MUĞLA) CİVARINDAKİ KROMİTLERİN VE BAZİK DAYKLARIN KÖKENİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.20, s.4, 2005 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.20, n.4, 2005 ANDIZLIK ZIMPARALIK (MUĞLA) CİVARINDAKİ KROMİTLERİN VE BAZİK DAYKLARIN KÖKENİ H. Alim BARAN ve Hulusi KARGI Pamukkale

Detaylı

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ *

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * Geochemıcal Investıgatıon Of The Magnesıte Deposıts Of Meram-Çayırbağı (Konya) And Sarıkavak (Mersin) Güzide

Detaylı

Malatya güneydoğusundaki Maden magmatik kayaçlarının jeolojisi ve tektonik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım

Malatya güneydoğusundaki Maden magmatik kayaçlarının jeolojisi ve tektonik ortamına jeokimyasal bir yaklaşım Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C 28, 19-34, Şubat 1985 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 28, 19-34 February 1985 Malatya güneydoğusundaki Maden magmatik kayaçlarının jeolojisi ve tektonik

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt. 42, Sayı 1,57-67, Şubat 1999 Geological Bulletin of Turkey Vol. 42, Number 1, 57-67, February 1999

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt. 42, Sayı 1,57-67, Şubat 1999 Geological Bulletin of Turkey Vol. 42, Number 1, 57-67, February 1999 Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt. 42, Sayı 1,57-67, Şubat 1999 Geological Bulletin of Turkey Vol. 42, Number 1, 57-67, February 1999 Kadınhanı (Konya) K'ca zengin metatrakiandezitinin jeokimyası ve petrojenezi:

Detaylı

r Diyarbakır'a MUŞ YÖRESİNDEKİ PLİYOSEN YAŞLI VOLKANİTLERİN PETROLOJİSİ GİRİŞ

r Diyarbakır'a MUŞ YÖRESİNDEKİ PLİYOSEN YAŞLI VOLKANİTLERİN PETROLOJİSİ GİRİŞ r; MTA Dergisi 112,85-101,1991 MUŞ YÖRESİNDEKİ PLİYOSEN YAŞLI VOLKANİTLERİN PETROLOJİSİ Ahmet TÜRKECAN* ÖZ. - Güneydoğu Anadolu'da Muş yöresinde yapılan bu çalışmada Pliyosen yaştaki Volkanitler petrografik

Detaylı

Elazığ Bölgesi Kromitit ve Yan Kayaçlarına ait PGE Ġçerikleri ve Jeokimyasal Yorumu

Elazığ Bölgesi Kromitit ve Yan Kayaçlarına ait PGE Ġçerikleri ve Jeokimyasal Yorumu Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 381-393 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp. 381-393, July 2016

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:-Sayı/No: 2 : 43-445 (29) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BOĞAZOVA GRANİTOYİDİNİN (KÜTAHYA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Bahattin GÜLLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 26.06.1974 Adres : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY Telefon : 0 382 288 23 50 E-posta

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

BBP JEOLOJİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

BBP JEOLOJİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü BBP JEOLOJİ http://i44.tinypic.com/9rlwea.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü I.HAFTA Jeoloji hakkında temel bilgiler, dalları, tarihçe, jeoloji mühendisinin uğraş alanları, jeoloji

Detaylı

Karabiga (Çanakkale) granitoyidinin jeokimyas

Karabiga (Çanakkale) granitoyidinin jeokimyas Yerbilimleri, 29 (2004), 29-38 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araflt rma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Karabiga (Çanakkale)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İzmit-Kocaeli / Türkiye

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İzmit-Kocaeli / Türkiye Yerbilimleri, 2016, 37 (3), 217-235 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Küre

Detaylı

ALT ORDOVİSİYEN ÖNCESİ YAŞLI YAY MAGMATİZMASINA KUZEY TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK: ÇAŞURTEPE FORMASYONUNUN JEOKİMYASAL İNCELENMESİ (BOLU, B PONTİDLER).

ALT ORDOVİSİYEN ÖNCESİ YAŞLI YAY MAGMATİZMASINA KUZEY TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK: ÇAŞURTEPE FORMASYONUNUN JEOKİMYASAL İNCELENMESİ (BOLU, B PONTİDLER). MTA Dergisi 120, 61-77, 1998 ALT ORDOVİSİYEN ÖNCESİ YAŞLI YAY MAGMATİZMASINA KUZEY TÜRKİYE'DEN BİR ÖRNEK: ÇAŞURTEPE FORMASYONUNUN JEOKİMYASAL İNCELENMESİ (BOLU, B PONTİDLER). P. Ayda USTAÖMER* ve Erdinç

Detaylı

Yeryuvarı Şekil 1.2

Yeryuvarı  Şekil 1.2 Sunum Akışı - Giriş - Jeoloji Nedir? - Evrenin ve Güneş Sisteminin Oluşumu ile Yer in Güneş Sistemindeki Yeri - Yeryuvarı Neden Dinamik ve Gelişen Bir Gezegendir? - Levha Tektoniği Kuramı - Kayaç Döngüsü

Detaylı

TURUNÇLU (DELİHALİL-OSMANİYE) BÖLGESİNDEKİ BAZALTİK OLUŞUMLARIN DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMLERİNİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ *

TURUNÇLU (DELİHALİL-OSMANİYE) BÖLGESİNDEKİ BAZALTİK OLUŞUMLARIN DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMLERİNİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ * TURUNÇLU (DELİHALİL-OSMANİYE) BÖLGESİNDEKİ BAZALTİK OLUŞUMLARIN DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMLERİNİN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ * Geomechanical Features Of Changings According As To Depth Of Basaltic Formations

Detaylı

KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ?

KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ? KUZEY ANADOLU FAY ZONU BİR PALEO-BENIOFF ZONU OLABİLİR Mİ? Gürol ATAMAN; Ersen BUKET ve Ussal Z. ÇAPAN Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Bölümü, Ankara ÖZET. Bu yazıda sunulan verilerin ışığı altında

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Petroloji

MIT Açık Ders Malzemeleri Petroloji MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.109 Petroloji Piroksen termobarometresi Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım ġartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms

Detaylı

KAYAÇLARIN DİLİ. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

KAYAÇLARIN DİLİ.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü KAYAÇLARIN DİLİ http://www.bilgicik.com/wp-content/uploads/2013/12/kaya.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Metamorfizma Metamorfizma (başkalaşım) olayı; sıcaklık ve basınç etkisiyle

Detaylı

Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj

Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj Aktepe-Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj Geology of Aktepe-Gökdere Region and Ophiolitic Melange USSAL Z. ÇAPAN ve ERSEN BUKET Yerbilimleri Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara ÖZ: Aktepe-Gökdere

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nail YILDIRIM TEKMAN-PASİNLER (ERZURUM) ARASINDA YÜZEYLEYEN OFİYOLİTİK BİRİMLERİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Fatih KARAOĞLAN GÜNEYDOĞU ANADOLU OROJENİK KUŞAĞINDAKİ OFİYOLİTİK VE GRANİTİK KAYAÇLARIN JEOKRONOLOJİSİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Kuzey batı Anadolu da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması

Kuzey batı Anadolu da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması itüdergisi/d mühendislik Cilt:9, Sayı:3, 13-24 Haziran 2010 Kuzey batı Anadolu da Çanakkale-Çan yöresi volkanik kayaçlarının jeolojik ve petrolojik özellikleri ve evriminin araştırılması Seray SÖYLEMEZOĞLU

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-35160 İzmir, Türkiye

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR-35160 İzmir, Türkiye Yerbilimleri, 33 (1), 59-80 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Soma Havzası

Detaylı

İSPENDERE (MALATYA) OFİYOLİTİ NİN PETROGRAFİSİ * Petrography Of The Ispendere (Malatya) Ophiolite. Nusret NURLU Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

İSPENDERE (MALATYA) OFİYOLİTİ NİN PETROGRAFİSİ * Petrography Of The Ispendere (Malatya) Ophiolite. Nusret NURLU Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı İSPENDERE (MALATYA) OFİYOLİTİ NİN PETROGRAFİSİ * Petrography Of The Ispendere (Malatya) Ophiolite Nusret NURLU Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Osman PARLAK Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET İspendere

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni C.31,11-20, Ağustos 1988 Geological Bulletin of Turkey, V.31,11-20 August 1988

Türkiye Jeoloji Bülteni C.31,11-20, Ağustos 1988 Geological Bulletin of Turkey, V.31,11-20 August 1988 Türkiye Jeoloji Bülteni C.31,11-20, Ağustos 1988 Geological Bulletin of Turkey, V.31,11-20 August 1988 Roplarda lösitli şoşonitik volkanizmalı yeni bir formasyon (Everek Hanları Formasyonu) ve bu bulgunun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya. Tavşanlı Yolu 10. Kilometre, Kütahya Telefon:

Detaylı

KIZILDAĞ (AKSEKİ-ANTALYA) KROMİTLERİNİN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

KIZILDAĞ (AKSEKİ-ANTALYA) KROMİTLERİNİN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 97-102 KIZILDAĞ

Detaylı

KIBRIS JEOLOJİSİ ve MADEN YATAKLARI ÜZERİNE BAZI JEOFİZİK İRDELEMELER

KIBRIS JEOLOJİSİ ve MADEN YATAKLARI ÜZERİNE BAZI JEOFİZİK İRDELEMELER Jeoloji Mühendisliği, s. 28,, 35-42,1986 Geological Engineering, n. 28, 35-42,1986 KIBRIS JEOLOJİSİ ve MADEN YATAKLARI ÜZERİNE BAZI JEOFİZİK İRDELEMELER Soma Geophysical Aspects of the Cyprus Geology and

Detaylı

Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli

Kuzgun Formasyonu Tüfitinin Jeokimyası ve Endüstriyel Hammadde Potansiyeli Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(2), 61-76 ss., Aralık 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(2), pp. 61-76, December 2013 Kuzgun

Detaylı

Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur

Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur AY Ay Gezegenimizin bir uydusudur Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırıldığı zaman büyük bir uydudur Çapı 3476 km Kütlesi 7.349 x 10 22 kg. Dünyaya ortalama uzaklığı 384,400 km

Detaylı

Figure 1- Location and distribution of the Kütahya-Bolkardağ Belt within the Tauride-Anatolide Terrane.

Figure 1- Location and distribution of the Kütahya-Bolkardağ Belt within the Tauride-Anatolide Terrane. Göncüoğlu, MC, 2007. Kütahya-Bolkardağ Kuşağının Jeolojisi. Menderes Masifi Kollokyumu. Proceedings-Bildiriler Kitabı, 39-43. GEOLOGY OF THE KÜTAHYA-BOLKARDAĞ BELT M. Cemal Göncüoğlu* Kütahya-Bolkardağ

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

GABROYİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ : ORTA ANADOLU MASİFİ, YEŞİLHİSAR-KAYSERİ (TÜRKİYE)

GABROYİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL KARAKTERİSTİKLERİ : ORTA ANADOLU MASİFİ, YEŞİLHİSAR-KAYSERİ (TÜRKİYE) PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 22 : 8 : 2 : 227-238 GABROYİK

Detaylı

TÎREBOLU-HARŞÎT (GÎRESUN) ARASI JURA-KRETASE YAŞLI MAGMATIK KAYAÇLARIN PETROLOJÎSÎ VE JEOKİMYASI

TÎREBOLU-HARŞÎT (GÎRESUN) ARASI JURA-KRETASE YAŞLI MAGMATIK KAYAÇLARIN PETROLOJÎSÎ VE JEOKİMYASI Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 36,139-150, Ağustos 1993 Geological Bulletin of Turkey, V. 36,139-150, August 1993 TÎREBOLU-HARŞÎT (GÎRESUN) ARASI JURA-KRETASE YAŞLI MAGMATIK KAYAÇLARIN PETROLOJÎSÎ VE JEOKİMYASI

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Araştırma Grubu, Ankara

Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Araştırma Grubu, Ankara Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 39, Sayı 2,75-86, Ağustos 1996 Geological Bulletin of Turkey, V. 39, No.2, 75-86, August 1996 Arguvan (Malatya kuzeyi) yöresinde Ust Miyosen ve Pliyosen yaşlı volkaniklerin

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU ERGANİ MADEN BÖLGESİ OFİYOLİT VE İLGİLİ BAKIR YATAĞI

GÜNEYDOĞU ANADOLU ERGANİ MADEN BÖLGESİ OFİYOLİT VE İLGİLİ BAKIR YATAĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU ERGANİ MADEN BÖLGESİ OFİYOLİT VE İLGİLİ BAKIR YATAĞI Takeo BAMBA Geological Survey of Japan 1. GİRİŞ Güneydoğu, Anadolu'daki Ergani madeni ofiyolitle birleşmiş halde bulunan bakırlı pirit

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ

SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ SARAFTEPE SİLİNİN JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ, YAŞI VE YERLEŞİMİ Prof. Dr. Cüneyt ŞEN - Prof. Dr. Faruk AYDIN HATIRLATMA: Yerleşim şekillerine göre magmatik kayaçların sınıflandırılmasını tekrar gözden geçirelim

Detaylı

METAMORFİK KAYAÇLAR. 8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

METAMORFİK KAYAÇLAR.  8/Metamorphics.html. Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİK KAYAÇLAR http://www.earth.lsa.umich.edu/earth11 8/Metamorphics.html Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I METAMORFİZMA METAMORFİMA ETKENLERİ Ana kayaç bileşimi, Sıcaklık,

Detaylı

HİPERSPEKTRAL CHRIS-PROBA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK JEOLOJİK BİRİMLERİN HARİTALANMASINA OFİYOLİTİK BİR KARIŞIKTAN ÖRNEK: SİVAS HAVZASI GÜNEYDOĞU KENARI

HİPERSPEKTRAL CHRIS-PROBA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK JEOLOJİK BİRİMLERİN HARİTALANMASINA OFİYOLİTİK BİR KARIŞIKTAN ÖRNEK: SİVAS HAVZASI GÜNEYDOĞU KENARI HİPERSPEKTRAL CHRIS-PROBA GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK JEOLOJİK BİRİMLERİN HARİTALANMASINA OFİYOLİTİK BİR KARIŞIKTAN ÖRNEK: SİVAS HAVZASI GÜNEYDOĞU KENARI Hande KONYA, Kaan Şevki KAVAK Cumhuriyet Universitesi

Detaylı

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD

Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD Cevher Zenginleştirme, Ar-Ge ve Analiz Hizmetleri Mineral Processing, R&D And Analysis Services XRF - XRD w w w. a r g e t e s t. c o m İçindekiler / Table of Contents XRF-WR - Tam Kayaç Analizi / Whole

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

LEVHA TEKTONİĞİNE GÖRE OKYANUS ORTASI AÇILMASI

LEVHA TEKTONİĞİNE GÖRE OKYANUS ORTASI AÇILMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ JEOKİMYA ANABİLİM DALI KAYAÇLARIN JEOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KONU: LEVHA TEKTONİĞİNE GÖRE OKYANUS ORTASI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF 1 LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF Akbayram, K., Okay, A. I and Satır, M., 2012, Early Cretaceous of the İntra -Pontide ocean in western Pontides (northwestern Turkey ). Journal of Geodynamic, 1158, 18.

Detaylı

Dursunbey (Balıkesir)- Foça (İzmir) Erken-Orta Miyosen Volkaniklerinin İzotop Jeokimyası

Dursunbey (Balıkesir)- Foça (İzmir) Erken-Orta Miyosen Volkaniklerinin İzotop Jeokimyası Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt 19, Sayı 57, Eylül 2017 Dokuz Eylul University-Faculty of Engineering Journal of Science and Engineering Volume 19, Issue

Detaylı

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI 902 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI Mustafa KARAKAŞ * Özet Burdur İli, Batı Toroslarda Isparta Büklümünün batı kanadında yer almaktadır. Bölge, genelde KD-GB doğrultulu tektonik yapılarla

Detaylı

4. DOĞAL YAPI 4.1. JEOLOJĐK YAPI 4.1.1. ESKĐ ÇALIŞMALAR

4. DOĞAL YAPI 4.1. JEOLOJĐK YAPI 4.1.1. ESKĐ ÇALIŞMALAR 4. DOĞAL YAPI 4.1. JEOLOJĐK YAPI Ankara ili nazım planına yönelik ilk kapsamlı çalışma Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1980 yılında hazırlanan Ankara Metropoliten Alan Arazi Kullanım Haritası

Detaylı

Jeoloji Mühendisliği, s.42, 74-88, 1993 Geological. Engineering, e... 42, 74-88,1993

Jeoloji Mühendisliği, s.42, 74-88, 1993 Geological. Engineering, e... 42, 74-88,1993 Jeoloji Mühendisliği, s.42, 74-88, 1993 Geological. Engineering, e... 42, 74-88,1993 ELEŞKİRT (AĞRI) YÖRESİNDEKİ TERSİYER YAŞLI VOLKANtZMÂNIN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BÖLGESEL YAYILIMI Geochemical characteristics

Detaylı

AY KAYAÇLARI VE PETROGRAFİK

AY KAYAÇLARI VE PETROGRAFİK AY KAYAÇLARI VE PETROGRAFİK ANALİZLERİ Ercin KASAPOĞLU Pennsylvania Üniversitesi, A.B,D. İlk defa, 24 temmuz 1969 da dünyamızın uydusu olan aydan bazı numuneler, üzerlerinde ilmî araştırmalar yapılmak

Detaylı

Yozgat-Sorgun Havzasındaki Bazaltik Daykların Konumları: Lütesiyen deki Gerilme Durumu

Yozgat-Sorgun Havzasındaki Bazaltik Daykların Konumları: Lütesiyen deki Gerilme Durumu Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 55, Sayı 3, Ağustos 2012 Volume 55, Number 3, Ağustos 2012 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Yozgat-Sorgun Havzasındaki Bazaltik

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

Pazarcık Volkanitinin (Yıldızeli - Sivas) Mineralojik - Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Pazarcık Volkanitinin (Yıldızeli - Sivas) Mineralojik - Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 43, Sayı 2, Ağustos 2000 Geological Bulletin of Turkey Volume 43, Number 2, August 2000 Pazarcık Volkanitinin (Yıldızeli - Sivas) Mineralojik - Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri

Detaylı

BÖLÜM 20 PLAKA TEKTONİĞİ TEORİSİ

BÖLÜM 20 PLAKA TEKTONİĞİ TEORİSİ BÖLÜM 20 PLAKA TEKTONİĞİ TEORİSİ GİRİŞ Plaka tektoniği teorisine göre, litosfer on iki kadar rijit plakaya bölünmüştür (Şekil 20.1). Plakalar, kısmen sıvı halde ve zayıf astenosfer üzerinde kayarlar. Kıtalarda

Detaylı

YERKABUĞUNUN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ LEVHA TEKTONİĞİ İZOSTASİ

YERKABUĞUNUN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ LEVHA TEKTONİĞİ İZOSTASİ YERKABUĞUNUN BİLEŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ LEVHA TEKTONİĞİ İZOSTASİ LİTOSFER VE ASTENOSFER LİTOSFER:Yeryuvarında katı kayaçlardan oluşan kesim Kabuk altında ortalama olarak 70-100 km derinliklere kadar uzanır

Detaylı

ACIGÖL (NEVŞEHiR) YÖRESİNDEKİ SENOZOYİK YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ

ACIGÖL (NEVŞEHiR) YÖRESİNDEKİ SENOZOYİK YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ MTA Dergisi 113,31-44,1991 ACIGÖL (NEVŞEHiR) YÖRESİNDEKİ SENOZOYİK YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ Tuncay ERCAN*; Adem AKBAŞLI**; Talat YILDIRIM***; Ahmet FlŞEKÇİ**; Yakup SELVİ**; Mehmet ÖLMEZ**

Detaylı

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ MADEN KARMAŞIĞINA AİT DASİTİK KAYAÇLARLA İLİŞKİLİ HİDROTERMAL TİP BAKIR CEVHERLEŞMELERİNE GÜ- NEYDOĞU ANADOLUDAN BİR ÖRNEK (YUKARI ŞEYHLER, DİYARBAKIR) Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* Öz: Bu çalışma,

Detaylı

İçerdikleri 87Rb ve 87Sr, 86Sr miktarına göre kayaçların ve minerallerin i yaşlarının tespiti Rubidyum Stronsiyum izotop sisteminin kullanımının

İçerdikleri 87Rb ve 87Sr, 86Sr miktarına göre kayaçların ve minerallerin i yaşlarının tespiti Rubidyum Stronsiyum izotop sisteminin kullanımının Rubidyum Stronsiyum yaş tayini Radyometrik yaş tayini tekniği İçerdikleri 87Rb ve 87Sr, 86Sr miktarına göre kayaçların ve minerallerin i yaşlarının tespiti Rubidyum Stronsiyum izotop sisteminin kullanımının

Detaylı

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE IV. MERMER SEMPOZYUMU (MERSEM'2003i BİLDİRİLER KİTABI 18-19 Aralık 2003 İSPİR-ÇAMLIKAYA (ERZURUM) PAPATYA DESENLİ DİYORİTLERİNİN "MERMER" OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Hasan KOLAYLI*,

Detaylı

LITERATURE LIST OF BOLU MASSIF

LITERATURE LIST OF BOLU MASSIF 1 LITERATURE LIST OF BOLU MASSIF Abdüsselamoğlu, M.S., 1977, The Paleozoic and Mesozoic in the Gebze Region. Explanatory text and excursion guide book. Fourth Colloquium on Geology of the Aegean Region,

Detaylı

BATI TÜRKİYE'DE HELYUM-3 DAĞILIMI GİRİŞ

BATI TÜRKİYE'DE HELYUM-3 DAĞILIMI GİRİŞ MTA Dergisi, 108, 98-105, 1988 BATI TÜRKİYE'DE HELYUM- DAĞILIMI Nilgün GÜLEÇ* ÖZ. Bu çalışmada, Batı Türkiye'deki manto-kabuk ilişkisinin araştırılması amacıyle çeşitli yörelerden toplanan jeotermal akışkanlar,

Detaylı

ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Doktora Derecesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir TÜRKİYE Not ortalaması: 3.79 (4 %)

ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Doktora Derecesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir TÜRKİYE Not ortalaması: 3.79 (4 %) BİLGİLERİ ARAŞTIRMA Özgür Karaoğlu Yüzüncü Yıl University Jeoloji Mühendisliği Bölümü Zeve Kampüsü VAN TR-65080 TÜRKİYE 07.02.1977 ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Araştırma Alanları: - Fiziksel

Detaylı

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi

Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Menderes Masifi ve Gediz Grabeni Civarında Paleotektonik ve Neotektonik Yapıların Landsat TM Görüntülenmesi İncelenmesi Kaan Şevki Kavak Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZ Batı Türkiye,

Detaylı

GULEMAN (ELAZIĞ) OFİYOLİTİNİN YAPISAL İNCELEMESİ*

GULEMAN (ELAZIĞ) OFİYOLİTİNİN YAPISAL İNCELEMESİ* GULEMAN (ELAZIĞ) OFİYOLİTİNİN YAPISAL İNCELEMESİ* Yusuf Ziya ÖZKAN** ÖZ. Guleman ofiyoliti, Güneydoğu Anadolu Tersiyer sürüklenim kuşağı içinde yer alan ultramafik-mafik kütlelerden biridir. Başlıca dünit

Detaylı

Anahtar kelimeler: KB Anadolu; Eosen-Oligosen çarpışma sonrası magmatizma; Asartepe graniti; Sarıkaya volkanikleri

Anahtar kelimeler: KB Anadolu; Eosen-Oligosen çarpışma sonrası magmatizma; Asartepe graniti; Sarıkaya volkanikleri KB ANADOLU DA EOSEN-OLİGOSEN ÇARPIŞMA SONRASI MAGMATİZMA:BİGA YARIMADASI NDAKİ ASARTEPE GRANİTİK VE SARIKAYA VOLKANİK KAYALARINDAN JEOKİMYASAL VE JEOKRONOLOJİK VERİLER EOCENE-OLIGOCENE POST COLLISIONAL

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu

MAGMATİK KAYAÇLAR. Magmanın Oluşumu MAGMATİK KAYAÇLAR Magmanın Oluşumu Taş hamuru veya taş lapası anlamına gelen magma,yer kabuğundaki yükselişleri sırasında meydana gelen olaylarla Magmatik Kayaçlara dönüşür. Magma, ergime sıcaklıkları

Detaylı

Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik volkanitlerinin mineralojik-patrografik ve jeokimyasal incelenmesi

Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik volkanitlerinin mineralojik-patrografik ve jeokimyasal incelenmesi Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 30, f 1-85, Şubat 1987 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 30, 71-85, February 1987 Orta Karadeniz bölgesindeki Pliyosen yaşlı Canik volkanitlerinin mineralojik-patrografik

Detaylı

AMİK HAVZASNDAKİ (HATAY) ÇÖZÜNMÜŞ VE SERBEST HALDEKİ GAZLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK YAPI İLE İLİŞKİSİ

AMİK HAVZASNDAKİ (HATAY) ÇÖZÜNMÜŞ VE SERBEST HALDEKİ GAZLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK YAPI İLE İLİŞKİSİ AMİK HAVZASNDAKİ (HATAY) ÇÖZÜNMÜŞ VE SERBEST HALDEKİ GAZLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK YAPI İLE İLİŞKİSİ G.Yüce 1, F.Italiano 2, T.Yang 3, T.H. Yalçın 4, B.Rojay 5, V. Karabacak 6, A.H. Gülbay 7, D.U.Yasin

Detaylı