Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP**"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June Issn: OSMANLI DEVLET NDEN CUMHURYET DÖNEMNE GEÇ SÜRECNDE SÜLEYMAN AH TÜRBES NN KONUMU THE STATUS OF THE TOMB OF SULEYMAN SHAH IN PERIOD OF TRANSITION FROM OTTOMAN STATE TO REPUBLICAN ERA Öz Yakup KAYA Görkem Ozan ÖZALP** Bir vatan topraı olan Süleyman ah ın kabri ve kabrin etrafındaki bir kısım toprak, yedi yüz yılı akın bir süredir Selçuklulardan Osmanlılara ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti ne intikal eden önemli bir mirastır. Caber Kalesi nde bulunan Süleyman ah a atfedilen kabir asırlarca bir Türk Mezarı olarak kabul edilmitir. I. Dünya Savaı sonrasında Suriye bölgesi Fransa tarafından igal edilince Caber bölgesi de Osmanlı hâkimiyetinden çıkmıtır. Süleyman ah Türbesi nin bulunduu bu bölgenin Türkiye ye ait olması gerektii hususunun, Misak-ı Milli yi gerçekletirme hedefleri dorultusunda Ankara Hükümeti tarafından Fransızlara kabul ettirildii anlaılmaktadır. Ankara Antlaması nın 9. Maddesi ile Süleyman ah Türbesi nin Türkiye nin bir topraı olduu gerçei Fransa tarafından kabul edilmitir. Anahtar Kelimler: Caber Kalesi, Süleyman ah Türbesi, Türk Mezarı, Misak-ı Milli, Ankara Antlaması. Abstract A piece of land known as the grave of Suleyman Shah and some land around the grave have transferred from the Seljuks to the Ottoman Empire, and finally to the Republic of Turkey since more than seven hundred years is a significant heritage. The grave attributed to Suleyman Shah situated in the Ja'ber Castle was accepted as a Turkish Grave for centuries. After the First World War when Syria district was occupied by France, Ja'ber region has been also detached from the Ottoman domination. It is understood that the issue that the area, in which Suleyman Shah tomb took place, should belong to Turkey was imposed to France by Ankara government in accordance with perform in line with the objectives of the National Pact. At the National Independence period, especially between May and October 1921 diplomacy was applied by Government of Grand National Assembly of Turkey has reached success and finally, Article 9 of Ankara Agreement the fact that Tomb of Suleyman Shah belongs to territory of Turkey has been accepted by France. Keywords: Jaber Castle, The Tomb of Süleyman Shah, Turkish Grave, National Pact, Angora Agreement. Giri Türkiye Selçuklularının son zamanlarından Osmanlı Devleti ne ve nihayetinde günümüze dein önemli bir vatan parçası olma özelliine sahip olan ve bu konumunu da günümüzde sürdüren Süleyman ah Türbesi ve türbe civarındaki belirli bir arazinin Osmanlı Devleti nden Cumhuriyet devrine geçi sürecinde kazandıı statü meselesi iyiden iyiye deerlendirilmesi gereken bir konudur. Türbeye bu vetirede kazandırılan statü, türbeyi ve türbenin etrafındaki belirli bir toprak parçasını günümüze dein gündemde tutacak niteliktedir. Caber Kalesi ndeki Süleyman ah a atfedilen Türk Mezarı üzerine Sultan II. Abdülhamit zamanında ilk defa bir türbe yaptırılmıtır. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaı nı kaybedip Mondros Mütarekesi ni imzaladıında sava sırasında tilaf Devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları gizli antlamalar gereince Osmanlı Devleti nin Ortadou daki toprakları paylaılmıtır. Mütareke sürecinde Süleyman ah Türbesi nin bulunduu Caber Kalesi Suriye nin payına bırakılmıtır. Anadolu daki milli hareket güçlendikçe ve sava galibi batılı egemen devletlerin kendi aralarında oluan bir takım ihtilafları da gitgide gün yüzüne çıktıkça ngiltere ve Fransa arasındaki yol ayrımı keskinlemi ve Ankara Hükümeti de dı politikasını ekillendirirken bu durumdan yararlanmayı baarmıtır. I. nönü Savaı sonrasında toplanan Londra Konferansı nda Ankara Hükümeti ni temsil eden Bekir Sami Bey ile Fransız Babakanı Briand arasındaki protokole göre Türk-Fransız sınır sorunları ekillendirilmi; ancak Caber Kalesi ve civarı bu sınır rejiminin dıında bırakılmıtır. TBMM bu görümeyi ve protokolü Misak-ı Milli ye ve mütekabiliyete aykırı Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü ** Aratırmacı-Yazar

2 bularak reddederek geçersiz saymı ve Ankara daki milli hükümet 1921 in Mayıs balarından itibaren Fransa ile yapılacak barıın yollarını aramı ve Fransa ile yapılacak olan barı koullarını tayin etmeye çalımıtır. TBMM Hükümeti nin giriimleriyle Fransız temsilcisi Franklin Bouilloun a verilen barı önerisinde Süleyman ah Türbesi ni de içine alan Caber Kalesi nin Türk topraı sayılması hususu yer almıtır. Türkiye ve Fransa arasında imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Antlaması nın 9. Maddesinde Caber Kalesi nde yatmakta olan Süleyman ah a ait türbenin Türkiye ye ait olduu, türbenin Türk muhafızlar tarafından korunacaı ve türbeye bir Türk bayraının çekilecei hususları kabul edilmitir. Ankara Antlaması nın 9. Maddesinin uygulanması sürecinde ortaya çıkan türbenin korumasını üstlenecek muhafızların sivil mi yoksa silahlı jandarma mı olacaı yönündeki bazı sorunlar da iki taraf arasındaki görümeler sonucunda çözümlenmitir. II. Abdülhamit Döneminde Süleyman ah Türbesi nin nası Osmanlı padiahları ecdadına duyduu saygı ve hürmetten dolayı Süleyman ah Türbesi ne özel bir önem vermilerdir. Bu meyanda en dikkate deer ihtimamı gösteren padiah da II. Abdülhamit olmutur. Sultan II. Abdülhamit hem Ca ber Kalesi nde medfûn ceddi Süleyman ah ın hem de negöl'e balı Domaniç Nahiyesi nin Çaramba Köyünde yatan Süleyman ah ın ei Hayme Hatun un mezarları üzerine bir türbe yaptırmıtır (1309 H./1892 M.) 1. Sultan II. Abdülhamit devrinde Süleyman ah ın mezarı üzerine düzenli bir türbenin ina edilmesine yönelik bir talebin Halep Vilayeti dare Meclisi nden geldii görülmektedir. Bu istee binaen Dâhiliye Nezareti durumun deerlendirmesini yapmı ve türbenin inası için Osmanlı Sadareti ne gerekli izahat verilmitir. Halep Vilayeti dare Meclisi, Dâhiliye Nezareti ve Sadaret makamı arasındaki yazımalar sonuç vermi ve nihayetinde meselenin halli için bizzat padiah iradesi alınmak suretiyle türbenin inasına karar verilmitir. Bu minvalde meseleyi açıklayan ve yapılması gerekenleri ihtiva eden bir belgede u ifadelere yer verilmitir: Zor Sancaı mülhakâtından Rakka kazâsında kâin Ca ber Kalesi nde gunûde-i mazca -i ufrân olan Süleyman ah hazretleri ecdâd-ı meâli-i nejâd hazreti padiâhiden olduu halde kabr-i erifleri üzerinde türbe inâsı imdiye kadar ba zı mevâlie tesâdüfle taahhur etmi olduundan bahisle oraya bir muntazam türbenin bina ve inası efkârını havî meclis-i idâre-i vilâyetden bu kere vârid olan mazbata-i manzûr-ı âli buyurularak merhum müârün-ileyh hazretlerinin mazca -i münûrlarına ân-ı celîl-i cenâb-ı tâcidâriye çebân olacak sûretde türbe-i muntazam içine alınmasına vücûb-ı mesâlihâttan bulunmu olmasına ve bu uurda ne mikdar mesârif bulacaına dâir keif defteri gönder ilmesine mebni mahallince kefi bi l-icrâ defter-i sarfiyât ve inâatın ve lâzimü l ihtiyâr olan masârıfın kemmiyâtı anlaıldıktan sonra icâbına bakılmak üzere istenilecek defterin vürûdunda atebe-i ulyâya arz ve takdîmi irâde ve ferman buyurlmu ve bir mantûk-ı irâde-i seniyye-i mazbata-i mezkûre leffen savb-ı sâmî-i fehâmetpenâhîlerine tisyâr kılınmı olmakla olbâbda emir ve ferman hazreti menlehü l-emrindir 2. Mabeyn-i Hümayun Ba Kitabet-i Celilesi ne gelen bir yazıda Süleyman ah hazretlerinin an ve erefine layık bir türbenin yapılması gerektii vurgulanmakta ve belgenin altında merkez mutasarrıfının, defterdarın ve Halep vilayeti mutasarrıfının imzası bulunmaktadır 3. Yine bu çerçevedeki yazımalardan birisinde Dâhiliye Nezâreti Celilesi Muhasebe Kalemi Vilayet ubesi nden Halep Vilayeti ne gönderilen yazıda Süleyman ah ın merkadine(kabri) bir türbenin yapılabilmesi için vilayet yetkililerinin yerinde bir inceleme ve keif yapması, defter-i sarfiyat ve inaatın celb ve takdimi konusunun halledilmesi çerçevesinde bir emirnamenin 9 Rebi ülahir 1299 tarihinde Halep vilayetine gönderildii belirtilmektedir 4. Süleyman ah ın mezarı için yapılacak türbenin planının ve masrafının netletirilmesi için çeitli çalımalar yapılmıtır. Türbe için yapılacak masrafı netletirmek için öncelikle bir keif defteri hazırlanmıtır. Hazırlanan keif defterinde ayrıntılı olarak türbenin iç tefriatı ve dı düzeni için gerekli olacak eyalar ve yapılacak olan inaatın malzeme miktarları belirtilmitir. Keif defterini belirten belgede u bilgiler yer almaktadır: Rakka cihetinde medfûn Süleyman ah hazretlerinin türbelerinin tamiri hakkında kef-i evvel defteridir. Türbenin tamiriyle dâhili ve hârici için lüzum görülen, tûla zira : 12, ârza zira : 6, terbîâ zira : 720 beher mürebbi için guru = lüzum görülen masârifât Cisr-i enbil: 5, üstâdî ve amelesi: 4, yekûn: 9 Türbe-i mezkûrun harâb olan kubbesinin ta miri: Tûla zira : 10, arza zira : 5, irtifa zira : 22, terbîa zira : 125 Cisr-i enbil: 12, tûla: 80, üstâdî ve amelesi: 4, saka ücreti: 20 1 smail Hakkı Uzunçarılı (1998). Osmanlı Tarihi, Cilt. 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s BOA,. DH , 4 Rebiu lâhir ubat 1297(M. 23 ubat 1882). Aynı dorultuda dier bir belge için bkz. BOA,. DH ve BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH

3 Türbe-i mezkûra lüzum görülen kapı: 1 adet ve 250 guru, pencere me hazına kapaklar: 4 adet, 200 guru, demir parmaklık 2 adet ve 240 guru, çerçeve vesâirenin masârifâtı: 120 guru, Türbe-i mezkûrun etrafına çekilecek duvarın mesârifatı: tûla zira : 25, arza zira : 20, irtifa zira : 4, terbîa zira :. Beher zira için lüzum görülen masârifât Tûla: 80 adet ve 10 guru, cisr-i enbil: 12 adet ve 720 guru, saka ücreti: 20, üstâdî ve amelesi: 2 Türbe-i mezkûrun sa cihetinde müceddiden inâsı lâzımgelen türbedâr için iki oda, bir ahır, iki hela, tûla zira : 25, arza zira : 6, irtifa zira : 5 beher zira için lüzum görülen masârifât: ta yol, 1 adet 10 guru, cisr-i enbil: 2 adet 220 guru, üstâdî: 1 guru Mahall-i mezkûrun üzerlerinin kapadılmasında lüzum görülen kerestesi: kavak direi: 22 adet ve 440 guru, tahta: 600 adet ve 2000 guru Üzeri sunmak için cisr-i enbil: 200 adet ve 1000 guru, üstâdî: 200 guru, kapı: 4 adet 280 guru, pencere: 4 adet ve 80 guru. Mahall-i mezkûrun karı cihetine askerin ikâmeti için lüzum görülen mahallerin inâsına lâzım gelen bir oda, bir ahır, iki anbar Cümletâ zira : 35, arza zira : 6, irtifa zira : 5, terbîa zira : 2520, Beher zira için lüzum görülen masârifât: Ta yol: 1 adet ve 10 guru, cisl-i enbil: 2 adet ve 220 guru, üstâdî ve amelesi: 1 guru, saka ücreti: 10 Mahall-i mezkûrların üzerlerinin kapadılması için lüzum görülen kereste Kavak direi: 30 adet ve 600 guru, tahta: 650 adet ve 3250 guru Üzerlerinin kapadılması için cisr-i enbil: 220 adet ve 1100 guru, üstâdî: 600 guru, kapı: 4 adet ve 280 guru, pencere: 5 adet ve 100 guru Büyük cihetine ina olunacak duvar tûla zira : 40, irtifa zira : 5, terbîa zira : 200 Beher zira için lüzum görülen masârifât Tayol: 1 adet ve 10 guru, cisr-i enbil: 6 adet ve 220 guru, Saka: 10, üstâdî: 2 Dâhil kubbe için lüzum görülen parmaklık masârifâtı Parmaklık: 1 adet ve 300 guru, büyük kapı: 1 adet ve 400 guru, hafrî iktizâ eden kuyu: 1 adet ve 1200 guru Türbe-i mezkûrun dâhilen mefrûâtına sarf olunacak eyalar Kandil: 2 adet ve 40 guru, kilim: 4 adet ve 1200 guru Rakka Kazâsı dâhilinde Ca ber Kalesi pîigâhında medfûn âh-ı Süleyman hazretlerinin türbe-i saâdetleriyle resm-i mesdûkunda irâe olunduu üzere müceddeden inâsı icâb eden mahaller bu kere ma rifet-i âcizânemle kef olunub mikderâtıyla beyan olunduu üzere ber-vech-i bâlâ kırkdokuz bin yüzkırkbe kuru masrafla meydana gelecei haber ül-kef anlaılmı olduundan olbâbda emir ve fermân hazreti menlehü l-emrindir 5. Dâhiliye Nezâreti nden Sadâret makamına gönderilen yazıda Süleyman ah hazretlerinin an ve erefine yaraır bir türbenin ina edilebilmesi için Zor Sancaı ndan gönderilen keif defterinin ve resmin ekte sunulduundan bahisle bu konunun icrası için bizzat padiah iradesi bulunduu ve sadâret makamının tebliatına binaen bu cevabi yazının yazıldıı belirtilmektedir. Bu yazıda Zor Sancaı ndan gelen keif defterinde belirtilen inaat ve tefriat masrafının kırk dokuz bin yüz kırk be kuru olduu ifade edilmektedir. Bu masrafın dıında ayrıca türbenin korunması için bir onbaı takımının oraya yerletirilmesi, temizlik ilerini yerine getirmek üzere yüz kuru maala bir de türbedarın görevlendirilmesi gerektiinden bahsedilmektedir. Bu meyanda talep edilen ilerin icrasının sadaret makamının tasarrufunda olduu belirtilmektedir 6. nası planlanan Süleyman ah Türbesi hakkında Mâbeyn-i Hümâyûn Bakitâbet-i Husûsiye den çıkan yazıya göre, Hâzine-i Hâssa Nezâreti nin yapılacak olan türbenin masrafının Cebel-i Ayn Çiftlii nin Hümâyûn hâsılatından karılanması ve tamirat ilerinin ise orada bulunan Erkân-ı Harbiye Zâbitânı tarafından gerçekletirilmesi yönünde görü bildirdii belirtilmekte, bu talebin bizzat padiaha arz edildii ve bu durumun da bahsi geçen Nezârete bildirildii ifade edilmektedir 7. 5 BOA,. DH Mart 1300 (M. 6 Nisan 1884). 6 BOA,. DH , 7 Temmuz 1300 (19 Temmuz 1884). Aynı minvaldeki u belgeye bkz. BOA,. DH ve ayrıca bu çerçevede bkz. BOA,. DH BOA,. DH , 16 Temmuz 1300 (28 Temmuz 1884)

4 Kroki 1 8 Daha önceden türbe kare bir avlunun içerisinde bulunmaktaydı. Türbede aynı zamanda bir de kitabe yer almaktaydı. Sonuçta Sultan II. Abdülhamit in emriyle yukarıda krokisi, görünen türbe Halep Valisi Cemil Hüseyin Paa tarafından yaptırılmıtır. Türbenin kendisi 12x7 ebadında dikdörtgen eklinde yeniden ina edilmitir. Türbenin üzeri tonozla örtülmütür 9. Türbenin kendisi bir duvarla çevrilmi, yanına yapılan binada yedi adet muhtelif oda ve bir adet de tuvalet ina edilmitir 10. Dâhiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesi nin Halep Vilayet Meclisi nin 10 Terinievvel(Ekim) 1326(1910) tarihli 208 numaralı yazısına verdii cevapta Süleyman ah hazretlerinin Rakka kazası dâhilindeki türbesinin tamiri için öncelikli olarak kefinin icracıyla mikdar-ı masarıfın belirlenerek merkeze gönderilmesi istenmektedir 11. Sadaret makamından Dâhiliye Nezaret-i Celilesi ne gönderilen yazıda Cedd-i emced hazreti padiah Süleyman ah hazretlerinin Rakka kazasındaki türbesinin tamiri için evvelemirde kefinin icrasıyla, mikdar-ı masarıfının tayini ve evrak-ı kefiyatının irsali lazım geleceinden vilayete ona göre tebliat ifasının himmet buyurulması meyanında tezkire-i senaveri terkîm olundu efendim. denilmektedir 12. Halep Vilâyet-i dâre Meclisi nden Dâhiliye Nezâreti ne gönderilen yazıda Rakka Kaza sına sekiz saat mesafede bulunan Caber Kalesi nde medfûn Süleyman ah hazretlerine ait türbenin hala Süleyman ah ın an ve erefine layık ölçüde olmadıı ifade edilmektedir. Vilayet idare meclisi türbenin kadim mimari tarzda tamir edilmesini, türbeye mermerden bir sanduka yapılmasını ve türbenin üzerinin bir setire ve tavanının bir avize ile, duvarının da levhalarla süslenmesini talep etmektedir. dare meclisi ayrıca türbe yakınına bir türbedar odası yapılmasını ve buna yakın bir yere de bir bahçenin düzenlenmesini dile getirdikten sonra bu masraflar için Vilâyet-i Evkaf Dairesi bütçesinde bir karılık olmamasından ve maliye bütçesinin de bu tarz masrafları ödemeye müsait olmamasından hareketle Dâhiliye Nezâreti nin kabul etmesi halinde türbenin durumunun iyiletirilebilecei belirtilmektedir 13. Bunun üzerine Dâhiliye Nezâreti nden Sadâret e gönderilen yazıda Halep Vilâyeti dare Meclisi nden nezârete gönderilen talepler dile getirildikten sonra türbenin tamiri ve süslenmesi için gerekli masrafın padiahın özel kesesinden karılanabilmesi konusunda u ifadelere yer verilmektedir: Tâmirât-ı mezkûre için sarfî muktezâ-yı akçeye evkâf ve mâliye bütçelerinde karılık olmamasına ve merkâd-ı mezkûrun hâl-i harâbda kalması da muvâfık-ı îme-yi hamiyet olamayacaına nazaran nezd-i aliyyede tensîb buyurulduu takdirde 8 BOA,. DH Aydın Taneri(1992), "Ca'ber Kalesi", slam Ansiklopedisi, Cilt VI, stanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s BOA,. DH BOA,. DH (Img 43541), 1 Terinisani(Kasım) 1326(1910) ve bkz. BOA,. DH (Img 43542). 12 BOA,. DH (Img 43545), 28 Terinievvel(Ekim) 1326(1910) ve bkz. BOA,. DH (43546). 13 BOA, BEO , 10 Terinisani 1326 (23 Kasım 1910)

5 masârıf-ı ta miriyenin ceyb-i hümâyûn-u mülûkânece taayyün sûret-i vârid-i hâtır olmakda ise de icrâ-yı îcâb-ı mantûk-ı re y-i sâmî-i dâver-i Fehimeleridir ol-bâbda emir ve fermân hazreti menlehü l-emrindir 14. Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiye Dairesi nden Sadaret makamına gönderilen 25 Terinisani(Kasım) 1326(1910) tarihli yazıda Süleyman ah hazretlerinin mevcut türbelerinin kendisinin an ve öretine gayr-i mütenasip bir halde bulunduu vurgulanarak bu türbenin tamiri için Maliye ve Evkaf bütçelerinde bir karılık bulunmamasına iaret edilmi ve bu meayanda masrafın karılanması için Ceb-i Hümayun Mülûkânece karılanması hususu dile getirilmektedir 15. Sadâret Dâiresi nden Dâhiliye Nezâreti nin bahsi geçen talebine cevaben gönderilen yazıda ise türbenin tamiri, süslenmesi ve etrafının düzenlenmesi ile ilgili öncelikli olarak keif ilemlerinin yapılması, masrafların tayini ve evrak kefinin irsali gerekli olduundan bu ilemlerin tamamlanmasından sonra türbenin ihtiyaçları için yardım yapılabilecei ifade edilmektedir 16. I. Dünya Savaı ndan Sonra Türbenin Durumu Birinci Dünya Savaı nda yenilmi ve 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamı olan Osmanlı Devleti nin Suriye topraı ile baı kesilmitir. Bu bölge öncelikle ngilizlerin galine uramı, daha sonra da Fransız mandası olmutur. Burada bulunan Ca ber Kalesi ve Süleyman ah Türbesi de Osmanlı topraklarının dıında kalmıtır. ngilizlerin bu bölgeyi Fransızlara bırakmasının nedeni ise ngiliz Sir Mark Sykes ve Fransız Francois Georges Picot tarafınadan 19 Mayıs 1916 da gizli olarak imzalanan bir antlamaya dayanmaktadır. Bu antlamayla Fransız ve ngilizler bölgede kendi kontrollerinde bir Arap Devleti ya da konfederasyonu kurmak istemilerdir 17. Bu devletler Osmanlı Devleti ni kendi aralarında paylamılar, buna göre Fransa'ya Dou Akdeniz, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları; ngiltere ye ise Hayfa ve Akka limanları, Badat ile Basra ve Güney Mezopotamya verilmitir. Bazı Fransız devlet adamlarının Çukurova da bulunu nedenlerinin tamamen ekonomik içerikli olduu Fransız resmi belgelerinde açıklanmıtır 18. Fransızlar ele geçirdikleri bölgelerde Türkleri sindirmek için Ermenileri silahlandırmılar, her yerde katliamlar, saldırılar ve tecavüzlerde bulunmulardır. Türk halkı ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri olanlardan çok rahatsızlık duymutur. Askeri ve politik olarak gitgide güçlenen Mustafa Kemal Paa, Fransızlar için endie kaynaı olmaya balamıtır. Anadolu hareketinin ve Mustafa Kemal in Suriye deki bakaldıran Müslümanlar üzerindeki etkisinin artması Fransızların endielerini daha da arttırmıtır 19. Mustafa Kemal in uyguladıı politika ise Fransızları ngilizlerden ayırarak Fransızlarla ayrı bir antlama yapmak yönünde olmutur. Bu amacını gerçekletirmek için tüm gücü ile Kilikya bölgesine yönelmitir. Türkiye nin kaderi ile yakından ilgili olan San Remo daki görümelerde Fransa nın bölgedeki nüfuzunu pekitirmesinin önüne geçmek için bu süreçte Türk tarafı da önemli taktikleri hayata geçirmitir. Mustafa Kemal Suriye de Fransız ların silah taımak için kullandıkları demir yolunu engellemek için Suriye deki Arapları Fransız lara karı kıkırtmıtır. Fransızlar bölgede iyice sıkımı ve Fransız kamuoyunda da huzursuzluklar artmıtır. Fransızlar da San Remo daki görümeleri geciktirip Kilikya bölgesinde karı saldırıda bulunmulardır. Ancak bu saldırılar esnasında birçok Fransız er ve subayının tutsak edilmesi sonrasında Fransızlar Ankara Hükümeti ne bavurmak zorunda kalmılardır. Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren ve birçok ticari teebbüste yer alarak ekonomik kazanım elde eden Fransız kuruluu Osmanlı mparatorluu nda Fransız Çıkarları Topluluu nun (Groupement des Interets Français dans l Empire Otoman) Fransız Hükümeti ne yaptıı baskı, Picot un Mustafa Kemal Paa ile görümek üzere Sivas a gitmesine sebebiyet vermitir 20. Fransızlar Robert de Caix öncülüünde bir kurul oluturarak Ankara Hükümeti ile görümek için harekete geçmilerdir 21. Fransa nın Lübnan ve Suriye Yüksek Komiseri General Gouraud nun çabaları sonucu, Fransa ile TBMM Hükümeti arasında 23 Mayıs 1920 de 29 Mayıs gecesinden itibaren 20 gün için geçerli olacak bir atekes antlaması imzalanmıtır 22. Bu Ankara Hükümeti açısından önemlidir. Müttefik 14 BOA, BEO , 26 Terinisani 1326 (9 Aralık 1910). Yine bu minvaldeki yazımalar için bkz. BOA, BEO, , BOA, BEO Yine Dahiliye Nezaretinden Sadrazamlık makamına aynı dorultuda gönderilen yazı için bkz. BOA, BEO ve BOA, BEO BOA,. DH (Img 43547), BOA,. DH (Img 43548). 16 BOA, BEO Bige Sükan (2011), Milli Mücadele Döneminde Türk-Fransız likileri, 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumları, Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi, s Bige Sükan(2011), a.g.b., s Bige Sükan(2011), a.g.b., s Salahi R. Sonyel(2003), Türk Kurtulu Savaı ve Dı Politika, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s Bige Sükan(2011), a.g.b., s

6 devletler Ankara hükümetini tanımamalarına ve görümemelerine ramen Fransa, stanbul Hükümeti yerine Ankara hükümeti ile görümütü. Fransa böylece de facto olarak TBMM Hükümeti ni tanımıtır 23. Sevr Antlaması nın arifesinde Fransızların 8 Haziran 1920 de Karadeniz Erelisi ne asker çıkarmaları neticesinde bu atekes bozulmutur ve taraflar arasında sava yeniden balamıtır. 10 Austos 1920 de imzalanan Sevres Antlaması ndan sonra Anadolu da yapılan tüm mücadelelerin ve Birinci nönü Zaferi nin hemen sonrasında 21 ubat-12 Mart 1921 de tilaf Devletleri Sevres i görümek üzere Londra da konferans masasına oturmak zorunda kalmılar ve Türk heyeti ise Misak-ı Milli yi Avrupa ya tanıtmak amacıyla Londra ya gitmitir 24. ngilizler açıktan Ankara Hükümeti ne dümanlık beslemelerine karın Fransa ve talya Sevres de deiiklik yaparak Türklerin sempatisini kazanmak istemilerdir. Bu durum da sonunda yapılacak bir antlamada kendi menfaatlerini korumak istemeleriyle ilgili gözükmektedir 25. Londra Konferansı ndan Ankara Hükümeti nin istedii herhangi bir sonuç çıkmamıtı. Buna ramen Türk heyetinin bakanlıını yapan Dıileri Bakanı Bekir Sami (Kunduh) bey her ne pahasına olursa olsun Millî Mücadele'nin artık sonuçlandırılması gerektii kanısında olmutur 26. Bekir Sami Bey Londra Konferansı nın sonunda, tamamen kendi inisiyatifi ile 11 Mart 1921 de Fransız Babakanı Briand ile politik, askeri, ekonomik nitelikte ve Türkiye-Suriye sınırını saptayan bir antlama imzalamıtır. Bu antlama Fransızların bölgedeki ekonomik amaçlarına hizmet niteliinde olması, Misâk-ı Milli ye aykırı olması ve Türkiye nin taksimi için müttefikler tarafından yapılan gizli antlamalara benzer nitelikte olması dolayısıyla ne Mustafa Kemal ne de TBMM tarafından tasvip edilmitir. Bu antlamada Ca ber Kalesi ve Türk Mezarı hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır ve bu antlama sonuçta buralarla ilgili herhangi özel bir madde içermediinden Ca ber bölgesini ve Türk Mezarını Türk sınırının dıında bırakmaktadır. Antlamada sınır u sekilde öngörülmütü: Türkiye ile Suriye arasındaki sınır, skenderun Körfezinin sahilinden balayarak Payas kazasının hemen güneyindeki bir noktadan hareket ederek hemen hemen düz bir çizgi halinde köy ve istasyon Suriye de kalmak artıyla Meydan-ı Ekbez e gidecek, oradan Marsova yı Suriye ye, Karnaba ile Kilis i Türkiye ye bırakacak ekilde güneydouya yönelecek ve Çobanbey istasyonunda Badat demiryoluna kavuarak Nusaybin e kadar demiryolunu takip edecek, demiryolu Türk topraklarında kalacaktır. Daha sonra Azek (Gercü civarı) ın kuzeyinde Dicle nin dirseine ulaacak olan sınır çizgisi, Ceziret-ibn-Omar a kadar Dicle yi takip edecektir 27. Bu sınır daha çok Sevres Antlaması çerçevesinde oluturulmutur. Bekir Sami-Briand Antlaması nın Ankara Hükümeti tarafından kabul edilmeyii Fransız kamuoyu tarafından tepkiyle karılanmıtır 28. Bekir Sami Bey Ankara'ya döndükten sonra, eitlik esasına dayanmayan bu antlamaları imza ettii için iddetle tepki görmütür 29. Mecliste yapılan görümeler sonucunda Bekir Sami ve Briand arasındaki antlama Misak-ı Milliye göre düzenlenip Türk önerileri 18 Mayıs 1921 tarihinde Dıileri Bakanlıı Hukuk Müaviri Münir (Ertegün) Bey tarafından Yenice Garı nda Fransız Dou Ordusu l. Tümen Komutanı General Dufieux ye verildi. Verilen yeni taslaa göre Caber Kalesi nin de olduu bölge Türk sınırları içerisinde yer almakta idi. Antlama taslaına göre Süleyman ah ile ilgili herhangi özel bir madde bulunmamaktadır. Sınır, skenderun körfezinde Sarıseki den balayacak Deliçayı takiben anuka, Kırmıtlık, Afrinhan, Ahterin in tarafında braham dan geçerek Eyilbeyli nahiyesinde Tahöyük ten geçerek Sacir vadisinde Türk Mezarı denilen Ca ber Kalesi ve Rakka dan geçerek Fıratın güneye doru eim gösterdii anuka dan geçip düz bir çizgi halinde devam ederek Sincar dalarında son bulur. Sınırın geçtii ve bu maddede adı geçen bütün yerler Türkiye ye bırakılacaktır bu sınır 1/ haritaya göre temdid olunmutur 30 denmitir. Yine bu meyanda Bekir Sami Bey in yerine dıileri bakanı olan aynı zamanda Genel Kurmay Bakanlıı görevini de yürüten Fevzi Paa(Çakmak) Münir Ertegün aracılııyla Fransız Babakanı ve dıileri bakanı Briand a gönderdii mektupta, Londra da çizilen sınırın Misak-ı Milli metnine aykırı olması nedeniyle yeni sınırın corafi, tarihi(süleyman ah ın Caber Kalesi nde bulunan mezarı) ve etnik yapının yanı sıra karılıklı çıkarlar göz önüne alınarak yeniden çizildii meselesine vurgu yapmaktadır 31. Ancak yeni antlama taslaı üst düzey Fransız yetkililerinin tepkisine yol açmasına ramen Babakan Briand Ankara Hükümeti ile antlama konusunda kararlı bir tutum içerisinde olmu ve bu meyanda Eski Bakan M. Franklin Bouillon görümeleri yürütmek üzere Ankara ya gönderilmitir. M. 23 Mehmet Gönlübol, Cem Sar (2013), Atatürk ve Türkiye nin Dı Politikası ( ), Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi Yayınevi, s Bige Sükan (2011), a.g.b., s Aptülahat Akin (1991), Atatürk ün Dı Politika lkeleri ve Diplomasisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s Mehmet Gönlübol, Cem Sar (2013), a.g.e., s Bige Yavuz (1996), 1921 Tarihli Türk-Fransız Anlaması nın Hazırlık Aamaları, Uluslararası kinci Atatürk Sempozyumu 9-11 Eylül 1991, C. II, Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi, s Bige Sükan(2011), a.g.b., s Mehmet Gönlübol, Cem Sar (2013), a.g.e., s BCA, , 1, BCA, , 2, BCA, , Bige, Yavuz(1996), a.g.b., s Bige Yavuz (1994), Kurtulu Savaı Döneminde Türk-Fransız likileri , Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s

7 Franklin Bouillon Anakara Hükümeti ile görümeye gittiinde Fransa Babakanı Briand ngiltere nin Paris Büyükelçiliine, yapılan ziyaretin hiçbir eyi ifade etmediini, Bouillon ın sadece youn bir i adamı olmasından dolayı basın ile ilgili balantılar kurmak için Ankara da bulunduunu bildirmitir 32. Fransa ngiltere nin Yunanlılarla gizli bir antlama yaptıından üphe duymu ve ngiltere nin Faysal ile yaptıı ibirliinden de oldukça rahatsız olmutu 33. Bundan dolayı da Fransızlar Türklerle bir an önce anlamak istemilerdir. ngiliz Yüksek Komiseri P. Z. Cox, Fransızların Türklerle gizli bir antlama yaparak Suriye deki huzursuzluu ve çatımaları ngilizlerin hâkimiyetinde olan Irak a doru çevirmeye çalıtıklarını hükümetine bildirmitir Haziran 1921 tarihinde Ankara ya gelen M. Franklin Bouillon, TBMM Bakanı Mustafa Kemal Paa, Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey ve Fevzi Paa ile iki hafta kadar müzakerelerde bulunmutur 35. Tam baımsızlık, kapitülasyonlar ve nüfuz bölgelerine ilikin konular üzerinde bir anlamaya varabilmek ve yeni bir taslak üzerinde Paris in görüünü almak için görümelere ara verilmitir. M. Franklin Bouillon kendisine teklif edilen maddeleri hükümetine bildirmek üzere Paris'e kadar gitmeye lüzum görmemi, Beyrut'tan telsiz telgrafla hükümetiyle görümütür. Yapılan tekliflerden, hükümetinin kabul ettii ve kabul etmedii noktaları, kendisini beklemekte olan Münir Bey e bildirmitir. Münir Bey ile Kütüklü'de (Pozantı'ya yakın bir yer) Kelebek istasyonunda görümülerdir. Münir bey de bir telgrafla cevabı Ankara ya bildirmitir. Franklin Bouillon, Türk tarafının istedii Süleyman ah ile ilgili türbeye Türk bayraının çekilmesi ve muhafızların türbede kalacaı eklindeki teklifin (6. Madde) Fransızlar tarafından kabul edildiini bildirmitir 36. Bu arada hem ngilizler hem talyanlar Ankara Hükümeti ile görümeler yapmak için giriimlerde bulunmulardır. Bu gelimeler artık diplomasi alanında Ankara Hükümeti nin git gide güçlendii anlamına gelmekteydi. Batılı devletler 13 Mayıs 1921 de Türk ve Yunan tarafı arasındaki savata tarafsız olduklarını ilan etmilerdi 37. Sakarya da meydana gelen savata Yunanlılar kesin bir yenilgiye uramılardı. Bu savaın Türk ordusu tarafından kazanılması Fransızların Ankara Hükümeti yle tekrar masaya oturmasına neden olmutu. Türk tarafı ile Fransızlar arasındaki ikinci görüme Sakarya Zaferi nden sonra 24 Eylül de balamıtı. Franklin Bouillon ikinci kez Ankara ya gönderildiinde ngilizler Franklin Bouillon un Ankara ziyareti hakkında Fransızlardan bilgi istemilerdi. M. Briand ngilizlere, Franklin Bouillon un bazı resmi görevlerinin olduunu ve Fransa Hükümeti adına Türk tarafı ile görümelerde bulunduunu; ancak genel bir barı için kendisine bir yetki vermediini ifade etmiti. Ayrıca Birand, Fransız esirler, Kilikya bölgesinin güvenlii ve Kilikya dan Fransız birliklerinin tahliyesi konularında Bouillon un yetkilendirildiini itiraf etmiti 38. Yine Briand ngilizlere yaptıı açıklamalarda Ankara Hükümeti nin önceden olmadıı kadar bu bölgede güçlendiini ve Fransa nın Kilikya yı tahliye kararı verir vermez böyle bir antlamanın yapılmamasının imkânsız olduunu ifade etmiti 39. Görümelerde özellikle nüfuz bölgeleri, Türkiye-Suriye sınırı gibi konularda anlamazlık çıkmıtır. Sınır çizgisi, skenderun körfezi Payas mevkiinin hemen güneyinde olmak üzere seçilecek bir noktadan balayacak ve yaklaık olarak Meydan-ı Ekbez e doru gidecektir (Demiryolu istasyonu ve Meydan-ı Ekbez Suriye de kalacaktır); sınır daha sonra Marsova yı Suriye ye, Karnaba ile Kilis kentini Türkiye ye bırakmak üzere güneydouya doru kayacak, oradan Çobanbey istasyonunda demiryoluyla birleecektir. Daha sonra, Badat demiryolunu izleyecek ve demiryolu platformu Nusaybin e dek Türk toprakları üzerinde kalacaktır. Oradan, Nusabyin ile Cezire-i bn-i Omar arasındaki eski yolu izleyerek Cezire-i bn-i Omar da Dicle ye varacaktır. Nusaybin ile Cezire-i bn-i Omar ve yol Türkiye de kalacaktır. Çobanbey ile Nusaybin arasındaki demiryolunun istasyon ve garları, demiryolu platformunun parçalarından sayılarak Türkiye de kalacaktır 40 olarak belirlenmiti. Böylece Ca ber Kalesi ni de içine alan sınır biraz daha kuzeye kaydırılmıtı. Mecliste antlama maddeleri gizli celselerde uzun tartımalara sebep olmutu. Sınırların detaylı olarak çizilmesi meselesi Lozan da da halledilememi; ancak 30 Mayıs 1926 da 32 NA, CAB/24/129, C.P , Daha sonradan Franklin Bouillon ilk ziyaretten Fransız hükümeti olarak faydalandıklarını ayrıca Ankara Hükümeti nin politikalarını örenmek ve Kilikya bölgesinde çıkan çatımaların sonuçlandırılması adına kullandıklarını itiraf etmitir. Bkz. NA, CAB/24/131, C.P NA, CAB/24/129, C.P, NA, CAB/24/129, C.P, s Mustafa Kemal Atatürk(1969), Nutuk, Cilt. II, stanbul: Mîllî Eitim Basımevi, s TBMM Gizli Celse zabıtları, II, C. XI, s Abdurrahman Bozkurt (2010), tilaf Devletlerinin Türk-Yunan Savaı nda Tarafsızlık lanı (13 Mayıs 1921), Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi, C. 26, S. 76, s NA, CAB/24/129, C.P NA, CAB/24/131, C.P s Bige Yavuz (1996), a.g.b., s CMD Turkey No: 2 (1921)

8 Türkiye ve Fransa Arasında Dostluk ve yi Komuluk Sözlemesi ve ona balı protokoller uyarınca çözümlenebilmitir 41. Fransızlarla yapılacak olan antlama hakkında Hariciye Vekilî Yusuf Kemal Bey in yapılan gizli oturumda verdii izahatlardan sonra eref Bey Ankara Antlaması nın 9. maddesi olan Türk mezarı hakkında müessisi saltanat Sultan Osman'ın kabrinde Türk Bayraı keide edilebilecektir deniyor. Hariciye Vekilinden rica ederim bu, edilebilecektir sözünü kaldırsınlar. Vakıa bizim iktidarımıza veriliyor, fakat bu kayda lüzum yok. Hatta kavânini mevzuada bile fiili iktidarinin kullanılmasına taraftar deilim. Bu kati olarak tespit edilmelidir 42 demitir. Özetle eref Bey, Ca ber kalesine bayrak keide edilebilir yerine eder konmasını istemitir 43. Ancak Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey bunun Vakıa bu ehemmiyetli bir noktadır. Fakat hattın kendilerine verilmesi dolayısıyla fiili iktidarı ile zikredilmesi daha nazikânedir ve âdettir ve öteden beri böyle ola gelmitir 44 denilmitir. Müfid Efendi Yusuf Kemal Bey e Ca ber Kalesi ne gidecek bir yol alınmı mıdır; yoksa teyyare ile mi gideceiz diye soru sormu, Yusuf Kemal Bey de Ada kalesine ne yol varsa buraya da öyle yol vardır 45 demitir. Sorulan sorular ve tartımalar artmaya balamıtı. Mustafa Kemal Paa da Nitekim Bekir Sami Bey in vaz-ı imza ettii itilâfnameyi imza etmeyiimizden dolayı hala mutazarrırız. Aynı hatayı tekrar etmemek üzere heyeti umumiyemiz bir kerre bu nokta etrafında müzakere edelim 46 demitir. Mustafa Kemal Paa Bekir Sami Bey in Londra da yaptıı antlamanın imzalanmamasından dolayı üzüntüsünü beyan etmi ve tartımaları dindirmeye çalımıtır. Ancak tartımalar 18 Ekimde son bulabilmi ve sunulan itilafname kabul edilmitir. Bouillon un önerdii 11 Mart 1921 tarihli Bekir Sami-Briand Antlaması sınırı ufak tefek deiiklikler dıında TBMM de kabul edilmitir. Bu sınırın Ankara Hükümeti nce bu son haliyle kabul edilmesinde Ankara nın Avrupa da Fransa gibi bir ülke tarafından desteklenecek olması gerçeinin büyük bir payı söz konusudur. Ankara tilafnâmesi(antlaması) Dıileri Bakanı Yusuf Kemal Bey ile Franklin Bouillon arasında 20 Ekim 1921 de imzalanmıtır. u anki Türkiye-Suriye sınırını oluturan hat, yapılan Ankara Antlaması ile çizilmitir. Antlamanın yürürlüe girmesiyle ilgili antlama metninde yer alan hükümde, Fransa nın antlamayı onaylamasıyla Türk Hükümeti nin de onaylamı sayılacaı hükmü yer almaktadır. Bundan dolayı da Fransızlar antlamayı 15 gün içerisinde onaylayınca, Türk Hükümeti de onaylamı sayılmaktadır. Fransızlar 28 Ekim 1923 tarihinde antlamayı onayladıı için Ankara Antlaması nın hükmü bu tarihten itibaren geçerli olmutur. 47 Antlama (treaty) bazılarına göre Türkiye ve Fransa arasında ön barı antlaması olarak deerlendirilmektedir. Bunun nedeni ise Fransa ile yapılan savaa Ankara Antlaması ile son verilmi olmasıdır ve iki taraf arasındaki dier konular ile ilgili sorunların Lozan da çözümlenmesi olarak deerlendirilmektedir 48. Antlama kelimesi (treaty); özel olarak en yüksek düzeyde ve derecede onay gerektiren antlama türünü bildirmektedir. Bu tür antlamalar genellikle devletlerin yasama organlarınca onaylanarak yürürlüe konurlar (Lozan da olduu gibi). Ancak Anlama(Agreement) ise devletlerin yaptıı antlamalar bakımından ikincil önemdedir ve antlama (treaty) ye göre daha az resmi ilemi gerektiren antlama türünü ifade etmektedir. Geçerlilik olarak aralarında bir fark olmamakla birlikte, yapılan Anlamanın(Agreement) geçerliliini veya dourduu sonucu deitirmemektedir. Ankara Anlaması nın bir çok yerde Angora Agreement olarak yer alması, o zamanki konjonktür açısından fazla resmi ilemlere gerek kalmadan sürecin hemen ilemesi için yapılmı olduunu ortaya koymaktadır. Lord Curzon Fransa ya Antlama ile ilgili çekincelerini bildirmiti. ngilizler adına Lord Curzon un antlama ile ilgili endie ve tenkitleri u yöndeydi: Antlamada açıkça antlamanın niteliinin bölgesel bir barıı ifade edip etmedii hakkında ve müttefik ülkelerle barı yapılana kadar antlamanın geçici olarak askıda olup olmadıı konusunda herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Dier maddelerin bazıları da Türkiye nin geneline uygulanacak durumlar içerdii için antlama Fransa ve Türkiye arasında bir barı antlamasıdır. Antlamada Fransa tarafından 41 smail Soysal (2000), Türkiye nin Siyasal Antlamaları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s TBMM Gizli Celse zabıt1arı,ii, C. XIII, s TBMM Gizli Celse zabıt1arı,ii, C. XIII, s TBMM Gizli Celse zabıt1arı,ii, C. XIII, s TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XIII, s TBMM Gizli Celse Zabıt1arı,II, C. XIII, s smail Soysal(2000), s. 49., Antlamanın Ek VII. Belgesinde, Anlamanın yürürlüe girmesi biçimiyle ilgili olarak iki yetkili temsilcinin ortak açıklamaları öyledir: Bügün imzalanan antlamanın, her iki hükümet tarafından, en çok 15 günlük bir süre içinde onaylanınca yürürlüe girmesi Yusuf Kemal Bey ve Mösyö Henri Franklin Bouillon arasında kararlatırılmıtır. Yusuf Kemal Bey, Fransa Hükümeti nin onayının kendi hükümetinin de onayı anlamına geleceini, Dıileri Bakanı olarak, açıklar. Bkz. smail Soysal(2000), a.g.e., s smail Soysal(2000), a.g.e., s

9 Türkiye de hâkimiyet gücünün açıkça Ankara Hükümeti nin elinde olduu kabul edilmitir. Fransa bu antlamayı yaparak ngilizlerle yaptıı ittifak antlamasına karı bir durum oluturmutur 49. Fransızların, ngilizlerin antlama ile ilgili olarak ortaya koydukları tepkiler sonucunda verdikleri izahatta, Fransa, dier müttefik devletler yakın bir antlama içerisine girmeksizin her hangi bir genel barı antlaması yapmamıtır ve yapmayacaktır. demesine ramen, Fransa nın sadece iki seçeneinin bulunduunu ve bunlardan birisinin Kilikya bölgesinde savaa devam etmek, ikincisinin ise de facto olarak Türkiye de hâkim güç olan Ankara Hükümeti ile görümek olduunu söylemilerdir. Fransızlar ayrıca Fransa nın ikinciyi seçmeye mecbur olduunu dile getirmilerdir 50. Antlama metni u ekildedir: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir antlama yapmak istei ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dıileri Bakanı ve Milletvekili Sayın Yusuf Kemal Bey i ve Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Eski Bakanlardan Sayın Henri Franklin-Bouillon u yetkili temsilci atamılardır. Adı geçenler, yöntemine uygun olduu görülen yetki belgelerini verdikten sonra, aaıdaki maddeleri kararlatırmılardır: Madde 1- Balı taraflar ibu Anlamanın imzasıyla birlikte, aralarındaki sava durumunun sona ereceini açıklarlar. Durum ordulara, sivil makamlara ve halka ivedilikle bildirilecektir. Madde 2- bu Anlamanın imzası üzerine Taraflar sava tutsakları ile tutuklu ya da hapiste bulunan Türk ya da Fransız tüm kiiler serbest bırakılacak ve kendilerini tutuklayan tarafın yapacaı harcama ile, gösterilecek en yakın kente götürüleceklerdir. bu Madde hükmü tutuklama, cezaevine konulma ya da tutsaklıın gün ve yeri ne olursa olsun, tarafların tüm tutuklularını ve tutsaklarını kapsamaktadır. Madde 3- bu Anlamanın imzalanmasından sonra en çok iki ay içinde, Fransız kuvvetleri, sekizinci Maddede belirlenen çizginin güneyine, Türk kuvvetleri ise bu çizginin kuzeyine çekilecektir. Madde 4- Üçüncü Maddede yazılı süre içinde uygulanacak boaltma ve igal, Tarafların komutanlarınca atanan bir Karma Komisyonunun kararıyla saptanacak düzenlemelere göre yapılacaktır. Madde 5- Baıtlı taraflar boaltılacak topraklarda bu toprakları igal eder etmez, bir genel af ilan edeceklerdir. Madde 6- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Misak-ı Milli de açıkça tanınan azınlık haklarının, bu konuda Müttefik devletler ile onların hasımları ve kimi müttefiklerin arasında yapılmı sözlemelerdeki ilkelere uygun olarak, kendisince de dorulanacaını bildirir. Madde 7- skenderun bölgesi için özel bir yönetim rejimi kurulacaktır. Bu bölgenin Türk soyundan gelen halkı, kültürlerinin gelimesi için her türlü kolaylıktan yararlanacaktır. Türk dili orada resmi bir nitelie sahip olacaktır. Madde 8- Üçüncü maddede sözü geçen çizgi aaıdaki biçimde saptanmı ve belirlenmitir: Sınır çizgisi, skenderun körfezi Payas mevkiinin hemen güneyinde olmak üzere seçilecek bir noktadan balayacak ve yaklaık olarak Meydan-ı Ekbez e doru gidecektir (Demiryolu istasyonu ve Meydan-ı Ekbez Suriye de kalacaktır); sınır daha sonra Marsova yı Suriye ye, Karnaba ile Kilis kentini Türkiye ye bırakmak üzere güneydouya doru kayacak, oradan Çobanbey istasyonunda demiryoluyla birleecektir. Daha sonra, Badat demiryolunu izleyecek ve demiryolu platformu Nusaybin e dek Türk toprakları üzerinde kalacaktır. Oradan, Nusabyin ile Cezire-i bn-i Omar arasındaki eski yolu izleyerek Cezire-i bn-i Omar da Dicle ye varacaktır. Nusaybin ile Cezire-i bn-i Omar ve yol Türkiye de kalacaktır. Çobanbey ile Nusaybin arasındaki demiryolunun istasyon ve garları, demiryolu platformunun parçalarından sayılarak Türkiye de kalacaktır bu Anlamanın imzasından sonra bir ay içerisinde, söz konusu sınır çizgisini çizmek üzere tarafların temsilcilerinden oluan bir Komisyon kurulacaktır. Bu Komisyon o süre içinde çalımalara balayacaktır. Madde 9- Osmanlı Hanedanının kurucusu Sultan Osman ın büyük babası Süleyman ah ın Ca ber kalesinde bulunan ve Türk Mezarı adı ile tanınan kabri, çevresiyle birlikte, Türkiye nin malı olarak kalacak ve Türkiye orada koruyucular bulundurup Türk bayraını çekebilecektir. Madde 10- Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Pozantı ile Nusaybin arasındaki Badat demiryolu kesimine ilikin ayrıcalık hakkının(concession) ve Adana ilinde yapılmı bulunan ubelerin, bu ayrıcalık haklarına balı, özellikle iletmeye ve taıma ticaretine ilikin tüm hak, izin ve avantajlar ile birlikte, Fransız Hükümeti nin gösterecei bir Fransız grubuna devredilmesini kabul eder 51. Türkiye Meydanı Ekbez den Çobanbey e dek Suriye topraklarında demiryolu ile askersel ulaımını yapmak hakkına sahip olacaktır. Suriye de Çobanbey den Nusaybin e dek Türk toprakları üzerinde demiryolu ile askersel ulaımını yapmak hakkına sahip bulunacaktır. 49 NA, CAB/24/129, C.P. 3500, s. 1 ve NA, CAB/24/131, C.P. 3501, s Antlamadaki bu maddeye istinaden daha sonraki dönemde Türk Hükümeti nin bazı rahatsızlıkları olmu ve bu çerçevede cra Vekilleri Heyeti nin, Ankara Antlaması na göre Nusaybin ile Pozantı arasındaki demiryolu iletmesinin Fransa Hükümeti nin tayin edecei bir gruba verileceinden bahisle bu hattın ihtiyaç olan kısmında belirlenen grup tarafından tamiratın gerçekletirilmesiyle birlikte 1 Austos 1339(1923) gayesinde ulaımın salanması gerektii yönünde bir görüü ve kararı söz konusu olmutur. Ayrıca bu kararın sonunda Fransızlar eer üstlendikleri gibi görevlerini ifa etmezlerse bu imtiyazın Fransızlardan alınarak Türk Hükümeti nin uhdesine verilebileceine hükmedilmitir. Bu konuda bkz. BCA,

10 lke olarak, ibu demiryolu kesimi ve kolları üzerinde ayırım gözeten hiçbir tarife uygulanamaz. Gerekirse bu ilkeye aykırı hareket edilebilmesi konusunu iki Hükümet, birlikte incelemek hakkını saklı tutarlar. Anlama olanaı bulunamazsa, taraflardan her biri özgürce hareket edebilecektir. Madde 11- bu Anlamanın onaylanmasından sonra, Türkiye ile Suriye arasında bir Gümrük Sözlemesi yapılması için bir Karma Komisyon kurulacaktır. Bu Sözlemenin koulları ve yürürlük süresi bu Komisyonca saptanacaktır. bu sözlemenin yapılmasına dein taraflar hareket özgürlüüne sahip olacaklardır. Madde 12- Kuveik suyu, Halep kenti ile kuzeyde Türk kalan bölge arasında, hak gözetilerek, iki tarafı tatmin edecek biçimde bölüülecektir. Halep kenti, bölgenin gereksinimini karılamak üzere, kendi yapacaı harcamalarla, Türk topraı üzerinde Fırat tan da su alabilecektir. Madde 13- Yerlemi ya da yarı göçebe halktan sekizinci Maddede belirlenen sınır çizgisinin öte ya da beri yanında bulunan çayırlarda intifa ya da mülkiyet hakkına sahip olanlar, haklarını eskiden olduu gibi kullanmayı sürdüreceklerdir. Bunlar iletme gereksinimleri için özgürce ve hiçbir gümrük vergisi ya da çayır için resim, ne de bakaca hiçbir ücret vermeksizin, sınır çizgisinin bir yanında öteki yanına, yavrularıyla birlikte hayvanlarını, araç ve takımlarını, tohumlarını ve ürünlerini götürebileceklerdir. Bunlara ilikin vergi ve resimleri yerletikleri ülkede ödemek zorunluluu karalatırılmıtır. 20 Ekim 1337 (1921) günü Ankara da, iki örnek olmak üzere düzenlenmitir 52. Yapılan antlamadan sonra Veliaht Abdülmecit Efendi, Meclis Riyaseti ne gönderdii bir mektupla Antlamanın 9. Maddesi ile Süleyman ah ın türbesinin kurtarılmasından dolayı Heyeti Celile ye teekkürler iletmitir; ancak mektubun Millet Meclisinde okunması ile bazı tartımalarda ba göstermitir. Mustafa Kemal Paa Meclis Reisinin konuması sonrasında mektupla ilgili meclise u açıklamada bulunmutur: Arkadalar, ehzade Abdülmecid Efendi Hazretleri bundan evvel de bir iki mektup göndermitir. Fakat bu mektuplar dorudan doruya bendenizin ahsına ait idi ve muhteviyatı sarih ve katî olmaktan ziyade meçhul sialan ile malî idi. Ben kendisine bilvasıta gönderdiim haberde; benim ahsımın hiç ehemmiyeti yoktur ve beni ahsımla münasebet hiç bir fayda vermez. Zatı necabetpenahileri, milletimizin mümessili olan Meclisi tanımalısınız ve ancak Meclisle alâkadar olmalısınız, dedim. Bugün gelmi olan mektup dorudan doruya Büyük Millet Meclisi Riyasetine dir ve muhteviyatında da, mesmuu âlileri olduu üzere Meclisimiz, Meclis-i Kebîr-i Milli tabiri kullanmak suretiyle ifade olunmutur 53. Trabzon Milletvekili Hüsrev Bey mektubun okunması meselesinin ve mektuba verilecek cevap konusunun çok nazik olduunu; ancak Millet Meclisine böyle bir mektubun gelmesiyle tarihi bir durumun olutuunu ve bunun millet namına ibraz edilmesi gerektiini söylemitir. Hüsrev Bey, meselenin ahısla deil de Hilâfetle ilgili olduunu özellikle vurgulamıtır. Konya Milletvekili Vehbi Efendi de, Beyefendiler, her ne suretle olursa olsun u Meclise bir selâm ve bazı muvaffakıyat-ı tebrik zımnında bir mektup gelmi.. Rica ederim bu, o kadar uzun boylu düünülecek bir ey deil. Riyasetten buna münasip olarak bir cevap, bizden de bir selâm iblaı münasip olur kanaatindeyim 54. diyerek bir cevap verilmesi yönünde düüncesini beyan etmitir. Osman Bey ise verilecek karar konusunda Mustafa Kemal Paa nın görülerinin önemli olduunu ve kararın onun tarafından verilmesi gerektiini dile getirmitir. Sivas Milletvekili Emir Paa ise gelen mektubun içerii hakkında bazı beyanlarda bulunmutur: Usulü müzakereye dair maruzatım olacak. Müsaade buyurun efendiler, bu gelen mektubu, Mecit Efendi Hazretlerinden gelen mektubu okuduk, mündericatını iittik. Süleyman ahım merkadini bu millet azmile, sa'yüe kurtardıından dolayı Heyeti Celilenize teekkürler ediyor. imdiye kadar bu milletin yapmı olduu sa'yü, gayreti ve bu vatanı altı yüz seneden beri baında tutan bu millet.. Daha bundan evvel daha büyükleri ve daha küçükleri tevik etmek.. Bu millete teekkür etmek lâzımıdır diyorum ben.. Bunu yalnız bo bırakmamak için kalbinde bunu yazsın ve desin ki... Edirne Milletvekili eref Bey de mektubu yazan Veliaht Abdülmecid Efendi hakkındaki itirazlarını dile getirmi ve Millet Vekillerine öyle seslenmitir; Efendiler Meclisi âlinize bir zat bir mektup yazmı, evet bu mektup okunur. Ben ümit ederim ki Meclisi âlinin bu davaya baladıı günden sonuna kadar muhafaza ettii vakarla.. Efendiler, 16 mart tarihinde altı asrın bütün Türk ve slâm imanı yaattıı stanbul igal olunurken ve sizin vekilleriniz sürüklenirken bu Efendi nerede idi?.. zmit karısında sizin efendiler; sizin sevkettiiniz Anadolu nun imanlı evlâdı ngilizlerle çarpıırken ve Mehmetçiin kurunu ngiliz in kalbine girdii vakit; stanbul hastahanelerine gidip tebrik eden bu efendi idi; imdi size mektup yazan. Malatya Millet Vekili Hoca Feyzi Efendi Bu mektubun cevabının Aleykümsselâm olduunu dile getirmitir. Erzurum Milletvekili Salih Efendi de aynı fikirde bir beyanda bulunmu okuduu bir ayetten sonra Sen buna tabisin. Size tahliye eden, size selâm veren bir adama aleykümselam dersiniz. Halk Hükümetine, hakçılık zihniyeti ile size bir müslüman bir selâm gönderirse siz de mukabele edersiniz. Selâm ve aleykümüsselâm. Mesele bundan ibarettir vesselam. demitir. Kırehir Millet Vekili Müfit Efendi Müzakeresini ve hatta aza alınmasını tehlikeli addettiimiz bu meselede iyi düünmenizi istirham ederim. Cevap meselesinde Paa Hazretlerinin buyurdukları gibi bunda hem mazarrat vardır, hem de menfaat vardır. Bu menfaat ve mazarratı tefrik buyururken bize hatırlattılar ki mektubu yazarken; ngilizlerin ve mabeynin muhasarası altında yazdı; 52 smail Soysal (2000), a.g.e., s TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XV, 133. nikat, 3. Celse, s TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XV, 133. nikat, 3. Celse, s

11 kimsenin haberi olmaksızın mektubu yazdı. Böyle mektup yazdıından kendisini tebrik eder ve biz. bir cevap verecek olursak; eer ngilizlerin haberi yokken yazdım, alenen cevap vermek suretiyle kendisini büyük bir tehlikeye düürürüz. Bendeniz buna da taraftar deilim. Mademki Meclise bir mektup gelmi. Anın hakkında bir karar ittihaz ederiz ne lâ ve ne de naam deriz. Zabıt ceridesine aleykümselam ve rahmetullahi ve berekâtühu. der geçeriz. Rica ederim, vaktimizi bu suretle geçinmiyelim. demi ve konunun farklı bir yönüne deinmitir. Uzun süren tartımalar sonucunda, Riyaset-i Celile ye Türkiye Büyük Millet Meclisinin ehzade Abdulmecit Efendi Hazretleri tarafından mersul mektubuna cevap verilmesine lüzum yoktur. Celse-i aleniyede ve evrakı varide meyanında kıraetle ruznameye devam olunmasına karar verilmesini teklif ederim 55. denilerek mesele kapanmı ve Meclis tarafından herhangi bir cevap verilmesine gerek duyulmamıtır. Ankara Antlaması na Göre Süleyman ah Türbesi Ankara Antlaması nın yapılması sürecinde ve sonrasında ngilizler Fransızlarla sürekli irtibat halinde olmular ve bu konuda rahatsızlıklarını dile getirmilerdir. Faysal Türklerle Fransızlar arasında bir antlama yapılırsa, bunun etkisinin Irak bölgesinde görülebilecei ve Türklerin bu bölgede propaganda yapacakları endiesiyle ngilizleri sürekli uyarmıtır 56. Fransızlar antlama sonrasında ngilizlere bilgi ve güvence vermilerdir. Antlamanın 9. Maddesi Süleyman ah Türbesi ve türbeye mücavir bölgenin statüsüyle ilgilidir. Bu maddeye göre Sülâle-i Osmâniye nin müessisi Sultan Osman'ın büyük pederi Süleyman ah ın Ca ber Kalesi nde kâin ve Türk mezarı namıyla ma ruf merkad-i mütemilâtiyle beraber Türkiye'nin malı olarak kalacak ve Türkiye orada muhâfız ikâme ve Türk bayraı keide edebilecek 57. Antlamanın 9. maddesi gerei Süleyman ah Türbesi nin mülkiyeti ve idaresi Türkiye ye verilmitir. ngilizler Ankara Antlaması nın 9. maddesine itiraz etmiler ve Böyle bir ayrıcalıın Türklere verilmesinden sonra müttefiklerin varlıının olduu yerlerde Türklerin buna benzer haklar isteyebileceini vurgulamılardır. Böyle bir anlamanın Türklerle yapılmadan önce müttefiklere danıılmasını umduklarını belirtmilerdir 58. Hatta ngiliz kabinesinde, yapılan antlamadan dolayı Fransa nın kınanması gerektii söylenmitir 59. Fransa Hükümeti antlama sonucunda ngilizlere izahatlarda bulunmutur. ngilizler 9. madde ile ilgili endielerini belirttiklerinde, Fransızlar bunun egemenlik ve baımsızlık hakkından ziyade mülkiyet hakkıyla ilgili olduunu dile getirmiler ve buraların duygusal nedenlerden dolayı Türklere bırakıldıını söyleyerek ngilizleri bu yönde ikna etmeye çalımılardır 60. Antlamadan sonra Ankara Hükümeti harekete geçerek Ca ber Kalesi ve Süleyman ah Türbesi nde güvenliin salanması için gerekli önlemleri almak istemitir yılında Müdafa-i Milliye Vekâleti nden Suriye Cephesi Kumandanlıı na yazılan resmi yazıda Ankara tilafnâmesi ne göre Ca'ber Kalesi nde bulundurulan 15 kadar askerin iaesi ve elbası cihetiyle pek fena halde bulunduu haber verilmektedir. Ayara karı bulunan hattın ıslâh-ı hall-i vücûbu derkâr edilmesi lüzumu ve ona göre irâdei keyfiyet buyrulması ve sonuç hakkında bilgi verilmesi istenmitir /09/1922 tarihli Müdâfaa-i Milliye Vekaleti Celilesi nden Hariciye Vekaleti'ne gönderilen yazıda "el-cezire Cephesi Kumandanlıı ndan Ca'ber Kalesi ndeki muhafız efradın tebdili hakkında mevrud bir baka surette leffen takdim kılındı. Hükümeti Milliyenin terakkisiyle nâmütenâsip ve ayân-ı hicap bir vaziyete maruz kalmamak için Miralay Mujan vasıtasıyla teebbüsat-ı lâzımada bulunulmu ve neticenin süratle istenmesi 62 Hâriciye Vekâleti nden talep edilmitir tarihinde Müdâfaa-i Milliye Vekâleti Celilesi nden Hariciye Vekâleti ne gönderilen yazıda "Ca'ber Kalesi ndeki muhâfız efradın tebdili için Hariciye Vekâlet-i Celilesi nce Miralay Mujan nezdinde teebbüsatta bulunulduu (1922) tarihli ve 7927 numaralı tezkire-i âl-i ile rica edilmiti." denilmi ve teebbüsat neticesinin süratle bildirilmesi istenmitir tarihinde Hâriciye Vekletinden Müdâfaa-i Milliye Vekalet-i Celilesine gönderilen cevabi yazıda, "Ca'ber Kalesi ndeki muhafız efradımızın tebdilleri hususunda Miralay Mösyö Mujan'nın nezdinde teebbüsatta bulunulduu iarât-ı âliyyeleri üzerine kendisine te kiden yazıldıı ve neticesinin Müdâfaa-i Milliye Vekâleti ne bildirilecei 02/10/1338 (1922) tarih ve 8170 numaralı tezkere-i âliyyelerine cevaben arz olunur efendim 64 " denilmitir. 55 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XV, 133. nikat, 3. Celse, s. 525 ve NA, CAB/24/129, C.P NO: CMD Turkey No. 2 (1921), TBMM Zabıt Ceridesi, 103. nikat, C. XIV, s NA, CAB/24/131, C.P NA, CAB/23/27, C.B NA, CAB/24/131, C.P ATASE, SH ab. 62 ATASE, SH ac. 63 ATASE, SH ab. 64 ATASE, SH aa

12 08/10/1338 (1922) tarihinde Müdâfaa-i Milliye Vekâlet-i Celilesi nden el-cezire Cephesi Kumandanlıı na gönderilen resmi yazıda, 14/9/1338 tarih ve 2454 numaralı ifre üzerine Ca ber Kalesi ndeki muhafız efradın nokta-i nazar-ı âlileri dahilinde tebdili için Mösyö Mujan nezdinde teebbüsatta bulunulduu Hâriciye Vekâleti ne yazılmı ve 2/10/1338(1922) tarihiyle te kid edilmi hâriciyeden alınan bir tezkirede ilk müracaat üzerine teebbüsat-ı lâzimede bulunulduu vekâlete müracaatı karar edildii bildirilmekde berâ-yı ma lumat arz olunur. ntâc edildikde keyfiyet ayrıca bildirilecek efendim 65. denilmitir. Antlamanın 9. maddesine göre orada ikamet edecek muhafızların nitelii konusunda bazı kafa karııklıı meydana gelmitir. 10 Ocak 1922 tarihli ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti'nden Heyet-i Vekile Riyaset-i Celilesi'ne gönderilen bir yazıda Ankara Antlamasın 9. maddesine göre kullanılan gardiyan lafzının asker mi sivil mi, silahlı mı silahsız mı olup olmayacaı hakkında ihtilaf hasıl olmutur denilmitir tarihinde Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye Riyaseti ne gönderilen yazıda Caber kalesinde bulundurulacak muhafız meselesi hakkındaki kararın Adana daki Fransız mümessili Mösyö Laporta tarafından imzalanmı olduu belirtilmektedir 67. Hariciye Vekili tarafından 16 Ocak 1922 tarihinde buna verilen cevapta, antlamada muhafızların asker olup olmayacaı açık olmadıından, sivil gardiyan olması ve burada bulunacak muhafızların görevinin koruma olması nedeni ile de bu sivil gardiyanların silahlı olmaları gerektii konusu vurgulanmıtır tarihli Suriye deki Tahdidi Hudut Komisyonu 69 reislii tarafından Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye Riyaseti ne gönderilen 68 numaralı yazıda, tayin komisyonunun bir parça araziyi tetkik ettii, bu komisyonun 10 ubat tarihine kadar Kilis e ulaacaı, Kilis te telgraf merkezi olmadıından haberlemenin Antep kumandanlıı aracılııyla yapılacaı belirtilmitir (1922) tarihinde 548 numaralı ifre ile Müdâfaa-i Milliye Vekaleti nden Suriye Cephesi Kumandanlıı na gönderilen yazıda, Ca'ber Kalesi ndeki müfrezenin gardiyanlarla tebdil edilecei, imdilik bunun muvâfakatı hususunda imkan derecesinde sebat ve ısrar gösterilecei ve bu konunun Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye Vekâleti ile de görüüldüü belirtilmitir 71. Daha sonra Fransızlarla yapılan görümeler sonucunda Ca ber Kalesi nde bulundurulacak muhafızların jandarma olabileceine karar verilmitir ve bu karar 26 Nisan 1922 tarihinde Hâriciye Vekâleti tarafından Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti ne gönderilen bir yazı ile ileme konulmutur 72. Ankara Hükümeti 7 Mayıs 1922 tarihinde yayınladıı kararname ile Ca'ber Kalesi ve Süleyman ah merkadindeki muhafızların jandarmaya kalbini ve Tahdid-i Hudut Komisyonu bakan ve üyeleriyle istiare etmek üzere de Muhiddin Paa'nın görevlendirilmesini kararlatırmıtır 73. Lozan Barı Konferansı görümeleri üç ayrı komisyon oluturularak çalımalarına balamıtır. Birinci komisyon askerlikle ilgili ilere ve Boazların statüsüne bakacak olup, bakanlıına ngiltere temsilcisi Lord Curzon getirilmitir. Mali ve ekonomik sorunlarla ilgilenecek ikinci komisyonun baına da Fransız M. Barare getirilmitir. Azınlık ve dier hukuki sorunlarla ilgilenecek komisyonun baına ise talyan Garroni getirilmitir. 8 Aralık 1922 tarihli Boazlar Rejimini nceleme Komisyonu görümelerinde Lord Curzon, müttefiklerin sundukları teklif için Türk tarafının çekincelerini cevapladıktan sonra, müttefiklerin direnmek zorunda oldukları bir hususu dile getirmitir. Lord Curzon konumasında, Biz sava sırasında ölen kahraman askerlerimizin ve denizcilerimizin Türk ülkesinin çeitli yerlerinde bulunan mezarlarını kapsayan toprakların, mülkiyetiyle birlikte müttefiklere verilmesini istemek zorundayız. Bizim için bu yerler kutsal topraklardır; ben bir çok defa ulusal duygulara seslenmi olan Türk temsilci heyetinin, bu pek doal istei yerine getirmekte hiçbir itiraz öne sürmeyecei kanısındayım 74. demitir. smet Paa Lord Curzon un bu isteine cevaben, mezarlara karı saygı göstermenin Türklerin bir gelenei olduunu belirterek Lord Curzon dan Müttefik askerlerinin ve 65 ATASE, SH BCA, EK-32, BCA, ATASE, SH BCA, de Türkiye ile Suriye sınırını belirlemek üzere bahsi geçen komisyon bir hudut(sınır) hukuku taslaı oluturmu, ancak 1926 daki Halep görümelerine kadar sınır ve arazi sorunu halledilememitir. Bu taslak için bkz. ATASE, SH ve ATASE, SH. 55aa. 70 ATASE, SH ATASE, SH ac. 72 BCA, BCA, Seha L. Meray (1969), Lozan Barı Konferansı, C. I, K. I, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, s

13 denizcilerinin gömülü bulunduu topraın mülkiyeti, propriété- ownership teriminin gerçek anlamı üzerinde bir açıklama istemitir. Lord Curzon, egemenlik, souveraineté, sovereignty teriminden ayrı olarak mülkiyet propriété, ownership terimini bilerek kullandıını ve bu konuda müttefiklerin düüncesini tam olarak gösteren Sèvres Antlaması nın 18. maddesinin hazırlanması sırasında, bu sorunun enine boyuna tartııldıını ifade etmitir. Lord Curzon ayrıca müttefiklerin bugünkü isteklerinin de yine aynı olduunu söylemitir. Fransız delegasyonunda M. Barrère, bu konuda Müttefiklerin istediklerine benzer bir ayrıcalıı Fransız Hükümeti nin yakın zamanlarda, Suriye deki Süleyman ah ın mezarına ilikin olarak Türkiye ye tanımı olduunu hatırlatmıtır. Lord Curzon, M. Barrère in verdii örnei destekleyecek baka bir örnek daha vermitir: Büyük mparator Napoleon un ömrünün son altı yılını geçirdii Sainte-Hélène adasındaki topraın mülkiyetini -içinde öldüü evle birlikte- Kraliçe Victoria, sürekli olmak üzere, Fransız Hükümeti ne bırakmıtır. Lord Curzon, Sainte-Hélène adasına yaptıı bir ziyarette, çok geni olan bu topraın Fransız Hükümeti nin mülkiyetinde olduunu ve orada Fransız konsolosunun oturmakta bulunduunu görmütür. Bu durumun, Gelibolu nun durumu ile göze çarpar bir benzerlii olduunu iddia etmitir madde olarak önerilen Türkiye Hükümeti nce verilecek arsalar içinde, özellikle ngiliz mparatorluu söz konusu olduunda 3 nolu haritada gösterilmi olan Anzak adlı kesim (Arıburnu) de bulunacaktır 76. ifadesi 4 ubat 1923 te ngilizlerin ve Türk tarafının yaptıı bazı ek tekliflerle yumuatılmıtır ve son olarak da Lozan Antlaması nın 129. Maddesi olarak kabul edilmitir. Bu madde ile ilgili antlamada u detaylar ortaya konmutur: 1. Bu toprak parçası, Barı Antlaması yla belirtilen amacından baka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır; bu yüzden, hiçbir askerlik ya da ticaret amacıyla ya da yukarıda belirtilen asıl amacı dıında kalan baka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır. 2. Türk Hükümeti nin, bu toprak parçasını mezarlıkları da kapsamak üzere denetlemeye her zaman hakkı olacaktır. 3. Mezarlıkları korumakla görevli sivil bekçilerin sayısı, mezarlık baına bir bekçiden çok olmayacaktır. Mezarlıklar dıındaki toprak parçası için ayrıca bekçiler bulunmayacaktır. 4. Bu toprak parçasında, ister mezarlıklar içinde ister dıında, yalnız bekçiler için kesin olarak gerekli konutlardan baka konutlar yapılmayacaktır. 5. Bu toprak parçasının kıyısında insan ya da yük yüklemeyi ya da karaya çıkartmayı kolaylatırabilecek hiçbir rıhtım, dalgakıran ya da iskele yapılmayacaktır. 6. Bu toprak parçasını ziyaret için gerekli bütün ilemler yalnız Boazların iç kıyısında yapılabilecek ve bu toprak parçasına Adalar Denizi kıyısından girmeye, ancak bu ilemlerin tamamlanmasından sonra izin verilecektir. 7. Bu toprak parçasını ziyaret isteinde bulunanlar silahlı olmayacaklardır; Türk Hükümeti nin bu yasaın uygulanmasını denetlemeye hakkı olacaktır. 8. Türk Hükümeti, elli kiiyi aan ziyaretçi topluluklarının geliinden en bir hafta önce haberli kılınacaktır 77. Böylece Arıburnu nun mülkiyet hakkı deilse de özel kullanım hakkı ngilizlere verilmitir. Lozan Antlaması 24 Temmuz 1923 te imzalanmıtı. Yaklaık bir ay sonra Türkiye de antlama metni ve antlamanın ekleri Fransızcadan Türkçeye çevrildikten sonra, bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi ne 21 Austos 1923 günü sunulmu, Austosta bu konuda Mecliste yapılan uzun görümeler sonucunda antlama 23 Austosta imzalanmıtır. Böylelikle Fransızlar ile yapılan Ankara Antlaması, Lozan Antlaması nın birinci bölümünün Topraklarla lgili Hükümler kısmının 3. Maddesinde, Karedeniz den ran a kadar Türkiye sınırı u ekilde uzanmakta, Suriye ile 20 Ekim 1921 günü yapılan Fansa-Türkiye Antlamasının 8. Maddesinde tarif edilmitir 78. denilerek teyit edilmitir. Sonuç Süleyman ah ın kabrinin bulunduu Türk Mezarı olarak kabul edilen mekan Türkiye Selçuklularının son zamanlarından itibaren Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olagelmitir. Aslında bugün dahi tarihçiler arasında bu mezarda yatan kiinin kim olduu, bu mezarın gerçekten de Süleyman ah a ait olup olmadıı konusunda tartımalar mevcuttur. Ancak gerek Osmanlı Devleti döneminde gerekse de Cumhuriyet devrinde özellikle devlet adamları gözünde bu Türk Mezarının Osmanlı Devleti nin kurucusu Osman Bey in dedesi olarak kabul edilen Süleyman ah a ait olduu kanaati hâkim olmutur. Süleyman ah a ait olan mezar, Cumhuriyet döneminde türbenin ikinci defa taınması olayına kadar(1975) Caber Kalesi bölgesinde bulunmaktaydı. Caber bölgesi Osmanlı Devleti nin hâkimiyetine I. Selim döneminde girmitir. Osmanlı Devleti zamanında Türk Mezarı ile ilgili ilk düzenli çalımanın Sultan 75 Seha L. Meray(1969), a.g.e., C. I, K. I, s NA, CAB/24/158, 595, P NA, CAB/24/164, P NA, CAB/24/164, C.P. 64 (24)

14 II. Abdülhamit devrinde yapıldıı anlaılmaktadır. Sultan II. Abdülhamit döneminde Caber Kalesi nde bulunan Süleyman ah a ait olan mezar üzerine düzenli bir türbenin ina edilmesine yönelik ilk talep Halep Vilayet Meclisi nden gelmi ve ardından Dahiliye Nezareti, Sadaret ve Mabeyn-i Hümayun Ba Kitabet makamları arasındaki yazımalar sonucunda Süleyman ah ın an ve erefine layık bir türbenin inasına karar verilmitir. Türbenin inası öncesinde öncelikle Zor Sancaı ndan gönderilen keif defteri ve masraf kalemi deerlendirilmi ve bu çerçevede türbenin inası için Kırk dokuz bin yüz kırk be kuru bütçenin gerekli olduu tespit edilmitir. Bu gidere ilaveten türbenin muhafazası için bir onbaı takımının oraya yerletirilmesi, temizlik ve dier bakım ilerini yerine getirmek üzere de bir türbedarın görevlendirilmesi talep edilmitir. Sonuçta Sultan II. Abdülhamit in emriyle krokisi çizilen türbe Halep Valisi Cemil Hüseyin Paa tarafından yaptırılmıtır. smail Hakkı Uzunçarılı ya göre türbenin ina edildii tarih 1892 dir. Sultan II. Abdülhamit devrinde türbe ina edilse de 1910 yılındaki yazımalara bakılırsa türbenin pek düzenli olmadıı ve Süleyman ah ın anına layık vaziyette bulunmadıı anlaılmaktadır. Bu minvalde Dâhiliye Nezareti ile Halep Vilayet Meclisi arasındaki yazımalar incelendiinde Vilayet Meclisinin türbenin etrafının düzenlenmesi için Dâhiliye Nezareti nden maddi kaynak ve yardım talep ettii anlaılmakta, Dâhiliye Nezareti de buna verdii cevapta tamir ve onarımın yapılabilmesi için öncelikle kefinin icrasıyla mikdâr-ı masârıfın belirlenerek merkeze gönderilmesinin lüzumuna iaret etmektedir. Bu konuyla ilgili yine Dâhiliye Nezareti ile Sadaret makamı arasındaki yazımalarda türbe için yapılacak masrafın bizzat padiahın özel bütçesinden (Ceb-i Hümâyun) karılanması hususunun dile getirildii görülmekte ve bunun içinde öncelikle türbedeki keif ilemlerinin yapılması, masrafların ayrıntılı tespiti ile evrak kefinin irsali sorununun halledilmesi istenmektedir. Ancak sonuç olarak bu dönemde (Sultan V. Mehmet Reat dönemi) türbe için talep edilen tamiratın ve süslemenin yapıldıına dair bir kayda rastlanmamıtır. I. Dünya Savaı sırasında ngiltere ve Fransa arasında imzalanan Sykes-Picot Antlaması na göre Suriye toprakları Fransız igal sahası olarak belirlenmi ve Mondros Mütarekesi rejimine göre de bu bölge Fransızların denetimine bırakılmıtır. Mondros koullarına göre Süleyman ah ın türbesinin yer aldıı Caber bölgesi de Fransız boyunduruu altına girerek müstemleke konumuna gelmitir. Milli Mücadele döneminde Fransızlar Anadolu nun güney kısımları ile Suriye ve Lübnan topraklarının tamamını igal etmilerdir. Ankara da canlanan milli hareket, ngiliz hegemonyasına karı Fransa yı bir denge unsuru olarak kullanmaya özen göstermitir. Mustafa Kemal Paa liderliindeki Ankara Hükümeti, San Remo daki görümeler sırasında Fransızların güney bölgelerindeki nüfuzunu pekitirmesini engellemek için çeitli manevralar ortaya koymutur. Bu çerçevede Fransızların silah sevkiyatını gerçekletirdikleri demir yollarını bloke etmek için Suriye deki Araplar Fransızlara karı kıkırtılmı ve Fransızlar da bunu engellemeye yönelik bir önlem almak bakımından Kilikya bölgesinde karı saldırıda bulunmutur. Bu saldırı esnasında da aır kayıplar veren Fransa gerek Suriye de gerekse de güney Anadolu da bulunduu konum itibariyle köeye sıkımı ve bu durum dolayısıyla Fransız kamuoyunda büyük bir tepki olumutur. Bu gelimelere ek olarak Osmanlı mparatorluu nda çeitli ticari faaliyetlerde bulunan Osmanlı mparatorluu nda Fransız Çıkarları Topluluu nun(groupement des Interets Français dans I Empire Otoman) Fransız Hükümeti ne yaptıı baskı sonucunda Picot Sivas a milli hareket temsilcileri ile görümeye gitmitir. Fransızlar Robert de Caix öncülüünde bir kurul oluturarak Ankara Hükümeti ile görümek için harekete geçmiler ve Fransa nın Lübnan ve Suriye Yüksek Komiseri General Gouraud un giriimiyle Fransa ile TBMM Hükümeti arasında 23 Mayıs 1920 de 29 Mayıs gecesinden balamak üzere 20 günlük bir atekes imzalanmıtır. Bu süreçte ngiltere TBMM Hükümeti ne hiçbir ekilde sıcak bakmamasına ramen Fransa, TBMM Hükümeti nin varlıını de facto olarak tanımıtır. Her ne kadar Sevr Antlaması ndan hemen önce Fransızlar bu atekesi bozsalar da Anadolu daki milli hareket güçlendikçe ve batı cephesinde Yunanlılara karı baarılar kazandıkça bu gelimeler Fransa nın TBMM yi resmi ve hukuki zeminde tanımasına ortam hazırlamıtır. Tabii ki bu çerçevede Fransız-ngiliz anlamazlıı ve aralarında gizli rekabetle meydana gelen ihtilaf da Türkiye Fransa ilikilerinin pozitif yönde gelimesine sebebiyet vermitir. I. nönü Savaı ndan sonra Londra da Sevr in yeniden görüülmesi ve kısmi olarak esnetilmesi anlamına gelen barı koulları, Ankara Hükümeti nin milli istiklal hedeflerine uygun dümediinden reddedilmitir. Fakat Ankara Hükümeti temsilcisi ve Dıileri Bakanı Bekir Sami Bey Milli Mücadele yi kesin olarak sonlandırma düüncesiyle hareket ederek Fransa babakanı Brianda ile gizli bir anlama imzalamıtır ve bu anlamada Türkiye-Suriye sınırı da belirlenmitir. Bu sınırlar içerisinde Süleyman ah Türbesi nin de bulunduu Caber Kalesi ve civarı yer almamı ve bu bölge Türkiye nin sınırları dıında bırakılmıtır. TBMM de bu anlama Misak-ı Milli ye aykırı bulunarak reddedilmi ve geçerli bir anlama olarak kabul görmemitir. Daha sonra Bekir Sami Bey ile Briand arasında imzalanan anlama TBMM de Misak-ı Milliye göre yeniden düzenlenmi ve 18 Mayıs 1921 tarihinde Dıileri Bakanlıı Hukuk Müaviri Münir Ertegün Bey tarafından Fransız Dou Ordusu I. Tümen Komutanı General Dufieux a teslim edilmitir. Bu yeni barı taslaına göre Türkiye-Suriye sınırı belirlenirken Caber Kalesi ni de içine alan bölge Türkiye sınırları

15 içerisinde deerlendirilmitir. Ankara Hükümeti nin Misak-ı Milli çerçevesindeki bu yeni artları üst düzey Fransız yetkililerinin tepkisine neden olsa da Fransa Babakanı Briand Ankara ile anlama konusunda kararlı bir tutum sergilemi ve dıileri eski bakanı ve i adamı M. Franklin Bouillon u Fransa Hükümeti adına Ankara ya göndermitir. Bouillon un temasları 9 Haziran 1921 de balamı ve karılıklı olarak iki taraf yapılacak olan barıta kendi devletlerinin taleplerini iletmitir. Ankara Hükümeti bu taslak metnin 6. Maddesinde Süleyman ah Türbesi nin bulunduu mekânın Türkiye ye bırakılmasını, türbenin muhafızlar tarafından korunmasını ve türbeye bir Türk bayraının çekilmesini teklif etmi ve bu öneri bahsi geçen görümeyi takip eden günlerde Fransız Hükümet temsilcileri tarafından kabul edilmitir. Fransız tarafı TBMM ordusunun Kütahya-Eskiehir Savalarında yenilmesinden sonra olgunlatırılmaya çalıılan bahsi geçen metne ve barı görümelerine mesafeli yaklasalar da Sakarya Savaı nın (23 Austos-13 Eylül 1921) Türk ordusunun kesin zaferi ile neticelenmesi sonucunda TBMM ile barı masasına oturmu ve 20 Ekim 1921 tarihinde Türkiye ile Fransa arasında Ankara Antlaması imzalanmıtır 79. Ankara Antlaması nın 9. Maddesinde, Osmanlı hanedanının kurucusu Sultan Osman ın büyük babası Süleyman ah ın Caber Kalesi nde bulunan ve Türk mezarı adı ile tanınan kabri, çevresiyle birlikte Türkiye nin malı olarak kalacak Türkiye orada koruyucular bulundurup Türk bayraını çekebilecektir 80. denilerek Ankara Hükümeti nin Misak-ı Milli dorultusundaki talebi karılanmıtır de Ankara Antlaması nın belirledii sınır meselelerini halletmek üzere bir Tahdit-i Hudut Komisyonu oluturulsa da bu komisyon istenilen sonuca ulaamamıtır yılında Ankara Antlaması nın 9. Maddesinde belirlenen Süleyman ah Türbesini koruyacak olan muhafızların sivil mi yoksa silahlı jandarma mı olacaı meselesi Türkiye ile Fransa arasında bir sorun tekil etmi; ancak bu mesele iki taraf temsilcilerinin müzakereleri sonucunda Türkiye nin lehine çözümlenmitir. Lozan Barı Antlaması nda arazi meseleleri görüülürken Türkiye-Suriye sınırı Ankara Antlaması nın 8. Maddesi teyit edilerek belirlenmitir. Lozan Barı Antlaması nda Ankara Antlaması nın 9. Maddesi ayrıca gündeme gelmemitir; fakat Lozan müzakereleri incelendiinde açıkça görülmektedir ki Türkiye ile Suriye arasındaki meselelerde temel referans noktası Türkiye ile Fransa arasında imzalanmı olan Ankara Antlaması dır. Lozan Antlaması nın müzakereleri esnasında ngiltere, Fransa ve TBMM temsilcileri arasındaki çeitli toprak meselelerinin halli ile ilgili yapılan deerlendirmelerde Fransızların Ankara Antlaması nın 9. maddesinde Türk tarafına tanıdıı Caber Kalesi ndeki Türk Mezarı ile ilgili statüye ve imtiyaza vurgu yapılmıtır. Bu meyanda Türkiye ye Fransızların Caber Kalesi nde bulunan Süleyman ah Türbesi ile ilgili tanıdıkları hakların, ngilizlere Gelibolu daki Arıburnu nda tanınması istenmi ve sonuçta Lozan Barı Antlaması nın 129. Maddesine göre ngilizler Arıburnu nda bir egemenlik ya da mülkiyet hakkı elde etmeseler bile Arıburnu nun özel yönetimine dair çeitli imtiyazlara sahip olmulardır. Ankara Antlaması, Lozan Barı Antlaması ve daha sonraki yıllarda Türkiye ile Fransa ve Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında yapılan ikili antlamalar çerçevesinde Caber Kalesi ndeki Süleyman ah Türbesi nin konumu ve statüsü tespit ve tayin edilmitir. Türbe 1975 te Halep e balı Karakozak mevkiine taınana kadar Caber Kalesi civarındaki Süleyman ah Türbesinin bulunduu arazi Türkiye nin bir eksklav hakkı olarak varlıını sürdürmütür. Bu statü daha sonraki yerler için de geçerliliini korumaktadır. KAYNAKÇA Arivler ATASE ATASE, SH ATASE, SH. 55aa. ATASE, SH ATASE, SH ac. ATASE, SH ab. ATASE, SH ac. ATASE, SH ab. ATASE, SH aa. ATASE, SH ATASE, SH Babakanlık Cumhuriyet Arivi BCA, , Bu konuda özlü bir deerlendirme için bkz. Yakup Kaya, Görkem Ozan Özalp (2015), Süleyman ah Türbesi/Bir Vatan Topraı, Ankara: Atlas Yayınları, I. Baskı, s smail Soysal (2000), a.g.e., s

16 BCA, , 2. BCA, BCA, BCA, BCA, BCA, BCA, BCA, Babakanlık Osmanlı Arivi BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH , 7. BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH BOA,. DH (Img 43541). BOA,. DH (Img 43542). BOA,. DH (Img 43545). BOA,. DH (43546). BOA, BEO BOA, BEO BOA, BEO, BOA, BEO BOA, BEO BOA, BEO BOA,. DH (Img 43547). BOA,. DH (Img 43548). BOA, BEO The National Archives NA, CAB/24/129, C.P NA, CAB/24/131, C.P NA, CAB/24/129, C.P, NA, CAB/24/129, C.P, s. 6. NA, CAB/24/129, C.P NA, CAB/24/131, C.P s. 13. NA, CAB/24/129, C.P. 3500, s. 1 ve 2. NA, CAB/24/131, C.P. 3501, s. 12. CMD Turkey No: 2 (1921). NA, CAB/24/129, C.P NO: CMD Turkey No. 2 (1921). NA, CAB/24/131, C.P NA, CAB/23/27, C.B. 88. NA, CAB/24/131, C.P NA, CAB/24/158, 595, P. 81. NA, CAB/24/164, P NA, CAB/24/164, C.P. 64 (24). II- Resmi Yayınlar TBMM Gizli Celse zabıt1arı,ii, C. XIII, s TBMM Gizli Celse zabıt1arı,ii, C. XIII, s TBMM Gizli Celse zabıt1arı,ii, C. XIII, s TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XIII, s TBMM Gizli Celse Zabıt1arı,II, C. XIII, s TBMM Zabıt Ceridesi, 103. nikat, C. XIV, s. 26. TBMM Gizli Celse zabıtları, II, C. XI, s.128. TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XV, 133. nikat, 3. Celse, s

17 TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XV, 133. nikat, 3. Celse, s TBMM Gizli Celse Zabıtları, II, C. XV, 133. nikat, 3. Celse, s. 525 ve 526. III- Kitaplar ve Makaleler AKN, Aptülahat (1991), Atatürk ün Dı Politika lkeleri ve Diplomasisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. ATATÜRK, Mustafa Kemal(1969), Nutuk, Cilt. II, stanbul: Mîllî Eitim Basımevi. BOZKURT, Abdurrahman(2010), tilaf Devletlerinin Türk-Yunan Savaı nda Tarafsızlık lanı (13 Mayıs 1921), Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi Dergisi, C. 26, S. 76. GÖNLÜBOL, Mehmet, Cem Sar(2013), Atatürk ve Türkiye nin Dı Politikası ( ), Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi Yayınevi. KAYA, Yakup, Görkem Ozan Özalp(2015), Süleyman ah Türbesi/Bir Vatan Topraı, Ankara: Atlas Yayınları. MERAY, Seha L.(1969), Lozan Barı Konferansı, C. I, K. I, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. SONYEL, Salahi R.(2003), Türk Kurtulu Savaı ve Dı Politika, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. SOYSAL, smail (2000), Türkiye nin Siyasal Antlamaları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. SÜKAN, Bige(2011), Milli Mücadele Döneminde Türk-Fransız likileri, 90. Yılında Milli Mücadele Sempozyumları, Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi. TANER, Aydın(1992), "Ca'ber Kalesi", slam Ansiklopedisi, Cilt VI, stanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. UZUNÇARILI, smail Hakkı(1998). Osmanlı Tarihi, Cilt. 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. YAVUZ, Bige(1996), 1921 Tarihli Türk-Fransız Anlaması nın Hazırlık Aamaları, Uluslararası kinci Atatürk Sempozyumu 9-11 Eylül 1991, C. II, Ankara: Atatürk Aratırma Merkezi. YAVUZ, Bige(1994), Kurtulu Savaı Döneminde Türk-Fransız likileri , Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. IV- nternet ,

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010

EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 EK 1: HUKUK GÖRÜÜ 12 Mayıs 2010 MERNOS HALI SANAY VE TCARET A.. Merveehir Mahallesi, Mehmet Erdemolu Caddesi, No. 4 ehitkamil Gaziantep Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim irketi nin ( irket ) Gaziantep

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%&  !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZLANLI EYÜP PAA

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -HAZİRAN 2011- Sayı: 2 1 Haziran: Irak Türkmen Cephesi nin Kerkük İl Başkanlığı

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI

1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI 1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI Tarihi belgelerden anladığımız üzere Alucra uzun yıllar kiralanan binalarda çalışan hükümet görevlileri tarafından idare edilmiştir. Bu durum bütçeye önemli

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY

KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY Öz Almanya nın Mart 1939 da Çekoslovakya yı igali, ardından

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE ------------------------ KAYMAKAMLIK MAKAMINA Tarih:.../.../ 200... ---------------- tarih ve -------- sayı ile projesi tasdik edilen -----------------------------------------

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır.

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 05.02.2008 SAYI :2008-012

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Hukuk leri Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Hukuk leri Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Hukuk leri Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliin amacı, Hukuk ileri Müdürlüünün görev, çalıma tekilat yapısını, ileyiini ve yetkileri ile sorumluluunu düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Kuveyt, dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10 una sahip ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) 5. büyük petrol üreticisi konumunda.

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA NIN BOAZLARLA LGL TALEPLER AFTER THE WORLD WAR II THE DEMANDS CAME FROM SOVIET RUSSIA ABOUT BOSPHORUS Ömer ERDEN

II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA NIN BOAZLARLA LGL TALEPLER AFTER THE WORLD WAR II THE DEMANDS CAME FROM SOVIET RUSSIA ABOUT BOSPHORUS Ömer ERDEN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947)

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Barı ERTEM Özet II. Dünya Savaı nın yaklatıı günlerde Türkiye,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı